Skip to main content

Full text of "Eisenmenger-Johann-Entdecktes-Judenthum-Erster-Theil"

See other formats


PfofcHbr^ ba Oricntalifd)eH ^ptad^m bef> t)et 

'MdnHUi iiit»enrp«iit/ 

Obit runt)(i(&cr unbSaWaPct ^cric^t/ ^Ott ^aUxi<Bo\)n unt) ^cil.©eif!/errcl)rc(f (ic^r SBcife Idjicm 

i^eftatiient/ cte^Dangeliftcn uiiD^l^oitflu/ Die £l>rtirlid;e 9vcitaio« 

fpotf if* Ourcfcjte^n / uttbdie ganfe S^riftcn^eJtaufDa^aufcrfie 

*eraef)tcn unb »cr^ucf)eni 

'^(t6et)nccb Wl anltui 5i|i()ero unto Im Wt^ti^m 

tntmbixgaxwi^t J oba mt pm ^l)cil kjfant^cttjcfertc ^iaat 

tvU aucjj »id ldcfeerlid>e uhd fucfMveldgc gaklti/ uhD ooDccc 
«n3cr«mte©acf)en onbenSag fomtwit .-^^ .^ 

&ei: -^^bwifcijen ?lGortc/ unD Derec tceuen Ubcrfe^unfi in tie ^«utici)c ; 

In liDc^en H^eileti 4^>^|:/- -* SDJit eeiner S^ntgl ^O^ajeffde in ^JreuffenSlffemndMaffcit 

Special-Privileffio. o»*vi» .f r CllllVClilL 

ProfciTor^ t)tt Orientalifd)cn 0prad&Ctt bci) ttt 

llniverfitdf^eDbel&erg 

©bee * 

tDdchergeflalt 

&€>tt mtaieo\)n mb ^eil.^etf!/errcl)rccf lic^r SBcifc Idfim 

'^^eltatiient / tie ^uangeliftcn utiD '2lpomi^^ / Die dbtiftMH d\diQm 
*frac5ten uni) tjerflucbeni 

^a6ct)noct) t^iri a^^ecc/ tifljerD unto l^eit ^ftriflfeit 

mtmbiXQfXxm(i)tjoUtmt^im^\)dlMmt^c\m(tm^mat 

toit au4) »tei lditer|icl>e utiD f ucftmet'ftgc ^,^ali!n/ uoo anocce ? 

«n8er<tmt«6ad)en an Den Sag fomiiKn. icric^t/ 

;tt 

:^etfm 

t)erfaf|it/ 
JDercit jcbcr (otte bcb^'flc / allcmal vott cmcc frm?i/1ett £]lttM>ti: 

ttoafctnmencn D\^giftcm t)cr(<bcn, //»,»• 

50?it@cmcr ^^nigl ^JJajcfldt in 9Jreu|fenS(aerana5iaffe!t 

Special-Privilegio. ^ /7f> 
r ProfciTor^ t)a Orientaiifd)en <B\m^m bci) ta 
Univerfitdt ^ttjMktQ 

(Dbcc ^ 

IQDddsergefittlt 

&€>tt 2Sater/@o^n unt) ^eil®ctf!/erfd)retf lic^r SBcife Uifrem 

i^«ftani<nt / Die ^wangtliften iitiD '2(>D!Mri / Die (li}tiftlid)t tUdiQm 
»trad)tfn u^^ eerjlucbeni 

mtmbtxgaxm^tjot:>tt nur ^um ^[)dl Mmt ^ciDcfenc ^inoc 

n>teauc()Oidldc^erlid>cuiiDfiH:(;rt>eilige gakhi/ unO ^uDcce 
ttngcmrattSacften on&etiSag fommtn. 

^M au^i^rcne(<;cncn/unt)^mar febrtMcIett mit 9ro(fet?0?iibe 

i>»;i: -^itCiHidjm 5lGortc/ unD Derec tccuen Ubccfeijunfl iti tie ^^suttwc 1 

epwc^/ fiaffiti9Uc(>eitt)uftttj /• X "• 

ttoUfetnmenen yv^gtftcm tjcrfebctu /iY^^/ 

SRit ©einer ^6ntgl* SJJajcffde in g5reu(fcn SJireranaMaffeit 

Special-Priviiegio. ° 

3t ^ilt»ftld) i>on ©ottc§©nal»en 

ver;anei:Pcitt^t>onOranicn/NeufcJ'ate{ttllt)Valengin,5iltTTag&e« 

bur£|/CIeve/3ultc^/Bctge/Btettm/pommecn/6crCaffubenunM(X>en5en/ 
5um^cflenburg/tn9d)lcf1en / $u Crojllcn ^^ctQog / 3^urggca(f ju niirn* 
(v-rg/^nrjl ju v^5alber|tabt/tnMiben/£«m{n/V5Pen&en/Q«i>T»erin/l><:Qes 
burg utiJ> tVtoccs/ <Bci:ff $u v'^otjcnjoilern/^iipptn/^et JTJarcf /T^Acensbcrg/ 
i^^njiem/ jCedflenbucg/ iltngcn/ Qcl;vi?ertn/ ^litiren unb il.c^>ri>am / xtar- 
«j lis jtt ber TOel^re cri5 T'li^mgeit ^crr ju l^avcnjtetn / bee S^nte ^o^od/ 
©targ«rt>/ Aauenburg/ 23utotr/ 2JrIav uni> 23rcb« jc lE^un f un5 unt> fiU 
gcn^tecttittsutDiflien : triad? bemWicauc b€r»egcnbcnUcfi;«^enallergna- 
tig^ gut gefunbcn / &C6 et)<nwbUgen Profelloris Lingu. Orient. J«^e>■^elbcrg/ 

3oI)ann '2(nt!rea(Jifenmfn(itT6'22>uc^ vonbcm^nt&fcftifn 3"^ft^ti^"JTi/ 

^u^oni^ebtvp inUnfevm Stowg' t\(!b^'rt\i\J<n / ttnden ju laffen unbmit eh 
mm Privrfegio jii rcrfe^cH ; 2tb l).ibf n Wfr (clbigce bitvmit unt) IRrafft &tc« 
fc8t>ergcfJaltpriviie:5irct/dag (old}C&ia cett vcu 3tta"'?'<? Sabrcn weticv in 
UnfecmB-ontgrcici^ Pvtuffen/nodyfCi^infuv^ent^nmlbvanbcnbuvq/ no4> 
4ittd>tnUn(crn ubrtgcn Provinciciiu«bJli;n&en beyConfircdtion 5cr Exempldricn 
TinberntrBtralfe ron^inhunDvrfDucartjv Uii(ccm Fift:o$iierlcgcn/ vcnhu 
^tm 2?nKfer na^gebrucfct/nod^ au(^/fo cs anbcretro beretta gebntcfct 
^or&en/ober bfnfiirogebrucfct rocrbcn niik^te/ FciiieExetrplaria , bey t^tct?* 
xrel^iiter Qtraffe in Unfecn A^nben eitxQefu^tet mcrbcn fbUen/ <Se(lalt 
tlOtr b^nu alleit tin&icben UnferenBtabt^altern/^^egtccungen/^cff unfe 
Cammet' ^€vid)Unr unb iniQtmein ctlkn unb jebcn lln(crn^c*^ctv- unb 
trjtebcrii; ^e&ienren fiivnemlidp fiber benenOfficiisFifci jc6c8(Dcte^ictmtt 
«Ucrgnat>igp anbcfej^Ien/ jl4> t)«rnad) gc^rfamb(? ju cdjteii/ubcrbiefcs 
Unfer FrivTjegiunt mit gel^origen Vtadybtud jn ^a(t«n / un& tpiberbie Con- 
iravenientcn tjiit bcv tavinmn cnti>A\unen ©traffe ju vetfafjcen. U^r* 
funMtc^ unter Utifcr cfgcn^nbJgcit Untcrfc^rtfft iitib cn^ancenben Bo* 
nr3ltcf)en fi.c|)n- Bicgel ; ©egcbcn Colltt an b<v ©prcc bicn ^<^fien Mar- 
til, nad) C^rifit Ccburt im (SmCaufcnO/ Qiebcn ^unbert unt) igtlfftm 
2K.^.tcn95r(n5m; 
nr-^ k0tt Cap. I. Qjon tec Sutm ungejicnwntrn 2etc 4JPB 

©Dtt t>em SSatcr ?c. . _ 

Cap; II. Q?ott tm fc&ma()li(l)m 3?a()men/ fuw 

Cap. III. QBrt^ SOcljtii^ get^n ()ak unb J^aratn 
ec act6l'tet ftetten [ei)n fell. ic. . ^ : ^ , ^ 

Cap. IV. ^rt^ (Id) m(t SDwfiD na(& ffimm.Xott: 
jugctcascn l)a6en foU ?c, ^ = «« , 

Cap. V. 0& I'm Talmud unfcte^ ^^Dlaittel m^ 

Cap. VI. QBrt^ i»ie Sutm t)on&em w».®Cl|t 

mcftcn ?c. 
Cap. VII. <Bie tie S«ten ba^ 3Ieuc Xeffrttnenti 

Me (SjJrtngeliff en unb apofteln vera^ten- 

Cap. VIII. '5?0tl tec Suten Talmud. 

Cap. IX. Q3on tec %nlm mfeftrtenSJu^leflunflen 

tec-d.@(J)nfft. , . 

Cap. X. (Bit tie Suten tie 8tWt«i(&« Religion 

«nt tewn ©eipie nmneiu 

Cap. Cap. XI. "Bie bi'e Siitcit ik mm(^ M(m 
mt m0 tavimm i^ i nmnm, 

Cap, XII. %iti>it$umm^eH.(^ctmtnt(i 
fpbttiii^ nmnm. 

Up, Xlll. mt W 3utm ik mtifim Mmi 

Clap, XIV. Qgic 0* fcK Sutftt rilOmm «iJt> Mti^ 

g^p, %v. '^nt>(^^utmt>A§m(n<ait^bid(t 

Cap. XVI. %k Me ff^nifen fwt tm S«ten gr^- 

gap, X VIL gsie We inUn tk smt mmnm 
m nennen pffe^em 

l^m XIX. ^a^bleSu^entJemSammael, ai$ fJ 1 


.n.O i ii iSl 


'IS Stegiftet: bet «^e6teif(f)en ^flc^ec / ft)el*e in Im erftes 

unt) pepten ^^tl t)itfc^ SBercf ^ angcjogm tDert)cm 

.XABarbenel. @U(^e Ifaac Abarbenel. 

bn np3x Afkath rochet, jftgefc^Ciiben&On&em Rabbi MaTckir, uttb 0et)rU(ff iuSfugs 

fpucg inquarto, im3(jl?r joo. nac^ Dec ^uben fictncn ^af)V M6 Ift/im ^aftr gbnfH 
if4o.unDn?ici)£)armttenge^anDelt»onDen@ctmcrijen/ Die jUt geit Deg 9:)?c^i4 
au^iuftcl?en/njie auc^ i)on t>m ^o&e/Dec .^dfle/Oeoj ea^gvn £«ben/ui]t) D«^uff«i:n«i» 
bung. 

Ahabbath 61am fud;C Sepher Ahabbith 61am» 

pnv'mpy Akeditbjizchak.jflgef^jncbensomR.iftacArama.unbsebrucftfn folio J« 
QJcneDicj/im 3a^c ?07» ^ i. 1^47. ^Htm Slu^Uflimg ubec DU r . ^(^w 0)Jo(t^. 

2i(f e Nizzachon, fuc^je Sepher Nizzachon, &c. 

r6)> 'Toy Ammude goiah, t}lgcfci)ciebcn»omR.ifaac, bemvgobnfeedR. Jofephs un 

^OtbiU UnD gcDlUeft JU Cremona in quarto, jm ^<\i)X } 17. Dag i\}/ I f f7» ^flltDelt 

»on Dec 3uDen 6i j. @ebotct?» 

npvnTay Ammudeha fchibba oDeC fchifa,jf|gef(|)rlebcn»Om R. Bezaleel.UtlDgcDrUcft 

«u S^urcnfort m <]uarto jm 3abC4f ^ D.i. 1 69^ 3|i cine wtblumte 5iug(egung ubc* 
t)t€l @pruc{)c Ded altcn ^cftamcnt^. 

t'-i-iD yanx Arba tsrim i|t5efc^llcbt;nt)0mR.JacobbarArcher,unl)gct)CUcff JU CcflMU Jtt 

folio, imSabc 375.&-'.. i^' r. •S>anDdtt)onD«3uDen@ebrdu^«nunD jXed[)tcn. 

(W '3T h'ff "piy Aruch oDer Lexicon Dgg R,Nathang/(|i geDrUCft iU ^en<Dig ill folio,ilH 

3al)CZ9^Da^lfl/rfj^ 

rilOKD mry Ararihmaaraardth,itljjcfc^Ptcben»omR» AsarjaMippano,tit1&gc&tUcftftl 
quarto.mitDemCommentarioJoel M6fche,ini3fl|)C 3o4* t>ai l|t/ I H4» ©^pn& 

dabbamf^^ @acf;erT. 

lyipn n-nny Avodathhakkodefch, fjIgefd&rtcbeneomll.MeirbenGabbai.lin&gebrUCft 

iu€caeaumfolio,im3abc^?7.DJ.if77.SS3irDDannnen9ef)<inDcitt)()nD«r^in!g* 
Hit &omei unDDeflTen l^tenti/ role auc^ com gtvecf Deg 5)jenicf;en/ unD Oejjen Sc* 
fci;affun3/unD Den ©e()eimni)jen De^ ©eictjee. 

B. 

Babo Mdfe i(l t)om R. Mofche bar Majemon m 5(cc>bifo6 mff unfermifclfen ijeM i'c^ett 
flcfcbri >ben/iinD in quarto ju Ojcfoct/ mit De^ Pocokii {aiein, Uberfe^URU StDcucf (♦ 

Bammi'dbar rabba. fucbe Rabboth. 

rmnn hy "na S \yiTD Bechai 2tu^le9«ng uber &le y. ^.,9}?of.3eDrucftiu^<nebi9 ia 
folio, t,i3ubr?o^.Da£itft If 46. 

nyi p B^ndaath, qefcbrtebenwom R. Achfilrad, unD gcDcucff in quarto jU'&flna'J/ in- 
^<it)( J 76. Dae j|: 161^. 3|hJne2lu^legungubej: Die')>|almen. 

X I n^Un 1X3 Beerhagg-ola, gcfct^rjCbenSOmR.Jehiida Leva ben Bezafeel, unD gcDcUCftjU 

^raginfoiiotmSftftr ?f 8. Dad W/ if98. 3(l<W^5lugf«BUBfiub«t)ie^infl«De0 

S5enrc^&ticf;/fuc^e Bjfchath irammafon. 
Berefchjti] rabba, fuclje Rabboth, 

rmuorr'na BenthnieHuch3,gtfc^C1C&<nt)gmR.Abra63mMerimcn,0n&gfbr«tff JtJ$(rtt^ 

fter&aminq^iartoim3a5i:4°8-eajj ifr/ ifi+g. 3|}ein €a( ba!tiii|Ucs':Su*. 
SBibef ^jbcdifc^ nnt &«c CbfilJxftfc&en Ubccfceunq/ unt> ctelci: ^vabbinen Siu^Icgunfl / 

^eDcucff in gco^ Toiio ju ^afcl/ Im^a^c 378.radirt/ 16»8. 
5Sibtf ^i;brflirc^ auel; mlt Dec C5fl{udifci>en Uberic^usi^/ imD ouret Ovatbtnen %\i6li* 

gun^en/flefcrucft in gco^ folio ^u Q5aiet)ig/ im ^jaljc asj.Das t|;7 1 j 2 y , ui»o im 'jabc 

?o7. Dagi|r/if47. 

jitorr n^^3 Birchath hammafon, ttjjrb »DR ben5«&cjt&flg5Senrc['6u(5gmenn«f / tf?m 

gra<icfrurUtn9??a»;nui(iuartoitnSa5c442. D«di}}/ i^gi.gcDfucfr. jBfrtebtm 
fccbefem. 

. c. 

repn n^ Cad hakf<emaci, {fjgefc&mbcn com R. Becfcai, unfe .gc&mcfe JO ^entOig in fo- 
iio, im 3(}f)c ?o6. &. 1. 154^. 3ft ctnieiftlic^eg utiD moraii)ct)c^ tdud). 

jr\t) nins5 Caphrorupherach, t|lgefc{)clebent)om R. Jacob, iin& gectucft ju ^afil in 
guarto(m3a6r 34i.D.i.»f8i. aftcin? ^ueimm &ec i^aimuDl|a?en @«r4?ic&«/ 
Crje^ftin^cn/ utiD mblumten Oie&ai. 

€ai;ft«( £>e^ R^bi Eiieftrg. @ue^C Pirke Rabbi EHefer. 

Iin;i« 'arm Chidddfche aggadoth^^ &tf(i^xUkn\>om R. Samuel ElieferjUnb ^C&rUcff JU 

geaneffurt am sa?ai?n fn folio, im 5ai)t 44^* fcfld ij^ / » 682. 3a aucb ubet tn< ^aU 
mu&t|c^ega6dnunD^rjef)fun3«n. - ^. / 

,?w^ piw Chiflukcmunaii, ifi ein« fJGi&ci:re0imgteg(XbnTtfic{;cB®(aubm5/ 8dmR. 
iiaac ben Abrafeam gtfd^mbzn / unD fiif)ii in t)e^ ^odbBckbrtfin ^«frn Dodor ^a* 

JCHreilg ?Suc5/ircrc{;e^ Tefa fgnea Satans^cnennCt tt>ir&/ UOO imSobr 1^81. AU 5(U 
tOrft in quarto gc^CUcffiji. 
Chofcfien hammifcbpat. ^UC^C Sehyhhan a'riKli. 

mnUbilfitimdmt) tti R, Salomons Jarcti Gonunentario. ©«Ucttcft tU 2h«fter# 

Dam ;n «3uartoim3ol?r43?.&aeirr/i673. ^ '" 

p o Coibo, t'elfcnauaorufifccfannr/ iii gibtndt ^n^mtis/ ImSofci: je%t)(«tft/ 
if47, «&anE'c f»onD€n3u^^cb«n©ar,u^9«nun&9?£cJ>f«^! '"''^''''^ ^ '''^''^^ 

^Jv*(baut«r Den elbcn ^u (e|:n mnUnj « 3 ic noc& in Tivandfm Qttt>c^kmr\atte SatclntTc&et: Ubcrfe^uag/im ^a^c 1^60. 3ff ein ©efpdcj? »pn 0<r CKtlifiian imijc&m 
&em ^dnig &«c Sofa«ec/ttnD D«m R. iftac Samgari, 

DevapJmribba, fuC^CRabboth. 
S)tcfe Tephilla, fuc^e Tephillotb, 

'i'P n'3 oSd n3T Divre'malke bajitt SchenJ. 30get)tUCff jU ^Safef la ofiavo , fm ^fl^c 
340. Da^ iiif 1 780. nat|) Dem '^UC^letn Seder olswn r^bba^.ynOioWi UHD Kabbalath faa- 

raavad. 3fi ein ^i|lonen«^iK&- 

Echaribbathi, juc^{ Rabboth, 

Eidad haddaiii , fuc(;€ Sepher Eldad haddani, 

T^n poy Emekhammelech,^j]gefcf;^;tebenoottlR.Nap^ltaIl^unt>0<^ru(f^n folio ju^m« 

Vw' I'v En jifra^l , if^ Qc&cucf f ju SlmfiecDam in odavo , ini3aor44't- &fl<iO/ *^84» 
^ anijelt ton Den f ucijtvetltflen ^almuDffct^tn @«fct>icbt«i. 

Even ha«rer, fu{^ Schylchan aruch, 

H. 
{ttt'yons'JKi D''TDn ftjrun Hanhagathchafidimveaafcheiaaafefc, fff ^CbCUCft JU^Cflttlf* 

fuctamCO^ttpn/ invigefimo quarto, toi 3'al)C 4^0. Dae tft/ i7oo,^aoDeit»onoce 
5Sef dnntnig Dec ©unoen/ unD wm ©ebet Schema. 

VlpnbsM HechalIiakk6defciiiflgei"4)Ct<b«ni)0mR.Mo(chebar Majemon Albas, tjtit) 

gebtucf t ju SlmfierDam in quarto, im ^a\)t 41 ? • t>a« iji/ 1^^ j ♦ ^fiiim Stu^teguna 

I. 

Stnin nJVD lit nptn 1* Jad cJiasaka Oj)ec Mifchneh Thdra, ^(((f^titUVl ftOttl R. Mofcfiefcar 

MajemQn,unDgeDcucffiu^^cneDi9 in folio,! Ill ^al^c 3J4»0a^tlV 1174' €ni^d(t 
flHe^aeungenunbaigc^te/ Dtcitn ^olniub fteben. 
*^n t)ipb« jalkut chadafch, Dejfen Audor urb«n)u§t/ift ju2imiler&am in quarto cj^tiriicf t 

il^3a|}C4l9. DflgiO/ KJf?. ^jlebeiinlociscommumbus, fd aUtS JjiclCH '-Su^jeCtt 
, 9Ci63«nfei?nC. 
Tl-a ':2i4n uip^^ Jalkut Ruben! gadol,i|T QCfc^mbCtt BOttl R. Ruben,Unt> flC&rucff JU SS3it* 

mecsCerft in folio, im3aDi:44i-£».i. 1681. ^^\i{l)iiii\mti)aaCubtti>Us,^iii 
i^tap '32180 t:ip^> Jalkut RubeniKaton,i)tauc^»omgeDii«^tcnR. Ruben gefcf>r^ben/ un& 

4U »}3C0Q in quarto gcDCllcfr/ im ^aht 420. Da^ i\V 1 660. Q^tfjle^CtauC^ in lociscora- 

nmnibus.jo aii^ »'ii<nQ5«cJ)ccniufammengerca9»Bf;t>tTD» 
JT3?aw laip-j^ jaJkutSchimoni, tit gef(inebjn»ftni R.Simeon, eimmSraticffutfrt'^iw 
ununD vie.>i:acf^ m §:ai;cffucram S!}?apii/im:^at)C447.D.i. i687- 3ll einaikgo- 
n^ef^.omiiventuiiusubjf Dajiaang^Qlic^^cOflmsmy unJ> «w »k(w 5Bact?ern jU* V T 9?eat|!ef bcr in hk^m ^a\f ange,??0f nrn .te&raifd^eu S56c^cr. JechielsDifputation, Die crmit Dt?m '^CuDet Nicolao geljQf ten/ (je^ef in vg)ci;m Dodor 

$B«9enfci(gob5eDrtcbt«;m Q3ucf?/n)<l'4)«fiTeJd jgnea Sauineganmmtmti)/ unDitn 
3«&c€bnTtt»^8i-Su2i(rDorffi"9uartog«Dcucff!fT, 

ijTflefcf n'cbeneoni R.Eliefer, un& getJrucft ju ^l}fingcn in quarto, im^Qix3io.ta$ 
iii/i s6o. 3f! em Slu^k^ung ubci- Da^ ^:Suc5(cin Dviir^. 

B"n 't)y3 n-WX Igr^drethbaalechijim , |(lj)Om R. KfonymusflUg bem Slrablfc&en Itl t)aj 

^<b ciifc^ uberfc^et/un&su Mantua i^ocftavoge^rucff/inl Sabc ?»7. D. u i f 57. Sfl 
tin ®e,prdd>in)i:c&en Den9:)?enrci?en/unJ) bcflja^racn unD )vilt)cn/tt>i<auc()&en fm* 
(^cnDvii ?:()icr.'n. 

pnrt mJN Iggereth hatteman,i|t gefl^rfebett UOm R .Mofche bar Ma jemon.tinb ge&tUCf t 

ju SlmflcrDflm m quarto, feinten an Dejfdb^n ^u($/n>elc[;co Sepfier mizvdth 5dff<f / 
im 3al^c 420. &. 1. 1^60. ® acinnen mccDen Die 3uDvn juc '^eftanOiaf dt im <^laiW! 
ben/ un&^eit)ung&egexiJii0DecSlenD^ermal)nct. 
niD'in n-ux iggereth bavj'ccuacfi,gef(f?rj«ben t)om R.SchemTof,un&gebrucft5u'5}rag i« 
8.tm 3a^r ?7o. &,i. i^io.^fiefne Difputation tjonDecPbilofophie uoD Theologie. 

K)h)V nimx ma Iggereth orchdtb okm.i^Qifd)tUbtn tJOm R. Abraham P«rizol, unD ge* 

CrucftiuQJeneDiginofiavo, im^^fl^^r H7.t>flgi|]/ 1^87. 3ft eine Me acdtbc* 
fcpreibung. 

Joreh dea jucBe Schylchan ^rnch. 

Jofephs Des David Even Jachja (go^ng ^lUjJfegutt^ fibec bfl^^UC^f^tt ?Kut^/ ^f^^et / 

i>a^ bol)C Sle&/unb Den ^]>rcDi5ec ©abmon^/unD Die ^(agdeDec Jerem»jt)fc a«ct> &ic 

Hagfographa, ^frgeDnicff iU BolonJa in folio jm ^a^C 298. &(3^ if]/ l^ Jg. 
pm-t pj^Dl' 51BW Jofippon.ODeC JofephbenGorjon, fo DCr^ebratjCtt Jofephnsijl/ ge^ 

Drucrr JU '15afeimit Dee' Munfteri£areini|'c|)ec Ubccfc^uns/imSo^r 1 5 2 9.in odavo. 
tTUj Tjf ir gibborim, jflgtfcfcriebetiJJom R. Ephraim,unDgeM:ucff ju sgafet in foJia, itn 

3abr 340. &.i. I f 8o,gntf)a!t ^reblflten tibec Die f . ^. 2[^o jtf?. 
ifaac Abrif bene] ij 2(ue(egung ubet bie y . ^.S!??ofi^/ fleDrucftju qj^neDig in Folio ,' \m 
^So|£M4'Dfl6-Jf}/iy84. 
^ejfeiben Su^fccjung uber Die BotDcre ^CDp^fen/gebrucf t iu £ei>jl^(j in folio rmSa^c 

^ t B /' ' ? ^' "^''^ ^^^ ^" ^amburg/auc^ in foiiejm 3a^r 447. bat! t|?/ 1^87. OKf 

t f0 K. Jacob Fidanki Ctimmentarlo u6ec DJefelbe, 

ff-H^""'"'!"""""' oJieJ^Sluglefiung iibec Die binfere $rop5rt«»/ i(l fleferucf f iu 
5(Rijtec&amm Foiio,tm3Q^r 401. Da^ift/ 1641. 

K. t«» . . ._ .^ ^, ....«.,^ dtt^ ijinU tin mm^tv(jt an mHmtt ^mtff^m S^uf^^r, 

flDSn n^mi niyp Kizzurrefchitlichocbnia, tDlcD au*3m ^msn TfiO Sephertappuche&- 

hafQmmw if? em fur^er ^egriff &e« >3u*g Refchith chckhma in odavo. S)a< 
S^'>r/nM3nn/unt)t'cr=Oit/troe^5eDrucfetifj/|Iebetnic5tDarmnen. 

H'Oia hp Kolbocbim , mlC^C^aU(t) D'-tfiDnrp Kinath Setharim gcnennct Y&ltt / ifUitl 
Commentarius ubtt \)it ^laQlUtet Jerem. tt)CfC&Cn Der R.Abraham GaJante Qi^m 

ben/unD jfi Derfelbe ju gjrafl in quarto,im ^cjl^i; 381. t>Qgi|i/= 1 6a 1. ge&racf t. 

n^-w af- Lefarj^hiflci'i ComitientariiK fiber tJle f. 55.?0?o|iU/ unb0eft6rie6ent)omR, 
iob/uibgcDrHcffiu^aStlmer^Dorffin folio,(m3ffl^r4?4.6a^lft/i674. 

Levi ben Gerfong Slu^Icflutig ubec Dje 5.«S. ffDjoftg / tjl ju ^cner)ifl m foJio , im Safic 
J07. bag i|i/ 1^47. S«i>rucft. 

flttSa tt'DS Levufch maJchuth,if} Qif(^mUn Wttt R. Mordechai Jdpheh, iin& In folio JH 

iublin sebrucf i/im ^ai)t 35°. Da^ \^i i f 90, ^anDelt »on ben Subifc^en ea^ungen 
uno ?Aecbten. 

Lipmanng Carmen Obcr %i\)\d)tlWi\&i^ Sicbron Sepher Nizzichon geneiinet tt>icb/ if! 

juSKtbocffiniScil^E 168 un quarto geDrucft/ unDileh<tm£>ewnDoaorSK3ngeii* 

feil^ Q5ut^/melct>egTela ignea Satana beifTvf, 

Lipnwnnff Sepber Nizzachon, fuc^e Nizzacbon, 

M. 

&ran n'Ytn toko Maamdr techiathbaimn^tbim, gefc()rie^eni5CmR.ifo^chebar^/aje- 
mon,unbgebCUCftiU Slmftecbam inquarto,!>intei! oelf«n ^^ucb/mclcbes Sepfaermiz- 
voth Ijeiffef/in? Sahr 420. ^q$ jfi/ 1 5^0. 

Mn,s:i W^yo Maarecher haelabiub , rf? flei'c^rlebefl ftom R.Perei, unb JU^Cttara Itt 

«juartotm3:ti5r 45 1' bag ift/ i^^i. flc&rmff. 3flcm€atbr.!tj}l|cf eg t^^uch. 

i?\ inVO Maarich bammaarachotb.ifl eill ^cbcaijC^jes Lexicon,n)Clcteg m ^U&e / 

JM)mtm Micbael gcfc^jricbcn/becabec nacbg^ljtnog tingbcfTr ift mprPer/anD ftc^ 
Pbilippns Aquinas genennef. 3f} 5U ^i^erie m folio mi ^ubt i^z?. q«Oi ucf r. 

"S^n wyp Maasehfaarch^miltgcfct.ricben Mm R. Elieler, ui.b g<C?rt(f f JuQ*' rcf . , 

roho.fm^a^t J43'ba0i(r/i58?. ^arinnentv«rct)e!:i)cm2e«rcf ter^na^ - ui<>}/ 
»on ben Jibarcnbcr ^dtec/ oon Dcm/ t»ag fid; tti €fl9p{<n$ugctragtn/ jvU aucb »)o.l 
bem ©cfs^gebanbcft. . 

B^flT ,TO Maaseh Jerufcb^ImJ,iff JuOJctlCbrg fITo<aavo fm ^aht ?04, ba^tjl/ if 44. 
HQCO bem^Sucfcfetn gebrUCf Ct/n?«ld}i-0 Sephenfivrc hajamim fcbel Mofche (lenennet 

J»irb/ unbfttrt>Doi'mn«nbincbfef/ ivk emgeleljmr 3ubebe^-:^«uff«|g MAmedii- 
_Joc};tecg€f)e5>ratf}er/ unb -.yng fi■<•^ Darbet>ius*rMn<« ()abe. . 

'PTt^^-.j'aT mifi TO'i'c Maaseli Tli6raRabbenub.ikfeadofcb,iff Jci vmni.uuu.y* cas 

ieud[)(cin fien Sira in decimofexto anno 457. &a«ffi/ i697v<I<bf'JCft- 
Tifra Machror,ifl ju^^foganno J7j. bag ijl/ 161J. nurein<mCommentanoinfoliog«^ 

irucif / unb ift bee 2iub<n ^b<f?^:^uci? aujf a)r«n gefltascn, , , , 

j^ 3 Machfor tiach£o7i\i^mt>'i3 in folio auc& mit eiotjm Gommeatario ^eDcucf t/ UU ^al)t i 14. Datf 

tfl/iTf4' 
^lachfor jU @Ut^6ac| in foJio§reK^fafi[dmt(<ine» Cawmentario ge&Tucft / tm 3^65 

4f8. Da^i'l^/ 169?. 
Mrfchfor jtt ?ajtiiJraec#t»oc|f e6«rttti4gi5 io FoUq mi( einem^cmmeBrario ge&rucf (. 
Machfor ^u gciiucf fu« am ?'])Jat>n in 4uarto ;m 5qf>c 4 y o. tag t|t/ J690. in ^«rf<3Utlg 

Machfor (JUC& iu gcaiicffurt am 5D?at>n mit t)ir^eutfc^ettUb«i:fe^utt3im3<i^E 44^' 
i*a^ 1}?/ i^gg. in quvio gebrucff. 

fimsN i>» Maggeo Abrahaoi, xfi^t^^tiihtn ttCm R* Abraham Perizol,un& tlO^ ttfcmaftf 

<gcDinic!t/ rHtc ab«r ju SImfietDcjm ©on cmem ^octuflefif4>eo ^uDen/ ^yjoj^men* 
R. jofeph Franco,tt>eicj?«r m^io ?»;l^rm.6ift« I'm ',^almiiD5«»ei<n/4.?U5Qc[)enian39«« 
U«^«n tuocDen, 
m:^ pyo Majanchochroa, iOgcfd^cic6en&omR. Abraham, unbgebtucftjuSlmlUU' 
Dam in quurto jm ^ai)r 4 u. Oa^ i|l/ ifis 1 • Sft ein €abbaUftifcf)eg Q5uc^. 

rsj^lV' 'j'yn Majene jetchuah, ift gefct?n«ben »om R.Ifaac Abarbenel^ unDgebtUcff |lt 
0tt!{]erDam in quarto , im 3«^t^ 4^2. Da^ ift/ »6f2. 3fi etO Gpmmsmaruis \\bii Dett 

^ct>pf)ctenS)antc{. "^ 

fltapn 11X0 Miorfcakkiton , tf{gefc^CiebcnJ)6mR. MeirTranpeJ, Unfcgebrucff Ju5«C^ 
in folio 4m ^^t 4f 7» Oa^ Mt/ 1^7. 3|t eil) Gqmmentariusubey i)te fUK|f^^UCD<j; 

J|J'«>OT MSID Markevethhammifchneh, tfIg«lfc^m6eni)0mR.Ifaac Abarbenel, unbge* 
^CU(f riUSabicweuaiiifoliojlSlSabr ill.pa^lft/lf.l'I. 31^ dtl Cominentarms ubtC 

t)a«fRnffte>:Siw|) SO^ofi^. 

TQHU»* jraS'C Mafchmia jeicbuahi|l9ef(^ncB€K i50m (?jeba(|)fen R.Ifaac Aba;{)enel, imil 

iu 2lmrut:&am in quarto , im 3*^l)C4o7» ffl^ iff/ 1 647. 0«Drucft. SDacmmr. roir^ 
conDen^rop^ecc^ungenwnOecjufuniftigcn @clo|unfl gc^otjDdt. 
j^D^ja 't niyob Maffedtb Rabbi Bin jamixi, i(l ju SlmflecDam t)iafcrDa^'^ucti/efnMrk* 

veh Jiftael in decimo.fexto tm ^at>C ^f 8. Da^ ij?/ I ^?8. fleDCUCf f/ HOb Iji eitte Dvtil<^ 
frt&isn n-ttDO MaflTdreth hammafloreth s »(l gef'^riC^etT »0m R. Eh"*, «nb jU QJetl^ 

Dig in quarto, 4m ;jabc J06. D>i!Ji)t/ i.f4** fleOfucfu 3(t em sScJuufrelimiMa- 

fora. 
mx rnaa Matteh Aharon, jjl&pmiR* Ahacon^^fc^ieben/ 8^0 ein Gommentarius ||^{p 

*^!?f .^ "'''^ se'^fte^eit com R. iimae], mb ju ^enebig infoJio im ^vafer ? ro. WprnTOMedrafchneelam.jjtjljgCfiCaU In quarto im;3a()i:j6/.J)a^lft/l6o3.be9&«8|' 
Sdhar chada/ch ;Sf t>rucf t. 

Ssieri '^Tfc'O O'^n fmo MedrafciiTllIim,K^irchIt,Schemue!,f|ljtlQTenebt9inroSbtnf 

3af)C?o6vD.i.ij0.SCtnicft. SfleinallegorifcficrCommeatarmsubeCDie^^Pfalm. 

jfvrttmo Medrafch Vajdfcha, t|| ju€onf?antinep«l in quarto tm^fa^r 284. fc^l^jjl/ 
i524..fi<!?nicft. ^ont>c(t«on&ec@r(ofungaug€gt;pteno - • 

rvipiejr n^ii) Megallehamyfefeoth, tfigcfcfcEiCbentJOnR. Nathan Spira, linbjuS«tt'ittt 

Sfl6r4?'- &a0 1W1691. fn quarto gcbrudf. 30 eine wclfaltifle Siuclcgung AbecDai 

@?bi't S!}?of?g/ Deu-t, 3. \t 24. 25, 
B"n TtpO Mefcorchajim, gcf^JCiibeOlPJJmR. Samuel Zirza, getrUcffJU Mantua in folid 

im Sa^r ji 9. bad ifi/ 15^9* 3f^<in Commeiitarios ub« i>i$ Aben Efrs 5lu^(<9ung u« 

JMpTO DPI30 '1 W minn -tkva WenachemJ)OnRekan«t2(U8'fe^Utt9fib«i:t!{e5,15*5i)Joft0/ 

ifi iu^enc&fg in quarto iBi^a{)c joy. bag ift/ jf45.9eDru€ft. 
minn Sy 'JVV eruo S mD MenachemZjj6hi2lu#UflungubecC)l<5«^'?D?of.S<t>rncft 

|U Cremona in quarto im ^ai)t 320. ba«5 ifl/ 1 560* 
.TWCn n-niO Menorath hamm^or, if] gcfcbncben DOni R» Ifaac x^biifiabh^-UIll) getrU(f ( |tl 

gcancffu«atn?C*?at?ninfo}io, im^fa^i: 447* »««! ifi/ 1687. ^nmmoraums 

SnjmiDD Menorath fababb,ifti)omge&OC&teftR.iraacAbuIiahhgefc5mben/Un&$u€Cfl^ 

Cflu in quarto ol)n<2lnj<tgttnfli)e(jiJabr(Jsci>rucft. 

fi'i^ -iWfO Meor enaim, if] gefcl}rieb<n Mm R. Msfia, unB 5U Mantua in quarto fn? ?^aJ>C 

334. t>-i* 1574' fle&rucf t. gnrbatf serfc^lcbcne bit^orifc^c unJ> Fliilo!ogifcf;e @e(t?en. 
tiv 'j^jD Michlaljophi, l|J tin CommentariasubfcDrt^gan^c aire ^fftamtnt/ unDgp 

fcbrlcbcn »omR. Salomon ben MeJech,jU ^mfiiVtatnabaia folio im Se^C44y . b.f. 

i68f.ge&rucft* 
"^m anso MichtafhattecLlahJflgffcbdebcnbomR.JehudaSiihd'aa. «nbjuQ}cnet>t0 

inodavobinferExdR.Mofchebiir Majemons ^UCi;km Maam^r techi^th hamme. 

thim gebi'ucf t. ^anbdf »on Dec Siufferfle^ung bee .^ebrem 

JTO £3noD Michtam k-Davidj if] ein Commentarius jjbcr tH i J. Sttbifcb* ©faubeng#2lr* 

gcfc(/ uRfc gefcbmbiH torn R.David bar gchiomofay unbiu^<nebiginoaav«int 
^abr J07. Da? jfi/ if47.gebrucfr. 
«^ 'iopo M ikra« KorffTcb , ift »em R . Jofeph Sami'ga gefcbfieben / utit ju QJencbtg itt 

qsarto :m ^^j^r j^^. b.f. If gtf. gcbtucf t. ^"^anbcff eon ben Q3ebot8n/bci: Surcbr/ ?i<* 

Pt/»5en ti>«i)eininiffen bed ^<fi'|c^/giffn unb ©el>rdti*en- 

lit ^'""^.^'^''^^ J^f'"'^^'' i|lgerd)rlcbcn »cm R- Menafie benlfi-ael , imb fiebnicftau 

J^ ?.?»■?, i"' '"^^-fi^'o ^exto im Sffl^c 4f8. bii^ ifi / 1 6j»8« ^<jnni)»n Wito ipen o«p 


o'r^ni'iy^o Miphaloth Elohim,t)l gef($rJebcn »om R. ifaac Abarbenel^uaD »u QjcneDig 
inquartotm5a5c?f2.&.r. ir9i* seDrucff. 2eicDDaclnn«H\)onDec€j;fl^a|funa 
t)<r3Ce[tW!DecDcnAriftotelemgc5an&dt* ^ ^ ^^ 

13'313: rma Morehnevochlm,i|igcfd;nt;bcnt50mR.Morchebar Majemon.UUDSCDrUCtt 

ju^<n<Digmfoiioim3al)nii. Da^i^/ if n.^f^eintkeoiogifcjjcg unDphiioib- 

J10"0 "13 n^'o'nWnVJWnSjririTB MofchebarMajemonCommentarmsuOCtCtC Milch- 

iiajoth, ifl geDcucf f su 2lm|lec0am m gt o§ quarto im ^af)v 404-00^ ij^/ 1 644- in Dew 

yninn hy p"cn t'lrs Mofchebar>5actnianComnientariusut)ecDiCT.?S-9}?0f.gel>CUCft 

in folio i« QJent Dig/ im ^abc 30;. Bag i f/ K 4 f • . . «, r r 

'nx'^TD n n^'D S W O-^n 9j? IS^TB Mofche de MircidoCommentariusU0€tDU^J3|aint. 

i'ft aeDcucftjuSimrter&aminquartOjtm 3al)C4ij-Daeiift/ i^K* 

nm ncio Mufaph aruch, ifl Cinv&ebr4l|C^t!e Lexicon, fo IDOm R. Benjamin Mufaphja 

SefiFicbfn/imPju5lin|]JcDttminfo)iotm3a^i;4i r-Da^ijI/ i6f f,geDcucftt|l. 

Naclimang Dirputation,Die it mit tm Q5Eut)cc Paul §ii)(iUtt\. (^tih^t in |)errn Doaor 
SSQagcnfcil^ obgeDa(^ten ^^u(^/ mclc&e^ Tela ignea SatanxgentnnctnjicD. 

JT)^ ni Ner mizvah, t(l g-jfcferieben SOm R. Jehuda Leva bar BezaleeI,unB JU ^taQ in fo- 
lio im Sa^c ^60. D. i. 1 600. f)imt c^en Piefeg AuAoris «Sudj/ welc^ce Or chadafch 
hei|fft/angeDi-«cfc6 ^, , , 

piSv rflJ Nevfeh Schal6m,tj5 Ctn phHofopliifcf;e^/tIieologil(^e^/phy fifc^ed Unt) nietaphy- 

fifc^cfi^ud)/ wcld)edD^&. Abraham Schal.omflcfc(;cubenl^ot/ unDsu^cneDigm 
quartoim^abc ?jf. BagiH/i^??-- QeDcwcff ifl. 

*wnV' nyi Nezack JifraeJ.ijl Qifd)Utbm »0m R. Jehuda Leva bar Bezaleel, unt» in ^rc^ 

infoiiolmSabc jf9. D.t. iT^^.gt&cucft. .^anDdt»onD«i;<^€n>i^ljeitunD^o{&« 
wcnDigfeit Dec Sclofung. , 

eiK now NifchniathaaamipBomR. Aharon Schmuelg«fcf)ricbm/Un& JU .panau tri 

quartoira3al)C J77.D.1. 1 617.fi eocucff. ^acimi«n»itD»on&ci;©ecI</ Dec?5c# 
lo^nung/ unD Dcr ©tcaflfe ^ehaiiDcit. 

tS-'n raVi Nifchm^th chajim,i|l »om R. Menaffe ben Ifrael Qif^timn/ UnD JU 2(mf!et* 

Dam in quarto im3al)f 411. Dag i|t/i6ja.yecrucf.. JpaitDeit»onD«c Un|i«i:bUafv(( 

Nizzachon ge^ R. Lipmann^/ »i< auc{> ta$ dlU Niziachon, fu^e Sepher Nizzacho* , 
&c. ■ • 

^in 11K Orchadafch, iflgefdjciebcntJOmR. Jehuda Leva bar BeziIeef,unbjU^M3irt 

foiioim^ia^c ji^o.Dasijt/ i6oo.^«Di;ucft. ;j(iuinC»mm«at*iusub<i:Da^'^iic^# 
|(in^lioer» win T1X Or chadafch lf!gcfc^ncbint>omR. Chajim, unD iuSlmfterDamin quarto Itlf 

3al>r4i».l'a^ift/i^7'-9eDcucff.|)aiiDeUt>onall«^anbS)flncf|agunscnunD»Se4jeii. 

Orach chajim, fuc^eSchylchan aruch, 

D"n nims Orchdth chajim, if{gcfc^riebent)omR»Ei;efer&emgc6ffen/unDju2lmfter# 
Dam in decimo fexto Winter Das ^uc()fein Ben Sira m ^at)V4S7- Dad i^/ 1697. ge* 
Dcucft. 3)lefneUnfecn(i;tun^aDieecfc;nfin@o^ng(!gcbcn^af. 

crpnv mms Orchdth Zaddikim.DeJHn Audorunbcfannt/ifijugrancffurfomO^iatHt 
in folio im 3al?i: 447- Da^ ift 1 687. g«Dpucf f/ unD i}an'Oiit »i>n aflec^anD ^ugenden 
unD 2afum. 

K'i'py '3T nvmjt Othioth Rabbi Akk/va, i|?Bom R. AkbVa g€fc5ritben/unD ju Ccacau 
in quarto Im ^(ii)t J44 Da JJ tfr/ 1 584. tDi'c auc& iu^:SeneDig ira 3al)f jo^. Dag Ill/if 4«» 

flUd^ in quarto gcDcucf t- 3fl «tn Cabbaliftifc^Cd iSucJ^. 

P. 
B*i1Dn ftTlB PardesRimmonim.i'flgefc^cUb^nwmR. Mofche Corduario, uttb JUlJW* 

cau in folio im3a^cj92.Du^jfl i6j2.gcDriKft» SfleinOabbaliftij'c^eg^Sui. 

^3J' 't W rrnnn «m'fl PerufchbattdrafcheJ Rabbi Jaacob.jjl tint Qatl^ fuc^e kuilO 

sung uber Die funffQ3uc&ec9i)?oftd/unDt)omR.Jaacobgef(^i:ub«n/ unD ju "^ttKa 
Dig in quarto Im 3^% 304- Da^ if!/ fm 3a5r If 44- 9<Drucf t. 

Nn3n»f^->^DS Peslkta rabbetha; if] ju ^jicag in quarto gcDCUCft/Ol^ne ^tlbunQ DcdSa^C*. 
»N'mtDlt xnp-DS Pes'jkra fotirta, |fi eui Utaltec Commentarius ubit t>a6 DcittC/ Wttf C unt> 

funfffe «Buc^ <D?o|?^/ unD jusSeneDig in folio im ^ai)t 306. Da^ i\H 1546. gcDrucfr. 
fWQ m'i» patirath Mofche, i)} ju "^Jettf Dig in ocfiavo jm 3al)t ?o4- Dfl^ ifr/ 1 544 nac^ 

l><ra^ilC^(einSepher divri hajamim fchelMofche geDfUCf t.^OnDeit ».^0&<C5?Ofl^» 
•Hy'Sx 'ST 'pTs pirke Rabbi Eliefer, ODeC Die CapifclDe^ R. Eliefers , gcDfUCft JU ^PCOtf 

in quarto o5nc S^clDung De^ 3a5t«/ ijl cin @erct>i(^ti^SiK&» 

yClm'j'^C Siddurim, fuc&e TephiJloth &c. 

R. 
^ktn Rabbdth, if! gcfc^Ciebeil Wm Rabbi bar Nachmini, unD JU ^EBifttterdDorff in folia 
i^^<^V 4ih Da^ ift/ 1^73. mit Dera GommeHtarioMattendthkehunna ggDrUCft.^jl 

elnaiiegorifcj[>erunDhiiiQrifc^erCommentariusfibcrDicf.'^i'ic{>fr 9??eft^/ unD Die 

|.MegiH6th,nt'mItc^DaeJ^'uof)lcin3vutl?/€flN/ &«" ^ceDigec/ unD Da^ bo&t ' 
tuD ©afemong/ trie auc^ Die ^iagelieDer Jerem*-je,iinD luicD Dec;"eibc fibec Da^ ttf 

ft« 5BUC^ 9}2ojltf Berefchitfa rdbba, ijber Da« jWtpte Schem&th rabba, ubtt Dfl^ Dritte 
Vajlkra rabba, ubtt Dag Ote Cte Bamraldbar rabba, unD ubl't Dag funffte EH^h hadde- 
varim oDeC Devarim rabba gimmit/ UnD libvC Die i?(a'.3CliCD<C Jeremia Echa rabba- 
thi, ubep j)^ ^^^j ^l^jj @a!omOttiS<;hirhafchirim rabba &c.ge()eijfen. 

' "^s"^!^"^'*'* '^ *"^ 3crc[)nebene^/ unD mi) n\d}t geDcucf re^ Q3ucl>/irelc^ed mir ob^ 

5eoacl)teciu StCeglacjegunDec wobnenDec^uDc/ Rabbi Veis @eli)du|«r gelif^en/: 

fli« et nocijm Scancffu«3wo|)net ^ar/ Datbep iO «in Traaat,wf (4>«f !?«»ll^t Segai- 

J X X !<i^ idth^kimedth mimmaldch Rafid. ^fl em CafebaUflifctCg 5SUC&/ Wtlcfeeg Oet 5IDam 

wmgnflclRarieibjfommen^abcnfcU. . , , , ^ „, 

nB3n n'«'jnRerchithchocbma,iji9efc&nebcn»omR.EijadeVidas, unD ju ^cag m 

<]uartoim3flJ?«:354«&aiJi^/ 1694- S<l>f weft. . €ntNtt Theologifdje locos com. 

niunes,unt)flnD«r<S>in5e. _ , , ^ m ^- • 

rvCK V*5T RofchAmaB^,ifl9efc&rie6«n»0mR.iraacAbarbenel,U!1O JU ^^tneOt| m 

quarto ini^f)i; joy. ^$ iftj 154 J- seotucff. ^anDeU »on t>«n ^o«pt*St«icrd» 

s. 

mn *W Schaar'e 6nh,iiigtf<i)mbcn^6mR.JoCefhhea Gekatlfia, tittl) JU Mantua 
in qnatro jm ^..^i; JZ i . t>ae ift/ 1561. UHD JU Riva deTnenio aUCl; in«iuartoflebi:«Cff. 

:3|teinCahbaJiftifd;c#?Sucb. v «• j 

»•&• nj?V SchaareZedek,l|]g'fe^ncbetlT)Om R. Jofepliben Kamitoli , UHO JU Riva de 
Triento in quarto IITI ^i^r JZI. Dflg Ijt/ 15^ I » 8«CrUCfr. Sft flUCl) m Obbalifti- 

r^apn nS^^k^ Schalfchelethhakkabbafa.iflflefc^riebentoom R.GetkIja, un^ JU 2im« 

f}ei&Qm ItH 3ul}r 457. ra^ ijt/ 1697. in oitavo gcDlUCf t. Sl^ «" GhronologiiC^jtf 
«nDhiftorii'ct)Cd ^^act>. 
rmrv' taas? Schebhet oDer Schevet Jehuda,ifIgefe^rieb(;n»Otn R.Salormon ben Virga, 

tuit)5eDrucftiu2lmftec!?aminodavolm ^abr 4'y- Da^ i|) i<55f. »^anD«It »en 
©en^errolgungcP/ttflcbe DitSueen au^getmnDcn ()aben. 

tjjf) WDit? Scbechechath Jefcet,i(t»cmR.NatKan3efd;rieb€n/Uni> JU ^tag in quarta 

im^af)r4J2.i)og!(?/ 1652. get tueft- 5S(fle{)et inloeiscommunibus, fo oug vitUn 
^(id)itn Qt\ammkt n»or&en. 

*7«11 3pj?' S nnwni mW Scheeloth uthefchuvoth Rabbi Jacob ^illf ta$ lit/^W 

gen unt) Sltitwomn ttjticte torn R, Jacob ISJeti gefc^mten/ unt) ju Q3cne« 

tH3 in quartoim 3flt)t }o?,N^ ifl/ iH9-fl«S«liCfii«9n&» ^ifi«i)«n In juriJtKfc^<tl 
*-}W ys^ Schefa taI,ifl»9mR.ScheftelHorvizgcfcf;rUb«n;unt) Jtt^&amHI IW ^al?t 

J72. &a0 ifl/ 1(5 1 2. g<Drucf t/ unD i^ cin Cabbaliiufcjje^ ^u«f>. 

ScKemoth ribba jut^e Rabboth. 

rnan rom^ ^«? Schene luchdth habberithjfl gefcftri«beilt)Oni Rabbi Jefciaja, tltlb JU 

aOttmereDdrft iu tdio im ^alji* 446.1)0^ ift; 1686. wit au4> ju 2tm{kr&am im Sfliju 
41 3 . Dfl^ ift i6« , QUC^ ki folio Qi^U^U •£>«nt)^tt Ven ttcologifi^n ttn^ moraU- 

$dbk bc!t«hiriER> ftK^( JRibbotb, p-W jnfw Sctylchan arba, iflUOtttR* Bechai Stfii)nibtn/ UnD JU QJeneM^ in foHo 

w 3<'^t Jotf. t;^^ ill/ uf 46. ^c&rucft. soarintwn tt>ir& wn bcm/cmgen wa* 
Der 9J?e8f<t> bep &em ^(}<;n feeijbflc^ten foU/ unO eon &<r juf unfftig^n gcoffen ?J?ial>(* 
sett Siba^MU 

iny pViV SchyJchan aruch, (ft ftom R. Jofeph Karre g^fc^cjcben/ Utlb iU ^mffcrDaitt 

infleino(flavolm3^5r42i.t>agi(]/ i6'6i.gcbrucfr/unDbefte&et in mcc Q:[)dUtt/ 

tUJlc()e 56M)^n Orach chajim.Chofchenhamrm'lchpat, Jore dea , unD Even haefer. 

nos HD! Sebfcach pefach.ig^omgefcadjtenR.ifaac Abarbenelgefd)cieben/iinbiuQ3<? 

ne&jg in quarto im 3abC 3of , Dfl^ i(t/ ir45- ge&l'UCf f . 3f! ein Commentarius ubit 
bj« Haggadam, oDec iiiftorifc{)e lefiion DCd 0|i«lV§ef!e{J. 
tS'i-DpT jcnnarn 11D S^der chafnitha de kafranim, t'fl JU gmncf fuc( Ortl g)?aii)n ittl ^ahC 

457. Da^ l|l/ 1697. in odavo geOcucft/ unD btfiti)tt in ^ebet«rn Deu- juc j^cgcaburia 
Sec ^^oDten ^ccorDncten. 

Ntn: D^iy ITD Seder olam fdta, ifl<mcliron9lo2fi|"c^C^0t>Cr3«tbuct)(ein/ UHb JU ^^afsl 

im ^al)t ?4o. bag l|l/ ? t8o. md) Dem ^actjlcin Seder oJam rabba geotucf t. 

SeguUoth ulcemeoth mimmalack Rafiel, fu^ Rafiel, 

mri'^D Selichotb, ge&cucf t JU ^rafl «n folio im ^ai)t j+7. &as ijl/ «f 87. 31^ eim^J »ott 

Den ©«bcf*^u4>ern bcr ^uben/ fo fluff Dt« getV^a^e gefiettct. 
nirrSo Selkhoth geDrucft ju gwncffurt urn ?};a{>n in quarto im 3f«5c 4*f' &<i< 

ifi/ 166s. 
r\xii< ISO Sepher amandh , ifl joott <inem bcFc^cf en ^u&f n jur ^ecff^cit^igung t>«c 

^Ijcijllidjen Dvedgion g<fd[?in<bcn tvocDen/ unD ju ifna in quarto m^a\)t joz, ^a$ 

i\V if42. flcDcucft. 

NTD p TCD Sepherben Sira.tflju^tmflW&aRI in decimofextoim ^(iht 4f7. &«^ ifl/ 

%7.9eDi;ucf£. S}6pinnen triCD t)on D«m Ben Sira , uhd tiijin 2Bci^I;cit sel^aa? 
t)elt. 

e^TDn -eD Sepher chasidim.ifl gefc^CicbcnyomR.Jehuda.Hnbjtl^ul^bflC^ in quarto 

»m3Q&t;44f. DfiiJ i|l/ i<i8f. geDrucft. 3ft etn tteoiogifcj^ite unD ethifc^e* 

?OUCt). 
li^il nro Vi? t3*j3<-^ »-)3T -(£3 Sepher dire hajamim fchel MoTche Rabbenu, ijl JU Q}crtCDI^ 

in oAavofm ^aljc ?o4- Da»i ifl/ If 44- gcDrucft. 3i^ ei«« ^^ejc^Kibung 9:^i)ftg/cinD 
oelp/ fo jlcljiufeingc ^dt jugetcagcn. 

'iin tiSn leo Sepher EJdad hadani , ift aU(^ JU QSene&ig fm 3 ll)C J04. Dad ifV «544. 
*JflcO nCdbfltOCgcDaC^tem ^U(|)lcin Sei^herdivre hajamim, &c. in odavogeDrUCft. 

^onbeitt>on ^m ^uD^n/ Die ubec Dem glup Sabbatjoa unO ftibistt &mn^ iX X * T» vh^:hi TSD SephergilguJi'm , {ft gefcfccieben ecm R. ifaac Lurja, unD ju groncf fuct am 
SOjapn in quarto tm^fl^t 444- &a« 1(1/ id84-.<l«&njcft. ^anD<(t wn t)ct ga^runfl 
l)er©t«Unflu^eln«mSciboDerX>i;tint>en an&eni, 

nmXNn -BD Sepher haagiidda, t)t i)Om R. Alexander Qif(S)mbtn/ Utlb JU CcaC flU in folio 

Tron TSO Sepher habbahir, if| gefc^rtebtn »0m R. Nechunja ben Hakkaneh,un&$u2lttt# 

ffCTDfltn in quartofni3j5C4l X. Da^ff}/ i6si.Qtt)tudl.'^iim Cabbdliftif(|)«^5SUC|. 

^IWOnifiD Sepher haccavvan6th,ffij)0mR. Ifaac Lurja gcniiK|)t/unD JU '^SeneDtg i« 

S»«rto tm 3a^r ?84-&a^ if^/ 1624. g«&raeft/ un& iiwrDen Datinnen DicQ^b^smmfTc 

ter@ebft€f crfidrct. 

B«renSD Sepher bachajim,if{t>OtnR.Chajim ben Bezaleelgefcfineben/unb JU^Cag "» 

quartooljne Q5<9[«5urig DejJ^abr^fleDcucfr.^irD Darmtncon Dcn^ci-Dien(le/C«t 
grnebrunq unDgrf)altung/Dem gutclltbc/ce^^cJSvbung uuDigzldfung gebotiDeit. 

rwOitrnED Sepherhaemunotb.iftgc C^nebenWm R.Schem Tof, utU' JO S^Ctaca »■ 

quarto . mi5abc ? I ^.t)«^ ift/ 1 f f g.fleDcucf t.$Bici> rjacinnen »em@(auben gt ^aiitelf. 

ni3nrn nuT^xn IED Sepherhaemun6thVehaddeoth,jff^DmR.Sfladi3gefii)lteb«n/Un&i« 

^mftccoamin quarco jm 3Ql>r 41 j.i>atJ ifi/ 1^5 ? . ge&rucf t. S)ai innen tt>ict) ge^on* 
ijc(t oon Dcm cinigcn ®Ott/ t>en Dec ^ec^altung Dcti 9}?en|4?en »on txc ^e«i«n/ 
t)onDei:2luff"crflc^ung:G. 
•wmTBo Sepberhajafchar.Dejfenaucaor unSefannf/ t(l JU ^rag in quarto tm jflW; 
428. Da^ ill/ 1^68. g^Drucft. ^anDdt eon ©efc^icbten wn 9iDflm/ big na<t^ Dew 
^u^aangeau^ (Jgppfen. 

Wnnrr tdd Sepher hatterumajijlgefc^mbmBOm R. Baruch, Utt!) JU Q5efi»!&ig in quarto 

tm 3al)c i8j. Dqc i):/ if-»j. g<&rucf r. ^anDeft son Den ©apngtn unD SXcc^ten 

J>ec3uDen. 
vjrnrfTSD Sepher hatti'fcbW, if} geft:^rfcb«n«om R. Eha, unD ju ?oafel in qoarto tm 

3abc ?^i. Dug 1)1/ 160 i . g€Dcucf^ jffi ein 1S3i5mr*^uc^. 
■TJT? TBD Sepher ikkirini,jft gefcfcrieben wm R. jofeph Aibo, unD JU Q5ene?ig »» 

quanotm3abr?o4.t)0gi(l/i544,seDrt;"Cff* ^onDcIttJonDenQunDijmenteBDetf 

jFuD! cben ©iaubenef, 

6'Jrt»T mv -WD Sepher joreh chataiin, f(?JugerD im3a^4n. Dfl^ ijl/i6$l.in duodecioK 

fliDrucft/unDtt>irDOurinn«:n »on D«n (giJnDen geban&clt. 

J»Onr -CD Sepher jdchafin,tjlgefcbr;e&2n torn R.Abraham Sachutfa,Unb JUiScaCOU i^ 

quarto itn3af)i:j4o-Do«ift/i?8o.geDrucft. 2^ ein ^ijromB*35ud^. 

ft»PnO TSD Sepher mattith jah.tjlgefcfcriebenttem R. Mattatbja Libermann, UnD Jtl 

giai cffiirt am 9:)?apn in folio tm ja^ 4^6. ta^ ijl 1^96. geDnitf t, 3ft «inc 2lu* 
Jitfuraiibcr Die^^acfjec 95?0|i^. 

uAwi TXD TBO Sepher meii- tehilloth, iflcJnComnnHitarhisuberDiC^falmen ttOttl R. 

Weir Arimagef(^i;iel>erv«nD4U^«ieDtfltB«iusu:tolm3atrj5o.Da^ iji' »59o« fl«' V»m ttTBD TBD Sepher mepharefch chataim, ifi ju ^ttt) in duodecimo im^<lf)t 4 p. D«# 

• i(l/ 1 691. fl<Dcucft. ^anfeeff wn t)en ©unDen. 

'inVTD TBD Sephermefcharim,iftgef($riCbcnt>OmR.J«ruoJiam,unbittQ?en«l>ig in fo- 
lio im Safjc J 1 5. &ad if?/ 15 ri. geDcucf t. 3fi m Juriftjfcfecg q3u4 

tnp tnjJD TBD Sepfcermikrapkodefcb, fud[!C Mikiae kodefcfa, 

fmo ISO Sepher minhagim, ifl JO SlmftcrDam in f(ein oftavo im ^a^t 4^9. tfl^ iff/ 
ig79.9et)rucff. ^anDelt wn3uDi|4)cn@e.'rdu(5cn. 

IID'ot ^«? roivo IS© Sepher mizvoth fchelRambam,i|tgefc5tteb<rH)0tt1 R. Mofche bar 

Majemon, unt) ju 5lmf!crt)om in quarto fm 3«5t 4io.Dag ift/i(56o. fleDrucf t- ?S3it& 
^ t>arinn«n»on&cn<5i3.@cbotcngcbanDelf. 

Snaniiso TEC Sepher mizvoth gad»J, til 0€f4)ri«ben BOtH R. Mofche Mikkozi, imbjU 

-. Q}eneDf3infofioim3a^i:jo7.&agift/if47-S«t)cucft. SSBicb Dorinnen au{& ceti 
l)en@«bottnge5anD<It. 

p3J^ '3T W prwi TSD Sepher Nizzachon 6e^ R. Lipmans , t|i }U ^^titnfeerg in quarto 

im3al>r i644.get)rucft/unDiui:3a3tDerI sung D, c g^n)U. Svdigion gcfcferKbcn. 
^frnno 'ai W pnvi-Bo Sepher Nizzachon ter RabbiMatcatia,meldbcginDiefem?£Bcr(l 

t)a6 alti Nizzachon aciienmt mtt/ J|} ju Slit&ocffin quarto im 3al)C 168 ugttitudtt 
' unl> (le^et in -ptcrn ?£Bagenf«l^ eba^DacJ^ten iSiid; / tt>el(&ej| Tela ignea Satans 

pf-i ^V D-tnV&O Sepher Scbarafchlm,i^gefc^rteben»6mR. David Kimchi, mt JU 

QJeneDlqiir folio jm3ul)ii94. Da«t|i/i y ?4^<;Drucfr. 3fiein Lexicon. 

SaantTCD Sepher Serubabel.ffljU donjlatltinop*'! J" quarto itlt 'Jat)t 28 i. ta€ tf!/ 

irH-g<Brucft/unD€mI?dlrein^e)pracb iWijcljcn Ottn Serubabel , uno 0«m €c|* 

STini tnst nn^m ^£lD Sepher toledoth Adam ve Chavva.ifl OOttt RJerucham ^jf($rt<^cn/ 

wnDju "icncDIgin foiioim3fll)r ji3.Da^ tj]? lyyj. geDcucft. ^unDclt »on octi 
3u&lfc&cn IXecftenunD @«bcaucten. 

Sepher Vave ammudi'm, fuC^C Vave ammudfm. 

fifn3J«n Sera Abraham, iflgefc^riebcnSOmR* Abraham, linbj«©Ul|6a{^ in quarto 

: im^a^r 44f. tQ6 iftf i^sy. gcttucft. Cnt^alt ^ikDifli«n ubec t>ie funff 

oichroB Sepher Nizzachon, fu^C Lipmanns Carmen. 

o'j't-' 'rar Siphte jercheniiTi,i)lt)omR.Sabbethai9<r4^rle6en/ tmb jo Slttifler&am in 

, qo rto im^ui); 44o.Dfi<Ji|l/i68o.gc&nicft. jffb«nCatalogusDcj^«breif(fen55u(^«. 

^trnSoharifr qej^rttben wt-mR-'^chimon ben j«cbai,unt>ja\gul|bact in folio im3aJ)C 

4-14- t)ur iilyi<?84.5«Prucfi/unP i|J etn<Cabba!.rtifcbe2lueU-gung t)cr'J5uctcc9)?ejt^» 

VWimi Soharchadaf.h,i|imitOcm Medrafchneeiam.unDDenTikkunirn , Mtmd^. 
mtt Dim MeHrafeh Schir hafehlrim veetha $«(i.f ccOUin quarto im^fl^i: 3^3. tM ijl/ 
>6oj, fltw'fttcft. «p? 9ie0ethettn b.fefem ^ercf anscsu^ttt n l^c&raf fc^eu95fi<^<r. rmo >oye Taam^ mizv'oth, ift ^((^mbm »0m R. McBacfcexn »Ott Rekanat , un0 lU 

bee @;bofc t^g^ie^e^. 

gro^guarto{m3flbi'4^4-bfl^ tfJ/ i.<S44. fleDcurft; 
^D^«iT TTc^n TaJmud jerufchainv , j)ag ij^/ bei: ^ierofb^mi^^cf>e ^a(raut)/ ^ {tt 
igr^Tcou in fo'ib itB 3abr j6j» Dfl^ ift/ i6oj. gtbrucft. 

ant TtlBn Tappucfae Sahaf.fuc^e Jefod ischy-im. 

nr^'n h^O m^sn TephillgtIimTCColtafchina, bvlg^/ bO^ .@eb<t /95ud&/ fO ttlC^ 

i)a^ 5an|c 3*})rt?i; Dc« 2^catfc|)en 3iibcn ge^jraucfcel twcJ)/ imb wn benfelfcen &i« 

ticfeTepfaiiiagenennef njicb/i|UuScaBcffurtamSO?awin quarto im ^a^t 448» 

bf»dift/i^88. gcDcucft. 
TepfciU6rfi&c.8UI4je^@ebet*^uc&/tt)€(c^^^bicSt:anrffurtcc 3ub<B bte QJolmfi^^ 

SLddurimncntieR/iftiuSiinflecDam in quarto jm^^bF 44'. bfij^ tjl/ i<?8i. mitcinec 

au8iejjuti5 gebrucft/unb md} bem ©ebcauc^ bei:3u&<«iB 'P^J^fl/Sieufeny £«< 

taueiiv ^ctjwien uob f^iabrenctngcric^tet. 
Tephiildth &c. @ebet*5Suc^ bit t^euifdjen 3ub<«/ Ifl im Sfo^ 444. &a^Jf^/ 1^84' »« 

fedecjmomif 2lus:aifungbcgpi:t«^geb|;u(ft/ic^l>erni«RCc*€;P/bo| «tf ju »&flnfl« 

gebrucfet fe^. " 

THirn 'Jipn Tikkuaehaff6har,0b«rTikki^oi,fu^,eSotaf ctidafc^,. 

'ieri Tirdibi fuc|)€ SjepW hartifchbi. 

Toledoth Adam ve-Chavva, fy(|;e Se|^er toleddth, &c, 

w^ m^in Toledoth jerchu,if}ju2j(tDorff in quarto im ^Q^t i69i. 9.eferMcff/utt& 
' fiihd in m.^rgcbai^tcm,|)<ri;n Dofior fBagenf«j(^ T?Ja ig^nea Satan* genamv 
ten jBucJ?- 

pnv^ m^in Toledoth Jizchat.tflgefcbriebeilfiOmR. Ifaac Karro, Utlb JU Mairtua im 

S'bfJ 18. ba$ i\V I s j8. in quarto ^cbrijcft. 3fl ettit Slueiegunfl ^cf bie fuof 

i»K"nw Torith ad^nj,ifiigefc^fiefeeBt>OmR. MofchebarNachaian, UObtmSfit^Wf.. 

ba^ if?/ 15 9 ;. in quarto gebcucf f. Ui)ut trie |ic5 bet CSJenfcb bc^ :S'tvitief5e;ten/ 
8em 'totfJ unO .^rQurenin lofcJ^aUiR (^oiN/mJ ouct son Dec Qier^j^lfun^ nccj? Di«* 
fjmi i'eleit. ^ , .. . - 

ynsnano TurhaW,i|igerc^Cfeben)»omR. Nathan Spira,unbjtt'3}eiUbig in odavo 

im ^a\)t 41 r . Dfi^ !{}/ i6,j f , gebiucft. S)acmnw «>jri> »on betn M« b«0 ?«»&«* 

ya>kra rabbo, fu^e Babboth, 

.5^ fHio^i^itUrin Hifm^Sti'dam^m^tiin^ih'hifdm M^. folioim 3a|)t 446. tae.fi/ i6s<5. ge&rucft. S)annncn miD ton D«m ©e|«^«/ D«? 
•piS rm Zeda fe J^rec/i, If! gefcfcrrcfesn um R. Q5r'r/imt> Jii ^^fag rn folio fm^a!^? 383^ 

6a^ ip 1 6z3, gfDCLcfr. 3fl einc €cf hil-wnfl hit Ut Rabbi Saiomons Jarci>i %V4[^ 

w nnjf Ztmach David, ift g(("c[jiici)«n ttrni fl. Da^'d Gans,iint) jti ^tcnrffatf 0^ 
$)ia^n im Sahc 4^2. Daei ifi/ 1 ^9^ -S ■ ^viicft, Qf! ein 3dt.' an5 feefcf!id;f*':Sucfc. 

iTDn lys Z«r6r 6amBi6r,jft tlomR. Abl!-ahamSebag<fd)Eitfeen/Mfl& $u€raCfltl in fo- 

liotm3a^t j?T-(t)a^if;yH?^viinD$a^cnc&!C!im ^o^r j2^. tJcs tti/if^6iS<* 
JBrurff/ in w • cbcm hiferfirn ab.f j)i<l flwisgclufen ifi/ ttm i»i&«r &k 4l)iift<B flef)tn 

2ijdai, ^u(|)| Men^h«in Zijdni^ 

58i6ef t)<^ fl(r<n t;eji«m«ftW/ fo »eni R. Jofeph fear Alexander uhttfi^tt/ Unt> Jtt ShV 

l^erBam ifn 5^l^r 41?. oa^ it^/ ^^Tf. »" folio 5e&ruef t woc&en* _. >* 

l?Sranifpfcgc(/fo and) njnon nE» Sepher han-,Hiarehgenenn<ttt>lr&/iflt>&mR.More})e 
Henoch g* fc^rjcbcn/ unD ini ^ai)t i6r* l&i\^i 1602. ju ^afcl in quarto, irte fluc| jtt 
Srsincffurtam9)2fl9nitnSa|>f49^ J>fl« »P/ 1^77. gm^ i^ gnarto getvurfN »^fln* 
fc»l_tfion^ftten/unDn>l*Di' fnit^uRD€nb{|!«cffe©«U5Suf|<fb«n fo^^ 

[Celiloth erez Jifrael, fuc|)« Sepher geliloth, &c# 

S«&t|c(ytt ^fjetiacf/ ifi w>m R. Salman Zevi mut &ed brf careen ©amod grietric^^ 
^ccn^cn VdvL^i ten 3«ttrcf;<n flbgcflrcifff en ® cf^lflnsenbals flcfcl?f i«b«n/ vin& iw 

^ly ai» Lef tof, i|l»6m R.ifaac^efc^rieben/ unfe jw 58i(metg&Mff in folio im Sa^C 
4J3.Dagfrt/ i^j^gcDmcft. 3if^(mmoraiifdj?(«5Su4^/K)U|K^ fcet 93jcnjs& »w» 

p fwi?B Maafeii.^U(i)/Defi«i«iiaof tift6eMif^/i^itiSroncffuttflm9)?ai)nfmS4i5 

44?. Dflfi iff/ 1^8 J. in quarto QtUriiCfN 3fi «»'' fe<fc&Kl ^^tld?. 
J"tT:it-}<Sp>:o min rvyo MaarehhaTuathn-.inniHasbnrgiCafilft/Q^eiC^if^f (it1«f @eif!<^ 

*cn9tfcla8bur8/r«n'lid)rtifDcrierb«irfm«n:3«t!en 9i'fu§r«n/ iin& (Jtt^ txtrfet^ 
^*enritbtn JtorCtn. Sfi !« Srancfftirr dm sOiflpn tm 3flf)c i ^js. <i.bit cM 
eijef&ung Dc^ £)it<^ «nt tw Solyw in oaavogecrwcft/ tr«il 6U SuD«n fi4J &««-^«?^ 

r»*»t\ '3VC JO DnifiB ftit'jaj Maileth Sij»p6riin mfn «alke Jifrael, if{ »cm R, Gerfcin ge* T, 

Q5<jfef in quartoim 3a^c j4i» &a0ijl/ 1 j:8 i..3!eDj:ucff. ^ae&dteoij&eij Ut\Q(^m 

grof quarto fm 3flbf404- &fl^ tfJ/ i'S44.9et)curft»' 
^c^ttiT Tp^n TaJinud Jerufchalnv , Da^ ijl/ Der ^kvd(£>i^imt^if<j^t ^almut>/ ^ itt 
ilr/Kou in fo'ib it9 ^obf J6j* t)ag ifr/ i6oj. g<t>j:ucf L 

im '•niBn TappucfaeSahaf.lud^e Jefod ijchirim. 

nri'n ^20 K)hpn Tephillothm;cc61ha(china, tOSiflf i)A6 .©{feef #'35ild&/ fO bUi:(^ 

S)0^5^nj§c 3a^rt?pOett£cutfcten3iit>cngfibraucfccXtwcl)/unt) eon &e«|cl6en&it 
t)icf«TephiiiagenenHetTOic&/t|UuScaBcffuctamS'^QOain quarto im ^ai)t 448» 

XepiiiH6ti]&c.g[ct<|je^@ebef*?8a^/n)dc^f<J&iegtanrffuctec 3uti« 6ie ^(>(mfdt»« 

.SLdduri»ncnm«/ ifr iu?lin|lcr&amiH quarto im^abF 441. Ce£« ijl/ n^si. miteineg 
21u6lec}ua5 gc&rucf t/unt) nad^ &cm ©ebtauc^ Der3u&*" in '^oUji/IXeuffn/ £tt< 

Tephilldth &c. @ebct*55uc^ Detr ^ciufdjcnStitxti/ Ifl tttt 30^444. feo^ifl/ 1684' ?« 
redecimottiit2lu^;G|funsD€60ct<^g«Dj;u£fty,ic&S)ecm«i«ai«f/pfl| i$ $u •p^nflii 
ge&rucfet feij. ' 

-imtn 'Jipn Tikkunfifiaffdtar.o&tcTikfeuniai.fUf^Sojbwctidafc^^ 

\ltt'n'Tilclibi fuii^e S.epfc«r jbattifchbi, 

Toledoth Adam ve-Chavva, fuc(;e Sep^er toleddth, &.c, 

W' rrnSin Toledoth Jefchu,ift|u2lftDorff in quarto ittl ^O^t l58r. 9.Cfervcff/Un& 

■ ^flebcf in uk^rgcDac^«m,tp«ri;n Doaor SBaaenfeifg T^Ja ifirn.ea Satan* genatm* 

pni' finWi Toledoth JlzchakjIirgefc^rictenftOraR* Ifaac Karro, Utlb JU M«n4ua fttt 

:^a^r5 18. i)G8" ifl/ 1 s IS- in quarto ^cDtucft. ^ eiflt Slueitjsun^ u^cj: bie fuoff 

BW<" nVin Tcrath ad^j, iff g€fi$:riefeeB WUl R. Mofcjhe bar Nachcian, mt> im ^O^ W f^ 

Da^if^/is^r-intjuartogeDcucft. 4'e(>cctn-'lc flit &cr ?Q?enfc6 bc^ ^ran.cf5«;f<"/ 
B<m '^.Dfcjf/ unO '^rcui'tiiin Wfj^aUcB iabi/mi md) s>i)n.O'ec 'jy^c^^'ltun^ tificl) i>itf 

JSTJffI DIE) luf hairez, {|{ a<r<^C'Cbei1 SOItt R. Nathan Spira, ytlt* 5« ^UUbig in oiflavo 
yajikra rabbs, fyc^e Rabbotfe, _^fjf(t£5^fn tkfm^tcdamtm^t\cn.^tH'k(fdHti 5Si'f(^, tnmj; *n Vave amm^dim^jlgf^cbrehcn iyoitT R. Seiieftel, unD $ti StBt(RKrsDer|f « 
foliofm ^(i|)£ 446. Caefl/ 16^(5. gefcriicft. S)annncnn)iEDiDonoem@ei«^«/D9g 

2:. . 
yyh rm Zeda reJ^fecfl,tfl5efd>r:eNnl)on•lR.^:Sa^/nn^5u^H'a9rn folio I'm^a^r 383^ 

• tae iff/ 1 625^g«brL Cfr. ^fl etnc Scfltitunfl Wber id Rabbi SaJomons Jarcbj QlM^k^ 

m nnv Zimach David, tfi 0(f€{juebf5i imi R. fcavid Cans , unt) jti §tancffa£t atti 
S)?a^nimSa{)C4T2.Da0tti/ i^p^.S-Dilicff. 5ft ejn But.- nnfi C^;eic^lcl;^':£ucb. 

'W;\ nnv 2«r6r hafrmor, ift gem R. Abraham Sebagefd)ri«fe<n/ Hill? jU^taCQU in fo- 

lioim3ah«:5«T''t)fl^if;/u?^.«nC5oQ}cnc6!f?nn 3<ibP J^*^- &cc itf/ if^6i fl<:» 
Ccucf t/ ifi tBi d)cm itigtcm «bif »i«l «wsflclu(fen ifi/ tt)«€ t»i&«r &lc ^l)tift<R fl«^«t« 

Zijdni, f\i^^ Men^hem Zijdni^ 

fSegifler bet ^cutfc|) -^e^tei^cn ^uc^cr / tt)elcl;e in 

5Si6ef tti a(tcn Cefiamem^/ fo teem R. Jofeph fear Alexander uh(t(ifitt/ unb jtt 5lm* 
Ocf &(lm ittt ^a\)t4ii. oae i\V \6TJ. i" folio gc&ruef c njorCen, 

tSranrfpfegcl/fofludbnmen ie» Sepher haminareh3inenn€ttt>tr&/if!&amR.Mofc}je 
Henoch Qf fdjitiebcn/ unD tni Safjc j<52* DatJ ift/ 1601. ju ^aftl in quarto, trie aucf; jtt 
§ratirffu«flm3}209nimSai)r4?7.t>a« »f?/ 1677. owtt) in qnarto getiurfr. ^m* 
t» It son ^ irtcn; unD vnU Die f!iit<guRD<n btflecfte ©e«U 5Sul)< tl)«n fo^. 

Gel! loth erez Jifrael, fuc{)< Sepher geliloth, &c# 

SuDtft^t %f)ecwcf/ ifi wm R. Salman Zevi tuiDer &eg b«Fc^r{<n ©amod %x\tlt\^i 
JSrcn^cn Sgue^/ ten 3uttrd:€n fibgcOriiJtf <n (gdjiflngcnbfllg geictjticbcn/ uni) iw 
Sobr jvf.DueiO/ i<5if. ju^anauinquarrpgeDrucff. 

ai« 3^ Lef tof, i(t»6in R.ifaac^efc^neben/ unfc ji! SSilmctg&wff in foHo im ^(if)t 
4J3.t>a0t'|t/ x67j.gcDt«rft. :2filgmmora]if4)<g5Su«jj/tt)Ufici? t«c S^JtnjcJ? »«' 

p wye Maafeh-<^titf»/Defi«tiati<?ior titibejrtHr/tfiitiSfQ«rff«rf«tti5)?apiiim3o6U 

44?. &af' if/ 1^8?. in quarto gt&riiCfN Sfl «»•" ©«fd[)Kf t'^«d> 

JTTDCN^p'JQ niin PVJ?D Waalehhaiuathn-inniUasbDrgjCfllJlft/^JjeiCllill^tefnef @«i|lt^ 

»pn9JfcIagburg/ren'lKJ>n;ic£)fr!efbeiri'men5f«i5<n 9vfu^r«n/ unD fl«^ txmftl^ 
ten settriebtn fvotJien. §(• f« Sranrffurt am 9i)ifl»?n jm ^ahi J ^58. ^ibct: tt\)M 
QJiefDung t>ei £)rt«^ «nt) Ut 3o(>ra in oaaveg«cr«rft/ rt«il Bu 3wi'<n f'^tJ &«ce9 

j4i{*»i' we p DnicB niTpye Mafieth Sii^driin mm malke Jifrael, ift Joftj R, Gerfcm ^is Den SuDen/ oic uba tm gm^ Sabbitjon fcpn foden. 

I^O'M '3T myoo Mafleoth Rabbi Bin jamin.Da^ tftl D«^ Rabbi Binjjrnins 3C«febcfc^rft* 

6ung/llliu21mfJcr&amino<Savoitn3<ib'45'i-t)a^/ •'^ji. geDrucft, 

SjtiB" mpD Mikveh Jifrdel, i|] i)Om R. Menaffe ben Ifrael in ^Orf Ugcflfc^ 9efc&Cieb«tt/ ,' 

»on dn«m anDcrn in ^€urfci) ub<;rfc^ef/ unD ju StmjlcrDam in odavo im 3«&c 4f »• 
Datfijh i6?i.g«Drucft. »&'J"J>eIf»*>n^<fS«^""ff"9^" Cclofung. 
mir^D seHch6th,geDcucftju2lmt]«coam in quarto im3al?r4Jf. Oa^ifl/ i^7f* 3|J 
<in (^ebet'Q5ud\ 

htcntt^ VTN m^'b T«MsSephergeJiI6ther«zJifrael,|fI»omR. Jofephgefc^rfcben/UR&JU 

gccD fm 3a^r 4^1. t>ae i\i 1691. geDrutft. Sft einc ^t\'(i>mbm9 De^ £ant)€g SKa* 
c(^/ unt! anDcrer Oct</ wu au^ Dee? SanJ>e^ ub^c Dcm glu^ Sabbatjon. 

O'JiruoiSB Sepher minhagiin , ifIgeDrucftJuS)UWnf(>tt»n quarto im 3<^r 4ft. &a#» 

nyjni n^w. Ze^nah ureenah, jfigefcorltbcn cpmR.jacob,unb ju5roncffurtflm?;!}?a9n ■ 

in folio im3abC 455-00^ l(t/l69J.geDrUCft. 3jl<tnConimeniariusttbeC t)U fttnf 

fj{egi)!ert)erjcn%en^u^!tr/n>eld^et>oneintgcn$urfi^ri|llt(^cti^ 

bicfem flGercf angcjogen merDen, 
Antonii Maigarittesan^tf SuDtfcfeer (^iaub«. ^^Dructr ju 5t«nrf fuct am 9??a9n i« 

5Di«(cic^@c|)tvQben53uDif(^tt?D«cf mamcl,®eb2ucf t p^illn in quarto,im3a5i »^«<?»> 
gecDinano ^«tf«n FlageUuni judaicum 01*1: ^MDWjQiciJTtU ©e&cucf t iu ^^ica^biicg, 

%x\tbti(i) ©amuel ^tcn^en SuDifc^er abg«f?t«iff«t: ®c^fanaenbaf0. €xt)tucft j« 
s)?urnberg in quarto be9 ^etrn 'SBulfite 2lnm«ccfuofl<n ubw t>en ^utif^tn. 
^^vCiflcf/im^atjci^so. 

Hieronymi defanda fide Jibri duo contra Judasos. @et>WCft JU 3unC^ »o odavo in) 

2fol)ann 5lDctan^ ioon €mb&en ^nb* wib SBamungi^igc&tfiiben an alle ^artna' 
(f igc uno bfllejlttcctge Sui^*"* ©cWucft in quarto ju ?S3ittenbirg im^a^t i ^lo. 

cs[ol)ann ^btlip ^^kibrreu^ ecUu^tetw 9^?cic. (^Drucf t in duodecimo ,ngcancf fuc( 
am9}Jat?ntm3ai)c 1^87. 

Vidors»on (£atben ^viiim' ^^uc^fein. @et)cucf t in odavo im 3fl(> f i f f o. (ttf^ef abcc 

jltcfet Darbep roo. 
XPa8 ^c ilbctgcn awgcjogenenl^ut^r bctvifft/fol^ht umwt^i03U fcyn 

V «wc^tet:/Oeri«HUn2^e0i/?ft:^ie^ef 3ufe^en. 

ct crffe 
^i$ 
mtMtmSnMtum. a m I. ^apitel 

JDarinnen mxb an^^d^tti ttx«J t?ot unge^icmenbe / mb 
tW^ fel)r ldflerltct)e ©inge/ Met)erf!orf tc 3ut)m \)on 
0Ott bcm §8atcr le^ren unb fcbretbm* 

?;nnerctinDcmfunfft<;n?Su4> ^}ofi6 in bem 28. Captfef/ 
Dai /alei ?^ofc^/Dtc fromme unD treue SMcncrl^sOtfcff/ixn 
^tnDcrn^l"cact£)ic^PQltunsun&':S''C^bJct)tung Dcr @c6o* 
re ©Otteg / eijftiguolJecnftlicfe anbefobUn/ er il)tKn tiofce^ 
Suverjlcb^ngcgebcn babe/ Pap/ ttofern fU tiifdbc flci% in 
act)tnebmcn/ unDtJcmMigfren ^tUenDc^SlDccboc^jIctt 
5sbu\)t[\(^ ^tf)Oi&jm tt)urDen/|4e an aUmOtUv./nnt) in alien 
^ingengffcsnetfepnfoUin: ^tngegcnabec/ wann ^k tn (gtimnu Des 2ilf^ 
Jadjtigen nic^tnac^reben/unt) fcinen ^ifititn ^id) m^t nnutmvffin tturDen/ . 
Fieauff allerUp ttjeffc ttcrfucfitfei^ti / unb mit5Baf)nfinniflf«tt/ ^linD()iit/ unt) 
^cfrarrang De^^er^en^/acfchlagcnirecDenfoffen.fg^ ^t^ben abert»tetof^Qfre?'<>^,«''f';* 
Suben pcj) an folc^e fc^acffe iSt&co^ungen gat m^tdiUi)tit/\onbitn QjOtmmmll 
SOBertbalgfTarrigecweifeMrac^tct; S)al>eroc6aU($ge&>mmentf?/Da^tlemU2J»i<f. 
flStrfjanb reol ttecDtenten ©traffen ^cimgefuctettvortien/ ttjorunter&ie 5SJint)* 
leit/uncOStrOocfungi^rec^er^en/DiegcoileijI. Q}onj"old;eril^r rQ?ir|]Otf 
«^n9/unDg«i0iictxcq5(in0^€it/|>ricf!t ^Ott Efaiae ^, v« 9. 10. ju Dem ^c&« 
Jjf rffctjf t^ nf^t/fffjet imt) me rcf ers n((fct.23f rflccf e tag l^ae tic fe^ 

pf nM;t r«^f n mft it^vtn SItigen/ no* t^ore n mit U)vm Di)rm» mt 
in Dcm 29.€ap. DwgeDac^ten^ror^etenEfa. v^icwrDju Den SuDensefajjr : 

^iV ^$rr ^at eu* efnen ©e(f! bc^ l^flrten e*fa1T0 f inge*'4)encf t / 
imemcregtugensugetfjan : (Jureqrrupl^etenrammtbcnSurffm 

Uatf r geblenbet.^p tt.crbcn f?« and) in t«m 42.€iip. Dc# cimcfDtcnEfa.v.Tg. 
i9^airoangc«j)cf : 4:6rctf^r2anbeii/ mibf(*aitfr^ril>rSP(tnbm/ 
M§ i^r fef)rt.2B^r (f? fo M(nb ol6 mefn ^nec^t? Unb tt?er if! fe taub unb 
Da6aUinmommtr\^t unD aUcrb<ili()fte?a3crf n iivfo uu^iicmcnDc/fpoftlic^c/ 

^'^^"""fffi9c/(#erli^c/Det©6ft(id en ^Qjendr/unt) Derfclbiii giflenfttaff* 

gn|<9nurfh:acfgenffle5enlQuf|enD€S>tn.(?cfcftrciknunDil)ren/oietc4ncni»«t* 

v<^J^Qm^Un\(i)ttijemQl)Unm ben (? inn f ommcn Unmn/ Ham 

jamiTipe^ ^rftUcb wrb/rn tf)rcn^^udKm/®otteinf j'j^ljfc sff^^aa'^ unU^dnncjuge^ 

•eiwij-t ''pPf|«tfn/n?cfi$e/efc jie fd^en onbegreffffic^ grc^~/ fenno* D'-m ©6t(fi*en ^e- 

gtw^ imJ>- fen rd)r »erf !ein€2ltcf) ifi/t)Uroti\ felblgftfonenblic^ ift/unD fblgficl} nld)f gemelfen 

wna^i* ttcr&enfan. ^tcrt)pn ivirD in Dcra gcf*ru^cnen/ unD nod^ memoljltfgeDrucft 

gimfcnex} '^u* Rafiel, tueldjejs ron Urn enge(RafieJDemcrf?<nS)?enfd}en 

2J^(^m5eseben tt>i>rt)en fepn fpl// nac^fclgenDeg gcfffcn : -^ nes ^«yc«" oi law 

XJiei Nc^ji jj'TT ^s•n!J{e ^ntw 'h^n mrra it mty '3Jf Tyo t>«rmn«n ^^•3•^ kiv pTBtai' 

*'^cx "'^ ™'°''^ "'"^' ^'^^° '^'^^^ f^wDiB m:m rr^p m^'y^i nnp' aniD n'30 NMiaiv 
■fly ^»jfo -mi^Tt^'^sDV Wi^B'"Qmnj;ipc'S»iyTno- ms<DTao"s^»mD2Ti^''Trrnn. 

•^«niim -n3.n Sijn ^n j^npi p«B^ ^m-ir ^rhu Sw rraa-r is'tt' tud ry\22i ce-w 
iHj^ iK / «S« ^rtt ber Rabbi Kmael gmtclbct / bcr Mewtron, bct grcf^e 
^nrff bc6 5e»gnf(fes/ ^4t 3u mtrtteffigt/ i^ seitgc btcfes ocut^ntf 
a^m J^hova, &em (SOtt Dfracb/ 5cm Ubenbtgcn unb bef?anbttrc»i 
®a>tt/ im(etm^<^rt:nunb<'",crrfct)er/bfl#vcnbcm<^«ug (o&er (l^rt 
&ee©t»3es fetner ^errligfcit anffiajrttte / ^wibcrt unb dd)tic^n ma^l 
Se^en taiifcnb ( oDcr ciiff bunbctt iinD fld)^!g fauf<PD ) tTieikn / unb ron^ 
Jfitt ^aii^ (obcr C)rt) Ces Qi^cs fctncr ^errltgfeic abxrarts/ b«n- 
*7 ""Svf^^^^^" "''^^^^ 5^^^« t^affttb (oo<r Cliff fjunDertunD afk^ig. bceygtg tm^ ^e^en taufciib t«tifent> met(eB» "Con fctnem vcd^n Zvm 
ittfcinemlindmZvm/ fc^nb fichcti unt) Ikbcn^igma^lje^cntaB^ijt) 
(oDcc ftcben l^unDert unD fiefeen^tg raufeti& gjjctlenj Vcn ^em ved)i€ti 
Za^<tpffcl$nt>€mlmden/feynbbvtyiiQnut\^\^eiftntauiinb (oDcr t>te» 
^uoDect taui«BD ia)?eikn. ) ^te ^tcnfc^alc in fdnem ^<wot ifi btey ma^l 
3ebcrttauj€nb/ (oberMrepgtg faufcnO^^JeKen) in bic SJhtfc unb'S>veite, 

9cn t«uf€n& / ( obit f^d)^ bunDtct tauKtiD COZelten (iin^ / ) in S^nfe^ufm^c 
g^3i3m4W.^c^cntAufen& (3rweltt!Tcl>en@eeten) bcecsa^ttesjjfia^^^ 
©eswege/i voivb er gciienjiet i)eir grojfc/ getpaltigc/ unJ> crfdjrf cf Itcfoe 

©0 Q5(at no^^icfem fofget bafe{b(?en wettert rw 'n«jn -ix Wyow' '3i-iGJt 

mois n3ij .-^n Ditn f»em 'kd3 p'am nox^tt' 5^3 tpo^iyrr ^3 v^n md-b -nvnait 
•'w mai rnxo^ p"ni ma^T c^^k v^imp tj?i v^jt tpo .'w nixp-« trsSse n«3T vV* 
vnoT Ty rninnjja •'ui inoi mxtna j-anio o'e^jt awn Tify nywn vmniiK ly i>9)Dnpo 
rs-Hrt onry nsiy tjn vnisi'o -'w maj rnxmc ymw c^^i mscis maa-nttT? D>i» 
lip? Ax\ iTwy nay niscms n"m nu3T d'&^k TiS^ nvSip njtiv An rvntois m^T d's^jc 
trr.f u'ly .'vm^\--u' W|3i mwwn£!p"m ei^i kithvd' py^riin*' •'w niKOTe.p"m p^ kui 
tfay\ u-shit -vffytwv tmoz' usv iy\ u^ odvd -'w hmv hvp\ mseo-tt) o^rvn niaai onryi 
•"iDtti yayjtvyayx ^33 n^tais n-\zjn d'b^ niyy ouir i^Rovymyivovynra -'wimKcra 
ias' ift / JDer Raihiifinael ^4t gcfagt/ id> ^be 5cn Aont« e>ec 2v«Qtgc 
«»cc iNonige gefe^en/ ft^en auffctncm^ot>ettun£>cr^obenenC^r$n/ 
«n© (etiic ^5t€re jtun^en vot ib)m/ iu icinct cec^ten unb linden Set* 
^n; iD<$ rpr4c^ i>a: «ngel/ Oer ^lirfidcs ZtiQcfid^e/ b€v ftaMeta- 
*ron gettennettptrt)/ iumivt Rabbi Ifmael, t4> irm btr tit iTiaa^ bcs 
mni^m Htib gebenebeyetcn <B<10tH6fciQcn/ welcfje vor olkrt Crcittu* 
t^en ©erb^rgen tfJ. eeine ^ugfo^len (eynt) alle «C>clt/ rctc ( Efai« ^tf, 

;^i;) gefa^otirb : ^ct J^fmmd ift imin Zhtmj tint) tte(5rbe 

"^IP 5U§r<!^«meL 2>tc ^^^^ fcmer ^ugfo^lcn tfi brcy nw^l ^cl>eif 
wiifenb (oCH>r Drept*i.g raufcnD) meaen w. Von fetncc ^ugfol;leit 
m mfeine Vcvfcn feyrrb tmifcrtb ma^l jc^cn tau^n^ / unb fiinff 
pnben metlcn k. t?on ftioen IPcrfcn Wg $u ^inen Kn«rcf>etbm 
ptib neunjctwt ma^I jel^en taufenb tdu^nb I unb vktr tHcilcn m 
?"j|?^« «. tJott ^trtcft ]&rriefc^ctben U^ an feint ^uffiren feynb 
»»«tt tw^lse^entaufcnb/ unb tmjfenb nnb ricr iTJcilcn «n ber 
^^ jc. X)on feinen ^ilfften big ju feinem ^ig feynb vter unb 
swan^g t^wfcnb tiia^l je^en tasfenb meilcn jc, ^ie ^o^e fct-- 

% 2 n«« 2)e0 1. Xf)ifii Ui f nr^e(f tm 3ubenfljunt5. i. dapiui nee ^alfe& ifi JSreyjcbert taufenb ma^l 3e|>en t(tn(cnb/ unbudyt ^unbtvt 

tnc»leit:c.6cmBart ifi dliftaufcnb tm^furtfl^^un^ect mcikn(lang) 

jc.5Drt8fcl^tt>art5etnf«memcecf?rcn2(uget|tetlff taufenb nn6 fuitff ^un; 

bcttirietkn (uwij/)un&rtI(oauc!) Oae tm «incfcn(i?iiiae)zc* Seine rcd)tc 

^rtnC> t|t 3n7cy un& stmnoig nw^l jc^ch taufenb / unb 5^0 tncilcn 

CtiUifl/) Qkid)mcaud} fctnciinde jc. X?on fciner recijtcn Bc^ultcc /? 

bt03it fetnctrltncf en ©d^ultcr / feynt) (ed^jetjen taufenb mat>I je^en taus 

fen& (oDec feunDert unD f-A^ig tguf;nDmal)i raufinD) tlleilen jc. X>on 

(eineni rccf)ten 2(trin bt0 jn fcmcm Unifen2tcm/ fcyn&jtpolff tanfenb 

nt'i^l je^cn taufenb (cDer I; W:Cat unD iroan^ig twufeoL ma(>i tuujenD) tlTieu 

Irri JC. ^i^as bic ^nigcr ^inet ^dnbe hctvifft/ fo fcynb die yjfam: 

men 3tp<>lfftau(enbma^l5e^en taufenb inctienictngjc. ^pucau}) foU'ct 

fli.'Dvi fcf'str : 'c b:iv ni ina ouiy K3*py 'm »;x vrahu 'ai9 Ssjzov 'an '? lojf 

i!^*DrT oSiy \y ti^rw 1^ ntuw nspni^"^' maii'i- invr W nt iiyj' yiT »Tn-£? Do^ifl/ 

5>er Rabbi liinael ^at ju mtr/ vor feincrt ile|>tiungern gefagt/tct) unb bet 

Rubbi Akkivd feynb ^ttrgcn in btcfeir @act?e/ bap etn jeber/ ber bJcf« 

' SHaag nnfecs- Qdjopffers/ uiib ba&ilob bes ^eiiigcn gebencbeycten 

®a>tte6 xs>ti$/ vecflc^ect fq? / bagerem B.tnb bee $uluntftigen Welt 

(Oagif}/ Dcgeirfsen4:elcir6/)^>-nrDerbe. ; 

Q}3n&fe^eDac5tcr Umt oD« 9:i?uag @£>«e^/ tt>ir& in fccm ^Su^fcin 

Othidch coDccOfios , trie eetU C2utfd)v un&^oIni^e5"&cn au^-prcc^in /) 

Rabbi /^kkiva , toK 1$. colomn. 3. pudjatfogfpijricbfin : hyy zh 'lyrJy 'n anp 

C'bSk- niPtt't D'fflSw- s^Tuma "1^ iS ^ycD c-os tx'vrs yz^iv rmois n-aan o'sSs n*'»'i 

vv noTsa N^K u^:/ mKOTsa p'K iS^rr rnxmBT noo^i v:ncn ■n?j? rarwi niwi n^jw^ 
itwi'i? 1S.1D ly oSiyrt cpDD iSf mrr nsm mmi 't- iSb' na^v ncx d'bSx pi^n tV^' rtD">an'«v 
*Tf tj'cw.T 'DiTt D'ornr -[cho pn mti dvo^ n"t .pn. ma c^\in on? iH"»'3 mo 'a 
"ttvx 5.n iicnsT rcnx Tmt Sn noTir ntDtnn ^21 yist pirip- -ms tnti pm thk mil pix nrw 
spu'snn y'pnrv tj; nncip Tn« hn rstntt n^m D.j. (3;n Dem.3f4' ^i'ni.v. i9.fte|)ct 

l^w^jfbtir s«fci)n i>€n ; > :?)er JgH^rt Ijl na^e bei>Denen/ Dk jf rbro^mrs J^^er* 

& S«> ^"^ f» t>nb : S>annane/ bccjerbrocfjcnei^er^cn |>aber»/ feynb vor ^ott 
•tt Ooii- rtngencbnmr/ ats bie bfen jtbare i^ngei / bkxceil bk bicnfrbace tSngel 
»on bcr <i5^lic^ctt marcft4t (edtja unb brcygfg taufenbmaf>l jel^en 
twufcjib C of.ec D«t; bunt^ert i«:& ^c{?fjg taulcnDRiahl taufenb ) tneiJcn cnt* 
fernct feynb/ meCEftistf.v.2.) acfa.vit ttict) r ®l> <ceraptHm f?Utt* 
jm >S SycGmrmmad Jo, {hid ig/ llbfrtbttt/allrw bas XTonldn i9 J* 
^d} bie Gema'rria (ttclcbei^ tin Zf)i.l bee Cabbala ifi/ itwDurd) Die Q^uct)* 
^N»ew«^ oO« mljxit ifX)ktit jti 3«^{en gecec^net teetDco) fecl)a 23on t>rr3itbfn ung 0tnmH^ri1 g c^rev^gn©Dutem^fltcr« ^ 

un^ brcypig taufcnb nK.^«. (5al)e i^tefce lehvet ur.e/ baf, ber ildb 

C)evC5ouUct)cn Mlajcfratsxrcy tjimbcrt im& fcdt^s unt) tccy^tgiratjl 

Sc^cntauftHb/ (L^cefsn?ei)tauferiDmct)(fQufi;nD/ un&DrcpbiuiDtfttmDfccb* 

lig triurer;D y ITietkn ( UmQ ) (ey. X'cn fftnen ilcnten ^nfftrflrtc (eyrsb 

^mit>€vt iin^ rtcbtse^cn nmt)! *e^en t<}u|cnt> ( oDcc tfluf^nti mahi rau;"ctiD / 

ittD I)«nbei t wiD aa^ij; tuufstiD 5i)t'cil€n ) unt> von feinen ilcntcn «btraitd 

*eyn5 l>nnt)t;rt tinti ucttseljcn mal;! jc^cn Mufen?> C9;Mlcii.) ^k(c iTuv 

mabcvilnbnidytvokunfcttlTidkn/ fon^ctn triefctne f mmlidj ^ot« 

|c(?) tHcilen; 2^<tnn feinc tllcile ifi tflu(ent>m<ibltau(en5eSllen(ang/ 

(cine tf lie «bec ^4lt vier Spannen uiib einc ^^anb brctt ; unb (cine 

Bp«nncgel^etvouctnci»*:Cnbc&ertt?c!tbtg$um<;n&ern/ trie (Eiaire 

40. V. 1 z. ) gefagt wirb : SBtT mfiTit tJle^affct mit ber ^auj!/ unt> 

faiTct &f n 4^unilkl mit h(t ©panncn Z 2(uff etneanbcre wetfe lebren 

tie xsoorte/ utib faffct ben J^lmmet mil Dcr *6pannen/ 5«^'c>ec 

<5tmmel/ 11116 dlcrv^immcU'jimmcl/ nuvetneSpunckng/ unSebcri 
fo breit unb l>od> fey »/un5 ba^ bie iSrbe/fainmt aUcn2tbgraHbcn/cincr 
^ugfo^lcfi kng/imb ciner ^u0|oblettbccit/fiucl^ bif? jubem^irmament 
einer Ju^fo^len ^cd? (cy. -piccson fan aucl) etttiig in oem^ud) Schene Ju- 

cfcdthhabberitb (oDft liicbos habberis) fo\,26z*col. i.gelcfiBtDCCDen. €5 

bat Hct)abert>erRabbiAkkiva,tt5dd;cEeirer»ent;cn9'almttt)t'^en^eljrerng«* 

brep^fgy unb mcfcf fcd;^ unb Dre^^igtaufcnDanDergo^lmactttv ^c4fon# 
iitnMe5o£.^tt?ei;e9?ab5!ncnt)ie®c^o(ftcuigUgen/ mU (je tvollen* 

Sweoten^ fefjcen fie »on ©Off/Co^' ct jluDirc/ fca bot^ feine ^Otlfcnfc^flflftJ;;^?^^ f§ - 
for iljm Decborgen/ un&cc BleSBeipl^citfelbftenifl. ^l«rwnft«betlnDcmcr|-^«o«r^ 
^Calmublfcl><nTra<ftatAvddasan»foJ. j»col. 2»<j(f0^^fc5mb«n : rrnn' 'anoit 

}f"i^ Dj? pWDi pfv nv3?'3T -'ui D^iyrr ^2 n« jn srr nTT^cr -'i;!! D^ijrr ^> ns pi 
bfl^if?/ 2)etr Rdbbi Jehada fpric^t/ ba0 bcr Raf gcfijgt l>abc/ ^e^: iL«g 
f ftt 3t»dlff ©tunben : in ben breycn crftcn: fiPter <0(Dtt unb fJubiret 
im cffefeQ. 3" ^^ " anbern breyen Gtunbvn ficet er / unb tid)tct tic 
B<»tit?c Welt ?c* 3rt ben brttten bteycn ©tunben ftijet er / unb cc^ 
ncbrct bie gantje tX'^elt jc. Hn ben Ic^tcn brcven ©tunbcn «bcc ft* 
ptet/ unb|piektmitbem5.crrat^an^ ^6cn;old)fi iNudnnCftti Jal- 

"iit Scbimoni ubct DCn Ejaiam , fol. 50. co^ 4. num. Jl 6, JU ^PDtn. Slbci* tn tein 

^■ferefci[ijmftanifd?c«- Targum » oDit Dec ^Urofclrnifrarirc^cn ^balbdiVditn 
l|tcrfet;iinfl t<r f /?Suebfi-^?efi^/tvirpce tr> &«r Paraicha ctc/jIfcibciltingHaa- 
sinu 2rii'C^.vic<lnf)«rf <rilieg<l';fl-n : ^3 p^i ten rrcn kctd^ n'p^D 13 scaa rrc idx 
P't? i^W nSff) ,bv)"-vi»3 p'Dj? pyir nVn ^^m yans^ h<cv yaio ♦"* ^<'c9B• '" •#>> ^ <*\ \s »#>•»• •-■>■ <■ it>ir)ith -0,1 jiiro jxu* n^T! «pSy ciiBa p'oy j'jn:? nf>m kj^-d C'a^ifi/ tHos 
^0 &cr pcop^t ^at gefagctv als td^ ui6tc ^o^e |>inaujf ge|!tegcnt»rtc/ 
f«^c tc^.e><jfeib(Jcn5cn^ta^»n«lIcrX?C>ert/ •n?elclE>ec ben Cag invtcc 
C{>ct{e t^iletc : ^Jrey Qtunben flubivtc «r im cSejeij / unb t>rcy 
Btu^^e^ ^atteec mit bem (Bevi^tiut^un/ unt> 5rey Stunben tx>«c 
er gefcf)4fft%/ Me tC>i:lt ju trnc^ren/ abev in i>m brcycn ( ubcigcn ) 
^tun5cn c.opultcw €c bie tYidnmt mit t>en XCcibcvn. Un&i'n D«ni 

^UCt RabbothoDCC Rabbos, ttJcJ) in Bammidbar rabba, foU 214. column, r, 
in Der x?. Parafcha giUftti I ntt'o n^ys^ nyira last wot '3n tsra {>!ny t* 
.imo'iN Diyn hAt yxw rranji me rvtnjfl pwyi aan'a' m'pn f'a' i9ip v^t' cnio^ 
t>agiR/ 25ei; Rabbi Acfaaf^gt im tTamcn bcs Rabbi Channina , ba^ tHofc* 

jw bctrjottgen 5ett/t)a cc in tie /^jo^c ( fwrnftd^ tn&en ^imniel ) gefitci 
0«n/ 6teBttrtime(5(I>tte«gc^ret^abc/ teelcberfag/ unb tnbcc Par*- 
fcha COB 6er vot^cn ^uhe / ( Da^ if?/ im r ?. (Saptlel D4g oictkn ^:Sucl)g ^Jus 
ftff / oUnM) »on ber cotl>en 5f u^e gel^anbdf wicD / ) ftudirtc/ un5 etaen Bcs 
gbetb/ tm Hij^men tvcejenigcn/ becfclbigcngcfagt^at/ votbtad^^ 

€ben Diefe^ (ic5et OUtt) im 55ucf?Irgibb6rim, fol.7o.col.i.numero2i2, (gO 

;t»frUauc^in Dcm Tax^um , o&ecDfE w.(li)altidif(i}m Ubecfe^uns ub«£ Cant, f^ 

v.io.Q5enefeigorS>l'UCf^/ Unb in N^ Rabbi M«ndcbem tJOn Rekanat2lU*l«# 
|Un9S«bicffin(f^:SuC^cr?'}?0ft^/ InberParafcha Vajifchma Jethro, fol. ^, 
column. J, ci(fo Qc'cpcifben; «o^y ncn xna^fa 'yniraf' ^nun-tsnrja rwniy pa 
I'wya-p'Dyi M5f?n3 nun st^tjyxD «ot3'3 t^«t23n n^soS 'nijn tssiW jswr^ rmcK pi 
: nyffc ^fs ?>>*n'»3 -{ray r^^n m-^'^iai '2voi nsi^j r^nci ^s"n"^1^^^ I'ibd y^isji Oatf 
tfl / ^Ifc fieng bie 'JftacUtifc^e (Semeinbecin / bas fLpb bts^^J^vtnbtc 
Wtlt 3u erjc^en/ unbfptan^ ; 2)emicmgm ^C»tt pjill td^ bienea/ 
w?clcf)cipbeyCagnut emem fc^ncct»ei(jeii Isocf fid^ bettet&et/ unbin 
t>cn viev unb ivomt^is Btic^era bee ^cfc^csy bet pt^p^ttcn / urtd 
ocr^iligen Qc^njftptiy (bat? ijl / in Dec »^Jbe(-b«g 2lkcn ^cffamenW/ 
Jjcfejic^ tn t)tcr nnb ircan/^fg ':5ucfKf ijctbelfet wirby ) bey VUc^ fiber in 
ben fed)8 a>rbHungcn (unP.^fidUn^.bccMircbna.rbft^ifly imS:aImuD} 

uabititn mi @lc m&d)tn aud? ou^ @C« cinen @(f*ufitieif!er / -un^tcfitb »dn bemfe(* 

Knfcr Jt* h "'*" ?•" ■^^"'"^ Schimdpi ubCf Den Efaiam, fol. fo. col. 4. numero it6.BimiU 

t><t ©(^ihV ^/ m feif bet &<c ?:enipcr wrfto«t twrben/ ec nicbf me^r fpicfe ; Unb folget 
Darauff : 'o nx ymiff rnin pT d^z W nipi^Ti td^i ain' Tay f<p 'xp jvyra 
;B^_r!3 ynyh^ sbrro 'fjioi^ rryi mr "ok rmy<ff yz' ^o nxi ^^^ rnv 
bodift/ ^68 t^ut ct bann in betti mectcn Zfyeil ( &<« ^a^egv nemlii^ 
tn Den Deepen Ic^fcn ®fHnD«nbe(f*{ben ?) <gir ft^ctut^ k^vct bit S<Jul 
^mber b<;€0efeg/ wit (Efiute n.v.^.^Qefxstvoivb : SBmfcaf rCnem. c-?v«r^!i^^"*^'"" ' ^"'^ ^^^ '" ^«^fflf-«n ©d;ukn linniobi ficl;flifg«s«iif*"!!^ '''"*' 
£?i^ ?^ ^fe'* '^ / un& Derfelbe mit difpmiren ub« wunDcn t^cScH. ^eaKSU^^ 

K* ^-L^*fl*^ ^^^ feiHC^elje e^ule-^ierunwn (ouffDergrtCR) ift/ 
oflp P.i^t erne &reben ( in t>m ^iinmcl ) gegen bcrfelbcn ubcv fey. So 
f5»fS "■'' ^^i^*^ ^S^^ ^" ^^* ^«^*^" ®4)»Jf |>ierunt<n t^ / broben ( im- 

S«l^ ?^?.^" ^I"^ "^^^^ * ^"^ ^^"» ^^»rfn^ ^«^ ©cf)«Un btcruntcw, 
1?* J* feyni> au^ broben tdafenb gcgm ^cn^clbc^'^bcr. gDtticfr 

«ua; W&em 5^u<t Emek hamin^cb,.untcr bcm Cif Cl Hakdamath hammecbaB* 

cer m Dem i. eopltel/ in Der Drimn Q}orrtJ>e/ fol, la. column. i.w>nt)em^ 
«atoifaacLuPjaa{foaerd;mben: rnin 'iro ncSm ^t Tn4« v9« n^;uij d>c!>*£:^ 
^ Tra nov^. me^rr on^d hr U'-n-n lioi nSyn 9b? r\y^^2 wcrj rm^jj nS'^ b^t:' nsn 

Ifi+f " J^'*:^ Dflg if? / Bt^u>ct(€n ^t fic^ &«• (aims / gefcgnefcn ©er 
trwJkr F 'S!" S^fffcnba^m/ un6 i^n bie ©e^eimnidetcs^cfcecff. 
»} -; f ,Ln ^^^j? ^''^ «^ <*u^ foTOurftiggcrocren / bag fcine ©celc ( Dar 

S««^F "^^^^^'"'^^^^ ^' '^" bindniHbie Academic ees^trmo-' 
^cfiulfSf**^^*^*^"' aie^flnn ^abcu ^et^n gcfrflgt/tcelc^c^o^e' 
^S^ft^*]^^^^^^^^^^^**^"^"^5tiflecH : <ar^at<:betbifit»ei-> 

R^^J^biliS^'^ K^' Akfciv3.bt0ii.dfen Sic ^o^c ©d;ule ^es gtoffctif 
' ^^ i>fl«»n/ <S8^«tt»ei;Rabbijpcfia«n5cf^gt/ cfrtje^et/.^cr in &em«*««*^*«'- 8 2)e^ I. t^tU^ tc$ entbccT ten 3ubentfjum^ I €'apff ef. <Be(eQ|i4)tftbtc(ecXX?eltbemiit)et/ ben Idffct manm^cr^^jfilnffttgen 
"XVdtnid^tfdyh^n/ fonbctn ct wkb in bit &d)uk bes Berne/ <:,Ci 
bera/ 2tbra^am6/ 3(««C8/ Jacobs/ tHofis unb Tiavone gefu^rct. 

3n Detn Jalkut cfaadafch abeC toitb fol, r I f » col. 4. untec Dcm Ctel Malachim , 
numero 24. flug Dem Sohar alfo Qtki)tit I t^^nrno Hirt to 1} nSya^ s?* my^' no 
KDTn^ ^3x JC3TS1 s'Vip sr<:f D'ff j'x HJV^yn m^vz -n jo: nSj»D^ xm^no «im sypTT 
in^S Tnj;^ w^yn na'fu D^yinn c«^ o^^fpo^y no ^31 -Kyrfli wfip ow «>' {>.TpTi 
••Tnwo-ijo mW i^'na mW \t naxj re ^yi nvtt>ip ypin ny^vo cl^p^pD' tdeSifl/ 
Cgs fiipnb broben 5x530 ^^e Qcf?ulcn/ bcrcH cine ubtv tev anbctnifi* 
^icerfictfl&ic^o^cS<^ule&C8 ^trm^ments/ t>ic an&cre abec ^tcjei 
ntgc / voddte ubcr berfelbcn t^. jfti tec obecflen Ummen ?eine obje- 
dionesobcvi^inxouvffe/ unbvoibtiQc ^cagen vor/ aber in bev ^o^en 
6cJ)ulert bes Jgivmcanmts gefc^ie^et fold^s : Unb allc igintDutflfe/ 
<)te5c;fcIbftenforge^en/ tDec&enintierobccl^en l;o|)cn @ti)u{en <tuff^ 
gclofet. ^nsEtlnffttge abcc trert)en <xud) in bet ^o^en Bc^ulen bes 
^trmamentsfcine'^tntrtlcffemc^rfeyn/ be5tx)egenxrtr£> (Pfalm. 122, 

SBai oer Do- 5Q3ag Dic Doaores utii) Septet bctcifft / tt3<(*< tit Un 3<bae|t«n ©cf?uleti 

awsutib ge^'^^i^foHen/ |o flatten CufelbemcftaKdn In absi'ni>rbenen9iabbmen/ fonCern 

K"Su! auc5> in gncjelnbcftcben. SS?atf Die abg«f{otbene3vabbin?n anflel)ef / fb wrb 

len f5»it. mtxmCalmui5ifi:i^cnTra(ftatSanbeclrinfol.92.col. i. pac4»cnalfoge*d;tteb<n: 

:rTi'i'' ton tu rrriDi -icxju' xan of?i5^ mo^oi n3n nm oSiya rmrt ToStn Hs 

^l^ip/ iStn|e5cr/b€rtn6ie(erXV?eItbas^efet5fc|)ret/ bcrjrtcbxrur* 

^ ot^ b^cvcQ<xud}inbtt $tifunfftigen XVelt Ic^re/ wtc (Proverb. 1 1. 

, v,xs.)5cfh5twivbi ^ivtaUf)Vit/ &crwirbau(|kt)ren/ toittenit 

^\:^(rimig auek^in : ^e^megen foil aud; ter Rabbi Alkiva.roie auct* &<c Rab- 
bi El^er^ant) ar\t)iw Uafllbjlen lebrcn / wc in tcm vcfbcrgefjerDcn gcmcfbct 
trocijetu SSDa^ fiber Die €nge(anbc(an'get / fo tuIrD fm Q5ucb Jafkutcfeidafch 

foJ. 170. coL a. numero 43. aUS Dem ?Su4> Tikkiine Sdhar chddafch, mUt Dent 

CitelT6rah,Dai'Bonairogele;<n : ii"m rp-ia wics 'in pjus 'NrD*£f n'3i ^jn m 
sSsnixson cnva yccm ^jt-dji ^wa Da^ifl/ 2>cm ^:)4U0 bes Scbammai , 
unb b€m Zy^n^bes Rillels / ieynb ^t-peen SLepvevbevOettaTu in bent ^in 
mixmententgegengefc^t/ mmlid> bevi\Md).'iclnnbbct(Bcihml/ bev 
Uriel abet: QibtswifJ^en benfelben ben 2(ii8fpru«^. 
mi *• k,tt, ?a3iee^abennfoid)en<@d[ja!enDe8gitmamentgl)«geI>c/Da»onn)iffert 
S!fllS<S D« 3f abbfnen »te( ^u fd cctben. 3n iti Rabbi Menachem ©on Rekanat 2fugfe* 
flung ubec Die fuRff^:SHclt'«c?}?efi^/ roicD fol. 97. col. 2. in Dec Parafcha Va- 
jlfohmajedbro, Oatwualfoacfct^iisbtn J nt'J'e^ -p nucS ^kiv "-ww-nv DW P r^^ r***'^^ P ^'^'^ roSna O'sn^ owrua' cws .itainB ^Tylnra 'wafs:^ 
:nSycb Dflg ffj/ <5Ietcb wtc imit ^tcc nnten (In Dcti ^4ii(m) Jratteii vc>r* 
laringtt/aIfbgefd)te^ctes4uc^drofacH/T»:e (Dasiitfis 17. v. 4.) gefflgt 

mrb: @0i(t>e6 iff (m «Kat^ i^r ^amcvtmicffm. ^kuh n« 

btcnintcn tm Bef<^ett> ge^<tii5e[tTOtrS)/ alfo roirt) aiicJ>t>roben nn ]&c^ 

fa>et&gel;an6elt» @d flei)(t auc^ »m ^uc^ Jaikut Rube'ni ga<rdi , fol. i f ?, 
col. j.in Dec Parafcfca Pinchas, Qu$ Dcm^uc[) Pellah , QUid} viG^ ttrnjcniginf 
tr€fc()eg fc&on tbin Darcjug an^ejogen itotD«n/ alfo scfct)ri«f>en : d-tdiV na 

J«!n D'eoinxi tr^eJn^ rhs S31 EnV nnx mm -d n^'o^ c«Tt2i^\y ts^n nea^ 
TT1 qVo mm {no OTii?i hixitr Sa TCjra3 "ro via rn cSia crrTo^n -"TO^nj crrraSms. 
epcS iwa n^uo noix3 nsn ctc hy n^i3 mmn b m3j? ccys nnm ♦ nSyi:^ 
ft-yos SiTi ^3^ jS TDiNi *nTn jno mp rrrr nn vc'j? rrD^m aypi^ ^Tb "ma 
wyji mwn -rya^ ^f' fwc3 frraj* n^m vej>y\ •m'm n^2 ^s? nmsi tih-y mq anch rmy 
tWDiy nS rtt:c^ im .T.n p n^j'o^ na-in rrri wnsi pm n'pn cn^ tcw crp un^ 
C'saci wnpcm nijorr jai .amo rra l^u o n^o^ n-mt' no dtcSo rrn «^« ^w rra 

|f~i''3.T:^ nam e^un -naSa niDO^ vbjh D^ysVi n^S nnai nVin tt^gai t:^eJ®^1 *it«Dia 
^^ 10/ Xt?rt6 m<Mi bierunten kvn€t/t>cte roivb aady 5cobai gclernet/ 
Jjnn fie txjbeti eben t)affelbtge ©efetj. Cgs ^yuJ) aticf) alle Do<;tores 5cr 
wifchna un5 Gemara (in mi^tn hcjjDen ^fucfen Per ganfe€ Talmud bcfie* 
pet) (aitimt t^ren ie{)r}ungern/ nn5> t><:n Jlebrjilntrern i^rer ilehr^ 
lunger/ die mttetnan&er bey tJcm^erge Sinai tt'cxrcfcii/ als twc ganec 
Jftael&afelbf^en geffrtiibeit t<?/ «nt> (eynb fie aRc ftroben ( im ^fmnicl ) 
gc^eren/ e^ bas ^cfct^ ifi gegeben xrorbcn : t>as gan^e ©efe^ if? 
«uc^ offt i>utd> liyvm iVinnb gegcngen. ^ie XVa^ti^cit i>eflen fie^e 
oai;er/j)tcx»cil/4l8tn<>fc8 in bie ^3ot)e<nemf let) in t«m^immel bag ^efeft 
iuetnpfangcn/tijicuntenims. €'.ipitaDicfef?erftcn^^a'fj5 becicf^m nnt^) act 
mun/Hevfdheten Rabbi Akkiva, unb bcfienile^qungerbafelbfteii gc^ 
n "-fe*'' wlc^nre gcfc^^n t|i/ e^c baa ^efet? t(l gegeben t3?or* 
J^- Jc?)triUbtc«ii4^ eine grofje ©Ache fageii: 2tl8 mofes tn bie 
^9t gcffl^cen/ feynb bie Qd)Aitm unb Braffte bcr Cod^ter Zek- 
pnead (Dercn Numer. cap. 27. g^jelDung grfchiebff ) gefonwncn/ anb bn^f 
i^lhc'^^^y^^^^^ ^-^rbt^eil tn bem ilanbe ^frads begebret; Sja^ 
f«qtc„ ,jt ^^^ j,^„ ^^^p^^ Q^^g gel;anbelt/ iirit) bevatbmattet 
jorbett/ imb ^t C5fl>tt t^ncn ba« :j^ecl>t gefpcoc^en. (Bletd? wk7m 
^pk!?^ ^\^^^^ t>orgeg«ngcn/ <$lfo tfl aitcb btefdbe i)icvunteB ge^ 
un^SlU "''^^ ^^^ ^^''^^ Sefr«get ^abc« fclfej fonbern er t)at jTe 
bcrchH? ^^^ was ficf) broben sugctraqen ^at/ bann es rcarisUes 
I4?net»em 2(lfb tficsi^ucj^/nitbfm ilaftewt: (Wn »tkb«u Levit. fo !©e0l.X^eftetJe0ent6ecften3ut5emf)um0tS'apitrt. 24'V.u, ju(:f<iO UHd&cmjenigen/^cc <?m Sabbat^ /^olt^ gcfammlct/ 
(l?e)f^n Numer. 1 5. v. j2. gsfcoclt r&irD) ttn'c aucb fcen Unrctncn/ nnb c crglct? 
<^c« ^crgeg«ngen. VOi\it 4uc^/ xoann tie tl1enfd>en ^ier unten ftu^i^ 
reri/ 5v;^ i^cc "B^vdffte (jcai i\l il>rc €n5«{ o?er ©t'tinO^robcnaucf? in eberi- 
t>crrclbrgen B»«^c (o.ec matert) gewt^li^ (Iu5t«m ^^tHtretien ifi 
Aixd^ bie Beele unb t^r ©fatten un& B^rftfft trobcn/ bigtoetlerr 
«bec ifi t>ie Qecle ^ier«ntertmC>cm^lett>cbc&iletbe&/mii>i>t€X\ra{ft 

22.c0l»;.rta^gelKn&s^de(efen: rrw wpo Sv -naisa N^'py '3i ^^y 1^ rwB r\^ 

mm Tsya 'm ayrff rnxD '.i r^y "^a1^f mm mj* Sd 'in ^3 hy mm ^>y nvM« b'tti yt'v 

•nWn T3 Ni nW /mx '3 "loxn -ir^wivmm n5i3 poy ^h \'k 1o^n^ yij,n?oi trBo n'm'o 

jtnnnT noann ^d W tv Wjd^ n;;*' rap nvjr rra twd S^i2/3TOn3"pn'J2^ irn i^i 

^ m^ W m33T 'an mpo ^ "noisa irtjnrrt -ms mpoS la'*?!:!! rrrc^ iiPBn ne*y no 

nrem «npai mm 'dj?d {'«niT» ■ |'3«'v«' d'*«!1D ^n pinjo 9»i d'ji3: ^;t?i d'cdtt 

: 'rn wyr mip>ii td 'J'dd myo^ ra^rt onoiio nusom^ mjncif 1 nn«o m3^n a'-notj 

Dag i|!/2tl8tnore8 be© Rabbi Afekiva Mdffjl Ov\T<0eif?/ Winter 5em X'oc? 

|H;ng(fihi>tte6/gc(et)en/bag6erfelbe fa^/unb 5te ^u4>(taben t>es <9ie*. 

ffioTe^woife f^s/ faittmt alien Qtrtc^icin eiitca iet>en 3£>nd>ftflbcn8 auelcgte/un^s 

init Befit ©cfcB t>avubctbvefl^iinbevtunt>funffunb(ed)S;i^X>etfldnbc (oDiC tTJeymm^ 

»i^!f^^"""acr0^^6<3fc(^Re8rorbrac^tc/h«t cr aejjttcrt urt5 qebebct/ unt qc* 

iDm !iif(§ro«r {agt/tc^mag mttoemCStefe^entcpts jufct^cffen oaben/ x»ic (Exodi 4* 

wrfam. V. I J. ) gcfchriebeH f?c^et : @enDe tt>«r(cfcen bu fcnb^n tt)({t. Huti 

Ta?<:r<S(Dtt unverborgcn/tras tHofes in feinein Sinn ^tte : was l^at- 

ithevCBtDttQetifctniiZv fatten Sang A'e], ben ^urf^en allcr n?ei^^cit 

tin&X'er(?rtn6€8(^uibm)gcfdbi<fet. XTas^r^iefcr get^nf i€r ^t 

ben JTIofen angcfaffet/ nnb in eincnan^erti d^rtgefubret/ unb ^at i$m 

^tntcr btm X'oc^artcj<BiC>tte8 f ielmat)! se^en taufenb ©eifter 6er^ei^ 

^nun5'50er(t<ln5tgenS>e8 Synedrii obev fy»^enl^t\?&/unbbtv Sd)ctfft* 

gclc^rtcng«rtcfen/n?c{c5c(afl€n/un6t>teVer|taftbebe3<SefeQe6/ ber 

%d)tifft/bctM'irchna,beQMedrACch,t>aii^, bct vcvblumUn i^vUdvutti 

Sen/&crHa]achatfi(ol)et Haldclios)Da*i)l/t>cr]&efi^ci&e/ ber Haggaddth 

(eDerHaggad6s)taffift/6ecfHr5n7eiIigentlfr^c^Iuncfcn/ ?)cr Scherrudrk 

^oDer SchenDuos}Daji ift/ b€v 0€fc^id}te/ tpelcf>e ge^oret wcvbcn/ unb 

htv Tofephoth (otxt Tofephos ) Da^ tfl/ ?)cr SufHt^e ju 6em ?Lv;U 

jfjod/erflaretcn/ unb (agten / 1»«^ eseiti ^cfdjeib tHofiavon &em 

36ergeBin«i ware: Jjarauflf^tcr jic^ alfobal& 31* fricben gcge# 

»«r«6eR» S0!oQaac5QJi>tfDef^^craBe<La3c/inl?fr ebern ^ofKn^c^ufe/ cme 

tMOt Hilacha (8D?f Hal6cho,C>ri, 25€fc|»ei&) WXbmQtn/m^on IfuS&UCl; Bere- 

fchitb pm ber 3u bm un ^e^ temen^m^e^rc y en ®Oft^t'm^at <r ti 

fchith (iS&eC Berefchls)rabba fol. 44. col, j. !n6«r 49. Psrarcha,u»lD fol.p. C'^-gj^ifj^ ftaj. 

4. tn tier ^4. Pdrafcha a(;b a«ri)riefcen pc^cr : r?a3 noVn irmD rt3"pn psr on dv j'* 
n'jm 'iV mm x^K nan pi . }«' vso rem i^ip nn^ ymc 13,'::^ nrya ^nc n^a ^v p 
.sn^'^i Dov 13 Dagifl/^s vergc^iet ^ciu Og/ &afj nid^t <S€>tt/ in bcra 
obcrn'^td^t^aus/cinen ncucn^cfd^eib rorbrinje* tX)o^ertrtrb (ol^ 
*f8betr>tefcHr(n).ifJob. ]7. v.2. gifiptkhn fltbit:') J^tH'Ct fiet§fg l?(€ 

^en)c(iund fci'ner ©timrn^/ unb ci'n i-^egeh.Dr^ifr/ 0«fprdc^e inrb 

aue fdJKm ^unb(^ ^efjen. iDas tX^ort feegeh aber hebcutct ntc^ts 

«HJ)er8/al8 6rtS(Sefct5/'n?tC(Jorua:i.v.gJ gefagt XCivbx veh^gaha bo jo- 
mam vaiajeia, s?a^ jff /"®u folt fg Xag utib ^f^ac^t bitrac^tm. UnD in 

&emCaima&tp:^enTradJtCbag^igaittir6Fol. xs.col.2.ge(efcn: rm rrrot'jt 
inSi3i CT»ciEO Nnj;a^ ncxp n'^ ictc n^'pn i'2j? «i5 'kd n^^ nox wSs^ n^iy -13 
! nnsT n'QiSD xnyrtt' ni^j tcpn orii*D -jcds n'^ ncx loxp kS Tw\d ■'jm nriitcrt pm 
t)Qe i|]/ 2)ec Rabba, 6e6 Scheias Qoiyti/ fanb t>cn tfiUam / unb fragte t^/ 
TO«8 (S^tt ti\ue 1 jDa f^gte er it)m/ ec babe etne Ledion aus dem iTJun^ 
be«l{crlSkabbinent?0i:gebracI>t/<;u6 5esRibbi Meirstllunbc aber ^abe 
cr ntd^ts gefagt. 2)ct: Rabba fragte/ roacum? i^lms antxrortetc/ bic^ 
trcilbccfeibc cine Ledion au8i)cmtnunbebcsanC>€ni (Das if?/ De5 Elifa, 
fees (£o,:!n{? Abifja) gelernet ^at. 

WanH au»:b biiinjeilen cine fc^wece §ragc in Nr obern ©cftule Dorge^,^,. ..,-.,, 
wa*tn):co/foroUenDie9iabbinenauffDec gcDe au* Darubcc befroget trer-'wsnneiltf 
ten/ urn ti)ce *«}??cpnung Dartcn ju geben. ^iecpon njicO in De^ ge&ad; tenRabbi f*^^""* Irage 

Menachem \JCn Rekanat 2iU3f(;gunfl jjbcc Die 5- ^Ud;er 2}?0)lg/ foJ. rzg.col. ?. iSc! 

inDccParaichjVajilcnijfoIgenDe^ gefunDen: nn j»;s {r-13'U^ SiN mn lu'Dis' '^t 
«p iTiHnp3 n^S nt3x syp^ wn ^113 nip p'Dj? jep 'nc3 icS o^r r\-h noet in'^.'* 
IJD SsB'D^ si'V3 in n^ai D^\tf if> OTpoS xrnxi n:x nx3? ^t^uts ^'mn p^a tdxi p'Djj 
''1X2 3^n3 xm ff'ncn r^^ax n'3 n'^ 'Dnt xe^j? i^x'iy snSxiy ♦xy^p-n Nns'nos sosoxS 

'po_Wo^ {{j»iTjn jcjyfj lynr 13 xn n3p°n tcx n'S nox .pS 3nix no na'pi pyor 'st 
bag ift/ 5r)e^. R^bbi Schimon ^icn^ eintna^l naci> Cibcrias/ «nt> cXs i^m bee 
-cltas begc^ietc/ gr uflete er bcnfelben/ unb fr«gte ibn/ in xcdd)€x i\1ai 
'5^ ®^tt in bem Jfirmamcnt bes ■i'^imniele'ftu^irter ^a factte cr 
11 ^I^trubiret in ber tHateri von t>en «Dpffern/ unb l;«t bcinetiregen 
ncuc Qaijen x^orgebrad^t. JDu bifl gcred>t/ unb id) fomme/um 
^»9 5ux»or 5u griiJIen/ unb bcge^re cine Qacf?e bi4) 3u fragen/ bn-- 
tinC^'^^ ^1 ber ^o^en Qt3)ule bcs firmaments mit einanber uber* 
m jtjinme* t^a i|t eine Sta^t gefraget TOorben / ob man and) in. 
j?em 3«tunjftigcn ileben cjfc unb^trincEc :• (^iccuu|f njtirDe gcontn^or* 
iij, ^^^«^^« ia (Cantic. 5. V. I.) ge(<l)ricbcn : 3^ Httwm m.XVX 

2& z ©eims i5_ ^0ittftU^ ti§ mi^idim^\itmt)um€h^ailttl ^tim^ gef^m itinctt>tvvoct>€t i\Tct md> trtncfet/ folte tev fSgeit/ 
y td (jabr mdm^^mm ^efeji/ iti^Oabe metnfg ^e(n^ getnincfm? 

■^:ei:c»fffi\;gte tier Rabbi Schimon, tpae ^rtt5ann fSQ^tt ibncn tJatrauff 

-; SeantTOortet? b« fpracfe cr/ ©(DCC ^at gefagt/ (>€t: Ben Joehai 

. ' foil b<tvdb€t Zntxvovt gel>c» r ^eswegen fomme tc^/ um t>id^ j« fr«* 

KtS sen abet gufc^gef ^on ^ahen/ Die im ©cfc^ (luDicer ^cAen/ cfe feUcn nacf) ibteni 
i)cue£u&trea-^CT?<ge(et't'«tn)«c&en/it>:etm^ucJj(dnychechechathleket,untei:Nm5?itelGe. 

»Mi^"i'w ^' "li^^fhchafadim uzedaka (O&ec gemilus chafotfira uzeddko) numero 4. (JU^ Dcttt 
»eri>eii nacf) ^Cl^ m 'TiD Sdde raCe ^eie^ret JDJrb/ unb offl? 9<f<^titbm ffchef ; VTQ jrutt' 'O- 

|g^^^*3(':uft« p^o no'i' insS fixn dj? wViw b/k oroy lonhorj mm nci^"? &agr|i/tC>efe 

^ig?ettert»ctf£t/txjann erfctjon em Idiot o^erUrtgele^rter t|?/ fb n>ir^ 
«i- ^d) nadf feiuem Z<>t>c gelc^rt. 

SiVfttSireiibe ®kn)€ilab*,rium|luDiren^^ud^etcrfoc&ertrterben/f0foIIen fol^t^d^* 

»Sb?^^ fen^tid) ^ucl;«r f)abm/ In wdc&en fte }tu&irf n/ unO tDir&tn Dem Sepher Chas{>. 

dim. rrtimero4ff. tar&onflifo.aefcfcn: icojn^wn 't? o^diij; d'tsd tjnS t" nicm 

iD'-toi^ DnicD p ■na^'' nrr'na D'^-:n?y Daglfi/S>tf @eclcnt)abcnihre]&ilcfoer 

<*H^ ^ein Zifd>e in Bcrettf4x;ffr : ^kid) wk (it in i^trem Hcbm ju ler^ 

Wcitppegteii/alfolcrnenf»e«uc^intt)remCot)e: UnO fofqet ^l«lc{j Dai« 

^^„ , euff numero 45^. Tnx nin» 1N15 ni^y S'^D .nn3pn n'3 j-n on^j i-oy^? rwyD-' 

♦117. ^13 snpi iJinW ^7 nsDi &a0 ifl/ <£me CB^efcfotdjtc ^atfid) 5ugetr<»gcft/ 

$(t0^fembblinctr bey einem vDrte ber Bcgrabnt^ vorbey gegangcn/ 

. iiii^^AbenetncH3iiC)engefe^en/&erfem2^udja»ffi)em£tf4>^tte/un^ 
k0 b^ivinnen, 

"tjTcsfettMSu- 3Dfl^ auc|) Ceuffel in bte ob<re bo^e ©d&ufc f ommen/unb &afefb}}en fhi&irei» 

£ VftiSjt^''^'*'^'^"^ '^'^^^^"^ CatmuDifctcn TradiicGittin juernjf ifcn/ QMn» fol.62. cd.r. 

iW e<6ijW8'''-'^t)i;t mitb/tn^/ ale cmmabl nacb *ncm gewijjtn ^Biirm/ wiifbtv Sebamir 

Scnenmrroirb (^flcBOI^ untin im S. Capitcl s«banPe(t rp^cDert ^U) gefragC 

- : , ft>urt>f/ mo er })iit()eFt>nimen (it)/ Da redre Qcaativovm JwrDc n/ Dec ACchmedai^ 

^' ' fecr j\0!ug Ds^r 2:euf<(/ tuecDc cjf o(>n>: Sweiffel ttol wi))ctu 2tf^ aber gcfcagt 

fDUPDe/ tV2 Derfelbe ar^ufrcffen unD ju ^nth:n trdre/ fep 5uc anttvort 5cg«bett 

ft>oiT8i)/ n-p;rwiJ3 s^.-a'nm jnrDa n-dsoi s-a n^^ ec^m sno rr'? tsns |Ss niim 

&flei!t' 3(u^''^emB^cgc^^. l>aterftjmci!tc<B>nibegegrv^beif/unt)6iefeI* 
lemit T^R^jergcfuliet/unb mtteincm@tembe5ecft/ auct) mit fcntein 
ptttrf^i;fft^-:EiHg »er jkgel t/ unb ftci^ct aik Za^e in bas ^ittmmentr 
mi^kcvictinbitl)(}l)m^i:)nkb^(t[bilen/bArnact> t'ommet cr voiebct 
^Vftfeauft' ?)« e£i:5J€/ wnO (IwOwet; in bcv ^^m Si^wieii Oer i&vben. t!?elcfc«r gef?alt abtt elntno&f/ in Dec i)Cii)tn <^4)ViH Deg ^xmamttiW^^^^^ 
fcf/vKff gcgen @Otf fep difputiret/ unt) thm »onaIIen bo^n@cfcukn n>t?cri)JT0?f9a «inniQi 
n d^«itroiten/f!)!cfceg{cf)retun^DerKabbiEechai :n fcmtm ^:SacI) Cad iiaf^f^e-JJ^ff^'^Jf 

I Uiach fof.yS.cot.r, flag teill ^afmatJifC^en Tradtat BAva mezhi, Fot 86, coh u UH* t«. 

" ter Dem ^rtel 0th Tau, mir fof<jen&cnt3^t>rten : ti^s'axpi j^r amnwiCTOnsnaT 
rii'^pn p5D nrt) mn^S tnp p^ n^nr dx sod p^ lya*^ nmp mna d» wypm NnD^nai 
12 rm -atn 'jsm i3 roi nsu f^vo nc« » ^s•aD nc^y xjt'p-n vxnn'na w'^oi iwo xnse 
ni5n -jx^o 'vo mn k^ mro sn'W^ -nr ni^xD f n' 'iNi fi'pn vh' 'ix 'johi 
'V-m ixi:;: intj 'jp »:<3 rttsn jcpn att'j omst ndi^^o n^i-s p'ts mn Jtbi ms^ anpa^ 
nwa TOff n^iPEJ sn'j nn o smsSm k-'3 idcj ttht «i3j sinm niySJ wrt isx iiri 
t mnun ■pjs'i'j nnn -nrta "piAir 'jonj na ^ncs moMi ^-j dd nn-v' trn 
bflS ifr/ 2>er Rabba bar Nachmani \a^/ unb |>orte / b<X$ bk itl ^CK Academi 

^es Jftrmc»ment«mft einant>er f^cttten/ ob es unvtin fey/ vomn tint 
"^kttet »otr6em tvciffcn ^:>aavUmmeti cbcv ^b es tein fey/«?ann^«6 
^iiarvorber gutter foinmetr 2>{efe6 tjx;r BwetffelfcKifft. ®»DCiC 
r»gte/e8 ware vtin/ahevallt h^o^en Sd^ulen bes ^trmament8fagt«n/e» 
ifarc unrein. 2)arrtuff tparbe gefragt/xrctr fel^cfoes betDcifen/ un^ 

. ^en Streit (C^ltd)ten folte f Un&lX>ttC&e bcv Rabba bar Nachmani rorgCi? 

fdyla^cn: 3>anIt^etr Rabba bar Nacbmdniffigtc/ i4» bin <»Ud}t becjcnige/ 
TOe{i^ert>ic ^d?l4ge(De^2iujTiJ^«{5 Dec sDler.fcbcn) rcrftebet; t€t) bin rtlf • 
»eJn/der&en2tupi5t>criS"ftc»tT^«J0r 2>flr«uff tpurt>c em25ot€!wd? 
ibmgefcijtcftr^cr ti:ngei&es<Lo&ee«becFont€ nicfct Jia|>c jh ibm ifonuf 
"ifn/ bkweil fein tTyunb vom kfen nitbt (till ^unbe. Untctbefleti 
peng em XVinb an ju tpcljen / atit> macbte cin ©er^^ufd;) unter bcm 
■pkbmmntn ec In Dem ^fOtafistftidaO fiba^cv mtynwcs vodve em 
Croup :^etter (tie lljnflcfangen ne^micn tiDefrcn/) &<jf«g$e becbarNacbma-' 
"' ' i<^nm^Jictben/ un^wert>e nid^tmbk^^dnbc tee^oniQsOu nn^ 
^fifofget/) abergcbf ntper&en. 21 k et nun jiarb/ (A%tt ev I es i|l rcfn/ 

Jen D«g giJ^nuimenrg/) t>a f«m ctiie Qttmmt »om ^tmmel tin& fpracb/ 61* 
;^rNacWnibtflf€ltg/Oann&«mAei^Tfi rein/ unt) £>eine Seek x^ \n 
^e'mgfeit<uj6gef<j^ren. 2iug Dic^r abflef<()n^aeffen unD tiofflei.n ^ b;f 
*<» ^vilmuDs rir ja fefjen/ Dtip ©Off/ oiler >t)imnilifii)«n ^obcn @efnife» 9}i «9* 
nungHa(^/fit;irr«f/unDunrecbf9euct{)crfetl>a6c/un5 t)of Oenif^lbtn mci;t w 
r^^"§'f»c^i'nja^q{auben f«9: tln& fi. mijict DssienigebflTJilf fibcceJrr/mogiff 

f *"'._f "^ 2e<la ledkech, tn Def Parafcha Ki tifla, fol gj,- coi.- 1, \>m ^11^^ ^^tmSm 
*en ; ion ■jetTi-i'ijftjrtii'- j'bsQ n^n n9i rrin^lJa Dwn n'n^-ey nriv '5 ii -^ ra'*pn iS -icwp ^vij*3 

•^'^'•ya nj(lB> -^ j-i^y {^^ fppg^ i,jf n^fj 3^p -,^j(j ^- ij^. >,j2j(Q ,^v{{ -Bill lyx- Bj^ 14 !t>eg I. tfieff ^ U i entbccf ten gu^entfrnrn g i.QTayftet, -^ 

t>a$iii/Zl0(5<£>tt 3ui^m(n<mlic^ Wiofi^Qcfa^i^attc (Exodi ji. v. 7. ) 

©t^f^ebf'nab/ Dann Uein ^olcf hat ri(t t)erberbet/ ^teit tv bk Caf^ 

felo/ unt) gl^ubte ea ntcfet/ 5ag ^f^ael gcfiin&tget ^dtU/ fonbem 
fpracfo/ tDattn id^ ce nid^t fe^e/ fb glaube i4) ce nt4>t/ tpte ( Exodi ?z. » . 

19.) rtefactt toirbj Stl^ aber jDlofcg na^e gum ^a^er fain, t^r^at 
airoSte(elbe(^aite{n)md)t3erbw4)en/bi6 ecccmtt fetncn 2tugen gc- 

^i5tt fottim SSBa^ abect»o^Kni3< anb lanQiV t>a$ &C)tt tm difputiren fep ubcittuntcn 

ttfputircn t»0tDCn/&aCBl)11 tt):'cD in Dem CalniU&ifcijv'n Trddat Bava mezia fol. 5-9, coJ. i. 2. 

SnTorDett. fllfo flefdbrteben : trDsm ^m^o -njr^x ^an «'Sin9 K'^in t'3 ^in pji nv^in i;nn onnpn 
1? W3p cn^T iB'pniy ^.s-inij' nax mm' 3t nox "woy 'nd 'sisy ^^ nun inn owotao 
on^ "iDv\ •uo'n iSap ^e^^ oSiy^iy nunrn ^ nty^^x 'an a'T^^n ovn imw K:n . inixocn 
^'Ni^noxnixoSn^naxi nax ntco impoo nnn npyj nov m ann 'mca ns'^n d« 
can niO{< ntn inov o'an mox tiidd ns^n d» dh^ la^xi ntn . D-nnn p n'jsn j'se'^a 
♦9nw 'niD3 n^'^n dj< onS ^D^{1 im , won mcwvo n^sn d'K'm v* 1^ "o^* Dnmns^ 
^•vohn D« Dnf> ^D}{ 3?C'in' "21 pa np ^ib'S vmon rra '^ma mn .wav i^^nion n^a 
N^ycnn' ot ^^^ maa ■•jeo i^si n^ .oaa^ta ao onx na^na n; nx m D'nv:?a o'oan 
D'Dirn |0 'maa na^n qk Dn^ icw -itn . |noij?i foo j^iyi nry^N 'an hv niaa 'jed isp! 
-T\ toy . DipD ^aa imoa na^rra' nsy^s 'an Vvx na^ no moxi ^ip na nnv' . war 
nino "laav n'OT ^an ids . x^n o-ovi ah \sq • N'n o'Dtya x^ nc«i v^jt ^y ynn' 
♦ msrh D'3T 'inx rmra "J'd ma nana naa'^y h^p naa pmt'o ux I'x 'i'o nno mm 
Y'n «p rx'h 1CN xnyiy x'nna son yna wnip Tay 'xo n'^ ion ih'^wN^ jm S n'naa'u 
:'33'3invj ua ■'ainvj nax &a^ ifl/ ^8 njtrb Morten gclc^irct/ (le ^bcn Qtil:? 
cfer©tetnegef^>ntttcn(n)annf?eemjnQ^c!cfofcngema(^tf)c5ben/unDf'Qb.n 
ticfdbe orOcntdd) gelegcr) unb Qartb ^voifdym ein jebes Stilcf gctj^an* 
S^ec Rabbi Eliefer fflgt/ bag ctH folc^cr J34cPofen tcttt fey ;btetX?etfcn 
rtbcr ptgen / er (ey unrein ; un5 bae ifl ein ^«(f ofen bcv fc^langens 
tre:fegemacbtt»irb(glcicbn5iecmc@ci)lan0C'n)ann fte ftcb In Die Dv nDe 
Ugit/ unD Den @cl)n>an^ in tas 2)?aul ficcf et. ) XJOae tfl bae gefaflt fdyUtu 
gen-tpetfe r iCs melbet &cr Rabbi Jehuda,&etr Rabbi Samuel ^abe ge(«gt/|je 
(nemlid)5!e5a5«ien)t>abenXX'ortcn?teeincSd^l<tnge umgeben (DufS i|}/ 
(gj'cbaben mitioielen '^emci^rljumep/weiu^egleic^tttte e:ne ©djlargc circuf* 
tvcif^ tn ii<i) §<bir\/ Darget^on) t>a^ ein foldjetr ^vtcf ^fen unrein (ey. Wit 
Icrnen/ bag bee Rsbbi Eliefer in felbigem Cage alle^nticorten/bie in bet 
XVelt fcynb(.<inc 9}?ipnung unD Siujf.i^c ya brbaupten) vorgcbracbt t)abc/ 
fte ^aben aber btefelbc nid}t anne^mcn tPoUen. i^t fa^tc 3U t^nen/ 
it>annber23c(cl>ctbnad) mirifi(unDicl)rocf)t babe)fbfoU btefer 'Jc^n^ 
nesbrob-23aume8beifl3eifcn:JDatrurbeber3o^annc8brobj^aumau8; 
ficr^ttct/unb^unbert i^iUn/ anbtxc fh^m^oo, <gUcn votit/ vcn feinem 

Ort (Drt«r(et?ec« Sie(nemf!4) Die SBeifcn . fagtenl^mabei:/ m«n brm?eC 
|feittcnBexpet0 vom ^o^aftnesbrobt^Baum, 4,ier«u|f (agtc ev veit^ 
^bcr/tDarmberBefc^eibiirtc^mir ff?/ fo foil btefer Jlu^ es bcwcifcn? 
p« gtengSev rDa)]erfIu^ 5urucf : ©ie aber fagteti t^m/m^n bringet UU 
lneiiBen>ei0j?onetncm traf|erflu0. iDariwd) fagte er t^neit wtebct/ 
t»«nn5ecBe|cfoet5na<J:)mictfJ/fofollcn£)teVranbe biefec @d;uleii e« ^rjunger Dec 923ei|en nenncn) ettian* ■V iy»ui^i/ui«i/ iu«»u;twu».iC'5ujuu7rm«iS9r;ungei: mx ?cyei|en ncnnenj cuimu* 

^ec in bent Befc^eib liber rotn&eti/ was gc|iet &«8 eudj^nf ©teficleit 

c\>tx\\id)tt>tm Rabbi jehofcha jtt *S\)xcn/ fie rtcbtcten pd? fiber auc^ 
fo if ert)e (olcfoes t?on t>em <otmmcl betr)tefen : 5<j gt'cttg cine ©time vom 
.^«mmelau8/un5fprad)/t»ae^abtif)r mtt t)em Rubbi Eliefer ^ut^unf 
oec Befltet?) gebet in alien (Drten Had; i^m. ^ct Rabbi Jehofcha abet? 
[tuR&autffeine^dnc/un&fprac^CausDeuter.jo. v. u.) @g fft ni(^t (rt 

Pfm^lmd. xiDa6tf?&a8/(5^i|tni4t(nt>cni^mtel? ^er Rabbi je- 

»emias(flgt/5a0C5^efeQeif| una x«ynbem23ergc Sinai gegebcii / x»ir fra^ 
|cn ntd^ts nad) 6er Bttmmetjom ^mmt\/ ^ann btt ( O @Ctt) l7«f^ 
nnn t>ct 
<Bf(Dtt 1, -^.3 --^>uiHHnoen'>ciW6aiitraff/fragre er t^n/ was ttjat oocpwvt'ip 

oerfelbcnetMn&e(qI^|o(cte8'rid; jutjctragen ^at?) 2?a fagte x^mbcv 

--it^8/ tc^ fd)it)erc t>tt: bey beinem ileben/&ag ev Qt^a^t l)at/ir f (nr^ (n^ 

J^i rabmmfi^uberttJun&m/mdm^mberfjaben m(4) ixHxvom* 

t kk- ^"^^ff'f ^<ilitiuDifcfcn 3^Qf(ret;febcnn)ir/&(jg©0tt/ mierpol er Detf 
j^'tjb,EJ,erersg:)?ei;nung/DuEcf;|bgccffcS£BunCer/ btpdnget ^al-en fcO/ teiv 
{u^JJ?^"^5obc.gcffcl)cnmu|ftn/Dfl^firuiitect)tSfl)fibt/ Htii) ton Den wtxm 
v\abbmcnmif D.mdifputir n|e9ub«»t)unPfnti»orDen. U -DmlDcf t5er £af« 
w.tDint)«mjcnigcri/Da^auffcb(gefJfo{ger/ Dcr Rabbi Eliefer fep mcgen feinct 

W Dttn M..fe.q5u,f, geJvfgn trerDen fan. 

fcfv-n „^i'^>>fc>'4'«^uerc()el)en/ gefdPehe auc& juni fh«i| nocb / tx^ikh ircgen caiieoit iii' 
Ji:'^;"(;°^|»i9t)ed€cmpd^iu3€rufarcm. Swe^jferrsttjegenDeg exiliJ oDei:!^™ ^-- 
Jrm'aLt^ ^,Jf^i*^«n/t)a^ He ■ u." fbrem ^ariDc t>er ja.qf feijnP.^^ntf en^ vam Per- m«w«. 


i6 !Pegtggd{g t<g€nttg(fte n!Tnbemgumj!Jagtd. VOa^ i)U «r|}c Ucfacfie &^ minmS QiOtUibetti^t/ ncmlKft Mc Q)erf!d* 

SlSffSsCUttS be^ '^cwpel^/ fo wirD in Dcm ^afmuDifc^cn Traetat CJiagiga M. f . col. 2. 

t«<g;«roj)«W. ^bcrbte TPOecte Jeremizi?. V. i7» ni.v3Ba 'c*w rD2n onnoca rnyorn «S osn Venn 

iotifciimaiilia bemiftarim dflceh nafichl mippene geva, &a^ Jfl/ SBOlt fJ^C 

4j&frfbJ^egn(($)t^5rcn/fomugm£tne@ceIet)i5c^^e(mU* wefncn/ 

fiber fOl^a* J^Ojfart/ctlic gefc^JtebcnfteNt: trmDoi c^ nsntO n^'pn^i^u^ mpo 
tp.T:i DHo n^^tDi-i' ^xit:?' 9\y imx.i 'isa pnv' ^3 ^i<ic'i? 3-1 ton ni5 ';Ea 'tc idv 
?i>ap R03 «3'x '01 • D'Diy m3^ ^'i? timsa ':bq iox 'Jon: na 'jxicr m . D^iyn nioix^ 
*»n N'^n ah • loipon nnm ti>' v:6 mm mn loxis' n3"pn 'isS ma'vj? ^n nsb 3"i id^."" n2"pn 
,impSi TSDD^i '33^ Kinn dv3 mx3i' 'n 'jix tnp^i y:a an ah .\y^3 'n33 kh ^xu 'naa 
riin )p)}%- D^Nnx ^rr icw'i' 153 D^h'ff ^^aho -h'tan ttnpon n'3 pnn 'jxr pt? tijhSt 
!jv33' ID txh'ff ^3K^ baiS ifl/ jDcr^etItgei!nbgebene5cvctc(B^vDttl?atetfiert 
<!>rt/&at:mnencctx)cmct/(roieinDem:Sucf)Nezaciiiirrael foJ. 16. col. 4. in 
tm 9* Capjtel/ unDin bem ^adj En lifrael foi.154.col. r.Darjugcjt^etiwD/) 
«»cl(^r Miftanm.Co&ecMiftdrim) Dfl^ ij?/C(n Vevbor^CUCCOrt gencn-' 
Ketw?tr&* VX)«8 bet>etttcn«bej:5tetroirtcnvrJEo mippene g-eva, Dai5 jft/ 

we^en Ui ^Pracfet^/ (ober bee 4?err(icfef dt 2 ) S^cr Rabbi Samuei , btt 

eobiJ^frtacs fagt/tregenber ^enrlist'cit ^fcAcls/ n>eld)C von i^neri 
^cqttenommai/ uii5 ben Voldctn bcv VOdt gegcben ifi ( wetnct ©Otr.) 

2>er Kabbi SamueU bct Qo^H Nachmans (agt/ VOCQCM bcv /5ecrlt4)?Ctt 

<S(Dtt£6Cn)€((^c megenbecSubcn ©cfangcnfc&affr/ unD €f«nD ttccfc&mal>e( 
iricD.) XViel wcinttbcinn bev betltgc iint> Qchcncbcyctc (SOtt <iucl?:r 
«Jgs fattt i<x Uv Raf Papa, bcy (S(DC2:^ iff feme 2:t:4iirtgfett / rote 

(I. GKron. 1 6, v. 170 gefrtgt wtrb i (J^ f!e()et I)erd((^ unb prd4)t(^ i?or 
<5m/imbgcbetgett)alttgunbft:6I(d)5uan ftimmOrU, c^iimm 

tricb geantttorret/) Jjiefer ^J^invoiiv^ ifl ntc^t crl^ebltd; / b<tnn btefes 
fucmiicfc Da^(^0(tmctnc)rou6m intt?ent)igert ; jeitce abec ( &a§ «c rtc5t 
ircinO von ben diiffevtt XC>ot>nungen C Dif^ ^Immcfs) ju vecftel^en t[J. 
30Dte! tcctnet ^atiu (Bi(D3:£ ntc^t aticl? tn t>CJt <luf|ern TtTobnungen f 

es(tc^etjv4(Efaia;i2.r. 12.) ttcrd)rtebcn ; ®arum w(rb ber J^(J9?jH 
^^rrgebootlVSUberSfTtruffrntaffm/baf manttjeineunb Ha^ 
0e/ unb fic^ bef*ecre/ unb @dcf c anjfefje. ^umuff tt»irD jui- 2{nf wort 

ge^icb^n;) 58 iff ^icc cine anbere ^ad^e mit bev X^ctrflonuig bes Ceim 
J3d6/b«nn aii4>bieC*:figelbc6^rieben6 brtnlbetr gerceiiiet ^aben/ rote 

lEfiiK 3 3. V.7.) gefd^ctebcn fic^ct : oicI)c it)reSgctm (oDcr SHac^ti'aen) 
fcljrei^e n brftuffen/ uno b« ^Sn^cl bf ^ Jrieben^ tv^ne 8 bitterUc^. ^ S^npm ':SUC5 Rabfcbth (oDCC Rabbos) in Petichdth echa rabbaTbTr obitVe^ «- ^ ^ „ 

s>chasecharabbafO n)irD fol. zg,. col. 4. aucf; fofgv'nDcg gefeftB : w n),^:» S'^uS^^. 
•13 ay:M obiyn nioix |'x loma kxv pt b ncx enpon n>3 nx annn^ n Vpn ''« ^"fWwiit 
TD -wx unn'i D'2n«.T iNn^i yp ny ly i9 ppuv xSu^ y,,,,, 1,^0 'j-y nx raojc .^.y^ftrj* 
c':-:s iDi^a nyar anv>c3 -y^ uco u>d> iinx T-i^n m'n ininx Ttnm u'o'a n3"pn v^vi^^nK 
n iVN'i n>-D 'nr^iy p'.as ynw 3tno '^ r*' 3,^' n3"pn i,'mc r,x'w n<3i mi ''^'n^ 

isan-:^ i^j'^y, VNi^r, ^,3^.1 noa^ 'nrr^' ^n^r^'n ^n^'i^y no '^ >ije toini n?i:i njp"rt 

ts'2 ny-i' nmw -mnab ^y"?! o^u^ pmiy 'n"rw oi^^n en -nij'xnn 'aipoS ^mn 

nns ,-x DN iS 1DK nxn sS nnjo to^n 'jk yVni rjs'. icxi vjs^y 4:i muuo 

f-yow-n sS DxncNi^ n33e<i Di3;9 nvi-i -jh ys^ff oipc^ wdn vc-ay m^^S '9 n-ia 

riNiii onxi us -j^ji isn mw ^dn'^dS r^ji'pn pS isn 'ui nij 'jbd ^tt-sj n32n o^inoDS 

r^n r^iv poi V33S nwi m^n ox'^oi n3"pn i^n ra oa D'ti« iry « 'n^^a ^ •'■;>: T 

ji3 p n',T nyy nnttd DJivn^ 13 r£-yi d'^'ik lazt? 'nnuo irm 'n>3 rv ^hdz 10s rnpsn O'^ ns ' ■•" - 

|'n-« no Dns p^n ^ams , Dn« p^n 'to , onx p'n ua 'n<3 Sy '^ ^vv -icw nan 

n;^'Tw'Dx>eSDi>r,nDn|sn;cT^ na-pmoK .nairna onw x^i oaa 'nnnn oa'. 

^^l'. lb .^u by n'j^ 'by kS asa ^S r^i -'.nsin iina noi ncin ^^ n^'yi ^Ttr'n if» 

>-v '7.V DSy Sv liui viES IDS .maa^ D^ym^ onr annapa nroi apy^ipni^ Dnia«^ 

E,rS' ? ^'"''v ^^^ '''V ''''" r-^ ^^ ■'^°j' "^'V'^ ^^'' •«« •^J^'' n^e p n - 

L. ^L ^ "'^^^ "'''''' '"''/' "'^' ^^'"^ ^'"^'f^ TO'^ i^ax^ «''t' ^s«T«n- rrn- 
c'^ n no lb ^Dx .na"pn uaS ^pi^p nnsiy pt y^n ti^ s^|^y p o^-^y % ^n^, 

jfjN- t:d n-n-i' m^t-r, -xbo bv« i^nint^r: ir^'w .na"pn '^b^ rpiD^^^J U«nS 

r^^i^ '^^ no ':so D'yiv cr.v mba D»)v^y 'mt'o cn^ tcx mm rno n.^ro 

• ^-'-^ pyiv n«ni -ibj Sxit-i ain npon fva^'yii' nnt< 'x o-uay p ib nrx nVni 

, Pi'iv vni DTOX-, Sy crrr in>ini on^n^a lynp on e,x to Mvn nia.v^ y^jn^y ^i 

,_^i^._niN:v trnb« n ^r)p'1 to na"pn onix nxn^i' po .^npon rra nytt> ^y o'-aiai ^mm'"";^t^ss ^;' / t«^ 3«r^|eit ^e8 (fnbes/ mib fcllcnb ^etn&c 
(.n&enS -? "/ «"^ '^^"^^f ^ ^'^felbe bintct fid? : SJiefeo.fi tras -v."* 1 8 JDe^ I. TM^ Dc0 cntDccf ten 3u6mt5iim« i. CTapftel. «uff0criSc5en/ tcfetmlImeme(SottUc|>eBcyw?o^nungro5cr tViA\ei 
* P4t) voft derfelben entjie^en / im& mid? ^inauff in mctnen erften Ort 

begeben; iDicfesifJ&ijsjentge/ fc (im^^ropb^^nHofeaOp.f.v.sj.) ge- 
^i)rtebcn fte^iet : 2<^^viti wktivum an Itlf tnc n Ovt Qtl)m I blH |te 
it)u ad;ult) erfennen/ unt) tm(n Stngetiitt fuctjcn. Sm- felbtgcn 

5ctt tneinte cSOtt/unt> f^gte/ttx^ mn: I was ^be tc^ get^an :" idy \)<xti 

te mcmetlliije/^vCt btimteii/ xregen 3(r«ek tDo^jncw lajjcn/ nun aber 5)4 

fte cjefilnbigrt ^aben / ^be f4; micJE) tcte^er in metnen erficn Ort 

bctfekn/ nnt> bin (das Soci? fcfsie feyn (olte/ ) 6cn ^^ey^en 3um<5c.' 

U^tcv/ nniy 6cn Ocfcl^dplfen juin ©elpott xt«ci-£>en. 3ti bctfelbeit 

sswberMeta-gettfitmdctrMetarron, fteUiifj'fnnStngcgd-Jt/ im^ fpracb vcr i^itt/ <D 

KmtJ"^"^?*-^^*^^^^^^'^' itt>xx'iilrDdoen/ J>uabcrrohntcfotweinen. 2>ar^' 

«»»a?n. «uff fattte t^rtrOfiDtt/ iT^Aimdu micf? stcfet tpetnert la|]cfi/ f* xriU tcl) 

mid) alfobab iirdnen©i-t begebm/^a^m 6u f eitietnacfot $u gel;cn t)a(i/ 

unh xoiW tccineH/ tcie C J«''S'n''c i ?. v» ^7,) gefctgt voix^ t '2Bolt ll)C 

aberfoic|)e^ mc^tt)0ren/ fc mu§meme©eeic t!cd)t)dm(Kl>irciuen. 

2)a ptgte (S^<i>tt ju t>«i bienfrboreii i^wgeia / I'omnift l;er/ . tch un<> 

i\)X vooiltn mit einoii&erge^en/ uiitx in raettxm -^aiife fcljcn/ xr>.^s 

tit ^embe bacinnerr gct^m ^aben ; uni) gleid? bvjrauff gieng (6(Dtt 

fort/ un$> J)te J>teiTparc ^jigel/ trie and) Da* 3^^^""^*^ BJenS^n 

»ov i^mi l>er» 25a nun (J>iDtt t>en itewpel gefel)en |?dtte/ jagte cr/ 

gettriglid)/ 5«6 jfi n?eiti ^<^u%/ nnb baa i|[i nicine ^iil;e/ ticttin tit 

^einbegegan^en (eyu&/ iv.ib Kad> i^rcMi (fifefallcn gcl>an5elt ^aben. 

©a.mal;l8i3?einetc<S©tt/ «Bt fi?rad)/rt)€|>emir/ tcegen meines i^au; 

^8 ! Tcr»o (ey^i^r meine 2vtnbcr 1 txjc fey<>il>t nietne pric/Ier :* xoo feyb 

M><?mciae^caint)er tpa6foUict>cncbt^imr 3cf)^abecact)gert>arnet/ 

tt)r^btabec feine 2>up g€tt>a»* ^oxnaAy (agte c5(Dtt ju fcem 3e; 

»emia/ ic^biu^eutgierctTeincm tnen(It>en/t»clcbet: cinen ein^igcn 

Bc?^n Iwttr/ 5em ei* ^^ody^at \yit\tci bet ahtx mitten in t>er ^jocj^s 

?cit |?arb / unb da betijniniecfi t>k^ nid)t roeber mtinetcpcqen / nod) 

5«mw«*rcf sjciner KinJrcc xregen. ©c^c ^in/ nn5 jruffe txn 2{ca^m/ "^fc^ac 

g!Djof«nwit) anv>3acd)/ unb tHofcif aus i|>renCB'rabern/ diet»ei{ fic -ircincn ton* 

*?ru«uS "^"- ^-^.^^^^^^ fagtsjuii^ni/ 6a vV^Sccber Xt^elt/ idy iDcignid>t/ too 

i«««fc{)i iu tnoffsbegcaben^y. ^a^a^tt ihn\ C!5(Dtt/ ge^e ^'in/ nn5 f?et)e an 

**"«'»• bc^ Ufct bca jorbans / itnb cir^cbe bcine Stimme / tinb ruffe / (![>t>n 

eof?n2tmram8 : buQo^n^imranie! f!ct)eauff:^unbfelj>cbeineBd?att? 

fc/ x»efd?ebic5einbei)errd7lnnscnb<;bcnr2ar«i>«l^^«rauffgieng3e-j 

timi4«3«b€CiX5?eyfad?cni50^l€»/CD«;enGen,zi.v.i7.m?l£'ungicfcl;Kl}er/) 

uab mb fa^U^u btnVdttvn bet VOdt/ iie\)zt auff"/ t><xnn bit '5dt ifl ^ecbcy 
Qdommcn/ bag i^t »or (BOZZ, gefor^ect xx>cvbet. Bie fragteit i^n/ 
K54cum f iSc anttfortete abet/ i<^ xvci$ ea nidyt / bicwcH ev {ict} 
fuic^tete/ f:€moc{>ten3uil;)m(agcn/ 5tc|es ift in bcimn^tiUn unfcttt 
%ini>evn wibetfaifttn. ^eremus begab fid; voii t^neii tceg / imb «l3 
eran&emUferSeo^or&ans^unb/ rimtc cc/ bu^o^nTimtAmel btt 
Qo\)n%mKam&l (ie^eaujf/ &tc5ettift^crbcygefommen/ bci$buv9t 
<S©tt gefotrJ>crt«>tr|t. iSc fcagte fiber/ teas bat fid) je^unber mc^c/ 
«[s in ber vorigen ?eit sugettragen/ bag id) voc <00tt beniflfcn trecbc f 
3ereitita8 fagtc il>m / id> xucig ee nid^* 2)« vcrlic j? t^n tTTofes / unb 
beg«b fid;) ju ben bienftbaren ti^ttgcln / bie ec von bet 5eit / ba bae <St* 
fet^ gegeben v»ucbe/ gefannt^atte/ unbpigte$ui^ncn; i^tiDiencrbes 
h^d)^tn/ wifllet t^i: nid^t/ xoaxnm i<i) vov (S6tt beruffcn vocvbti 
©Je antttiortcten i^ni/bu ©o^n 2(mram6/ xreift bu nid>f/ bap ber Cents 
pdverflocet/ unb bie ^inber ^fcaele in bteCB^efaugenfd^afftxregge^ 
fubret (eynb f ba {dycit txl unb xreinete/ big bag ec §« ben X?4tctn bee • 
fDeltt'am/ weld^caucfoalfobalbiljre.'^Iciberjercigren/itytre^anbeauff 
il^re^^aupterlegten/ unb big an bie Cl)uvcn bee Ompeiefd^nen/ \x\d> 
weineten. 2tlo(ienun<5(Dttgefcl;en^atte/ (ge^flbc/ tva^m&tm^ro;j),>€r|<<8^a 

phetsn Efa. cap. 22. V. 12 .flcfctriebcn ftebct : ) ® arum W(rt) bcr J^^rr 3 c* Kjg^f* 
fraot^ 511 t)er 3ei(t ruffe n lafTm / Da§ man wn'ne unb f lage/ unt ftc^ p<i# mmx^ 

M^<\)Xij unO^acfe anjid^e. Unb tpann blefer ©pru^-^ nic^t ge* 
fcbdebenftnnbc/ bui-fftemanecnid>t(agcn. ©iexreinetcnalfb/ unJ) 
gicitgenvoneinec5El)i!ven5ubecanbeirn/cpieeininen|cb/beflenCobtet: 
»«>c tl)mlieget : \\\\b<&^tt flagte/ unb rpra<i)/t»e^ebem 2>onig/bei: in 
l^tnei: ^ugenb glu<^iid? / im ailtet: abei* \mMd\id) ifJ. ®D;d;c gabcl 

0«5ct aiicb in Dcm Jalkut Schimoni ubec bie ^(aglieDeC Jeremis, fol. i^f . col, 2. 
J • 4- UnD in Dcm Q5ucb Zecna ureena fol. log . col, 4. untrt b<m CltCl Chorban , 

fl[iiV3 noii) mcbr gcibeln Darju .q«fe^ef fcpnb. 

3n Dem folcjenDcn ^ 90. '^lat/ in Dec ?. column, bcdgc&acbten ?35udj^ Pe- 

tnlchathecharabbathi (o&ec Pesichas ^cha rabbafi ) f^el^t fecner b'^fSOn Cl{d 

."^toS m p ^ wS ivnn'p , "ivnS 'jmpn ny^'o , 'Jimpmj?*'^ D'3i-on|o , o'^nsS non 
"'"''i' n'si: rwwv nrsiT njTnt'a -'iai D'n'in y\h ryn (d ,i'y^ nmnn p , noin^ naton p 
^'-■i* '•in mmxi r3i5i ^ripon n'3 nic^?3i •i'lpcn n'3 '9niD3 np^'^ji nssjai mnn 
5 "1 diV:? 'in , |n3 p diW 'in ,np' n'3 mW in , 'niD^o n'3 DiSif nn , 'tnpt: n'a 
o^Uift/ 2)ic (Etottlid)C tHajcff.^t ^at ^ehcn Change l?inunbtt)icbergeiSi<®0ttj9i 
^^n : "OoneincmC^erub^^ubemanbern/ unb»onbemC^crub^5wr"i£,Xr«-. 
'==«^W€l(cn bC6 >^ufe8; X?cn bcv &d)vctUcn bes ^ure83«bcnCt)e^'gVwi 

€ i ywbim/ wa« « mm ffegen morgen in ben X?or^ojf / von t>em t?orlj)off auff bae 2?rtdS / von 
t>em £)ac^3u 6em2iItar/von bcm 2(lt«rauff^ie maiier/r on ^cc mann- 
er tn 6te @ta&J:/5?on bev Qubt «uff t>en (Deiberg / ic. Zle abev (S(Dtt 
^bcmZmpelQknQ/famcvrvicbctsuviid/umfaffctcunbUffctcbie 
- . WauvcnHnbSdaknbcifelben/vcemctcunbfpvadf/ c^d}bc6^mbene 
&C8 ^anfes metnes /jciltgt^nms I 2(c^ dee ^riebene meines :^dc^8 1 
2lc^ oes^rte&ens bee ^^aufee memcr/^errligfeit I 2tc|) bcs ^vkbzm von 
. ,• mnanlZd^be6j§vieben6l:c, 

- ■ rr S«r«tT roirD in geDac(jtem Jalkut Schimonl ub.rDle^fagfic&erJeremK'e 

fol. i6$. CO J. 4. num. i ooo, gemc!Der/ Ixi^/ ale @C»f t Dec vTigrr uber 3frciel we* 

«4:»ff woite S«" ^2« sccfldrtcn ^empeIggewemtt/Di€ ignset lu H)m qeFonimcn fli;n/unC' il>n 

SfnlS ^?f ^" ^'^'^^^'" rooam/ecbabc !]c() abet nicbt ftolI«n rroften fafTen/ uiiD lauUn Me 

_ _'^* '• ?UjortcaIiO: tov p Sy pimn h^ph mi n^i lom^ htct 'dx^d id33: nyu- nnixa 

:'cy n-a n^'s^ Sy 'jomS ii\v,i ba ^222 iicn 'jd ^yiy &, t. ^nv felhmn Sett 

etengcn5te5tcnfibate^ngd^lneinOu@Otf/)t^n3UtroPcn/ errooU 

. te«berremarCroftannel>mcn; (unD0el)<:tt)ier»i>nEfaix22.v.4.flc!cl;riei 

ben ?)arum fagc ((^ : ^f bt met) von triaviaff t mid) Hmrlid) wd' 

nm; ()aUanic^tan/ni(4) 511 trolltn uber &a:25enr6runat)crIoc^^ 

iS«KK^*"^^"^^^'^^*^- SKeiterltcbettngcmelDreinJ^JkurSchimdniubecfcte 

tflbeiiausDemXlfiSlieDei' Jeremis fol,l6g.col. 27. numero 1026, Dfl^/ QlgDei'Q^CttipdfingC* 

S"S" nccfttvGiv ©Oft fcp gewarnct wocfcen/ bJafitid ju seben / mit t)kf<t^;U3otr«B : 

itgtn. ^^y« f'£3 1SN nsui 2rv n3"p!i n'ni tyt^n rv22 mxn ns wym d'u iw^Jiy nys'a 

nnnn 'w^' -jn'na hA- mp ntt'r nrai ^.T^n p^n tioti ^^^•"3-1 9'ni i'^vs bjds dwj 

. ] eoSiffl DW-i^jn ^3 D'DJr'nsi onnn ny-i^ rtn\\2 tnpa 3'w yin ^3 nvj nvr^'D^ "^-Dys 

jmni^ D^Wn' Sys ba^tft/ 3nt>er6tnnbc/^a5ie^5cy5crt^metngcgan* 

gen/ unb bas ^cncr in bent Ceinpel rtngejunbct/ frt^®<l>ttnnbi»ci« 

" «etf/unbfprad?/«?asr<?nid>tl>unr 5>«tratber2trap^^inctn5ut^m/ 

«"^ ft'i^^'^; S» i^m/o bu/y^rr berrrdt / b^a^cuerbrcnnct in beineni 

-' •^^^'^'""bbnftt^eftl jie^eaiifjr/unbftc^ertU8bdnem^au0/n>te(Pfdlm. 

" , ^•^•^•30gcf.(^tTrirb:j^ebebdncgn)K(oDer3:dtte'auffsubcncn?iV 
m ^cnj^aftungen : 2)er $dnb ^at am bc§ ge mad)t im mu^^ 

U)nm iot)it:timp(l)^uv fd^igcn Qtunbe vcvfammktcn fic^aberma^Is 

: AUe Fropl>eten/ unb giengcn juc Qtabt 3eruPjIem/biefdbc ju tvofien, 

.. 4>on t)i j;m reeinen ©Oitee / mcgen bes reiffomn v^cmpelfi/ 1(] auc|)in at 

^iJCr«b« DCiJ Q$UCl;^ Kol bochim, ally bem S6bar» in Megillath EcBa, numer. II. 

dnir.el)f«»Jiu I«r«ti' 
nii/Sf« SB^tf aba-Dai^jenige mif «(an^d/ba§ ^CttgctufTen 5aben roir/tx>c^e mtc r 

<w gtio^ ♦aCPOnwifOmDl^m tv4imui)if4}«n TradatBivaytfiraCob^Jf bifra) foJ.?4.coJ.i. 

/ - lunt) g?ont>^r3"^cn ungegfemm5«t^f ^re tton ©ctt bem Q3ater. :♦ 21 mir! 0nDmDim35uc{;Enlirraelfol.9tf. coluir,n,2.Q(fogcIcf«n: njn -a la na-} ics 
•niiin '-013 p"pi mpy rvh pirn wn ^^ix »i''DT ktid i'? 'vw «n »{y"L3 xinn '^ latt, 
yb 1EQ 'o 'nyaB';-:^ wsyi Ttyorjtt? '^ ^,n mcix-i' ^p n^ 'nyo^y isag if}/ iZs 
et^dyletbev R^hha, t>er iiincf el Oca Chaiuia; C8 frtgtemtr€inm«^Ietu2(- 
rabt(c^erl\auffin4r»n/?<>mmel>er/td^«3tUt>tci>enBergQm«it»eifem •' . ; 
2116 icf? nun 6<;^m gicng / fa^etd) den ^ctrgalknt^albenttiitBcevpio* ' ' 
mn imigeben/ tt>el»^e i>a (tun^en/glcid; vrie rceifle »i:fcl ; id) ^orte «bec 
eine Qtimme vom ^intmel/ xDcld^e jagtc/ tre^c wit: / ^a0 i«^ ^tfd^xvoi 
ten ^(5 be I nun «betr Oa id^ gefcl^tporen ^<?be/Ta?er embin&et mid) nietnes 
©c^tpurs ; 3n tm ^ahmii) aHt sduE) im riacl;foIg«nD<n/ in gej>acl;t«m On ^fjfi^^'^ 
fi«mtlDet/ t>a§/ a\e Der Rabj^a ju anDan gcf ommcn/ unD ibnen folcj)?^ erje^lef / SS (»»: 
mbin fie l^n eincn gfd unD ^^accen gel)£tlfen / nvi( cc @Ott felncd gt;De^ unb 
©cl)n?ui:g/ Den ec rvegen Q:7tcfrcrun5 Dcg ^empde g€tl)an/ (Datvon oben mtU - • 
puns flefcfee^en/) nidjtcntbunDenbaf. 

SGann abec ©ortfeineg <i\)i>ie bfltfe entbunfccnfepn ttolfcn/trlcBici'cnl^c 
'" Dem ^UC^ Megalleh amykkoth (ODCC amykkos) fol. i. col! 4. in ttttt bUtUn ^tluHmvii 

<^''an,cJlfo.gefcl>riebenO«^«: h^ nu ieo xim ^b ion fixi dtv p w^ -tns lN^oSi,®JJ"l?g, 

•ii:'2 Kin '"q iOT?ifr' "mT«^abs-,Tnw3v'mr{«3n3"pn to^ifl/ (i:si(leinC£ngcln«n. 

3wtfct)en6em^imnielun(J&cc(£r&en/ ia7el«i)erMi|>ei(]et/ unbttes^ei* 

ygcn gebene^eyetCH ©(Dttce ©elubb 3U ni4>t6 mad^ct. XTann C>et; 

<5^4ry {>er ^eet:fc{)aaren ttvoas im ^at|) befd;lo(fen ^at / fo madtjet eft 

«ec*^ngel/ «?dcf?€rMJ^ei|fet/ 3uni<^t8/ roanncgfi^^ttgcreuer/ Do^et 

<8 get^on ^af . 55annenj)er tvtcb in beni jSucb Ammudeba Schifo foi.s/, coi.r, 

S<:eien/ Dfl^i^Oif flef*tt)orenbabe/ bo^ Der 9)2ofe«mct.tfo(tein Daggcbbte 

<jnt) f ommen. UnD in Der peiten column (iebct &ofclbfiengefcbr(cbcn/DQ^ eb 

Ipon ©Ott gefc{)tt>oren f)atw Dag er Dad ^)Uit nimmccniehc fpulten ttjeltc/ fo 

mt ec Docb Dog rot^s ^:i)iea Den SfcacllteH gefpoltet/ Dag (k Durcb bajjelbe ba* 

»>^"n fleben f enncn. ^ierauff folgct allDfl weitec : icn ftx? mi-D ycTy ivm p'sS 

*^' J~ii"ip JDI3 mp 7n«2 ;!nitt' id3 •wy nny :injn- nD"pnir 'Jjn' 'a h"-\ cnp 'm'3 -^jn' 'a 

fi.JD Sya K120 '3 'jjri' 'o TDK p^i inj?i2Tf ^^ t^t inrsy ojr p* 'C1 nyiatt^n rnn tstyc^io 

''"'p 'riT2 'ji,T '"o tt.-"n '"o iDtt'3 xnpj ni'pn ^'ty inynr I'non 7s^antt' 'j |eiK3 mpiey 

•^2prtb nyiatt'n Tnnr mp 'm'3 ntt.'ytt? im vt'^y 'Sjn' xin ''b sipjn ■jn^d ^"itfp'T'b 

'^ /'^ Tf '^' ''^■'>!' "101^ T^^i •hti-w y'ltih Djon^ «('>«' yn'wtp nD"p nyiaif tti' nny aJi 

l^-'^ 7S Np"T 'D <^ -)£!D ns 'piyaif Jiy vr^yi \iya4'j«' 'h ix icw 9"n ''ip na n3"6 ■ ; 

''' n'sasin'DKnpjn Dc^ift/ 2)e8TC>cgenrpt64>^^»^^l"><>(C»/«Ieft^M ' '' 

m^m &<;««/ (Da^ n nid^t In bfl^ flelotte i-anD rommvn foUe/) ^ t>«f ij| U 182 ©e^ t. Zf)iiii be^ entbecffen ^ubent^umg i. (Tapftel, :^cr |>ctttcje unt> gcbene^cyetc <5(Drt nun intt mit wrfa^cen mogtc/ U)tc 
ccm t>en vort'gcn tHonaten / 3ur 5ett&ec Qp^ltung 5e5 rotben tUcers 
fi4) tJec^ftltcn ^at ; bann bama^Is ^at er fetnes *£yb\cbvoiiv& fic^ 
cntbtn&eit Iaj|en : o ta$ et <xud^ nun fcines Sd)u>uc9 (icl^ cntbin^cn 
liefjel Sestregen ^t er gcfagt (au^Job. i^.v.z.) Mi jitteneni , Da£> ifl/ 
$25^ r tt)irO mtr ^eben/ (Da§ ic5 ware mU in Den wcicjen OJ^onatcn ? ) 5anii 
bevicniac/ tpeIc|)er5a&B««^Megalleha»iyfclc6th gcf^riebcn^rtt/ mcU 
t>et in oem Written Ofan , ba% bctrjcntge <€ngel / tpcti^er ben t)elltgcit 
gcbenc&eyeten®(Dtt femes iSv&(cl^tPur8CHtbtn5et/ Migenennetwers 
t>e. ilnb btefes t|l/ teas (Job. 29. v. 2.) gcfli:>nebenfi£|>ct: w i jitteneni ke- 

jarchekedem.fca^ift/ SBerwirfemtc gcbett/ Da§<(^itJarewif(nDm 

VJOr(gen 3)?0nat<n 1 "Bctvad^tt bas, XOovt Mi, tuelc^cs ben <^ngcl 
bebeutet/ t>er Mi l^etflet: becfelbtge tPoUe mtr jetjunter t^nn/ was 
cr in ben voritten tTTonaten gct^an ^at/ tnt>em cr bm ^eiligen gcbe* 
nc&eyeten ®(Dtt fetnes iCy&s entbun&en ^at. iSc trolle^ucbjeijun? 
tec ben ^etltgen gebenebeyetcn (Sf0CC ffiJ^^s ©djtPUvs entbinben/ 
«?elc^ec gefc^njoren l)nt I t>a0 iS:) nt*t in bas ilanb 3fr<»el6 ge^en 
foil. tn<tn mng au<i) ^a%in I bcK^ biz^zz (maej tm angqogcncn Orte 
beg 3obd ficbet / ) aud^ tint 25e5cutung auff btcjcnige obge&ad^tc 
Xborte ^be / trelc^c xon einer ^ininiltf<i;en Qtimme gerebet tpotben 
feynb/biegcfagtbat: tCc^cmir/bagtct>gcfcl:>TOoren^abe! nunabec 
bAtd>gejcl>n7orcnt)<ibc/ Mi mePer li, Dag i|t/ roer entbiubet wi^n\t\i 
ncs Scl;tx>ui'6 :* betrac^te 5«8 Wort Mi : nnb bebentet foldjee fb ciel / 
ttleber<Snge(/ welt^er Mi t>cif]et/tpicbirrir mcinenSd)u>ur5"nici^t6 
ma»^cn: SMefc^ fepnD M'c SBotre De^ '^uc^o Ammadeha Schifa. acann nun 
t)ec.(£iir.el Mi Darju tcrtcUet ift/DalJ cr ©ort femes (£t;Def{unD @d;tv>urd entbin* 
t»/f©.^ab:n &:<jcnigc/tv?(djc DenRabba Do^tregcneincngfel un '^^arrcngefcljot* 
tm w«il ei* ^oft toon fciticm (^i;Ci nk^t lo^ geniiKtt/ miD ifjn Dart>i>n cnrfcDigct 
^fit/fciRcilcfod; Qi^ihii fo'etcg ju tbun. ^d ifTobcr Dlefcgaact'cine QwCJiftte 
CKfi'em; ; uno moCtn Die 9?arr«] sug Dem SSJiJrf Mi,njifid;c6dn Pranomen in- 

terrogativ'tm,perr£»na?if}/unDWfC5«'')7ct/ClH;nt£»gc(macf-<F. 

2Uift Die 3BomTa)et>enn»:/ abet wicDeriufommen/ ttJCldbeG&ft.gcfagt^il* 

b'n fbll/ fo ivirD Dawn in Deni ^afmuDifcften Traftat Beracboth (oDer Bcr6- 

cbos fol. J. I co!. I. auc{) affogcfchiicben :. "^h^ am rre-i-D h^'nv i3 prcr an -te« 

n»t \Ta-inmy iw\ ncixi '-kvd jxi^ri n3"pn 3\yv nc-coi icvfo Ss 9p n^^^rt in niio^w 

©i>ttbrfiRet t^S^iynjiTiix pfj 'J3 nx '.T'^^ni ■hyx\ r«< 'nsin '.t3 Du^ j)} / >£6 pigt bee Raf 

mi' "b^' Tiychsfe, berQo^nbesQamueb/imnabmcnbesRafs, bicH^t^tfeat 

&r^« £m""brey tC>ad?ten / unb in einer ftben ^ad?r fjQet (S<t>Xtl nnb briiUet 

*««*' wie ein ilovpe/ unb fagt/ ,0 xpe^e/^b«0 tc^ mct« ^an^ ^e wccnsu-' SPotiber 3u&cn tmgesfem^«5e n ge^r ebon ©Dft te rn ^ater. g^ 

(ten/ unt» nieincn Cempel vecbfcnnen / nnb meinc ;^int>er unterbieu^^g^,^ 
Toicfcc Oer XPeit gefangert roe^ fij^v:en I«f|enl' 5SalD Dacauff tt)JrDg(;*fri>i>m» 
melDcr/ Da{i t-er gliue Dc ni Rabbi joie eininafji ih etc ?S5uR^'n F-i;* bcgegnef/ ur.£> 3ui>«n. 

jlcn gt!)Otet [;abe ? Da hobc n QeantwcvUt : i« maisi n:ro rcnjcu' 9ip ns ^nvc^in Htni'Ufttjf 

cine Btmimegetjoret/tcelcj^eroic cine C<tube fictrete/ imb fprac^/ $• * *" 
xvtl^c/ ba^ id) metn <S<;u^ ^abe rcrPoren/ meiHeii Ccmpetrerbrcn* 
nen / iinb meine Bkin&er unter &ie X)oIcf cr ins iSkttb vertreiben {4j]en I" 

'm^ pjDj ^Nn»"'iy rij?r3 n^n '2^2 ir jj^i "js mew B'ojtb r^tt' on ci' Ssa'- 
^Sa^ ns'x noisi vi'NT :)ij?ja m"pn ^nao rm r>t:v Nfv jcs- piiyi nivno 'j12^i nvao 
jcH'Ds jnW bj'D i^.itt' a'jDf5 Dn^ M&n wa nw nS^rra' axS 1^ nn p v.03 imx poSpoTy 
t)a^ tjl/ 3(^ fd^wctc bey beinem ileben / unb bey 5em ileben Seines 
^upt6/ i)rt^ fie nid;t allcin in &iifer6tun&c / fou&crn «lk ZnQt bv&y* 
niaUIfo Iprid^t : Unb b^e tft ^ic^mtt ni4)tgcnug/ fonbcm and;/ xranrt 
bie^frftelttenin i|>ve Synagogen (oD«c ©c|>nlen) iel>ett/ unb fagent 

Simen/ fdn ^errlic^cr ^al)mc f^95ctcnebct)ct/ Md)uttchm<t'nnn^ mituK 

fein <^aupt / unb fagt / flludfelig iji bee 3.oms/ bcx m leinem ^au§ fic- tf jlfi,^. 
lobet XDitb I GJas ^«t aber al|b ein iDater / bev (dm IMnbcv ins igknb f ;» in t&re» 
fief?cn 14j]etr VOc\^c aud) bemn ^inbcvn/ xctld^c vm i^res VAttrs'^^^^*^*^ 
'^i\d>vcv\apictf^ynb\ 

^itmil nun auettm tsor^ergc^cntxn iufe5tti Ift/ n)t<ein«9refcUnrubf 
tJn&^etrubni^Die^^errtsrungBee^cnipc[«/un&*^cr|]o0un5&6r3u&cnou3 
«!)«m I'flHbe/ t)en ndc£i|cj;<n unD ld|i«ilicl;en Su&ifs&cn gflkla ijac[)/ Qiott »«# 
wfoc^et^abe/ unDnoci)Mg{tc^6etucfa($e/ foi»&lIcntt)lr nocb tveitec^icrftoti 
nac()fe5en/n3fl^tTii^rcn^ucl)ecn*ac»oninftnDenrep. 3» Dem Jaikut Cha-- 

•Jafch roltt foJ, 74. coj. 4. namcro i f . UHtCC tiftl '^Utl Chdrban , fllf© gele jttt ! ' 

F Djsy^? ly nniw '-ju'33 nal^^ i^ fx uipan rrj ]nn n3"pn^ D'Toto csN^cnOTg^-^^ ^^ 
^yr:ir\ ay jnyyu'^ py jxjg ift/^ann bic iSngcI <ScZZ btv Vtvilcvung umcsinH/ 
•oeeCempcls cxinnctnji fo ^at cv/f^$u fuflcn/ feine :^«^e / bi0 b«i^""»« f«^ 
-ct tn bas P(ivabei$ ge^ct / unb fid^ mit ben (B€tcd}tcn cvlu^iQcU (go mS^i 
mit auc6 in g«Doc(;«m jalkut Chadafch fol.7j.coJ.KurtergcHiel&t(m'!^it«l««8n«rt»'<* 

■Chdrban, numer.zvausDemCalmutiifctcnTraaat A voddSdra, fol. 5,col.2, 
fjPflcfdjriebcn r rjs^pine? p^ 3nTO*t3i jn^i^ oy pint? r\2"prh -h rrn pnnn mip t)fl£j 
i|i/ '^otbcr'5Decwiiftun8(De0^£nipd^)^atCB^ett mit tern icviat^fi 
^fl6" i(i/nnt Deni sroffcn aBallfi,xt/)flcrpi€lct / »cn ber 5cit «n abet: / ba bie " > 

«wSctini6ni, ub«p Djn 'JJVOp^et^O ^jOiaOT IPICD foJ,5o, col._4.nuniero jitf. «ift> fpielet bteccon gefefcn : o^iyo \Tcnrt irsscr:' n3"pn ^xh pmv px wipo ann 'ots Da^ ifl/ 
ttt*t mc&r &titi)ct 6a8i5etltgt^unn?et:»?iJfteti(i/ (piclet <S^(Dtt nid;t trKi)vCmit 
mimVKm i^enj ^c»iatl)an/ n>icfur^ttoi'5c5|HI?et/) wteCEfa.42. v.I4.^ge^gttot^;>: 

fmafjwn- ^c^ (jabc laitgc 3fU gefc^w(egen : Satn tern ^u* Pesikta rabbetfia(o&ec 

rabbfifa ) wtrD fol. f2. coi.2»j. gemclDct/ &o^'@Ott/ fcit DecgeiforungDed 
^impHS/ nii^tmcbcauf fcinen^l^con gefommen fet)/ unD mrf Dem ^eiici 

^, ■ »Siy t<D:h 'nD33J .*<Va' 'rxi '^m yn oSiyn nitDiKn p^ 'u ns n^:)ni '^3\t n» f^n^ 

. } Th'h 'D'DT ^nisr^ip ha «^3 'tt'Nitt' it2xw 'Vio hy n'jjnf ^b nsn poNO nnx f n dm 

- t)(35ift/ ■ConbemOge«n/&a ber gottlofe rtebuca&ncjarl^uwufft^c* 

gangcrt / un?> metn ^«u0 rerjfiocet / imb mcinen Cempel veibrcnnet / 

aud^mcinc'^inbctuntcv t>ieVoldcvt>cvWdtinei^knb^efui)V€t/ 

, Jl^ rocrcic^ bey 5etncm ileben/unb bey bem^ebcn metrics ^itupts/ bag 

%St»m i^h tttc^t 5u metitem Z^von hincin geg^ngen bin : un& tp^nn bit es nit^t 

itic&tnuiT ffi' Qhuheiivcilii/ (6 (ct)« i>en <t|>au an / 6er«uflrmem^aup:gcfailmt(t/ 

»i{i» ?&r»n. ^.^ ^^^^^^ ^ ^ ^ ^ gefagt w?tr& : ©atin mem 5^aupt (f! v»oU Xbam^ / 
un& meineCocfmR^nbvetI97ac^t-'Xropffen* eotticbauchinbem 

Sohar Vajikra,in DCl' Paiafcha Vajikra,jn ttt 24. column gtkfcn : mW' 01 nt:* - 

ts"oyD 'NO s'i^u Nam n'3 njnu'N n^ sfcv reh xtt'ipo n'3 jinnsT xar p p'jn 

iDJ3"i' ny n^yo Sp* d'^c-'ti^^ DjS' x^\y n^'pn j?3W «d" Vk 'ntv fx {rjm citt'o 

€tfi>tiaufft8«'!'^*f3^y3 nsn-^'x jmm -p p^-, nuo W D'btriT^ Wi" bog if?/ J>€r Rabbi |e- 

Sr6al' « ' ^"'''^ ^9^ -^ ■"'''^ lernen / ^.ig von bcm Xag an / ba bet Zcmpd verftcret 

Mict^re'-'at ui xoovben/ MnZci^l)in$t^c/ in voddyem ntcf;t cm bofccjcrngefun&m 

**"- kmS^^*^^^ / ( bciS i\t I in ivclu)mi ©Oft nittt prnu] f^-t^. ) VOas i\xbk Ikfa* 

bKiiifceii t^X bcflcnf bietodlTOtr lernen/ t)a0 bee Rabbi Jod^ii gefagtl^nbe/ bee 

""'^"fMn"^ Rafe^j JeTiitjabegemcIbet/ (!5i<l>ttl?rtbecrefH'>tt)oren/ t>rt|? er nrc^t in feas 

ttiuetcr ' obcce^ecujalemeinge^emx-cllc/btg ba|? 5ic3frac(itenxrtebertn6as 

untcre ^einifaleni ge^en / «n$> birsvpegen werbe ^m 5orn in ber XX'el*: 

gpfunb^n* 

ti*A n»K gar UL'^c &(3g foa @0« auc^/iJott t)crQ[?ei'rforutio t)«^ ^^J-cmpefd her/gat iv^tif^ 

K ST ^^""1 '" ^'-''^ 2B?'t babcn/Dili)011 Der CciImuD iin Trudat Berachotli (ODCC Bero- 

M«- chos) fol. 11. ^.ol; I* alfo (cbr^t : ^,'*?n ic9ip n^'pn^ iS ^x tnpcn no airfc^ di'o 

nsV:: iiD^T S^' mote V3nx ^a{?i|I/ ©ettber 5er Cempelt^vertpuftctxroc^ 

5»en / ^at (Sa>tt nicl;t: Wf ^j: / bann vict i^Ucw wett pl«ft/m fcimv VOtH 

peufou tmc ii)r Sunt mt]XvM\)i ^ti igrDbcbeng ki;/ tvffconfn ScbetrI6th(^^^erSchenl6s; 

Sfbeu*" "^^^ '" ^''*''"*'^- P^'^fcfia, fol. r 1 2. col. j. unb tm ^:?^tld Meor Enaim foj. 6. eel r. 

few. flifi) gemef&rt tvIrD : iS los nc-ya t^yin jyno ^"m .X3«pj> •'t nw tN-i^a S^fv »vo jii' D'ryn pKm D'orn toi .mv\ NJpo .eon ^o'33 a^Sy hv ot3 jn^Ji jin 
|fc^^ip jn' xyhvTm^ jj^. E>a«Jift/.t>ccBeIzal^at.bcntlabbi Akkiv•a^efractt/HX)^ 
Kcrul;t3/ttnMn&erfJtlle/.iii5ertp#I,tfii5Cwwn&(ie^ct^eiw^^^^ . 
gm/jsusvevfioret/un^tn 6er2tbg^tttf*m<i,ilnJ>egettcbeniff / fo et^ 

J|fc«etr/ fo 3u fagen/ ujt5 bcullet ; e>4rawjf £)e.t:/otmmel unbt>ie^^tr&e J jA 
«iro[?al6ben?e0eR/tDte(|oel 4. v.i6,) gcfagt mtt>x Slll^ ^OUi)ruU(t 
b/unoau^ ^ecufalem {hmttA itmmc l)6rm j^iepe^M.^ 

^«L"SV'^l'^-^ dWidd yor: D^ipi Si™ D^ niyoi w tiid Dag Vr/S^^& 

If Oaogiofle meet: fallen/ 6ereri Qttmme voji etnem (5n&e 6er tt>elt 
p^et m Dwi Ca(muD in Dera Trudat chagiga fp/. j.coi. z. wie auc&in Ccm J.l- 

•fu. Schimoni ubtt benEfamm, fol <Jj, col. 4. numero zjpp. ubec Die SSSortC Je- 

wen ^mhi gefan^cn mfr^/ (in n)«(c&en/ in tmn ^bccifc^cn ^m/ 
PW ^oct »om memen bwomai gefun&en wirD/ nem(i(b3nm damoa, unD vain 
:I„r ' "?^ "?"=■' '•'""''^ '^'^"'^ gefcbrteben : naS i^Srr iiiyoi nis^ -.ty^Sx '31 ip« 

i« f ° s^ ^ ""'^^ '^'^ '*'''''° ^^ ""^^ I^*''*^ '^^^ ^^J' ^"'^ ^(^^ ifif 

(^tlrlv. ^^^^' 5''1""' ^'^^"'".^'i^^^ ^t«^ J^w^ 5reyf4c^cnClx4ncns 
ien L « "^i^^^"'*^^ '^ "^""^ «=^^««'^ 5lRtn?Drt/) bie€rft6<Ll;r<t'ne ifixoe> 

^e«ricba^^^ ^^^^^ ^^^ «"^ -^n^^/ ^ 

ocni <^q(mu&/ingemelDteinTraaatChag;gafol.5. coi.2.tt»j«aucbin Dcm lai- S®£>S!" 

tc'-K^M •"°'^"T.°^"'^ '^^ P^^^^ "■'^"=' pi°V^-^«'2N w-Sjn.pmy &qgljt/U^(c-- 
Se?&n f " ^'^"^s"'' ^.^^i<^^t^ *«9«'i:> liber 5rcyetlev£e«temine/ 
nidi fs'^^"''^'^ i*" ^^r^^ f^»t.tren Un l unb flut^tret ^oc^ 

I writer iL^eil. » ' Wi r^ I ti;?;v-: |g| r-c- fC^Ks»:f GV . J)0A; I i6 ^^Ltf^dU Se^rfitl ccften gu&gftt^um^ l g 'gpM 

tk>d>: (Dq^ ffl/ &er girnttuDiren tviU/ t\i abec nic^t tudbtig barju/) nn& nber 
ctne«t?c>rt?djK>:/J>c^jid) liber ^te(B^ente{n$»eer^cbct (tvefcte^leste/ Die ' 
®ie uietfe fif »t«rtt Urfaie i}l/Dt3^(^i)tt roeiner.) ^u funfftc Ucftute D«droi;inen^ &Ott(6 
f«tfe* ^yj"'bcfansenls/ fo wicD in Dera Q>uc^ Ribb^th (ot^r Rabbos) fol. 247. eol. 4. in t>it 

FdrdftJjaVesothhabberdcbiroOeCvesds habber6cho).gefefen/ t)a§/ flt^ S!??Ofeg- 
£jiefuMffte«r.tH*l'cf>Den gnfl«{Dtf0^ODe87&«nSammael, nic^ fteibtlR tDl>ltC/ ®Ott fe(bO<» 

foc&e tuarum t5iottt|)jmm«tb^ctib3efonittten fcjjf/uf^&nacbfcetwDficfjemSurprecljen fdne@<f^' 
fflb«. ^^"""^ fe 'eon ihm genommcn biibe/un& fofgrf Darouff: ^021 ns'^n i|>vi nyv rtmxa 

€r5at«^c$^ rffv^co Wa'o nj n'2j Dp i6) nr:i« npn &a^ ifJ/ ^n t>ecfclbt0cn St»n?)e 

"cS£ 9r!^ftlll«tc j^n <S<Dtt/ un^ na^m feme ecelc xpeg/ t>urc^t>cn 

««'* b€(i/unb-xvtinetc<B<S>tt (un&fprad) auiJ &cm 9+- Pfa'. v. 16.) SJSer Wirb^ 

nn'r wiDcr l5K':5og[)af ti^^n Itebcn 2 wtt v>ki> fi(^ mir |!f Hen g^geit 

©ig UlH'itl^ater Z iDcr ^. <Set|? <tbcf fprad) ( au6 Deuter. j4. v. io.>' 

to UnO e0 jtunb ijinfbrt tin ^xo\>hn m 3fcael autf/ \vU fSfio\i^. 

2)ieN abei:}cp()f«i'"Tit9«ttwn^'5<^"^i^f''^ tveinen. 
:;«i- "tj; "|.^on nvyj idn nxi rm ^n mS-a;* xks Da^ tfl / 2?er Rabbi Jofua t>ca 
tevi Qot)!!/ trat geptgt/'bec l^etffge gcbenebc^ete <B»vDtt l)ac fteben (Cage ' 
uhtv feme \PeIt getrauret/ e|>et>re Qiuii>flatl; in bte ViPelt ge^cmmeti 
ift. XCoifttvokb f>ld)e6 betoielenf (Diemei! Genef. 6^ v. 6. geft^eitben 

^cbcf) auty e^ bjifummcrte fbn in fdmm ^r^en. 2>fe sscfum- 

»heriiigab£rrfttttcf)t8an6cr6/<;{8 (CraurfgFctt/ gletcb wie (2, Sam. 19. 

V. 2.) gefflgt wtF^ : ^it ^otits betummtTte fu^ urn f^inm 

V. ^«$<r%ny«- ganftcn^ fe^cmbie 3u&errt>w ®0«/ ba^ mil ft« au^ i^wm Sanbf- 
^M nikj; tuttrimnf unb tnd vfa-nb Deciagct tt)or&«n/ Qiott aucb iiit exilio oOtySlcnb pji)/ 

flrtt rm ex.Uo ^c>t>M; f^:br«tbc{ b?l' R^febl Menachem Don Kekamt in fcin^t Su^Icgung libet Di« 

eSS""^ f . ?SUvt et ^ofl^jfoi^.coU in Dec I'srafcBa Bcrefchit h olfo : wh oy rtJW Fi'hi- 

if^tt^ {(9. bagift/ ?>Er (BTottfidjm tita jcfJit exilium oDcc i£Ien5/ ifi jugleidb bey UH'' 

^cW^iclcR^^r $)iij;^3X>ttmif Den SmDenim^ exilio oocygleni) |Trf) r.e|inDT;/fo(^ 

^e^rotllin Dwil^^urfelvtadrhakkiron, fol. 6.c6l.i,in BCPParufcha lecli lecha, 
flU^D^ ^Ort«nJ*Sam. 7. V. 2J.B'-iiTii"]^iTTBiy«AicE!er patlif ha lecha mimmi- 

2rajii«,Da^ifi/2Belst)i'5&ubfr ftu^(?3Wt«f« «rt6Rc[)afi:/crmie>n ftjet:^ 
Sen/'aKn.io gef^tifieberi Pellet :• bneyrnnjiwe wiiy on^jnto Ssnf't- jcr ^3 N^iDTim 0':::i4^ 


I ueS hiniif neat naixS -vfn'tt 'n avia 'P'ln "^i^ w'py 'yi -kjn . -irnpf? trows 
jms ^03(y Kin in3 E^iiprr tag ift/ 2)u firi&efi/ .&4^ $u dlcti J^itetj/ in isjcU 
dbcn die 'Jftatlitcn in tic ^enftbavUit feynd ^ff^t^ct pxoj^fcn/ i>if 
(Bottlxf^ctnctit^dt &et; 2>tenfib<tr?ett mit tt)nen u«tera»orffett geu^ 
^n fey/ wic (Exodi 24. v. 10.) gcfagt t»ir& : U nO ft^ fd)^n bin ©DXX 

SlViief^/ unfc f I war iinter fcinen §uf]>n st^i« (in |if incrn ei:i^ljic* 
@ej!a(tt>e0 ^immd^/waitn^r fjcflifl. iDec Rabbi x*.kkiva.^stg«r^gt/ 

vcianni>ic^ad)cnid^t (tnt)cc hctligen ©c^cifft) gc^riebcn ftiitibf / (> 
t>oriffem«nfiefiic^tf«gen. 2?ie3jr4el(teni)«bett?u&cm ^iltgcn ^e? 
hencbcyetcn(B^ttQc^ast/t>u\^afit>i<^fclhflett crlofct. lSgrau5feDalfi> 

fete ebgeDOi^ti'tl ^Kon^/afcherpaditha lechaxnifTimizraim, fiac^ foId^JCC norci# 

f<$cti 9)?et}nuH9o(foflU{?9e(c0etnjer&cfl: 2)eir&ut>td^4usiggyptcn cdofet 
^4fi/eben «{«n)ann Dae^orrfein iecha DenAccufativ. tidf/mt) m<i\t t'cnDa- 
tivutn tfit fe«&tutfte.UtU> in Urn jaikm Schimoni ubec Da(J4.^.u4)Q)iort^/n>ic& 
fol.257.col.4.num.788.9<f<feH : 1^3 -oncy roo*^' iW aipD ^aiy ^Tr puq 
63:vo^ 'w Qr\oy TO'ov ^33^ I'jj . T3*f ^3^ 'fi^'-'J n^wri "iDwNW onoy riior trrj^^ 
Ciiny nwtt' on«^ if>3 .tj^^p "ndj >ram 'iv cnoy ruoa* n-S^yS 1^ .-nSaa 'nn'?4?y 
«^ 3'CTi 'mi "^mSn '"' 2iyi 're' |TOy mnn mo\y pinn trrt'si . ciind sa m "a 'ji» 
•.2i»h n4« ")a«3 ba^ifi/ 2)ie jjfracltten (cynb beliebt/ bann <illtntl)«ll?ci» 
po f^€ ^tn ins i^knb vetja^ct rocvben/ ba ifz <S(Dtt hey H^ncn* Zh fie 
in i^gypteti im iJ^knb voavcni rx>At <S*Dtt bey ibnen/w.ie{i. Sam. i. y.27.) 

gefagtwirbi 3^^abc m(c^ gcotfcnbat)ret bc(m^ Q5at?jB^ ^aufe/ 

i^a fU nocfe in ^^^pten Waren. Zh fie in l&abel im €len5 wxtren/ 
WAr(50>ttbeytl;nen/ iric CEfdte 41 . v, 14.) S^f^gt mrb: Um ^^^^^ 

it>tlien bin icO aen S5abe( geff^icTet worbm. (gg- ^eif?«t Qbum ^ibtt^ 
'f*en !^?)rt/ um eurct ttJiflen t)ab ic^ gen 23abd gef<bf eft/ un& nid;t/ Hn 

^4) ^^f<f)icfet\t>orDeB/n)te e<{ M.c3i0«nougk0ciiO 2)^ fie inEl^m imiElenb 
«?»i-cn/tt)<;t(S(j>^^bcvi^cn/t»tc(Efa.49.y. jg.) gef«f{t TCTtrb: 3<f> 
^abf mcinm 6tut){in Eiam gcfe^et Him/ ba fi:e in *i:6orti/(ba^ i j^/ 
'nt)ciSf)ri|!(n^ctt) tmiSle nb (cynb/ fo if! <5C>tt «u* jbey tbncn/ u)ie 

(Eiai.65. V. i.)0cfrtgtioicb: SScriftber fo \?on<5bcm f emmet? unb 

tt'^nn ftc 3urud imei>et in Me Qtiobu SanD) Qc^eHVoevbtn/vi>ivb<B<Otf 
mict) mit ij^nen juriicf ge^cn / tj>ic f Deut. jo. v. 3.) gefagt mrb : ©0 

it)irD ber |)err bcCn ©ott juriicr ftc^en/jc. eSewirb jitd^tgcfngt 3'wi 

vehefchif, jjug ift/ ^>Str wirb juvuif ge^eu madden/ fon&ern Tii vefchaf. j» (0jr«r Mendras) ftammadr mHiWt t. Capifel/ Mntet &cni %»fCl Ner fchelifchi kew 

Jairevijcheieferfevij^fot. J7.C0K udn flattD»itlcef<n?a*0Trea6cc 
gekfeii : I'tt?^ fnuu' n« 7tp» '"'' atn idxjiv onoy nSxAj ru'jtt> k>trV o'Tny cTf i c^so" 
5 'mi 3tt'T «^» laas kV Oa^ift/2?<^<»»cl^/t>?tfnn;(te xt>ert>crt Cirlofet xrerbenA 
fcwkb t>fe^tttid>€tX^€fMt<iu(^mit i^ntn eriofet/ trie TDeut. jo. v.. 

iiwc^etT/ fon&ejfteirwtr&sucucr ge^err. 

«5<trtf<j 55e» vgo tvirD aiKl/ in i)«m Sepher haccavanoth (ottt iiaccav6nos5 mU^(i ttf 
Sf .^Ser'Kabbi Ifaac Lurja pcitTa^t 5flt / fo'- ^8- co'- i. folgcnDeg" geicfccicben : O JTF 

€Una/uiit)@e- ^y rrn ni^CT^ irnen ^xitp'' 03? mSn nnM" nys'tyrti nivnxn ^30 rmata px nw Dnitf 
fmigwitc^urfr- . .,j^>3 ^3.53 £j^,jj j^jjyiy Ljjj^yv ,c^y jj^^ o'nvan wyiy o'Eiyo hv hjc^bj noan 't Da^' 

55{eC5jj;ae,it(,(ift/V!Oi(|ebrtg^gVpten[«n&6a8ancr unretneflc unter alien; icfn5evtf 
ftoniToHrc^ ifl/lm^^<J0J)icC0ottltc|)etTtaje|latmtt ;5fir«e(tnt)er^efangie;n|ct?afft 
|;p^jJ,"J^"'^''8etr5cfen fey: e& wat <tber btcferbe (Sefrtfrgenfcj^afft bur* etne tpun*' 
liatwvm(>rti«i,5et:bai:eXPei0^eic6er 5«ubeteygef(t>el?en/ roelcfee i>ic i^Qypticv aiiQCf 
pellet fatten/ b«^ bic "JficacUttn voti t>annen nid^t ^ctaue fommenf 
tonten/vciieinbemSofi^rQcmdbctvoivt* ^et Rabbi Abraham fcfertibcf 

infcincnriSucbZerorlaamindrJnDcr Parafciiafeiteze, fol. 144. col j. t)On DCf 

@efan.gen|"cbofft @€>fte^ auc^ alfo? jsnrny csmcNrT mo lovy tud v^ian |'j«t 
ew p^'snrr ^nu'i o^ani mew f>jj urns u^'iiw iidxy Tirp-^ tt'ian siw ra'ptf 
'fif' l^'aiPD yhy: . D'^iDxrt n'33 ^sn3lt kvre^" mjfBn o' ^^y tt?i3n -psa inn NmoT 'tonns 
: Dmwcrr rrao wiv^r n:"pn^' c'Tncr w^ naie^n o'lriy u"n dnv navi^n o^yij? ijk' I'Sfi:^' 
Oa^lfJ/ i£fn<Sfebundcnermfl<^t fid^ mcfet (elbffen <tU8 t>cm (fifcfangnif 
S^St!?^"^®' ^^<^l^t^(^t>iJn^«»0'f^<®^«/ roelcfjet: unpctxoegen rtngebun&en/ 
ft .- . mk'nnt>ic^An^cmad}ti^/voieQ€amk^% v. 6.) gefagt witb: A:tt ^6n(^ 

J^^^ '^ l}i an &ic©a((frfiKn(ob€r^^nge)8€bunCm ; wegen 5er Tephiiiin ob«f 

^bet-KterHeii^ x£>eld>e«n benilau^^en bes^hrns/ (Da^ift/ cin Der ^irn»' 
jctjalv an Dtjr @nrn) feynb» Un£> biefes ifl Ser'Terfi^nb bcrti^orte (Ezecli. 

14- ^- '7.) 2Jdrte3»frbn)t bemetmcgen ^ebunben ; bam bie diexbe 

'^fv<ielei^m<Scfdnam^anQcbunbcn/bicvDcH wit feim 35ufl|e t^un* 
»0anutX5ir«berBufle t^aten/ (o trutrbenxritr<S<D«/ un6 fetne tTJ^ 
|?«t rtus&em (5efarrgnt§ loe madden, 

■ liakkdf'eicn, m Dtm Z. >J[)e!l/ WeFCf er Cfielek haavcK<a ht ^tjet/ IH' 4 j. (iupitC 

foF. 56. col. 2-. aifo : n-juc.im nuo W c^Ya N3'r ny n^yo ^Z' jy^v^yn sird'pT^ ]'« 
4sir trpo ^ozr n'jsrnx n^ny aNtr pie ^3 mte' onsy mo-i'n '3 bsiv mmyi n;iyrtf 
o>s^Ti' p on wn n':j ww n^^n rm^m^ p onnxr nniN K'iinS id-w D,Ttf io3t tnoy «»rT 23on Ser 3uti eftittT^ gCem enSm gg^reb0it@ g{t bgrnOggt er. af 

«"iiy'' Ti j6mrt\ c-i^ottri rrizs lovy I'ficf tt^iijrT ;^ ^"? didr lion uccr D3i«?ti ww cru9 ,.■■,- - >« 
ns'c'nn xtro' Da€ tfl/ 2)etr ^ctKgfe «n:t> gf^knc^cipete (S(I>tt Bonintet nt^t 
n 6as obctfe ^cVttfalem/ bis cr 3;iivor tit^asmitcre ^erupjlem lommc/ 
(»> lc{)e58©oneaucb ill Dew ^uc^lein Tufhaa^etzfol, jg. col. 4. Dod^rtroatf ' ■ - 
tecan&ert Oe^m/ ) t>ie iSvlifutiQ «6er tt?ir5- ^ur* 6te ©wnbeif JftatU .,, 

ijerjogett (unt) auffgefchoben/) 5iexj?cti bk ®0ttlic|>e tl14ep4t bey r^ncB 4 

itt bee <Scfangtnf<!^(tf^t t|J/ &«nit t>ie mutteic vttU\\ct i^e TS^inbcv ' 

nid;t : btefelbe tflaucfeftitrtUert <r>trtenbey i|>iTeti7 too (ic ^tn gefangenf i| 

Bcfii^rctTOer^ert^ (Sletd^tPienimfclbtge Urfrtd^ ^aran feyn^gewei' 
fen/ e)«gfc» rpiol btefeibrge (nemlicJ) Die ^ottltcfce ^3J?ajeudi) 4le fte felbfien/ 
lirjtec &te X^olrfer in baei^fenb/ iajel4>e8 ein (Bcfangntg ifl / tjerttieben 
tpocben/ alfo muflcH fie au4> eine Urfa(i)e fey tt / ba^ &tc(elbe / un& fte/ 
wtcberbacausjtjriltf J?omiit€n: imbbtcfes tfl 6rf6®fe|>etmm^ beejcni* 
geii/fcJunferel5^bbiner?/feUger(Sebact>fmf/rageff: <€m(5efan.c \a.'( • 

•"vj^et (tcf> nk^rfelbfJenros aiisbem cSTefirtgrfig ; i>\t iSrlofung^abeif 
l>ecfe{btgert(ocrikl)e Dec @ottlictetT5}Ja;efiftt) ftebet tri beu ^rtiit>3fir<;els/ 
nemltcfe in becBafT^ un5Befe^turjf . | 

- -p'eclyvi; i|t uuct) ju melben/ dq| cie unfinni^etr ^u&cff DatJor ^offctt /' ba^/^ie stpfe,^/ 
W8ReaudbemgK(o&fen^arrDe»ertt:te'^en/ uttDg.^fafigeo weggcfuJjrer ivocPenv 5tr<*eunb5o^ 
»ieS^f)tece/^:2agef utibSifc&^aug Demf€lb«n aud>»erfm6tn/ unO itw €f4inD££!lX« 
Jf-ria^rtDorDrnfe^nfaUert/ ttcfrwotrin rem ^ucb KabbotB (btJec Rabbos) (m au^fttni'^Db- » 

^'WT D'^rorT N'ibo.ij nana iD^n irti nens y o'Diynf tjiyo evt)' no h^^'i!•' tdi ^*"' 
w pet Kabbi Jofe, bet Qo^n bc^ Chalifta , |«gt / in 3tr>ey unb funffjig 
J^9f en i|i f etti TDog-ef im ilan& jf fracls jliegentv gefe|)en worbeit. tXJas 
»|t ote Uefacfce f bie X?ogel bes ^immel& / fammt ben C^ier e n / ^abeit 
g9 m bit ^ltfc|)t begeben/ un^ (lynb tpeggegancten / un$ m44)et ba«f 

J'«'«me3ul)(g rennet roirb) ^wey onbfunffjig/ (it>elc{)e 3al){i^rc »orgeOac&* 
i€^it>:r; un& funffiict g^bt kD«ur«i foU.) S)Qrttuff fciget Daielbflcn mduc J 

r*7 niEij;^ Dnino' d^d;!)! ^i^o nixKf njow Q'^im: D^n ^ytf nixe yaiy imx '3n:i njw n"«' 

'm Dinn imi ,;; oinn -pTP tcn *V S era ^'i1n 't Dc^!|t/2>erKabbi Chan- - 

<-pTh ?S**^" ^^^ '^^^^^ '^^^" ^^^^ ^® rey»^ Ocf>en ^unbert (Sattungeit 
^eme \ tfijc unb «cfot l>un5ctrt <S?^f tungeit cewe ^5euftf)recf en/ nn& X>o^ 
Snoi;ne Jabl/ t»elcfoe alle mtt bett ^fraeliteti (ten Babel ins <>f len^ef-iTm au* 
* .^"3f n fcynb. 2lls felbfge abcr roieber jurud' gelottimctt/ feyrtb fie tsw tenfcib«« 
«»»c^ wtebcp 5«vacf sefommen/ rtusgenomiwtt em ^ifcl^/ tt'^I^tet: JJg^^y"* 

1^ f Schibbuta fmf au«se' Schibbuta Qcnenmt rx>kt>, VCiefcynb abet t>Je ^ifd^e ins iirlenb aeg^n* 

SSwta. nen f detrRabbi Horn fk^tim trtal)tncn i>es Rabbi Jofe, fie fcyn burc^ i>€ii 

SH^eg dcs 2t4)grun&e6 ms iSlent) gegangeri/ uns> ^uvd) 6en XDeg ^ee 

5"a?.Sn PiJ^"^ «t)£j: mcl;t ^u tl)un sc^tnDccr rocr^m. s^oni gmang ettvQ^ ^u ll)UM/lDil:^ tm 

n»6iD<ii/crnja<r|;-a{rtiy^/imTraaatTaanith(0t><cTaaais) Foi. i^.col.i. cin^JCeHip^i illjO fX* 
ffl »»t5rJfli^".f<^*^^^i>^" ■• ^^'^ ^'^^'^ '^"'^ '■nJniD'um MKorh tom cDtn tttis' ^^snn W»n 'iin^ i9tid« 
'iQ^ Y^3 o^iy ^v 1313T VJB^ 10X1 iiDinn lojn njiy jj? nvy nn cou'jijitw^i S'?tnnipio' 
■6'nnn t» '^y nmns' ny |}o?3 n "yttv 9mn pu^a ux yawj ym^ n'3 ps 'J«a' '^y Dir» 
ID «^ iDx tiyp n'S i^'^nnn nnjrai ff^ir nnia "ovj n^x 'nS«iy p w\^ ^sx o'etsio ccir;! 
»j£D n'sn inS d^Wtto Wow" inv^ -^ jip^nD ttt .nai:! rm3 pn "om k^x 'n^w 
t^n•I ixy arh no« (H^ w^'if ^^snn p iitb' arr^y n^^'snrra' niao ih nasi isa • iroiyw 
"jh ntt'ys no ^a>x "itj y^y 'Jin J nnsc 'Jin n^dSn mv p pycc' i^ n^iy . o^y itan px n^ncj ok 
iiwntWiiiWT 1^ mr^i nst ^ tftanncv p3 iJivi -j^ nviyi wp^^ '^s^ KDnno nmv 
«B«be!€&»twt! im^r ^:im f^^f nav' noix Dagift/StcCblcSinirol^net: ju ^ccufalem) f«g» 
SfSKi'tenctnmA^lSubem Chonai, btm :arctgmac^cr/ bete/ ^<^getn 3^ege« 
icbat rc9«f» ^crrtb ^ommc : ba fprac^ ec $u i^Hcn/ ge^ct |)iiiau8 / un?) brmget t>tc 
lojfcit. ^a(f ofen 6er 0flern herein/ bam it fte nid>t (monn <gvtgmn tvirD) aer* 
: faltcm ^Iscrrtberaufffolc^eegcbetcn unbfein ^egen ^eruntergc* 

i' f ommen/ niad^teer eirien rurt&en 2J»rei^/ |?utt^e thirten Sarcin ^ unt) 

;■■ ft>r<t4> 3« j^»" * 2)u-.^5i£t:ir ^er VOeit/ &cine 2NtH5er ^bfii it)tre 2tngc* 

* " pd}ttt 5« mir 3ewent>et/ £>tc«?eil idl:) vote cin Qo^n bee ^ufce vov i>iv 

pin/id> fdjtpere bey <>einem g»;oflen Ha^men (in bemMaare-Q$u(^ 
jnDem 91. Capitel/ adivo bte @ac|)e aurf) (ic&et/ n^icD «g t>crteutfc^ct/ 
6« bcf4)xr»ec id) ^i^) ieQun6etr/ bey beincm lxitig<« ,ciea4>tbarte« 
Xridymmnbai^ id) von ^intieu ni4>t totid)en voill/ bis bag t>u bid) 
b^ina Ktn&er erb^^mc^. 2>a nnn bet ^egcn ju tr4>pffen anficng/ 
faQUtt/ id) ^«be es nid9t alfo begeb^et/ (onberw l)abe etnen fold^eif 
^cQCtt vtvUnQct / bavbui^d} bit Riflemen/ ©ruben unb^e^len »oU 
ICDaflec «?cc5«rt. /^itaauff fam chi |t4rcfer pia^regen mit et»em 
©tucmwettcv/ er abetr (ao^te/ i^ ^aH es aui^ nic^t alfo vevlangetl 
fon^crn l^^^be eineii jvolgefif Uiqen/ fe>jenreici)en anb fkreyijebijjen 
'.^ ^^cgeti })ahcHV0c>lUn; ba vcgnctt ce/wic (& ved^t yoav / bis ba^ bit 

2f^Aeliten aus ^Jetufalem auff ben ^ccg bee (Compels vocQcn 6cs 
^egcns gtcn^cn. 2tls fie nmt 3u i^m f amen/ fagten fje/ gleicf) rpie 
*"^ ^U!]ebetefi ^aft/ba%cettgncn foil/ fc bete nun cud}/ ba$ es xriebfr 
t miflfeore.^r abev (prtt4> 511 f^nen/ge^et l)inanB/mb (e^et/ob J)erQ(:ein 
f«t;tiD/ ntfwo Dcrj'c JTige fo emae 5Tefun&cn/ tcfjilhi auggevuffm/ ba ciijct ctwo^ 
»cr(ol)rcn/ mirg«mi(fcn ^tnniei^^n fasioerJobrne kfciintben (jat/Damit cce^ 
»icDei' kf ominen modfjtc/ mic ini ^aImuDtfd;en Tra^at Bay a mezia foJ. 29. coK^ 
X. ;u fckn ) rom Xt^affcr befet^ct fey. Uriter&efllert fdjtrf te bet Rabbi 

^himon ben Schetach 311 t^ni/ unJ) l«^ i^ttt fcQm/ T0P»nn &U ITt^t &6C 

Tiiit ^iv nm^Kn / bkxotil 5a 6icl^ vor (S^DCC erittfttgeft/ und er t>tc 
^eiiteii VOUUnti}i*t i X^on Otr «nd>5ie @d)rtfft (i'rov. zj. v. 25.) \^^t % 

flu.i) foi. ij. col, I . Dc^ obgifDacf)ten '^ jfmuCi^cn Traftats Tadnkh, after ^t\U « 

lautftigcr/unBuii^D.mgufai|cin(Egro!f«n^ugai/nemlid; i?o^/ a!g eg fo f?arcf 
0erec)iiet/ tne ^Kopffcn fo aro^' flj^ ein Log (tvelct e« efn«>]?(w^/ fo' grog <i(g |^^ 
•?)u!icr."5i;cr ifl) gctt)cf. fei;n. ^^ ^at flif) ©Ott/ auff Dei .Cfronai gctf}«a«rt 

. ;^ai abcc ©Otr oucf) ernjtf^ ju tl^un ge^fnSert trictif n f iSnire/tJawtt fticfc^^itt iWrtc^ 

IB&cmJdlkutCfi3dafchfofvJ<5.GoJ,j,irumero46.Ufltert?<^m ^ftcl Beritnh 'ia6-'j'^9«ii Iwt «» 
Ism veiiaadatTT, alfo gc^ctcbefi : 'ix^aa ^Sdj D'TNn ns nfprt «{iii£?3- jtrin '3t i:::^4bSmtt* 
-"3 ''3D vnyiD" jcSa? o^KB'f uco to^b' aiS n^^j x^i libo rrar D^'p't^t^' }±h rt'?^ niit'!1>«'i«"i«'nt>*'' 
:i:.v oyn ini D^p'Ti- A yu' ':j :v^i3t irrn inwna^ Da^il]/<J:8^t5ecRabbiChan-'„''b^jf7g'- 
»i'. gcpi^trrt(8<SiDt$ &eit2t5>am erfc&affen tcofte/ bcr^tt^fcfobettc tvmt cuttccftt 
l» t> mit &c!i bitn^haxm <Zn^t\n/ tint) ©ffertbatjrt^ tl;nen/ J);;g ©erccbte ^?Jt-iS"* 
J^'i tbm ^ttUmnmx wueSeii ; er rt»5ecf cc t^nrn a&et* rncbt / 5^0 4n<fc g^t^e wut* 
®5rtl©fe wurbor •con i^m ^et:?0Titntcit / <j«»rtlt fie tf>it/ fogrJ"*** 
3ufageii/Hi*txyer&m5entmocI:)ten/6enfcrbcn5u«f:t«^^f^^^ Un5 ^ 

J"S tfl tuAs (Pfat. u V. 6.) gefcbdcbcrt |te|>et: SJann tff ^(5^^9^ 

jjn Dem ^^ua^ Ry.bbcth {o^n Rabbos) Wict) tP Berefchiili (oDet Berefchis) rab " 

6^.° iT'^t ■'^';^^" ^"^^ V^ ^"^«'^ "'^^^^ D^p'Ti-rt fi^"'"' r'iirr '3 d'p^iy'Tfi-'^v'jJ^v 
uinv n/3 i^jrty,:ce- b-fef^ c'Vc/Tn^y dnS f\<T> «Si ii>e6- a^n^j? c'pnsr^- 6n9 ri^u^ 

rl^vf J!j''i' '^^'^ ^,5^'^ 1^°"^' ""'^ ■ ''^'='">^ ^^"1^ i'vi' n'-ra niTh »S iib-3 D'>T5iy 
-.V ion T nn jps.>- ^^f nnbV^< dno'niivjri m-iurtvd'jio'D'a'i m^-n 'bsfe it'j))* tns-'.VT.t o-hj; 
'■^ *'mnoN^u3rT3"pn rwj?nD . niSDprl'^iyi Mii^^w tow biW niptii- nfe^ , I' 
nipTi- rifeTy wintt^ nt^^; yc-t:„_i : nayn pJto noN js'roi {on jnn pm p .adk nf>yn •»j^»' rr'Do'oS« cD^n mao 
tw^ifJ/5tt5eF5eit/i<t(@OtOfam2>frtfr|i€iiiTJcjifc^n ju crfc^affcit/ 
b«rat;^fcfokgtcecfict>mjt6fni>tenflbavenigiigeln/.unt> fagte ju t)cns 

felbeti/ Gaffer uns Dm ?%nf<^fn mactJen/ nat^ imferm (^bmbUb/ 

nat^ Ultfer^r ©letc^nif t ba fta^ten fU i^n/ tua© foil es mit J>emfelbert 
»oretueBer4>«tfent)ctt ^abcn? ^^r anttportcte t^ncit/ ba^ CB'erec^tC' 
ttU8i^ment|te^ema?urJ)en; 2)a»if^x»a8 (Pial. i. v. 6.) fle(cbrteben ftc* 

" • ten (Das iff fo md a.'s n>ann e^ l)i#) b«ttn A>€r 'r:)iScr r-nn hodia , Dae iff/ 

^^uS? e^i«* («"^fol0«f lattice in 5cDad?tem t?, ^J Sibfr OeC (BottlOfm ^cg 

^^g <!v ^atec Denfdben nicfct geoffcnba^cct.) ^c ^«t i^nen entbccf et/ 5a0 <Bevc(^: 

m! ttvon t^m ^cclomcn wtvben/a |>at cs t^nen aber nid>t hmbt gettxtn/ 

ba^4ud^ cSottlofe »ou t^m toecben ge$cugetxoei:5en/t)anH tt»«nn ec t^« 

•» ' nen geoflfenba^rct ^«tte/ &a^ and) (Bottlofe von t^m ^ccf ommen trilr? 

hen/ fo ^dttc bie igigenfdjAfft bee (Bertdbts nid^t ^iigelaffen / bct$ ev 

xodve evfdfuffenxoovben. ^er Rabbi Schimon fagt/ ba^ 3u &ecoett/b<« 

<B»a>tt&ener(lentnetif^en^tei:rc^affentt»ollen/t>te6ienflbaccn<€ni 

f gel jic^ m ^J^ottcn unb Secten get^ettet lyahen • eintQe 5erfelben fagten/ 

J cc foil nid)t er(ct)«'5ffcn trcr&en/brts tfl 5«6Jentgc/t)arron (Pfal. 85- v. ii.) 

gefc^rieben (ie^et: ©ute unb ^at)r^eit f(t)nb emanber entgegen 
*^ Qcfommm/ ©crecbtigfm unb 5n>bc ^aben einanber qctufftu 

"'" 2>te<Sute jagte/ er foil cvfch^ffen wevben/ bicwctf etr<Suttgfett criJPCt* 
fenvoivb: bieXX'«^t!?cttaberfagtc/ecfbllnt4)ter(ct>affentx>et:bcn/bics 
TOciltctPtvbvollilugenreyn. ^te^ercd)ttgfett(rtgte/€rfbller^<tf^ 
fen totxbeni bitmeil er (Serecfettgf ett ubentotrb •■ ber ^viebe abev |^g- 
tc/ er foil nt<fot erf4)«jfen trerben / btetpeil er wtrb t»oll 5«ncfen8 fcyn» 
XVa6}^at(S^tt ^"icrauff get^an:? iSr ^at bte XJDa^r^ett genommcn/ 
iinbbiefelbc«u|f5teiSrt)egeia>orffen/ba8 t/ibasjentge/brtrvon (Dan.g* 
V. iz.)ge|cl>rtebenfiet)et: Unb bat bie^BaWeft 5uS5obm gefcbta* 
;< flen. 4^6 jagten aber t»ie J>ten|tbarcn iSngel ju (SvDtt/ 0) £>u /ji^rr ber 

Xfelt/ w>arunn7er«cit)tefl 5«al|o bie 5ieroc betnes Qtegels r ( Dad iji Die 
SSJabr^eit/ mclcljc nact Dei- Svabbmcn Jt'bc«! ©Ortcd @ttgel flenenncf »ict)/ 

me in Oim ^almuDifdien Tradat Sanhedrln foJ,55. col. I. unD Schabbath, obet 

Schibbas fol.5j* col i.ju fc^en fj}) es fleige bieVC>a^r^eitt»teber von betikvf 
' • ben^et-itiiff/bastfi ba8Jcnt,qc/J)arvonCP^.58.v.u,)ge(c^ciebcn f!c|>et< 

SMe^a^r^e(tfntrpi:oflR\)onber^rben ©agieicj^eniftau^inDem 

Jalkut Schimgm wb«t DK ^fflltJl^n/ foU J)t>, «olt u num. 5 1 9. JU Iffun. S^ |0U ui* Ifo @0« ben €ngeln c(j nic^t offcnba^ren (jabtti ttidgcn / t)fl§ »on"&cm 2(Dam' 
fluc^ gortfofc gjjcnfc&cti 5ecfommen miJf t)en/&amit fi« an fceffvlbw (Srfcbaffun^ 
auff fofc^e ttjetfebaben&ie Dfcnflfcorc €ng<r \>ithmbitn ^abcntvoHenr 
90§ ®of t Den/ tvcgen begangencc ©unben / 9v«ue unD ?5u§ fragcnt)<n ^"^onig 
9}?anaffc/nt\ttiu@naben auff*nnb annsbmcn folte. ^iecsjon mitb tm ^uc^' 
Schendluchothhabber'ith ( ODCC Schen^ luchosfaabberis) fol. igo.col.z.QlfO 

gefc^ctebm : ^3 n«^u' n^ptn p rwia^ nsm ^s•3 , nawnn ro if) ytn td^k yvirr '■» • 
iv^x n™ n\f ISM ly 'ui lo-pn^ 'n ^yy^ y^n nwy^ -naiim o^iynty nijn mavin 
N^Si mix {snip ono tnx |'ni onS naw Qnrw D'h^kSj'' ^s•^p otn 'i3i r6i2 invv nnm'' 

noy nyu' nnw3 'i3i >S nny^ vW ^Sfari lottw 'rhsn yom )h nnyji vmas tt^nV 
d'^v Tcyns? D1K o^iy W iii3i vjs^ noKi nSyo '^r mji^nrr '^3 iDnt5i nwn '3x^o 
'^, '^" fiSi ^yu unn nsiwna ^^3pD ^r^e dx orrS iDw'< 'i31 n3re'n3 ^3pD nntt S3'n2 
Bnt'S Sw' iJi^o j'«tt' Dipoo 1TI33 fs-D3 mnD m'm i9 -inn n3"pn wy no mvt'n Sya^ * 
!in:nm inSsn yo\?^ nnjjM v^s ^f'iinM Vnn bag \\l/ ^ev Rabbi J«h<5fcha 1^oD«t 
Jofba; fagt/ t»tffe?>tc:arafftt>erB«ge/«nt>betr«4)te jicant>Emmaf " 
nrtlfe/bcm ©ol;ii Hiskia.ttJelc^et allc bofeOrcucI/bte in bev VOch ikynbr 
«ngc(!cllct / unb ( mt z. Chron. 3 j, v. 6. ju fc^eti /) »iel bofes wir^en 2(u- 
pen <3»ottC6 begangett l>it/ t^n ju crjurnen 7C, btf (juDenSDSorfcn v. 1 1 .) 

ga f amen Die Jurfl^n be^ ^eerg t)on affur/nnt) brac^ten rt)n gen 

-Oa bel JC. iDrtfelbftcn ruffte ee allc ftrembbe (Setter «n / bzntn cc ge; 
^^Pffctt ^attc / rtber f etncc unter benfelbcn rwftte t^m ju / oSct ec^o- . 
^te tt)n / nnb tttttmt i^n I t><t fprat^ ei: / tc^ xt>ill ^en ®(Dtt mcincc 
vater »on ganQem ^cr^en anruffen/ ctetlcic^t tr>tr6 btx i^iCrr mit r 
ttiJv ti«4) alien fetnctt Wunbern umge^en. I^U tx nxm t>cn ^(Dtt fct« 
^^ X)ittt rtntufttc / ^attc (t* berfclbc crbttten (af|en/ un6 cr^oretc 
gn/ (v. 1 3. ju (efen.) ^tt bccfelben Qtim^c flunt)en 6te bienfibare 
-^^ngeUulf/unbtjetllopffienalle^enlteiroben/ unbfpca^jcnxjort^m; 
vncmlicf) @ett/) t)u ^*rt:t e>ec X3Celt/tPtlt t>u ctncn men(^cn/6et 23uge 
*9nt/ ftnne^men/ iDclctjcr ef n Btlt> in t>cn Ccmpcl gc^diet ^at jc. 5)« 
jntTOortcte cr tt>ncn/u)anu tct? it)H mit feinecBuge nt^t anne^mc/ (jc? 
^^/|*(li;lie(fei4»or alien BugfecttgenbieC^ureju. XOae^at^ott 
S^t^fin ;r (gr ^at cin ^0(^ unter bcmC^ron feincr AerrligFeit qcgraben ®»« a^er jat 
«n cinem ©rt / &a f cin <i:ngel (ffenjalt ^aben fan : 2>«8 t|t baejenige / fo f;,"„em1:&r" «' 

ilfc/P 9crd>tiebenfte^ct : Utib cr bate i()tt ; «nb er U'e§ Itcfc t*cn (ftm sfmacfcr/ un& 
%,f^^v4""^ erbJrte femeebetunb fe(n 5(ef)en. SDiefe^ift flu^DcmS:£Sr 

V jiniuoi|c{)«n Tradat Sanh^drin fol.ioj.col.i. genomtTicn/flllttjo Die 2J3orfe alfo 
<Sr(lera:i?c«. / £ ' ' n^ 


' ». H r ^i^ !• t^e«0&e«etttl>etft<n3ti5ettt^utti^ i. OTapitcI. ; pm mo 'jno ruirna i''3p^ ^ts y^pia mnno j'ra n^'pn i^ nirjw iQ^o ^'^ t>a$ iff / 

2>e»r Rabbi J(x:hanan^at tm t^al^ment)ee,Rabbi,Schimon ben Jdchai gefagt/ 

voae'iil baeimige/ fo(z. Chron. 3J.V.15. ) gefcfertebenftc^et/ vajecha- 
ter Jo? igs foite ^jfen vajeate^ lo, (&ann vajechateri)e«|fef/ utiDcgirucDc 
if)m QiQmbet] / c>i>tt cin2od) gcnmbt / unDvajeaterbcDeutet/ unt> crlicijeftc^ 
ccbitten.) 2>iefe«> Ic^ret uns/ bagtL;m(BiiD^E«L€JniloLf)ini)em^ii-im* 
nientgemad;>t^abc/ toegen i>et: tgtgenfd^atft bee Oecic^te / umben* 
fdbmmit fetner ;Buf|c ansiine^men. iDer Rabbi Salomon jyrchi ;"c|^re:bet 
flulf Diefc SOBorfe D«s ^almuD^ in jeinet 5iu^le.oiH!g Dacubecaifi) : nn'n pn r.io 
- ' .' ,. , njJ'^' «?i i^"Jt IT Ls.'£i y'pn3..n>^no i!i2''pri ^^■^'y^ navi'na ntoa ':^ 

' .. : ■'^^ ma Da^ iff/ 55te !>.£igettfc^4^ t>c& (Beticpta bat esituiTgdwlten / 

t>a^ 64S 2(nge|icfet 5>e& tHi^ria^tc mtt 5ec X>uj^c nidyt angen«Mnir!en n ev?- 
benfolte/ beswcgen ^t ^(Dtt etnAoct>inJ>a8^irmament3em<j4;t/ 
jjiine-ijftnbausgcflretfet/ nnbfeeHfelbciivingeno'jnmen/ <Xi^i>kf^i^aist 
libafft &CS C0crid>t6 ee nid>tgea?upt ^wt. ^ • 

:t)ann«nf)crbabena«v{>Dic^u&eirmiVeH'5t:c||i'nds(icjKn^^^bci*^wd^^ 
t»e((5e^ jle Die Dscfc Tephiiu nemicp/clH tijcbct fol. }7,co!.2.?;untcr Dtm i^iid 

Schi^cbaritb (o&«r Schdcharis) roflcbcg fllfolaUUt : rhtr, '>. i;ssr'ni7S '"' ?-53« 
nyz -j^^n^ Tii'r 'i^^ "piaa xdj 'jbS vn-i 'nu'p^^ 'wnm -n^virim ^pi vr:Jnn Wi -pjjr, 
<" »i ninn nu; ^^y iu^d |»«i nj?^ •^"'pcpN C'-jin 'nianyD csni -tjus-^ 'n'?£n d^jdh^i yx:^ 

irphtn yor:' nnx '3 yithu cpn avc'sf «Si -pn^ ndd nnnr; '^ i>^i?tj^/ ^^^^'t^*"^ 
bid}/ '^i^vvmein(SQ>tt/er:^cv€ba6(Sehctbeintcysmd'ts/inibt>c^^cU 
ben ^Ic^en/ nnb mnim meine ^u(]e/ meniC^cbet/ unb mcin]6iWcii an/, 
unb kg (Te voi:bcmCt)ron befner ^^errltd^lett rect)te^f urfpcccl^ec fcyn/ 
i?c»r btr vor nifd)3ii veben/ mib 3u miut en/ bug mcin <^cbct iiibeinc (D^* 
renfomme. Wi^rinabertjjegenmctnervieifaltigcnQunbeiitent^ui:*., 
ipvtd^ct vov mid> ifi/ unb nteimnb midy rcd>tfcrtJc;et/ fo grabe mir 
ein tod) untet bem C|^rcn bciner ^ecriid^l'eit/ unb l^(i midimd}t vcv^ 
Qcblidyvcn bivimiidQtl^m/ bAnii'bu cc£)oreft Cue <5ebet. 
r' l*!^lF*' ^^^^«^tt5cn0 ra: fD hidjlofer raeifc ton (^JDrf Qc-in^ref / Dog cr ten rn nv 
SSTes-^-'^^^^^^' t>»ei^^ bicbSfcZtij troSufcb nicit aUctn i)ie»ecDeiite'2Ii-t&e^. 
?Sf iif^en ^X^cnfcfjen/ t)te ib.;n ben ^latiit onbanott/ fotiDcm flucb Die untetni' &d\la unty 
m^fnlTS ^^^^^^ mfioMm n^ei'Den/ glejc[) Slnfnnge je bed mii mUhW me fie j?^un# 
«j«am(>'&ic Dec fc!)n / £i|"4Hi|tm bcbc / Do Docb Genef. 1 . r. 31. qtfisgt »ir& : Unb ®Ott 

Sfff' f»^^ ^n ^fl^^/ tt>a«5 fr senip4t l^mt/ un& fteD^ c$ war fc^r gut* 

|«5»* ' ^ffc^nf' ©0 miii? aucb gemelDet/ Da| et? ettj Uffflcbec D€r @i:nDv'nfei> 

.Kp j)atK. 35a'perDen 3J">^Ti' Je^ei fcar4,Dasit:/btebofen«turinDifli9}?enfcb.«ner' 

rd[ja(f;n habe/fokljf 2 W'irD in tern '^fl[niUt:ifcf)Cn Tradat Berachotii ( oDvC Ber6- 

«bosjfo/.(5i.cof,i. fltt'o j}ei«^r«{ : ins n3"pn n-d d^t^.'* 'js' pv xo dikh tjc oti^K ""^ T>n 


I : yn IV' inxi 310 ^y^ Va j'.zer Jehova , Da^ fit / Ult?) btt ^i^'S^^ fOVmiVCH 

(ober ma4)tOben 9Kmr4)m Cmt Gen. 2.v,7.jukrcn/) uHbi^atbasva'- ■ 

Ijizerjrocyjod , t)«m it jube&eutert/ ba^erjtrd 2(iteri {obit naturcu) 
«rcl;Affen ^bc/ etnc gute 2trt/uri?) eine bofe 2(rt. S)ec3tod;«nift amj) itt 

&eil] J55uc|) Ammiide hag-gola numero 53, Jufin&Cn. 

3^a^ abet Die unretae @ci)]ci'aucf) Jez^rhmi gencnnef ttjectcn/unt) tncfcf* 
bemiteinci:l:oren':)?arui:fei;ncrfcJ)atf*;n irorDen/ ijlausDeuiabittucbniin/ ma« 
in mi 55uc6 Scheva tal fol4i.col.3.mit Dlefcti ?lBoct<nrtcl)et : ki3 R3",ti oyiT 
PTinaT ^y o^nW na'y nt noiy^ ni ^3 nssKfin iv tsoa mata -w Kia jnn "Jvi 3110 ny*. 
hnis-Spn can nscian tv nj^nnn n-t>p; tj mip: jc jwiip Dtt'snci^ niii'npn niTjjDn'Qn 
l&ao^tti/ OrsiftbeEaiint/ b^g (S^Dtt bk gute 2trt/ un6 Me bofeai-ctetr^ 
fi^iffcn^Abe t iSr ^at tvfdyaffcn bit Qtitc bcvVseintQUit/ un&^4t 
er{cl;a|fen &te ©ettc bcr Umrciiust'ctt/ t>mn cv ^4t eiiic gegen^eman* ^» 

oecngem^c^t. sDie ^eiltgc Sephiroth ( oDcc Sephiros , ) tevcn^dli^hit '^'^ 

Pf^ronbenobei'ftenpunctenbi03u&enenuiitcrjlenau8breitet/^yn& " 
cte Seite beciJ^einigJeit ; JDtc Qcite bcv UnvdaiQUitabcv finb bicKe^ - - 
'j'oth (oD€r Kellfos, D^^ t|l/ Di< @c()aalen/ woDurd) Die unfaukre ©eilJec »«:*, ' ^ ^ . 
iMnDi'n iBciten. ) 5J)egn)C0en tvirD aud; Dec obeciie ^eufrel SammaeJ -y^n Ty»i 
Jezer Wa gcncnnet / mc unren in Dera 1 8. dapM tkfee eiften ^hcifggcHufl*' 
l^nilict) iviiD benjivpn wetDen. 2Bann abec Dec @atuD fei; erfc&w/jcn trci^en/ 
■^It in Dcm 8. daml tie mv^-n ti)<^ils ju fe&en/ oltoo ojigeielget mth/ H§ m 
m tit pa ecfc^afFen rei;n foU. ^e foU abec &Ott fef)c rcucn/ fcagec D«n Jer ■, 

j^^r hara , bad iff / Die boft 51 tt I erfd^alfcn 5at / imD micD foktcg in Deni Jalkut 
^thimoni iibcr rcn, .f)tob/foi. 1 49.C0I. 2.,num.9o^. mit folgctiDen SSSt^cf en ang^* 
fifiet : yn -.vi rriM a'^^N-ifiir-i d'X'd ;n ik\i jsiD-r dv ^33 n3"pn crrSy i;inn3 4ny3-iN'e^ron®^tt 
^osilt/ <-^<?fiH?)»ici:25in3e/ bctcnt&<S<^tt<i\k Crtciegemiet/ t>«ter^tc"&",. 

c fn*«ffen ^ At/ £)teC^al6aer/t>te 2J ji"<telttcn/J>a8 exilmm o^er mmb/m^&t 
«no bee Jezer hara, Dag t|]/ bie bofe 2trt. 

^nO atec ,gottc^l<!|ierlic& flc{ei}rer tvette/ baf @0« llifoc^ feacftn ^mM^t'n^Tf'H . 
"lan funbigc/ oaseti wivb in Dcm %a(muDlfc^en Truftat Beracfidth ( otec Bei* Jffi& 
^chos)foi. J 2. col, i.a!fDgcrci,ictcbcn : nijnp.-s r^ n^d^s sr^n '3T3 Jtcn S ic.v!'*'" pi"''*^ 
^^^1^^ T3 -10^3 TO 3'n3i THi ^^^3nn ir« lynsrnn ^jna^-xw W ort^^jT lacirrn: i^^n ^'*^'*«'; 
RabK-?!,'^''" ''"^"'^^^ ^"^ 'inv^tnv' n^a 'T3 onx p Dflg ifl/ i^s^atbcc _2 

P5n^ J ""^ ' ^'^ ®**^" ^^ '^'''^' Channina gefagt/ tpofci'n btefe brcy "^ 

gP;Uct)cmc^ttt>4ren/rot3?«r&en5te^iiffc&cr3rraclitent»anc^^^^^ 

C> !nsl» f '* ^^'^t gc^altcn / ober geplagct ^^be / nemli($) tr^gen iI)C£« 
vunun.} 2>e»:fl»;.W6(_jerein.j8. V. ^.) acfctH:«bqi/ (uiiDlautet:) 


f 6 iDe« I. tf^tm Ui mU(fttti Subentyun;^ i. eapitel. Dom Jg)4ure 3frad in ntf (ncr |)anD.2>cr bvitteiji (Ezech. lu v.190 gcs 

fc^deben Cmir DicfinSODorfen : ) Unb ttJ^K &a0 ffrmc rne J^er^ tt?e9 ncfj* 

men aud mmn Sldfc^.Uber Dfe sa3oi'te Mich.4.v.6.rc^reibet &ct: Rabbi Sa- 

JomonDi3f€!bftim.^a(muD/ mfctncrSlu^fcgung/ E?a^@0:tcatnif fotielfaflm 

irolle: j,nn iv '^{<^3«' om^ 'nmi 'jn D.f. 3^''^"^*^r'*4?^<^'^<^"/ ^tetpeiltc^ 

ben Jezer hara , o&ec 5te hS(c Zvt cvf^Affm ^abc ; unD melDct all&a fernec : 

VDO jnn IV Ton^i uiv jpnS n3"pn t3 ly^'i' p^ycyy i%n nisnpo v^v nSots 

: yin IV sn^tt' dis- nito ns pnnfi ij'^ b^ vt* dj? Sdx t3Si:^a3 M-hn iuioid>i3 fcafj ift / 

, ^(tnn btefe bcey ©prilc^e nidyt todvcn/ ts?eld?e bejciigen/ bag cst'tt 

S"rS«5J®*>«C8m«cl>t ffe^e/unfere 2tit su vccbcflccn/ unO bie bofeHrttur 

mitcnfrc{mioi.J?onunatt>cg3iine^men/fo xvilrbenunfcre Jjilfic tm (Scvic^t irancfcn/ 

SiS''Sur ^^^ 'f'f^ nju; mucDen v&c ©ottc^ (^ecjc&t md)t bcfiiheri f onnen.) Hunlaber 

«:i«&oif«a.6at^<i&entr>iceinee;Snt(c^iiIbrguns/{>4gccUr(4cfo bavan (ey/ btewetlcr 

6cn Jezer baca, oJjo: bte bofe Zvt crfcfjflffcn ^at- S)icfe^ fincet ftc^ flici'cf;* 

falfgim^Cl^ Zeror hammor fol. I f r. col. z. illOcr Parafchu Nizzafim, alltrO 

fluc^ nact>^fgcnt)«^ Scftfun t^irJ) :. yin ivt' 'd^ «Tjn9 y"TM^ tDyoo oisrT 
triTta- 3Dmcf nij?i» yn Dixn 3^ tv' 'D new ixm ^j? m^vjrei jnu oixn mm v^y lau 
'w im'v ny^a a«2Bn. Da^ t'tf/ ber tTTertf^? ifl (c^icr geswimgen ju fimbigcn/ 
5ieTOetlbtebofe2trfcabcrt^ribie(l>bert;ajib^atCunDbwfc{?ctO ^d^cv^ 
. i mit entj^ulbtgct ft(^ dber bcritlcnfc^ tcegcn fetncr@unbc/bann(»en. 

2.v..2F.gff<:()ricbetr}ifi)«t/)bteS(«/unbDa0:j((t)tcnbf0 menf(^Ucten 
:?5er^en^ ff! bofe von ff ftier^ugenb an/unb aur Sejt feiner iSrfcijaf^ 

fungy von xvibevvxttiQcn ^inQtn ja^mmerigefuget. 
<Swj(fen mirb. nocb tintaacm gntfc{)ulDigung/treacn Dec ®un&en/in i)«tti 

^almui) gcfUnDen/attnjO'in&emTraaat Scfiabbath: (oDeC Schabbas) fol. 88. 

cof. iMn tfe 5BoPt Exodu9.v. 17. Unb |teCbf« ^inDcc Sfrad) trateil lin* 

>»Hc<ii, Knar? OifU^erg/offoijeft^iebcn t^itb : nwtt' toSc KDm:i Nt:n na 'anDN'mc}* 

iSitm^mS^^ ts^ DKt 3t3ia nmnn. nx D'^pD a-ix. dx ai^ ncsT n-wa nnn ns on'^y n3"p'"' 

«rt>te 3iifld(-: xn-'ms^ sen: sy-na |x3a npy ^a xrw n tcx .D3mi3p Knn Da^ ii^/ ^^cljat 

nmSst-^^^ Raf Abdinii,ber Qo^« bes Chima, bee So^ns Cbafa gefagt: btefes- 

1«««i' seireun- fc^etiirts/ bag (5(Dttbcrt ^Serg ilbci: fjcglctd^tciceineit juber gebe-': 

««• <$ct l?abc/ f @i>t)a§ fie Dorait uberDcc^et roctiam flUrcb rtk man ttrcas mif 

«in«m3ub<:t/6DecQnDern ©cfa^ ju Dccf «» pfUget) anbsuJ^nengefagt^o^ 

be/ vsanu ihv bas (Bfcfa^ anr-t)nTet/ fo ifl cc gut ; xoo abet nidt>t / (b- 

fbll'eiier C6»fab ba(unter Dcm ^eai/njelcjien ^Ctiausfleri')ft;n/unD ubeifie m 

' ' • i)u'£u}ftsd^ben5Qb<n|o(J/wieExod^r 5?. V. 17. in Dea Jonathans g^tjIDcii'cfcet 

llbc:;«^un0 iu (eftn iftXeyrr/ unb totlEid^ber^ibew ubec €Hd; fallen laflcfTr 

i^ ' <£« ^At bee RafAcha,bct:So^ii3acob8gcfagt;ba^c<fi/f erne giroffe23e''^ 

fennt^ y Unntni$bnQd)uit>tt6(Scfc^€6 (oDcr/tt)ict(^egl?at'eflc5ont)on3ut)m 

{c|)Ccib«f Pec Rabbi Salomon Jarchi , in ftilUC SlU^fCgUng alfo : n:X\y N3T Nri"^ 

D. t. iSo i jt erne Qvo^t^dcnntm^betQdfuli>(,otet mi «g cinDeie ou^Iegen/ 
tin grojjet ?x»r.ngO 2>«nn i»annec(1e»oi:<fiieric^tfoi:6crtCunt) fcagct/) 
KAtum ^abt t^r ^acjenigc ntct)t get^an / bas i^r libec cu<^ gcnommeit - 

|)rtbt r eo f onnen fte 3ut: 2(ntt»ort gcben / 5«g fic ^aifelbc gesxrungc 

Iiiec wetfe ;^ijff ftc^ feabcn ne^mcn muffcn. :i)a^ aba Der 5Ser3 
ibectie3fra«(ifcnf<o9f^«ft€ntt)ott>£n/folcjie^mcDauct)lnDcm^«{»mit>ifc&€n: 
Tradat AvddaSardfoi.z.col. z.gefefen.. • / 

*&i€rgegen obcr Id jfct fic() Dec Rabbi Levi ben Gerfbm in fiimt Siu^Icptigs 
5bct I. Reg. 17. V. i.Dccf; alfo ficrlauten ; inwi i>!Wiy m«n ms'x^ T^n'" D^'fv - 
n;ni '"' ninnfjo nsDo '\6"^tt'D ianKD«; id3 nvsMrri' nv«'SJn mjiino o^o'«z no nTna bya . , , 
i Ninn ^s>'^:nn n^e'ya di^n f^*in '3 v^y t'jy'ir '1K^ n'n f<^ nw u^on^ ^i3' rrrr to a* • " ■ 

fcJe r|l/ 25er gcbenebe)»ctc ®0tt 3TX>mc^ct bm tHenfi^en ntc|>t/ 8a^ er 
fmbtQe/ fbnt>ctn^atii)mbenfteymX>OilknQc^cbcn/ tA^ttii^vcm 
S^iii\i(^tnunbleihlid)cnUbcltvvtttenCmt)bitvai)Vin')moQc/vc>kvow 
tn t)em Written C^etl fees ]S>uct)8 Mikhamoth iSJonai crflarct ^<;ben. • , 
5Damt fic^e/ wann cr fid^ nidyt bnvv^ntxvctten Unw fo xcdxc cr nJc^t 
TOur5»tggefir«jfet3umt:^ctt/ tJiopeil tv 3uc]&egc^un3t>«eunt>ese* 
3TOungenrp4trc. 

■^mi)abinfo]l/ Da»on|le5etitiDcmJaikutScbimdnivuber£)le ^iQSlktutJ^'ntiMi 9r«u. 

remiae, fol. i <$g. col. 2. nuinero 1025. io26iimD io27- gefcbrUbcn/ Dag/ al^ ^^^'ilit(}£"ae. 

f)at(«n/unD nacb 3«ufalem gegangcn njflccn/felbige ® tflDt ju troflcn/@ott i5t«"^'' « «'»« 

^fopb^tcn flifo angcrcDet ^abe r nctt^ >a o'Stt-iT^ w >V n'^nrr nm^ nonv onsf '^^^"^^^[^."sa*-, 

Tiv ':sv p^ ^3 }j^ Yhy:S |'on:o 'd^ in's e^Ti'Jtt' 'o? 2n^ n^? pn:s 'ob p iS 

tniN nx\t s^ntt' |V3i nW« Do9im dSis pJiiD .mD«Ei 13^ 3£)"yx fi'nri' j'oirony " 

v:£)^ Dnoisi n3"pn 'jb^ Jr3^in td 'w W po^run^ ym 'J'k dsS i3^- on^ mDi« 

'^£0 njD"£!«r ■'Gi-ya' un ahtt i^'tt' 'i^n |'k on^ -cut u^t:? I'dvb- nbpo nj'x yv'ai 

'"ii^i 'ja onS <y3"ip ha-m''}) pi«? ii^m ii3Vn ^»< 'nnina, 'nans -pn ^y Tnay^r 

Tnx nx Njtt'n k^ wina, 'nana -^aa -f^a ^lya oanniv wan cnV 'mcxi S«nw' 

^' ni Dya nb laiNr n'jvN na'prr ']hr\ ro nD"*)*? "isn ':« p'S^ n*n»i«? ':8> laa^a. - 

♦JE wyji niyT ni^Sp 'jn^^pi o^iyrr mciN p^ ':n'f?;nr cyax nSi ytt'"an vis^ mcic. 

!'»i rmp >^i^3 Dag Iji / Xfen ^abr t^r notbtg am crficn 5« trdficn r . , 

»itcf) c6cc 3€r»r«lcmr XTann jcmanb cin 6c«^n fiitbt/ wen trofict 

^^ni ^fitiniitbcxVAttvt VOann]ctnmt>tin^m$vtxhK<^mtxDkt>0 

.1' ^ * I 3 8 © e0 1. X^e((0 &^6 mbe(ftm 3^iibmt^um^j^^^ ^idmct^rndt^ig/ &a|? ic|> 3« «l^ getcoflct xfer^er 2>ocl)fc>emreyxoie 
f ^m tpoltc / Qc$€t ^t« / rprecf>ct i^c ^n / un6 befriebtget btcfelbe, JD« 
j?ecf«mm!ctcn |ie ftcJ) alle / uiib tvatert 5» i^ ; 2ti8 (te nber btefelbc ge* 
fe^cn^^ttc/fprac^ftcjut^itcn/gelxttpeg/ tdj^abf memer ^trtbec 
%Yoft Hi4)t t»cmiotl}en. /-iterau^beg^bcn fie flc^ alfob^tb vjm: ©(Dtt/ 
«n£> f«vjtett 5u i^m/ © &u VjiSrr 6cc XX?«lt/ (jet»tU unfer Sufprcc^en 
»icl>t 4imet)»ijcn. 2)<» f^gtc er 5" t^nen / <8 g^bii^ret fici^ tiic^t / t>ag 
ierti<tn5 51T ibr gel;e / aU t4> / id) voill ibv felbften sufprcc^eB / unb pc $« 
friebeii jteUen / biex»etl ttf> ^is Vscd^t ubertreten l^ctbc. 3d) ^abe 
ill meinem (Scfct^ ( Deut. ,15. v, 19. ) g^fe^ctebcn : ® U folt n(<^t arf <fCfl^ 

mitUm (5r|!U«3^n'ner Deafen/ «nb t)abe3fraelCExod.4.v.2 2,) 
nt';imn^r|I^ebol)rnenoo()n3cnennet/4jn&t)od:)rjerem.27.v.i2.)$u 
tbnetigefagi; : (frgebt €ucrn 5)al§ utiter H^ 3Di^^^g ^otn^^SH 

I8abet. ^Ic^ ^«bc is meinem C&efct? (Levk. 1 9. v. 1 7. ) ge(cf>rtebcii / 

S>a fott Hinm iStuUv tit4)t bajfcn in &emcm .Oer^en/unb t)abe (i« 

Ijod^ (xehaffct/ bcexpcc^cn geb/i^ret es mit:/ &a§ td> fie be^nflhtigc, 
^:,fcrrt«ff gieng CSfs^tL^t alfobAlb $u tt^r/ tirro fpra^t i^u tl)c/ xoavutrt 
bi|i bttteWriibt unb rcrbroflcnf 2)a fagte |ic/ (!> hn ■^^^Jz'K^ixt 
Wdt/X^ltcid)md)tb^tv^tfiyn; ba.^ ba midymitcvbicVSldevbev- 
, ' ' ^COdt ttis iSknb vertrieben / unb mit bo fen .f ludjeii vct(li\d}ct\)A^/jb^ 
-^^ t>a\} nicm Stngeftkbt (:fc> f^ varo / ) me bcv ^sv^^fft eincs /^afGne woe- 

beny jCi g^^atij(|oti3C'ttiia;l>5luf>iyet^&C3ebigen/f.r t-ri'cfaaHf/.dal atia$. 
fXecbf u'ierfuet«n/ unD tviDci fcin ^e^-.^ gcljMDdt^abc. fliiafe nacri/djegabet 

flcf;Ct aucl^ it) Dcm '^UC[) Pesiktarabbetha fol.yg.rol.z. UttDnod;n)t'itl«UtTtl9«C 
in 4«5i^d)tem JaUiutSchimom itblC Deti *^L'0pf)t'£CtlEfiuam,fol.48.col.4.iiumero 

fccncr Sif^pjt t)Qbe : -ca^ivn niD-,s^ D'mDDojH vii-w SvS ijy n-.iDnA'^ 'mim 'nans. 
■\Tb .-jsi -(Ti? RN2 n^n f^^ -^minn .^nan: ::r}on A cija oiv; 'o i>{S Dit lajus? 
ri'nvn '2ni tnyn nx Tjjaon qSu-" d^U' vmna 'ajjns man nx ^"'' nb iCNJ-i' 'nan 
i-ijirsn^i* DT)':DT3X3tt' u'ns Du^ift/ 3«l;)^AbeiHineineut(B'je(r^(Deut.2 5, 

V. 15.) gefci>»rteben; iDu foic b€n ^nf^t m^ fdncoit Jgj^rm ul^frant* 

WCr ten ; 3* cber ^sl>€ pc ttt tie /^atibe b^r ^dlcf etr bcr VOeh f^cAtf 
hen-/ VP.ic (Pear, 31. V. ?o.) gcfagixvirb: !£)«§ fif tt^r^el^tJer^auffc 
J^atJ im!>ber^'^rt'i)ittfT^Ctb<r^^bm. 3d)^a4jetnmd)ie{Tt(Brefe3 

^cfli.cicbcn (Lev. ,9. v. 9.) ©ti fiMr ba^ (5itt&d<nc^ ^2tctcr^ ni(ttga;i^ 

,^ • ; ' tlWjttJjnH'H/ i4> '^^'«^^' ^"»bf nicijicB 5oi:tt gvUiQ x^odbrac^t/ (Da^ i\1/ 
.'■ . .' 8«.t^gcr^ati/h>n^»u'vrrn>erun0niJn.ed^ocngDicn[itf)n-^cn'/TOJcCTf^ea<4A%Ti.^^ 

*. seragexpirb::©tT^^tT§atfdnm®i:immaan§^«)abra(^t, 3c^ 23l^n ^er 3 "^^n mqt^kt m nhm ge^re aon ^Ott Urn ^A Ut ;9 

labetii tticmcm (Hcfe^ gefd^itbcn ( Exod. 22. v.^.) I^^rfemSB^ranS 
flu U"nnt>ct / trie ( Thren. i. v. ij. ) flcfrtgt triv& ; ($t ^M Hw ^iUi^ AU^ 

@o foU®Ort auc^ gefunDtfld •^a6cn/ Dictrcfl tv Den ^^cntJ/Cccanfangfrg^H^f^*^ 

^bcn fi3 grc^/«[f* tk ^cntK ecfcl'ojfen it 0r&en f«pn fcQ/Tiad^gcl^oiDe f i«mcr gc^bcii/reeii frbm 
ladT babe/ mi t( Derfdbisc ^u ©iDtt g^fflgt Nf/ ^(*^ ni«()t jtt^ecn j'v intge «n«c Kf/g'„[,j 
irer Srcn f>'rrrcf?cn foonen ; nacf>&em abit Der 0}?(>nD iJanflhec jjicl) ^efftig fec'scmacbt&nr/ 
titercf/ f6f>ibecg ©Crtg«rcmt/ bo§cvDenferr?tiflcmcrgt'mad;t/ wn&lrabeg^f^'^^^wrt 
• ^bef.l}|etvt>a^munaH<?''^ci;monDear '£uriDof^(T<cvorif)nop^ernfoae.3^fl^'diiei5nW?f^^^ 
ik (goiine unD DccCD?cnt) nnfcinglicb ton gUki;«E ©rofe erfci)flffen t»oitettwri&iiitt 
^1 tufolcl>cd tfirD in ^er €^afDmrcf)cn Uberjd^ung i?eg ^onuthan^/ &cg® cb>i6'^" 
trieis,Gen.i.v,i(r.mffbtefcn?S3or'tcnfln0f5<tget: p'ffi'pims{'3'>3-)s'Tinjpn>''-Dyi i 

- ji nra |dt ^s•nys' vjSin j-jmiyi |nm nss itt:' pn^o tv3 pr in'r p^rj? pnnp*N3 • ■ . ' - 
«"m:-rrsi 'xn'^nj^-^- xt'cr '1*73? nt.td n^nipx bag fjl / Unb (S(!>tt macl;)te 
tie 5XPC7 greflc Akf^ter / nn5 biefelbe waven An il)xcx i^l^xe ctn nnb .J; 
ji ;ant3tg3«^r/iT'enigcr67z,Cbetl&evQtunbe/ctna«bergleid>'|tmc^ . 
*icfer t)dt aber redete bcr iTJonb nac^t^cilig gcgenbie Sonne/ m0 
lOiirbc beetpfgen Heinergcm»iii;f. 

!^a^ ubet (*}i>« »or fid) «in (gilnb^JOpfcr 50 opfcrn Bcfe^fen ^fl&e/&a»on-5)ie urfndiff 
tt^!"t! in bcm JalJcut Schimoni ubif Da«J erftt i^uci)0';/ofce/fol.4.co!.i . ""f'^^^^^-^SS'Sa 
f'!'^ gejcbncbcn : cf'Trn nnixon ';r n» D^^'?^e f y'l a'ns ni wy p pyaif '^igcX^t,^,^ 
tt-z^vi; t3^:t^3- .j.^,^ ■T;j,h« ^ B^tyS-i? 11151 nD"pn ':je^ nT icx -pispn iiNcn nsi 3'n3>6cii. 
T^"? 'rnr:'Ni ^'^.-in &Sij? ^r lim ns^ mox -[Dvy ne* 'cyo o^ w'prt 9*8 ttik inDi 
^'if ?ttM3iDi r:3£^ mDf{ n'7'^1 ovn ^ij-ct 'd^ nS ici* 'cvy ns tgyoxT "j^k psi lat 

'fc"'? N>S 'JO n^ '02 riTT tJfJC^I O'Q* ^8C-)W' p 1JCT '3^ V'iS 'JHD 'SQ SS^ia-'DT XJW ■ 

■"■^ it-T'^ ^N»"^ ppn apy'- ^c^y ^y Erpnv i«ipi oS 9'k onyic^i rnnis^ vm a'nsi n»i " 
JJt»t7 i^'m m*n nx 'ntsyctt' by mw iNrjn a2"pn ton nny- Nsan^o nin m^ pp^ 
;'*' niE3 'H' nj Ty\y n^'pn icx »"'^ 13 noxitt- vm «?>n W t^c/ ninfj ns r^p^ 'i'^T- 
^1'" ns 'nayott^ 5^0^ ift / ^cr Rabbi Simeon , 5er ©o^n Afii K «n<«^t cincrt • 
*tim'urft/(unt)fogt/)c6fie^et(Gen.i.v.i^,) gefd^neben; Unb^^Dtt 
«Jki Jtf 5tt f t) groflV ^id)UV : Un5 )lc^ct aud> (&afdbrtcn) gf fc^;.rjcbe»u ' 
Unbelnfleln l^i'ctt : 2)cr monb fpcac^jueott/ebu ^ocrt$>cvVt)clt/' 
^^ Ml nk\)t ntogltd^ / b«^ ?it»€cn Bonigc etne Ctone gebraud*en Hon^ 

W^ad> flber/ btt^i^rrberVTelt/ bietcctl i^ cine billige ©ad)e »or 
l^f gcrcbft^rtjje/ foil id) bcevrcgen |)ingc^en/ unb flcinertperbeiir 
^a (agte ©(Dtt :^u t^r:7/gcbe fcin/unb(}ertrd-)e bey iLfi^i unb bcvn<Jd)t; - 
»5VAbcpvjntTR30vt€t«/ (D bw/jOfpvbeipXX^eU;/ w^enw^et ctn itd^r an 

btus betn mittagf <S<t>tt fpv<u^^u t^m/ge^e ^in/ 'Ji'vad foil icint ZaQ 
uni> J^i^v nad^ i>iv ^c^len, jDcr tnonb fagtc ^terauff / cs t^ auc§ 
vidftQmuQ/i>anni4>xoctt>c ntc^t bavinntn geje^let/ biewcil (Genef. 
1. 14.) gefc^rtebcn iie^et t Unb foffen fef n ju gctc^en unb 3^*^^"* 

(^(Dttfagtefecncrjui^itt/gc^e^tn/ btc <B?ct:c«^ten foUcn nitd^ 5etneit| 
tTTrttjmeti genenrjet wevbcn/ "Jacob bet ikine/ Samuel bet Udnc/ 
J)a»tt) bcv Heine* 2tl8 abev bev tVionb nid>t 5u fvieben feyn vooltt/ 
jagte <S^(Dtt: opffcrt etn XJcrfu^nungs* (Dpffer (nemlic^ 'Sy alai, Dad 
ifl/»or mi<^/ n><I(^cf5 fSSottlm in Dem ju •^JcncDig geDcucffcn ^afmuD/ 

in DcmTraAatChoilin, fol. ^o. col.i.Utlbin&C^ Rabbi Bechai JlugUgutig U? 

becDier.^^uci^er ©?ofig/foi.i84.coi.i. inDerParafcha Pinchas, tDieaud; im 

^UC^ Menorat hammaor fol, 35. col. i» untCC DCtn ^itel Nerfchelifchi, kelal re- 

bhij, cheiekrifcbQn,tmci:|t«n^apit<I/ inwdcten bci)C)cnle|ten5Swc|ci:n blefe 
f^^richte ^abtl umfidnb(idiec befc^ricbcn tutcD/ Darb«r? f!e5<0 ^ietretl tcb 
;&en tnonb^ecinger gemadE^t^abc. Uni> bae ifl basjenige/ was bet 
Refch LakiTch gefagt ^ftt : (D xDtc untet:fcf>te&en tfi bev ^ocf / ter in 
ibem tnfeumonben ^copffctt xpivb/ von toeld^cm (Numer. zs.v. i f.) gcs 
fagt wrcb/ t>em ^@rrn. 166 ^ot ©(Dtt gefagt / biefcv '^od foil em 
5De.rfu ^ttung6;(Dpffer tetn (povmi^/vok in De^ Rabbi Bechai ^sUgurgj 
unt) Dcm^u^ Menomh h^ramior-o^cen itilQttA^t/UaiUd) (tfibct/) btcttcil 
;td>&ert tnonbf Ietnetrg«;ma(%t ^abe. .3n 0cm Q3U':^ Rabboch (oDcc Rib- 
bos) triCDin Bererchich(oDei'03sreschis) rabba, mDecfunfftcn Parafcha, fol. f. 

rcol. 4. ^tid) fafgenDeg ^gefefcn : njstan thk any Tya* n'na niaanpn ^m onjs 'y^ tdx 
trrrn nx 'nBytt':? 'Vy rnia i«an •n3"pn tck -^"'^ n^vtan ma O'ly TyTj* n^na "i-in tt'xnar 
mnn '^iV lainna oar\h th-'ncmv ,«ein njcsy Dag \\}/ bev Rabbi Pinchas ^«t gc* 
f«gt/ beyrtUertOpfecnffe^etger^rieben/ dnen SugcnbOcf gUttt 
©urrbo^ffcr (roie felcbeg L>evrt.2j.v. 19. Num. 7.V. ifi.unDanDcrdwo ju 
fii)m:)ivibem ncnen tTTon'ben rtber Tr>tc5(Num. 23.V. i^.)gc(c^nebcn. 

(J{ne« 3(<^8^nb0(f jum ©unbopjfcr bcm .t^^Jt^tn. <^8 ^at ®(Dtt 

gcfagt / opffett tin XJcrfu^ntings-iDpffet: voir mt<^/ btetoeil ich ben 
tnon&llcttiecgemAc{)tl?abe/ t><tnrt ic^ bin bcrjctugc/ bet: Urfat^bar* 
«n if?/ ba§ er inbic (S>cent5cn (eincr (Scfellin (cec ©onncn) ge^en mu^* 
S)i«f*;^ flOttto|c?}2d^tletn |ieb«auc() im ^afmuDifd[>cn Tradat Scbevuoth 
(ob.cScheviios) fol. 9.C0I.1. ttjicaud) fit Dcm yi.^aptfcl &«t (Sapitcfn i*c(J 
Rabbi Eliefers , anb binm\)tn f(c^ iinis^ 3u\)m fe^r / me bae obQtmtlbU 
58Bcrf (tin ''jy alai, Dag i\iivov mid^/nu^nkQin fet)/Dam!f@Ott ^tcrinnen fci^ 
ne^unDiiugcf-britbenttjei'Dcnmo.qe/ roie in obangejog^jncn Oil De^ Rabbi 

Bechai fol. 1 84.col.2.tt)icau4> in Dem Q5U<;^ Maarecheth haelahuth(oDCi: Maare- 

chesJiaelx>hus)foi.i3o, iji. la^.unDiig. W^itlaufiti^ jufeljenilt. S^ae* 

. iff 23on &er 3u&en ungeg^emmbm ^tf)Vt t>on ©O ct hm Q3ater. 4 1 

^int)emiu5Safc(un&2JrH|}ei:&amgcBcucffcn^qlmu&/ imobiei>oc&fenTra- 

fiat CholJin, fol.^o. col. a. sjjei gein&ert trorDcn. @ie mogen (jbec Die @ac^e 

mi^fegen/ un&iueerbrcl)en fuc^n/ tvic He imtnecwoaen/ fo fd)uibtt boc^ 

&(>r Rabbi Becbai m feinic befogten Stu^lcguns foJ. 134. ool. 4. ^au mss pirS fx -a 

Nann by ox o Da^ ifl / 2)rt6lPaort Gappari (oDer Capporo, j i>ag ifT/^erfltO* ^! 

nung mvb x?on nic^ts anbcrs / als bcv Silnbe gebrauc^ct. SBeil fte ^ 

^ nun @Ott jufcf>r«ib«i/fo fo(gct l)i«raugflottg(aTtcciic&/Da^ (^Ottgefunb/gcf "' 

^abeofeU/ wcldxg &oc& retncmalfecf)et(ig|len aBef^nfc^nucfttacf^ ju n)fD«r ifi. 

: um obigcg »ic& &Ott md) ciner Ungeccc^ttgf cif befctulDiget/ Dc^ et mchteoft M flu# 

mt ric&fc ; batoon in t3t6 Rabbi Mofche de MircadoSiu^Uflung ubcc DigSajorfO*^ '^'*' 

fudm. 9, V. z. fol. I g.coJ. 4* alfoge(cfenit)ic& : m^ja '3 ^v xasn pf did« ojna 

trpnvn Ssniyi cn'Svo mown dw ^^yv^rw nex jn p ^s'dd n3"pn ]'j<iy r-uni 

ttno^i D^^at- DDip taiiii/ 2)te Urrac^e/t>a0 fjc (unfecc ^iifm) faacn/t><t6 

oetZiyton (SOtfe^) niAt v^Ufommen fey/ tfl/ ttctrctl cs im exilio oDec 

»:len6b«8 2(nfc^en^at/e)40<5a>tt/ro5iiptnfen/ nti^tre(i)trtc^te/ in: 

oem &te (Sottlofcn / treld^c bie Vcldev fcyn6/^lud l)aben/ bk Jfvaeiif ' 

ten abet/ voeldft in Znfe^unQtxxfelbenQcved^t feyn^/ nicbvia mt> ver-- 

S«cnec tvirij &Ott in Dem ^aim«bi|e^en Traftat Sanhedrin fol. r i o.col.z.tint) ii>m flf 
^n&cmRabbiEiierereinfalfc&er€9&f(*n)uc^ugcrc^wb€n/ aUttn) Die ^mocteESKr 
«!0 lauten : mio' ov) ion' ntn laton ^cxJtt' N:3n dSij;^ pSn onS p« lainn nn Ynt&n abet gt- 
Tcis ^ty>bse «3T yS ^31 'nnuo kv px3'W(*)x2«ny3^3nTy«nD}ci3n"j?3iniD'DTfi;n"p"icn»****** ^* 

s^ijm >ny3ri 's« 'fix3 DafJ ijl/ Unfere Kabbtnen le^rcn/ t>a$ bae ®cs 
jc9iecj^t oerWiifien (toecf^c^e Die/enigc/tvelct^e Qug€gi;pten in DieSBuften ge» 
joseti |ei;nb/ ) f eincn C^eil an 6er suf unfftigen XOclt (Da<J ifl/ &em etrigcn 
«eb«n/) ^rtbc/ xvit (Num. 14.V. 3f.) gefagtwrty; 3nt)(efer ^fiffm 

Jott>njte\)erge^n/(un&junfc&tgnjerDcn/) imbDafd^ffffecfecn: @(< , ''^ 

77Ji'^2^«>^ '" ^«'" juf unfltigen icbeaO Unb (©Of fptic^t Pfal. 9 f . 

"'^r JiUOe f Ommen/&tefe8 {kynb bie XOovtt bee Rabbi Akkiva : bcv Rabbi 
*^''«ierrtbei: fagt/ (5c^ommenine)ic3ufimffttgeWcIt/ (oDetDa^Jjufunff* 

g[omcn/t)(efCnenS5unD mimivqma<i)tt)abm/huvm(Opif<t. 

^^^^^^^nmdmm^OVnl 3cf> ^«be gefc^xDocen inmcinem Sorti/ ! 

fc«nV'?^^^^^''°"'"^'"^"^^'^"'"'^''^'^^^^5ui:ucEy(unDger«uetmi(^De(}ifti =» 

*^0 ^1 IclU affo @ott/Oetf Rahbi Eiieftrs ^Ttit^mm nflcb/geft^woceu ^Qbcn/ &ag &te gfraefiren/ tDe/cfcein Der iJBuften bcrumgejoflcn fetjnD/ felncn ?:^eif an 

tm iuf^5nffrlsen ^eben ^abtn foIf«n / nQct)(jebinD^ abcr Ijabe t^ \\)n folcfcetf 

^^uc^geccuer/ bai«cDenfcib«n|ul)altenn(d[)Jbcgcl)i-«tt>^be. 

fic. ee^wn fft/ 97eunbten^ le^cen fi</Da^ ^Ott auc^ Du«a3«5i'b<'t t)erl)ekt/«nl> gelDcjcn 

!« uSS&r'^^!'**'^<'"'i^«i'JW!M «^ &^"^ '^(bcat}ttm ui)&&ir@ocQ^neDenunD <£lragf€itec« 

Nt urKtifgflm^uIre/ DaerbD^/ tuieNum. zg.v.i^.unoi, Sam.is.v. i9.i«(efen/ nicfetlugcn 

««»^. fflB.t^iecBon WI'CD itn '^UCl; Zeena urecna^n Dec Parafcha Vajera,fol.i2.col.2. 3, 

»n ^euf f(^»^<&ct!i|c()m/ubcc DK^2Bi>rti Gen..g, v. 1 2. un& mdu ^eiT au^ 

1"»'pw»i?m tvM DAm iw DttT uttECTAme.uttn pnnw proani} -^u oaw hn- pnmij'p 
wm'A n-)D m\ pr^iM ni OAt»A ocnun unn wn ina isnpn 'sin uw u(h hn ji'ii prsn 
Ctipn 'jm ci'H u(« |nM pni |U)i pnn ms'p 70 ii>j n 11 cawi'a onn mo ist iri^n 
.pw fi ■n:'p iJ oJh -)tti n»» oawu uwn rno n'li pro3rt nun caimm urn f»in "jna 
i?l5n pn-)3» jsn mo 'jm p^^an |D ii5 |>5m nwo p»p -j^iiii m, n"j.n oi'w fn;i ni 
|in ppn li -n^p oih im ->» p^^an V"* P»^n '^Oi^n mo .Dirtt dkh'a <a't> -)5 
•I'm 3'ii mi 'jih a»»n |'n |A'A ji' im liJ loom n wo uJw ir pit i!'c« ji^m ->5'Jt)»» 
fiTv^zr\ \vet ODTA pun uim Tootn pn->3tt 1} jam d»: nin ina onpn i(rn pnti-j 
i lAttJ npo full |K Ai^M lAUii piJo \\f> p'Msn »^»3m 1)-)!'? |3»n iie -prn lJ^^)'p D«'ti i il^ lu m\ 
•».•: tajS ifl / ^ie. (d'e vguca) |agte / mem ^o^vx / Der 2lbra^ani / ift «it/ un5 

•^ *»te (olte i^i^ mit ctnem 2Htcn3km6et: ^bcn 1 25« (^fltc er (ncni^icb ^eit) 

30 &em 2tbtr«^«m/ warum ^at bte Bar<:gcfpottet/ ^a^ fiefaat/ tr>ie 
foil pe 3ktii{)cr ^«ben / xvAXtn jie alt ()l t Unb C6(!>tt ^at anber^i gcfafit 
»oc6em 2tbr<;^am / ala bit Sata gcre&et jtxjttc : 2>ann bie G<»r« b«t 
gefa.at/ TOteroHtdE)2Ninber b«ben/ wann mein tHami «lt tftr <B(Dtt 
«berl^atgepigt/|>ore2(br<;^am/tt>febte6«ra^<;tfiefprod?ett/ (lewa* 
re 5u alt/:&tnbec ju ^em' JDte 2(.uffiorimg{unD «£r{lacung Diefcc ^SocbO 
i|l/ ^B'l^tt rooltc fetnett ^^a^ 5t»i fc^cn bcm 2(bral^m iinbber Bara ma^ 
^tn/ bainibcc2tbr«|)am ^atteesxjor libel auttwcnommcn/ n?aiin t>\t 
6ar« »oriit)m gefagt i)atte/ er tr><«;e 3u alt/ [Kinber 3u ^bcn/brtnn etn 
K^r tn«n» / voctnn er (cl^on alt i^/ nmc^et ^id) bo4> Jung dcgen feiiieiti 
w?etbc/ tmb txts tt?eib a\x<^* Saturn oxvlte cSa>tt nt4)t (agen 5U tern 
^bra^am/ ba^bteQamvontfom (bite gecebct^abett/ b;;0cr$u4ltfey 
^mbe^ju^abcn. i^terrtiie Icrnen tinfere tlOetfen/ bag man \xm$xic» 
©eng nptUen t»ol;>t lugenmag. S>lcfeg ift aug Dttn ,J:«imuDi|cb€n Traeht 
Bava mczia foj. 87. col. j. i)tV<Xt^\QWmx\l vck in &€m ^ejct/ UKD in Dv^Rabbi Sa- 

ioroons ^ugfegung ju fe()cn (^. . ' ', . 

mVS S'fiJ^n^ens l«l)i'en fic/ ca{5 ©Crt einmafif r<f> in mtx\ mm tm^t^mm 
•fmna&iinev t»otrDtn/uni> foU \}\i\i§ s)Qn beg^^KPN 9. ^^I'uDccn/ale fie Denfftben in 'iibnx^ S3i?tt bee 3^^ en ung eslemenben g^^re t)on ®Dtt ^em ^ater. 43 ....^.g^y^frm 

^ !)ii / E»aini£ @ott i|)Km Q3af tc 3flco& c^ nicftr o^inbchten tnc0t< / twe fte niirf" '-«« it^* 
>im 3o|cpl> umgegangen fct?n. J^imon ftej^et Im ':^ucb{cin Pirke Rabbi E- '*^' 
liefer, m ^t m j8. giipifei / alfo Scfct'crcJv^n : na woa in« j'jciy «'ya d'toj noM 
B"pr-i3 Q-inn |'xi jw irs pixn mw on^ 1!dj< «^ij miria rrrra' -ty u'ax spy^^ -i3ia -^ ', 
p ep\' nn ni^yr6 n^'^a pwT iti .icini onoy DipoS isn'V va'y no m-i-y^ ^<^« -"^ 

rt'yiy lain nK i^ mrr^ t^ja njx 'jxi e^ov nx oruirt or^^nox ou' miN k^d n?^ 112a ' .^ 

»3pi,"'5 "latn Tjn ^<S oin usai pw ra'pn d:i prri'i D-mn nx pixi ywi lonnw D-inn •'-« 

6<i^i|]/ @teC^ieq5cuDcc3of<;pbe) fagtew/Iafretunscmcn Bann urtter«Bt>i»«w«" 
urn anjteUcn / bag Eeiner utifccm Vater 3<tcob&te Qai^eansciae/**" »ruj«ni^ 
bt$b^$ce me rtllenedaubt f€y/ (DagS^ercf ju o(fcnba()ten.) SDafpra^^''*^^* *=' 
^ec 3uba 3u i^ncn/ es tf? &ctr IRuben niM ba/ bcv Banit abetr Uti . 
antccfl ntcfot befteben/ ah in ^tl^n perfoncm tCaslxiben ftcbAnn ' 

?-lr ^' ' ^'^ ^^^^^ ^*^^^ ""'^ ^" ^'^ (Bcmeinfd^afft t>€s Idanns etnges 
cbloffen. Zh nun &ei: :&ubcn bey Hac^tt^tnabgieng/ un6 ftcn^o* 
|<P9 au8 t>er (Svubm 5ie|>cn wc>ftc/ felbiqen abcr nid>t fanb/ fprad^ ' 
er 51! i^ncH/ tt>r ^abt ben ^ojep^ um%ehvad)t/ wo foil t,^ nun^itu , 
m^n 1 5D<tec3c^(etc» |te iambic Qad)c/ bA$ (tecmenBanngemrtt^t 
9-tteit. 2tl8 nun ber Kubcn »on fold}tm l^ann ^ovetc/ fc^wieq cc 
Ptll/ urtb(S^(Dtt|c^n)tegrt«ic^ftiU/ un& jcigcte bem^acobbteSacbp 
aiegcn besBannes nt(5^t<wi» "-^on Dl<f«ii ^-Sann mirD in Oera Q5u* Zeda 

Kdereth fol. 23, column. 3.4. uHt) Fol. 24. col. r. |n feC Parafcha Vajefchef, 

tteitlQuftig gt^atiDeU / unD unter anDcrm QtmtlHt / Da^ ©Ott Darein ijciwU* 
ttaet mt t mocfton feie ^orte o(fo (auten : csnej; na'pn D'sort nfjnno ^x-m y^r 
MOW vax 133 ab-i! rm a'b ijjd d-jtj' a'a ^pj?^ lyuvr xyv -jiari' vjd^ rm^p pv 
Oay / ^^6 ifi bcfannt/ bag <S:<L>€2: ^m^ ^vcox%j gici* 2(nfan.;8/s,c(i aSermk 
""^'y"«i«betremsc(timittet/ (unDinDen^annficfbaii) ^abe/ bktDcil*"««<<^ ^ewta** 
cr ^aben xt>oltc/ b«g ber ^acob jtrcy unb jroanQig >^re kng ac**'"*- 
Pwget unb befilmmcrt feyn foltc / roetl ec in bcnjentgcn jwcy un^ -tc 

5t»«nQt93ft^ren / ( Die a fceo &em ^aban jugcbrad;t/) fcmen X?atcc -^^ 

«iio rente muttet; ntcf>t gee^ret ^atte« 5J?a(^ Diefem Het Dufelbflcn ^f, 

l<rtvc : oncy nnp'nS isn^i rbvv 'o ^3 i^Spi mnnniy 'jj^ na'pn i^ n^'j isS no^ « 

V"^^i~ '° ^^ "" TO'Ta-w D-inn in'w n3"pn j^nnr^v 'S^ vim^s mnp inwn '*■ 

j^^^^J^'f^t geojfenb*|t:ct f iDieroea fie tmzn jebcn / bcr ee offem 

^esjojit vcr(tel}en i^i bievDctl (S(!>tt mit in bie"<5emctnrc^afft bic-- 
lo.Sf!^"^^ efommen / unb einijeber/ bcr bic Sad^e cjitbcden xow:bz / «- y*v^."^"'^^c/ inbenBannget^ftn/ unb verflucbt ^aben/ unb (J><Dte 
^Sic^}^"^ CBemctnjcl>afft biefes Banncs mit bcgtriften roar : xrel* ^«N J^"''"^^^^*^/ foiRbcrrdbegcroefenmceiner/ ber burc^eineti 
^yo vecbnnben roorben / bag ec cs nic^t of^nba^ren folte. 9S5<f iB 2 (in )- elnme^wc^()fccttonjH lefen bege^ret/ Dec fan Da^ ?Sucb Tanchdma foJ. i^ 
coU4.uBDDe^Bechai5iugIe5unguberDjc ^^uct«r«J??o^/ fol.47.col.4.in 

btt Parafclia Vajefchef , mte QUC& Dc^ Rabbi Salomons Jarchi Slu^fegung ubeC 
GeneC 37. v. J4. fammt feem ^UC5 Zeenn ureena foJ. z;. col. 1 , in ^emelDtCC Pa- 
rafcha ouff'fc()Iagcn. ' ■■ -/ 

w. £e&renfie/ (iilfftm^ lef)rcn fte/ baf ®Off fcj) mummgit ttovbtw a\e et tm ^7o* 
mmStt r<"^«9i^at>enl>at/ um)&apecfo(cf)cUnretni3fcitimgeuer abflerecifc&en babe. 
ummiau vc 'piecson fle|)ef rm ^afmuDifc^enTradat Sanhedrin fol. J9.C0I.1. dlfo gefc|)rf«ben: 
sS'fe^'"''"^ "^°^ ""^P '^ "°"^ '' ^"P'^ 3'n3T«in |n3 DD>n^« innx '3nS f^ro wnn n>^ ics 

iN*2' ^^S Ttt'jt ^3 a^nn wn jtiua ^<n1S'2t] npjr p-idiin n'^ T3k >s-)"ri3 «m^'3t3 spVc 'm 
roT33 n'3yn fjo Da^ift/ ^enetr ^cQcr ^atju bcrti Rabbi Abhu gefrtgt/ 
cner (B^(D3:C tfietn prte|tcr/ xrtc c Exod. zy. v. 2.) gefcf)ricbcn |lc^et : 
S)a§ftem(canj|)e&'0pffrgebrn. Xt)tc cr nun mofen bcgrabcn/ 
(unD Durcfe; Slnrubrung D^ifelbcfj lnv^iVitm&i ncKb Num. 19. v. n. 13, ftct) ttecun* 
^ w^^iflcO^At/ tc<Hntt^ater(T<^ge«wfcf)eni:ir>ilt&ufagenmittlb«frer/ 

(© f?^et ta ( Era.4a. v^. iz^^ gcfc^ncbcn : SBer m^n Me ^afer mtf 

f JjfJ^^Uf^^CSoDcjfccOc&nic&tsan^&armncnbotnjatcbcnfonncn/ttjeilba^ 

. SLBaJhitjufUmifl*) JDagabe»:i^m5ur2(ntt»ort/ e»:^atftc|)tm^eu« 

rworc^crt/ xoxt ( Efa. 6^. v. i f. J gerct)neberi fie^ct : ® ann HCt)^/ E>er 

^^rrwirt>fommmimt5eueC» WkI(fprcjtbDcc5le§av)tDJr^t>ann 

' . «ud> ctnc Wafc^nng' im- ^cttcc Mtvci^tttt ^terrtuflf fagte e>er Rakbi 

Abiiu, tmC5egent^cttgcfc5tcf)t6fetiC'af6t)nng5aHptracl)li4>tm^euer/ 

***!*" ' S'^ ^ Num.^i . V. 24, ) gef4)i:feben (te^et t 2lUe0 / Was nKi)t 0Ur4) Oa^ 

V a-mt J ^eucr geget/ (&a^ fR/ma^ ^affef b? nic^t \%\mi fonDem secbrennet/) foU (f)C 

fcur (^5 ^^Baffer ge()f n lafctr. 

Sc?St- eft 3n50l|f(m6 kbrcn fie / Da^ ©Oft Dem 2(09rJrcf>en ^onfg ©enac^enb ben 

nacNriOBen -ooctgcbijict/ unD &a^.£)mjpf (lefdjoccn bwbe; J^iertion tt>icD in gcDadbttm 

S.&%Sf «'«^'f»TuDt|cbenTradatpnh^drinfol.9r.col.2.un&fol.96.col.r.afrofieicbri>ben: 

^aupt9efc6o' '^^y^' !^'3«Tr lyns 'h nSr xinn dv3 3tot noxV -nfSJf 'w; 3W3 sipo vhrh» W3x n"« 

«oi feflfcsa (Va. 'DifNT sirnn3- sump .^m nsDn ip?rr ns mt a'Wijnt- rivVT -m-^ m ivrx i^jon nnJ 

Ki.TT ^ X irtS moN 'xo vr^yh injTin'w-r 3TyDT miD o^» '3:1V nSw o ^"x n3d ^{^3J3 n'S 

'^ '«"{< Vr ^K 'j<i"N. ttei T,tt'fi3 'iun ^ 9'k t3vi, o'rTS\\ 3'n- 'ai wxnns Kinn3 jnni 

mw ^3nSd im: uyn3r» ^rx tt\y vt.m. i<s\rh ^y rr^ TCic ttw jcstio 7"D'ki kisdo 

"c . . . . . i"^ P i"^"^ xn^rpT Nnj Trt \nn xneco '(5 wn. 9'» m-v^ ^inta- xp nm n3ji3 rJ^ totsi 

Vw .,. 'T^^ Nnw 'n"XT Sw nit: >n«N h^ S"« -prmt- h^nx-r ij Nnxoa rr^' nn'i Nn"\i-pT nvij th 

sina 83in npr «^ .Tjp'Tj vrt^i DaU ifi/ igs ^at \>tx Rabti Abhu gcfagt/ ) 

«?<tnfi V I 2Jon b(v 3nbtn m^t^Um(nUt\ ^(^vt ben &m feem^oter. 45 w&nn bkfev Qpr uc^ (Eia. 7. v, 20.) ^ur fclbi^m ^cit wivb ber ptvv 
fcurc^ fin gemtet^t»^<5c^«r*a)if Iffj/jenrn't beejluff ^ be S^onlg^ 
Don Slfrt)r(en / M^ ^aupt uhI) tie J^aare bcr Juffe ab|*f rcn/ aud^ 

fcen ^arr abnefjmen/ nic^t gefd?rteben fiunt>e/ fo burffte m<jn bcrrfd.- 
bmnicf)tp;gcn. iDer l?ciltge'un& gebcnebeyete <5(l>tt fam fjuDem^le? 
nigoenact) nb/)un^ tjerf?cllctc fi(% einem MtmtYUtnn Qkidf/unb (pvn<f^ mmma*^ 
jui^m/ xcann t>u $u t>cn Kontgen vcm2iuff'UnbVXiet>cx^anc;Qc\)efl/\iif. 
fc«0 6u t^vre ©o^iie xreg (in Deinen S^i«n|]) fu^tef! / xvae (agft Ou 511 i|)- 
ncn r 2)rt anttrortete cr tt)m / td^ Pct)c «"4) tesvoeQeu in ^urc^t ( uni> 
Sorgen / ) un5 fprad^ : VOic foil id; ee maiden r ^jtcrauff fagte (5(J>tt 
ini]^\n;^c^€^itt/ imbvcviielkbicfy/i^a^nwniii^mtbihnmnmoQt.y 
Urc abcc fragte/ xpomit (oil tcb mid) »crf?eUcn :; 5Da (agte er ( nctnlicb^ 
©Ott)3ut^m; ©e|)e^in/unv)briiigcmiretn€Qct)CCte/(oxtiillicl^6i(^ 
fdieeren. 2)er ©enadjerib fragte / too foil idl^ (it ^er^ol;leti 1 (5(Dtt 
«bec fprrtd) 5u i^m/ gelbe^inio jencs^aug/ univbdngc (le. 2tl6ec 
nun ^tngcgangen trar/ f«n6 cr eine. ^& jfumm abcc 6icnfib«re^>^B* 
geljii£>erC5ef}alt|?«t:<Jcrtnenfc^cn/ ttn6m«tt)letcn2)attclferne : 2)<t 
fagte cr ju tt^nen/ flebt mit cine ©d^eere. ((gte ab«c lagten jui^m/) 
ma^le 5ut>or cin tViaa^ 2>4ttelf ern/fo tnollcn tt>ir 6tc fie gcbett/ un?> cc -'-f 

ma^lcte cine tHaa^ JDattcltcrn/ba gabcn pc tt)m bie ©cbeerc. Bi^ ixx^ 
erabec f ju^Ott) it«m / xociv cs finjlcr mor&crt/ ba fptr«c^ <S(DttStt , 
i^m/ gei)c ^tn/ nnb bringe ^cucr ; 5<i gif ng er ^in/ unS> brad)te ^cuer* ' . 
4l8 er C8 aber anblie^/^sttc (ic^ ^euer anfeinett 25art c;e^encf et/ (iveU 
d)eg barein gefpcungcn tvat:/) ba giengC^Ort) ^er / unb rd)or i^m feincn 
^opjf/tm^feincH25«rt/unt>^!r«^/ba8t^6rt6Jenigc/ fo CEr.7'V.2o,) 

8erc|>riebcn (?et)ct : Siu4) bcr ^art With Wf ggcnotttmcn ttjerocn. 

per Raf Pdpa t)at gefagt/ DofJ ifl/ xras bfcJlcute ju fagcn pflegcn 1 VOiHitt 
oueincm©yrcr basCSeftc^t fengef?^ unt>tt>mfolcfoe8gef<fllt/ fo TOtrjf 
'9maucb^eucrinfetncn^<»rt/i^xrtrJibu^esX<;d)cn6md^t (attxrcr^ 
i oen Unncn. ' 

I ©rep5e^cnben^fcf»rcnftc/&af@Ott»ort)iercr?a?€(tnoc5ant)ecc?a3cf^ XIII Mwn lie/' 
■ «n f cfcbflffen Ijabc / wcii |tc ii)m aber nt'c|)t .qefaHen ^aben / 10 ^abeer fie tDicDer j>ti§ ei>tt noe^ 

»erh5u|let; ^benalgwann fiewnrecbttt>d.en0cmac&tgett><fen/ Cc&och@ott^«»^'Jg;«J«« 

Pte ^13<l^^«it felbjlen tft/un i) uld)U nnbcbdcbf (icb (^ur.^fetcon |}c^et im ^ucj? rtic&fr pe rrt6< 

Kabboth(ob€i;Rabbos)inBertfchttii(ot«CBerefchJs) rabba , in OeCDritteH Fa-wt^brnfoU/ 

^. 1 - , -.. , ~. .. ,-w vMv>,>i *^v* J — Ja,t)erQo^?t .'!': ., 

fetmons ^at gcfagt / ee fu^a ni^t (Gen. 1. v. 5.) ge jc^ncbcn/ e^ Wf P 

S3 lil c- .• /" 
46 S)e«J. Wj \i tti t ntU(ftm 3tit>eni^um^ i ggpf td. 02»r5nimtt bcr Seitcrt fc^n suvergewe/eu fey* iDer R^bbi Abhu k(it g^- 
ffltttt&iercele^retnns/ &4ger(i:m icb .xjOt0^e^tf«€**rct>«fT"f »/""<> 
^tcfclbetxjte^eir verftocet tjabe/ big ba^ ec t>ic(e crfcb^ffen / unO gc^ 
fprocfoen &<»i^ : 2>rcrp feyfiJ^roir Jnenltcl;/ ttub gefailenmtr/ jencabctr 
^«ben mic nKt>tgcfv;lUti. Uio sm 5)uc6 M^arar.h Tiliim wixt? M.i6, coiz, 
^bit Den 3-i. '^ifaim h'Moon (jif? a«rcl;ikben : ns rn"pn tro iruiya txoimn -lae 

r^ pfi 1'^ '^ r^"^ ?.^« ^^ ^ ^«»^ ■^•'*'^''' Tanchu-iia i^cit gcfagt/ &ec ^ctltge gc*' 

■ • " bcfiebeyrte <S;a>«^4t fete \t)cit jur rcvi?tfn 5(;tt erjd^itffen. 2:)te|c»_ 

Ubutnns / i>A%(S''^ttVpdtcnmdt)Af(en/ nab wtcbctvctmiitct pa^ 

he/ bicvodi (k nidyt vouvbi^ voAvcn ev(d}C.^i n 511 xocvbcn : Ocr;tr»r^fr 

|>At cr ^cfa^t/ jene gcfaflett mifmditt/ur)^ fc^nbmiv md:>tnu^it(^/^ 

bkpiabex:(€ynbmivmm\i^- -^ . c 

xiv.!ttren (?c/ ^JUrj^Denben^le^r^'n fie/D4^ QSotmtiiun ^US^mmi Jo J f cn/fi< <mf* 

M er au* iHerte.v>ufcct/ <u Dcm libam atfuScef/unD mil tt>c flctan^er l)xibc/ imD in eec iutunftn* 

gr^lnlmgeii 3eit uucfc mttr>«n 3uoen tan^ien mecDe. ®(J^ '^ott Dec €»,en &ie ijaare qc^ 

aioaro 8eftt6tef«^(«{en/ u«it> tt« Qeiiiwt Ix^e / iolc&e^ iwcD i« P<tn ^QiniuDucycn Twctat eera-. 

^*'^' chotiiCoDei Ber6chos)fol.<Ji.col.i..icier«n/^Bmft DtC2a30m affo fauteti : TrsT 'xo 

pup D^n '3n33 p^r P^'xth cns^ nx'om nin^ ru"pn . nj^'^pu' ts^o ySvn nx '"' p'f 

•ptt'Knn a-w^ r^"'^*^^' ^"p-'^ ^^'V^^ ''°^° "^•y''* i= ^'°^' ''"^ ^^ '"'' ^*""^^ «ny''P^ 
!>a^t)t/ tX)<x6 ill Oas/fo (Gen,2.v.22.) gerd:>cjebcn ^c^t : Unt> (V^ 
' ' baueUbiC^itbbe? *£&ie^cttttt8lbci$(3^vtbtvi^venbie /jaaregc* 

flocbtctt / unb fie ju bcm cv\lm m^ii^ltcn gefuferet ^abc / b^nn in bcti 
^cc^&tdbttH TOtrbbao^Iec^tenbrnjetta, ms ijt/ bauen fl^nciinet / :^ 
' ;X)erR-^bbi5eremiL.sabcr/be-c@o^nEliei:ers,fagt/€8lc^euns/ba^©aj>,rt 
Jbeo crfteK imnrd>cn .^rautfii^rer acicec^cn fty* ^cn oIc!}C8 fleljcf mi J 
in't>eaT^aUHUt)ifd[>enTrddatSchabbatti (oD^Schabbas) fol. 9S- <^ol I. unO 

imTradtatEruvin, fd. ig-co)^ l.i.Mnpim tnietatNidda,fpL4r.coJ.2. 3tt 

i)em -SM^'cJn Othioth (obou Os/os ) Rabbi AkkiVa abcctwcb Dar»on fol. 6. 

, col.i.aifo'ocfi^rieben: nv^mm na-w^ nw^i vmy^/vo uo^n np^iy tnx yV^; pn^f 

■ sr^yn m ffn'-'A- -"' p'l 'wtnah rv.m -ly'i' tiS ySpi r\v>p^^t^ naoi bag iff/ 2>ec23nit>* 

' (icihc Zaddik (ot)er Zade) bebeutet bic ::^tbbe/ wdd)i ec (riemti-t) <^orr; von 

fem'n(&<g2l&amj5)'2Mbbe?igeHonimen/ un&barauocmtX'etbgebauet/ 
^ie^elbc gcrcariiCB/gera^lbet/i^rcin^cmbb angisogeH/tMc/^aajc cief-7od>« 
ten 'tJHb }lc bent 2tbam vertndblet j^iJt/ rote C<^en. 2. v^ zz.^^efagtwiro: 

Uii&(f30ttbtr^^i:iMueteDiciKtbb^JC. ^ ..^ ^^ „^^^ 

er Ton cx^r> ^a€a'(Jfcecmttif)cauc^ geta«^ct^abe/ tRsaud&citi^eirtp.'^ebriitraxit Icbret wicb/ n>iennteirei;$Sra«tumjflfle{)en|"ei?/ unD a\fo §i:<i)mbm f]«f)et: 

.|A p'rt Th CM »»3W?*A ^m |U3t?E'A KHDiiiJt nin Di^n n'rn «''• IAS'J to tp fw in T* ' " ' 

Ij-m oc'in |A3n3 li D;wf b hId pn inn i*>tt m tJJi^-Q lU pBO-)i »i_i;isBnpi;Acnpl» '^ 

Vn*,- na'prr on t>n3& ntri'in ot 'pis piv .(jp'-ro 'jm f5)u O'M luifttfu jm tlm'^ - -' 

phn p'3ttJM h'T 'yn t^atw^j t?-!D53J» nan nn ut^n 'jw- n^3 'ne |nn uj*^* uia?w 
, *>» em D'nSs cnw TT3'i D»CD t)i) VA Oi.W3; nDia ni unn na"p!jJjiB ' •uiino'A .. 
'jirt |m |>n {it 'jm it>?i»n 7?vD'ip »5 •7}»»p "I'j 5i> pnni -uw »»> uKnmi) 'sin cb'I'* • 
jjAiJiMCtJiiliiii D5«t |p tj's pii niin |iS n^3 'jm, inn to [avied 'im |3:po 'jm nSa "- - 
i)Qfii)i/ 2l«4>foUm«HJbt vovfin^en/ wie <®(l>tt t)te ii:x?a felbften ^a 
floci^teti / ^n^ t'ti txm paraJJeig niit i^r getantjct ^at- SJtcfes Icgcif 
McWeifenfoausvonbernQprui^CGen, ^v. zi.) Unbcrln'ac&tt'flCi£Bie«rtt8fi'«- 
JU iHDam/ bae gebeit fie alf* juvcrftc^en ; i^v bxad>u ge/ tx>te man et. g"te',"t,7ec 
ne 23caut pflegt ju bcingen/ ^ubfi^auffgepuotunbgcfloc^teii/ mttfeieesajum^t* 
Cv^iiccn nn^Springen. 'Jn 6c8 Rabbi E'ieisrs € apircln ftdyet/ba^ (Bottom i^x^ii- 
tew 2:aautigam imt> t)er 23rrtut felbfien getknct/ un^ bic •Tjod^jett* 
«t: f rfe(oDer tm JQimmtU ml(^n mit\yu iStangcngctiagvn/ uni) Chui-pa gc* 
nenn^ttpicD/ raru; ticoer^^rdiiiigun: mi- tccQ^raut copulirrt jlJt^^erDf^tfc-- 
8«/ ) ic[h\}en gcmad>t |)abe/ bit iHtif^.ddhct ^abcn gct<;n^et/nn6<5ott jj^^ gng^l 5^, 
fy^^be i>cn ©egeii gcfptod^en/ ipte COenef.y. v. 2. ) ge(ct)Cteb<nfie|>et;i»eiiauc^9c- 
Unb^Otr iCi^ntieik. jDarumronric^feincryieotfltct)ba(ten/rory ""«*** 
tern foil item 23rautigam un6 bet 23raut aufttrarten/ un& i?or il;nen " ' * 
tan^en unb fpritigcn / bee (Sebots rocgcn / nii^tabcv bevXVc>\ltt\i ^«i* .'^ 

^en* S'e^tteseii a\i<i) Dec >^an^/ tvdcfctc niii Dec i^courgefc^ictr/ Da Mizva 
^flB|/ Datji jf/ Dvcgtbotenc^an^qenennctttJirt. 

5[l^v'cnb«c I i-v Du|vm ^v5n^auffo»:r»te:ef um muficiref hoBc / rof*c^iviri?2j5„fce„fbic6tt 

W beni 'iSudjlem OthictH (Cter dflos) Rabbi Akkiva foh ^, cof. 2.angi'5etpCt/^ccf»jcit mu(V 

j'y p Dnej? iTi^ n^j?D 'rv tc^ct h:iV id^c /£3 ipci C3*wrT ^st nx^n'i 'iv m^ti tot 

:nnyj3 Dn-:?)^ onpio rn ni^;oi b. 1. 2>cr X'ud^fiabc Vau be^eutct/5i\^ er (n<m* 
|idj ^ott) jje (fic ^ Dfliv )nitt f au jent>nifi^{ je^eti taij(enJ> Cienftbaren >^ns 
Be«n/3u&emer(lcnlT5cn:d:en (>: mSirHn) £[efubrct|^fibe/ wte (Geo, 
^•v•2^•)gcfactt^rtc^>:Un^er^ri?d>tefIfi^^lll5l^am^ tr ae bcJ>f utet 
*''"''" ^et2>uct;f?d be Pe? *J^vk^vtt/ba^b<i6acitiP,ciimmli\'d:e^ati$i 
5c|;n6c mtt bemjelben l)eroiiter inbaa p<xtabd$ g»:|tte«teii (ep (Si* 
mgc Octfdbcn ^aben fn i^ren ^4nt£n (Beige n / Cymbeln un^ Zr^nvpffen 
.|J"«lten / unt vot ibm ( i\ - ViC m ) trie "inngfrauen cefpie lef / bic 
«*nne flbev/ )0p« au«^ ^e? XVion^ mb bit ^tcxm/ ^hn. «o« il in trie -,■■ ..; ^. ^,,,,,.„m4rf6Idtitgrtan^et, UnD im m(^lm Pirke Rabbi Eli^f«-,in Dent 1 2. Cap* 
TOSn&biemicD Oamn alfo gefc^deben : ^w r^ni m pa iw^nn Dii6 n3>n rwy mm ytfy 
©fernefoH«tt .,^,,y j.jj ^(,^1,^ nn.v ram «W 1^ yvyy r* jnn bS «^ni ont Sw nvSi^b1 nuiD o'J3X 

enpTDi DtJina o'lsinD D'ax^on vm rrain '» iSet nn 'wi mp' px b n';n D^nVx 

!i::i3 ixi3n DV3 p tsw nsx^o 'j^ map^a baei^/ tCs ^«t 6ctr ^ctltgc un5 

ttcbc^e^cyctc <5(Dtt 6cm ccfJen mcnf<i)cn im pavabti^ $e^en ^oc^jeit* 

Ijimmcl (ooec 2>ecP cn^ gcmac^t/ welc^e tdk von iei>elge(tetnen/ perlcn 

unbCB^olbausgccrbettcttoaccn. X!OivbbMnnid)teincm\et>en^tdutu 

' gam imr ein ^od^jett-^imcl gcmad>t f un5 trerbcn cincm Rotiig ntdE)t 

nur btrcy »erfei:ttgct i vote f ommt cs t)«nn / t>a^ i^m (o viel feynb jube* 

. ^ rettct tDor&en f 2)tefc8 fg bcewegen ge(c|)e^en/bamtt bcm erficn tHen^ 

f4>en i£^re anget|)an n>uct>e/ Saturn ^at t^m <S(Dtt se^en in 6em Para* 

■ ' ; 6ctg5ttgert4>tet/ w>tc(Ezech.28.v.ij,)gcfagtt>3tr5: ®uWfl(mCu|i' 

©arten (o&cc ^awDei^) (BOtm mit atittkr) ebdgefJdnen ge* 

f(^mitcf t : Ste^e baeUbeatct i>ie sd^m ^oc|)5ctt'.^tmmcl : 2>« €ngcl 
^aben bie paucf en ( o&et Q:cummcl ) gefc^lagcn/ iin5gletc^t»teXPcibct: 
netanttct/ trie ( in geDad^tem Ort Ezech. 28. v. i j. ) gcfagt toitr^: 

SmXage/ Da bugefc^afen wur{>ejt/ muf!ebab€rfftfct)nt>ei^bir 

;t»tr& S)a§ccau*mgfunfffig<mif Den^u&entanlcnttxr&t/ battton wifb im 

i««uiiff.5gu^ Medrafch Tiilim , fot. 29. col, 2. ubec Den 4?. ^^faltti / affo gefdjcicben : 

'* ""■ nDJt«' ^3v«3 1^ j'xnD jm pny ^n n2''pm ni'? TnyS o'pnv^ h^tt niiyy^ rsa'pn rnp 

: iS iJ'ip n? i:''n';« n;n &a^ i\l / <Sf€>tt t»it5 t>en (Scvedt)tm insMnfftigc ei* 

<. r V nen Zanti anfleUen/ un5 mit il^ncn tanijen/ un6 fie u?er6cn i^n mit bem 

.-■' '• .- .;^tngerjcigen/-aic(Efa.25.v.9.)geragtt»ic&: ^kf)e / t>a^ if! UnfcC 

4^14";;, ■■ ®Ott/aufi>ettttJir barren ^iefee j5et)etau(6/Docl>mitefn)a^»ecdnt;mf^ 

2B0«tn / in Dem i^a(muDtf(t«n Traftat Tadnith (ober Taanis) fol. J I . col, r, 

©onjicbattc^im^^uc^Rabboth (oi)er:Ribbos)in Vajikrarabba, inDcreilfften 

Parafcha fol. 145-. col. 2. olfo QtUfw : Tnj?^ D'p'TV^ nSin vjn nvn^ na'pn Tny 

I 3'n3 n^in^ n^'nS cd33^ wv Vn sti^ Da<5 tjl/ i^e voivb bet ^cilige un6 gebc* 

ne^eyctcCSott insfunfftigc bas ^upt bc8 Cant^cs 5ec<Seted;ten fcyn/ 

unbbasif^/ v»asCPral.48.v.i4.)gcfc^riebenpc^et: ^C^et^UerJ^CCg 

lech^ia^.i. §u f t)i'ct Q3ormawr/ (oDci- su <()rec 33eff ung) ee x»ict> abcr 

Qcfd^vkbmlechola, yyaMp^um CanQ. 3n Dem Commentario, oDecDec 2lutf* 

legun^DCirtJbct/ tDelcf)eMatten6th(0DCCMattenos)kehunna5ei|ftf/tt)ic&Die' 

ftsalft^ttfiam: cs-nn dwst3 ^mi i^^ mh ba^ifi/ ct^ (nemfitb^OtO w'i*^^ 
ge^cn/unbuoran'.taneen/unbllcfu^ren. SbenDfefc^notcDQucbmSchir 

hafchirimrabba fol.iVt. col,4.U»DlmMe<lrafchkolieleth (;obeckoheles) fol. 

i;-coi.;,0e(er8n. SS5» ^.y aud^ 

tint tan i Avodath (oDec Avodas) hakk6defcli, fn &em 4J. (Sapitei/ untec Dcm^^ltel/ Ch^- eemSii*. 
lekhattachlkh,fol.j:f.col.4.mirOtertn3a5omnQn9Cieiflct; wpy »3n nvmsa 
Drs'js^ ^p^D Ninr nyiya py {ja 0'|Ttv WirrnyDana'pn'jQ^i'fci^ in'yiy» rnj?*' td^ 

beni^ucl^leJrtOrhioth roDerOfios) Rabfef AkL-Jva, ix>€vt>cn voit gele^ret/ i * * 
trtfi &cc '^fat-ts bey 6cc malyl^cit tKV (Scrcc^ten / tn 5em para&cts ju ^ - "1 
®(Drt/tn&er5ett/u>«nner(nem(tcl;@i)tr)»ort^ncntrtnt?cn tctc^/ pj-- < 

loilen t>eii Vt)o^l|I-«n6i)et: ^ercc^ten ntc^t feben ;c. SSJorau^ 511 fcf)cn 1)]/ 
^atJ Die|ec^an§ in Denr])at:(it)ei^ ju tecjenigcngeH ttorge^cn |i)8y nwit Die gcoffe 
tinDl)ei*cIicbe5??a{)(5ett/)flonnK(c()cs: untcn in btm is- (Icipitil bi(fi6 itteptcn 
%l)cil^ 9??e(Dunggefc[>ie5er/tt>icDfie^aItenn3<t:6€n. ^lertJonwicDaucfc imge* 
t)aii;U'n ':Suc{)(ein Ochioth Rabbi Akkiva fol. jg. col. J, allwo DiegceuDe/ wel^e 
lm^ara&t;f^fet)n»ir&/befc^c:(;&cntfl/a^foge(£feH: DnDiymvn'3JcSDD>D^Ke)^j<i 
ifiiy ni'pni mi3?D3 Dn'^sb d'jjioi Tiy^b SoiD'nSyDVD'^3JinmJ'v onn^a o'lnixi ort'js^ - - 
! ny DrrjEjS onpiai ^hitasvc^ ivo'o nibrai 0^3301 rua^ nom rnij?D3 icyya -rpnoi lovya 
baslll/Orexrcc&cnaud; taufenbma^l tauTen^^ier/ftbrtrcC^ngel voctlv""^ *"*"!'>« 
nen/(ncm(tct)Dt!n3i;9ntnn;nim^^at:a&d8)fie^cn/ unh Pfefffen/ (Betgen/Sb.S'He 
»tymbein/ un6 allcc^anb muficaljfcl:)c Initrumentcn in t^rcri ^4n6cn b«I- *"' i^imt bem 
tcn/uii&bev&er ma^l^ett vov benfelben rtufffptelen: Un5 t)cr bctUgeS ©tSu 
8ebencC)eyete(Sd)tt u?ir6 »on fid> felbficn bey J>ec mabljett auffftc^cn/ fl«tl wmiw. 
WHO tan^en : !Dic Sonne abet: unt» £>ec tYionb/ wie <tuc^ &ie Qternc un?> 
Plrtneten/ n?eci>en an femcr ted)tm mb linden Qeitcn feyn / unb tnit ' 

i9nt»or t^nen (ncm'tct) D<n@cc«*ren) l;i!pffcn. 

3a cgfoU ciiic&afiJi>ann Dic^offe gcrclntgef im&seljeilisef/ unb mH\lt antti^Aa 
M8';)urfl&ei^5artfln(to0et/mitDemreibenoe«m!a«t/aucbDie@c^tebiSOBant)/6er^6Hen 
I13C1 Je nuc ocir jwtfctien ifi/ \!\>c§gibtO(i)tn tt>cfDen/ Damit Dec Can^ auc5 cann^frSiSfr- 

1«n f onn« ge(/aU€n n»ei Den/ tvie im ^SuC^ Jalkut chadafch fcl. 55. col,4,num.z4. Ben »irl>. 
Untcc bem '^ttel Gan eden vegehinnom, OU^ ttm '^UC^ Afarah maamaroth (oDCt 

Asoromaamdros)foJ. 85.C0J. i.gemclOer wirD/ aUwo Die SBocte flifo (autent 
'^-il'n mip t{-a;iy ^9n ^3k 'jb'd jnaja' Djrpj W iix wits m^ thj?^ t33n';i p« 9\n note 
'^^n DJ1 3\nD (3 ^yi nSin wt na'prn ayvS h^nD rrn* Dn|jnntt»np3vnpnn^ my 
y^^n jSdS Da^ IjT/ Unfere V^^etfen/ feltgec CB^ebac^tni^ / fagen / t>a$ ins-- 
fiinfttige fetne -^olle/ t)a6 ift/ lein Stuev bet ^joKcn/ xvel^ee btn jtrey.- 
KnCagerfc^affenwoctcn/ me^r fcyn wevbc/ abet bus ^oblc XVetd 
<>ccfelben/tt)cld}C8»oi: t)ecrOelt t/i etfix^ffen tuotfcen/ wirb ge^eilis 
:^t tpctdcn/ TQPte bas parabets ^etiig ift/ unb bafejbften x»er&en bie 
^y>erec^en tan^cn/uub <SOtt witb bae /^aupt bet Zanaenben feyn/ 
y ^tfiet Z^eiU . ^ ^ (ca^ 5© iPc^i. Xf)effg Ui entterf tmSnNwt^nmg L (Tapftef. (Dag ift/ Boran tati^tn/) 6cgxj>egen f{e|>ct: (Efa. jo. v. 3?.) gefi^mbenr 
3a&crf^lN(n«^Ji'^J>«f^"/tt>«ld[)^f'^°P^^^0<n«nnetn)tcD/ uno Die ^ol» 
l«beDci«et/>WaU(&bem^^Rtgbcre(tft» 3)fl^at>t:rDw^oUeingfunff# 
ttdf^d^l'au&m/unD juDetn']>ar£i&(i^set^(inm(cD«n foU/tcicDuiUen in ixm 8*. 

2f* (Pngrt f«i» saSffg E>i« I>eiti0en (gngcl bctnfft/ fo foUen Diefelbc aucb »or &em 3aco6 ^rtan* 

iCTi aud) oer ||ef ^ablH/ fiJOf BOtl HI Dttll Q5U€^ Rabboth (oDCC Rabbos) ira Schk hafchirim rab- 

"m"n NOT B^irpT nam nas pam p9 n'sa wsira Dpv n^nx 'JE^ oTpim j'^rr m dox^» 
nNQ nrt d'Jhd sCTi.oipnn uv Kipn xm e^e^ir nn m d^h^n who dst -wsd ^py nojot 

: fs?l3T Dn»3;T taeip 2)er Rabbi Berachja ^^t tm trr^^men i)C8 Rabbi Levi 

• gcfagt/ fed^tg^ma^l3el)entaufent>/(DQPifi/ fec^i' l)U"&^;5t taufcnD/) ign» 

gd ^Ab€n nor unfcrm "Cftter 3acob getanQet tint) ge^ilpffet/ nh tv <nns 

^C6 i«b«n8 -^aua tDeggteng; Unferc 2?\«bbtnen abcr ^gen/C8 fc^it 

^un^ertun&5ajan5tgm4>l$e^ent«ufmb/(Da5irr/ taufenD mabl tarn 

> ■ ■ . ^n& / unD in)«p butiCiert taufttiD / ) Qcvotfen ; 2>a6 if? basjentge/ (b (Gem 

^ jz.v.zogefctjmbenfjc^ct: Unb a(^ 3«i'ob ftc fal)e/ faijte er/ c^ 

^ ©Ottee ^er; Sie^ ^aebebcBtet fecfojig mabl 5c^en trtu|^nt>/ 
(t)ajrtf!/ fec^g ^unbecf faufent)/ j unt> fHf § benf^lben Ort Macharaim (tref^ 
^e#?5Bort3iPcy-^ecrNjfi:f/ttnbaIfbnocl)foO'€fanicificf.) Qie^cbas ma* 
^rt ^mtbert imb jxxjansig ma^ 5el^cnt(;ttfen5/ Doe! ifi/ taufenD maH tau* 
,. fcno/ unD jiDei? bunDcrt taufenD. ) @ieic|)fttt8 nnrb im ^ucb Avodath (oD«^ 

^cr^iib9\«w»»Demerj^en(2apttef/fol. no, cor.2.g<l€fen/Da^&te|clbc»oc C«m Rabbi Eiiefer^ 

3«W''«»' unb bem Rabbdn jochanan, be0 Saecai ©O^n/ gefjUPf «t b«b«n/alIWO Dic fti^Otte 

fljfc lauttn r 1DX -nom ;o n"n 1^ tt najTD rwyoa ity^st m nnri' jva ncN 'oWn'a- 

mTV Ttix i^'x nnn Dr6 ■avn i3^n Tronrr Sy 33n '3m '3ip ti3d ycnr Jtnsir psirjf 

rt>p |nn''j£!f) ]*nntt' ncin 'JD3 oh'^b^ pyspo mrn '^^e9□ vm onisf ns'pni D'O-i^n p fjt 

:■n3^^o nrya «>n p py p' ^Iy^i!c ytai^ nosci iffitTr finw trr ^n^q Dag 1^/ '^n 

■, ' ^em-^jietofolymttanifc^enCatitiiJ&tPtirbgcmdbet/ 5a^/ ^(s ber Rabbi 

. » - . E'ieferartgcfangen ^tte/ xjcn bem Wei'jf e bes tX>«gcns/ Ctr»rt5on hn er» 

, , flen Ccpitel D«g ptoph«ten g.jed-iefg jicfjotiDclr luirD/ ) 311 veben/ ber Rabbi 
^au!« gcfe^er/tft^fenet vom vjimmet Itjenittter gcfommetr/ unb ^;jt 
fie umgcben. Sic btenftbaren ^irgcl aber f?«ben vor t^nenge^npffct/ 
tcte <^o*3ctt-'il€ute f?ct) wr bem^od? jeiter fr ^'!'v^ ma^cn j Hub' t)4t 
«wi i€r?3f t mittm (We bero ^t»cif §€«bf t/ wnv selagt/ ea t/t mtt berrr ■ .,^ :■. • ...,.., r 

■Ji.a |C&<nTraaatBerach(kh(oDaBerdchos)foJ. 7. col.i, OlJfo gef^mbctl lie^tt.:*'*^*^^^ 

fu inQ« 3T 10K 'SiT3 'iffi , ^^SHD rd'piw \KXi "rfnin «W now jeS on^n "n^n ." .' - 

'*>3 oy iiraijo 'nno f^ »am i^m 'oyo rut 'om ny33''B' ""Js^ pin wantsx .n^aitj ' '' 

jinnnwDD'jfiS onS oaxi tj'cm rnan Do^ip/iSsfagtberRabhiJachanantm ' „ ' 

na^mcB 5es Rabbi Jofe, XDcfyn toitb €s bcwkfm I i>a$ (B^ZZ bttc t \ ' 
, iDa^er/ btewert (Efaire f^. v. 7.) gefc^ctebeit ^^et : ®if feldl' Witt t(^ JU 

nteinem ^efUgen Serge bcm^en/unb witt fte erfreuen m bem^au* .^ 

je meineg ©ebet^/ CDa^ Ift/ in meincm Q5et'^aurc/^ cs wirb md)t g^fagt/ . < 

im Dcm ^uu ifjre^ ©ebetS/ (&ad ifwn i^«em ^ct^^auf^/) fonborn me^' 
ties ®ebet0/Coatf (ft/ in mefnem ^<f*^aure/)^4^«n?tt:t> ccwie^n/ bag 
©€)tt bete. VOm betct er bann r igs f4gt ber Rat Sutra, bcr Qo^n be« 
B-obiaV bA^ ber Raf gefagt ^abc/ (ec bete alfo ; ) igs fey bcr WiUc ( bep ®»t.« fa*. . 
^t^ObagrnetneBfltrmberQtflEeitmetnenSom Hberx»inbe/«nb metne 
^<tmt)et^tgFcit alle metnei€igenfd;afften nmxoiddc/an'bi^ mtt met^s ' 
^^^"^^"be'^n nac^ ber iSigenfcfeafft meiner Brttm^tJijtgfett tttttge^e/ 
f ?? *"^'" ®eri(i;t rTtdt)t anbenfelben n4ct) bev: Qtrertttc »eaibe» (gbea 
lolcljee? iDirDatKb im Jaikw Schim6ni fibgcD«n ^i:o|)b«t«i S/aiam fpi. j4*<:oi.4- ^' 

. ©Oftebetaucbmbemjalkutchadafchfol.f.co!.f.m>meroj4.(nidgebac|< » ►■- 

gmjaikutSchimoBi ubecbt<Q3raIttwn/*iuniero gij. &j. uj. col. J. untec D«tt \: 

V"' Chorban , 5t«ct»on fotgenDe^: nw o^ hv mx'-n nWio rrjia «n nas • -" - /^ 

|^'3 pj3 aipxty mitt'n 'J3 ws'V pn 'iT ^D1^n ^^sno jrn 3-tnr iV3V-'»'^pt» ^tj a'Twe 
5 "^sna ;i3p"nttf to^ \n^£)n k^k idjw ef^ on^sn 'n^sn n''33 trnnow yroT .piy ;|^ ym 
PJ5 ig/ tSs fagt ber Rubbi £erachja,(Sf(Dtt^at m^m x>on 2tnfang ber «c-' 
^ftJtungberXXJelt ^tne <'3«tte (oD«r Cabernacfci) in jerufalem gc? 
^^^^.^^^nnm er/ fo^ofagen/ gebetet onb gcfptroc^en ^ot : iSe ^y 
flf ^."*^Cbei;mir/) ba^ mcitie Binber mctncn XX)tUert t|)im/ bawiit 
'?^™^'"^<»usunbmetn^3eiItgt^ummcfetverTOuflcnJaflc. Hac^em 
vyf^r F '^cmpel »cr(loret worben/ ^at cr rtlfo gebetcn. ^Zi feybctr 
*J^!lierb<t)inic/)ba^meineBmbcr25uflet^un/bamtt ic^ nt<tc^/ bitg 
"jcm<bau8 balb wtcber gebauet x»erbe. XCtfle aber/ bag cs alfo r ':e 

t«i'f. ^'r' ^*^ serd)rtebctt fic^t : 3(b »(« |ie erfrcuen m meincm 

©ff5?il"'^'^^^ ^^'fl"^^ ni*t/(n (^2emS3er!uui^/treI4)Cs un6\c\?xttM^ I 

s?vtt bete* <^0)$lI^I|p(^ptt/na(|?binfltJ5eiog«nen§a;^opwnau^DmiJaikut, jussj « >««. S 2 t>ei 1. Zt)(tiiUi entbetf ten ^i^tn tf^umv^UH. 

Serufafcm,(jebetctl?aben: 5iber in Dem Q5uc& Chiddiifcha h«^gad6th ^<p 

fol.^coi.r.ubecDlcobcngemdDtenSOBorte Des (CalmuDfrctcn Tradats Bera- 

ehoti}, a ug fol. 7. co/. i . dl fo gefc^rjebcn : ly: pison nS3;aW rTpon wn in^sn n^a li'jy 

; T3 Dnpm loiy ^njn iot ^xj'ct *W2 hafoi rf'a w\y Si2t j>B'in ij'x pis pncsij noc W «npo 

6n^ IfV iDur»4) fdn 35et-v?au9 mttb 5er obere Cempel (?er im .g)tmme[ ifl) 

vcvjtixnbcn/ n?clct)er gcrab obcn gegen 6em uiitern <LempeI (Dec ju ^ccu* 

f(3(eit? rode) ffc^et ; Wic voiv in bem Capitzi En dorefchin (ba^J if} / in D<tn 

jwcijtcn & apttef De^ ^afmu&ifcfoen Tradats Cbagiga) fhQen/ba^ in bcm^irw 

meI/t»cIc^ct:Sebhu)^etffet/&er£empelfey/m weld)em ein ZlUv t?e* 

bAuct ift/ bey xvdi^m «>er grd||e ^mfi Michael fjc^ct/ Bnt) <tu^ bemkU 

yivittf^mf'.(Mn op^tvu , 

Su"te? @f *5^()«nben^ U^cen fie/ t)ag ©Oft nic^f aUein Die @.bef .Svicmen tvef* 

eebct3{iemeii<J^cTpiiiiiingcncnnctn>ccD«n/Di<rieaIIcSC>?oraenuini5re Mpffe uitD vg)i!nDe 

SS foJ""*'"^^«/"»iO in Oe^ Buxtorfs;3luDenfc(>ul im ttiettengaprttl/aHefubdit^bejc&cie* 

" " ' "• ben iioctbcn/ |onD«t:n ouc^ ein Talles, (melc^e^ baejmgi mUmc .J:ucl; ifi/ \o fi'e 

. iiw» ; • in ibi-en ^ulen urn Den ^Dpff (egtn/) qnr^ue/ unD |ic^. roie cm W}4mt eC>er 

©lecfnec gefleiDet j)abe feben laffen. ^a^ l^ieTphill'in oDcr<i^ebet?9viemcn an# 

belanger/ fo roiro m Dem ^almuDiTd^en TraAat Berachoth (aDec Berochos) foU 

6. col, i.Dar&onaffogeUfen: 'va? p^'fin n'w n^'pn-iy pw pnv fx kix la fa^ n"« 

;j. j- ;fn' icy? ny '"' -lomv Da^iO/^-s^at^rRabbi Abbin, 6a So^n ^es Raf 

- ■ '*' Adi gcmelbet/ ba^ btv Rabbi ifaac gefcigt i}Abc/ t»o^er wir^ cs betoiefen/ 

ba^ <S»<D<t<L Oie Tpbillin oDer ©ebet .- :j^iemcn anlege r ^a^ct I xoziX 

(Efa. 62, V. 8.) gefagtroir^: 2)tr J^^ri' Oat gefc^wor^n bci) femec 
y?ei^ren/unM?et)i>fm^rmf;'mer2)?a£^t. (SDieSS3om)l)epfdnec 

9{f(fecen/ bce>eute« t>a8 Cffefc^ / xoit ( Deut. jj. v. 2. ) gefagt U)tr6 j 

pufctnerrec^tenJfjflnbtflcfnffurfgcg^effiganfte. (5Me?©octe) 

iJet) bem ?lrm fcOKr 3D?ad)t/ bebf uten &fe Tphi% TOtcPr.29. v.ii,) ge# 

frtgt wii't) : :jDcr^(5rr toirD ftincm ZJclcf ^raf t gebcn.^ben fo/c{?i^« 

- ^ finDet r».b aucbiTt Dem Jaikur SchimonI ubec DcHEfafam, fol, 58. coJ. \, niimera 

|66. 2{llmo abec n^ DfcN Cfltbei; jlchef : 3-1^ prwv na jcm an n^^ -pi^ 
|n''nDtt'2 !i2"p runtt-o 'oi Sins'' "joys ^n inn a^na .-wd ndSj» 'idt i^S'ED ps "o x^rj 

D?n« rwyx ';kNi ins 'n i^n^x ',7 ^^H)- ■•ir?^} a'rcp'jqSiyi. hnK rc'Dn on'tt'y nnj* 
c;a«flHffsx« l.'"'''^,.''";'* '}^^x"i'^' '103,0 'Di 'jr p'?ij,'2 " mN rb't:n.i)agifiJ/2)cr'RafNacbman; 
Tphiii,.@ot-ttTBoI?njfaac8/|agte3ue)cm Rabbi Chija, teiit ©obn Abbin, was ifj 

^^" trill! 
I )iirc^ bdQ Jleb ^fracls QcUbct i iDa anttportete t>m ber Rabbi Chij^, 
fveyltc^/ ivte (Deur. 26. V. jy. 18.) gcfc^nebert (lel;ct: ®U Ijaji bm 

'^'^tf |>4t 3» ^fracj gefagt/ t>u |><t|l mtc^ 5um ewtgen ilobe in ber XPelt ^ 

^jenwc^/tDfeCDeut. ($. v. 4.) gcfcbricben fJe^et: ^ore ^frafl/ &ec ^-• 

>t>(?iT unff rOott (|! cfn e(n<vjer ©Ott ; iDestrcgcnwU tc^ <»ud? euc|> 

3uiiieintgenilobetJi&erWcltmvidt)en/'n?ie(i. Sam.y.v.zj.) crcpjgt tDtirb: 

lIiiD wer i{! mie ^em 2)o(cf Sfrac t/ ef n dn$f g 23elcf auffiSrben. 

SBn^Da^aliesbctd'Iff/lOm.CDimJSucI) Rabb6th(oCerRabbos)inSclie- 
moth (eDci Schemos) rabba.jnfeCii.Pardfcha.foI. izg^coJ. i. gtmclDef/ bflp 

(yOttDcj)elbenf(c5)bcD«n«/unDDar6cpfe(0cnDc^geltf^n: nmiy nytfapnv Yk 

p|Dr 12 pn 31 Dif3 i3^n oi d'^3 n'ina 'aT nox n3"pn rwy nc i^ nwyS D'«?p3t? 
t?Ji '"' lax'i \Njr n ^^ idni ii33n kds nnno tt'SiVB Td'^r\ i? nnc i3'x i3 «3k 't D**a 
»iy ivD noN \xy^j{ 13 fmrr -\ n^&i p^'o 13 min- S DTr3 nnty '^ mo inoncip 
I'j'y in^Su n3"pn e^nci n3"pn Sir ixm3 \m nvj? no i:nn^ oos':an 1X3 -yyh nu'D ^ : 

[i''i 'V'tt' Din'S ri"B ppniaiJ tans ina i3:y v^y tiyis nd3 ':s tnxo 'iw imSarr n^ •' 

iv'?y i::y tagi'fl/ ige^at^erRdbbiifaacgefagt: 5u berjenigcn Sett/ als 
5<Dtt 5u bcm mofe gcfprod^cn ^at/jTdi^C ^inob i(i f^in 2tn.(5c(jc^t 
_ Jerfinftert/ unb cr wegeii e>ev 2tetig(f ch wtc blint) rpor^en / Jo t>vi0 ec 
jiiojt gemifl l^^ttc/ an icelcfjem (Drte cc l;tnimtec fJetgen foltc ; tlnb 
-gvU>enbie&icn/?baren^^ngeUuct)gerucf)t/i^n umjubttngen/ unt» gei5>i*l«s<'»»»f: 
Ijgt/ nun ifi ee Sett/ t^n ju tobten; (Sa>tt cbec ^at rool gexrufl/xpas |tc l,'^^ ^^^TS 
tpin 5u tt)un bege|>rten. VOas \^at ^(Dtt^etban :■ ^.So faat bet: Rabbi brin9«.i;®orf 
Eerachja.tmrtabmen bes Rabbi Chelbo, tm rta^mcn bes Raf Chanan,f/i5«"«'"*f 
^es So^ne ^ofep^/ im Ha^men bcs Rabbi Abba, bes ©o^ns lbbo,<S(Dtt 
i)At tt)m ein f lein C^uirlctn unter betn C|>i'on ber ^ectlt^f ett geoffnet/ 
"nb3iu^mgefagt/ge^c/fffi^el)(nab/mcCDeut.9.v,uO gefagt wtrb: ' . 

JJ(a(t)ebiv^(5uflf7gV^eeiIenb6 l^inab von ^tnnen. 2jcr R^bbi Afarias 
lagttmna^menbee R -bbi jehud^e. bee ©o^ns Elai : %{& mofee ram 
S'"^'5'"j*e»Sfn/ t'amen bie ienge(/i^n um^ubctngen. rOas ^at er gc 
cC\ u^^^ bent^ronbec ^etrrlicfofeit et:c;r?ffcn/ unb ©(Dtt ^at 
ciniaiiesuber t^nau8gcbi'eitet/b.:tg (:e t^nt ntct)t8 .Heybcs t^un fol- 

«i ]im ^elcfen Ubcr i()n. *a)as bebentet basVOovtt^t^ Parfches. 

E?fJ,",^'Fp^t'iu^dcbrv^ 

«m at)|ont«j;|i(()«^ gSSoct qniasct/) bebeuret es rmi't fein^n 4, iSuf^lltbai/Pe; 

© J Reich, ^4 _. g)egltt)ertg&egenfbe(ften3uDent^umgi»(l'aptte!> 

Refcli, SchJo unD Sim, txlifi'Oiit ^OtUt/ mmlid) Parlches racbum fch'addai Gv, 

l>aglO/)iS6^at6cr bavm^tvQiQ€/ aUm4cfett3e (Slang fetnc XO^ldm 

-/.« f rr M ©o|^* abtt @Ott vok tin g)?<§nei; ge!(eilet/ I)a6« fe^en faffv n/<c^etlet au5 

S"tc«m .t«m3:;aIniuMTd;<nTra(;tatRofchhaf£hana(0DCl'harch6no)fol. 17. col. 2. UtlD 
s|ScpH«rfi<.fUt»j)jlU ^uc(?Col bo,fol.77,col.j. numero 70. tt)ie aUCJ^ flU^ be$ RabbiBechai 5JU^U# 
JSlufi- jSUnSui&CE titfmmdl^ttWlom/ fol» idg.col.z.tn&ecParafchaScheiich le- 

cha, aiimo uber Die s[0ort< Exodi J4. v. ^. UnD bii ber J^<5rr t)er fetne m 

§(ngf Mt t)0c6ber Simg/ alio gefc&neben lu()et : aiwjnpcx^D^x pnv '^nics 

"jD? ^3 1^ tcs n^sn -MO raeo^ if> njoni ^^^'v rvStys ejtaynjtt' loSo iiosS «<"« 

: anS ^nio \jni njn itdj ud^ iry f'stJin (?!nij^c &.ig ift / >£6 ^«t btv Rabbi 

jochanan gci«gt/t»anit 5>iefer Qprucfe itic^t 0c|c^neben fitln&c/ borffte 

;nanfdbtgcn tjic^jt fcjgcn. igr Ic^rct abtv/ ba^ er/ (nemlic^ ©Ott ttiit et» 

jicra Tilles) r»te cin tHegner ge^Ietbet gcwefeii fey/ unb ^abe er tern 

Wnc>(;et)te(Dr&nung(oDei:lCC>eife>£>c8<5ebet8gct»iefen/ unb ju t|>m gc* 

f^gt/ fp offc 6tc Kinder 3rtr4cl |i*i^igetj/ fallen fie m<^ bkfevXVcif^ vot 

mittiyun/ipmilidi^il^ncntietQtbcn. ^ieriiiifffMgcrinOtm RabbiBechai: 

; ;TSt;3 e)t3yn;«'i vith pnnj f x nii'pi nSan itd wio^f) kdit nj noNoa nJViDn 

Da^ ift/ iDetr Swerf liefer ^cje^lung if{/ ba^ er (nemlict? ©Ctt) fief om-- 

men (ey/ uns ^ie XX>etfe bc6 <Sebet8 unb 2&ttten8 3u le^tren/we xrit; xjoc 

' j^mbetenjolicm 

mm^^^ @(f benje()Cttbm^ fel^rcn O'c/ ba^ t)te ©eclcn Dcr 3ut>ctt ein Zhiii ton 

unbtt sui)eo®£)ff jiepn/i)aDoc& Die ©otr^eifunjc«ccnn(lcf)i|t/un& fid) nt(tt t\)iikn (4ffct, 

©oSnS- -&i«i:S)on tricD fn Dem ^uc^ Scbevatal in i?ec Q}oi;rct)e in Dcm jwcpten ^lat/ iti 

itn. bee r. column oDec (gcifen alfogelefcn: Syr:a m^wv p^n n'h nocw Dad i|t/ ?Dic 

• i^e^Ie t|letn£^ctI<Sd>ttc8»onoben ^crab* Unbin &er im\)tm column 

•" oDec ^eitcn ftt^et : imovvoi Syao m^x phn en kv-iiy' Dad ift/ IDtc ^fraelitett 

reynb ein iE^eil ^(Dttes »on oben ^erab/ un& von feiner Subilantz , o&ec 

•: (ejnem "Cpeflm 5B3eifci:n?irDDafelbjlen3CIcfcn: ^mti^o novy 'jsa u'fiii v'ej ^a 

oyiD "in3>? nsnx^ 'n p«'n jmaxa \n lasTff pyo'] mo^v 'v ^dtd inv vryn naivmna'nn 

iojr '"' p^n *3 oi'ur? lovyo piosn riEDi 73 Sd D33n noxn no^i D'oyn ^jd dm onnnN 

r6jfo my^ D^'njm opSn p ubo ms'^pn mns nvaivn mnsa n»n mmsn nwsi 9S 

-- : iyooviD^','3cp^ij:j;.''>p9n n"^ m^'v^n nampn m^ivsc h'Skw hdin ^ly moton bx 

bad i)]/ i^tne jcbe ^ftaielttilibeSecIe/insbelbn&cr/ ifi tnfeinen(nemlicl& 

©S>ttee)2tugenlteber«n&tt>ect^eF/t>ennaUe (tebenjtg Vcldct/xoic 

. • : (DeuMo.v. i5.)gefagtrDirb: ^rfjataflemju bdnm 33iten ^uff 
^(f)abt / ba§ ct: ftc {kbit I unO tjat f ^rcn @flamen erw^blet nac^ 

CtjUjfn; @UC^m'aflenQ36(cr«Cn. lPO«rnm^«ter(tcaberget»?i^{td> 
f« fp&r gdiebf f r |>i? Q4>'^Jp erf I4m V<>n ps^ fclb/ten bt? Urfa^ •mktn^M ifX" . «?n7^'//i^i^ ^^"5?fi •^?^'^" X^eft tftfetit 23c1<f . ~eu-mW' 
.T?nf Iff « ^''^ ^'5'^^'^ ^"^^1.^ *^^*'^'^^' ^^^ ^^' ^^^ ^»n^^n / ^^^^^^ f fe un^ 
Sr ^; r f f/ &«« ^cuff^jfii/ D« fti Dec Su (ft l^ctrictsen/ »ic unlen in Dem ij. 

fel^; /I '^^i^ ^'^^:?/ ^" ^^^'^ cigcntlict)/ fcincTKintev etgcntlkl). ^ti 

!!. i:/'''i*'l''° """ ''^*=^' ^^'^'^" ^''«^' '^''^^ "^^^r &'« ^»5«v' (GeneH 2, v,7'J UntT 
.n3 iniDiryn '^am p ds q^ti .Ttsirj ^m-)n atm bv vsxa nsi vi^arii loxyii ■^3''pnv !V3 
nm mengjen geWafen M/ 9> foiget/ &<*0 feitte ©eek 4ii« ©(Dttes Sub- 

• 3K W iniDvya p3 viiffioffli ^jjDo mS«{ pSn jj'rr naa^miy nW b0^ift/tt?'tc 
gaben obcn er«4ret/ ?)ag t>ic &eeh em C^c« ©O^ttes von obert' 

So|n von 6e, Subtt.ntz und 5em VOtfm femes -liters i^^ 
jnvj KW ^yna m'^ nwj wnp -^ivj ona- ^'U^ ^iso 7nt bi Dmijms SmV 

t«^« ^°l ^^^ '^^ 2>« njeitT@o^n/5er6tttneficrcm Bucfe bemeBetracb* ' 
te K^fr^^rS"""^' ^'''^"^'^*/ ^^^ ^^^ ©fottbfen fo groffe 2^t4ff^ 

ocn (^ted?tcrr^rafftt rerfet^et/ i^r (Suf €8 ji, em|>f;ti^ert/ olfo cebe ' ' 
«act) gefagt/6ag em ie5ec/ bev ba hUfn/ von fdncr Sabftantz nh5 fci^ ■■VF^r ^ :jv. i.'i'^- Kii rhaiiKr^mblungen oDectJ c(mc^Sabc{nun5 9??dl)cUtn/DQC-- 
'' T;SSnuSD&cJTiues,@tumccn/|an^en^^^^^ 

dnaciciflet wocDcn/bcgr;iTenin/)«n55e6 3:almut>8/ (ba^ijt/ b«c J'X ' 

fifiift^ctefaqt/ t»tc(Exodi lo. v. i.) gcmelt>et mvb ; Unt> ©Dtt tf DCl 
r^bikohiies^ foi J.?, col. t. 3, fiber Die «3octe Deut.9.v.io.Unt> ^tt-^^rc 

tJas c n ebec fSm^^ ins f unfftige le^reit «>trb / fd^oit 

gcgebentcocbcn. ?JBel4)(!^auct)inB.mm.dbarrabbatnDecacl}tj«l)enDvnPa. 

©ecQldcfecn finDct (i* au4) im m¥m Otboth Cob«c Ofios) Rabbi 
Akkiva SoW ?a3<>m foI. n col. z. Da ton Dcm gngel ^^t^-" 9 ; 

SS nro'n niv'=«; nmi m^'-n oojroi o'N^a: . ;^b d«y.«; ^-r o^a a^p;:^ *>j; 3-nn3 mix tptv niyw nnj^ rre^ mm ns? 'jv i^ no"pm» p»i >t3 myns 
myvytn ms^n i9k cpin .o^ainsi o'it'ai nrnn i^« mw ♦B<t3B««j o'pin ^v« Va 
ryKi rvisoh ^h ■nom o^isi msowi nn:ix i^x o'CStt'D bad ift^ iPOarum t»>ttr^ 
ev ( Dec (Snqcf Metatron ) au3) Seganfagel ^eticttnct 1 JDiciDcil cX\t 
©(J)aQC 6er XCti%\^tit in {tint ^^anb ge^cbcit feyn/ tuelc^ aUe bem ITTo* 
fe rom X>erge (Sinai) feynb eroffnet worsen / fo ba0 man tt)Ht)«rt«neii 
JH 40. Cageit/ aU cr au jf &em Bertte gefian&en/ »nt€crtc^tet ^at. Sxts ^fj.^J'.y^'* 
©ejcQ ^<xt man t^n gele^rct auff fiebenstg tnantcccn 5ec fie^^tt^iSmtrcnSftftt- 
Sprad;en (juwrfiebcn.) 2>ie prop^ten/ ?>t« Hagiographa , &ie Hab-^enjis^a- 
choth (oDeC Halochos, t)ad t(]/ 5Se|0ei&</) bte Aggaddth ( 0i5ec Aggodos ) Die ^ 
Schemuoth(oD« Schema OS Dad ift/ @cf4)ir[;tc tvcfcfce ttianboMt/) »tc aud^ ' , 
tiit Tofephoth (oDec Tofephos) ^at cr alle aujf 70. tnantcrm 6er 7o> 
Qprac^en gclernct, JDtc prop^etcn ( fagc i^l h^i it gelecnet/ ) aujf 70* 
tn^nteccn $er yo* ©pradjen/ als aud^ t>te Hagiogiapha Aujf 70. VCicinitt 
xtn bcr 70. @pr«d>en/ ingletcf)en&te Halachoth (o&er HaJochos) aaff 70* 
tnanicrcnber 70, Bpvad^cn. %\e nun btcjes gejc^c^en/ un6 vooX abf 
gait0en/ l>at er im iSnt>e ber 40. Cage alles xpteber in tintv ©tunJ)c vcr* 
tte|jen/bt8 5agt>cr^et{tgeun{>gebene&eycte(S(Dttt)cm ((Sn^ei) Jefifja, 
oen S'^^^^^ t)e8(Sc(c5C8gei:uflfcn/unbc8j)cc(clbetnofi5umCScfcl^nd! 
xpte&ec gcgeben ^at/ trie (Deut. 1 o. v. 4.) gefagt voixb : Utlb &CC ^^rt 
gab flCtttir. nac^t>ie(emi(lcsbe>'t^mbeflan&tggebltcbcn. VOo^ , v^ 
|etr voixb cs aber bex»iefcn / t>a% cs bey i^m bcfianbtg gcblieben fey f . i' 

5a?cil (Malach. 4. v* 4.) S^f^gt tTtrbt ©CbeilCfCt Torath (o&ec Toras) 

beg ©efe^e^ 5p^o|t^ mctneg ^nec^t^/baf ((^ it)m befobUn (ja&e auf 
bem SSerge J^oreb tibec gang SfracI/ famt bm chykkim, Dati ifi/ sta^ 

tuten ober (Sebotcn/ unD cen Mifchpitim, bag i|T / 3^ec^ten» !Dnr^ To- "■ ■ 

rath (obcc Toras) bae (Scfe^/ tpicb »er|ian&en 6a8 (Scfcg C9}?o|id) ';!".,' 

pimt ben pcop^eten unb ben Hagiographis. ^nxd) Chykkim (pit Statu- ,. { ■ 
tenoDei:Qa5ungen)xr>crbeHbteHa!achdth-{ol)cc Halochos) Da^ tft/ "^Cf 

fd^eibe/tDteau^bieSchemudth (o&ecSchemu6s)ba^ift/<Sefli>tct)tc/tret* ■• . '■ 

c{)eman^oj:et/»erfianben; sDurdb bie Mifchpatim oDec ^ed;tc abcr '' 

feynbbieAggad6ch(0DecAgo;(kios.)unbbieTofeph6th<0DeC Tofephos) ^u 

werfte^en: Uttbi|Jbiefe8dJ[c8benjmpfjaii|fbem:&ergeQin4igefa9.t 

XDorben. 

€^ fofget a(fo au^biefcc unftmif^sn Zthti bee toerflocff en 3uben/ba§©cff 
ben5}Jofcn au^D«m^:Serg<iSlniuaIlcrl)an&?};dbr(ein/£uacn/)a got; fcl;dnDlic&e 
Soften geU^cct babe/ cannjn beni ?:almub »ie( bccgleiclien gefunbtn wnD/wit 
wnten m bem acfttcn €aplte( biefe* etjUn ^JbcH^ au^fui^rlic^ mx'o ertvtejctt f g ^0i,X^tU t!tUntU(ttm 3\xhmtl)mtt€ LgajiKtet. 
^^^'6e«/fll"»crct>C^ Cm^'Dem 53^(^ Menorath (oDif Mendras) hammior, fol. Ti.coU 4. 

ncifV TO ^30 TIT tm hy xyhiyn . tnosra t^ h^ wnyia rmortn m^n^ ia^ tt.'^ ystars 

31 -o »3-n n^OT'D e<£S ai toj? xb c^t 0133 pyijr "e j'an'j? niom p'onjia tt-jyi V'j 

:.nnrm nsrira pxj onan naT ^y .lyiSn ^a «Siy Da^ i|l/ Sites/ 1»<;8 unfeire 

, : v-3^abbineK/gtfegnetct(Se5>a4>tni^m Sen Media(bhdth (e&ec Medro- 

. - "^ fch8s,Da^tji/»et:blumt«n2iu^Ugun0en/DacunterI>;fp;ni9eCD?df)r(cin/tt)elc^e 

li^bero aitg ben Rabboth oDec Rabbos oocgebrocf^ttvoc&cn/btgciff'en reDn/)an5' 

iBben Hao^addth(o^erHaggddos)ttef^gt ^ben/ fcynb tvit fi>ulbig^it 

Qiatthm/ sben (c xt>o|>lal8 6«s ©efe^ tfjojis wnfers ilc^recs / (tuff roets 

' "^ .-. c|?em ?)cr^rie&e fey» tJnbwwm&atrmB€iietnjvtsgefunt)eni»ti:&/x»«l* 

d^es une feltfam o&er unnatucltc^jujevn fdycinct/ (0 mu||e»i x»ir (of* 

d>t& unfertiJ ^vitiQcnVtv^anbc/ unb nid>t t^rec l^cbc ixifd^veiben, 

"-■"'' 5K)er «m^ eiiugee 2>ing von otkn/tras tmferel^abbmeii/ge^gnetcr 

©eb4clt)in^ / ttefagt^aben/ >?edacfo«t / biv voivb gefJraffet / trie 

wjic in bcm Cmmu&if^crt Trwfbt Eruvin, inbem 2. Caprtel/ fol. zi. col. z» 

. Icrnen/dkoottefc^ttebenpel^tt ^e^gt bee Raf Papa tmr(Ea^mmbe& 

S.BX^^''K-^«6^''f^^-©<>^n8- ^-Stn fe&erJ>er 6tc XJOovtc bee IPOdfen »e^U^ 

tet iKuerifl' d)et/ icptvb 01 bempebmbtn B.ot^ ( roelcbe^ m getrilfecOct In Dec ^dllea 

***• fepn foQ / ttjfe unten in ttm 8. SopittI be^imej?t<n ^|eii^ wicD angeiJiset tt)«* 

*-,„ngg3ddtK ^^ nidcbteuBejrfcman&t3flr3e()en8intt)cnt)cn-/un&fagcn/&a0fcfco6cnges 

vtcf>tnn<fifen'ttitl&te Haggad6rh(ot)ei: Hagg6do3)n!c^f md^ &em ^^uc|)j]aDen/un& eigcntlicfe/ 

inmm '*'"flu^0deg€rn«ct)en. ^i«rauffgebe rc^ juc5lnttt?crr/t)a§ ic^ woJjf tt»et§/tag sew 

««fwi>rtbor- ^'^'^^^"^ 2i\abbincnf»d;^c^igb«j?iu^et babcn/Di€f«lbeau|fetncanDe«?SBcife 

flMff. sttuecOe^en ju geben/unD ^t iimttiitfe/ &cr an&«e obccjencTtHgUgung t5arfi< 

l)ererticf;tet MnDgcfi^cicbtn/rcleinDen 55uc&crn Caphtor upheracb^ NezacE 

;psraei ( QDCt Jifrdel) Beerhaggdla , UHt) an&CPl 5Ufcf)<Ui|t. ©O^ifi miC aud^ 
; . 6<f anBt/tcr^ ter F abbr MofcHe bar Majemoir, in ^Jneni 35UC^ More nevochini'* 

- ' . im erffvn^l)Cil/im 7o.€ap\tiijfolfz.cQKi, tne(De/Da^ ine Haggaddtfa nic^rnad^ 
feem 555acbnal'en stjecfieben je!?n/altrooei;Dc»r»ona(|ljr(|iceibetri9N7«73rDnT 

rrPtSmDa: d'ttibo D-EiM^'sa'^r o'^iyarr p"y 3?va orr^s iifc'M' cn^fflerr D's^siaT cyyyrr- 
tBrQ3Ti'£a t^yv naS aio^ pniy» \vj rhrmi Dom-hy rmo u\'«tt' ojnn if'Nn ona }""y'tt'3 : jwnn wano Dn)i6 n'rjjfn n^xa Jiima oi^t i9u w >Syi j^K^mt m»o tusscti 

J)flg;f?/Bctracfote«utfo/t»ie6iefe rtJiwrderbare iin6 UJa^r^fftc 2>tng^ 

xrelc^eit 6tc aUerfiirtrejfac^fle PiiiJofophi nad^gcflnnct ^^ben/ m tew 

Medrafchdth (oDcc Merfrdfchos, &at? If!/ Decblutncen %u$U$mQtn) ictfixeuea 

feynb/ ubcvvodi^e cin Huger tViam 1 6er e>tc Vra|>r^ett titc^t befcns 

net/ gletcfo im Stiif^^ngc fetrtecBctcac^tung lac^et/ 5ict»eil er jie ftacb ^ 

r^rem Lnic^fiabltct)en t)er|trtn&e von &er \X)4^t:^cit |ie'0ct Abttcforibert 

3U ^z^xxl C>€flren gv^nge Ur(a4)e &ai:tnncn bcfle^ct/ 5iea)ctl jie .(luifcr^ 

SBiifin) {>Krct)^aJ5el»on(oi4;cn25tngeng(jre5et^aben/5>ie5a6gemei* 

ne'iDolcfmcbtbegreiffenfan. !5)t«fe67ti;nDfei<>355omDeg Rabbi Mofche 

barMajemon. ^cm jei; obec ivle j^m tviU/ fo i|l eg gan| go«(og un& 

iQfkclIc^/ Daf bergleK^en fpdtrtic^/ ccrfktncrllc^e un& Mc^lT^acflcrUi^e 

:i)in.gc »on Dec »oHfonimenjkn unD 6«insf!€n tyoftIid;cn COJaiefldt s«me(# 

Det unDgcUfjret miHXii m> mag nwrn ftf crfla'ren unO augfc^en/ wi*^ 

man immec rolH/ fan oDer mag/ fo wtrD &oc^ ©Oft auff Da^ l)o4>|i« l>«c* 

be?) wi-un£b«t/ «nD fein (jeidfle^ SaSorf fcjja'nWic^ fter&celjet unt) tterfe^ef/ 

n)ie Die bepflcbcac^ten gjrempd fclc^c^ m^^i: a{g ju t)iel bef cdfftieen. «a5onn '^^^ 

man auc^ aa Da^/emgc / wag in Den gemelDtcn ^uc^ern juc (Srflclcung Dct: ' ' • 

alten 3\abbmcn rucjjiofec iJe^rcn feon ©Ctt/ bepgcbrac^t njicD/ genau 

&ucc6gel)ef/IoftnDetman/Dageg (aufcc ungereimtc -^^anfafeDm fcnn. S« 

njann man»on ©OttroIcbeungebuf)i:ncteSDmge (ebren/unD felblge nadig<< 

5enDg auff Diefc SSeife enrfct^ulDlficn / unD fagen m\i^ j fie fepn metai>horic«. 

Dag if!/ wcblumf cc sajeifc / utiD av9-p&);T0jra8-w5, tag if! / nac^ menfc^ltc^ec ' . . 

3v«Deng.5lcf ju ©crftc^cn/ gfefcf; njlc auc^ in bee ^eiftgen ©c^nfft @0« Dem / ''" 

f^un Siugcn/ ^anDe utiD Dergleliten/ nac^ menfc()(ic6ei: 2irt ju reDen/ jugc* 

rQcicbenivctDen/foroflCcntc^tgroungereimr/fo fc[)dnD{lc& anD |b crfcl;r£cfi« 

It* 5u erDencfin/ Da^ nic^t ton ®Ott flefc^clcben/4inD auf foict^^ SEDe^e eut* ' ' 

fc&ulDt.qct tuecDen fdntc. 

meWOl abec i>tr Ratbi Mofcbe bar Majemon \mQt tlX^t ttflC^ Dem 55it ftKtfl«3o« 

50uctftabcntoei'franDen^/aud)anDere/ tuel^^e Duc(^ Denfelben tt)t^0cr se* »«" Ber^c&cn 
^aclK worDen/fieanDccj!cc/«(gi?ie5lBoctcaugJt>eircn/auggc(egf babcn ivijClcn; S*S 
loglaHbtn egDoc^ Diemvif]en5urcn,; Saauc^tiiduntec t&centl^eki;iten/Die «"Dmc^£t.«* 
Hcl; tooi! fcljrllugunD ijerftanDig balfcn/jeptiD DecsOJepnung/Da^ aHegnox^ Dem ^^'*"«f^«Ce. 

€tgerKlicl;^nQ)erf!anO£/njel£^n Di<?a3c«egeben/^u tierftcbcnfep/ttjoriibei' au(i 
SemelDtt'c Rafcbl Moibhebar Majeaion \Y{ feinciu ^:Sac5/tvefc[;eg a^D-.D ;m<3 Baba **'' 

Mofe, Da« i|}/ e>te pforte tHofie genenner/^ag. 144. unD 145. flogct/ unD Da* 
bon meifteng HI ptcubifc&cr @pracf;€ mit ^ebi:difd;en«Su#qben alfb f^retbif'. 

pi js^^ye jn-o^m td^ naia) itnb nN5r4P.D{:^j( tsmjy Ti';ii tslu n^n 'wnn •|Jl,#^. .'. onSnj^ 


■C^^. R^ji no=rto^ DnS}«i)e< ra'sa own^x mrr o^ i« jit ons orwaj' xnaio n^i «h 

rcan^K noiay an^s^ itr^^h w^'w-^dd^m rrs^taSx^mm n:xBn;iDx jy yrtxi 

^ip f^^s r^^ na TIN ND D3y 'S n^« p W ""^"3 o^tsni p^J* i^snaa amn 
toSs -^njtW iD -non to'jcu^n mrfl 'i3i c'P^nrr ^3 n« iiyot" t«'''< ^?^^'' c^no 'd 
S-fi' P iMJrt n^ |Dpn iJn ^aJi ^3d oy pi i^«p ^^J'k nn;?cD nix xa c'^n^K 
«in3D iS NinnB' vh Mt onn^ n'S on mans' dS «a okj^n pens' jn^x r^''-^ kt^ 

cx^D^s &adift/t)on bemjentgcitaber/ welches 6u ju rotffen not^tg^aft/ 

iff Uteres/ m bit mcnfeen in t>en Wottm betVOaJcn/ ouff tpclc^cn 

feet ^vicbe fcv/rin Slnfc^ung bercn 2tuf (egung) ii<^ mbtcy ©ecten (eDec 

^-. .^. :i^otten) t^tlem 2>te crfie Sccte/ (tccIAec 5ic metfJeii sygct^an fcyn^/ 

frtWa1JbT5eicf)gcfe?cn^abe/un?>6etcn ©4)rifften mtr voc ^u^en gefommm 

Mofchcb»M.-/i„^/ e&er uon t»el4)cn t* gc^orct ^bc/) bcfJc^ct m benjentgen/ 

''"''°" wclcbe btcfelbe auflferltcb/ un& nac^ &em Bii^fJrtben vet^anben ^abeti 

M?oUen/un?)lcgcn(ie3acnt4>tau8/rot>af die unmogltc^c ^mge ben-- 

rclbenroxjorfommen/rtlewann (le in btvZ\?itt gegenwarttg ia>a-- 

icm itcfes abcr ^aben fie get^ati/ t^tetreil jie in ben Wmnfd)a^tm 

aAtin mvcv(idnbiQ/ unt> von ben Difciplinen entfernet (cyn6/ rtud> 

ntcbtbic roHfommen^ettl;aben/e>«^ fie ii<i9 von pc^ felbf^en erm«^ 

tien* nccfoTcm<tne>ttefun&cn^abeiJ/&erfieerma^netMtt«; tln& ^«l* 

ten ftcbAr»or/b«^ bie XCctfen in alien iljren f luacn Stusfagen ntc^ts 

Anbers qeirolt bab«n/ Me vom ftc bavaus verfle^cn/ unb b<i$ felbtgc 

«<»«bbcmaufterltd)enVTeren(unDeigfntIi4^cn @inn) 5u verfie^en feyn/ 

xciexcol bas aufferltd)e 2tnr€^en etniger i-l?rer ZusfaQen gan^ abge-- 

fcfomad t if?/ fo ba^/ xvann bicfeibe nac|> bemjenigcn/ x»«8 fie auejutreti 

ienfcfeeinen/ gcnau betracbtct roerben folten/ man fagen m^te/ 

trie fan jemanbi in bee XJDcltfeyn/ bcr i|>m biefce ctnbilbe/unb es 

»oc einc wa^re tHeynung falter Qo rielfr^lct/ ba^ er es lehen 

m mm- fcltc. JDicfer elcnben ©ccten Un»etftanb iff 5u htrvetmn/ b&nn im 

^icfecr cmfaW-gcm fiebtc tt)ctfen~^3ncr^ebeni?ermeynet/ TOtrfft fie biefelbe ganij 

^sKcnfc&tn ^j^^ batntebtt / unb trcif cs nid>t. ^a gerotglic^/ bicfe ^otte 

be'aubet bicl^cligion i^rec^^^rc/unb rer jinfiertberfclben^lanQ/i^cc* 

brebct4u«^ ban (Sefct? <B»<Dtte6/ bcmjenigctt/ trorja es gettcf)tet i^/ 

BanejttWibcv. 2)annwann<0vD«i»bem<Bfcf«Q^Dcut.4.v.6.) fagt: 

SBttnn ^cn&enr($tiiaf)if {ten^a^me n/roMe3ut )en g^ r Cffc gc ^ gi. 6i 
SSBann fte rote oj^Jcf er) f)o wn werbcn alle btefe ©ebete/ba§ fte muf* 

fb fetjet biefe ^otte uus 5cm auffcrltd^cn Wcfm t>cv 2tu|]attcn berWei^ 
(en/|ol«i)eB«4>en3ufammen/t)iirubcc bieVoldtv/ trejdpc jte ^orcn/ 
fagentt>t!r&cn/gexfi§ltct)5icfe8f(etne'X?oI(JtfieiH ndvvif^es uni> uh* 
tjcrnunffttgee "Oolcf. 2)tejcnt5cn aber/ ti?€ld>e fold^ee am metficn 
t^iin/ fcyn bie prebtget/xreldtje ben tTJenfcfoen foIef)eQa4>en erf laren/ 
{>tefteje(bfJen litest xjctfEe^n; Unt>xr>oltc<B€>tt/ 6a^ fie (itll f^wiei 
gcn/tr«etlfjefeIbtgenic|)tvcrfJc^en/c*iMeJob. I^v. 5. juUfen:) SBoItt 

©Ott (t)r fctiiiif gct/fo wurbe c^ em^ jur ^eif^elt fei)n : <D5ec5«g 

ftcnuvfx^ten/xvivxxnfCennii^t/waebieXVdfcn mit t>icfcn 2(u«(agcn 
|)abentroUen. &m Dergleic^cn jfTauc^ tnfcegscDci^ten Rabbi Mofche bar 

MajemonCommentanouber&ieMifchnam De^^olttluDlfctcnTradats Sanhe- 

drin.fol. ii9.cai. 2.j, in&^mjuSImflet&amge&rucfren ^alnmb/ ^intcc bent 
Tradat SanhedrinjufinDen. ©of^cunftnnige^flrten fm tit mtiftc 3u* 
t>tna\i(i)i)c\xt\QtS^a9ts/t)tv.enni^t6 fo ungcrcimt in tljrj'r Olabbincn 55u# 
4)eni»ocFommct/ wclcfcc^ ft« "it^f nad^ itm'^VK^^ahtn t>erPcf)cn un& flfaubcn 
fo{fen/ttJietc|)foIc^f^fe{bf!en6tclfd(fig6on lljnen gc^cet Ijabt: UnD |at mit 
(inmal tin 3uDe|u SO?anf)eim tmhUt/ &ag ecDon einem altcn iKabbinen gtUt* 
mtl)abc/Da§g{eictti3U&agfc&ri|lfitlic^e©efc^/ Cagifl/DUfunffQ5uc(jcc 9:)?os 
fig/nac[)Dem^u*f^flben ju»erfie^en/alfd!tiuffc auc() Dag munblic^e @ef<|/ 
ta$ iff/ fief ^almuij/ mjc^ ttm 55uc&Jiaben wtfimiDen »e56«n. ©at jnncnmtr^emtcfett mit bteg|Ottlofe tjerftocffeSttten/ 
tKU @o^n ^Dttc^/ unferen eini^en $cj>lanb uitD @<^ 
Immac|)er3^@U?![)?£^nffum/auf i^iclerkp SBetfe 
f($mdl)en / ld(!crn uttb f!u4)en/unt)tt>a^ fie Dcmfclbcn 
x>m fcl)dnHid)e/unt) fpottlii^e 5^a^mcn gekm 

)® fe^nD Cic Sutxn i<&crj€ff tin ^(tf^^arrige^ unb bo§ha^m ^otd^tf im^S& 
mefen/ttiflt^efKb ©£>« &em4)Sri*n unb ftmn 3>ifn<rn Den ?)w>»^"! Wtt«i 
pbefen un&£elb«pn/J>f< cr ju iJ>nen/uni fit ftini)tilm SCott unt!52Bi(' »V« «ot« 
lenju (ef^rcn/gcfanwfsat/frejxntHd^ uiiD murf)fe;His ttitttft^tt/umt aUtn fc^ul^ wt^nw »•# 
fci9«n®ef)etfomgeirt;is<rtl)at/}vi«l'cI(tiegExod. ji.t).9. tinb jj. t. ^ 5- tinb^/,J?'-'^ 
J4.1[>.5'.tinbDeut.9,t>-6t7.iJ.Z4.«Bi)io,B.i^.t»nb3i* t. »7' «nO a. Reg. >7t 
62 ageji^t(j&gge mbe<ften3ubent&timg ii. gayftei; 

0.14. If.UR&Jerem«7.tt.i^.un&t7.».*J*Un&l9.t). lf.unbMaldcb.j,t).7. 

«n& A<ft.7.tt. ■^i* tDJ'e auc^ z.Corinth. M). 14. ndrlic^ ju fc^en ijT. 2ileJ ©^ofe* 
t>M:fc{6e/aHff@Ottc^ ^ef«l)l/ au5 Derfc^ttxrcn €gi)ptif«|)en ©t^nftbatfeit gc* 
fu^ref 5at/unb Oe<n ^«^ gcio6te£anDS;anaan bring<nttJoUen/murmen fie auff 
i>em^cge»Klfa(ttgwiDcctJ>n/n)KExodii4.t>.ii.unDi5.t).i4. unD i^. ». 2. 
an5 17.45.1. 2. ^ulefcnifu ©iejanrft«n4uc^romittl)m/Da0 ecju^Ottfag* 
ti/ee f<5(etni{5ttecit/ ftewccDeni^n nocf) jlcintgcn/Exod. 17.0. i. 4. unb roof* 
fm9at:K>lel>«csucacf«i(5gpi>ten5i«^n/Num.T4.t). 2. 5. 4« aucb Dlc)[«nigen/ 
»ef(ic i^twii fol(^e^"njist>ern'€t^€n/ ffeinlgen/ Num. 14. ». 10. 5Dec ^rop^et 3c* 
€^e ou(* j:(tni(jjj[tt>ur&« gefc&lagen/unD tng^vfdnflnipgetuorffen/weit « ifenen Dw©tcaf« 
9(\mm ^jp ©i;:)tt«^/ blcabtt jt< mgen iljrec ©untcn icgf ben wucDen/ ju terllcben ge« 
ae^en/Jer.ip.t). xj.unDio. ti. i.z. iScmucDeaucbgacwn&enQJriejkrn unD 
ftifien^>c6)>f)eten etgciffen/ well ec iaemm/fo ii)m »on ®CttbefobUn 
ujar/iinenangeseigfif/unbfagtenjuibmyccmulleHcrben/ Jerem. 26. t); 7. 8. 

Wacbgc^cnDg tvurDe er wieDec e wi Den garfien gefcblagen/ unt> ing @cf angnig 
Seleset/ Jerem. j7. ». If. i6. unD tregen feincc ^]Jcopl)ccc»)ung in einen ©c^lamm 
8cn?oc|fen/ unD wolten Die gucften baben/ Dal? man ibn toDfcn foite/Jerem. jg-t). 
a. J. 4- 6, S^tt ^tcpbet 5?2tcba tturDe auff Dcn^acfen gefcbfagenmeif cc Dcm 
&'inig 2i^ab tviDercatben l>a«e/ gen Svamotl) in CJJiIeaD ^u yebtn/ 1. Reg. 22. ». 
3i4. §)et5lmodtt)urDe»ocem«o2iuffrubrecgcbo(fen/(Jl0 ecgegenDcnJtoni^ 
SerobeamflcpcopbM^pft/ Amos 7- »- 10. Smec Dec ^ropb«t«n Cebtjungec/ 
wetc|)er»6m^ro|)b««n©ifajuDcm3<bugef4)tcfetnjac/ rourDe ein Unjmni* 
•i8«8K56- 0ecgencnnet/2.Reg.9.to-"*3aOebabent)telDerfeIb€ngrti; urn Dag Jlebenp 
<«• bi'a<^f/^annDerUriagi|tgetoDtef wotDen/weltei'ttJiDcc Secufaicm getDeiJia* 

get/Jerem.i^.».zo.2?. S>en gcic^anani ^aben fie geileimgct / DietDell ec iu 
3erufa(em Die^eute ecmabnete/ Dag fie fic(j ^u @Ott befc^cen felfcn/ 1. Chron. 
24. ». 19. 20.21. @ofet^Daucf)fontlen»ielanDere ^roph^tm urn Da^ Men 

fl»ffi.y«ttbiiocl9fJomm«n/i.Reg. i8.».4»iJ.Mattb.2j.tJ.34.?7«unDLuc.iM[>.Z4. 

»«"r/ fepn ^ben auff folcbe ?©eife/ ja noc^ ftiel drgcr/ fet^n Die »et jTocf f e gotf fofc SuDen 
fi?~f mit Dera ^gobn 'SOtM/ unfatn wectbeflen ^spIanD 3(?fu (li)ti\h/ Dtm bod> 
nwgf8fl«3«B. ^j,cp^pp{^gf gn unDi:eb«c umgegangen ; ®ann al^ Derfelbe itsOecguUe Decgeit 
Die tnenfcblicbe^^atw/juOJoUbimgung De^?lCe2cf^ &e:g:(ofuug/fln ft* genDiii* 
men/unbfieau^&cmgeiillicben ggi;ptenIanD unD tec ©eroaft teg boUtfcttcn 
Q3bacaos fubcen/ibnen aucf; Ducd; fcinc tceuberfaigeQ3c:niflbnu«gen unDUnre:* 
ricbtungen imskih^m^iQoit unD3[Biaen/n«ben ciffeciger:^etl:atfung aUej im 
^d?n?anggegangcncn@iinte';D€n2Ceg ju Dem bimiifdjendanaan weifennjol* 
tc/ fepn fi< ibm ©pinnen«fcinD n^ocben- ® ie ^Jbarifccc unD @c]}ci)tfg«leb«eti 
mucceten miDccibn/ Do^ ec&ie^unDecannabm/ Luc. 15. &.2. 2(nDece Die ibm 
nac^foIgeteo/tnuccstenaucfc/Da^ ecbepfifleonSMnDecemgeFebm/Luc 19,0.7. g3on te n f^mhf)m(t\maf}mtn/wmt bU^um^mno(iil>(.^ 

Mewn ^fliaretbfiictnil^ juc@ta&t^itMu^/unD»oltenibn»onein<m ^u* 
m iim 55ersc^ Venturer rti}r^cn/Luc,4, v. i g, 24.2?, 1% ®|e (gmtro^tiw ju 
jsrufQiem biibin <BUm auffftai fi« i^n Uctnfgcn tvolrcn; twetl cu HJSti/ Daf * 
<c unD Der Q}flf cc ein^ fet>/ Jo*., i o. v. jo. SBierool cr aucf) Die SSJcif (>cit fe(bf?CB 
trar/ teurbc cr Doc|j t>or «in«B Un jinntgengjljalten/' Marc. 3. v, 21. nut) Joh, i o. 
v.2a «??a£^bcm ou^ Die unremen ©eiftep auff feincn ^eilfgen QHgttt>altl9SJi 
^m f)Qbtt\ mmn ttiulfen/ fasten fmonihmld^.nM)u wiifc/ er treiBc Dtt 
^euffel flU0Durc^^ccI|ebubD«r^etjflfdX>b«rrren/ Math. 12,24. unb 9' V.J4, 
unD Luc. n. V. 15. unD gabsn aotrJofa fSJcif^ Bor/ ec f^abe bcB Q$c(lic&ub/Marc* 
J.V.Z2. jah.7,v.2o.uni>8.v.48,5'i.un&io.v.2o. ^^fiztu\)ttm nic&t/bitf 
fte rfjtt aui cmem gcaufijmtn unt> bittern ^ai Durc^ falfc^c geugen angcflaget/ 
Mattn. 27. V. 59. iinD Mare. 14. v. f f . ^6. 57.if)regett>alttbfln0e^anbe ani^tl 
«efeget/t&neiiwr@ettgIof?«ungfdirc^{ic^b«f£^uiDis«t/ Matth. 27. v. 6f. w^ 
Marc» t4,v. % i^cfpepety Matth. 27. v. jo, unD tnit S4a|tcn gc^lagen/ Marc, 
»4. V. 6f. flucb mitafierbanb ^Sefcttmpffunsen an Da^ ^ceu^ gcbracbt fatten/ 

^^'■^I ^' !Z* "^'^ttD^ J®''^"- r?- ^'* 15- &c. ©?it Dtefcm flUen feijoS ji« Doc6%ff(5«B«f t 
Boqrni<bt j»?rk&en fetrf f^n' oat? fie fo ubel gcgen ibm cerfa^rfn ^^no/ fenDern «"* lOrcti/paf 
&« fttSi^ilfSS!! '''/'*^^-'**i?.'^"^.H"«8grprec[)li^^ ^atv Dai fie gegtn Sgif 
^ 0^«Urfa«b5«^ffct/aIi«ni^en 5)^ad;fommItngen Dcracftait einaepflanfeet/o^acjjfomwiui^ 
MficnocbDcatig«^Jage^Dcnfe!6maujfDflg au^rfte ccca^tcn/ Wim^s^j^alS 
pfen/ ta^ro unDmfhicben/mlc fofc^es Bon&eni befehrt«n '^uDen^erDinanD juit ba^ ecff- 

&ar»af>«®?eNj.N/Jf)wenmi{Dt<r<n aSJortcnwrgebaitentrirS:: Hermes 
iu^€twti/m^fe^md)xo0lvov/ Ucbejabcn/ xoann ihv f» gtrcnlic^ 
mb l«fierlre^ &en So^it (Sfa>ttc» anfpeyet/ vevf{ttct>tt unb mMeyit/ 
^nam^yttdebm »ei:«cl)te|?cn/ gottrofcflctt mettfdjen aitff &e^ 
ierben; 21u{baugibreneig«nen5Sac&8cnB«^f%|«^««0 Eldrlicf) ini Ba#^* 
8i»T0et>an8«i<i9«ttt)wDea»ir&, / ^. 

SDi«w«il abet fotfllc erfc^wcffid^elSingc ^icc Botf ommen mtUmatuht 
mm^titmtff^affmtmbfvomm^^mtbimstnmin maai fo mttm 
Pieienigc/ Diec^ f«fen/ DabecUrpjc^c nc^men fdnnen/ ®Ott inbrilnftig amu* 
tu|fcn/imD ju bitten/ da^ er DatJ tJerblenDctc SuDtfcb* Q^ofcP mft iJ?n 2lugm 
mner^:Sarm5er^9&;if anf«b»n/if)re »crf e'jtte unD mpfiati^^imn tvlev^m 
tttau^Demgrau^cn^rrltimy Darinnen |te^«!fen/gn4Diglfc^ erretten/un?? 
f ^'^''J""^««<'" r«''9Hiflc{!enDcn €cfantnip Deg eintflen ^ 
lf«1?iS£' brm^nwo1Ii,^ie bo^ef ^?t(ice<£)biigf cit abe: »nD DaDu:(^ 64 g)eg iZWli hti emt>g(f ten 3ubmt^umg ii.gap(td> 

gegetiCWuinittiec^ttang 9<5enDeH erfc&pcfUc&en 2aftet» unD gludtn/ 

ceriMm btt ' g^ foatn abtt in Diefetn Sapitcf aUe {pottlidbt mhtMn/ml<i)t &t< gefflas 
&o? r«3ut>en ^bviiio Dcm ^gcm geben/ angejeiget wtcDen/ Dacbep bann febc wel • 

fcecf et tvcrDcn. 2Ban« 0* &enfdben nuc -cna N6zeri. oDet'™ hannoze„, ta^ 
ill/ Den nasfirencc/ oOecnvi^n r.tt^Jefchuahannozen, Da^ ttt/ J«:f"'" «;«« 
tt«aren«nenmten/n>t<fnet!t45entarenQ5uc&ecn gcfc^tebct/ fo l)atten wtc 

nS/ uti) Matth.21. t. ir. Marc. I. v. Z4. AA. i. v 2z. aHC& an&em Oma 

tttel^c/ 3«rn8 von Hajwct^ ge^cilTenwitD/ abet fw gcben t^m wel antm/ 

^ unDitt>arftbmipflic^e?Ra^men/unDn«nneni&n ^ , .^^ ^ ., 

&tA mU^J^ }ifohu, oDec i»- Jifchu. 3n Dec ;?)«bre|f*cn @prac&e 

&. Heni^nbo&fftcc^etTe Jefchu, oDecPictme^c Kcfeu, ml^ii wn.iljnett 

feS^n/ fo Wlcn Pe i^n ntd^ Jefch- nennen/ fonbern xperffcn ben 

»u »««tt»r. T)u jwotcUcfale jefget Dec Rabbi AbrahamPenzol.tn fememq5uct>Mag- 

w"' s'^N «voa k'. -nc^nn ^=3^ r^"«i do^d ni=^rui nniw TO^na^iDamnDW* 
Movy nx 3r«^n kW po r^n no-n mii^n Notsr Do^ iff/ ©"« Ha^e m«r 
TSua.T»tc6ccRabbiMofes,bcreo^nMajemons,gcrettneter<Se6«c|t-; 

nig/ in feinem {5SuchJ«d Gh.ifaka, ODeC Mlfchneh Torah m bem ) Tradat 

^nlfelbfienm^tCaugbcn^anben unt) Dec @e»aU fnnec SeinDe)edo.' 
^** ^T)it mtt Ucia*c/ wei( i5n«n nic^t aOcin ctlaubt ifl/ Die fam @J«' J/ 

ISf § ^t^^JJy^^erdnD en/ unD fie fcbimplflic!; ju nennen/ bcfobUntticD. |)ag bnen 
laiS" S S fep / Die falfcbe ©otter ju pet potten/ fol^tet^ mt Dec Qralmu? tm 
»ciMrt. «^ ij^ -ij f^i;,;^,oi.*.mitDi?fen?iSotteB: wivr^P "u std» «n^^^'^^ nmajn ^ott UnUmhHi^m^n'bmmffc bit ^u^en^firfffe ^rfjeBi ^f ^ iswo t:^Q 1^3' kSi nrr itnp una 3'n3"i i3i Dip -^3 jns ttot Kn«n :n? Trraytl 
Das lit/ 2tIIe X>cr(pottum i^ verboteH/ausgenommcH dtc'XJer^ottang- 
etnce l^bgottco/ xx)dd>c evhubct tfi/ toic (Bfais 4<5. y. i.) gcf&rtcben |:e- 

^et : 2?cr;8cl (ft gebeuget/ fee r 9lcbo tjIgefatUn / (oD«r ftat nc^ ^c^ 


Ekef, ubccfefe QSoctcCDeut. 7. v. z6.) ^u foit f (ticn (?cf cl unb iBfcuct 

bflran ^afcen/ tli'M) aw inDcm cc alfjo |"cf;i:cijbet.: t"y •f^pe^S d-jjci 3«to' 3W2n -jidS 
s^rro NHD n'3 nmx jmp naij ,|V£?^ xiniy vv9; nu nn-i' rrn .dk wjj pz'^i mo;n^ 
nS)D Dv pi S.n N'WT fyT Knuv'^o ■pn jnioN «mjv'^ ks "ny iinx piy m Wi poij? pi:6 Iet)rett>i4>/5agbertncn(a; fcf)ul&t3 fey/ ci"cn ^det unb (Bccuel an 
cinemSlbgottju^aben: Unb «?ann em Cewpcl ctnes 2{bgott6 beth 
g%,(oDet besgaljo,)5a8tfl/ eint)Ol)e0 ^au^genennetwivb/ fofeeiflet 

m^n t^n beth cirja, (oDet bes car jo,) t>«8 1 (?/ €(n nwDC (flC^ ^ailS» Qo fo? 

gen aud^ unfecci^labbtnen/ b«^ alle 'XJccfpottimg i^etrbotcn fc^j'. 
ftuflctr 6er TOecfpottung etnes 2tbg«tt6 / trelcfoe crlaubt ifl / jc. itlf^ .^ , 
Hlesrtucfjmtti^ccm (nemilctj&cc (i5nrt«ii)Bu4) (Dem <£»ang€no«&et' 
neucn<t2|latn*w/) b^trbey fie f3^rpercH/i>efdE)aj|fen/ brts m&erpcrftfcJ)ert 
Spt:a(^e Angeli (in Dec accibtfcbcn @pcoc()e ^€if€t ctJ J^=j^ Ingil) geneiv 
net wocben/ •n?el4)e8 eine ^S\^c fccbeutet. <5Ietc^ Beroanbnt^ ^«t 
csmitbemn^^menMarcolis (Oeg Stbgurt^ Mercurii.) xrelci;cr ron ba 
ne«/6iett)m&teiieten/ Killus genennet wavb/ wcU^sVOavt SLcb unt> 
iSl^ebebeutet; Unfece ^abbinenabeclx^benesmMarcelis vcrantcrt/ 
utib bc&eutet bas VC^ortlctn Mar eine "X^etanbecuntt. 2tiro ^Aben fie 
Killus, (Do^etn Sob be IM Ja K^o^is Tsctxoanbch/ xvd^es eine XJerlpotf 
Jung un5 Bejc^tmpffung bebeutct. (golc^cg m'cD <iucb im ^i^alinuDi* 

|(^CnTra(fiat.B4va mezia (eDCLB6vomezio,)fo).2S' col. 2. fn Dem Tofephoth, 

^a§ m mott Marcolis Qnbtlangit/ seUfnh @6 njitD ebcnma^ifl I'm Q3iKf)?5?iSe??6. 
Joredea,fol.ii8.nuffleroi47.<im€nDebcfo^(en/t)a§mfln<incm2{b9ottein<nfl<>« 8«Ntm. 
Ipottlic^n 5^a^mengeben joUt, SQtil \u nun gf)ri|lum toe cincn Slbsoft v 
jaltcn/ roit untcn btpbcm funfften/ fc4)f?«n unD ftebenDcn |pdttlid)en 9?a5tntn/ 
c«nfteibmg€bcn/b€micfcnn3crDentt)irD/foift«^fein SSJunDec/Do^ fk fcincn 
ijstligcn >:«al)mentoict^ei; gcltflft »eran&(tt ^l«ny uuD tbm an ftoii jefdiiia. 
&rpep C^eiU 3 njit €6 g )eg 1. TW ^ beg ent^ecf ten ^^^enttlttme ii. ggpftet, 7 

weilec/ i^«m QJotgibcnnac^/ ftc^ n icfjt ^lb)len f>at erccttcn Umin. 

««,^"|; 3:a ibre q3#^ttf unD ll)C ^a^ ijl gegen Den mtmm ^)Jafcm n^Sfod f* 

?I*njirt^ m g«o§/Dai fie Denfelben in ibwn Selicbbth (o&er Seikhos, wdc^tg ©vbeKc f«9tt/ 

unreiiitt 5i#. j)ij j^^ auff if)cen gejl'^^agen ju bet«n ppegen/) fo ju ^J)ras in folio anno J47. Da5 

■wwwRwt. i|}/,„,_^(,{,f (f jjnj]iif87-g«&cucftn)orD<n/ foi. u. coL i. inelncm ©cbef tei 

jtt>e!:t«n5ieuen»3abrg5'^agiJ/nKDi!3DTyrchem tiimah.Da^ Ift/ eidun imteincti 

Vta^mm nennen ; 2)a^ @eb<t abec loutet »0ni Slnfang alfo : f^rx cdv \3if 

BKib ^njn y«n p ,mpD^ stt' n'lyn^ ^ira ,mp' nny d'tt 'Jip^'y' b ,tnp« x^« 

:'virT5}< DagiO/3*ruffe3u^tcm&er5ett/ro«nntdt> mtc^ furcate/ bas 
mit mid) nid>t Ok /:,off4rttactT (Dag ift/ Die €5rift<n / welc^e I?6ff4rf ig ge* 
nennrrmcrten/ tuK u«tcn in Dem 16. (lapittl t>itfie ecfien i?:f)cJll/ bcp Dcm 
funf iniDjtvaniffljien^flbmcn/DenOe&«n<2f)r'f^«n5ebc»/ jufebcn i)t/) veeU 
4c t>ctn f opii<^e6 (^efe |) vevUi^ew md)t mUvbtudm mogcn. ©t^c/ 
im6 Jlicbe He t>ei"V b^^iit t^ncn vetrgolten trerOe. ilag ben CBcttlo^ 
fen uffb tlngcrec^tcti ttjre VTiaae »oIl (<yn/ &t€ ba Qcbcnden jn mac^cn/ 
^rt^ bein bcrrlic^er n«^me vergeflen/ unb ber Unrclne S^a^mc Ui 
SB(Va4)UHnur\l> $(ngf betetm (woDuc4) 3€f ug t>erflan&<n tvirD/ Den wtc 
€l)n!tcn crnbetcn/) ^Rgexrol^net a»erbe« 2>a8 if? t^r <B»cbraiut>/ !><J0 (tc 
&te be|Jc?t untcr imfcrm X^clrf urn bas Hcben brtngen, Sloer in Dcnm 
Sugrancffurtmi 3ai>c 425* &i»^ ip / it" 3«Ih' €l)nfli 1667. geDrucfteti Seli- 
ch6tb-(DDccSeiichos)f?ebftan fiatt bee 'SSovtte niniah &ag W3m S^^x Enr, 
n)elc^c^cincn2tbgctt5etffet/auffioId)eSfi3dfer :i3y:in^pi S^Sn dit SMinSr 
tJa^tll/ Unbtrern«bnte&C8i7cr«cbtcteniin&<ingebetcten 2tbBott8 dn- 
gewot>Hcttrcrbc. (g^mrD aber €bri|liig»on D«n ^utxir (Judj Elil gencit^ 
nct/t^ie uiit«n b«9 Dcm fun^ebmDcnfpottttt^«n 0^al)tmn/ Den fie t&nv fleben/ 
fofet>enj^. 
*{« tfet^c- 3>ie »i<rfe Ucfaely wafum €5nflug Jefchu o&cr JifcFm gcncnnef mirD/ If?/ 

mm- mi E:rod. 2j. V. I J. gcfc^rieben fie^et r ^nb<rer ©Otter ^Jlabmen follet 

if)r nt<l[)t gebentf ert. S^abCC tvirD m ^almuDifcbi^nTraddt Sanh^drin fol, 
jr4. cof. z. nunnero 1Z2. ttl Den Piske Tofephdth (oDcr Tofephos) QikfitM 

rr\t rniiy ov txi^ iidn tiaei^/^&eifivtvbotcnten VXa^mtn etncs 2tb> 

g0tt8$umelbcn. S^Clcl)C^Ciacf)in&ini S^UCfjCol bo,foJ.ic8.coJ.j»numer& 

?7.5ufiiiDcn. ^itmnfUnuT^ ^^fwnrnk\(bi'n Qi^adot/ tot einen falftjj** 
©Oif bviltcn/ foiTDoKen fie aucf) feinen Cabmen nidl^t Kc^t melDcn. 

»«J«ift» .'^icfunflfrcUrfBcbiiVDamitfR DI<fenbe(ft.Qen Cabmen/ in njefcbcm/wie. 

«««$), phiiipp, 2, V, ro: JU ff b<ny ftcfc afie ^nrje/ Die im-^imtm-l unt ouff €cDen/unD u«v 
lerDxi' €cDenfei;n/ bitgm foflen/ mu ibrenMflerba|ftcn 3un^en»ecpac|)en nio# 
fiw/ &ann ftemfl*t?n «UJi 0«n Of e^en^^Su^tj^aben Jo«i, s«iiin, vau, quff Die obert ^cn ten r<$ma^n«^en ma^mnffo bk Juben (T^r (flu ^<M. ^7 / fc^on ge&ac^te Cabbaiulif($e ^lankt/ wefc^e Notaricon gimmit wicD / Dri*^ 
gon^e SS3orfec/ nemlt'd; linsn wiy no' jimmach fchemo vefichroao, bijtf i\y 
©ein Ha^me unt> <S»e5«c^ntg xvnbc aus^ettlget/ iHi^n: m C«m fiom jefch„,>er 
^cuffel cinflegebenensoftejJldfticai^en Q5uc^(cin ToMoth (etxc TokrJos) je- jifchu i.eiieu«t 
fchu patina ^.gelefennjicD: inian loy/ no' nu^n 'ivnt -iV idv iNnpi Da^ il^/ ^"^^t^wir*, 
Xln^ (it (bit im &o^t;n fRath ju3«rufa!em waren/) ^tcflTen t^nie^ Jeiihu, xoeU 
dfts bie bvtytvfien Buc^firtben fcynb b€V bvcycn TOOwtw unsti iob' no' 
jimmach fchemo verichron6,Da^i|r/(n)tetc&on;ge&adbt/) Qciii VM^me mii> 
KSet>dd)tni^xx>cvi>evcrtil^ct, €tKn|l)lt^egivtci)flucf;int)c^Rs*bbiMQfcbe 
barMajemoB ^\xA Jad chafaica, in Deti Sifdjti^ctitn ^jiettip{<iun/4n C<m 
.Tradat wti t)cn ^oni^en/ im cUfftcn ^cptfeigefunDen/wtlqijeg in feo ge&cucf.- 
•fen aug guct^t ooc Den €l)i:iilenaii^3<(a|f«n ivorDcn : UnD melDet Dec ^ocfjge* 
(ebrte ^ecc ^o^anne^ 2£BuI|fec/n»o^lDCCort)nt:tec ^teDfgec unD Profeffor jji 3 

9^ucnbecfi/ in feinen Bnmercfungen I'lbec em Q5uc{}l€in / redc^etf 3wt>i(c^«^ 
d^ectftd genennet twcD/pagiaa 39. &a^' in Dem 2)ili5crcifcl;e.n ju ?i?ucnber^ . -- 
bg^nDfid^en <l]cmplat/ in btfagfem Octc/nnc^ &em ^'iaf)mtn w Jefchu aug« 
t)tM{i<i) \ii\:)t/r\yn vaz' no' j/mmach fchemo vefi.chrd,Oq(J i|l/©em t^a^mc 
unt) fetn C0c&ad)tni^ xt)ett>c t'erttlgct. 

^iecau^ iji al(c> f {arficfi lu fel>en/ Dag t>tt goftlofe ^Sofewi^t/ Dec Rabhi , 
Salman Zevi.infeinenimft^ugcn angcfulfefen ^^u4)letn/Demgetne(Dtcn3ut>ti 
fct>en€^mcf/ft)e(c&e£?ecgegcnDe6befel)eten®amueI gcicDcie^ Q$ren|en 
^ui^Iein/ Den ^fu^ifcfoen abgeftret jften ©d)langcnbrtl§/ gcrcf)rfeben 5af/ 
imecflen€aptte[numero z.njioecfein beffcce^ fCi'llen hhD <i^ctritf«n gcmelDet 
5fl&c/Da0«^mcf;t5Suncec^t^beScutc/n?annunfcr^cp{anD»on Den 3uDea ]e- 
fctiugenennetttjirD: UnDDa|jbet:gegenDecbe!i!l)i;te8ecDinanD ^e^/ im Drrt* 
UnZi)^ilim j. (£flpitelfetner;jut)ert-'(B»et(fel Die lautere SBobrbeit anjcige/ 
inDemei: fagt: XCannfic/(&te3uDen/)unteran6ern(cyn/ Ixiffcn fie ti?o^ • ' "* 
unfernQeltgmac^et; Jefchu, aber fje fageti ttejc $xx?ey XPortec allejett 

&«rbcy let- no' jimmach fchemo, Da^ ill/ fe(n 97a()mc wcrDe \?(;rtil3et; 

5B Jc^e ^oflccung auc^ Dec befebcte ^ierecicb @ci;njabe in feinem jf ubtfctjen 
5>ecfmantcl/imjn?eptetr^l)eil/in Demj4.SapiteI/rap. i4uuBl)DeiAnthoniiis 
Margarita in feinem ^uc^lcin/trelcbe^ Dec gan^e 3«Difcb^ ©laube genennef £« h^>mA 
.KttcD/pag-.jo9.n3icauc{)Decgetaiiffte 3ol)cinn 2lDrian in feinem Sent>-unt>o«* J^''^h- 
^^rnung«.'Bt:icff/pag.29. entDetf et/unDOec €l)ri|]«nbeit mit ?a5al)Cl)utgc* ' "''"'' 
cjferibabret bciben. @o(i|eg bejeuget aucfc Johannes Buxtorfius in feinen Abbre- 

viaturis Hebraicis pagina I or. uwD io2. allTOo ec Dorbct) mdcef/ Daj il;m ciumabi 
*in 3uDe / rait wef^cra er i)imc)n gcrcDet / gcfaijt babe / jDa^ geDacbte Drei> 
SBucbftuben/nicbtciIlcin/ttJieertvebif^/ jimmach fchemo yfifichrono, ft^nDecn 
auc^ royw"! npV np' ' Je fchu Sche'ker ve^oe.ta, DfljJ i|]/ 'JiSfus t|? efii falfc^cc iB(Dtt/imbeitt(St:euel/ N&eut<n: ?X©opuber fid^ nidfjf ju yctwUR&ecn if!/ 
ftjeif fiei>nt)i)ceinenfalfc^€tt ©ofthalfen/unbfiJwolDrt^ S33DCt Scheker, a(^ 
Toera,cincn2ibsotfl)i§mL'jUn f^tijfttt 5Bie bann Das ?£Boct Scheker m beg 

taeiii/i^m2ib90tttoiv6scheketQtttettmt/wiebie Qv^rifft ( Jerem, i^,^ 

V. 19.) mel&etj UnfewcrSmfagen/unffi'^QSaurfjaben (Scheker, 

to^ if?/) fair4je ©otter gc^abt: :j5agSS3onToefa aba/ mldtze etgentlic^ 
einen @wuc( unDcibfci;eu!tcI;eg 2)in3 6eDaifet/ Deur. j 2. v. 16. Efai. 44. v. i?. 
Ezech.ir.v,2r.«nDanDcrnOrfitt ttte^c/ ctncn f(i(fd)en @Oft/ tor weld^etn 
man «n«n SJbfdiieu 5cj6en fcU/ ^ci^ef ; ©abcrin Dem ^Sucblcin Othioth (ot)«c 
6rios)RabbiAf:kiva,fohi6.coI.j.gefefcnii?ir&:K^ 'jB' mt rmay ttha nnjjin ;'« 
• ■pTi W my\n K'sn Da^ifi/ S^as XX?ot:tToeHi bc&eutct ntdbts aH&crs/ 
ats ctnen^l>g0tc/tpic (Deut.7. v. 26.) gefagt t»tr&: ®U folt in feffl* 

■eiiS&riiiimt Sluff Die tJOrJge SKottC afwr/ ji'mmach fchemc vefichrono JDitbCF JU fCttt* 

effters jifchu ttt:c/fott5ei:i)ep.Die3uDennfcf;r6alDJefchH,fon&cfn nieiflcntf^il^/ trie ic^ off* 

^ ^"^ "■ t«rma&kn fd&llcn g«^dref ^flbez ;a unfec t^rcn/ jrann fie Sbrifii 3)?e(C)un3 

ft)un/ aUiitit w^. Jifchu fagm/tamft Daeji in D«m ?l0or(jimmacfi t!aDurcf) flat* 

iie[)jui5«rf]c5cngegtb«nn)«r&c/wc{(^e^Dei' fic&acj^fe Eaxtorfauc^ in obcingc* 

JOvjcncm Octe an^qei^^^f : 5)aNrtt>irDini)cm S^pheramanah (ot!ecamdnoh) 
]pa§iaaz4. numeror4,g«rel€nt VA" ^S t^Vpl jK^ "pT ivp pc'''3 WW pNTp i:^C3|t 

;>ni» e\i5^t n'^S ^3 &aeii(?/Un(ereXX?ei(ennenneni|)nfurt5C»-:ml!(|)obn<! 
Dvn^ud}Rabcn Ajin) <tuff etne vcracl?tli4)e flR^ jornigeweifc Jifchu, 

^WicH/ jite. lSBannnun;'cmanDftagenfolt€/obll)nen Dnnn fofcfisd ecrffuc&ert erfau* 

fwfHC" i>«(fep? ©ogcbetc^iUj;2intnjorf/Da^cdi5n€n fceplid} nic^t aKein jugeloffcn/ 

fon&crngar bcfofjkn fei}/ maffm im Q3uc& Medrafch Schmuei fol. 50, col. i.unO 

inDem>Ikat Scblmdni u6crt?i€ fmff^8n(i)(t: 5)?0f?^/foI. 24, col. 2» namero 8f» 

tt)r« a«d^ in Berefchith rabba, fol. 44. coS. r, in t>tm Sltifongc ccF ncun unD i>ler> 
jigRcn Parafcha gclcfen ftfrb : '^^ n^'yi 1213; i^^pD v\\"r vzn Tsn^n ^ 
npT DTi'T D'«y i:!aDifl/tX>eirc«ie8CB>ottlofcntt7d&ungtt)ut/ unt^tenfel/ 
ben md)t x)erflu4>et ' ^er iibertritt cin befel;{cn5e8 CSebot/opte (Proverb. 

10. V, 7.)ger«gtxs?itrJ>/ :i5fr ©ottlofen cnafjmc miiffe tocrw^f^n. 

•|>^r|}c.cienhJirDDai<{tjlenflua)5cIcfeii: ^3^Jr 131313 ijw ptv t3;o sirw 'd b 
tn3-t3^ p'T^ 131 3^131 na?y2 Dag if?/ XTer eincs (Stvecf:)tm iTiclbmtQ t^t/ 
iind bmfelben nicf)t (egnet/ 6er libettriit em befeljlen&es ©ebct/ tote 

(quc(>Fiov.io.v,7O2cr4?nebm|le^cir;i©ft0(S(;&a^{fii§&(^©irfc^tm M^cn/ tvfdn Dcm fofflenDcn bn'tfcH €(jplfef trrcD ernjt'cfi^n trei-Den/ &a er Docjr 
tUben3uDen3o5on.8.».4^.offi;nflicb5fiffagenDurffcnr SSfftfter tintetf • 
eu<^ fan m^^ rtner<5«nDc 5eU;m?llnC> ec f«in€ ©un^c nfema^Un gfet^ati 
5af/ wif I. Petr. 2. V. 22. ju fefen/ aucf) Efa. y^. v. 9. i)om «);>?ef tflf (wc{c(;ci; 3 g|u# 
tft/tt)ieunf<ti mfcem fun|ff(jn€apifcfaue"ful)rlfc{) mit fef?«n©runD€n bti^awpttt 
trerOenfolI/)se|ligtmicD/Da^ccnicniflnDUrir((^r fletf)fln f)abc/ nocf) ^Scf rus 
infeinem2C>?ani)cgemerenfcp:©i)^a(fenf?eDoc^Dafur/(tet5un©Otfeinani T 

()oc^cn/unb(£5ntlunifluff|old?esotrlofc ^eife ^erpacher?. 

nic^f sorunndtljijjjufc^n/ijarbet) anjujcigen/ y^q$ Di« ^uDcn doc gormufenl^'le^'SS 
mUr\i tAiimiQi/ welc^e fre 5fl(Te"/4«»eci^«-'.4'<"/ ""& ifi {u ttiff«n/ Dof Derftlbenstn/ wcic^c fie 
funfffeijn. ®teccffeb«|i«l)cf in^enaHbeccif^gemclDtenSaSorten/ aueJ Prov.JJJgjj** 
•vf luyteH. 5HUfT |oia;e ^iueif*; iDeroen emigc m oem jaikut bchioioni hBcc Die wis i^ 
©j)riic&itorfcc@afomontf/ for. ij6.coJ.j.numefo946.Ber|}uc(;«f/ an& foiget '*^«'-*"^ 
&iJcau|f; nrrDi'io n^j/n n*3i3pT nty^se '3t icx i-^r D'jrt'i ciyi 'xa Dad Iji/ XCas 

bebcuten 6te xx?orte/ Der syt\i\:)mt &er ©otilofen vjerwcfe ? 2)cr Rabbi 

Eljererf<jgt/(fiebeDeutenfooici7fiId)e8F<j»iimedne ^aulung in tt)W (Sc* '. 
bemc, UnD in Demobgc&act)^•nS^ilIf>^m;^enExempJdrDcg^lKNJadcha- \- 
faka;o&crchaf6ko,)inDtmicb«ni?^n<£^tpiteiDedTra(Satst)cinD«i:2lbgo«ei^et)/ ' . ' • 
55icD€f)n'f?udfamtfemeni?i$rjun,ci€cniH;Dan&ern/ (mfe Iti ^<ccn StGulfffr^ 
^mercfungen ubec Dm 3u&ifcfeert C^crmif / Defjtn im Por^ergebenDm 
^■jJe[Dun0gefd;e(}Cn/pagina2of,an^eieig«tnjtf&/3quc()aIfo»crfiud)Cf/a«ivoge^ , " '^ 
l^rtebcn j^ebef r nu ro^h n^9 mva fDiiip's^m t3':'Dm h^-\W '^Dittr 
p'^^in yrino '"' nnjw pyrr >•«? p'Dci ^jott"V p'vo. |w 'jcc nw im^ ij? minSi 
i3pT D^j;^-, Q.^ onn-D^m oin^ai pmT VT^'jm &u«iifi/<^8 ifi t^m (Dem '^us 
Oen)^ccbocett/ 5teX)errat^er j[|r«cl8/ xokcm^ t>it Better lln^ i^piciu 
*^er/ mtt femer ^a^^ iirtijubcinttcn/ un5 fnt>tc CSrube See X)cct>crbcns 
3u IturQeii/ dietPctl i>k{t\ht i>ic ^fracliteni ^jlagett/ un{> e>as "Col* 

^unger/auct) dcr 5a5ccf un& B«tet|)us/ famt thren Jle^riungern gc* , * ' 

«;e(cH(cvn/tPdc(jer(^ctt(orerg^af)m«n vimtjffm mulfen. oiJii> 

n>!coauc{) tn Dcm Sepher juchafin foh ijr. col. 2. ggicfen: hxn yanrt f.-y nn 

:w^3p ^vT v^ ipSm vn^> \xTin' 2t ^t' d'tdSh 2pT o'yn ot:' 1:3 Dad if!/ ©te« ' ' , • 

»ertaUU/ feyn t>C8 Rabbi Jehudai S*fefafe ic^trjllBgCF gCWCJ^H/ UnO 

3 I ^«bcrt 70 _ti(^ltf)ttii b i$emhi^te n3iihmtbum€il€apitiU 

]^abengc$enil)n mii> fcinc Kabbala (raif i|l feine i!€f)i;e/Die<c mn \tmn ?el^p 

miiftt€t] aelecncf/) ge/lrtttcn/ unb fic^ davgcgcn gefe^ct, 

«tf-fln6e« SDic anDerc gluc^^^wmul i|i m Dew gcmelDteii SBoctcn jimmaoh fche- 

^ttc^ Sonwumo etttbaUeiv n)ei4>« |i^ offf fl«^ii Di« Cl;n)tcn gcbcauctjcn/ mt Dct gecDmanU 

^ep in fdmt ^^u^nu&d^il/ in Dem erftetj^^ei'l/ ira wierten CapiteC beric|)t«f, 

■21110 lllaUCi) mDf£i^0C§g€lt^Cten^trCUDo4lor ^iBvl^enfetldTela ignea Satan® 

igcnannfen 95uc^/in &c§ Rabbi NachmansDifputation, Dic cc mit t?em '^cuDcr 
5)aiU gtl)alim ^af/pagina 15.^11 ffj^in/ Du^ DecRabW Nachman (jffo fcfcctlbeC 

feU)|tenjt«bttmieDec; loiy no' ^is ray Oa^ i)!/ t>et: paul/ ^eficn S*]atjme 
3bert<tget wer^e/ antwovUte. ©0 ohcD fofcfec^ auc^ pagina 24. 3 J. un& 
J5>. all:>a geicjea- UnD m Dem '23uc& NifchmiiJi cfaajim, njirD fd. 98, coJ. 2. in 
Dem z7. tapittl De« jweptenCbal^ eon eincr g^tfbfcn grauen gciagt : nno^ 
: dSivh p man rra» DojJ i|l / '^f)v jr?4fer»e un£) (5ctt4cl^tni0 xoevbm »o« 

Scfi^Srowi ^'* DntteSluc^'gocmul bei|f«f/»«nn oucttoneincc^ecfettgcce&ef tvitt)/ 
"^ ' vt\i nfi'n u'ppacli rucho, Da^ tfl/ ©ein (Set j? mil|]c ^ecbctrfjen oJlJier serfpviit* 

gen; SODarm afeer jwepec obec nw()C g€Daci;t tvicD/ {nn ncn tippach mchan, 
ta$i\V'y^v(Sti^ rttttflejerber^m 3n l?«m Sepfcer juchafin ttic&foJ. 158. 
cd. I* allmp bet Author oe^ i^om$ ^cccDid mttCkubragc&encfet/Dief«cgtuc^ 
SegcniKn.^dt>ferTkumVefpaf»anumacJH:aucbet/ aHmo Die 5tCom a(fo {ou< 
f «« : ?<irri vou nma S^T^f' wydi Yy)x hsn on*?;!! ima^a n^Vi'^ti -^'n tixi j3 d;i irn kct 
0»O'O n' Sy n'on zirrv "ly va 'J3"i vj3 isSpi mKBfi^i 1133'? c'lpon n'3 p3 tt^in 
:D3n'3 inDv:i inn ne^n ycnn &a^i|l/<^t:(6ec^ei:ot'e5)tfJau<fccmt<ipf|feretr 
^Ib/uHtglilcflid^ m (enter ^^cgierurtggexrefen/cr^atgegenaUe fet^ 
nc^emt>e Bktrieggefiitwet/un&^at jffraellj^u^e in feinen Cagen ge-- 
fuRbea. <gr^«t<tu4> t)«s (Bcbau bes Cempels 3ur iS^rc un<>4err' 
Itcfef eit ecneiuret/ nn5 ^ben ^inc ©o^ne mio £^\dcl fo lange nadt) i^ni 
«gieret/bi06ag&eriLempelC>ut:cl; 6engottlo(en T'tum, ^et]cn ®^ijl 

gerberjlf/ unb ^e-lt^ee ©ecUtn Dec ^6Kcn.feo/3ocrn?uf^etx»oC'' 

Sen. ^«5en tkitniQun/ welcbc Dec 3^'^ ^'^^ 5JZe§id / in melctiec ec f onimett 

folD' nacbforfcben/ micD in DCBI ^UCblr glbborim fol. 28. col. 1. numero 5'4. OUC& 
ttifo gefi^ciebcn: yyp Wno ^^^^ im-i nE-n ^i"N3 ^xijh nj«^3 nnx crn-Ji -npn9 "iiDi« 
i)a^^/i^8tj|vet:boten&er5ut"utt|ft v>e8i&:(ofer8 n^cfesuforf^en unO 
nadbsufu'^eo/ t»ie unfcre 3^abl?tnen/ gefegnetec (B'eb^a^tni^ ^efa^ 

gerb(?r|!en. ^U\o mtrD oud;) in fuc^-i&oi-^e&acbtem Tela ignea Satans genafi' v!^ o&ecnflw*o/i&€rn». saint fif^e &er ete'cfm2(aron wWte w^ 

icrt'ry nixno nta o cm mn w' nx mWa Dagtfr/iDtc j^cttec (mm(t4) bt? 

rsgen/tJtemarifl^ben/ ba^ fie tint Jungfran ttenrefcrr fey/ als fit 
3€rum 3eboi>rcn i)attc. 3()r ©fill mftffe jerberjten / t>ann t^tc au* 
|m feyn ver^etbet/ Ja0 fie iite^t fe^n fonnen i Was abet Dag f^an&dche 
iibort Charja btttijfi/ fo t)nffit &affeibc/ mit @bcen ju mMDcn/ citicn ^ot\)J unD®i« ihrtter ' 
5!CbDref)€il/fje;3ungftfluaVart(rofftermcif)f«n/ mif ^etf^wng De^ SSJortdf &^'?« "*Jg„ 
|>?arra/ar;o »oii D.n Suben gotflofec SS3€!fe genennet/ irw untmin Diejira&Ai 
^iipife[/b€t>t>£mfunffunDjman|i8|lcn fvotilict?ttr ^:)^al)mfn/ &en fw S^rifift 
seben/ mir ni^^rerm njicDnngejefget mrDeit. \ 

I SMc eierfegiucb^germuf laufef o^n^jVinCi^jNifchmarlid (oM riifchrti6fo)^t*»i«« ^ 

'egehit,no™,0&er OWa begcbmnom, Da^jfl/ ©emC @mf mUjTf ttt IJ^C^*** «*'"•** 

ipoilm ret)n ; mtfokt}e$ bey &ec sorb? r5«()wfm ititurt 5Iu^»gotmu!y tri 

wmjf nfgen/ rvag axie &em Sepher jiichafm gc gen Den ^dpfei* Titum gemelDet 

rooct)cn/ ju febcn ift/aamo Die SSJorrc oj^iino-^'iv bag ifl/ Seine ©«[c muflc 

Mt oer ^3o(len feytt/gefunDen werDcm 2llfi) n>irD cmcb in ermcictem Sepher 

jiichaK fol. I jr. coJ. t. son eincmy ^a^men^ Ben Aldras ge(t()ri(;ben : p nssn- * 

:a:ri'jSaj«yiW Da^lj^/Unb^crBen Altlrasifijur Jg)oamQeilloTbcn. ^icc^ 

Sf;!^"^!'!^^''^^^^^'*^"^ ©o-ffiucl ^ren^ in feintlti ^um^n abge* 

n.5^!" P*i«"^":^'''9/ pagrina r7. in Dem oierten €aplre{ / un^ Der 3er&iV 

I'^rL '^^*1'" ^^^^^^ 3ut)en.@ciife(/ im erfTen ^ b^if / in tern ©iecten Sapitd/tvie . 

in^i*''^'^^"*®**H^^^'"f'''"^'^'^3r"^^^cb^K^^ef.9[)^Qmdamertw^^ 

mm?. (2:opifeI/DtcgrunDlicbe?a3abrbei(g4;^rieb<n baben/tvonn fietnel&en/ 

SE ^Jl" "^'^ ^^^^^ ^'^^^^ ^'« 3"^«" JU fagcn pfleaen/nifchm^lbbegehinnon.^ 
0«« ijl/QaneSeelcmiitfe in ber/j^ilcn feyn. 

®!«fuRffteg(ucb'gocrauIbeffebef tn Den-3®Drten«'0»|)WSchechlkrini-^^^^^ „ 

' Zi^Jfu"^^^^^ m^trigfeif iermaltn?f/ȣr{o1)rmimDpepn?eret fc^n foDen/ 'J 

- f ,°'^OfKO?^Eabbos)!n Bererchith(oDerBerefcbiSribba,tn&cK 78. Parcftha,. 

^2^.11' ^'f ''"^t^^' alltrogefl-bckben fhbct : yty^^ 'an nx ^r vvoa pw wmsi 
J '^.Ir '1^ ..T '^°^'' ^^ ^'^"^ "'^^"^ ^'^ '^' ''■'i^ Dag i^/ 5Det: Adrii^ 

':*«'0efrm©cbdnnci:nia(mftRi)nm«fRn/fr43tr^cnRabbijefa^rci,.^^ 


fticnfetn6Auff«i (Dec Snfieln)?tpcvm«]^l(iii>0«)lobe/ fon^ern &c«r. 
Sgc un??ebene5eyeteX0a>tt ctfc^ajfiJ die iLagcetncn ^auifcn nei«^^^^ 

^ecaleicben itioue^ m Deni Q3uc& Pesiba rabbetha fol. j^. coi. i. juftnD.n, une 
Xn>ei'Oen Die W'^ttt audj .m i^ucb Emek h^mmel^ch foK .^9. coj.j. jegcn ei* 
net! 3vomifct>«n ^a9;« t/unD m Dem ^ieco|ou;mitani:c{;en ?:^«\«^/'" ^>-'«'7^^7 
a"tMeslllaam^nDeDfcgDcW€nCapitel^/5egeni)uiJ?6ntg1«tbucflD^ 
hcaucbet. >)JiiEi)en -:iBort€rt Scbechlkaz.moth (o&ec az6mos) abcc wtrD D«Ei 

. .. ^d Jf Adri.nus aU* In Ber^C bitbrabba fol. 70. col. ,. in Dec UC^t UtlD ftcfajn^ 
*""""'" Ja7crtP'^rafcha,n>teaud;t..Ecbarabb.thv(0D«rabbaf,)fol.Jo^.col.Z 

?her mec^cn im Sepher jachafm, foJ. u i. coi.z. mie au* im«5ucJ;(em KabMatb 
roDecKabbulos)Haraavadfol.78.col. i.ge^enemenSuDtn/ ^a^ttuttg Abul- 

L'« iifcbtachakuazmothavCeDer azmofav) begebinnom gcU|;n / mcUiA be* 

J>mnnj ©cincCSfebcine wulTen in t)ct: ^oUe secmalmet x»ert>en. UnD 

ttJ^CDtttrolcbe aCoCte aUCijim '^UCl)Nircbmathchajim,(ol. x9.c0U.mDem ^7- 

»« ®»tflt»fc« Sawitd Dc^ j:-\?ct)ten Maainar,\)on einetti ancecn gemcfDet. ^O^g abec tjeti^cbeu 
«**""*iSU'" lie D«t®otticfen in Dec ^oaenaecmalmcf tvccDcn pen/ Darcon tvicp in Dcm 

»«^«- ^ecDie ?a« octe Ezech. 31. v. zj. ^oUm fu tatixi mt au(^ be\) ben ^e(^, 
t><nnegen/wdc&e»ont>enUnbefc^nittmenM'»llf" te»)n2 2c. ®e*» 
reB9K#t^a£auffit)rera®<bein<|i/atfo9ei»^i<n-- "cwonn-a nnxT.s n«i 

fncmlicbcec^coi^bn/) ragt/t>^gn«d)bem ^obc bcrfdbenCUnbvfcbntttej 
iuit mmn S^^t8^m abtt/ mm fie etnem vom moUen/ fo fagen fte "a* ^f "'«f "^^ 

fcie3u«ciiie' &elTelb;n '^Rabttiet-l^ no^a^ vm Sicbrdno lifracfad (ODCC Jifrocho) ta^ ni/ 
xum iLebtn bet suf uitfftigen W)eU/ (oa^ ifi/ ium ert)i.(}en Sebcn ODeMa- 

a«n/ron3S p>-y 13T Secher Zaddik lifracha Qo^it lifrocbo,) DU^ l|I/ 2)aS(Bfe* 

Sa*tftt6bc8(Sece^teitrcytm@cgcn/(Da^lll/9efe5nct:)i:)Dccfpiec{?cn/ 
biWti v^y alaf hafchdlom, Dagirt/2(ujftt?elc^cm5er^wet)crey : ODcc fte 
faaen aucb ny mii Nuch6 Eden , Das lii/ Seine ^ii^e fey t>a8parabct6; 
oSc py inova NUbhmatkci (oDecNifcfamdlb) Eden, Da^ Ift/ Sctne Seele _^n ben fi ^ma^Ht^m maf^mm/fot> k Sut>m g^riff D ^tbtiu 7? 

icy intern pavAbci^; Ocec py t» n'nninnu Nuchath6(obccNMcfa6ro)' ,\, -y' 
tihjeh began Eden , DaU tft / Seine l^niye fey in t>em p<xvAt>ci% t Odcc auc& » 

py pa rrnn wsj Naffcho tihjeh began Eden , t>a6i\i/ Seine Scele|ey tnt>eiii 
Parrtbci0/ wic foIci^c£S|>m utit)tt>ic6erin i^\n ^ucf)crn.ju fcljen ift. 

&er Unber4)ntttcnen<B'a)ttgcnennct/ uno wecDea iintd) Ui Unbihrntwiicnmcid^niv 
bit €^ciften »erf!anDen/ tt>ie uirfcninDenutf.Capitcf Diefc^«fi«n^5ciJ^ct:^-^lL'"' «*'^ 
totefen twicb. €^ roirDabec&tefe^ in i)es Rabbi AbenErra2(uglcpun,(?iib«&te 
SGDocfe bc^^rop^cten S5(}nie(^cap.iu v. 74. ^u<^tt)erl>en ft^ etUdK^tb^ 
trunnjg^Codcc :2)ur<()&r£(^er)au6 Mnem ^o(cf er^ekn/gikfcn/aif* 

t^o Dcrfelbe alfi> |c^rcib«t : ti-fjiyn w« .nito btxti ■na'am i6x ta5 ift / ^tefelbe 
( 5lbfrunni,c5c ot)cr ©urd!)bre(^er ) feyn&3Hc5ett^e6jent(!cn tncrtf4)cnge* 
xccfcn/ajcl^er 5cr Un&efc^nittenen ® Ottf }i 55in:cl; Die S^ucc^btecltjetr 
ttbwDciffcbctecDiebeiiiaeSJpcIld/ me foic^e^in &em7.Cflj)itclDi<eiJecjl«n 
l^l}ctf«{tvirD erroiefeiittserDem 

S)rttten^ivir&tr Dm ^nhn EloUEiom,t>a6ifl/ J>cc<5(Dtti^&om6/"'-9Ktrb«6« 
ob« ber (e&omtttfjtje <S^ott,9v;^fyf:-n / »i^ in^^g abacknei^ Commentario , f^l^^^* 
eDcc 2Iu^{cgun}3 ubet Efa. ^4.^.9. foJ.^ g.col.z.ju |e^cni|?/a!ltt?0 er com Untet* 
sons Der @to&r 3iom/ r»eld[;e.'ec Ducd; Bozra , Die geiucfctK ^aupt«@f abt in 
€Dom Bcrilebet/) isDJclDung rl>ut/ unt) (il|0 fc^ceibct : nn'rt 'cn xn mi-a^y mpoa 
i mnni o'w oipa nny irnn tirravjn cm 'n^x wnp Dflg (jly 2(n fl4tt/ba§ Bozra, 
1>CJ« iff/Uom/ bes l5&0!tlf tiff^en ®0tte6/ mh i^tretr (SoQcn ^'^eiligttjum 
n>ar / xoivb e« nun ein iDct tev Ceuffel uiib ber untreinai (Btifiev wevf 

ben. (^b.'n jblct>ig \lil)it UUC^ tm Q3a'4) Mafchmia jefchiiah fol, 1 8. col. L. 

S)ui'^^Dcaiiflbvri»icDDte(Si)CiOcn^ei:oa'(lflnDin/n)ieunf€nlnD<m i8.€ai 
piteioicfvs eriten '^beilei mcitl4u|Tttfl julefcn i(l, 

23(erbtcng^eiiren|teif>n isj-h^'n Eidhen^char, ra^lH/ eincnfrcmbbeHiysB«&«rwi 
<5ott. 5)i.rtfn)irt)im5Buel/tcJn Afkith (obcr Afkas)rdcbel,inb<m€nt)eD<^ J'S,;'®*** 
Dcif ten '^^5cil£i gslcfen/ oKwo Dur^ eine€abbfifif?lfc&e 5!)?aHieLVtfef4)e Gematria 
jd)f.t/narni(J)er mdfebsttjiefcnmerDen trill/ i)at €&i:i|tugein fcembDec®Ott 

]ii)/ unD 9C|'ci;i:ieben frc^et : lU^ Nnua'in 13J 'H'jx Elohe nechar feegematria 
J^fchu, Dag if]/ 2)te tXJoCtC Elohe nechar macfjen bur^) bie Gematria (b 
»iel rtls Jefchii , nemdcl Jl^. DtSnn Elohe nechar macfcet J 1 6. UnD Jefcha 
«fc€n(bt)l(ff. @ofc()re!betauC^&ecAbarbenelinfein«m?SuC&MajeneJerchuah, 
fol. 77. C0I.4. alfo : yvtr rvaa ymn n3i tt^n now toittf nwntaoj ''^ya itok 
iftts tannaii d'to pj«rn rr t{nua;,a r6iy 133 ^n^jra* nntai DOt' tfi/ JDiejcni- 
fle/ tt>clc^e bie Gematria »erftf^n/ fagen/ bag bmrdjbfc tCorte (Deut. 

31.V. 16.) yvvn nsj .n^N Elehe nechar haa'rez , Da« ift/ J^reitlbbC ©6t'* 

t(r tiit (Sr&en / bcr <5laube an jffgfum nnb m<trwm bcbeutct WJecbc / 
il^v^evZl^eiU ^ bic* - , hinotil nsj fl^x EJohenechar (b viel ah J^fchu, (mmM) ^i6,)iu\b '{-rur^ hai- 

©wcijourc^ Elohe nechar.od^ift/ frewb&e (Hotter 9ci]<nnc(»t^ctDen/ ivfe Genet, 35. V. z, 
Snarl^-^uni) J°'* ^4- v- 20.- Jer. ^ v. 19. «{!& fikien anDccn Octcn i\xfi\)in ifi i ^€|U8 ab^c 
mmt. i\\ md^t m frem&o^c / f onDc en cin mabw ©Ott / w^e tm niJc^fol^j^nDcn R).t& 
wmfcfen noecDiin. aiBa^ abee Sen Q3«tt)e!^ &urcf> DieGemitEia btrnift/fo pficgm 
Jt^ac Die ctjorutecn ^uDtn offtermai)!^ eiwag auif lo{c{?e iECetfebs^ jubnrgen / 
^6 if! abec |elbjg«^gama unaa-ciiut unD ldc{;er.ic& / irelcfec^ M« mif mi£cflicf)en 
€jccmpeln befrd}ftt^'nv<rDen fell, ^v^ i?em ■;>3u4) Ja«<ur chaddfch frebct/ f<j'» 

f 40. coil /. J. num. } ! J. unttC tlCtt) ^itcl Mdrehe , aug Dcm Q5lltl? Megdlle amu- 

feoth (oDeramiilcos) fol. 14. ct>l. 4. .gefclTicbcn : dW O'^'^^d pio rrn nit'O 
Wn ^^3 ^s•^^^ tr'^T na/'o ''J iiN"rT n's o'^st «ti ainan taxu^ sewi minn nSip") 
\r^"r\ I'V d"o isi'^isi jrora d^- nnvo Dfl^ifi/ tllofes tft wn5erel:t|ci5ttffun,<| ' 
V .- ' &ev«)eltl>cr/548<0c(ei53wcmpfangcn/wrort>nctgetrere«/unb&a5t}l • 

64 >jenige/ njclc^s &tc Sdjrifft (Gen. i. ▼. 4,) fagt : UI^^ ^O'd t^*lH7 
nx,l nx eth (oDer es) hihr, t>i»^ ifl / bu^ VlC^t/ b«nn eth haor macfect 5urd^ 

bieGemafriafov«'fAn&er5a|>f/al6■•:^^ n:D m6feherabbsnu,Daeil}/ tllo* 

^8 unfce Jlc^c(«ei(i«r/ Cneinllc|>6 1 3O xx>c\d)t 5<t^li>ie 6 1 j. (Scheie ent* 
M(t : Unt> \9 x>it\ \x\a<i)tt «u^ (oag ^?3oct) Mofche,TOcnn ea volUg Mero, 
Schin , He gefcl;rtebcn roitr&* :^\^ geoud ;rai jaikut chadufch |li-l)ct fcrtiet 

£ol. r ig, coJ. i. nufliero47, Ui^tCt Dem 'i^ttclSrhabbith (cD«r Sch2bbas)verafch^ 
chodarchim a (a; 3pr rrjp rnTCy rav^ \\Ti"j'? nriw c n^ tee n^3 n^ 
'.hm n^^y stnu'cD nnVo rrh p'o mt? b^^ D. 1. 2{uff t>cn 2tbent> bee ©4b» - 
^at^v b«t>tc:&raat (ba^ij]/ &er@a6batl)/ rot\&n ton Den 3u&en«m« 
*lSrautgerienuttn)irD/) \)txhtyUnM voxxxht ber Jte« ^ocfjseitmatjl ge» 
bttltcn/ ^aim 3<Kob tt>4t mit i^r feuff ben eabb4t|)-'2tbe^^ vernKsl;^ 
' \ let ; 2>je(<8 vcitb ^uccl> t^a© TDort nnco miTcbteh ( n)e(4>«^ «me tTla^f* 

5€ttii<i,vcr/)l)cJ)eiitet/ bannfclbfg€8biir4)t)tcGematritrfovteUI& hva royo 
Scliubbith gMilol (oD€t Schst'bas §6«IoJ,) t fl^ ijV be« gr offe ©rtboAtb (ncmltc^ 
:74t0 <^'» ^<t: 5*^1 m«d>et« @wd)e t()^ri4?tf Q?«rtef€ fn&en jtcb aucb hi 
&eni ^atmuD/ in Dcjfen Tradat J6nw, fd.y^J. cot. p. olfb g^fd^rfeben flc^; 
5' 'in ^nuD'« Ti'Vi niT 'tJia V p/;nD xr,^ nm fTi'jjT pxo 'nxn «o-j?S nn kdd 6r f, 
;' 3Dc6'i>r;vib8Bect)ctin jcn€rtt?elt^alt5t»ey |)unbert anbcjn undstofln* 
15m m;a0/ trie (Pf. 2 J. XT. 5.) ctcfagt xtJirb : Cofi , mein "5j?!CCt)Cr r«va>h i^ 
DCtf ; bann bae tOort n-n revajah burcf? btc Gemarria f© ticlvncr.ifjcl; zx i .) 
BWcl^t* ^C9nDt^kf«^nicfctflro|f«®d}n>ttcf}(}«it«n/ Da^nianlolc{?enrtj;dfcfje 

i> ;-' ■ Q3i>tt ben f^iml^iiim ^ai^mm/fo bk ^itUn f i)iiiTi> getjen. 7? f)at/btlli9tac5*tt tnii^? ;|)<;^mes<nsi'nric|ft fie iiuci^ Dei- Rabbi Aben Efra m fn- ?<rwtrfr£iK{« 
mc21u@l?gun()ub«Dan.u.v. ji.f«!?i'n>fif/ ttjanncraljofctECtt-et: D'^mm ^>ii^.*" '*'**" 
! nn myii "rnn ^sn jntD^u paipna nvnixn ijj mSon t)a^ I'fl / 2CUe bicjefiige/ wd; 
d?e bte VCortcr ober 25u4>firtben bu^d> bk Gemitfij n&d)b€n'5^\)l<m 
msveckmn/ bict^untinccitekunbi>As(BzjKutl)qoMenbc&ad)e. 

SSGeaen obccMe Subengfauhcn/ tKig&iefe 5}?<»mfc efmn^iu bem^ngudig 
fep/ fe !tlif)nen Uic^t(J!^i)aBUccl^t»ariui()un/ t>a§^(^\ui<li)n\hs/ Dcr njal)^ 
re »ec^)«ifene ^Tli^iae/ unbnic^f <tii fcembDec/ fcn&scn&ecciwtgc ®Ott fet>/ 

Dann Ira ^Udb Zerorliammor jMef fo!. jy. col. 2. itlbit Parafcha Va}eze , aif* 
gefcfifteben : atfr\7-h)v NifwnVV ^n>3 131 n:"r j'ioa -a^j? n'li-rs n'ro DCiS ift/ 
?Drt8 VDort R'i'D Mafchiach (Da^ if?/SQZcgia£j/)4Hfl4)ct Ail t>ei: Sa^l 358. uii6 
biunmn xoivb bae VOott nh'v Schiloh ( Dcjfen Gen. 49. 10. >T)?df ung qs* 
f(i)wi)et/ t)a^ucc&Dcc?l}^i^^a£St)«:|>a^Dei1tvn■cO/)beg^riff€ll/ tyck-fjcsfowicl 
«n^er 5a^l«l8 e£?a Harchem,,<n)elc()e^ bet; Den fXat^inen auct(B>ott beDeum/ 
neailic^ j-f f OAustotrgft. SUifffoIcfec Wtift Unuawf) be^auptetttiecDen/Dag 
bucci) Dag 0«t)ac{?f e ^Sonte SchiJt^h Gen.49. v« 10. 3$f«^ s^i Miftetjeii fet) / Die* ;■/ 

IVeit De« SGorte n^'^^ tty o ij* ad ki jdvo Schiloh , j^ae if} / ibi^ Otl§ bf f Schilofe 

©Der bijr J^e(D f ommrt/ (^mfomlan Dec^oJ)!/ ate in {3 r^" jefcfaua be« 
Oavid, Dad !|i/3iSfu8 bet So^B b.i»it>6/ neniiicb 4^i. ma^en. UnD Do0 
Die SS^erf e Efa. ?.v.^. msj ^it p?v kSd Pele, joez, Elgibbor, Dast|f/ touixber? 
l>^r/ "Jsct^/ }?rtrcfcr cS(Dtt/ 3€fain (Ibrillum fecDeutcn / Dieiwil bfefel he ei« 
neg(cic()e 3a: Imit o^n 50orrcn cn^K p yic^ Jeichaj feen Elobim, oa^J iti/^i£= 
4i!3/ 6er Qo'->n<0tf>it:6 baren/rDeldje in ^29. bef^bet. Wisau&'j ba^ Die 
.S©i3tre Ffal. 72. V, i 7. icr iu' Jinnon Schemo , Dug .\t I ^ettt tXa^msxvk^ 

Dcr|cli)i:n gabl/ ii«mlic{)4^^-mitDer3aMDecob9vDacbien^JOdrtet nn p j?w 
Jefchiii ben David, Ddfi {|!/ ^^^fue^et Sc^ii3Da«i56/«bfrceitif Dnimefii bit* 
9(-ic5c!i(£jre:!rpe^mcf)cgei;enDie3uD2nbi£J>efflere!]etK)efD€nfonren. (goirc* 
nigabcc/ al^jiesicfeeocbint'jgunDunipertvectJfidjiinnebn'.cn/ ebcu fo tremg 
cucb leonD ibre5^€»etfc / Die fU \&ld)a Qi\hlt gegfti Die dbc-iftlici^e CK^dgiOB 
l)Ci;bei>bd:igen/jHt4ffH. 

-^ Sunfftcng liennttifie C^ciiTutn myt: TaUth ( oDec Toiis,) bo^ ill / efn^n*- ®»r*?tm 
^bgott. 5:)iefe(}3K3octfoininet^ecwen nyu taih, mdci«<JinDec^ebc*'irc^en5f;Sg;lJ* 
ppra4>e/ krcn/ unt» DawebeninDec (JJ^alDaifren @pcac^e/ •f^ucercy tcei-8«8«iin«T* 
ben / unb wtgeflen beMfct / unD roirb em 2lbv?otf / oDer falfcfjec ©€)«/ De^* 
tDegcn Taut}i(aDecT6us)ge»cnn€f/\-c€ilDer)eHigc./ rrie(d«ril>mDtcnct/imty 
fl«||t'J4?e -^ucccq? tceibcl/ unD Deg roabfen @0 fc^tec^ffct. S^ietveiJ fi. nun 
<i^n)luni/ol)n«c<Kttet «$>« 4<^t:v vom^mmtm/m ». Corinth, ly. v. 47. 7^ g>eg r. tf)tili Ui mUdtm 3ul5ctut)um5 n. ^a^iui jufv^cn/ rniD ^tmnielun^<£tr&enerfc^affen ^t/ lule Joh. i, v. 3. unl) 
Hebr. r. V. 2» ju Iefet)/t)or einen folfctjcn @£)tt ^alrtn/ je gcben fie ibm auc^ tic* 

fen ff)(Jrf(ict?<n ^}ai)milU n>k Ih De^ Rabbi Salomon Jarcbi 2{U^'e0lir.0 1'lbcr Efa. 

y. V. 7. (n)dcf)cii ^cc§ rofr »en unferm .^cpf nn& unD (gcligmnc^cr ct f Mren / ) 

nac^) 5lii^nH'i| UtT ju Q}enebi(| anno 285- t>a6i^ma<b unftrer $at)V i fzf. in fo- 

Jio.mif migtt Ovabbinen SJiislcgungcn/c^tDrucffen 051^01/411 fe^en lO/cHtvo tv 

Olfo |'cf;reib<t i »««{^ »s^m nnj?o irra oa^ifr-n^ f oniyta^ cu' onoiifn d'j'CT nDi\f n^i 

■ . ' - inw nixD tt?S\y ;:^idS Tjf niyt: wik »*vi3 bo^ tft/ ^en Kctjcrn abcr/ xj?cldE)C 

^jefeVOcn:teront|«;emTdatlloDerSl^gOtt/(^ag ffl/3?€i'u)<tu8(c0cn/mug 

manantworten;/ i({&«nniiidht8ierfelbeTautIiot:icc2tbgotterft«tiiCSrv 

^evoft 500, 'Jn^^mQciommctti (ge irirD m Dem ^Sudjlcfn Rofch amana 

(ot)er amono) fol. i^. cof. i. Donren^j^riflcnsekfeii ; niyoa ir&x'r T,y ^a 

: XDrr o^y^ pSn orv'? j\xi d'tcidi tra^o nrr naiiirr reiosaT Da^ tfr / ©0 lunge fie an 

ben Tautf»oi>ec SibilOt' glftubcft/ unb in beni fu!f4)en<5kubcn veibavi 

ten I fq>nb fie ^et^er nnb X^erUugner ®(Dttc«/ unb ^abcn f etiien C^eil 

<trtJ>cr jnftlrrffrrjcjTtlOelr/ Da^itt/ onbemettii^en^fbin. 

VT. 5Er»et fetci))l(fn$ !ienn«ii fie iJ)n n.rv Jirah (oDecjrrofi,>ttKlcte<^5lCoctd(»t'nt(icb 

frStiS'^' eire^nrdjt-fjcilfff / imrg.nttid^abei: einen 2(bgottbvDeutcf/ tv^eld er unbel>d« 

wttac^fiiJtn. riflei; 'iOeifc ^ec^rer iniB ffcfucctJtet mii D ; UnD olfo tDiit^ c^ in bcm Jalkut Schi- 

indrriiberbre^falnTcn/fol.117. col. 3.nHmerog7?.gcbraucl:et/ flUwojjcfcfcn 

wirD r anr fnrr :p3 Sir Drwr d'^ij; xh^r\ nicis ba^ if! / 2>tc Voider ber tX?cft 

madden i^reJiraij,DQtfr^/ invert 2(bgott/«ueC5olb unbQilbetr. vgof?e* 

bet flt.lc|>inJ>t'^ Rabbi Mefcbe bar Ma jemonSepfaerMizvoth (oDct Mizvos) fbl« 

^ 82* cof. 4, (jlfi) : >T3tn JI7 O'TiK D-nS» cu'i n^Ti' nox i«s",m irxT3 'urt ij?'3tt'n }*<S 

DajJtff / "y^x follct emcn ^)?ben bey feiner Jirah , oDcr feirteni Sibgctt 

ntd;t(H>i»crenlafl[eH/ nnbbagift/ to«« ber gclobte <S(DCJL (Exod. ij* 

V. ij.; fftgt : Sinbcrcr © wter 9^al>men fofit f t)r m<t>t gebencf en. @(ci* 

• '" , Cbcc R)et}« tt>irD COiJ 2Gorf Jirah jrj r«? bcfagtcn Rabbi MofcbebyrMajemon 

5Su4) jadcbasaka(obercLis6ko) im ccficn '^J)cjf/ tm^^tactat »onDei.'?ibflof< 

tcrep/cap. f.nnmeraio, unDinbem^alniUD/ im^rOCtalSanbech-in, fol.63. 

«of. 2, gcnommen. 3>iti)crbit!8Detc3u«^n<i^Pt^f"«^n€^!>fi|?i'tt^Qfr«>/ roelt 
»ir i(jn/iivcer trrigen^^Je^niwfl nacb/absotfifc^r wciic seceijren/unD fl(^ einen 
©Oft fijr^tcn. S!)e5TOegenfci)reib«tDcf Rabbi Becfiai in fcincm 5)uct) Cad 
hakfefeach fol. J4. eol. 2, J. unD iBfcinec2luS(egung uber Efe ^.53uc()cr S[)?o« 

fl^/ fol.ip^.col. I. in bcr Parafcbd Vaethchannan , uber DlC SS?Orfe Deur. 6. v. 4. 

4r6rf3frae!/ ber.55(Srrunffr©Dtrif{f(n emiger©Ott/ aifo: iS« 

Ktnc/ p iiron tdin cnxr Syr iqiS oSij;n n^isS ns jinrr n'n thn '"^ SxTi^' yov idm 

5D*"iinS^"' D. t- tX?<;niier/(n:m!i*€J7Dfe^/>«cf<5gtb«ttc/^orc3fcacl/be»; 

^tStcilirincintser/ fo^attcnbkrolcfecbctfWelt CDie£bn|ien) Ur* 

*. , . - f«c^ f«4« nefemen Unnen 50 fligcn/ ba^ tit Sd;rifft von il^ccf Jirah, E?a£5 i}t ^r 
i^rcm Si&iJOtt fbld^cs nicltc, tcc!d;cr tl^rcr tYicy\wnt\ nad>/}eh6va ^^^€^ 
io^rr ge^en^etT^tr^. C: c n.nrDaucf-; in Dee" RaMi Lipmanns Sepher Niz- 

2achon,pagina i ^i. numero 276. uber t)Jc2Borte PfaJ, jj.v.9. (g^OlCCfft/ 

unbfe{)ft/wfcfrfunM(d)ber J^(£rriff/ aJfogcfJjricbenr tniw iw t«3 

; {n?jiD nyin ya) dhst D^VrijiS' c-iciki nS'SN piy^ icjj«3 wtbi jnci:'^ •to'Ss 'nit onat 
bof^ift/ ^ter re&cn&tc<Ct)riften S^tnge/ wetcbentc^tm%ltc|)5;u^orctt 
|cyn5/ iinMcflenbaeXX^ortiDyu taai»itCfe^aei^et)aus/effft/ un&fa* 
gen/ bagftc tt)re Jlrah, t>a« ffj/ i^rmStb^tcifeft/ tterc£)cs bocl) ^te 
"Dernunfft nict)t ccttraseti un^ Icyt>en. fair, lints fn Dem alten Nizza^hoit 

jriiD pHgina i j ^, ubit Dts s^Bortc Eiaik 4j. v. 20, .©fe ta f^fm jjel^fmctt 

©O^n tragen / QtUftn : yyn^ nx o'KipiJ Dm vf'y T«ii-D ^dst nyi 'ns' w 

cn^y -fiS 13-D niron in"' nscx '-.ly it nrnx Sy vrtrn >ik' nn^ 1^ hti i'> o'S^Enov 
: crivw niDT msnn^ d^v5t VJ'n is'^fti-v ba^ift/ 2>Jefc6 beteuttt ten SettelunJy 
25ucc|>fc^lag/(Cadi|l/Paserea^/fw2rcf)f£r5iV5alrciTdf&nennm/n)5iltcr3<f« 
td unD S5ur£{),'d,iffl,g ondncm^uc()»oiii5IBe(ieE£reu^.-tt)«ifcseniad}tttii-D/) 
fammt &em Bilte/ Trclc^csSarrtoff fotmtrct iff^ QtV/ ( Dfe €f)rtOen/) 
ttragcn 5rt8 ^ol^ / unt) betcn benjeiitgcn CB^(Dtt an/ nac|> 5efjcn Btit>nm 
folc^esCreti^gemac^ttfl/ roelc^er &oc^»itcl)tcrld(enfam SDumuft 
«wcl) nic^t (atjcn / &«^ tie ©c^trifft rcn ctncman6erii'iDol(f rct>c/ tt>el* 
<^?«s (ein ^ol^erncs Btl& tr4gct / utib bae <i,o% fclb^err anbctct ; 
5^annt»anr^^emalfolPa«/ fb ^attc/iemcl>t gcf^gt/ SuCdftjr^n^Ol* 

^erncn©06m tragen/ un& benff Ibcnanbeten/ (^on^<rn |!< ^dttc In t>ec 

w«|retii 3aJ)ivie cflr / I'brt bol^crnef^o^m 2c.) 2>af)cn'flcegan^getrtg/ 
Ortgdte Qc^rifft fok^cs x?on &enitcntgcnt?oEcf rcde/trclc^es anyj^fum 
giaiibet/ 5teix>ctI6tefeIbtge5a8^oI^«n6£reiu5tcagcn/5amit fie^as 
^jl^m'^ Jbrcr Jirah, 6a^ ifr/ i^re<J StbgOtt^ fe^n kficn. 3n g^Dacttem aU 

ten ISizzachonjvJcPfltld^ paginal 57. tin? 2:^8. uber DicS230Ke Exo(I»2J.v.2» 

aHanmuirtc|>nact)l>«m mebrernwenbcn/ aifo geftbricbcn : jnjD pi 

"«J3 oj'K oStti moiK ^^''■' c« '3 lyo ^s4 to'» ruos ttik nim r ann -mx ns^^ o^yn . 
i^njic 0J1 : DHNT ^snt? tn'ye d9d D'SKjcm Dj? rwiar 'd py> B'^s3;cit?'\y nnx new 
|tKi 3Nmbi:r din p ^i^nn n^nv on^-c '^mv -::s tia6if\/ Unb alfo i^ ee bee 
^dt (Bektavch/ tc^ man bevmencefolse : 2(bcrfjc^/ wac^bcm 
leiauben an j(5fum b,:brn nnr ctlff rolcfer rt)cr ^dOgcitm/welc^c 
ftUcmcHfoviel/ de&^f etnntfeiriradmrcl?eVoKf (ak berSflhf unD 
Wcngc ) auemac^en. t^s fini) a'lfo noct) ^o.Xolcfer nitt5en3rmac.' 
wen/ tt)dct)««Ucbc3euflen/ ^agi^rej'.rab, Dal i|i / %S(t»aO« cine lau-- 

^ i . tcf« ■V«. ffiirb a aatkOfU; ^'^^' « Sem Sepher mizivoth ( ot>« .inizvos ; Dcg Rabbi *Joich^ba. Maje 

'"■ Son faLgV col. u gencnuM witD/ aUiro alfo s«f*ttebcn (iebet : ^^ n^ 

S / ter ift aud? gex»t^lic^ le^ujibei: einQtg / abet fern n«bme tft 
SihjJrt / fe«i"« rJirJ) md>t »on alien Jekova geneniiet / ^tewetl 

ftn ? UnJ alfo iictniet cin je^ce V ol^ ^ie (Sottpe.t iv^ct) t)em na^mcH 
"Iinet Avodakra, oDirfdneegibvlOtt^. @o fcl)«.bct aucf) Ccr R.bbi Sa- 

Cbriftcn / tt)lc unteo in Dcm . 6. (iapu^Ur^vi.fcn njuDV ) ^ePfd;a^t ^a^^ 

S^ fcfexpS:;?. -Uui) moe.;-. ^3iici} fimek h.m.uH,ech wiD«i. 20.C0I. 4. in oem 
:r2 lu»UcV/untirDctn;?:ref Scha=.r ('>b.m hact6hu5«aiclDet : rrcy r«n wx 

- . , -Cm Doiiets'hcnDcti .^Dflcl;t'ttirD / ) ^at ftc^ f^lbfteK 3^1 cincr Avoda sara 

' 6fe£c cincm SlbaCtt Qemacbet. Ubec ias fiv^ct in bc|asr=:m ^:bu* Eni«k 

itdiferiniMH , ttou bec @eel3 i|:tjn{li,^iMt|^;nebcn : -'« n^J:? «'=f/-T 
• m? n-iW irvy noT p'' -.n« DQgil^/ ^Dte^clbe tjt e;gent{tcb bje Avocfasa. 

Tra, obfi:t.ei SlbAOtt/^ranterc (oDtc frcmbbe) (DiPtt./ t>est»€gcuj)at 
«v ft* relblien $u eincr A^bda sira ct€v tinttn mm B^mad)eU 
£bcn ai|I> wiw flw4> ^"ftu^ m tm ^alinuD'^vUvmuty allivo iw Tr-.b|t Avo<lafarJ"7fol.z7. col. 2. oelcfen itJirD : \'iit^^:o i\NV Dvcn cy mx ;n-i ^^' '^ . 
TED vrx 3pj!' xaxTO ri-rrw ^»«ya«" 't^'c-* imns p- sol p3 rrc-'pc nrc? '^n^ i/ss ;n^ 
; kvyo-,y' S ir:.-n x^i inscsnV s^.-:3 Dvui tft / ^cv tt* cnfe^ fell «mt ^c^ 25.et3a'iv - ^ , 
ntvtts 5u fcb.rtgVi? h<zbea / mb ficb nid;* vo« i^ncn l^e.ies lajfeH / , • 
axxd) md)t einnuil;! / fo vtcl btcfcs ^cJtUd)e £ebcn betitjrt. ^aljo i)«itr ^ 
(jc|) jugeti-agcn / de bes Dama Qol^n/ e>es Rabbi 3jlr(aets Sd;Trc(tei: 
6obn/ wn cine>r Qcfobngen gcbJflTc" troidcir/ mjt»;3«c«b/ vrdVgei; 
t»om 25o5fFo6€r ^lecf en Sechanja ]^v voav / gcf ommen voav / tcnfelbcn 
^u bcilm I xo^Xtt ce &€c Rabbi jfmacl i^m nktt julaiTeir, 5"' ^cn 
Tofc^jbith (cDsc Totiphos) abei' miiD carubcc alfo fit fefjntfcm: is'^ws n-s >*> 
! n-1 mi3j? Qiy na- td'cu? nsisi:! DcJ ift / iges tfl «ber fetefes T nemitcb ^cb BOrt 
ten 5?«5«rn l^icn ju (nffcn / ) nit^t vc^totcn/ <5[s xt>«6 bic ^eilung angc- 
ttetjct/ beyiw!4«eijKyAv6<lasara, oDtceiiiees^bgerigtnel^imgge; 
fWiebct ; UnD roiflvt tacauff / Da^ Cer ^liicjjtl Sec. b / &eg Rabbi ^jmaeia 
©irt>cjl«r @oI)n ,' trn ^O^al)ir.«n fdnt^ i'eljrraciilcr^ ^gfu babe ^ciUtiroolien / 
besweatn-egiiJniDecR^bbi^fmof! ntd?t l^be st^atteii n>oUen/ *BCil eg Durcp 
SScrmelDungDcj 'i^a^iHcng 3<£|u f;a{ gi'fo^ti en fofl^n. ^icitton IKIct mart 

QudE) im Sepher h-dttoruma &e^ Kabbi Biwuciis^ nurpero Ifj. nad^folSen^CtJ 

Sxj»D\y' ' JT W imnx p xm p3 nryoi po ;•8B^^D jw cjnrrt dj? dt!< jnn>w so 

W min» p j»i p TT?^* n^fjrc- D-'ins* n:-cr p-« 'sWiT^ «>T« pv -t"y Sr yn-? nsiy .,_, 
r'ui NTxs p W' W rove s'^dd ncj «f\y 3p3?' N3T rn: worsr Ssynr' S t)a^ ift/ ■.-. • 
3Dec menfe) (b!l wit 5cn Be^er n Jeiwe (B^cmetnfc^fi jft l)aben / nn5 (jc^ 

mc^tconi^nen betlerr kfien. ^Jimt foldje f(>cr(tot.i)t ^^bentftroa bed 
1 amaQot>n/&ea'^abbi3thi«cls6d.:)tre(?crBd^ti/t»eld)CHcincSc^laii* 
ccgebtlfm^atte/ un^ais jacob/ t>er rom ^Ucfen S«cbanja^ettprtC/ 
getommen war/ fecnfelbcn jn ^ileii/ \^oA te i^ t>cc :^^bbi j|ntael 
«u8 6«r Urf^c Btd)tSHgel«j|en/ 'O'e'l <«^ «« ^»*^4> X)ermcl&ung ctnet 
Avodasara, oPcrdnecStb^OttS^attbrnnajollen. Sllfo fJe^et Aud) in , 
?)cm ^^ictofol^mitamfc^cn Zdmub I in &em »ier5et)cn5eii (Tapttcl $>eat 

Trad^ats Schrtbhatb,(K»«rchf f* anfC?iqi Schemonah fchcrazim : ) VC\\t 5>cm Elie- 

fer, beeDama Sobn/ &c8li?^abbt3rt"«eleQci>-D?efIerScf)n/ ^at fkti^u* 

gettrarrerf/ba^ ibn cine ettlang^atbtflTen/ unb^acob/ bervoiu .^e<Je» 
Seel 4nja bee xpav/ijeJoiiimeo/i^n im na^twcn^^fu/beaPandiraQ^^n/ 

Kiftfc^cn 2lbflon6 roar/ rofe i. Ree. jkv.i^'. 5ufcl)enif?. S)'ei«^pnD<t{i*?«g«o»Rtfc 

^eg Rdfcbi Jecbitis Difpmarion mil bttil Kicorao, pagina ^. OlitVO&CC Rabbi 

Jechisi son finer 2"lamra<nfWifi|t/ Dw jh i^on^/ ojcgen &«c Sw^c" O^ld?** «6 g)c^i'tr)cn ^i)eg entbecrtm3utentt)U^th3 ii.^apitet. 

J>en/ i^J?clDun3t()Ut/ UiiDairo'-^i:i>t'-ct : d^w li-apw -pan }n'33 phz ner© 'a ova 
• 1^103 o'S^nnon D(i^ i^ / 2tn t)em jturyten Cage ( ttt Wodji i ^ in VDt\d)W 

t>iC Parafcha (0&Cr$lbrl)et!Unq0C^C^ f^fj) BaJak (Num. 22. v. 2») gclcfeit 

tD4r/ verfammlctenftc^jnbcm pallvifi-^es ^^ontgs/ aWc t>te (td^ bc» 
Molecfes ( tte(|lvb<€^ciiti )Tft^»mn. SlIfoaLro ;r aucb n t:ctn ©ebct-^^uc^/ 
n)efcf;c^ Selichdth (oDec Sellchos) gcnennet rvici)/ in cm atten ^^ragcc 

S>rudP/ fo]. 5 (J. col. a. untecDcmtftell-ejom refijfcheben rofch hafcfaana vejom . 

hakippur , in eineoi (^ebct / melc^cg anfdngt / m^ ^sin t« Ech lichal iav6 , unQ 
jn Dcm 4. '^agc^mlfdjen Dem 'l^euen^3<'5'^^'^a^ un& Dcm ^cful>nuitfliJ'5'(l 
fieb€t<t rotrD gmennef /aatco &ie ^aSorte olfo lauwn : ^nSit 'tnjn xiy kidS S^in t« 
^33 nSsi ^n'Sj I'S : T'"ps '''^^'i' ^^ ^^^"^ > 'I"^""'^ 'tieh^ it^pa nsm , 1123?^ 'Jixy «? 

t>cm t)tcjcnige/ x»cl»^e etnem<tn^etrn/ aU t>iv/t>iemn/ mit nid^t geflat* 
ten/ &tc3uJ>tcncrt/ |on^eriitcad>tcnnii4)x?«tt bemcc <€Jtttgfett absu^ 
fbnbcrn r ( SDafJ ij^/ woUeti micfc betcDen / Da^ D.u lud;^ aHcin ©Oct feolt/ unD 
mi'-f) ndtblg^eo / if)wn .@laut)<n.anjun#ii@i / ) t«|) ^be abejr ^etne Oebote 
&c>dbnicl;t»crlat|eti. WUhinidfimt£lcnb/ani>vcttvkbett/imi>w(tni 
berc tnallen il4n&ctrtt ;^crttm/4Jnb^rr j^^^iber.mic^/ c>iei)en Mo iecl» 

.^oct^renBomg^altem • 

IX 3Diri) « STleunDten^ nennen |te i^n ^3 Baal, ^3 Bel, imb mya S'3 Bial Peor, mi* 
liaai.Hci.uno (fegabflottifclje^a^menfcijn/ Jud. 2. v. ij. 'Efa.4.6. v.i. jerem. yo» v. 2» 
Smef' ^" unO Num, 25.V. $ . f- ju fcb«n tfl- ^tt mai)me Bial mitD ibm in Dencn geDoc^* 

'tcn»iU'^i'fl53cMru<ftcnSeiich6ch(oDecSelichos)fol.,?{'..col. 2. utttcc Dcm -ti* 

tel nltt?n ITST r^V^ Jeeref rofch hafchana, itl Ocm ®<bct/ YoMt6 anfongt/ 

3^7^ Sip '^ipn m Ech (oDccEs) hakkoJ kol jaacoF, gegc&cn/oKwo uber Die gcflu* 
fa w <;Serfolgung8n/ Cic t^nen Mircb Cie (5;^j:ifteE »iocrfal)reti fcpn/ fcbr gcf (a* 
g:troicD/ tnDcm fie Die SuoentbeileinmDcmvScbrevrtumflebracbr/tbetl^abec 
gebe^cft/untJfol'atDatuUft: o'rxnS Sy33 I'cnS i-nn" o'rpv 1^3 -nsSS na D'icits 
t>a8 ijT/ Bic (IcUcwi^eimlic^^tncn Qttrt(f /ba^ fte imotDJe mtt emcmX)o« 
gelfanciera Btrtdf fangeii mogcn / wujf 5a^ trie Octnc iS.imQhit ( utij 
&.cb/Cec Du r*?r ctnigc i:SiiJ)fti>iftOt>er£ce4>felH/unb&amit fjcmact>en/t>A^ 
tpic nna^n 5ciT! Baa'i fcrfuntwgcn* 

S>eu ^^dbmc Bel re;rD ibmni Demflroffcn ©ebot-^ucb / tretebc^Machfor 

|> 'ijfct/ unter Ceni ^Itcl Schadiaikh fchel rofch hafchana jom echad, in DJiTI @V 
btt/'rc^l^ttWfAnQtl n3Sea n-njj Addereth inandacha (oDcr Adderes mamlo- 

cho) foK i5.coi. I. imgji-Qfl cS^rucf / inDcmccflen $:^cilge0i;b<n/ oUtvofle 
alfDbetcr.: rrhr\ vinxi ro^San ^3^ no^jq xS iijn roS-^'in no Sv nsScD rrnx 

Mc:&omgltc^e ^crcUg^cit (»0H 3fra<l) weggworffeH/ t>«g fie nid^t ^'-.'^'^ ■ ^o» ben f^ mhUi dtytn d :al)mm (Jotk^utcn gi;?rtf!ogebr'tt, 8t " 

mc^trrcgtcren t iDem Bel ifl bte 2>egierong gcgcbcn/ uii5 felget bie* 
felbtge (5f dntgdcfje ^miiQUit) i^m md)/ irelcbes ntt^t rcc^tijt. 2>ic 
^errfcf>crtn 5e0:&dnt9teid;8 ( Dd^ ifi/ Die ei)rf(knl)cit/ n>ic untcnin &cni 
i7.<£aplfclDieregfCt]en%()d{g/b<t)bcnimunjcben£!cn5)?a5men/t>cnDie^uDe» • . 
titfclbiQtnQ^btn/amimitimt)/) ^at tlbeufie (ncmllcbCic^fraeliten) &ic , ' 

Kegierung/bis C>rtg6«s Ketd; (Deg s):;;t^io) beran Icuc^ten T»jc5.3n Dvitt 
Commentario (jbeu / ub«t Die SBotte rO'^DH ^a^ Dad iijl I 2)em Bel i(|{)ic 
^egterunggegeben/ (le^et: 4in!npinmirn'Dy'T3iyir^y aoW baSil^/ i., ' • 
jDrtnn es regicren uber unsbiejcmgc / it>ck^et>cm2tbgott biene« / t>tt 
ta Bel l;ei|ret. .SS3ert nua Die SuDeti unfec Der Ebrifren ©ewaft (teben / unt) " • 
tieS^j:i|kn(J5i:l|b Dienen/unDiDn wce^cen/iefoIgefKirlic^^at'.DeifcIbe bier/ 
&ui-c^DcnBelt)ec|taiiDentt)ccbe. @0befen|'icoud)tt>«tffriH.g£ifidrtcniMach- 
forfoi. ji.col,2. bs^erften^^eilg/ iQjetnem@tbft/ n«(cbegonfdngt/n3'Di« , 

'Oba Ansicha maiki , \mttt Dem ^itcl 'Miilaph'fclrel-rofch hafchana jom ri- • • 

fchon : 'ui iSd hq ^y i^cion ^3n Da^ifl/ tl?orum4:cgterft^et;Bel, t»embte ,, 

^ontgltc^e ^egierung gecjeben ifl^ Unb in Dem Commerrtario Dacubeu "^ 

fei'cDQe'eljret : ^3 njnprc' mt mnp rnny?/ nyu'^n nisSo ^01^^ -[Wrr ^sa Da«f 
i|t/ JDurc^ 5cn Bel, ^em6icl??.egterun3gegebcn t|r/tfJ5A6MaJchuthha- 
rerchaa,Dag itl/basgottlofe :j^et4)7 r&og tti/E'ie ebctften^eit/twie unten in Dctn 
17. €apirc( Di'efe^ ec|len 5:()eii^/bev C'ew neunDten f!^o^men/Den Die ^uDen Dec 
Or.flenbeitgebe?j/angei€igetn>irD/)3ttrcrflc^en/w)elc^C6e>cni2(bgott ' 
otcnet/ 6er t)«BelgencnncttPtt:t>. 

5Da^ abet Den fc^anDltc^en Cabmen Baal peor onbefaniet/ fo ftii'D cr in beg 
■^barbendd ^orreDe ubic Das «Su4) Majena jefchiia foi. f . col. i . q'^^ ,ge^ctf« .-; 
I«n / allwo oon Den Cbritlen fofgenDcc n)ei|> gefc[?mbtn fie^et : 'a'lwv onvn nnn» *' 
C'inis Sj?2S onapn ncm onayj mys Sya^i onaiy cn^nSx '^'ds omici D'yans) '*' ' < 

! onaniinaS ^j^s^ c"inniyt2i D« i. 2)tct»etl fie ^etn6e (SatttQ feynb / fo feynb 
lie Ubectrctcr (oDcc@ijnD<c) unb:RehcUen; btencH ben ©ot^en tfc>tre» 
toottC8/un& ^^ngen ^em Baal Peor an ; (le r^uc^ern &em Baal,unt> biicf cti 
iJctjvocbemtnanii/bermttildiitPflnbgeflct&cttfl, % 

S^l^^nben^nenncn fleiJjn pm San Hefel var'.k, Da« ifl / etne ^ttelHettx.®«&««a,» 
unb nttt'tiafeit/ unD gefcb.'c^ef folcfjeg aUi ^age jvs>ep mabl in ibren epno-- Xtifmtiu 

9'>gen ODCC <S(5ulen/in cinem ©ebet/tloefcflC^ Alenu roDeC Olenu) lefchabbeach Ecic unO sntc^. 

flnfan.nt/unDafrofaufct: "ua ijrj; xW .t^xi3 nir'? nSra nnS San inxS naa^SirSy gy;;';;J^ 

5 121 aS-ii;i3 ijS-nji opSna ijpSn qb? ^<S'^' noixn niratt'M \:ov t<h\ r-\'\Tv<:\ DcK* iff/anfaugr/oit- 

Uns gebil^tct beit *V«t:rn aller ^tiiae ?u (oben/ &cn ©djopffec bcr"^'*^^ 

TOelt 3u prctfen / ba% ec ims ntc^t erfc^affen batwtc &ie /^ev^^c" ^«^p 

r s " ''e" v^ ""® "'"^^ fiefeBf t ( oDer gcmacbt ) Ibat / wit b\c <Sc{d)kd)i 

ter Oct: <^c6cn:b4gccunranC^etlmc^t trie tbrciiOctl/ n^^ unfec . : iloos/ B>ie ibrloos gefe^et |wt jc. ^iirfluff fctflcn diitge WoxU gegcn 
Cbnllum/unD Otc gljrtfien/ tt5Clc^« in Den alten @etef=Q5ucl}em/ mi in Dtrnju 
QJrogaiitio i75.i?,t. i6i3.nacl)unfm'r3al?igeDrucfrenMacbtor, im i.<il)€il/ 
foi.sr.col.x.jufe^fnift/flcfunDen roccDcn/ QbECisDeunciKnau^',5'«itcl-^»'-'>^ 
&en ^iH'ificnau^geldtKnfepno / on Dcrenjlatt entree&er cin lecrec ^^!cJi fi«riin» ■ 
Den '^irt)/4u|fDa|man&a0au^gsla|TsncOa})infdxciben fomuvoDcreuiyvuig* 
kiiifuhtt/ &cimitanj«i«tgen/ t!a§etit!Qgau^c]e!affeiii«9. ®u;e!bi9e^b!)cte 
flbec Immn al(o : J?'«'v x^ ha ha c:'^bDno-. pm banS c-inms-'ci CD^mD dw ©a5 
t|? / VOeldbc fid) ntebetr bu<f en / unb nctgen voc 6em Hefel varik , Dae ift / 
t>er (JjUlf dt unC) S^iC^Ugf a't ( oocc Dcm igitcitn unt- ^^ici^ngcn ) irnb ha 
ten baiienigcrt (Sf<Dtt an/C>ec nicf>t eriojen f4n. Opcc rvu in Dem geDdU)* 
■ ten l^rartcc Machibr ;u lefcn : 3?'Ct f>-b9 a^S^enoi pm b^nb D-,nnfD onu? Dafi ijt/ 
XX?e(d;e fj4> bilcf cii »or i>cx i^mlUit uni> UidmMt/ unb betcn &enjc-- 
ntgenan/TJ>€l4)crm£t)tccr€ttcn^art. .„ . te * / .,«^;- 

«B««t«i«»ort S)a£J ^:iBc.ri Hefel bctrettcHD/ jo i)u\ht «g cigfnfhcT) euie J-EUdtctt /unci* 
H^feitcDwtt. gcnf fict) ab«E bc&eutet e? ctnen 2ibgott/rt5eIc()ec cm eit-. !et5 3).njj i\i. ^n t>K)itn 
leWim'^icl^cinDwcDcd i.Regvij.v is-tvienutb Jerem.z.v.j. mD»nx-yt>c* 

ten: femrw uSn &.N o<ewan&cUenna<t&em Hefel, Dag jft/^crQ:icn> 

fdt/ genommen/roctubec Da- Rabbi Levi ben uetthn in |>.ircc'3iuj?!c3un^ 
fcftteibef : rn? mny s'rv ^snn Dag i^l / Hefel bci)cutet jo rtel/^b A ratta taw, 
W 1)1/ cincn Zb^otu Stl^c ttjsroin auci) Die fa!fc!;« c^^acr Deuter. 32. v zu 
Hafal'im, Dfl^ ifl/ igttclfeiten gcntnna/ flUtvo .qeNgt t^itD : nn^'^ana '^lop D« r- 

(©(e t)nbm mid) tyurc^ ii?re H^feiim ottt i^iuiUiun ( remuo? i!)u 2tbi 
eotjerj SU ^Drnaa'deet. saScifOenunCbufium ^orciiun faffu;en ®ott 
|alu>n/ rS sSen fie ibm auc& au8^eiad:tan9Dferen Wuieui DnoennDui 
9efd)iiebeucn Selichdth ( oixt Sdkhos , ) m Dem ju ^JUinoecg^ b^frnDli^vrt 
€jecmplat/ t^ie ^ecc SBiilfierin (einen g :DadUin Slnmetdungcn ubec Den ^u* 
6ij"d)cn ^bcriacf/ p^gina 40. anieujef/in cinem &Mt Dcp iivepri.n Vf tu. jGJ)f»' 

It §39^ / n) I'lte^ ar.fdnflf/ Jifntelammecfu techlnna orechim.al'O i}.iC|i'nnMrD: 

'^. ;^Dp9 ni'pK'j'Dj/m ivji' ^Dinn'? oSan nmci tdh^ pi^a ^^n^ -[rkn: DnL^n d^sco 

Jagift/ JDie unreine ((JbtijHn) qe^e^^en^ctni£^;be juverbcrben/C»et^ 
ne ie^te su vtvdn^ctn/ mb ha$ vok um an i^v-em Hefel oDcc tt)vec 
^itdMtvmmuimam/ unb bert abp^eulid^cn 3xreig (S^fum) v«t 
eumi(S<Dttannd)mm. SB-.if DaeSBGir p'li Varik ungcfjet/ loticEl'.c^en 
(ic / 1 UL-ci) I'M ftton niebfseDacI>t£ €abb#f!};» tl-> ^5)^^! i«r Gematria , ren ^^lub* 
men »" Jefchu, Dag iff/ jf^^flws DaDui'(^/ fcien^eil Dsefv bt\)H SOortereini 

<Sf 6rr| ^a^ aUr Die 3 ..Den Dui'cb Hefel varik unfcm mhvttHtn ^cpIanD mt 
w^ ' fu^«n/ for4,i«> mvK)vt nic|;t flUein D<p ^oci;geUI)i"ie Buxtorf m feiuecS^Dtn* ^gn ben f< ^mhf)U^end\a\)tmti/fot it 3uUn g^n'j lo ge^ein 8 ^ - ' ' - . 

<Bd;u(/ln Dem jef>en&«n €apire[ ; foHDccn <;(« micb aucf; eon einlg«n ^:S;f ef)rtei; «rik{« gebads^ 
SfuDen/ ai^ gmDertvt) ©awruei ^^Scen^en m fcincm^ufiifd^en a6geflrc!ff{«i;f«ni®f!'«"a' 
@cj)(on9enbal3 jm f, gap. unD ^imtid) @cftm<iben in Dem 14. ^amt. fmtt>^^'^^'^ "*"**■ 

felntt; 3fUt^tT'@gi|fe{ / mi aucft Antuonio Margarita , in fiimm gan^cn SuDi^ivorJe, n^frl 

f^tn <S)liiuh«n pag, ?o6. cin^«{ilg(tc^ bcfcdf]ttger/ unt) tjotn Buxtorf, tt>|e flu(t)6«5J«' •><"(«'■' 
gcr&inanD /o^fiin/ramt i)em Anchonio Margarita,an gcmefbf en Orten/noc^ t'a SiffSliV 
bet) flnge^et,q4it/t)a^ racinn tne SuDen DicgcDadjte ?a|le^SS3oct« au^f|)ce(|4tt/ fiestfpepet- 
ft)!L><cSj)t(^]umunDrem«©{dubigeaujffpei;en. , 

Ss feiue abec blergeqen em^icnjciiDet mtbcw baf Cbrtftultii^tba&urc^feirofm ""^ 
ijftflantJen mtt>t/ i)'xm\l t)(t Rafcbi Salman 2evi In feinem 3ut)ifd)CH ^be'9i''''>i@«iMflit 
riocf/ in Dc«i T- <£apjte{ numer. 4. folcfeeg (cugnct/unD Dcm grieDccid? ©dtnuel^''*- 
^renfjen/iJec [i3lcl;c5 in feinem crtt>e^iiten3yL!ifd;en obgcflreif«n ©cHangcn^ 
bo(g / ooticen ^uDcngcfc^rtcben / etn^r offenba^wn ^ugenbefc&ulDigef/ auct> 
feoT'cepfeibtjut't/ ^flf5t>er3ofua0i^feg®et^€f^'Dioec&le^i)d[cf£C tm (lanDe €o* ■ . . 
Maangemxj':l;rbabe/n.^efd}€Cec2lhflofter»'»ergebengcttefen/ im&ge^eeg(£^ri? 
|lum unb Die (i"bn'}t€n gar" nic^fg an / Deten man jur felbcn ^dt boc| nir^t ein* 
RiQhf gc^acbf hat/ mtt bief«m fecnccen 5ln()ang / l>a§ ja in bcfagtcm ®ibit 
Si«td}fe"fle : ^yoa n> t^'ici Da^ijl/ Un6 5c^©tQ]ekar6 (abec Jekoro,) 
bopifr/ jetiicr /jcrrlicfjiJctt tfi fejreben (inDem^immd/) unl) muptetflg 
p_oi'tn> jekaro i]uc[) n^ JefchuoDcr^^^fus beDcuten / ttjcil e« oud)/ trie 
vmlbtf burcbDicGematria ^i6.(intci:g)al)lmad)it / tuorOurc^ftejabcfennej 
J«n/ pa^ ^gfu^ in Dcm l)dc|>{icn ^tmmcl ffi^/ ml(i)t$ bucb fcin 3uoc fi)ue. 
fee ronfe aucb fecrtic Diefec €inirurff gcmacfet reccDcn/ bii^ t>« Rabbi Lip-«„H(mKai.H 

mannin)einemScpherNizzachon , numero J48, pagina I 92, auc{)nid;f gcftC'i^pmatW' 

^« / Oa§ Die Sffiortc Hefel varik €b!^j|tum asgcbcn / Dann al$ ii)m fold?eg etn* 

njj|i)l »on einem 'SeftbrreH borgebalten twocDen/ babeec ibm unter an&crn , ' 

' ''^]/'T.*^"'P^ iMVi-^ai '^'"ir jnp3 oivi'Sa 'd iV nrrnW^ isnp Dae? i|t/ 2?<J0 t>u fa? " 

geft/Jelchti trtiXche/buvd) bit Gematria.fo vttl an (>ef5«^l/al6 varjk.f^ «nt* 

woctctcf?/btcC^rtf^cnnennent^ccn<B>(Dttnti^tJerchu,t>rtnnmit)rfr • • 
t)prac^e ^tf,ct ec ^t^fus / in unfcrer Spcac^e aber TOtrt> er yw Je- 
J;hua gciiennet/ k, «JBort)urcb er flffo babe ju c«cfleben geben njoOen / Da§ 
jtfus DuKbbad ^DoctJefchuni^toerflanbenmcrDen fdnn«/ weil ywje- 
lchua38^.var!kcibecnuc3i<J.anDcr3ab(av'§n)t»:|ft. ^. "' 

u ...^^^^^^tfc^mwotti Id;/ ba^ bet Rabbi Salman Zevi cm wrjn)etffeffec Q5dp ™abbiS 
mcbt genjtjen 'cd / me;d;er in feinem 3ubifd^cn ^berwcf / aud; bic beFannf e fie "•"» Sew 
^inge ju Isugncn unD ju ©a-bfeben gefud;ef ; mii tarn tit ^uben @e.^'"'^'"'<^' 
bcflucb Mt/ nnt ijUecbanb crDicbreten fflifd?cn Slu^piic^fen flc^ iu.entfcbMlbi* 

.^ z . .. V ., gen/ ^ 84 il)egi-X^eflg beggntbecf ten 3«t?cnt^jtm4 ii. ^apittl tmfcreinanbec()oc&lic^Dai;uNce«;fi-eueti / uiio fiolocfen/ mim fiecinenftp«c 
mel^r (2;f)ci|lenairDbetl>6ccnfennen/ DaMlc«bcefl<ltct)cun&orgl!!hjjlici;ccDic^* 
UU €ntrcl)UiDigungen»oc njalji; anuebmen. vgiMctjcc gcftult fdjrcibet aucD, 
.. , •. &er Rabbi SJmanZevii)icc Die Unn)QJ)i:l)cit/ wiDcc |tm 6£)I«rcs3:Bit)en/ &anar 
obf^on in einigt-n 3uDifd)en >Sud>ern gvlefen njirD / DotJ Dag «"9«>^0i"| ^^^*^ 
iff/ O^enu, lefchabbeach »on Dcni Sofua ftp S«g«n &'« flbgott'lcljeV^sOlcfec »» 
l^anDc (Sanaon gcmocfct roovDcn / fo i|t ooco folcljc^ nocb nicfct ciwiejen. ^e*. 
fe^ttiber/ jlefdnti'nc^ bcrDfifen / fo mace Doc^gan6gett.jp/ bat? fic eg fiac^ D«r 

*'■ ^ *' 3eit€^nOi9cg€nDcnfdbcns€ricl}ret/ n)icro(d)c^in^eccn2aJul|t^^ce21nm«c# 
cf un^en ub^;C Den^uDifcfeen '•ti)mad i pag. j 1 1 .uus> 312. fl^n? iaounvn-fiat 
$ui"«f)en ill / allmoaug Ocjti mel^rcjeiTKlJ, «n / in Dec ^:j^urnbei-gi|ct)en ^'^""^^^^ 
bcfinDliisn .gejcbdcbenen Commentario ubecDen Machfor, unD cieSelichoth 
( ©Der Seikhos „) ube4: Die saSoru H^fe! varik De^ berubcten ©ebetg / Di.je er< 
laMcC(i*etti>m^da!fcl}en'?)racbtnein()c9cfc>cneSBomfiJ)cn : s^^^"'^'" P';!' 
t>;Da w- sin "?^ioi VV x-iaa'ja ^3"n i^f*' Dog ifi / Varlk mac^et ourc^ otc 
Gematria fo ciel. als Jelbhu , (nenilid) ?l^.> Ullb Sn Hefel 6urct? ^»<^ 5'^- 
matria- ebon^ ijiel / cb VV Sal , ( nemlio) jrO t»elc^eo J>en vtx^d)t\\d)tn 
iinb imrctiienr^/^um bcbeutet ; Slug tt)e!c(}en >i:eunt;li|cl;«in ^iCocten eg 
Mnmioeif)?rectilid; fofget / Dq^ folct^e ^ajleiung. auf (£t?citmm gccicl;tct fcjj. 
'- €g i)at aber Det gDttlofe ?!}^enf(| / melcj)cr felbigtn Commentarium gcniact?t 
l^wf/ Denjenigen ioer<!cl5tlid> lUiDunccin genennct/ roelcf)€c Dec glorn?ucDtg|fe 
unb alleccvinefle @o5n ^OtteeJ ifi/ Dem inbemSiUen^^eflamentfobecchcfce 

iV - vb €15>rcn*^it€f gcgeben mecDeti/ majfen cc Efa. 40. v, n, unD Ezech, J4. v. 2 ?. bee 

^5J«f ^««^ ®<^<^^f^^^^ ^'^»^^'"/ "'^^ J°*- ^' ^* '*^'^^^'^^* '^"*^^'*'* ■* ^' ^'* '*' 
ter^ucfi liber &a8'Oolct<0(Dtte6;, unJ) Malacfe,4. v.z, bte ©onne t)cc 

<5ccecfe>ttg?ett gcnennet micD / mie foire ec t ann pecacl,)|iid) u«b ""f «'" KP" * 
©u gottl&ier tdjM'f r Ht«l^ »^nTen foHcn/Du^/njiC al)Cij»b 3S|u"} t>«rQcl)f et/ 

«uct) Denjenigen iDeca4)te/ Dec il)ii gcfaa^r l)at/ mte Luc. 10. v. 16. jujeben : unD 

»ec Den ©ol)" "id^t ebret/aiKJ^ Den QSarec ni^f ebce/wie Joh. 5.V. 2 3,ju lef en : 

liHDrcec Denoobnfeugnet/ aucbD€n'5>atecmcbrfeabe/n)ie i.Joh.2.v.2j.ge< 

, .■ lebcet tt3icD/|'o ivucDeji Du/ woaDu e^ cecl;t bctrad)tet bdttejl/ foJc(5er grculia^eti 

^aftecang Dici)tntJ)alteababeif/ bouiifecc Du obec on Dem ijing0en@er!cf)r/t>o5 

b^mftrengenunD ent|eialul>enOvic^tei:»vStubfc»i>JDttc^ roirji CKea;<n|4;ant 0«' 

|\;n mufTen. 

^mmWft- ?SagPa^ 5a3(>rtiTp''j«kardCo{)erJefcoro)<m0«f><f/iip5{ci^e^ ont5er3<Jb'tt'iJ 

JS«?,,^^„]erchuubccein!ommet/Danncnf)ei;Dec RabbiSaJman Zevi bemetfcn roiU/ Dap 

^^wwrff- Dag ^thii nicbt geaen ^bciuutngecicbtetfep/^j'o ift iutDiiien/ Dq^ e& in t)ielen (£' 

jfem)?laJMim4>tS?funDcnwiDt/jooDeEiittniiattO«?lComi"??'3tt'iDiumdrciwf 

jekaro «Bcn ben f(f5ma{)(((t en CRafjmcn/ fo bie ^uben (n)r(f!(> gcben. 8 s jekaro (oDer jekoro) fcije fSortC HIDD KD31 vekklekefodo, DOfilft/ Un& bejT • 

CbrotJ fetner ^crcligtett jlc^cn / tuie m D.m dbgeOvKbtcH aiun 'pii>git 
MHchfor,fol,6.coJ.2.unDfoi. 56.col.i.t)fgerfreti\JI)t'iiJ/ unb mUm uLhuc 
ju gtancffurt om 3i}?Qnnitn3a|)C4?^.Dfl^iff/ i^y^.mitDeLtcurjIUnlib.cfc*' • ; 
^ungincjuarrogeDrucftcn Machfbrfol. 13.C0I.1. auciMitiDsrenoiUjCijeniftyDa* 

nitt Oic UbeMininnimurg Decgiif^l »«i-'»i^i>&«t tt'^'^^^- S*' «^ KP"^^^t)<^"/"'«'*- 
&ji nid t l)ab€n molien/Dap Das 'iS^ott Jekard in Ccm ©vbet flcjjen bUibtVtt>ie mt: 
toi"get>acbtenge|'chri<b<n?nComnientarioDcgMacliibrs gemeibet mirD/ jdoc* 
son DU tajom in-&«rcn?a3ultl«c^21nniercrunsenubci:Dcn3uDiTc{;.cn ^bcri* 
acf / pag, 3 1 i.alfolauten: t><^N p^'Si ^t; nvnis on o Tfp' ati^i loi^c Dnrnj^f iy»' 
JiTOo r^aci o'-iDiN b.t. tSafeyn&ilcute'/btefjc^ ^ilten/ ba^ iic nid)t fa;* 
gen umofc ha f jekaro (ofeec jekoro^) t>tcu etl jekoro fc vieUa iscc 04^1 macl;et 

«|8 Varlk , foil5ern fagcttumoichafketodo j> t»Cl4'«^ nilt &»-*" S&Olttn uniQ- 

fchaf jekoro am "-^ccticinD / aba nid;t nucl; Der 3«l)'^ ub«reinftimmcf . te Qi* 
fcbict); aliofoldje QjetdnDerungDcerocgen/ Mnntm(^tmQeu bcrmitemonDcc 
ub.-reinfommcnDen gabl D«g'2BorW jekorouno vanfc yj BwiicbwiflieS^ten mn 
De/ alg tvonn Sef^s in Dem Jpimuiei rodit- 

StBag abet Dasjenige iingtl)er/R)e(c^eg DerRabbi Sfpman^euKra ^ttif)tnn^„tmH^^^ 

SuDenjuc2intn)ortgcg€ben/|oi0bajfCibesan|abgefc{)macft/i)ati5^N«'d->f^^^^^^^^^^^ 
fotine Durd; Varik eerftonDen roerOen / tveil er ni^t «" Jefchu fonC«rn Siw'^J?*'^'"' 
Jeichiia i)d\fit ; Dann cbcn auefu<)rlid; ongejeiget tnocbun/ Dcjj,' :^€|;ug un li^ 
mnnid;tJercliuit,fonD<cn nur Jefchu aug Iaut<i:«c 5^o^bett/g«ncnnet irecbe/fef 
bflj^ frcpfid; Jefchu unb Varikeine ^flbl mud)«n. ^g ifl abw iu.bcDbad)tcn/ba§' ' 
fi!cia trie Da: Kubbi £ipmann an anbcrnOrten mel)r/n?cld)e m Dufcni ^^uc^i on*- 
ScjeU'Ct ttterDcn folien/bie^ffiarl^eif/unD feme recite 5J?ei;t.uiig nid}t an bcn'^ag^ 
fl«flebc!v fenbecn nur tbcilg ungcccimtc/ tljeilp cbcr fpi^fiKbigc 2l«8flud"f« bci}^ 
i)«tcad)f/um Die Subenjuuntarid: ten/ tta^ fie Den &l?nri en/ tranrifieton i> 
ntti jur Dvebe gclicUcr nrecDen/ anttt>emn|eacn/ aI|obabcer i$ aud)|)iec8C# 
n actt : betiK^'cgener/RaciDcm er foeu 1/ aletbm m^glid) gen)efen/juQ3eDccfun9 
ffmer Unmabrl^ctt torgcbrad)!/ it! Dem ange jogtmn €« alfo |d-rcibct t nawnv 
5;,clbutta tbut/) nt^rt 3tf fue fey*- 

SDie ubrigj tJTo' "/ r. tnlid r~r x^ ^n W D'^^sncv bat* ; ff / ttnS Bcten 
beTi©<Dttan/ bettitd-tctlofcufan/be ougcnb/forecrbft Diefclb. Eft.4f*.f5ri|}u«n)irt^ 

V. ac. .tjilcffti/ Ul.bt<li;henblv3uCeiun;d}Durd; r»'1^S^ W Fi'lo jp'^bia ^""f'' itti^9«6a* 

1 1 ^^um// %6 !j)^gi.Xf?e{t^be^<ntbe(f«n3ubent()um^ n. <rap(cel. ?aLf/g:&ciiTe«. Authpr, DCC Rabbi Mattatja, QlfefcfetCtb^t .* 3W3n 11^' nscx W « HOIS ^'H 'Sim 648an3«£|umglaub2t/t>te«)etii>terdbtgcd<t8 i^oit? un& Cireuijtragen/ 

. ^«8Btlt>ib«trJirah, Da^tt^/ i^re6 2tbgott8 5HtDetfeit» Ste bctcn .Tber 

md)t baQ /^olt5 «nb €ttm% feibften / fonbeirn benjentgcn m I rwc^ -^ep 

fen Btl^nt'l bas vV^ltj un6 Cceuij gcmadiet t(l. @te^c bcr prophet 

bejcugetiiiro/ ba^er (ncmiicf}3'«£!V.(S)bcr El lojofchla, Oa^iir/ bcr<5vDc|: 

fey/ bee litest cfrettenfonne. UnJ> pafi:ina 141. Dig befagten alten N'zza- 

chon , ilcfict a(fo gerttjrieben : t^'? o rs'v k^ 'd n'?wi dix p ^^-m ir-a inaan bs 

:t3'-in« nx jr^n^ ^sv t«i icvj? nx rvV:- ^lo^ ba^ijl/ "10erla}]et euc^ mct?t 

■ ' AuO^-^f"'"/ ^«HTtertfi etn meiifd^cn-Kmb/ uob tjt auffcrclj^nc^et 

w?orbcn / ec fan aiid> nid^t errcttert : ^5c ^At ja fic|> feibften nK^t. . 

a-^ T ., eptretten Sonnen / tptc folte er bftnn &<?6 Vetrmogen babcn/ <;n«)e\:c ju eca 

^^^"t)>n Tr trenen/unb it^nen ju ^elffenf €^ mm fi* nbei' Die »t:ctiocff«3uDen gac fel)C/ 

fttrt- piertM{ii. jj(;^ ij-j ,h„en cinbil&cn / 3@{us l)abc ibm felbft tiic^t tdlfen/ uiiof^cb au8 |£t«ec 

^cinDe ^dn&cn t>om ^oDc ntc^f ert-ef t<n f ^nn€n/^aH^ tl>in/alg Bern aHmatbti* 

gen ©o!>n ©otteg/sn ^ciffften ni'i)t^ fitfeMet f)at/ ftcb battjon fiep ^u nia^en ; 

&iewe!(c.'?abcca(fo!n&ctn@3ff!!ct!4nSRiitb'fct{u§bei{tmm€>:tt3ac/DciBbtcjft>ci;te 

^erfon bcr f;ocb^vifrftcn S5cci;-'©ni(?feit/ bee emfge ©ebn ©otteg/ m DerguUe 
&cc3elf/bic mtnfc^Iid^e ^^atur annc^tmn/unb Dae^Bercf Dcc€cli>fun3/D;(r»i>n - 
im^]3copbct<n EiU;a,tm f 3.<£ap.f£) beuf (id) gcwcijjlioet morDi-n/JwrncWtin |alt^/ 
fo \)(xHx fief) bicctnn^n bvg ^:^atcrg ^Billefl gutwiU^^utitcrmoufen/ wu Mi«tJi^ 
!(?. v. 29- 5uf^«^"/u*^-^ ^'O rcbHiabficben^cbe DcsCceu^cg g^rn aug,qc|Ia«>cn/ 
ttiejoh.io.v. 17. 18. Phriip. i. v. 7. g. utiD Hebr. 2. v. a. gelcfcn nrirD/ b:e* 
ip:sen ecaucb i''i«i 4". v. 7. s- 9. alfor^bcnD^mqcftibcet rp'i-b : Opffct unb 

^ttjan: DintJilcnjeber^^ranD DpffiTncc^ounD^Opffer. '^^ 
fp* 0^ {4)/ricl)c {d) f ommc/ f m i8u(?; tf! »i3n mir ^erd)ni:bm *♦ &<^mm 

• SBtltCJl man t|?Otttl)U« t'C^ gcrn; Siisim fonftcn bog atme / funDijojfK 

iiieni"^iitl;e (^cfc|)lecl)t nic})t bdrtc octi Dct S^^^m ercctfct racrbsn fonncn* €^ 

l)ata.ToDctnfe(benn!d)eam'K}ecmogenigciiian,sidf.<£orante«CiJu*5ui\ctrc/ 

''-- nvelcber/ ivic Matth.26 v.ji.n. unD s >'• jufcben tK'-^f? ^obcKprictlei-^^ned;t/ 

i,, niifbcm^d)»uecDteinObrabb:cb/unD|trfifiJri>nH'bKn/i'mDtorgbn'|Tumf«<** 

cs..'! 1 i^n n.^C'[f:: tlTciji^ft bu/ baf^tcI>ntAtfontcns.ctRcn"Ciit£rbitte)j/ bager 

mir »iif^i7 baniisroolff Icgtfncnilrngcljurcbieftcr %\\i tvcIcbiJtnjoSen 

toctnar.ffaglid) |u urrb«il«;n/ b^'t) <^ iH'iiluffgiutPiliig Di?n <^oDt se(itten/iunD ft4> 

n;c{;tt)v;{c»oniumttfenNgv'^i;etl;flbf, Si3«^ tac!ct)£5»0nOt!n5uDcnbep2!u^i>rechuHjiDiH'obenflngciO9cni!il'alivC.'aCcnc-;^^^^ t):r 3u&en 3ai)r--3<^b!/cae ttl/ini 3fli)E <dl>i Hu ' 697. s«^i tjcf ic . , ^cbct--^ucb/ gj^{^;f4*f^ 
nn 'jm n:^^ ''31 rt in ft'i [»» ->:;n nO'fM-n bn ji* |ttii'^ posD obiyn npiN »'■» j3Pa U"J "-'^ 

i5 n^VrrnivD |J»j ">»h tm pA»»'. "s^ -1"^ '"'^ I'T ^''^-^ ^'"^ P"^^ '=^ l^'' '*'"' P^^"^ 
pm WT^ nn- muy «»t mciN nA>3liJi r^n h'li li^ wT>n [ruca u'3 i3ii^ nu tm pii 
'tJHA |"tt «m BJ3t>t7 ei3 licmn |i^m 03117 D'j pio v>n vw hi i»v'so ci>'} ?"i3 i"o : 'ia» 
pm ,-«iMJ^ nyn \w ci?a ou i'J^m P^um Ann [in I'rt r\mv> n»i jUt ^>itnm n;3D 
M'hv ^m i» p jfw"n' |i3t r.}mi^ m'ft V»' '^'^ "^^ ^^ ^^^ ^^^ T" '^"^ '*'>' '''^ l*^'"**^ 
I'n r,\wn un i?«ii i^ ':in HVmu u') -.w ny,t:.v »>n rt> iJ»i avalut nxsi i»i> 'jm ui5t^K»)t 
nv-s-'Qi j?Ti' unna y.oip D-n'?v\ rw na'pn p>ii nmr>7\ vim \^^ [Vi pn I'mam r.nn u>"» . - 
•mr -Tisy ^-nr/ ii^ nn icrr t3'iT:n n'^rn kn ':kj C'JU'i ->3-i' i« n^i o'-'y 6.ti31 Sp^ Vs^ 
iw i^r |tj'ii p'uo nh£ t5-,ipn jic? |"p \b nn p'cs pc bn p'J^ftn 'm:; {'c cj'a ij» 
; na'pn 4 n30 ^)Vr^ |"w w |'An« ivSy nsiiM im y-iH") -iivcd fii^ \hi bh Dug jtt/ 
5>v»6 Olenu leith-bbeach t)| ein gvojfec (Befang uhO ilob zc. ^anti 
tti«n fagt : ^ira&«r ^ItcfmunDndgcnun^/ fo foil man fict? bai 
tfcii/ b<»jjn6erJoiua,t>er©o|>nNun, ^t(Da«<5>J«bct)0'«""gcwA4)t/ 
^xhevbasSLanb ^f^acle eiiigenonimcn t>at / nnb in bctfelbigf n 5eit/ 
^aben I)ie \Joi(f er t>er XTclt an 6ie ^immlif^ -T^eere / an Me Bonne / 
mb i>m tlTon^/ unb t>k Qtevnc geglaubet/ wdd)t Hefel vari!< , Dvi* 
ift / cme >i:itclfcit unb nr4>tig¥ett / ane> ganij Mn <S(^ZZ feynO* 
©ofagentstr/ bag wir f4)ul0tg |€yn / ben gebcncbeyetcn^XDCC 3«i 
Joben/ ^a^ er una ntd)t gcfc^aifcn bat/ ale tg)te btejclbtge Vi^idev/ 
5»elcl;eben2ibgotternget>ienef>^aben ?<:. <Sin(L^etlileiiterpcyent><» 
«U8 / hie tbmiukfit recbt baran / bann crfilJc^ ^e^ct un& cine gvol^ii: i 
©efabr barauff/ bann6ie*X)olrfer ( t>eif et:e Di€ Q'bcifien ) inbiefcnSct^ - ■ -. 
tenmocbten mcynen/ es gel^e auflfi^rcn CBIanbtn/ beevomn fpeyen 
tDitr au8 : i^e gc^ct abf r'in VTabr^eit gar nic^tanff tbren <Bl4ubcn/ * , ^ 
bann bee |ofud , ber 6ol)n Nan, ^at (Dag ©ebot) Olenu Citn'i^cbt/ 
iinb in betfcibicren ?ek tji b€V (v>hffftl'<fc) ©laabenocbnie^t gcrfs* 
fen* ^ariiAfbnucb / treiJbte Vi^lt^it ( ncmltd Di« (^ hrlifi* ^ iv hiefm , 
?;eit€nba6v':,6upt Wcrcf bee^laubcns glauben/ ba^ tcr {>ciltge ge* ' 
bcncbeyetfCBCtf etrig fey/ (r.Kct' erneuerey unt trife/ ll^^n1lt fctfiet 
Xovjt^uncjvevicrcie/ auclj-allnt^c^tiQ/ «nb du 6cl;o}.-[ltT bet^eft 

fey ilraffimg (0€g iSof^nOunb ciae 2tuffer(iel>ung ber Cobtcit fey/fo ^etJlTert 
he nti^t 6vede avcida ftra , Dag tfi / 2tbaottt}cbe. ^^6 atebt auc^ vtcl ges 
metne (imDunt)ei>0««&«90 ^^utc/ wtc vtelmeln- abe^XTaetbe-pcrjonen/ 
btectitrfet»^ebrc?jTi?»er(Jc^cn/btcvt:lTa?i5ren/n3oneau6rpevenroUen» 
tpJnn ntiin ab J c 5a6 (Bfebct Olenu mtt2tn5ac^t fagt/fo gei:ei4>et C6 Ocm 
beiligen un6 acbcne&eyetenCS^Ottjum gtoften :^u^iit> 
aDiterieguss' ^^iefc^ feijnD tue aufJ geDai^tem @«b{^SBuc& geiog.ne ia5ortvvmelcI;< nut ju 

^<i,mmi- ^^^^^^^^ twerDen/DicmgiJ folcfce^ felcf;tfemgeg ^^ fen uattr B«n€f)n|!en bef annt 
iil/DafieS 5ucs25ccacbtung(5;^ci(ti/im&t)ec C^riOtnflefcbe&e/auffDagtieniclty 
tvann eg iemano soirDcn eWen |<l)cr. fo(fc/in Unglucf f omimn ; \\\U abec / 
tap lu e^ fGnji eoc unredjt 5aU««/ Dann^i^r ^^/ idk aug Deni toorbecj}- I)«nDcn 
fchon oenuflfamlicl) tih^^^i unD im fo(gen&«i no* treitec an oen ^ag f omm'so 
; t^ii-D/geseng^rtfuim/tint) l\% €^cttkn fo unfaglic.^ gro^~ i|T/Dap fts ii)n/unD ung 
auff alUclet) meife ju fd)ant)eniin() ^u Becfc^mdljen fud;en. Ubec bag rtucb fcpnD 
tie an.(5CiO(jene^5Sotrt cin f ur^(icbccf!/anb smar nuc in wenig gjcempforen/Durt^ 

S^cucf ung eintget; neu«r gon^cc i^egaiv'jum ^^^efcug etngepicf teg SPBercf /Dann 

~ icb ^f emplac gcfeP^en babe/m iDdc^cntiicbt ein ^ort baoon flt^ct- 2)«t;l)a!bm 

laiirt'tcf) nteniano con Den 3u&en bercDen/Dag folcbeg Slugfpepen iu einlgem an* 

bent (2nDe/a(g juc QSecadjtung SI>n|li/unD aUerSbnjien gefc^s^e/fonlien witD 

erdcmtlicb berrogcn. 3^()abeegf£{b|leniDon^3efe5cfcngei)efet/n3clcl)ebe* 

theui:ett)aben/Dapftcbi)nif)Ccn3uD#c"S*!{)rttt^it^«nf«t)ngc(cl)Wtwoi;Dcn/ 

Dag man bet? folcf^em ©ebct augfpepen mu|fe. gu \mt t)OC etneni @nDc abec |oll 

ee Dann »on ibnenacfc^ef>cir? ©cirt^hct) mdjtwagen Dcr^lbgdtteceD/wcldjetJCC 

o!t«cg t>;3n D«n ganaamter n i|] begangcn roecDcn / Dann Die beut.ge 3uDen be* 

fummei-n ficb roeRig urn Diefelbe. liShtA nun Diefdbe / n?ie fladict) tjl ccmicfen 

. , tt»&cDcn/tmrcf;Hefelvarik2fg|uni\?CEfle^2n/unDDerienigw Die il)n anbeten / 

Daber? O.^eiDung ^i\i^\z^^xi |"o tfl unmiDccfprea^Iic^ wafjc / Dap Dag 2iugfpei>en 

tvMD.ec gbriflum unD Die (£^cijlcngcfd)cbe/ b«c9«5«n rtt^«c «ll«^/ 'i''»^ D«rgegen 

tingemcn^et nncD / falfd)/ unD jum ':^etcug err^icbtet fa;. ^ 

XI. 3Qtr& et (^tlflfcenStunnenfttibn "i'''"i Taidi(i)DecT6lLii,)unD 'i^nn hattalui (eDec 

SfS'Sehattd!ui,)Dagtft/Den(Bfe^etidJt:cn/ tveil er ijl an Dag (Ereu^genageU / unD 

flencKiier. Darangel)encfctn?orDcn : 3>a!)er)lebettm^ud[) Ma^gen Abraham,inDem74. 

gapitct: 'I'jnnns «9je onaiy orx D^nv>:n Dag)rt/2)tc*ri;>n(icn J>teneH«Ucm 

bem Taidi, Dag ifi/ ©et)eni=tcn. UnD in Dem alten Nizz«hon,roicD pag. t?. 

fi^ecDieiJiuH-teGen.z2,v.2» 91(mmnunbdnmdn8(i)env2D0t)n/ aifo 

gfiricben : ir^o cn^^y n^o^ itdS r;'33 myrr:/ "i^nn ^y wt m-c c'^vsn oncw o^ 
. to-1 r-ir D.1 nuN »T3^ n-i- -i-w dsS in,>'i noci d'toix pi -ija nnn n^iy^ inSyi toxji:' 
.I'lVnn Sy a'Mnoy a-piM njin pi •. »iSnn wnn Sy Dflg ift/ ^ie 2^C5cr fagcrt ^onbenrc 5ma5a'<|mgla^mcn/fob ie3ut>gHgjjf?oge&emj» 

<ittdl;> I t)v^0 btcfce erne 25e6cutung <»u jf 5eH Taltii , Dad Ift / ©cfjettcf ten / 
^abc/ trelt^ec/ ttmfjcjuvetrfil^iiefi/ feint- Seele m t>en £o6 gcgebett 
|abc/ TOterGen.22.v.i?0gejrtgtwtr&: UuD Cpfft:te(t)n(n«m(t(f)&cti 

S£BiD&er/)5um^^ranb'Optfcr/anfcine^©e^n«ffatt. 2tiror43en(ic -^• 

ttud;/&«ge>icXX)orte»om(i>f?civ^e#CExod.i2.v.30(£tn Kglf*^r ne^^ . . 

me ftn ^amm/wo e{« ^au§*^flrcrif!/emcBe&cittung«uif bteCo?)'- 

turiij &e8 Taliii , Dad ift/ CB^e^einf tcu ^aben: Uri£> fo feynb »tclX?cr(icui 
C in Dec beiligen (gc^cifft / ) tcelcfcc |jc aujf 5en Taliii, Dag-ift/ ^e^CHrftcn 
»ert>rc^en. SllfbtvtcDauc^pagr.ifubefagtettQSuc^g/ubccDfc^ortePral.ii. 

v,7. ®cr^(5rrf)atsumirgcfa3t/t!iil)if{mcin@0^B/()eut^abe(<^ 

b{(^ gejeiiger/ gelefen : 'iW ^y Dnt3i«i prns nt piDs bag i)] / Qtc ( Die €!)«* 
0«n/) legen 6tc(cn "Cer^ von 5em Talui, &a5 ift/ @cf)en(f ten/aue* gtf ifl 
ab€i;D{cfcd<)ar^emein/i)a0^«(£bnflum affoncnnen/unDfiinDetllc^foIcbe^aucI 
in Den gtJicbrtebenen seiichoth (oDec selichos,) mt« fo(c&etf ^ecc SSJulfec in fetis 
nen mebrgcDacbfen SInmetcf ungen Qbec Den SuDJfc^cn ^^clacf / pag. 37* autf >: 
bem ^Jurnbecgifcben Exemplar tcivctfef / unD melDet / Da§ in Dem ©ebef/ »eU 

^eg anfdngt / jnix^SJ ^o frs Aje col nifieoteciia (oDeC nifleosecha ,) ba< ijl'/ 

XOo ftnb die &ciiie VCiinbevtrerd c r alfogeiefen wccDe : -ir^nTiiv pnnnnSvio 
jiinj '•ht\i Ton^ r-ti3D Dagifl/ SJerZoreroDcc j^einb/ (Dad if!/ Die Sbn* 
(lenbei't/) 5>ru<fctunt> plaget bctn (Cigcnt^um / un5 t?etrmeyHet/ bag 
xettrabfancn / unbben(5laubcnan^en®e&encftmnrt54t;cftct:<tnnc^ 
tttenfollen x SOBorubec in Dcm Commentario Dlefe Scfldrung jlebet : its'' r* 
imvja rrn-j' nvun Dad ijl/ 2)icfec tfJ ^^fus bet rtajctrener / ia>elct)ctr 
»cn na»aret^ t»<tr« 3" b**'' gebcucften Sjcempfacen cfbec ficb^t "uc • >">''^^ 
•.fi^a TonS rP3D -iivjSd imipE npnn Dadifr/ Qie (Die Sbciftenbeif)bru»fet 
bctn*^tgent^um/ bamit bdn ®ebot nic^tge^altcntostriJe: 'J^vttmcis 
flung tjl beinciS^t:e$m?cr4n5crn. 

SDann folcbec fcbimpfflicbe ^'ia\)n\t Den 3;u&en wcge^aff en witb/ f© t^'ffengSrfF* 
pe a(fob;(b erne ?ludflucbr/ un& geben vcc/ bed fSBort Taiui btbcutc f)iec f eincn j,ittjtim.- 
©e^encftcn/ f0iiDecHe{nen3tiJ«ffelbafft!0<n/ anDemgejmejjfeltroirD/ njie 
feann ber l^icbtfl^tige 55o§mt<bt/ rvc Rabbi sdman Zevi In f«nem Subifctcn 
^b«aacf/inDimec|!en€apifd/ num.i.n)iDerfembetfeccd535.lT«n/ fttnemSe^ - 
Jcau^ nacb/folcbed sorwenbit unD fagt/ well DicSbf tften Sefum Boc einen ©ott • 
palttn/ bicQ:ut:cfeiiu^becurDQnDeceoarfi:iDtfrf]ceitcn/ fb Da|j untec i^n^ n Die 
©acbe jnjeijfdbaffiig unb jlceitig ift/ob cc®oft fit) oDccntcbt/fe nxrDeecTaiui 
genennet : iveicbcd aucb con Dem Rabbi Lipmann In fmtm Sepfier Nizza- 
chon.num. Jfo.acglillig(icbgelebcetn)ic^ ^cj^antrai^rteab tt^Urcmiff b^^K^' 
Stvac t>a^ sasort taiuibcp Den9vabbtnen unctgentf icbec tt>etlt oucft jtpciffel^fft "^^ 
^ei'lfe/flbecgac feiten/unD fc^iec nMf/wann ed ju bem ^ott ott^w aiwaam gefe^ 00 ^t$ 1. Xt)tU h<€ cntbfcf ten 3ub<nt()uni^ ii. ^apM- *-f?n afcbam talui, cift ungcxftflec unb 3t»etjfel^affte6 @cl^ul6'(Dpffec f)eif* 

f(tt/ ttfii in Berefchfth rabba (oDCC Bereichis rabbo) tn Dcr43.Pararcha, witi 
eU(^inD8m'^aimuD!fcl^<nTradatHoraj6th fol. i i. col. i. unD Sevachim fol. 

54. col.2. ju fei>«n iji S5a^ abec Die 3"^ <" «^ '" folc^em QJecilani) v)on dhtifio . 
ml)mtn/iil &tmt)'-falf(i} i unD ju ^emdntclung iljrec ^go^bett ect)tc{)fer. S)a« 
SiCort nSn tala (o&ec told,) n)clc|)e<5 «uflr^cn(^en b«iir«t/ D«t»cn taliii 5«c« 
fommst/roicD in &«n3uI"Tii«'' ^^uc^ecn gar offt oon (* ()ci|iogcbi;aucbet/njte etf 
Osnn audb im ^fllmuDilcI;en Traflat Sanhedrin fol, 4 J. col. I. gelcfiti tricD/ 
alltDO gerd!)t;teben Otl)«t = ^^"^ "*'"i'«<''"i "°s ^'"J'^ i'^''^ 'ft / ^t" beni iDJtei:* 
%hzn'b teMiihu lejefchu ^abcii fte 3^runi auftge^ettdct. @o i}! auc& 
fuc^»oi:f)ccbi;Bi)em jcbcnDenTJabmen/ Dtciibiijii^acgchcnnnVD/ au0pagina 
141. De^ alren Nizzacbons (ingq*:iget tv&rDcn / Dg^ »oti CLbn|]oDa,eIbtf«.ng«* 
' fc/;cieben flebef : IDetrlaflTct eu4 n»»^t auO^^f"*" I ^«"n «»^ i)^ ^*" tXims 
0)tn'§:int) / venitbla , 000 \\\l UII& tfJ auftge^eiicfet wJO»:t>en, vgu njiiD 
oud) m Dcm aiibier ju grflncffucr am COiapn ini ^a\)t 44 8.«<aci; DirSuoen^wi?!/" 
&a0 tfi U88. nacb u«fcr€C 9\«c|)nung/ g«Drucft«n rdgljd;cn gco}f«n C^ebi't^ 

%lt£l Lefchabbath iifne Scbevuoth ^cDCC Lefchabbas lifne Scheviios") in clncUl 

^tbtti ttelc^e^ anfangf/ irip Dv^^D^mK Othecha coJ haj6m kiwlnu, unRc 

4)«i;irtnD/ tiJD3 i^n Talui bemagod, D. 1. J>ei:an&cnnagel<Sc^cncfte/ ge*^ 

l^c tfen/allttie @Otf toi&tr Die SI)nOenb«it»«>n ten 3uDcn alfo an^^c^^Ct^^ttiirD: 

rm3 noitt' ijn c'2n no^ -tijd' ■j'y SisS •iwa'? 13 J?''^^o oyo^ ^i^n^ vi"i3 '"■• 'no iy^ 

f 73JD ^^f3J/ DV3 njjci &, \, XCit lang/0 -r^et^r ! foil \id) ^er jentge/t>ev fic|)»oc 

^em talui bemagod. &. i. an &en Hagcl ©cfKHcf f en bucf et/ bie 0ber^an?> 

^aben/ loctber t>ic^ ju (undigcn f aurf> bae <5evp<ic^6 bee ^Itjcs / ( D. t. 

&i«b^l^ernc@o^cn)anbctcBr tC><;rumfic^cft5u6cnUbertreter/ K«u* 

ber / X?erad)tet: an6 XX>tber(ac^er $u / in 6er 5c»t/ ba. bn^t^tn uber flc* 

•^ *^^ |>e(i y Unb balD Dacauff wirP <r r-.Sw Nithieh gene i>net / jwld^e* eui«n (b^c^ 

■v: 6^nrftenbc&cum/ ba Die aEBorrealfoIauren: iJop '"' 'na ly-r ^« x^a 'JWJp on 

yiy-i3 m^'Sy .•t^Tr piy n'v-«T dtij -j^ noi .dto^ d'^^k ■fici' k^i ai "psir onvu 

;n^p33 n23r! nf;niD ynaj Tcn^n^iy I'op ptw '*' tid ijfi •iS''?y' bog \]i I @ie 

(loecikbc D!C ^briften/) |>aben rntcb jum igiffer bctcegt/burc^ ben jentgcn 

' ber ntd)t OvDtr t|l. XDie lang / iD ^^M.vx f (oUen J)ie C^riftcn tuffen A 

brt^ man ^lut verofeffen foil/ un5bict>nt(fetv«>r2iuacn^abcn •; tioa*. 

mac\)ci(i bii / bet: bu fo $art fa>}affefi r bu \k^c\x / ba^ lie bctnen na^*' 

mencntbctltgcn/ imb gcrttlofec trcife buret) f«Ilcbe5:i?fitcntr)toeruii» 

5y Utfid?e fudxm roic lang/© ^:^rr ! foil b;?6 Cobcn bcine jr W ibetrfa* 

bcinete^renjitbemNubicJi, ^(^$ifi/ (Bt^^zndUnj unb ben vu^nixrtlr* 
>^ . .... bigeni III 23onbenf(C'maf)(tv ^en9]af)me n/f0 tie 3uben dljti iic^tm, 91 

5tgeii/ (OajSlfl/bt<:^/&ej;l)uD«cu5mmurDige^Ottfcirt/) mtT^cmN^eh, 
fcag j|t / vevddytli^cH (S^fu) ju »ertrec|>feln / unD Denfclben fln |ia« Dei* ' '' 

tiec ium @Oit anm^nien ? vf)ter fci^en roit fldtlid) 1 ^a.^ Talui uaD Nithleh in 
einer35st'«utun98enommenn)ecDv'n/unbfan€«aucj)mct>fanDci'^r<i)n/Dann ^ -" 

ft« bepDe sen o6fletac|)tcn ^ramm*^orr ta!a ().'cf ommen / unt) >cne^ Dae Par,.- 

ticipium Prafteritum jn Dct €C|ien Conjugation , Jrieffi)^ Kal jheifjef / Duf<^ obeC 
l>a(5 Participium Prsfens in Dettl Palfivo Niphal j|l/ ft) b€l;D<f( etHCn ®it)€ncff-- 

fen bebsutct/ unb tvirD bag ?B3of t Nithleh nir^enD^ gefunbeiv beg etf jmciffeU. 
^ajfrbeDTenMfe- @o wfrb auc^ gbcilru^ in ben g)olntfcIen Siddddm fol. 
77. col. I. in eincm @ebrf/n)«(cbeganfdngt/ pirrx ^2 'n^s Elohii becha echaf^k ,'• 

Unter b?m ^ttef Jdzer lefchabbas revii acher happefach, iiic3 'l^n Talui bemagod 

bagitt/e^etaiidcnnagelcSe^ettcftegenennct. Ubec ba^ fd^reibet bet- Rabbi 

Bechai (R fcinc rtl ^UCb Cad hakk^mach fol.i9.co].4.ubeC W ^(MTf C Pf. 8o.v. 1 4. 
1^0 Tin ■^xmy Jacharfemenna Chasirmijaar, btitiffi/ (^JnttJ^Ibf^ @(6Wffn 

Wl'rb f^nCncmlic^ benSajeinftocfOUnterwuIen/ alfo : •i3ts; on '3 n^iSn iVn 

'l^nn b. i. 2)ec Buc^^abe Ajin tf?(tn bcm ?lBort ly-O mijaar ) teliija, bai« if!/ "^ 

oberi aiiffore^ncf et / ( unb ftcbef nicjif in einer geraben £inic / mt bic ubrige 
^ud'ftabcn/)bictreiIfte(ncmll(^bie€bnTr<n/)t>en Talui, bagjft/ beiiOc- ' •»»? 
^encf ten anbeten. 2lug tt)c(d[>en SSocfen @onnen-'!(ac erbeflct / bfl§ Talui 
emctT^ebencf ttn/ unb nlcbt einen i»<i|fdba|fttfl«n beiffe/ bann e^ ttJicb bier erne 
gerglcicbung ^ffcben &cmq5uci)jhbenAjin, ftjcubecbencnbreveniibcigcn 
•^ud)|>aben \>it> 2S5ort^ Mijaar banget/ unb ^brif^o/ bcm ®cci-eufefgt«n/ange^ 
neUet/brtf5/g(etcf:tt)i. ba€ Ajin (ju|tgtb£Hcf «t tft/aifo fep aucb ^bcl^u^auffgeben* 
Jet n>otben.@o tvcnig nun cM tei«> bier jmetffelbafft beiifet//b wenig fan auc^ 
Jaiai a(fo auegclcger n?erb«n. 3a in bcm gcbacbten ^olnifcfjcn Siddiirim wirb 

fol. 7 1 .coL I. unrcr bcm ^itef Meora lefchabbath fchenia, fn bcm Commentario 

nbei: ein @ebet/n)ef4)«^ anfangf/pnx 'n ^ ha EI El chai achinnen.aDtDO (ibci* 
im aucb Taiui gcncnnet mirb / f (drfid) gcfebrcf : m^y ^i^n mnn bo^ i|t / Talui 
«]!^*^ ^»"«n <5ecrc«t3iijtcn eber ©c^encf ten. 
^ec mofre bann fo etnfaltig fe!?n/ unb ft* btttbtn laffiti/ ta'^ ti tit go«fo# 
K juben/ tvelcbe aKecbanb ^a'frei-ungcn/ ©cbdnbnmb ©cfirndb^SSSorte gegert 
e.bn|tumaug!roffen/b!ernicbtauc^in]tt«cad)ta'cbenQ}ct:|lanbncbmin?Sumal 
oa lie an itatr bcii ^6tts Tajui t)a6 WSott aiSv Zaljif, (ob^r Z6luf,) tDit^e^ci* 
ncnanbas Ctremsauffgc^endltenbebeutet/ bt^meilengebraucten/ twelcb«« 
auci; m iDcm arren Nizz^chon.pa-.n-. ju fcben i^/alim ubcr bic ?S3ortc Efa. 54. 
v« I. ytuijtrte bi(^/ Du Unfru<^tbarc/ b(^ bu n((tt tjebare^/ aifo ge(e# 

Knmtrv. aibvn dx n'hb; onoixi ou^Dn onpis jw bas ijl/^icc bringen 6ie :&ej 
5ec etiie trrige2fu8legun3t>©r/ unbfagcn/ 64^ btefcs von bcr mutter 
oes v&i?c«UBiawn vctft«;nt>en »?er^e, (53UicI;n)le nun Nithkh obec Z6luf 92 g>ggi.:^b<agbegent^e(gtfH3ntem^um$iijgep(t(l €mfU/ t>idflflcrf)Qtftc3uDen/ Durc^ Das'SaJortTaiui, eiR«n5n?<m«!bottten , 
f^tfidjmmit Dec Rafcfai Salman Zevi,unD Der Rafcbi Lipir.ann bctr.cauel) »J>cj«* 
ben. (£^ ifiovnfd; en 5tt>ar fcl)r argetliO;/ Dog €l)riftug an m (lm\h S^*)*" «« 
njor&en/ oe^tDvgen q\x^ at i)t\lm 2lpoRcl^^aulu^ i.Connth. i. v,2Mciflr/ 

- S25irpr^5j^fnDe»gecrat^t8tcn€!5r(flum/bcn3ufccnelne^;»iT^cr^ 

m'^/unb Den ®vU^m Hm Xt)orl)eit t mt aUt t*'^«"^" ""^^4^*^^?!" 
nten m^ bms Deffclben/unO mag ein ic&ec ucimfmv^m "'i^ ScM; en 

<|fnmfrD(s^eUaecrciieigct(jl/unbid)berQBeU.UnDa«iS i.co.-^. 
V. 2. 3(^ t)kiti m(4) ni<^i oafur / &a§ i* ctwaiS wufte uuur cu4> / 
05nealkm3<Jrum^^rtftumbcn®ecrfU^^cn. ^ . ^ _ 

xit ®{tb er gW^tf t?n0 nennen fie i^n ^pnn Hammekullal, bag iff / C>en y er- 

«.111^« flucbten/ n)ic in Dcm alien NizzicHon pagina ^49. ju l.feii tit/ ollreo nebcn \) c* 
2u««9^«m ienai&erngiobenlugciT/ «,elci>e&enifai&enq5orficb.nnad)/ tmQ:Mii9d.o 
pf)^ m,m\x6) al^ geniclDet wicD : m nit-iy nnx hl^ n^"^ BiE)xb'B "J^^^^^f 
V3» 'ssa-nSiyr "nx on 'kiit S^ipon ib y)sm :■ p a-U'iy d:^« l^nx ^^ d'H's* p-p^ 
: omna oii ytn 'x«i omss ynt ns'tan 'rnSu n^ ^i« Da* i|i /- ^'CS (te^ct C m iDtem 
€»anse(io) qerd;rteben/ 5«^ pil^tus 5« D^^fH ff^fSt ^^'j.f/.^^J"',"' 
m4c|>|l {)« 0.4)Viber 3U ©'^tte So^n/ (unD sib|t Di* fcor Den|<lNn aug ? ) 
>etne ^ciil^r mad>cri ca la nic^t alfc 2>« ^<^^e Jm 5)er ^eKuibl 

- tae in I t)erflu.;bte geantrocvtct / (Ic feynb gcvrt^lict) meineJ>ruOc«_/ 
»ekt>e ron jnciticr mutter gebo^ren fey tW id; abet bin ntc^t aas et^ 
mm Cropfif en Qiwmcne qebo^rcHmie fjc / fo bm tc^ «ud; nic^t ^uijc^ 

jinbBIutwJtcrKftm UnDunqSu^ehiiTukemunah. lierDcnpag.na470. 
iber Die SSJcrt e txig 2lpof?c((S Q)oiili Gd. j. v. ij. (f l)n|lue O^t nn» eriOl« 

iwn b^m 5iuct) be^ ®f fc^e^/ ba %x tturbe ein gtud) fur une/benn e« 
, ief)ftO>eiu.ai.v.aj.)ger(|rlebcn:2^r|lu<J)ti|tjebermaii/beranben!t 

4501^ ^anget/ Oiefebofbcffte ^OGcrtegdcfcn: vbd mp.-3 nss ter &ojs iy^ie 
5a?a^t^cit ifl o^ngffe^r auo fctntm munbc gcgangen ; SliS'tt^eUe Oct 
Aiuhor Rabbi ifaacfijgen/ efiiftflerotf wof^r/ wa^ Oct 2Ipojt«l o^nM^^f «?« 
•nbeDacbriamec tt>e!;^ Ijier gefct'UUben bn^ ^^ l)attc abcc i)cr;c!b^n?i|^ n fol> 
ftn/ i?a^3£N bmjcnigenglucf/ tt)elcbfrauffCemmen|cl:ricb€nfunDbat)tci» 
- ^ <l5«'cS;leci?Mafl/ antf ficb/Dcr o^nc «inigevgiin&e rear/ senommen/ abcr Idu'gej 
ftiiFd) fein bttfcres' Vcprcn unD gterten Quffacbobcn babe/ fo tof: berfclbe na J 
|m«c fiegrcicben 2luffcrficbung/llt(^t mebt aufftbmgelegcn/ fonDerngan^nqr' Amha^/rom fie won t'brcr ^inDfjilt auffccpgen JtcrDvii/killeni. 51 Is tm gj?o«zdften.n» efn^ 
rMt?DZcr^&e3-tcwtcbenenr699tea3a^rgiU^caem3uDe/0;»Jbmene:^jonaei^^^^^^^^^^^^ 

9}?o»)«c/n)e;3enwielcrbegangcner3^iib|lolen/auf|D(!n<K3al8«n/icinen»er»J«nn:n8it,^nimm. 
£ol)niu<mpfangcn/fl<bi:acl)tn)oiDcn/t«]bDcn@trirf f4)0t)um tcn^altJ l)atic/ 
fagrc ec ubcrlaut Di.;iecifci}tecfiic(:.e SS&rte / cci)erp.uci;te3€fum/unDc»Ue/Die . 
elne Stba im ^.ibi batfen/trelctjean r^n glaubete/ raorauff e*: ernjurget wurDe.' 
211^ abit Die ^ot^fucftl. £Keqtecung rolcf)e^ eecnommcn / tDurDe «r Quff Dercti 
^ef«bl f'^t* aaOern ^aged »om ©cilscn flenommen / tint i^m &;e Jaftet'^ung* f cgldueccc ctfentdcl) o^n« (g^eu getI)on f)Qt/ Weir-eJl ec reufcttv Daf) « ooO) |ter» 
ben muffe/Da3ti)un ant>(;re5«t>e" \)m]l\d)mmii}mn/t)itmi\ ficcgau^Surcpt 
WcDcn€l)iin?nnidyt()|f<imicl;tl)uii&uctfen. l. vw «n^^«.. 

®reincbfnben0nenii<n (le tl)n Idjtetlit^cr ttjeife ntsw Schoteh yom^^^^ %%^^^ 
OAk\ Do^ i\u i'mm XTlavvn, 2)cc ^afre^^iil^mc naw Schdteh jtnDct \\Q) mmib ij&orgt- 
tcmiuImiiDiicbetiTra&atSchab^atfi ( oDer Schibbas ) fol 1 04. coJ. z. aU»o'i<wi6t-. 
fcie^Coi'tefliioIaufen: o'sito K'wn niod. p x'?ni troDn^ ntji'SK 'iTDnVT?s««'in ., • 
! ts'Divn p rrn ^'k'^o )'«i rvn naif 1^ ncs nra ^yir ntanoa onvoo pQ^ ifi A 
XTirkmeninetncrBarajetha, ^«g t>er Rabbi EHeferju t>en tX>cifcnge- 
r«gt ^abe / ^«t nicht b€i: £ wda Q«l?n / ( t>a6 ift/ Cbtil^u^/ »« «ni<" ^^ J."' 
|«m €Qpirel n^irD atokfm wcrDen/) in 5e»trSc^nttt;/ &en er tn fctn ^leqc^' • . 
gcmad^t / Saubecey ftws iCgypten gebrac^t f @te abcr ^ben i^m Q&- 
antxDovttt/ev ifi dtt^choteh, Dagijl/S^arrgetrefen/ unbtfieentt^tgei- - * 

br4u4)licf>/t>a^nianeincii25e«s€ig»onttcnnorrcnbriiige. €bent««* / , 

fe^IefletOU^DCC Rabbi Abraham teiizo^mDcm S9.^CJpit. femcg ^^Ud;^ Mag- 
gen Abraham , ©OH unfetm ^ctjIflnD ^j^fu flu^/ Dcffcn ?S5oi't« unt«n in Detn 6*. 
€flpite(Dtef«g«sOen^M»bcPae&co(ttti?ec&cnfon/»i. .^ , -^ 

StBa^ aber Den li!lleciict-«n 'Jialjnien ^2i nafbl (oD«r n6fo!}&cf nfft/ fiJ riMSO^ 
tecfclt* in D.m alten Nizzachon pagina 6-j. ^i)n\h0(Qthin i alliro ub« Die 
?a3oir< Jerem. i7.v,iu :£)er©U(!'Utf ftt?iertDtc3uDenaug(eflen/)bri'ttCt 

erwirfetabcMucbi aiit iKcd^t. g[H( tin tn Icfnen^Jagfii ifirb ec fea* 
f Ibtn tterujfen/ mCltct) TOirC r <tn S^^arr f«i)n/ <jifo ,q?!ci;neb«n ptbet : 

'Ta DH'^y 3t*vi DnnK nuiy W irvo epD8ef'ijn3ffljmpicvc)'>3?^£rinp"wn«{>r3Jn noTO" 
frryvnvnan rx v^ c^dxi ni'D->i r'pn "nt»'p •rft'S 0^33 O p' ts 9S ^3J r'H' vi'inx^Y 

aV 3 Gharj* Charja,(&fl^ft/mit€5cen ju mdbcn/Ocs :^ot^8/un& toitb &le bcift^c 9??u«ei; 
C^cifti o!fb an flcitt 9}?cicia fpottlit^ gencnnct / trie fct)on oben atiQcmctttot'- 
biw) dtitm VoQcl/bet0iidudzcncnnctxDivb/wc\d}Cvim(5cbv<iud^ 
i)at/ <xnbev€vV6icU^yevi\i (fimmlen/ unbfit^ttbiivCibti:/ felbtgeauo-- 
■ jubtiltcru Wanncibcvi>ie'Jm$€n(ius(d^iieffcn/unbcvi['iei>et/t)a$ 
fie i^m nidyt gleJcC; fcyn / fo flic^et cv bavcn weg / mb lajfet fit vcr* . 
«>erbem Unb bcis ift bic'^tbc\xtmQbttXV*vU; Utlb (tlUid^ Wil'^ 
(pdn^UVt/bannalobannxcivbevQcwa^v/ ba^evcineVXavv^dthei 
ttamtnbat. ZlfihAtciitdl^y£ih6bitteixtevetfii^vtt/v:vcnQcmad>t/ 
unb ju ficfe vetrfasnmlct / unb bat biefen l?»eid)t^um mtt Unrec^t / unJ> 
»mbiUtgcrtrcijeerxx)orbcn:c. be&xo€C,fnwivbevdn^aVVfeyn/wann- 
fie/ (ncmlid^ tie (X'^rit^en/ ingf unfttge) ror thm cineii 2{b(lt)cu b«bcn/ uti&- 

( aitg j€rem. 1 6» v.. 1 9.) ^€11 wtvbcit t Unfm 'idciuv tjabfii nic^tige . 
Mnbfalf(:f)e©6ttcr9cbabt. : 

Slbec il)i* rucf)Iore Sdllcrcr ! foCef ii)t tmimgtn cinen ^atJfn ^eilTcii/tton 
I tJjemEni.ii.v, i.acwajfigetrporDcn/ t)ag4;u{ftbm&cr<S'ciftbc6^5»:£rtn/ 

btv (Bcift ?>cr tVct^^eit u:i^ bts Vevflmbes/ bcv (Scift bee l^at^c/ un& 
?)et:@t4r<fefijj;)cnrpct&e:' DeraucI)Era. 9. v. 6. l^atl)Q;mmttKivt>/ unJ> • 
fo[«(icl^ mifi hat |ei;n wuljen / ia tit me 1 mt \. Cor. i. v. 30. ju fcb«n / von • 
<5(!>tt 5ur YtJeif l>ett genwc^t/ unD a(^ Dec ivcbre @o!)n @=0rtc5 Die 5£Bet^ ^ ^ 
i^ctt ft'lbjli'n i|l ? 3'bi' watf r/ ivf():n fo;cl)ec grcudcl^en £ajlcrung / in Cxm b6lli» ^ 
|c&cn Seu. c in allc €aMflf eff gci]odfct/v;nf tt^egcn fold^e t: (vgangv'nen «fd;W(ll(* • 
(j;en ^?iU-ci)sttPtcst>cl>lcerD!intc@fi'i3ite^U8"j"!ebcnniujf:n. • > 

I^rSSS Sucr @3cf(i>icl;tfdircibec fiavius jofephus giel^f &jm unfd,)uf?(q|?cn3€fu eitt 
\ni joieijH Oiinf? anDf?f ed Bcugnifi / hjann er In be m 4. S:a>\ Dc^ i %. ^\\<i)€ feiner alfen^i<^ , 
ffilf uDn fd)iiten ill (>5nedMfii>t!-f (gprnc^r affo fd)re:bct : DvfTa* J-f KoIa tStovIov ;(^po- - 
e&ri^e- vcy Iiiff-tfe 170^05 ciVJjp, fi'yfC6y()paau|0vKfy6<v;|/pj;. '(jvyap^apoc^wy-spywy . 
5ror/]-n;5, ^i^dr/MX^^ dv^^JTTMV r clK'^iB'rj arvv rj^ovfj ^^oij.iv(jtiv. y.cd TToKlJii 
(isv'[8h:ii<;, TroJO^Jg'^eyMliKKyfViKHgi-^VjYays'i-o. c ^pi^og iiT(^ ri'j. v.aX ^ 
dvrdv ivoit^si T'2v n'pMTMV r6iv dv^pm Tta.^ r\\jXv j-aupw hrn:&\i,\ix^;/Jrc(^ 
7rQ\xiTH , sV sTrdviravTo 01 ys Trp'Skov dyaTrr^a'7iSC. i-Pdv/} yap dvlolg TpiTi/\v • 
f;j/wv rjij.e^av 7rd.Kiv ^dev, Tdiv&siMV7roo(PrjrwrdurayMidKKii-lJ.vpia^.viJ.a.--'i 
<ria TTspi d^vTis siprjitoToov. elgle vvv rm y^pig-icawv «Vo rnd's (jovofj.a.(rff.sv'j:}V --t 
m e/rsKiTTs ro (pvKw. ^agi|l/ tEsroftcdjcrjucfcIbtgenSctt (nemlic^ " 
al6^'Piii-tL!dVantpi^eqct:ln3>uDaatt>ar/) 3t£BU@/ tinxotifit matin/ 
t»;trtft es ji-i> ctejiemet / ba% man t^n crneu t^ann ncnnc : t>«nn er 
thafc t&iJn&efbasc "tDcircfe/ \mb klyvctc bk tllenfcfKn/ wclche fete 
XJ?a^r^ctt mit ilujt anua^meu/ «itl> brac^te viei 3ii^en \xnb ^cybcit an: an ftd} ( D;e \i\mt 2th^c ant>ienqcfi : ) ticfecwar C^rifluc. UnJ>nAcb6eni 
betfelbe 5urd) ZnfU^t t>ev fubvm^miien tYidnnev / bit unter une voat 
ven I von piiato mtt 5>em Creut^ gejlraffct / (unb Dacan ge^encftt unb ,()e< 
tobfct) trorben: Qot^abcnbteientge/ t>tet^n lieb ae^;;bt/ bod) nicl)t ' 
<»«ffget>orer (ibm a!iiu|)anqen : ) 2>annecerf(^ient^nen an 5em Written 
«L«gtr^te^ctrIcbcn^ig/xrJe ^aim 6te C5ottltcJ>cpcoplxtenbte(cc/ uni> 
rtcl Hn5ct>{bare fin5>ere TOunbcrbare SJtnge t>on tl)m gcja^t ^abcm 
Uti^>atbt^^crt><;a<B^efd)lec^ti)erC^rtflcn/ n?elc^c von t^m alfogc^ 
nennctxpcvbcn/ ntd>tauf]Fgc^oret. 3>icfeiSfcpnDi)ie2Bi>i:te Dee? Jofephij 
ii>«ld;e«ucci:<^euft<-l!f'ct!en£'ajierimgfUnucftcacf<entse^in fepnt; Dann ^S* 
fu^ w>n i^m em n>.Jifer 9??iinn genennct micD. S^fe|^r Jofephus |)at f ur^ nac& 
Dtn3eirenDe^4'o;Dcng3€|'u9elebit/ D«nn ec bet)o«cvi)ei|icrungDer @toDt 
3eru}o!sm gtfnjeJVn ift/ jutipdc^«c3<itQaignDcom|Tifc|)ki: .d)i;Da<i)ni!^tr(ir/ 
tvaa ficb mitgljrifio jugcrragen bfltu/ DerfjAfbcptftfcggcugm^DeeJoiephi 
btUiganjuneljmtn/ eucrgcotTe^^u9<n»Q)ud)flber/ fee -^ainiuD/ trelcJer etjt 
fangljesnaciijufamnjengcttugen/ uni)g«f4?tiUeD?ttt>oci)en/ mJt Kin«c '^euffe« 
lifcpgni'dtieajngjueerwcclfentil. 

33ter5(flKnbcn0 nenncn fie i^n tr^>"tvs fD Mitt veepicums, t>a^ fft/ cNxi\'- gjitbee 
nenBe^etr unbi^picucec* SMejeg ipitD in &cm ju viuinb<cgbefinbiic^en^"iJ'«""!f> 

gefctjriebentn 5>l!It>etn|CJjen ?Su(t)/ Jad chafaka, (otiac chdibko) Dce5 Rabbi Mo- ^«(ir»ti. 

fchebarMajemon, tnDem lo.CiJpifil DegTiactats))on Dcr 2ib^5rtcrei;/ mt 
|><ct 3Eu.'ffn: in \mm mcbrgfDad'fin Sinmcicfungcn ubcc Den 3ut)tfct<« 
pcdacf pagina 2of . mdDct/flelcfen/ ciffmo Die ^>Drte nlfo laurin * ^yr^' noio 

DatJ ill / igs ift \}^Kn ( Den 3uDen ) gebotcn / 6ie X?err4tl)er 3rrael8 / tri« - 
«uc^i)tc 2.et3ct: un6 ^ptcurer/ mtt feincr ^anb umsubnnt^en / un& 
m tie CB^rube Ocs IQerbccbene ju f?ur5cn/&ieTX)cil tiefelbc &te")f raelitcn 
Pjagen / unb b<t8X?oIcf von <Bett4btrent>ig mac^en / tvie ;^(Jfu^ ta* 
9iajarcncr/unt>rctneile^rjungcc/rtud>5a5orfMn6BaietbB6/fammt 
%eii 4.f ^r jungern gewefen fe^n?) / welcbcr gottlofc nai)mc verxve jm 

S>a^ aber €J)rtf?u? offe Idflerfic^cr ivclfe gcnennetnMrb/ flci'cfiitt t)<«v«ffflc6e/ ww 
tvegen/ tict^cil n »on tl)rer Oveligion abgcrretcB / uuD ma ncue geOiffitef /"^muttt' 
aueI)PaOur(JDIl•g.\bal'NMt*c?^•«f5Ki;«n'^gfl^l!ngkn/unl):n(J^f>^fe2Dc«ni(it 
gcfirunDete i'ebren semoiffvu/m^ Matth. ly. v< t. x. jc. unDAiarc. 7. v. i. 2, jc. 
ju jchen \\\i m itm f,cf) \ior Uem ^^'})«n|ai!cten eaueiHtg/ bcr in ibcem 6cr* 
niftjnfcn n:un&lici)£n (i^.fc?/ ^e^ ;^fllrtiuDrici)€n itljcc vntbdlrcn/ju Jjuten befo5* 
i<n!?qt/tt)i«Maitb,i6.v.6.u«DM-re.4.v,i5.i«{«jawit, S^fl«nfliJ«/iPvW;«il>te I _ f n sXeff^n t)on ibnen mjt unD ^mt 9«f«""«t ")^^Nny ma|n ^e 
ielaSenunt)^ 

SS^^ s^/S Ibf i*?un« a«if S^ VOovu bet @c^rifftgelel)tten / ab 
cfe«»erfiud}ten£d|]ei:ungeneml)alt«n. ^ ., . rh4 rAh^r harifcho^ ■■r- lefchabbath fchelifne Ithevuos iO DCm ^^"^^"'f'^^XJhrf V^ rifcha. Onkelos^in/ un5 Itcf ben funb(genl>en3frarf(t€nl)cwu8f dimnen/un& 
fagte^u tfem : XJDer ifi in )cncm jSLcbea .^o^) Qc<xdt\ict;: 2)« ttirtttJortctc 
cr t^m/ bit 'Jfvaditen. ( @r fragtc tbn tt>C(itcr/ ) foil man tenfelbm an-' 
^angcn r Unt> cr gab ifym juir^nttport/ fud^c tl>r ^eflc&/unt> ntdtjti^c 
Bofes. ®ai;'abtr3eiu^l)ieiriu»a^ld)Lenfcr>/iTt'>au^ Dem ^:5-UCb Waggren - - 

Abraham, Di.£ Rabbi Abr.ham Perizols cap. p. .5U fif>en / alhvO 9<H tn «)icO J 

biK3 vi?'^ n^yn Dit3't3-c^ n-Dx \y^i p-^ai Dafiffl/lint>,UK&.emCApttelNe{aWn ^ / 
ToDcc nefokin, »clct?€eS Dae 5. ^apitd be^^eDacbten ^^aimuD!fd,<n Trad^ 
tinin/DaraugM'ecbcn/aufifol.fy.col.j. angasogcne'SBocfesraDimticn fcptiD) 
fageiiun|ece^abbtncrt/5a^&er Titus (eciDoItcOnkeios }ag«n/) ^^funti - 
t>mr^5«ubercy^cr«U6gebcacfot^«be, SiujffO!l<t>e tOtiK »icD au<l>o^^* 

fu0tnDen)^illlTluDlfcl)enTraddtSarThedrinfol.iof.«ol.l.in Oe^ Ra^bi Salo- 
mons J?ycl4i 2lu^legung/aujf D«c jwei^tcn iSeite/tn &er neunOten 3<il/«tn^ott» 
lofccunD ©ottseccgetTenecflenennet/ dlnj0:&«c ^KeamunD^Sfu^/^d^ 
Sj:empe(t)ergott(ofen?[>?enfc^enangejo.oenn)gcDen. €^i|labeE:6ufci!dftc# - ' 
rungfcfonobcn fur^licb rpttedegetmorOen. 

^y'bnhaifch,coDecholfch)habbeliaal.bai5tft/em:ntc^t8tX3e«^rim5ltcber;^^^^^^^^ 
lid^er tnenf^/ot>ecBo(etotd^t geneiinet/ unt jUb^t Die graufame fdftc*mfhtg rmrp* 
rung in Om '^Sud; Emek hamm^lech, TOClcbe^ »on Dem Rabbi Naphtali Htn^'^KiiHmtf' 

M)oni()mfc(b(]en(ingeictget»irD/augScancffurfatna)?ui)nbui:tig gcmefcn/ - 
unD Dafelb|len gen)o()netbar/)olln)0 foi.2Q.col.4. Die,"e£S Drc9mat)I/Dod) aber mtt 
»scDecft«nSa3ortcn»ocfomnier/Damitc^Dic€i>riften nicfrt fo Icicbfdc^ wrfle* 
f)cnmi)cbten; unDgcfdjI^^et |o(c(}e^ Ducd)eme €abbQU|]ifcl)e Q3cct»«d}fclung 
fccfs 5ilp^abef^/tt)e(cbe tr3"ns Atbafch f)ei|fct/ Dartnnen/ rotcinJBuxtorfs Abbne-^sjas ba^sd* 

viaturis Hebraicispagina 4i.unD Di jft'Iben Lexico Talmudico imSBoct Atbafcb^«t'« Atbafch 

Jufef)cn/Dcc55ud;0abAlephoDcrA.t)or«mTauoDecT.unDfca^BethoDcrB.'*''" ^ ^ ^ 
»oc Dag Schin oDec Sch. genommen wirD/ DecgJeic^en Q>ectt)ecbfclimg oud^ mit 
Den ubrigen ^:Suc^flaben ge('d)i«^et. ®ic SBortc ober De^ g<Dacbten Rabbi , ^ 
Naphtali Rirz lautcn fllfo I ppra'i?tnnr«-Dp^y ntnon n^'vncn djb ntSn ito'oifr'y tt^^sm 
vm ra irn ni2i ^jrao iwn -ixy «'?«' «m smnm xapii ^ nnjicn tnison cvn ro 
i'm a^aipyi DXTC ru trv Da^i)l/Unt)bteferIfchhabbeiiaal,D(Ufil]/ ntc^t^ 
Wcrtt)c SD?ann Cnemlic^^^fu?/ vokaM^ DemtJorhfcge^enDcn fldrltd) ju fe« -v ♦'■ 
l)«n:e^beOv'utetabe2Da^»erDc(^"teStGortitoit'vZarchcaiTirdchfDtikIolsVbri ^,,. '• 
Hdbbeliaal Daccl) gcmtlDte^ Atbafch) ^at t)te 2)e<fc jerrifllen/ Tpcldt)e I. 

^a8 (Sr«b bes ^bgcunbes bebetfet ^at/ auff tx>el(^cr ber Schem 
hammphorafch (Dag i)t/ bct crf Idcte tTTa^mc/ nem(td) Jehova ) ge(cf>de? 
ben gcfianben/ btc ba awff bos i,o4> ^^^ Stroffcn 2tbgc«nbe8 gelegct f 8 25eer. Xf^mm tmltmm^\iUMWm^ll.^ ai;>iuU I • tD<tt/tMmtnid}tt>ct<£>d>sS&mmie\ (oDcr&immoel) ttnt> fdn <5«(ell das - 
iloii/ leclv^ce red Scblrtiigeit mt^ Qccr|?toncH ifl/ &«rau8 fommcit 
moc^t<en'. 0?ac& Diefem fol&t Mfiltiiiti mam : rrann mbx Ss aia w 
" aii's Tn ]3- noS^a tu' pt 'is^ y'^st navy nn«'jw ■itt3"3tt? ^''n fa t^^'n h>r O'V'att , 
vjiK 'f!^j?D ^fV n-iDKi rv'fi rffinoi nbx natio Dagi)"l/lP0ci:^tabcr&tef6«aUe^; 
i^er usrfac^et ? 2>te vterte t)erts>un&erung (Dacuhsr |ld? Der S onig v^ob* 
men »cctvunDe« i)at/) afet)et t>ie VCiutUv bts Adam beiiaal , tae i^ti biS 

' Kkifchachmefkcb, 'sjtunm oulf obg«i)ac&te ^IBeife/ fb »id aid ^Sa oix Vc lo* 
I5a^ I ji/ btrmutter bes mtt>t6 xrcct^cn tT1enrd)en/tPo5urcf? mnm reis* 
flanben toivb/) tselc^c ftd^ fclbflcn »or cine ^utigfrau ausgcgcbcrif 
fcann f "a: Sachiz tvicD ooc D(i^^octnDS?alma^n)clcf)C(? urn 3ungftr<tu i)v!j« 
fet/gcfei;ef)tx>te(Proverb.?o.v. 19.) QcfaQtvckb; Unb e(nc^ 3Kanne^ 

2Be3anetmra!maoDer3ungfrau<n. SnDemijf.foiioobctcoi.j.Dcr 

- - ■ . gebact)t€n55uc{-gEmeklwfnine{€ch,ttiD€mJ9.(^apitcf/uriterDem^!fciSch^«f 
reichadiferanpin, a^irD (i^ciftii^ tiit'r unt)erD«cften SBortcn and) V?:in «!ii<;i- 
kalfch habbaJiaal.geiKnnet/unDro«rD<a Die Darbcp flcbwcl^te SlPom in Der» 
jblgcnDinDrUtcn^apttel an^cjcigettr^ben. ^iefan aba Dicfcc @ott^!d|icr 
r<r/Der Rabbi Naphtali Hirr, Dctt ^€rrn C^riilam ctncn ^6fim<l^,t/ oBec 
»i({;t^wertl)en\i)^enf4)eHnenmn/DacrDoc& ntcht^ an5«r^ gdf^rct/ a!^ roa* 
^ drlangung Dec eirf^en @digf eir ftereit|>en Fan ? €r l>at ja gefu^t/ un& ^c^ 
angtUgen fei;n loffcn/ bug 9v<ic|) De^ ^^eujfcfg ju loerftdrer/ Die crmcn 0)?en* 
f4}en Dclfdbcn ^raufamcn ^tnD(icf;en@eroaU iu^nrjicben/unD Dtircf) foinetreu^ 
I>cti5igc €rma{)nung<niur?Sul)«/ audj etffcrigcc ^ef)re ;ii ®©tr ju brmflem 
> 2iber Dec @otan lafit Den 3nD«n feme D^ube / fte muffen €§rtfium Id) tern ^ 
UnD tvann atK& fdjon Uim Urfccf;eDa i(u fo ft'i^enfie Do(^ i>r^unc«ne unD giR)* 
tige ^ung^n unDgeDwn gegcn i^R. 
itvs; «pirb^?r (gi|ebengefteHbeii0wlrD crri^y Efa^s bn^ til/ <6|au-9cnennef. ^ieceon (To 
tfjttiHiiwntf.^^ in Df^ Abarbends 2lu^teguTig ubef Den ^^Jrep^etca Eiiiam, fol. 54. c«l, ?. 4v 
njieQucbinDxtfdbenQ5iid)Mailhmia jefchuafbU 19. col. 4. fl{:o gcf(*riebeti : 

wy tfif fTPfiis Kt rrti'nix«; jrciT sipa nr hyv '^vti camsn 'a:,n^ I'tffl 3^ vn 
^1'5 DIIK 'i3 "is-ip'*^ ixi n^fi imx DJiiiyv vincxv trro. ia'p-mnn Ss m "^bdv iniScj i<|ti' ^(tben 5uf c^ eine tradition c^elctrtct / &a^ J>ie Bccle beo iSfaus in 3^>£<^ 
''*'^" eutn ^en n«54rener gejfa^ren fey/ uo2> bag et ^ewtQcn in 6crt; €fau«tni$ 

X5?u(le»fic^ Attlfgel^ilfcn/ unb tin jeldmann geroc(^n/ aiK^ mit &ctr 
>£C&iXeHt€X!pbavi(dev^e^tmSctunbQtftvitta\fyxbe. VklkixSt^ voki>' ^on ben | ^ma^»<:6en m oi^ nmm bfg ^uben (^ t)tlfb Aetrti. ^f 

^tne35ucbfi«b»i (nemlic^ Die ^ad)flahtn bte ^^men^ jwe-- 3ercbuaOii>ic • ^ 
^u4)f?abejtwy£rav, Dagift/j(Jraugrcyn&/«'dBnEfav voUig (nemlic^ ' 

mit 3ur':^""S ^<^^ ?Su(tftaf)er^ jod) gcfc^,rteb€n vi^ivb. 2)e6xj>etten ijt €8 
billjc^/ &ag «llc bieKriigen/ Tt)eid;)C fc Jne '^di^ion uni> <&Ui&en angc* 
nommeri/ unb t^m i>tcnen/ :Kni&ec ^iiixoms ^entnnet txtvbm / bisvoeil 
S(5fU3 ber (^{au/ unb bet iEfm i^bcmifi. ® i?fe ^:Sett>eirun0g^9??an .r/ 
Di ren Dec 2ibai'benfil fid? aUi)Ui- b^Diencr/ ift (£.i6b«(i}rifc!^/ unO nnrD frot^ft r^- ^ca T«mi. 
fmiragen«n8et/nac^iueic|>€c Die ^adjflabm iimi S33.om^»etfv^cf tpecr.n!A>c«)&en6atia<= 
turc() wcfc^c :^er|<!;jun9 ci I an&ece^ ^IBott^wCau^lommet/ g[«tcf) tme |;kt '"^*'* ^*^ 
in^" Jefchiia unD vif^ Efav m & .m ^efecdtfc|?€n «incc(«; '^u^iiabmfya^bm/.to^ 
ij:e obecwecie^et ftpnO/unD aufj Jefchua Eniu|omni€f. 

3!)amif akfOicfe3uD!fcl?t^dflirungt>tcnnueano*6eirecan t(^ ^ogfom.'a^ 
mey 10 mu§ ict) ^iec anjeigen/ moDfe €|aii^@ce(e/Dec Ovobbmifct^eni'eljcc naclj/ tx^cfa"* ^ 
^ergef Dmmcn[e»)/ unD eon mem et (it einpfang<n l>ab« ; 2>a Bonn ju tDtjTtn jft/ s^^o^wk* "^ 
?agD!C@ecIeC'c^.aofr/ofen^<}mginb€nSfauseffll^ccn fepn foU/ n>K in Dmi 
§5u i; Sera Abrdham, fol. 14. col. 2. mit Sltfcn 2Bccten gele^cet wtt : ncuu 

Jt'p Su^j ionv wv it:3 tt'nn nuDo Dad jfr/ iSs ^at gcujtgltct) btm 2tbcl 
^a8 l^e4)t 6cc tgrftgebuct gcbu^ret/ &anii i&er 2w;in ^at ^u erfJ muflett 
gebol;renwer5en/auffdrt0t«c .Unretnigfett (Dccen im folgenD«n ge&ac^t 
ttJirD) mtti^m |(erau8 fame/ &attn er wax von bet Settcn t>cc Qd^Unt 
gen (Da# tft/ De^ ^th^nej gletd) roic J)cc ^|mj/ in wdd^mbie^edc bee 
Z^ains-gcf^j^ren tfj. UnD in Dec Dcitten column Dafetbfl tvlcD gemelDets 
-im ■j:>b I'pD 310 pSn in i"tn<i .pn>n ppo yT p^n 'in mpi nvoi wy\y ^e^ 
!-nrD &agif]/2>tcn3ciie>er<S^ttun^ &erie0yptier(DenDerg}?Dfe^erfct)Ia» 
sen 5at/ wn wclc^em Exod. z. v. iz. 14. |u (ef<n) iptc aud) ber Korach, 
t»cr bo(e Z\)cii/bev Aharon abcc (amt &em Jethro bev gutcCbetl^oiti 
:B»Atrt n?aecB / feestregen f^t mofes tJcnfelben (nemlid? Den tSflpwia) 
g€to^tct. 

SCo^ober D«r gatffofe ^tubttm6tbmb€v:B<ain/fcif\eiBuUbeUm*m6i„ gaiu 
iiien{)ab</ i}l aues Deni Jalkut chadafdifol. 5. col. 2. numero f2. untec Dem ^itcl f«'n« 6«fl< 
Adam &c. Jit feften/allrnDgifc^riebcnftebet: t^f tnx W ijrro n*n «^ j<p |^^*^'^""« 
•i93Snn:> ejii n\i nSi m»3 mtT^u'pD Tmnn'n xonir ^'un«;3 mow im (jkcd ncnit ro 
Bixm Tna nn^y Kin p in-*3 ^.yi n; e^ia nnn r-3^nji x^un xm T^m nin ^y dtk «2V3ii3 
;nin nx yr Oaf5tf]/5DerKatnxr<»riit4>t»omB4«t«eH2t64m8/ (cnbevn 
von i)cr Uncemtgrett i>e8 Qammaele l;ecgeEommcn/ .wielcfoee »o« 
fetnec ©ecUn 311 »?crfle^cij if?. 2tl8 b<r ©ammael ben Unflatfa in 
die igca (Duc^^eruljrung Ccrfefben/ tt)le anDec^tvo gemelDct MTae- 
v^vfiknj ma^tebcv cScijI ein (Scwvfc^ in i^xm^€il»j vmb ^ttc 
K 9 JW* UU ' IcinenHeibfidSimt b&rtfelbcit' iubdkibetu Vl<xd>i>cntabct bctZtam' 
bic i£t>4 bcfc^Ktffen/ ^eugetc ec 5eit ttib/ unt> beUeibete (idy btefef 
<S»eifi/(neniJid)Dtc(See[c)mitrelbtgcm.letbc: unt> Qcfdya^c btcfee alf^ 
»te)er fetneiJ TPOUkrr/ tJanrt c* fid)et (Gen; 4. v, i.) gefd>ciebenj 

• UnD St&am erfannte fdn;2&eib, €btn biefv'is ijlaud) in cc^ Rabbi Me-; 

• - tiachemOOnRekanac2lU8l«,9lUigubeuDU S.^it<i)it^')iO(i^/ folyi , col. I^. It* 

'. - tet Paraibha Berefchith, ivtc juc^ fonj^'en id tt'.elcn cinDcrn£)cten ju Ufcn: StCoc* 

au« f (arUcb iiifel>tn/ Dag Dec SaiiifeirK @eelc con Denioterfien ^euflfd Sam- 

grKfrecntcfir mad beEommett/ unD t)ie alt^ul^eilicflc unD allecremetle ©«e(e (3:5^|ll/^« 3u6i*. 

£atltru«9 mifcben: ^euffiU cfevn £'d(iccun9. nocb/oon Dem Ceuifd ibceii Utfpcun^ bobcn |oU/- 

IbJ,-*'*" »«« folcbc^ in Dem q5ud) Emek hammefechyfoi. io, coH. 4. in Dem J 2. (gnpitel^ 

untcc feera ^ if el Scbaar 6tam harrahu au^ crudbc^ gek^r ernjtcD/ Da Die SSSorte; 

o:folauten: mn- ^y- sc3b?' wwn nonit nhuxdot wp rp "^^fi^^^^ 1"™^' ^P^ '^^'^^ 

TOiwV t>^r iV nwni:?n^ m^if. lovjr miyy^- lii^tt? wao- '»od; m hv »"y iio «inv 

nr: S?v D3n"ao; c^i'c mp ppiDii niw rp "^^^ '°^ '"^ '"J^' °*''^ ^"""^^ n^niy'sr* 

Tipn- ;w^v n33Dn. '3B» lox'a nat n^ji \fj";& dx"3 ««onr wmi -npn mpDi 'i^-vn nsje 

'Mi ^33 \ti-nT -iipn SH ttomr Dflgjfl/<gcCS^ru0)tfl5a8aurctfie Jn&C/^ 

tccl*C6 i|I in 5er UnretntgEett bea 25.Aias / &enr. tTefl bco Unflat^e/^ 

e>ecUnreim8fett6ece4)langen/trel4)et>tet4:m&efc^laffen^<»t. ^c;, 

i& brts <5el?etmntg be62tbgof ts/ bes^unif iens besQammrtels etgentltcg) 

xmb gerot j3ltd?/ trelc^ei: fid) 511 etnem <S(Dtt t)at madden xooljcn / &«^ 

m<in.i^n.«ribeten Colte. £)C8tpegm^at bevfelbigemann/CSf tus) bem 

trTal;meti(Jehova)^c2tbgottej:ey gebrauc^er/unb.«>tr£> tjctfclbeouri^ 

MSotPfatari. &asT£X?Qrt j'piCain an{^e3ct9et/tccld>cst>m;cl^ Notarikon (oa nemlicb eirt' 

ffnhhMlIZ /«Dec 5Sucl)|iabeji eineg 26octd/ roicDecein abfonDerlicJxd ^ort macf)€t> 

*ao5ui.n«n ^„^^^ ^,^ ^^ j^^^^^j, j^^^jj^p Tafbagam bc&eutet/ (Dog i)t/ TOonn Dag jttcp* 

ttunD Dritte?£BDrt;^fbruE(t Atbafch auff Die ?a3eifc/ n>fe obcn geDacbt/ veran*' 
D€rtiO/n5teDecreitg«|e|:troirD/fobeilf«t«5 nmw mp Kowch Jeichu No- 
zeri,. DQg if!/ B^ocac^/ 3t£fij8 najarener/ Denn Die Drei? ^ucbftaben K.i.N^ 
in Der ^ebceifdjen ©prod^e Kaitrmactien/unD DaDucd) bcDeutet rouD/- Da§ Die' 
(SteUDe0K.airTstnDenKoracb,De|TenNum i(f..s)}AiDun.q gefdjiebct/ oug Dent 
Korach Qbec in S^fum ten ^Rajatenec 9cfaf)ren fet).) ^eewcgcn fagt &etr 
" Zij6m(;in fcttiCcSluglegungubecDie f.Q3u'i-er SQ?ofisfoi.8i. col. i. Qud?e/' 

Un&fot:fd)en<J(^ in 5ecParafcbalCorach, (crtPtrflbu rjVc nN"3 bijam pafch- 
gafchj^ae tit/ nac{) Dem Alphabet Atbafcb 3nj?l 'niy Scheti veerei? ) DOf? tft / 6a»' 

Creu^ (ntmiid) Denge^.u^tgtcnS^rum) finben. iCrCDer Ziidni)<;ber t)at 
t^rt(oeifkl)e3€fum)"n?egeii5etr (Sefabr nicfet mtt ria^ractt genennet- 
^tird^ &tc XOoxtti fucfer imUforfc^e nac^/ ^bcr^at er surer jle^cn ge* 
hcttW<5Uien/t><»gm«ttm«llfn feiitcfvsi%ulim n<ic^(li<|jeiTHIc/ Dceift/moni 'oUe na(|»!cf)cn rtU feint tg«ele boti einem ^eibe in Den dnDccn gefa^cen fe^/ wek 
(|)c-^erfe|ungD«r@ce(ingiiguiHiig<nennam«rDcn. i 

Q}cnDit|"ecabfrt?(;ulicb«nMftei:ungn?ir&m gcDod^tcm 5Sui^ 

melecli fol. I J5.C0I-. 4. in J5em i9.(S;aptfe(/ unfCC &em ^itd Schaar rdfcha disec 
anpin, aud^) a(|b gcfefcn :: i^«^j««' -irtN- hn nartir- rsi Jiirr pp ft: mm rrrr KVt 
o«'n n« "pao n'mp laiM^ d^iixD friw iD;ny ^^porf reiet'nr pp n"i oxi'tu ep"a pp'- 
^e' sanir p^n k\ti .KniiKDOT wp "p n;Db nvt mn^ hy saiy wjn nenit s'm .' _ . 
pV in»^x t"y u?Dis' s'tn lipm- ijqd mviJ^'i rssr 'S f'yt^x d^ij;^ iniD' s^tt? pp tt'63^ • : -■' 
:i"y iDvj; n-i*y Dadirf/>^r(ncnilic^3Sfufi)tfi£)icUnretnigfeitbcr@ecUfi 
3.atn6/6e8 tnenjtfecn;tl1<Jr2)et8/ 6ie Unrctntgfett i)e8 El acher, Da^ ijl/ 
fteertnOecnoDec fcemb(>erK5*Dtte£r/(n<mlid; Des Sammaels,n)clc()«r El acher 
ginennet micD/ JDie allStcett^ oben fii)on geftbtn mocDcn/ unD untentn txm i B^ 
eapitdDie(etferfknC5vildn«itcca^!«0£rtvufentt)vCD<n:) t>aiin: feine g%ul 

OtevVcvfet^ttngbet^CCknifi/ DJin'm cp"n- pp Kain.MabaF.Tafhagam, Dag; 

ifl/t»annDitOucc&Atb.uchgc4nDerfejn?ei)2GBdctcitt)fitD.rr«(ttgef«|ctn)crC)cn) 
n2fi3 vi^'' i'p Kain, je(bhu Ncizeri , ::BK<xin I ^iSfus- tT«3rtrencc7 itt tcet<feen 
6veyenl(X»orten5uerCe:^flcbj?«bcriKJ.N.bogi|t/Kainm«(t)en. 2?tcfe 
(@eeie5?0!n^>tx>art>teQeele{)e8^rud^cir8(Levit, 24. v. 10. &c,) &cr iir^ 
&ct:XC>uften t^ore|icimgct xrocScit/ 5iet»ett er t)cn XX<&^mtn (ffa^ttcs- 
ge(a|iert^itt, 2?tcfclbcroaratt4>&ecUnflAt^&ei;Qcfolrtng'en/t»elcbe^ 
5ic^uambcfcl;U(fcnl^r/4U8rpeItter6erBatn/ba6ne|t bee Unret* 
mgt'ettcntfproffcn; ifl, Qte xoax. dec C^eii; &e8 Unflat^s bet ©eelcfit 
^►atns/ bie in ^S.xi>w!it\t ntcl^t tot'rb gcr«intget toccben / tptetpol; viet 
^uoiJeiibacxjon 5m:ecf)t (eyob gebca^t tootbcn : Unb biefelbe tfl t\f 
Bentltcl^bec2(bttott/bet:EI acheroDer anbere unb frembbe <&oVCI bc8# 
w?egett^iJte»:fjc5r<^Ibf?en3iiieinem2tBgottgemra^et; -^-k , , 

S)tefc i)trpud;r« l%t ungcn ubcc 5u wtDcclegen/roifl luitriffm/' t^flf D«r«Sc.S^^^^^^^^^ 

tT)ei|;/nceld;enDCi:AbarbenerruC(tbKtJabbu(l(tirc^e S^aniec Temiira, I)erbct)Sai^eruii9/baf: 

Bcinfler/ nemlicb Da^ yit" Jefchua fo ciel a{<5 rry Efau beDcute / ebcn fo n(frnfcf;|f„SS|^*i,, 
unD unioctnw^ffttg fcivufg Dcr)cniscQ3ejrcl^/Den£r in Dcm S30r^etfiel5>enC'e Durchftumflefafcrew;. 
J5te Gematriabci;gvbrarf:r 5ot g^^i^ljwac loft^eqSenjei^ngg.Sltt bepDcn nafc*J,^^X*;g 
tt«i|en fRubbinen fjr^cgemem/ Dag fk abec gfln^t55ric(;tuniJ obgcfetmacft fep/fcicTem«ragt- 
tfi au^nac^fclgtuDcm fonncnffarabjun«l}men. 3n Dem fffincn Jalkut Rubeni Wifb«/ ifr 
wicDunteiDuii ^itel Mabbul,nun,ero 6.aii^Dem 525ud) Tikkunim , aulf foicbe* ' ^""^ 
^eif<bet»te|cn/DagD«g5)^ba5g @c«fe in CO?oKn gefflf)ccnfet}/unD lauten Dit 
?lG»rt« Qlfo : t>6 ^lacrr 'O'^ 133 V't «x 'jn» au-cf nc« p'' 'idt m' ^uSx nro' 
:n3 'ff nvniN 'i"nD ^aNi«f intr <«;£!£ mnex: n'3^' ^3!< ^^W DcJg if]/ itTofear. 
xtoxUi gjou^ giiguj (Das Iff/ ij^oa^^ ^cele njac m 5Kor«n gefabwn ic) bes^F 
weaett^Atmofes (Exod.|2.v.jz.) gefagt: '^no Mech^i,.Dfl« Ifi/ tttaf fo« ©e^i. tt^tiii^c^ cntt)e<et(n3ubent^utng n. ggp ftet. *«(* rtUg/Tfomitecfovtcl b«t au x>etrftcl)en gcbeit wollcn; 3<*>J)abc 
fcborl5ur5ctt^e^:©un^flttt^H^dE>t gebctc«,CR^mlic{)t)Dc tteSiJenlf en;) 
iimabcv will id) metne Qcele &«^tir gcbctt. UnS> bae ifi^/voae gefti^rte-' 
ben ffebet/ 'Jhd mecheni , Zi[%t mic^ au0/ xotld}€6j>ie^nd)\}^bcn bee 
XX^octe ro 'a nie1sr6ach (eynb/ xj^elcfoc &te tCajfer n.otje^s |>etfVefl. Jjt 
biefc^ nicht ein utTfinnigcc ^tb^ff/ Da^ De^ U^oa:!)^ (^e(e m Den 5>?oien ge^ 
fabcen k^/mii au^ fc«c ^ecfejutig &ec ^\id)\hbm ti^emom ':no mechen. 
i)4meN6ach,fomm*f ? SiuffcbenDecflletcljenfubtite JJJamcc/ trirb m Dcm 

jalkut chadafc^ M. ij?. col.z. numero £,90. ufitcC Dem Citel Mofche Cl-mte|cn/ 

Sa§^ofel»<menetbobe/in^^(en&tteciaQt jumicccn/roeiUc Den @gt)pft«E 
limg'fbracbtbaf/ attwo gefebclebinflebet :wSj-."nn3iiT3«CTrrn^Tfoa<ixnT£f n^^^^ 
:.rrt«nvnixroVD'rn;r«wn Da^ Hi/ mofes bat (jti> verfunttget/ wetl er &crt 
^ttVDttcrunittebra(^t/6?sia?egenec6e8exilii oDct *^lcn66 tjl fctjulotg 
Sorbcn; Uni?5a8«>ic&&«t:4> &teX3a0rte(Exod,zt.v.ij.)n«yt,ir tw 
afcher janiis fchamma, tW^ 1(1/ ®a^in ft fKC^en fott/fcet>CUtCt/t)tewe.tI bas 

XOott n!2«' fchimma, wefc^eg hatpin hi\\vt/ (Duccb'-^ccfdiims Jer^u*0«b€n 
Den 'O^abmen) wo Mofche, Dag itl/.mofes macf)et ^tecau^ ift iu feben/ mie 
fpi#iDig.utiD|cbatifjtnnf9DwfXabbtni.fcb<n€l«J5'^oifefep^ r- r • s 

2iu|f folcb« ^JBeifef oote man aucb bebaupten/ Dag Deg Sabang <b«efe in Nti 
Sl^abal/unDDc^owSchemoBecSems, Dc^ ^^^oacb.^ @obnf5 (geele in Den if« ■ 
Mafdi oDecMas.betTmGencr.io. v. 2j. geDacbt wire; UnD Die @eele m 

•rjro M^fcbech oDtT Melechs, tDOrCOn G.enef. JO. v. 2. JU (cfen/ in DenoT:-' Sohe- 

cheraoDccSkhem.DefisnGenef.H. ^'- i. ?£)?e(Dun9 getcbieb«t : SXSte aucb Dtt' 
©e<leD<d3'uNadabs3&eg2lb«iro!W@obn^,m&en p^ Bedan, feon n?«(cbem i. 
Sam.iz: V. 1 1, ju fefcn 10/gefabcen fee/ DictoeilDur* Die ^Jtfc^un.gDer^ucb*- 
(laben/ ttel^cConfonantesgcnennetttjecDen/au^ pS Laban Sdj Nabal, ang ov 

Schem W Mafch, aUfJ fi'D MefthechoaiP Sctiechcm, UtlD OU^ 2iJ Nadab ]T3 Be- 

dan gelefenmccDcnfan. vgo f ontc man aucb DaDuccb bcwcifen/ Da^ pec Kaja 
unfcbuIDigQenjefcnjetj/al^ecfetnen ':5l'iiDcc 2lb^I getoDtcf bat/ roeil ak^ r^J 
Kain bag ^6crt'p3 naki, welcbe^ un^'cbutOifl N'ff'^f ^ ^"^"^ S'<'** sLecfegung Dec 
§Sucbrtaben<ntfpnnget: SQ3te an* Da^ C?r ^amecb em ^iJnig 9ewe,en fep/ 
t^)e^(au^p^LemeckDa^Sa3ort^''aMaech, welcbe^ einen 5?ont9 i^m/ ge* 
nirtcbt wei-Dcn fan : SS3ic nicbt tt>enigct;/ Da§ mftmOtt fel||]en geroefen fe^/ 
fcietveK Da^ ia3oct oOTHaiibem.rodcbt^bep Den Dxabbmen clft ^Ott bcDeutet/ 
imD Dec g^abmenya Mofche, cinerl,cjr^"tbilab«nbaben/ melcbf nyc pcrfe^id, 
fepnD. ©onaccifcbunDunDecnfiniitig abec eg Den 3uDen mfmmm folte/. 
wonnman ibnen al|oben)eiTen wolte/ Da^ Dec ^alnunfcbufMg/ Dec ^amccb m. 
Mm/ unt' bet ^TJofcg ®Ott gctvefm fep/ eben fo unflnmg ift eg aucb/ wag De« 

Ab^rbeaci JBlMefchua ^nD Efav »0CbCii1SCt# 3<*^*^ »f^ "^^ *'"^ (jlicbrfwTHge v3^yEravr,^fH)ernafieictf obnc &erfc(ben iiyy Efav In &«£ ^cili9en©ct)r#:s«^ 
f4)mbenf]c^ct/|b&a^'au£?vri'Eravgacnic[>ryv«y'jefchuafommen ^ii/&U««i( 
j«ne^tiuc fecei;/ Diefe^ubervisr^uct'llttbeii^df, .„ 

^Ca^ a^cr;DicQ}er^«$un0Dcc@ecIen betnfft/foiflfok^edene ndrcifcpc »ort®,e guRf^ 
NmvP)c9Cn{fc^cnPhil(>^ihoPytliagora5ecfoimnenDei!efjr/ eon !vei(t>ec ^icb'ef5>re »""*>« 
figfcit unfen m&cm crltcngapircl Dcgj»cprcnC()et(^/tnitmc^rci-tiiigei)anDelt|fj'i5ffi 
ttnTDeitfoif. ^a^abet bicSfuDentoen D«rafl«c^ellis^cn@eden gSfu (J-ljrHlinM- 
fcfotierlidjff^ren bii^flcwon&ctn'oberilcnCeulfelSafnrajel^rgtfommen/utiD • ■- 

tim Kain gtgeben/ auti ifjni qtei- in Den Koracb unD Erau,cnDiic5 abet inSsfuui /■ 

gcfvil>ren Uw ("o i\t J>n«i folcj t^ t>on &em obeiflen ^ciiffei/ ale Dcm QSaf^r allec ' 
^^'ei:iftumbDecuRi3i'di]«rer/unDiibgcf(iflteng<inDe(St)ri|iiemgegtb«nmc*-'^'"' 
mld;itif)mVC(nm)f<l)\ilt)iQfm 3€A mfoIcfcccgf|talt cer^att mac[)ct/i morDen/ 
DamiT 
^vdffiicfce^^cbenge/iiljret/mk il)tn Dc5 3;uMfcf}e (>5<fcl?tcl;tf<|celbei; Joftphuj? 
fdbjlcn 3<?ugni^ S^tbtj ml(^cg in bcm BOcberscbtnDiin/pagina 94. angcio^ 
gm troi-D*;n/unJ>f>a(t!urc()^:Sgfcf)run9D«c9:>?«n[cl)enDe^ ^^^euffetd 9v<i*»ef*- 
nicfcrer. (So n>iri> ja berMerrws Efa,7.v. 1 4.iimmanHei, tae i\\/ <siDtt mit uiis,' 
unt)Efa.9.v.6.Elg:ibbor,ija^ifl/Starcfer<S^(Dtt/unD iyn»Afi ad, bai\\\f 
Vatcr5er^tt>t(ifett/wie«ud) Terem.2?.v.<5. 2>er fehova oPtc ^lerc/bei? 
-,v.v.../-> v^»v^^t|v.,v .vtvpiMi;i,u iiiv uiuni lit i;t III funflten ^upit*!' ccweicnf 
»)ecbenfoll/roabrct)eulic^Ja0crn/un&ibmfolcf'eUnceini9fur ttt (gwlcn ju^ 
fc^Eeibcn/inf cm<r nicbf alim ein I)«if Jger«}}?cnf<:t)/fonrecn cuc^ 3"9l«tti^®'>"'Tt?K^«.^..jp 

\p Kainnemlici)K.i,N. obgft:'acf)!<^iDfutun9babeB/unbDur(^Ba&KopheDerk°" m 'T'*- 
K-i)ic ^^if)mcn Kain unD JComch ; Dure^ ba$ Jod un^ Niin,oDet: i. unD N. aUt 3$."**^ 
fete ilDocte JefusNazarenus aiigcjeiget rptTDenA ben fo narrtfii) unb ungitcnimf/ '^ 

al^ Dn;icnifl(7n;c!c()er Dur<& Die G«tratria o&«c Die Tfemiira bergcbrad^t TOirt)/ 
&annc:-aHptd)tganDi3(i/aIseinc^tl>02tc&tc€r bilDun(}u<iDS-itict}tunggi3Jun»^ ; 

D«titl. 9)?anf()n!eaucf)fagenDagJod;)Dec JtmSBoct Kaio ftahe einc Q5«'. »ri 

b«ufunj]auffDeTn£r^*Q?afer3|i',aco'ber3acob/ tai Nun ofec N abec ouff 
Naphtaiicen ©o^n^ncobs/oDcr au|fDefli^ni0ee3^fuasSat<r:^. WDkfc* 
KpnD loutec «Xabbiri|c(?efKiitcre9in. 

^tVOCilaad) cbcn In Dcncn am ^g Aferbenck ^ucl) Maf'climia JefcHuaii . 
fol,^9.<:ol.4.<jn5e5og£ncn5B3i>rten ju \ihm i|f/Da^3cfu^ aug DccUrfacbe nut D«# • &e?oem Sancton M^s g<b.o^«n/ Dcffen Mm m ® cele Dec oHvfit 

mttnM.rsV,:2tytjM.fch.ma Jefchiiafol.i9.co">.4nirtDie|en Shorten gelefen: yi«^ nvn^ 
S/SeUl<^fu5berrTa5^encrmtter,&em pianeten Mars «^ 

^ i 5J„gW^po|lclii/inbx>«knX?P^ ange^atigen/ umgc* 

Iteu aferfoa ..p^.-ri-ireitet Det Rabbi Bechai«i fetncrSlu^kcfung ubct Du f.5Su*ecgAo|t<S/ 

^htmnmnmieu 2>icrefph^rao&M3.ugeUber tft bes Mams J.u; 
ael burcbSle &ie€gyptj€c tuc^ttggctccren xr4«n/5uubcrtotnben/ 

©o(c&cgflel>etebenmagi9im?Sucl)ToieddthoD«c Tokdos J.zchak, foU jz. 

• unb Bdyabtn 51 t^un/ unb r iellctcbt/ xocil aue bcm «»"P»f g"/^^ 
Sn ber Vcx\Utma/i>ce :»lut>tJergte(rcn5/be6 Sc^wects/ ber :&r egc/ 
furo ^u fattcn/er iff bes Martis Qeele. 2)te|e6 finoet |tc^ aud}/ m.t r^iub* tt 

fal^«H mm IH D«0 Rabbi Menachcm Wn Rekanat 5iUg!«9Un0 «teC |« 5. ^cn be n f<^mhW<^(n mtmtnf fo hit ^ahm g^d^i ? ^tlm. t of 

^UC^eC ^Oftiin becParafcha achare moth (oDer mosj fol. 141 .«. 2. j. ^4(eUcM 

au^ aHe/ Du tton ibm tint Influentz o&ec ®njlug 6a6«jn/i)erie5i:«n fim/bamn 
mif(<mcnJalkatRubeniunte.cDemCttc('i,w5c^haer, numeroj.^ffbgcicfeB ■ 

mtc&: 011313 D'TOiy Di\xi o'iiptt' .0^13 uao d'Wtfjn Sd Sxtae scipj -nNaraa ';i rrrsft 
Dog i|} 2)te filnffte aepbJra jnbec Xlnmni^cit xcitb SammaeJ mnmntt^ 
unb fcynbdk ^tcjcnfge^ ^crlogen/ 6ic von i\^m mnm ^Influg Baben/ 
mb^lctbtn nt<fyt bey ibftcn XO^tUn, mi$Dititma\ltnUn/mmiman . . 
Dec e)a4jegen«u nac^Dcncfer/ noc^ weitecgeurfbeifd H5crbeR/fta^ Dt<-30tt{Dfe 

SuDen Damit mcpnen/ tpannftefoflen/ Danced .^aing ©ielc in ^hciftum se* 
faljriniciE). 

S(jtjef)mt>eng ntnnen fTci^ldflecfic^er SBcife itnoMaarfer, t)a{Jff?/Kvm sBi*b« 

<5Urert-;:&tn5/0DCt mn p -noo Manrfer ben Jianniclda, Dag 1(1/ ejn ■^3ureni''^'"«r«.-nnb 

2^tn5/ un& Qo^n ciner Unreinen/ Perron feincvmnttcv jur 5dt t^rcr h!:^dd. «" 
wefbltd^m Unrcmtgfctt^mpfangcn tDoriJjen. ^lefe^/ tvie aud) Die Uf*«Bt»«. 
fad)e folcftec s)M)nmQ/ mt> is Dem cccjluc&ten f)aa#«n ^ud;Iem Toledotli 
CoDec Toiedos) jefchu, (tve(c|)ef! in Diefem / rtit ouc^ t>em fofgenDcn Dritten/ m 

mtttn unD |iebQ)Den (Scjpirel gang/ oom Slnfang bi^ jum SnDc / sa fti&en ifi/ -';• 

fcbutfctO urn lanD{t#Ba-mdD«f/ Da Die mut \>om Sinfang tt^ ju -i^agina ^.Sf.fJ't. 

DeifeibenalfoJautcn: Sy nSni my nrrn «3^o \vr^;3^3 ■^y'3in ^iSjjS j^'vin n«o?'i!5f*,"5-I'" 

tlDv \r2w. rmrr 1232^ Din« j«jd hT^2^ jn V'j« nun njm -in« cp t^^ -i>«iB^. .y.^.a,'''*^'' •'^^''* 

nj33 t3Vi' h'ni DDm H11 no'n fjwu3 ro' 31-11 ^m ns'i nan^ Ti3;n mip ^5^3 rm sim nttjb 

nSTO mc N'ni ono ncun na n9i jinx hmSx njDitt? mn in'i- 3npi rmrr mn^ ••'- v 

wi Ssn viy iinan rrmpnr icn tin nna^ rrox myrp nVirwi iio^ns ni3un s"OT " •"• ' 

. Tiom Ibm -m nn'v 13 pyyy nniN sen d'to nne hy t\u)^ luy^i orn ',ti . dtt^x wni 

n' S.>< iS. noxm 3nix 'm? nSon ono nx 76 novvi |ri -^^ .133 -nnx j;nD ion 1^ lONft 

nns bvN TDfi iS'i p xTUfl t^or ^yy'i . 7:ii-i3 n3 tojt' na prnm -rwn >v nt ^j? paV 

fins n* W'r ono m Nin^i tnN rar -Nxitj iy iiyo rijny iS «vd n^i dto ^b? nn'd 

TCKni :nSa ddn pnr xiw .tii3d «'ni noy 33tt"i nns^ -pco n-jna jr33 my n3'1 rm^a ' ■ '. 

13 iy3 rh^br] 'vn3i .iraS iVi WTvia n3 .e'yi nS yov n^ jtmi rnj 'nDTB-a^jyjrt^N ,1^ 

Ti«£2'? my^n nnni n'jv.nq p'tn'i rmna i?3n mo n'3 pi Syi inju'2 Dpi yirt nv tij 

'Jnifw ova VVD3 n^ ib»x nnjc .nS'Sa o^oyt/iv "^n nN3'0-;!nN m no rhs 'losem, . ' *■ 

133 Hbn yt's % NDn t]'DiD WW MD iy D'TJ 1^ iDNni ♦ 131 Hjy nSi ^b3 np'nyai* 

un D>mn jffhvDz NT1 . 1311^ i^'i 1J1V13 n3 tt?jn n-jip^ yea' j6i -nois tna !iS Miojr ' 

TO 1-? .'7x*n3in iS TTi 131 nm p \\yav S-n i^n nsa pnv Tin'i mn ijnDiiN run pnvV 

" c *?V "'^'^'* ■'** "™ "''^ '"'^ " ^'^^ °^ i^^ ''^i'^ ^^'^^ "'^ ^"^ ^ 1CS1 rwj' ' 
in^3^ f '•? iinan xin , ^^an pi .fra^ ix^am- ciy rr^y •nc'yi ^nD^^3 wy . mnx oya . 

n'ina 31101 mn 'ioott* nos' nny .pnv ion'i maiyo irrjw i3in oDifjn: irfoi ixo ^^xm" 

'nx mn i™ VJ^n^ff Nipni p tno i^rt .. oiy-.wi ^jaV-i^ Vkis^' rixa sr asTm^ nn an'^B^ it-inwDi yns n^m, Titf«T «« nwl^- n^h txTis^- i^iiy n^rn? ^b S^ QnnD'tDj> 
»u«^;xnpo5y.ty'v.niwpitDD wn^i*-niwi dhd ittx tJJ'V .xin isso sc^^ 'sn '■?!>; . 

^^2 wm n^^n pv niOD «in ^scun p d^c d^id nojri: .cv en,T pjJi n^in ^^eo bab-^ 

S'X^^^%f^Jb^^::;"n?i»^»i).r ©.fell/ «»s 6.m ai^c^aumm 

g: ''^^"^"'^^ricgemann/ and) vcn f4>oner <Bfcflalt-a>«i:/ u«5 ftn^^ m^ff ^^,f^. 

f uXa^t battl 2)errelb€ wo^nete in Bet^lc^em 3u&«/ im& no.; 
bc?n fetnem^->aure wobneU eim XCittwc/ t>ic cine Zod)Uv bAttt/ tctU< 

SieA««recteflochten/J>cr£ntn&em SEdmiib fm Dem Tradat Sanhednn^ 

fdl 67 col.f.unDSch.bb4thoDer Schabb.s foK 104- col. 2. tt)IC aucJCkagxga. 

ttcfdbte&et. 2ll6 nun ^iefclbc gro^ unb ertrad^fen tratr/ ^crfprfld) fie 

' Vemuttercincm^unaltng/na^wcnejodianansitr^^^e/uttbm^^^ 

^tefcclunqltng bcnuit^ig/ un6 ron fanfftniut^tgem (^cift/nn&^otrsi 

kbuv vot:uber gieng/ une> fie anfd>amU7 t>a$ m t ^m &te b«|cilufl uiiO 
25e^ier&eentbr«nntc/5>c8xx)epcner (an Dem i! ibc) aligemact) abnat)rm 
©dnemuttcrnberr^qte^utbm/warum bifi i>n fo magetr 2>a an^ 
^ortcte ei7 icb bftbc micfe in t>temflri«/5ieBcaBf/ verliebct. ^terau^ 
fbt4cfercine mutter/ la^ t>etn (Efcmut^e besteegett mcfrt geqva«ec 
Scrbcn/ fonJ>crn (jel1c/ &ag tu fie ccgteiffeP / «n5> L)v;n&ele mit u)r 
rtft* ^cirtcm tX?o^lgcfallen. ^ataujt »««d;te ee betr lofeph Pan* hra 
. ttlfo/ unb Qieng fteta ju t>etf macta Cbuc ; e6r fan^ aber htne hsi 
flScme 5eit/«l«etnmab!aujfeiiieneabbAtl?-'2tbent> 6(t fattier (levoc 
Bctr Cbur i^ces ^^aufes fi^cn/nnt gieng mitt^rin ein <5emmt> oes 
Sjturpe/nft^cAn^evCtmry »n^ fcs*^ pc^ 3« »&v j eie <;bep vevrmeyiP- tit' Mj^i it/ CQ ware btt Jochanan, mit^tm fie ^tlobct tPAr/ iin5 fpt:«(^ jb #m/ 

tru^rcmtd^ntd^tan/&rtnnt^bmufiretit; iSrtroltefic abcr mctjt «n« 

^cen/ un& gtcng mtt tbr um n«»^ fetncm l^tUen/ un& begab ;<j^ 

^arauflrtpictier ifi (eiii/oaus. tnittcii m bcc nad;t abcr CHtjunicte 

fict) &te bofe £ufJ voui>tv in i^m/ unb tv ^un& bee^albm tmff »ott 

fcmcm ©d^litflF/ unt> gteitg ben IPcg n«(^ bcv Ulatrta ^u&; Uh> 

<il8 er tn t^r (Bem44) ^vim/ ergrtlfeir fie 3Uo»3w>eftCB «ia^(. ^«« - ' 

tllagMcm abcr entf^tjte ftd^ tavubcv fe^r / un^ fprrtd^ 5u t^m/i»<»« 

if? bae / metrt ^tvv 1 1>«^ 6u ^tpeymrt^l in eincr tVx&}t %\x mic fom* 

mcB btjl:' itt> ^ftbe btefes ntc^t erf«l)reH von &er '^tit <tn/ &a 6umtt 

ititr »cciobet bifl. *&t (cj^toieg abcir |JtU/ t|^4t C8 nod^ etnm»t^i / .unt> - _; 

0.}Mxooxtttt ?etn tPoct. 2)a fagte b\t tn^cta 5u t^m/ tote \oi,m,txox\it 

^u eine @un6e ttber bte anbcrebcge^enr^ab id; &itrntci;tfc^orige(agt/ ' .'. ^ 

fcagic^nncein (cy? iSraber |)orte |Te Btcfet «h / t^t jfeincn XOiWml 

xxxib gicng feini^n VX)cg» igs bcgab (1(^ aber nad; txt^tu VCXs>vi(KXtXil 

b«^ ^cm Jochanan angejcigct rourbe/ 6eiBC Btaut tfi (cl^t»aH3ec:6en,f*(i>e„* 

^tcciibetr toar bcrfelbe fe^r bcfiuc^t / gicng ju &cra5chimonbenSche-f<$»fii!9erre9» 

tdch, (einem ilc^rmeif^ec/ ec}et){ete il;m bie Q«d)e/ unb f<^«9tci^rt/ Jefj"/^'^!^. 

njAscc t^un (oltcf Qein ilc|>cmeiftcc «bec anttroctete iijm (unDnonfemem 

fcagte) toen ^«fl &u im "CerbAc^r ^r fpra4)/ cs ifl mir ntem<;nb|'^^JJ'|'|,f„_ 

V)ct:&ac|)tig/al6 bvc Jofeph Pandira, TDeid>cr cin ^urcn*>Vngf? if?/benschatach 

unb HA^e an i^rem <^au(c/ unb in t^rec tTlac^b^rfibafft «'«fen^t«.S^3tt.^^, 

^jietrauflTfpt^ad) fctn ^ej^rtneifier ju i^m/meMi Qo^n/gc^oi:dt>e meinemtet iuscrtaswi 

;K<jt^/ unb rd)x»cige fiiil/ toann er cinma^l l\xx\^K gecommen ifl/ unb!>«^fn!««- 

fjcbefc^laffcn^at/fofancanid^t |eyn/bag criticbt jum anbecn ma^l 

»>tebct 5u i^r Kommc: C^uc nacb bciner ^lug^eit / nnb fieik Se»s 

>Sen toiber pe/ (nemficf) tie^acta/) unb bringe i^n/ ben Jofeph Paa- 

tiira, vor bfis .^o|>c (Sevicbt ( welc^fg luig gcoffe Synedrium genenncf n?irl>4 

triad? bie^m gicng bcr jilngUng binaue/ jicb in (ein /oaus 3« be* 

flebeny unb xoxx (e^r tcawc.ig. 2^18 aber t>iz Bac^e offenbat>r .xtjuc^ 

oc/ ba^ fie fdjtranjer t»ac/ fprac^ ber Jochanan, nu|t xutrb man fa? 

0cn / b;i% fie »on titir fd^wangec fey / 303 alfo tretten ^troffer Sdjam ' '»^'* 

Itnb Bd)anbe om^ bem ilanbc "^fraele/ unb begab fi^b gen ^bely 

unb blicb bafelbfl. VX<xAy biefem geba^r bit VC^oxxa. einen So^n / unb 

inenncte fetnen Ha^men Jehofch^, ncdt) i^re»ti XJetter / i^rct tHuttec "" 

lumber* jDa nun bee 25knabe gett>a«^fent»a»^/bingcte un^ befi^Utci^m 

feine tHutter einen ile^rmeif^er/'tTJa^mens Elchanan,xpeld)er ben 

2\naben le^rete / unb ^atte becfelbe einen fiuten X^erf^aiib / cttcmc ja 

begveif em (Ss trwg fi4 ^^ J»/ ^^f ^^^ 2KB<\^e^<inm«||i »oc bem 

'. • ■ "' ' - \P i" ■ ' '"<•■. - Syne- m«« log _^i^fytm 6eg en t6e(flen3uB em^mg H^stpiuu 2 

S^i^i^omst^Wn Katt> itt Jtmfxkm rorbcy gicng / nnt^ voavea 
mv fclhiacn ?cit ttebriuc^Uc^ / ^«# etn je&cc / ftcc wor i^ncn vor ubec 
oieirq/ ftm Aaupt6e5cdte/ un£> (tc^voi: t^w bucftc un& neigetc ; iDtc* 
ftrBnabeabe^giengvoiri^iicH votbcy/ entbl«fpte fctn ^?<*»pt/ un5 
tKtaete |1chmtrcmerimx)ccfc&amtejt©tirneiiflr»0TTetnem Wm 

, fier. 5Drt faate»0e«lte/ weif et: fo unvetrfci^amt if?/ fo^ t|i cv vtcUctc^t 

.;:* rifTMamr«o:eri5urenj^^(nb. ifitneraberuntctt^ncrtantoortctc 

»n5fpr4cb/ctri|?geroi^U^etrtMamferubeniridda, Dad Jtt/ ctn jpuren* 

^(nb/ unb ctti @o^n efner Unreimn. /^temiff «Htx»ortcte &cc 

Schi.non feen Scheta«&, utib fprrtc^/ 1* etinncre mtc^ Ijeute/ {>«^ »or vte-- 
Icn 3at)rcn mein ilcfyrjun: et: Jochprran 511 mtc gef ommcttv irn^ $u mtB 

man/metne]6r4ut/ Cwtdjc bie muttet &terc8Bn«benTO«t/>i^^^^^ 
finemmt&emm^iHn/ uniJ rttc£>tronmtr fc^ttJanger/uri&bterer tjf Oct- 
felbtye^inabe. 25ct i<i> i^n aber gefr^gt |»atte / wentt bcewt^cnvn 
Tcvt>adyt b^ttc r ipvad^ er/ 5cit Jofeph Pandir. , rceldycv tl;r na^ftciJ 

« n«cbbartft. nr«d)6cmeaabet:hinS«)or&eH/&ag(icf^wangctrtpar/ 

ernigacr locfianan airobd&rtas Qc^ara^^fftigfctt gcnB^bcly «Utoo ^ 

• So<fot(l-. ^3rcranfff«gten(Jeairr/w«nn5atrairc»^/roigcrgewt^lic^ 

«m:Mamfermi5bennldda,Da^ift/ CfU Jb«remS(t1&/ UUb €)Onn CmCC 

linrrinen/ unt> bltefcit mft joo.pofamtctr/ unt^ to jftetttDiber t^n auc/ 

Srtger cirt Mamfer oDcr ^Urcn*^fn&/untr ontud^ttg fev/tit&te ^emem* 

nil- Se (in ^ftnpcO sit flc^en/ ^seffcn aiic^ fetnm na^nreit iv' J^fchu^ 

«ach' fchemo vefichrom>» Dag j|i/ (gmi OTa^ntc un^@eba(^tntH Wf ^* 

br au^^etnget. «Bi^ ^c^<f fcpnO Die StSofte D«g ^tuff<lii*?n Umf 

^UCbkms Tcledotfe Jercbxr, - 

«(«»drettrc- c^ D?m ?°dmuD{fct)«n TraaatCaria abCt iwfrD foL ig. col. I. DfltBOT aiffl? 

Traftat Gaiia ^^j^j^^, ^^. ^^y ^^ niwm 'Jiv OTaV n^yT •i3«''3^ mpr VPT nn« oy^ -man ,3i n^ofai _ 
t^i^^"^ nrao n»« W'PJ^ ^^^^ "^^ t^ i»^'^ 3^'"^ '^ .■™°' ■^°^'' ■«3?'^«,'a\"'*'«^ m-n-j^nnicii 
w m- in'j •^c^!^ Ti^fr nat ^y ^n},6 -p^ >x^a in'H n2W '3^V iS noN . nun pv 
w n^ TCiF pw3 moiy nrrtoT nrv*r nn-nr n«nT pii'n S«r mx ^vjf t?n; ,\:cyry- 
n-r n^rr '^ nyarff iS n^cx- ..xarf c^iy -nViN^M- ^:k ■pa-ff '^v 121 ^b mo^s max 
' rrfi rsinV 'nD:3:c73 -& mcx' . ^3'U nc n? 1^3 n^ ncjf nSi Saaov vnsr j y^-c?: Nrpjr. ^ 
^ni- n::^'- .rnir? pr iraa pm-r ssra nr p '^- n'nr -jotw ^by s2i ^^^ya- ^ica- vrsa 'n'-nr 
m?' nW T^x' ^J<i«2' 'rsW '"' ira tign- ttuv nnwj . irniaTf n«: tt'T^sn-i-y jta^py 'dt n^ni 
r«cr 13 N2W ui'? DOS in/ 2)er Kabbi bJiefer fagt/ cin Uiwerrd)<tmtec tft 

em Maajfer OD«C ^Uttt^Bma ; 2?er Rabbi Jehdleha fagt/ CX: t(t Ott K«i' 23on bm fc^ma^Ut^cn^Tta^tnen/ro &fe3u6en (if^viftcqcdtm ro9 Bidda oDecSo^neinccUnretncn. ^et Rahbi Akkivaabcr fagt/erificint 
Mamfer uttb Ben nidda. 2tl6 cinm«l)tbie *£lteiien an tcm ttjor faflicn/ 
gtengert jtoeen 2^nabcn vor t^nert»orbey/&er erne beJ)ccf te fcin ^aupt/ 
5er aitbcre ahcv entblo^te (ems ; S?a (agte &etr Rabbi ElieCer , ^erjcnige/ 
bcv fcin ^ctupt entbfdffet ^at/ wave tin Mamfer oDcc J^uren'^fnD ^ .4 

^er Rabbi Jehofcha fact;u/ ertcxfrc etn berrftatinidrfa, oDcc (in !Rit\h iimV 
Unrdnen ; 2>etr Rabbi Akkiva abet (pc<tcf) / ctr tj?«re eiir Mamfet unb 
ben hannidda. 2)4 (Sgten fit JU beitl R^bbr Akiciva , xoit &atff|^ &U ^Aff 

^ert5^ben/t>ictfbrtebetnet:(Sefclleri3uuberge^cn. (&a^fucineran'r ' ' 
been yjJepnung bift aii fie/ unD i?en}t;fbett roiDerfptid fl ? ) 5* antirotrtete et;/ 
id)wilU6hci)ciuptcn. i^v^ienQalfo^ubee'AmbentTlnttet/ rod^c '- 
Aujf 5em tTiatdt p;0/ unb ^ulfen-^^rilcl;tr tjcrtaiiffte / vmt> fprac^ 3ir - 

tbr/ mciiie £oc|^ter / tr>tjnn t>if mtt: etxxiae faQtfi / bas idy bid) fvagetr 
tcer&e/ (isvoiU id} bid> inba6$ufunfftiQe (tiae i(|/ mm) jjicben brtngen r 
2^a fagte fie5« t^ni/ fo f(^tt>ecemtr banit. ^ietaaff idytouv 6er Rabbr ~ 

Akkiva mitfdnmSLippen j tttfeinem vVt^OCStaber ma^te er bm il^ybt ~: 
fcbwut ttJieber 5u nici>te/ unr^ftfagte (le/ xt>te ifi e& mit beimm Qo^ti 
betD^nbt •: 2>a fagtrc (le ^uilym, ah id) ^50i:f)3ett ^tclte/ wav i^ muinr 
unb foi^ntefid) mtin tTlammmn miirab ; i^& legte (Id^ abet becjcnts 
^e / weld)ev mid) bey ber ^^oc^teit gefilEjrct ^attr/ 311 nntr/ vm bcm 
id) biefen Qo^n \)abc* iSs tfl alfo^ befuribeir wotrbcrt / bag btefer 
Knabe cift Mamfer unb beir b^nnldda fey^ -foteratiff fi»tr«(^en ftc/ 
bee Rabbi Akkiva tftgtof / tobem et: fefne 2\abbrnen cinct Unvoa\^v\)cit 
tibevxmefen bat. 3nbctrfelbigien:5ettj|?rac|>cn fir/ gcfegnettfl bee " 
^£rc/ bet ®vDtt 3frrtefs / ber ^tn (S^c^ctmnig bem Rabbi Akkiva bcs- 
3ofepl?6Qo^nencbedet^at.. ©apabcr Diefe^aucl)»on3@ru0;ri|b stf 
fiecifebcn fepAnt unfiranDccn aud) babcr iuerfcfren/ &i«ftgi( Dcr ^nabe / Dcffcre 
5i«cg«Dac()fi-DirD/De^Kab6ijeh(5rcfiafe|)rjun.c5ecg^roefenre9)ifoir; UnD n?cil' 

in Dem ^afmXlDifd^Cn Traftat Sanhedrirr fof. 107.C0L2. utlO inDem Tradlat Sotas * 

foi'.47.coivi.tjon3€(ug^m«l&ettt?trDiDafa€DQc^tecKabbi:jeB6fc}iafcw^ebfs' 
mei|l-cr,(3eme|\Mijerjf. 

^!fo mc^ and) m{itlkbikt^^\ani im ^afmutJifcfien TracSat- Scfaafiv g5rip,-«,jj»> 

bath (iCTDer Schabbas fot to^ col; 2^ in Deg Rabbi Safomons Jsrclii' 5lll(*(e«ung'/ outb •« ^«i* 

Mamferqeneimct/mannccfchreibcf: tsisr ^yj mt ^,7 tnpor kt^jb S/i^Nntac^^yjgSB'JrtT 
:taa rrrw 's Sy rjx Da^i|l' 2>et! tnamT(tecg:»?flriQ>^tef Stad,i , bet abet 
fie bcfc^ltcff/ ^kg Pandira ; i£v (3€ jli0>6er warbentfcl^ bcnr rta^menJ ^ ; 

fcimt tt'Jutter ♦i!l)mTanrts (ben' Srada^oDer Dc^ S wda @ot)n) gcnmnct/' , ' 

xoterootec rtft^uccrtl^iHb tmr. Ubsr titfeg mtWit and) Der btrtibmre: 

laxcorf HI jjf iniOT s: (ttHmOifdjen Lex ictr^U JJtt: Radke -H0 Mesarv, iO JW »l 84- T !- * ,^114 ami mCLevk, i6» v. ?.) W" ^nipma ON im oeenyKn. vUwmN^Im >tt^r* 

, •. ,,«i o.^;; .So ..^^ ..;^o - -^.il^tSS:?^^ ^^^UlS 

" f ■'*" f r[ r^K ^^rli ^ m eben/ Da^De^^^ Salman z«vi m Oem ect^en 
<55ett)i|Te«i9cldu,gnftl)at</ Do^ iwfec ^<planD j^\n9 ©on n;Htu 

Pert/ Htit) sorted sececfeter 3ow nxitec 9?9en ung entiunDet waoe 

^'' r'ttV fit m Mimfer. Sn6 Mlfer ben hann'.dda Qtmnmt IT ItD/ Ul)CCt Un| ©Dtt^ 

Sungira- o>>ann/ .on^ecn Dutd) ilCiccf^infl De^ &eili9«" ^e> 1^5/ unD UbecliDqjtun^ Dec 23onb en f<!^ maf)U^ tn dla^mtn/fi hit ^u^m g^r^ e gc&em r i ; 

g«n »6ereinf!lmmet/»Qs(anscjui!t>i;Era.7.v. i4.mit DieTenSEBorrengetTctlfai' 

get tvorten : ete^e e(ne rraSy Alma (oDer AJn>o) ix,^ if!/ ^ttngfrau ifff'*?5SS 

Immanuel, aUtt)0 Dfle" 2Cort Ahna, \X)(kl)i6 DOJI D^y Alam cDCt chyi Neelam, i)<iS 

^1 VctbovQtn feyn/ f)ctUmmw md)t anDe tfS/ al^ «tne reme^utigfccu Intcus 
tet/ tie f esmegen aljogenennef jrlrD/wciI fie fitf) ju -^aufe im ftufd en unb jucl)^ 
ttgen 5S3aii&et uno Qjcnic^tiwi^ Dec I)du^Itc!}en ©eictdfftececborgtn Ijdbt/uniy 
nicl;f ioiel unrerDie^euf* (auffet/njieDannaud; eiiie ^unsfrau in Der ^tbtdt* 
fc{)en ©prac&e nSm^Bethuia (oDer befula) 5eif|tt/ n>cl4?«^ ton Dem tjeriobniert 
©tamin<U?*rt ^w batal l)«ci:u|)rer/ fo obec in Dec 21rabifd)«n (g-prad}e ne0 jil 
finDe if?/w votlt^tt J>-V baala ^bfon^ern b<&eutet/tie»eil |i« ^i^n onf «i>^<iitf 
QbgefDnDcrfifl/unDRicf;t»ielaufiFDlc dffmtlkttn ©tccjfcn Fommet/fentem 
}u ^aufs bleieti^a l^t rsegen in bcc'Q'balE'aifcben \S?practe e;n;v^urc Niarpc* 
nafkath bara (oDer nafkas bdro)DaSlfi/eine2lu8l«uffertngencmtetn>irb/ti>«if 
fjc bin unb itieber beciim ju fauffen pfleger. S>abero fcbreibet &<;■ Abarbenet ^ 

in f^imm SSud)Ie;n DTT^K mH'fiO N5iphal6th (pOeC Miphalos) EloBim toh u 

f7.eol. I, aHn:»ocrt)o»gebadbt<m?S3ott Neelam banbdt/ nictt unretft/rcanif 
ec fa.qt f dS? D'ott n^yv ny^T ^r>p pif^rt ntDV tjS nve* o'pTptsn lanii 

'.rf2n D'N2n« a'oSyno nD^yw o^yn Da(5 ij!/ Unftre Grammatici (^retben/ 

ba^ XJOH btefem XTcrt Kee lam, ein junger iTJenfcIt) Elem ut^A Ima gencn- 

net wcxtc/ tiexveil fetn tX?e(en rerborflcn iff/ ob cr Hug o5>er t\)&vid)t/ 

gilt ober bofc xrec^cn tx)ivt>, V^iexvcil <jud^ t>ec ©cn3ol;nt)ett nad)/ ' 

nnb mciffcntl^ctla/ ein Elem obec jwnger ^nabe/ unt* cine Alma obei^ 

jfnngfrau/ (id> ju ^aiife vcrborgen unt) ^eimltd^ ^altcn. <^ *iC» 

IjcUet auci) aue z. Maccab. j. v, 19, oa^ bi'e SiinflNi^n *<>ri<it<n Od; in ib' 

ren J^du%nicerborgeng;l)airenbobcn/ unb nlcbt untec bie hutc geton met* 

fipn/Pannbife bfienwirba lefen/ba^/ulgein.qrefftt ^ararnec in Scrufaiem' 

enrfiiinDvnrvar' njcilDcrHeJiodomsocm^onigSeleuco Cflb'n gefcb'cfet tvoc 

ben/ren@*fi| fuei- e'tiCemptljubokn/ micb t>te ^ungfraucn/ wdi^6? 

fon|?cn ni4>t muec bie ilcute Fommcn/ luitev bit '^bere/ miD auff bteSQJuu* 

cengt auffenfcpn. $atHmiitau^Q\xsGene{ 3. v. ij-. fidclkb ju feben/ D'^p- 

bee Seeing, tt»ilcba3gfH8i|(/feinenIeibIicf;en'3?ater batbab.:nfoB€n / aUtt«^ 

^30'>^^ Dec ^(Jrc bse 'g<^(fln,(je/ bae if!/ btn (gofan clfo anqecebet bat? 

^c^ »piK 5p^n^r*afftfe$*rn jtv^jc^cn bU unb bem S^ei'be unb },wU ' " 

f<^en bdnem «aatmn unb i\)V(m (6aamen/ b^ rfelb« fctt b(r bei* 

^opf Sertrctcn : 55arin efirt>irDl)i«;be^ia5cibe^;@aamcr#MlJein/unbf«i^ 

^e6 0?.?rtnn'J^vgQan'ee.g-Dad>f.> ^. . ^ Stefl" oD^T^i^) J^icku mmam tvorDcn/ foifl Dacaug gar Uic&f ju ccfejen/baj 

ttogcbracfit e^ somCtuffd/Dem QSarec Dcr ^ugjen/ re9 em^esf ben roor&en / nialten fo Bt<i 

«raS&?"'t)^nDflt:e{|fiic^^gcobe Sugen m temfelben »ocf onm 

Sr "^ ;@" fteben au* @a4)^irD^cinaen/ melcbe i>on.aa.Decn SuDen mj onfcets »ot* 
,fl€broc{)t wecDett / m^i-^ m ftcn>t!Te^.«cnn5et4)en i^wt ^cuffcltfc&cn ^it» 
ftumbDungen ijl. >Diinn , 

mn^mi^. .@ri!li(iroicDscmaD,et/0a§3<5lM^jubcn3citen bc^ ^omfld Jannsi ge< 

^Obcenf P/DaDOC^DkfeC^OllJd/ mclct.ecmDen .^iftOCt^n Alexander jannsus 

- Senennl S/ unD ton Dec ^atmoneet ©efcbfccbt mar/ im ^aht nad)€tfc^af. 

- %titmm dUmmn ^di>;er0/iue:nem ^dnlge qtmacbt ttocDen/ trie inDcffli 

^8«o S gcSjaifung D<c 2Be(t/ &ag iR/ 74- 34f »cc gl)ci|li mm gcjlor* 
^ Lnili/ wic Dag. ^<Dacf)tc':^ucI)Jofepbi in t)cm2j.€api{cUugmeiict. 

l*f ..?%ann war/fcine1)equeme gelt f)<^bt ftnbenf dnnen ju bet pana ju fommen/ 
• iKoUilmitUjcMunmeln ©cmad) gcgangen/ unD babe Unjust mtt il>c 

Zanaen fcp/ unD m-f i^r feme £u|l geifegct / ab^r fm 2Boct geccDet ^abe. 
mc belt e^ 4et fcpn f onnen/ baiDu >?JMna glci* nmjjew Pandira^ m^ 

Sn mnig bea gemefen/ fo battcfie ja atfobalD jcbcn f onnen/ ta§ ed i^t ^^rauti* 

. oammclitroac. @cfe^taber/egfe9gan^ftnrtecgcn)cfen/fot^ir&jie|aibnauc& 

angcret)«tbabcn/un&mannectbcnid)tgcatittvorJctbatte/fobdtrc fte UtdjtUdj 

mercfen f6nn«n/t>a^egntd>t rec[>t t)crgcf)e/.unb Dcr Joclianan^!(^t bet; fbr jta» 

re. fidttcec abet' geant^t>ortet/:^0tt)(!ret»^lrc&^tefl•entbDe<SDtttnme Dec >^e-- 

miaaucfoaIloba(&entDccfefn)orDcn. 3u&emtvicct)onDetnJocb..nangefcl)rie' 

' : \ . ben/ Dafi ec cin frommec unD gctt^fucdjf iger ^P^cnfcT; gemefcn !ei;/unD batte alfo 

' - Die fO^acta auSDemunbebdt:igenQ:bununD ^Cefcn Dr^ Jofephs Pand.ra, fom 

t>eclid)/i>ciler|lenld>tl>abeanf)ocetjroeUen/a!gftetbm fagte/ Da^ ec fte nt^t 

m1ru^cen^olte/n^ct(^temIt tl?cer n>eib(icben Uncetnigfett bebflft^t mt/ al\9> 

bolD Qbnchmcn fomtcn/ Da^ c6 nic^f Derfcomttie Jochanan . fonDern ein at.D«< 

»er/ unD tnjacgottloiec qSofetDicbt fet;n mufle. 3a e^ mi) aud? Dec pam 

fyau^m @:'mad>bep=0?acbrmcf)te|fengiftanDciifct?n/ Da§ Dec Pand.r, a(|o 

mitten m m ^?aci>t mmt J}4tt« ju t|?c f omra^n fonneo : «&4(t« w abet ange^ Hopffst/ oDec Dcr SO?oi:ia jugerujfen/ i^m jui(fncn/ fo tvdcc auff &a^ 5t(opjfert 
gcfca.qetn?ot&cn/n)ci:balep? 2l5annec!nun>g«antn)ortct/ 0D«c trie geoacfet/ 
ol)ne^lopffen Dec9^acia jugeculfjenl^afte/fotiojhe micf; Du^t) Die ftimbtxJ^tim* 
mt Dec ^efcug off(nbai)ut toottm. SJJief onCece abgefcfjmacf te iniD unuet^ 
nunfftige ©tnge meljr/ roe((f>€ Darau^gefc^fojfen mermen f6nnen/ju0«fc&tt)<i9^» 

^rittcns micD gefagt/ Die 9J?acia Mbefidb semPandira befifoffen laffen/srimtu*- 
t}nD(epoctntl^m|'4?rDangecn)OcDen: ia3teQud[)Da0tI)r^^rdutt9am/DerJocha-'»«#- 

nan |Oicl)Cd fiimm 2ci)tmtiiiit/ Dem Rabbi S<;fa»mcMi;hen Scheiach QdlaQtt.i)ab6f 

uiibfspDecJochananDarauff/ nad>D«m e^ f|a&t'tiinbi9 tDorDeti/ meg iiact) 
Q^nbelgegungen. ?£DannD!e(Sac^emol)r9ert>efen?n>dce/ fe ^mi)ec Rabbi 
Schknon ben Schetach ftlbist Dem f)ot)t^tlioXf) onge^dgef/unD trdren 9Ctt>r^(tc^ 
bepDeDec Pandira unD 9}?acta/oDec wami Die g^ona onfi^uf&tgrDdfecrfennet 
ttec&en/metl|<eiBD«n@ecancfentt)ar/e«fcpiJ)CJ$cdutigamgttt>e|en/fumtre» „.^:» ,: 
ttigt^en Dec Pandira, nac|) Dem (ii3cre^ g}?o|tgDeat. Z3. V.2J. 24. gej^ciniget tt»oc* 
Den/ oHwo qertcicben iiei?ef : ^ann cinc Tfivm^emar^ mvtvautt fft/ 
unD e(n SJlann hi'egct fte in ber otabt/ unl)f<Wafexi?cp i^iy fofollt 
(()r ru aac bit)t>( ju ber atabt Xtjor t)inau0 ffi^rcn/ unb fottt fte 
i^eobe ffetnigm/ ba§ fte ffecbm. scettabecfoicijeg nic[)f gcft(rei?cji tii/fd 

tflf (ar unD banDgcei(flicl)/Da^ ee eine t)et:ma(cDet;ete Sugen unD ^dfiertmg fctj. 

23ierten0 tojcD eorgebracfct/ Die ^')iam t)abi jtcb 3u Der Seitbefcfelaffen laf* Jg*« «" 
fen/Dajiemiti^wcmelblicIjenUncemigfeitfetjbe^afftetgemcfen. 5X>iinnl)fc» 
fe£i maijr geroef n mdce/ fo bdtre fo roof)! Die 9}?ana/ al^ Dec Pandira tai ^ebeti 
Uccmircfet/ unD ttidce o()nfc!jlbac an DenfeibencollbracfeMvorDcn/ wa^ Dag0es , ^ ;. 
fe^ Levitic. 2o» V. I g. babep mill/ aBtvo geiefeti r&itt: SBann e(n 9J?ann 
btt)m SSdbc fi^ldfft/ pr ^eit it)rer ^rancfbeit/unb entlloffet ttire 
^cftam/ unb beef et it)ren^runn auff/unb lie embiofTct ben35runn • 
i\)V(^ jbluts/ bte fotten bepbe au$ (t)rem Q3oicre gerotret werben: . 

®ean l)ut man Den;enigen ntd;t s>crfd)onct/ n)el(ter aujf emen ©abbarb -f^ol^ 

geUfen/ rote Num. 15. v. ?2, &c. jufe^en/fo wurDentne^uDen ml roem'gec Die* 

fecbeoDentoecfcftonetbaben; 3afiel)dtte«/nac^DemDte(Sac^eonDeii^agge« . 

f ommcn ift/ unD fte iH)nfto fpinnen fdnD roorDcn/ Die 9};aciam aut 43<J^ ge» 

gen Sbcifium/ gar balD iuc sgtraffegejogen/ roelc^je fte Doc^ hie in iljren Zob 

fcep beben gcben laffen. ^i„^^^ ^^_ 

5unfften^roicDgeme(Def/Die?D?atia5aBeju^eff}(cb«ngeroo^net/imD»«*. 
bcifelbften S^fani g<bol)ren : nacbge^enW rotcD gcfagf / er fep iu ^ecufalem in 
Die @ci)ule gcgaiigcn;Da er Docf^ju^ajaretl) aufferjogen roocDen/ rote Ma«h.2» 
V, 2». ju Icfen/ unD alfo Dofelbften in Die ©cbule gegangcn i|?. (gnDiicb J ^ « 

<5e011en^ roirD Idftec(id[) geveDet/ 3€^U<S fep ein Mamfer oDrt ^u* S^* **' 
rcn^Sobn ge vcfen : S^ifl aber Die S«lf^Dm iOicfct '^eujfeliict^en -^agett uud ' S14 g)c^iX^jg 5<gent^gcfigjt3^C^^mgII^ ^^ . 

^3Hdulnb5im5 m^t umDfDerjpcccDiicI; QbiuntOtmn/roctlSigfud gac offt unD • 
ta^ a Sea rn Dem ^empel ju 3«UiaUtn gskbwt j;at. ^mn aba DiefeSafu. 

C^g foU f tin 4:urm*sein& in bie ^dem<(m be^^^jK^gl f ommm. 

»f. «^a in ad)Cifftg«lel>«en untr ']3banfeec/ H)dc|)C feme abi^cfagt* ^«inl)e ttaretv 

' , aabet:Ucra6«q«nommen/it)nm«l)CiUvetfoi9en/unDbei?jeDc;cmon tetbaetju 

»iaU)en. W^clefenabernirflenMinCft moti Be^ ncue« ^cftaments/ Daf? 
i>mfold^e^|et)ror0erpo«:ff«nn}o!ten/baDocb»itlanDere(a(ln1i(^tSDni9e/De* - 
ren obtn wi 2tnfam}e D,eM »£apit<i6 geDad^t n)*ED<n/ feacmnen .0€fuR&«n wer* 

I'f''' "'P*l";mtmunD ftu&irten/ firjcn Duiffen/ maffen tm Tradat Avoth Rabb.Nathatt 
*^*''"'V^&« OvolKabbi N6fon) foi. ". col. ,. a(fo flcUfen n.ir&: nnDy n^.y^-ar 

■■- win i'iT 'n-rt 133 iiora 'fi^n 8tS i^'n '^ 'ik ^w«i Ti-ni'«3 yvcr iy 3vv iiuoff^ 
' ■' D»i' 1TO twr -B^ on'D^nn r^ f^^^i aiJ'T '^'^ "^^^ '^'^^ ''^=^ ?7^ "^ . ''^ i 
'7WN3 n»o 3tt"i icN2«; D'WiT^ Dq3 iji / 5w dettiientsert / welcbet erne 
'** ' ' ilbertretuiitt bettebet/ uttb dn ^urem25^tni> jeuget / witb gefagt / &i« , 
fcafl S>tcb uiS mtd? beleibiget. Qte ( pcmdcfe t)ie ^fccbul. jinabtn ) rajfert 
u-nfe lerneten 3ti nctufalem/ txxs /jiircn^-Btttb abec fa^/ bts c« gen 2tp* 
i,ob ¥am/ unb fpcacb / ti>et)e mir I xpann td? fcm/?uren.»tnt) t»a«/.. 
fe 0(re t.-^ nunaucl>/ mb Urnete imter ben iel^nimg tttgcn: Hnit, 
4berSa icb et« ^5urcn.':B.tit5 bin/ figc un5 lente icb mdyt untcv bcnj 
SLehviumlinatn ' tx^nn Uin ^urcn/>&m& ifommct m ^ccuralcm/ tspuf 

(zacb. 9. V.6.) gefagt wtve>: Un&bad^urcn^5^mbfa^^u^2ifebo&, 

SBun nun Dit'raSoiteDcc^^Qlmu&iiioon D«n3uDen»OJn3obiflel)olt«n xotiunt 
wiebattee5Dannq<|'d)€b«uf6nnen/Da§3efugin3ectt!al«mgefonien>unb&a*!> 

^lb(l«n m Die@cbui flcgangcn (e»)n foltcTroie batte ec aucbisot Dfm?>iatbe^u jc# 
ruiciUcit)orbcpfleh«n/unDt)OcntKman&unte:C)en)«lb«n/al^fementi'ehftriei|kr/ 
^ci; 9»;lucfet b^.ben foUtn/njutin tein Jpucen^tinDmSetUiOlemijl ^ehtUn/ u«i> 
lnciev*d•ukgclc^tfenn)l3c^^n?g^fo^ la fein i'ebrmtilter/ Der Rabbi Jehokha 
•^ feen Fefach js, nju tm rgud; &njek hamm«lech tbi. i?f. col, j, in Dem obtn flPge* 

logenen 1 9. CopUel/ untcc 6em ^ttel Schaar reicha difer an^MH, aueOcucliio:' fi*" 
fnelDet rcir D/ autb f4mDiifrfllKD X)ti b0ben9?«tb^ gcnwfcn |'e»)n/»l« rourDe tann 
t>etfe/be cinen Jpuienf.^b^ i»m (gcbulec an9<nornmcn hubvn? do$ obet Ujagl*?: 

■ .)C; J Jlafcbi Jfiliuitiia beii Per^ch j- jOiJI ^ibtlVieiffCC fiit*««,efi ('ci;n joU/ ftl»D«t |l4> iH Dv^ 
Abatbenels iSUCfeMajene j,«fchua fvl, 67,coI, i, W Pvlt) i<f)«nt)«» Mij«n, (n utiu flc|jtenTamar,mttDtei'enSEBotten: ncx^' ra2 n-n n^-a i^oy 'is^ v** inx psoi 
ytt'i.T W iTD^n rrniy -nthn^ iryo '3 irsn pnn oiip wv' 2"o na nvun 3?w» > 

: rrms p tae ifif i&s \^<xt uitfcc Void au4) nod; eincn an^ern Strciffcf '' ^ 

i:H btefer ©«d;c/ biexrctl )i« (Die €&rt|len) p:gcn/ &«# 3<SBU@ t>er Ha* • , 
Surenei- jtf ei? un£> rterjig 3«lj)r vo v 6cr SerlfonuigbcsCcmpcls gefiotv 
ben fey/ bAiin tctr finben in 6em £almu5/5A^€i' i)ee Jehofclia ben PericJi.. 
■* jaie^jungetrgctccfenfey. SSJatfabcrDenCfllrauC'/Dcffen bcrSlfcacb^n^ 

gct)ei1cf>t/bctCiffr/fOtt>iCDinCXmfel{xntmTradat SanWdrin foK 107. col. a^ 

uno mi Tradat Sota fol. 47. col. I. geUfeny l)a§ olg Det ^onig Jannai Die 9iabbt» 

tienju3eCUfa!emg<fdDfet/9<mClDfiC Rabbi Jeh6fchabenPeracfajana(^ Alexan- 
dria in (£95>pten g«fiol;en/ unDfein ^ebnunger ^gfui! mif l^m tafeingegangta 

fcO/unDfi<l;etfolC&<gaUC&tm 55licf) Chiiiiik emuna, pagina 455. n?i< OUCj? tttl 

S5ucI)Maggen Abraham in D«nif9.€apite(. SttJeilnuD/nac^Defi^dlmur^Sfif)* •• ,. rj. 
til ffiin ^urcn<'^in& in ^crHfaUm f)Ot f ommen/unMn Die @<tu(« gel^en/ un& " .i.#ii 
OuDiwn Durffen/ ^^lugabec inS^tufaletti/ nacj; ^lu^fagc Dc^ ^oimuD^ftuDiV 
m/utiD gar cincnpomgroffenCKcift) jura £e5rmeiflecge|a6tf)abenroU/ fo foU 
fi«tbferaag/D(j^ er f etne^ tueg*^ ein -^ucen'^tnt) getuffcn fei;. ©ietBixn 

©tcreeil aud) Dt«j«ntgen/ tuclctc mit leicfcrf^ctigcn ^ugc« umge^n/^'<t)«ricit^mm<n tnt*- 
iitibci.dnDigff9nD/unDmifibcengrtid;ttuig«nnict>tubcccin>(iimmen/ De^ttjc-'^^"^^^^^ 
fen g«|)et c^aui) fjicc/ cjuff ro(cf;e ^etfe/ Denen wm Q}ater Der ^ugen/ Dciti lei'nut ananstr 
tigen '^cuffei/ getciebcnen gottlofcn 3uben/ n?el^« in Demjcnige n/ t>at fie ton «''««»«• 
SSfu fcf;ceiben/ nicf)trtiit emanDer ubewin fommen/ w« aud nac^folfienteai 
fonnenflariufe[)eB/ DaDann 

@r|l((^ ja b«cbadjtcn/:)a§ &€r|e*ii9e/h)ff(|)er b(j«-»et;ma(<\)f !?€feQ5u^lcins:<i*w«w«f. 
Toled6th(oi)*;rT6ledos)]erchugefc|)mkn^at/mclDet/€^fc(jfc€rJorephPan- 
<lira tin £:n»ol)ner ju '^^u^t\)%xt[l unD au< fcem ©t<uiim3uDa.g«wi'f«n/ ttjor* 
<iu^ fcann folget/ Dq^ cr ein 3«t)e gtwcfcn fii;. Jubcni auc^ j^ig^^t tut '^oXyi . ' 
mc Joieph an / Hi a ein ^ure gcivefcn fepn mujfe ; mo^ n Die ^cpDiH ^ur 
fjlbigengcit niemano untcr iljnen fo!ct>cn ^a^mengcgel cnj)^bien. 2)<r Rabbi 

AbrahamPerizoluber^'cbCCibcfinfeiwm^UC^MaggenAbraL'am.fn Dcm f?. 

<£apitv'lij(fo: n-n ^i;! V'l Dao'-sn 3^3 sTia a; Dafj i\i/ "X^on tiefem Pandira 
fd)tetbet 6er Rabbi Mofche bar Majemon, ge^gtictctr <DfeJ>4c^mtg/ {>iJ0 ep 
ftn<«»ev&egeK3efen fey. 

Sweotcn^/roicb inr^ijc^kinToiedithjefchu gem<{be^/E'ecffi5an4iSr4a^g„^^ 3^ 
tigum fj.abe Jochaaan ge^eilfen/ txc Joieph Fandira abec fei? cin(£olDat gewcfen/ »«^ 
uiiD ^ob.e niit Svauben unD Unc^ct^i ibun l«n ^<beti jugcbra($-f. ^rgegcn ^ 

fu*- ueibei Dec Rabbi Abraham Penzolimangeiogenen 59. Sapitel/bup&ec^Vacia '■ ' "^ 
^I'dutigamJofephge^iiiiy.n/DecPandiia abet feijein^inimecuianngttt^e'en/un^ " 

lauten Deydben SS5i>ctc alfo : -wp jsi inonx oy cm^ o'ln'o vnr ^^ritt"^ mo n'n ^ ^ iie ^t€iZhtimc^intbt($mSnUntiinm^ ii.^apftcf. fea najr in'nrA h'n r\'n spv' vox trfjiiia' rujsa' pyt3$> Sd^' n'rr «^ p ^jn nniMo '« pioa 

BTir uat! mDj?ruv nnnx: snrra«' narnr jnnjc: m; inx- n^'^r lyin ri'DO inxva n^»^ 

} amy: tnn Kn'fJij DoiJ i|!/ i^ff trap' tn 3fracl t>etr (Biebcimd? gexoefcn / t>a$ 

man.feeitBcrtuttg'amibey'feinettScaut alletn: gclafjicn/ wtc tn t>eiii 

Salmubtf^bett Tradap K.ethuvdth; (oD^t Kefuvos) tm erficH Capitcl gcj 

mcliHt voitb / i>c&vDc^ew ^At att^ iievftlbt vcecen bev "^iin^fvani 

^afft feine ^«ge ftt^rcft B4mtcn; iDiefet; 3c»(cp^ aber (Dec 9!}?a« 

" : fid ^mutmai) pffegtcalltma^l/ xoanti ev <xu6 t>tv ©ynagog oDec 

6d;ule?igteng/ bcf t^c (bet 9J?ariu) aHein ju feyn. 3n etner n«cbt 

ab€tfMntiiuna^ibetP^ndira,vmt3fficvtvmeynW es xodvc t^r ]5r4utt^ 

gam/ urib (iet»uct»c»oti:i^m (ia^t»anaet: ;iS»w>Arabec !>te(ei; Pandira etii 

^mjmernraiifn. 

•B»ttt<ff5Bt- 2)Ctttfn0mif&iftlJcttt9if&ac5tetTgjffii9en^dfl«:*?Suc^lcmToJiedothjefcha 

»oP« 8cr<»9f/bap aii Dec Pandira ?ie Mariam befc()I(jfl|?n ^atwt)k(tlbt toecmcpnt babe/ 

e^iDdreibci^duflgam Jarhanan-; ^ingegen wtcD in gemdbtcm TEalmuDi* 

f^en Tcac^tCaJla fol'. i8> col', z. jjemelbet/ mil ii)t ?0?ann bep ibf «r ^<pocb jcitA 

rnegen ibcecttKibli^^n Unconrgf eit/ ficb ton if)t absefonbcct / Da^ Decjcnige/' 

; i»«IcbecfiebenDer^oitJ0Jtgefub«fiuibfS«fommcn/un&bet?ibr0cU^^ 

aijrttrm- 33(f cJ>ten^j;febet>n etwe^num ^e|Uin ToJedcith jefcbu, eg |ip mit 

Deep bunbertOJofounen giblafen unD aiaggeruffenwocDcn/DaiS^fu^ emMam- 

fer mdce/ luiD wti'icbrig ftt) in tie^emdne ju f dnmien^ ^n Dim^almuD abtt 

»icD cineanDece Uc^d^e angcjriget/ remuni mit Den QJofaunen ;,un& nfcbt mit 

brepbun&ect/ fcn&emtnitBiecbunDmfej^gebiafentt'ecDen/ attroo im Tradat 

4«jS"?f. sianh^driny foJ^io7..col;z.a(rD0efcbrifbenfiebetr 't Wpai^ ttsho m■"S}yh^>ly' 

, um DjT noDiur ra«?v omst larcr in^f '^ya' Tiinx: D'Tsre^a? Km:o3S« 'd^^ unpn Ty; 

" .+ , ; ao3 rrop^ nhk.- , rvnowr niD'«' nwD- p-isc p'Ex- poiy; nnix: p^ y^rr i^ idsj nitant) n'rjr 

'.^ ', trop^ nn« ya«?' ns'ipf np' Kp mrr tr: seov nu- njiyo; xp nin k^ i^Dp n^^ idx pet; 

'^ ' '\.' TDK' n9 mnnirni- sm^a^ r^pr ^w rr^' 'n-n Nmn- lacr kw n'Ta r\-^ 'in« n'Sup^ idd^ 

rra pp'sim px; d'tis: hk: jcurrar ictsanrr ^a -[CO' 'i^aipta p rrh tow: p. nn n'S' 

|^JJg|J*:n3wn mrjj^ Dag tfl/ 2tl6 t)er Biontg? Jannai bje :3^(tbbtnen tobtcte/' 

w"Wr fcenr gicng 5ec Rabbi Jehcifcha. bem Perach ja mit 3i^^@U ncid} Alexandriam tn: 
»»'''>i^^iu!tha iggypten t 2)4 csaber jfcte&en roar/ (d^idte i^m bet: Scfaimon Ben Sche- 
St^fi^Tfen unb ^^^ ein Qdjreiben. i2on *>i£(cm 3n^ln- VcnmirTjttn^kmbetheHU 
wicper fcQraii*g^ft6t<»t>t(fommetbieroiitcin ©ru^^an btii) Alexandriam^ tn iSgypten,. 
Ka/S' ^ meine^d}vcrefim mcmtHann •n3ot)nct tn. ^tr/ ict) <iber (t^e beftutr* 

SorboKjuee? ^gf (oDeC »enx>uffct-) ^aiecauff nwdFjtC ec (Dec Rabbi Jehofcha ben Perach- 

*^"^*- jamu immUkHiiam ;a^fu/ urn n>i<oeK Wfic5i\3gtiifqlemiiu fe^ccn) ftc^^ auff/unMEamm ctnc^crberge/dactnnent^grofleCS^reersetgttoui^ 
&c/ und (agte/ rote tft 6tefe6 cine (cf)one achsanja, gqg iji/ ^etrberge. 2)« 

fprrtcb(3€fu^/Dec|o(ct>eg»onDt;ctajicr^m»er|limt)/Dannachsanjaauc^etne 
?a3icfl)lnl>e!)rct/)3ut^m/t^«2tugetifeynM4nghc^ruii6/(unDifl fte alf^ 
njd)tri)garl)ubfd|). .Jjicfubet: »at &cr Rabbi jehofcha jocnig) un6 fagtc 
3« t^m / &u gottlofcc mcnf^f/ giebfl to; Auff folcfees 2(4t"«9 / "cg 
(^^4vter|>u^^crtpof4^^en^tbcyb^rtngc^/CunD mit DenfUben blafep/)' 
unb t^t tbn in ben B«nm. 3iS|u8 abergteng cfft ju t^m / un5 bat 3«fr'r»B»* 
i^n/t)«^cr t^n x»tc&er annc|>men p>lte; cr a4>tete rtberfcmer mcfet.SSw 
Zufftinm Cflgabcr/(tl^t)et Kabbi Jebofcha J)te XPorte(Deut.^.v.4.)f«w. 
J^6re3frrtfi/2C I<tg/ fitnf crvot:i|f«/ ba ^atte btv Rabbi jehofch* 
im QtHH/ t^n wieder ansune^met*/ tm^ trmcfete t^m mtt fetnen 
fJ)<ln5en; Cr (3€N) aber»ermeynte/&a^ert^n(mirrDld[)«mSa3mefwn) 
gan^ abgerotcfenunftxserfioflen ^attc/^ gtcng fecetpegenl^in/ ric^tetc et< 
nengebacfenenetehnjmjf/ mt6 Uidtc fi4'v<wbemfelhcn(oiithtHtc- 
btnfdbenan.) Zh nun bev Rabbi jehofcha t$m (agte/ t>a0 er in fic^ gc* 
^cn/ unb fic|) befe^rcn fotte/ fpc<t4 cr ^ui^m/id^ bntxjon Sir untevrt^* 
^tr TOorbcn/ bag xrann; etner funbtgetv rnib vict anbttt filnbtgen mas 
*ct/ bemfelbcn 6ie tlTac^ nic^t gegebewroerbe/BuflTe 3U t^un.- S)ie*- 
fc i(J|terungftcl)ct mif fuflcbcnfobten SCortcn au(^ itn '^alrau&i}d;cn Tradat 

Sota fol. 47. col. I .unD fn Deef Rabbi JechieJ&Dirpuration; Dre ec ttlit D«m Nico-r 

Jao qebaltcn bar/ pagina 19: 2ln ftatt titmt Ijuneett Q3b]auncn aber/ werDerr 
Bon bifagtem: Jecluer.nwrDf ei? f^unom/ wie in Dera ^:Sikfc(<iff Toiedoth Tefchuy 

fauneniHDenQ5anngerl>annj0rtren/ro fan ic[> nic^tunfalatlen/ bietbep iUfe*^''''"*-^^*''^^'^ 
fwm ii torjeiten btp Den ^uDen gif braucf>lfc^ ^ewtfmfei?/ trann jemano In rantin b« 
Pen ^^ann gctljan ttJocDe n/ &a^ af^Donn m»t -^Jofa w^n ge6(afjn ttort^en / urn ««"" «"&«« 
rott»iof)5&«mAii,,q«n/DccniitDem':Sannbe(«gfrn>urDe7 al^ Cet ©enieinc / ei' SRoSS 
mn Defto srolfccn @cbre*n ciniuf.ig^n. ©oJcf;c^ mIS i» Dem Q5uc(> En 9cWof«n ^avt- 
Jifrael fol. 66v cof. i. aug t)im^ BterftnCopucf t)eg ^almuEiii'cfien Tradats^ 
R.id<lurchin,foJ;7o. col. P. bcM^tigct/ mit Dicfen ^a^or^en : '3^ ^jt tnar sinri! 

rr"?- iiDN- iijis ^^{Dp jq i,,pa,T ,i,- Q,^pT ij^p^-i; ^3^^^rT■ jxe -ion i^ an^ir xit^ta Sxptm- 
: rrnoB'v N-jE"^ p^m Tsp-x min- 2t^^ ooe Ift / igs Jam ehima^i: ctn- manm 
m Ote (;3^irn in Pumbeditba,. mibfpvaify ju t^nerr/ (ncrali* Den SK 6*^ 
gern/)gebtmtt,Jleird>:. 2?<t (actten (Tejir t^m/ tcactc bts bcs Rahbi 
jehuda,be8jeche.K.eiseo^ncs^iotcr3u»ot: befommcn ^4t/ ftamac^ . .:;. 
woUen:«)nrO«:auc^gebeit. ^itvAuff antv&^vUW et/ vct^ ifi bc\- 

pi RabbJ tis ge^ ?♦ tfjt i l^ be g int bectten 3 afcmtf)um^ ii. ggpf td^ |labb[Jehuda,&clrS0^»^C8SchaviskaI,(.^a{'t}l/■^C8:25^:fltcnf^:cfl^ers/unD 
)fci«rdnDectealioD^n':jJabmenJecbeskeel wdc^ccEzechiel hei|Fct/|Vottli4) »n ben 
5t?abmen Scfaaviskal, melc^cr einen 'iScarenfi-elfec t'cDeuMt/) J>4g er mtr »or^ 
gc^f t/ unb voc mtr cmpfanget f ?Da gtengen |$c J^im mb faaten es b^ii 
Rabbi JeJiiudd,«nbcriPur^e5ormg/un^ Itc^ Oiepofaunen bUfcii/ un& 
t^at i^n in ben '^aniu ©o mtv andtf in Dcm ^altnuDinten T.-adatSanhe- 

drin , fol. 7- col. z. flclcfen : 'i«D '^ 1p'£» '3n IDK KJ'"6 p'BJ ri'H O NiW 31 

;>?fnjBi tsTBivi nyii~n "7pD '»tm:n &a« ift/ XPann 5cc RafHona 5um<5c* 
jrtc^t gi«ng/ fpra*^ cc alfo : :»tringe mir bit XVetdicuQC memec 
SCTercCMt/ «'neri Suden unb etnen 3^temen/ unb cine pc\iiune/ 
%Dic aud) cin&n Q^u^. UnD \fi:uibit Der Rabbi Salomon jarchi in fet» 
n«m Commeqtario tKitubef fluff Diefe 5Bctfe ^ -iwi'tf nmanDo^^pa rn^pboVnyi^-i 
:nv'Sn^ hio -.'mi xnoa'^ isiiy na^oiJ t)]/JDct: lexeme ^J^tememracsum 
^ettflim : iDer Stcf en 5u ben Sctjlagcrt bet Siic^tigung/ auff i>«0 e»? 
CnemliC^Dec uUli getban [)atre/)ficf) befc|)reit folte: Unbt>te pofaunesur 
X'etrbannung/ (tuctc^c Schammica unD Niddui genenner wirDO SDer ©c^u^ 
abcc5u«:2(ue5ie^ung/wttnnnera(tc&eine SCiitib ibrcU wrjloibcnen 5J)?an* 
n««Q5riiD«c/becftcnid;t^€9COtb<n»i)Ue/Den*Scbub au^iog/ wie Deut. zs, 
V. 9. befobUn roicb. ^«rau< ifl al-o ju fc^cn/ baf Die 9vtd)fei; Mc ^ofaimctt 
«SBUtt««a< turn ^ann gebcauc^et b^^ben, Slujf foIc^cSSeife foUen qw& uorjciten bt<jDa* 
fT-n vr*"oiarUancc con Ccn 3uDen in t>cn q3ann getban i"ei;n worDen/ nit in bem Snbe 
eott«flct&an bed jy.eapitelt! Der^aplteln Be* Rabbi Eliefers5uUrcn/alIn:ogcmdb€tn)icb/ 
»w>w ffw. r)a^t)ie@amanran€rm-l<9g<9cnt)te3uben8efub«r/ci{<1t«»n B«c ?lGiebcr^ 
duffbauungD«i;(StaDt3erura(im begnffcn wartn/ unb &«n Nehemiam ijabcn 
tottenWoOen/tBODuFct) t>ai SBctcf jtve? ^flbr lang fep »etbtr,b<rt roocben ; 
unbfoIflrtDaMuff: ^npn ^3 rx ivnp p-win' p yrin^i ^NWf^p ^33nn snty nw ra 
nKt2 \p^itn nr&w nwc iy'?Tin nipi:''^ nira ^bv^ Q'jro nixo •cr'tt' iN'3ni '"' 7D*n "jk 
ttmsen dbt tips tr^npn ns onjoi i^ q'tjki imi«''e jr'iSm D'ypin vm qtd mm 'leo 
^sntt^o Dis hzH' xW twnnn jn nu tnnni jv^n i^ n'3 Dnroi mrvhrr hy 3n3:n Dnsai 
»ni3 D1X n^JO' Sv\i .inn W2 hy^ "had ^ma nc ^sixn b noK ;n30 D91y^y »nons 
B^iya »Si nn D^iyi se^ irn^x nn n«3^ ij^i Daf) }f^ 'sv dtdh n"nn3 p^n on^ \m 
:p'SvnT3 n^rui pSn or6 n^n' x^i' -nyi xan bo^ tft/ XX^as t^t i>cc tira nnb 

b.crSerubabel,6erQo^nSchealt;el.l3?te«Utt>bCr Jcfua, &er ©obn Jehoza- 

^ak ? ©tc x>er jammlcten bte gan^c <0entctne in bm Cempel bes, ^y^rrn/ 
unMicifenbi-eybimbertpctefier/f^immt brcy l?un&crt Biwbcn/ Urt5 
t'rcy ^nnt>ert pofnunen Ummtn/ nnb tyeiten bxt^ ^nnbtxt (Hefets* 
2Sni4)€ttntbccn4<^trt>en/im?>|ic bltejcit (mitb.n«n ^ofaunen/) bie Ho 
viten abev fun^en ixnb mufidrcten/ nnb t^aten bic Cut^cer (ober^cnta^ 
titam) in bm'2^Antt/bm<^ ba* (Be^eimni^ bc& Schsm banimpho- 

fiCcbf Q3on urn r#mabn(^en Olat ? men/ fo hu 3u&en g^c^ff o g^tteff. £]^ 

rafch, (Da* i|?/&efJ ^^a^en^ @Ott<;« Jehova,) unb bwcct) &te Qcl^rtfft/iareJi' 
c^e in ben £<;fc{rt gefcfc^teben fte|>et/t»te 6ucl|> {>uccf> t)f n25a^nn be» c bcvf 
flen <Scrkt>te (im •§)immci/) un^ «5en 2>anii ^€&uHtern<Scrtd;t8 ( iju(f f «c 
6rDen/)5a^t'eiHnT[en(el) untcr 2>e?t^^r«eiiten^J0^^ct Cnt^eer Br<55t 
jema^ieeffenfolte; S^a^er^aben fte gefagt/ tree von eines CBttsectrsi 
22>rc^t ifl[ct/t>er tt)>ut ebew fb viel/ alewann er Qcbroetncn-^feilcl? age*! 
(©iceerbanncrcn Dufdbe aucfc noeiuralfb:) 2>agfe:nCBt^cer jum <B{«u/ 
bens-Oencflen <tn<?cnommcn lDet:^c^ f oltc : Un5 640 fie f emeu C^etl «« 
t>cr2tufferfle^ung6erCo6tettt>rtbcn(oitcn/ ■fi>te (hCrx 4. v. j. ) cfcfagt 

©0tt«^ baucivfcUm: totbttint^kfctWtlt/nc^^intcx^lun^ciQen 
VOdt. VOicaud)ncd}xc€ttet/bii^ft€UmnZfycil/ noi^tmige iJ^xh* 
fci^flft an 3eru|alem^aben foltem 

<^e!c^ It fc nun Die ^^mfd^m tutd) ^afmg M ^ofaurten ift btfl QJartrt 
fspnbga^an tuotDeii/ affo mvti aiKl)tn Dem %a(mut)i^en Ttadat ScKeyuotfi 
fol j6,co). I. anDlnSemTradatMoedkaton fo\. t6. col. i. gdUjen/ Da§ &i«- 
©jabt Meros, Deren judic, ?. v.ij. gc&acfcf mir&/fofcf)er gejia I f wr banner n?oc*i 
Nn fcp/ mDcm t) ""f-lfeflen alfc gefcf^cicben flefjef : rrncs' mriy n^«^ ynnsa N^iy id* 
;nw pi3 b.l. 2?ev UIj ^at gefagt/^«g bcr Barak (Die @ta.BO ^^'"o*' »*'« »te«* 
|)nnt>ectpofattnenmt>en2^4miget|>an^abe. 

5Bag aNc Ds' n i&ann anbclanget/womit &<f 9}?€nfc6 gefrrajfet trirb/fo f|l jii ed f«eH$ ire«^ 
tfiiT;n/ Daj? bci)i?cn3ut)^n t?«fien t^repetht ®ff!fungen Tepn/twDrBon bcc Rybhi "\%f/4'^* 

EHas m feitlirtl ^\X^\t\n TifchbifoK ^i, cof. 2. in Dem S^octe Schammaw off) ntiU^ m 
fc()tcif>e£; vn a??' rrn sS oxi pinnn ton 'ii)i srttan s-in 'iri jn mmn 'yb rw^'^ 3«5«» 
KftCB? ■enn'tn wix f nott^o i^n D'e' n^n «^ tMci vraw n"ir)D oJ33«' thn sipji iwn ponnrD 
:po nn n.TD d«> Dagl|t/i€8 feyn56re^<Sfflttungen5c8;35«nwe8/ NlddnJ, 
Ckerem nn^ Schaimnata, vmb be6entet &«6 TPDort Niddui etirC 2Cbf071?>e? 
rung (Ob E f ei?tx>er|fmig :) Un5>Trann betjenige/ t>er mtt btm '^ann 
Niddui belcget ift / fiw? Ht<bt befe^ret/ fo vcht> ttih btn (jtvc^fn) 
^ann Cberenr get^jan/ njelcljec ^eswcgen oin Ch^rem (weldbesi ^ort 
248. an bcc^af)! mof^cr/) genennet rpttrb/ bict»ei( berfelbe (Durd> fct« ^cc* 
fuct)una/&ie Dem Q^^^n'chen Dat?urc|? tttiCccfd.Sttr / ) m (cine 2^8. ©Ijebelfr''' 
gc^et. tOofern e»? fjvf) abcr noc^ nic|>t be?cbrct/ ^ roirb er in beit 
(&ritten)35annSchdtT.matdgetbi»n/un6 bebeirtet ^ae XPort ijefeammira 
fo rtel/ <tU fciwm mkha,ba8 xp Ut Jot>i iftnUDa/tipelc^ef fcrne r«if 
unsfey. @olfl'tf€tfic|^geDact>KrEliasinfi:mert)rem^!Suc! Iet0/ fol.f<$. cof.2. ' 
inD<mSS3oct Niddui \)mtma\\<i> alfoueclauten: Din py 0^13 xhcot aMm ''I'^i' 

V s-TtO ^T« n? Da* tft/ 2>tC XPorte Niddui, Cherem Onb Schammara bc^fHteif * 

pXkbw'i einen 25«nn/ es tfj aber je einer gr^fler «i€ Oer <»«66w, Q^ 01* 1 loJUxi I ZWi^ i(* entbgtf ten Jub ent^u mg ii. ggpitel * 

6er>iivt<n «flen ^Sonnin »iCD in Dem '^SUC^ Schylchaa aruct, im '^btH Jo^ «iea 
«umeroj}4»$,J. alrogeUbcet: innj9 cjw u ^n^ w«« djci tjv cufStt^o nins 'hj I'te 
;vii» ronnci o'tt'^Bf Tiy if» crneo 12 nnn «'« ow dv o'lr^ir injf^ Dag Jft/iDer 
i&ann Niddui x»%rct.m4)tiQ?cntgcr/ als ^reygiq Cage ; Un6 ta?ann ec 
ficb m4)t befe^cet/ jb trtrtxr nod? ^rey^tg Cage tteiter in foid)cn 
Banngete)an. 2>ele^retecflct>abernuit/^Trartetmrtnno(*>bceyp 
CiQiidQ^/ unt) vpit^ etr alsbann in t>en Cherem getl?an/ n)cld)cr *^anit 
fcDmrci; 111/ d«! cec iSann Niddui. ^utc{) lO d?eti -^atm Niddui , tveldjt-tf 
3Bort»onmiNi»da,Da3i|l/i»ci(^n/«btrctten/utiDNidda, Du6 ift/ abfon* 
&ccn unD mJ8|^;lteflen/^ei:f wnmcr/mrD cintc oon D«r^?cn|c^£n(55cfeafcbalff 
ttbgejonOat utiDaufigefcfclolfen/ Dag imnianD/ btjp met €Kcn tr-eit/ b«p ibm ft«, 
l^n Dacff/ roie mi ang«iogmen Oct Dee *:Bucb^ Jore dea, ju fe^m t|!/ ur.D twcb cc 
flu0 Dec Synagog audfle.4){ojfcn- S^iicd Den '^annCberem abec/tucld;ec idb^t* 
wcift/alg Niddui, tt>tc&i)ecUbe«cct«mttQ}cr)!ud:unginfeinfi; au^ Dec ^e« 
tDeineunDSy^agogeteci»iefen.^ucd^^cn5SannSchammataobcC'tt)tfc^ccDcJ 
oll«cfc{)tuecfl< ift/ tt)trDcr»wiaCIeEmenfcbUcl;en '<>3<! elljcfeafft/ fo tt>oi)lim gemeu 
lun 3£Be>cn/ai« in DecSynagoge gdn^t^/ unD auflfimmec au^gefalojfen/ unD 
Um (^ottlicben @ecit&t« ub<i:l«<lTeny Dergepatt/ ta$ ec mit Den OJJenfcben nicbt 
mel)C»«i^rul)na»ecDenfan. IBatlabcCDocUifacb«nfepn/ammelcbectt)iUen 
t>tt ?9icnt'cb m Den ^onn get^an roirD/ unD»ie fonflen roeifec mit Dan|elben in 
f^Icj)em@tant«»erfai^centt)erOe/i|i in ccwebntem Octe bi6 ^uc^l J6re dea 
" fattfamlK^iuccfeben. ^iecmitabecfepe^oonr^SanngenunggebanDelt/ njic 

tnulTen nun njttDec autf Die bocigeSJJateci/nemlicb DteSOJip^eUigf eit Dec3uDcn/ 
.in i^cen ScDitbtungeuson 3gju/ f ontmen. 
S*«fft« «e« €nD(icb fllttf t<n^ ttico in D<m fatanifcben Q^u^fcin Toledoth- Jefchu 
**'^ geUfen/ Da^/ ale :;)^| ug eor Dem Sy nedrio.oDec beb^n 9vatb ju 3«cufalem eoc* 

be»> gegangen/ uno aUein ftinem SebcmuTtec €bce angetban/ unD ficb »oc ibm 
gebucfct battc/etf Dacauff becau^ unb an Dcn^ag gef ommen fep/Da^ ec ein^u^ 
cefii^inDfcj). ^et btUi}Xtt ^ietctcb @cbn>ab« abec ecjeblet in Dem cr|]en 
^cil/iraecjien€apttelfeineg3uDifd;enS5erfmante(6-/ pag. 28. unD z?. Die 
@acbe aug einem iSud^/ n><(cb«£* ">''" wyo Maafe Tolui, Da€ ift/ bte<Sefc^td>t 
t)€8<Bc^ndtcn/genennettt)itD/ auff eincgan^ anDeceSBeije/Dteec in fcinem 
SfuDentbum gelecnetbot/unD becicbter/Dag in Demielben olfo gefcbncben ftebe: 
*J^6 xodvc in bem anbevn Zempel ein lofer nicbttger BHbe gewjefcn/t>et: 
fyibev^tbcmZempci mtt cinem 23«Ucn gcasorffen c&er ocfc^lagen/ 
«lfb{>ag Dec fallen tnt>enCcmpeI untec ben Zi(d) gelauffen/ b<x Das 
Saakedrin,Dag ift/ bit jtebenjtg (Bele^ctefien/ gclcl)rct un& gcurt^cilet 
fyibtv* iDtefec verlauffeneBubc/ C6«t)m:4> H^ C^ct|?um wcfJe^en/) 
fey in ^cnC€mpel/n«4) ^em fallen/, v«t ny'-»abifriasroicb, Da^ iflnnii: 

entf ^ott be n f^maf)ii^m ^a t^m m/fo Ut 3ub f n g^rr)!o ge6ett> 1 2 1 

entbld^tem ^aupt s^Ioffen / tpelc^ed t^m ^te (SeU^vten vor eiti grop 
fea Ub€l nnt> Bun&e gc^alten / nn2> etoer unter &en tlebrn^ts (Beie^r^ 
ten / rJa^mena Sclumma , ^abe gefprocfecti / (i«^ rote ein t^r^ chbzuf, 
obec D'JS ;jf as panitH , Da^ i|t / oriwnrfcfeamter 3ang iff liefer iSin ani)«< 
rcr Rabbi, na^meti«Hillel, ^abcgefagt/ fte^c tPtecinMamfero&er ^u* 
rcrvl^tnS if! &icfer. So ^ab€ aucfe &er brtttc gefprocben / ca ware ein 
MamferanObenhannldda, Da^ifl/ «« ^wcjt 2^tn& / ^r m fetncT UTucter 
Unretriigtctt gejeoget u?or&cji. Hun ^ab ftcfe am an&eni nedbfi* 
folgeo&eij Cag jugetrageti / t)a^ J)er worgcnannte Rabbi aoff txii 
inarcftujdregejommeit/ eirtetiTEopff mtttTlilcibjufauffen/ unDiTcb 
3U etncr ^rcuen mit Ha^men tHaria / fo We tHil^ ge|>abt / bcgebcn / 
^a j^dttco &ie ^cut ju diefem Kabbi gcjagt / Kabbt tparum ipoU 
t^r t>iefer -^uren abgaufiro f 2)araufF &er ^abbi die ^rau gefragt / ^ 
ob folcfeed ujfi^r tp^rcf Qic aber |>abc geantroortct/ 3^abbie«ifl ' 
xoal^r : ed ^at fidb etttama^ld 5ugecragen / Oa^ mcin tlTcttut nic|)C 3a 
-i^ctu^getvefen tf{/ (o i(i ein 'Sc^mid 3u mir ^ommen/ un2> ^atfeinen 
5Q?illen mit mir gctricbett / Darvon t^tfet &o^n tommen iji / i>tn i\)V 
gcffernMamferbenhanniJdagc^eiffert^bt: 2>a|pracbi>er Rabbi cnpaTtns 
boruch hammokom , gelobet (ey <SQ)tt / tHx mtr die recite VOafyc^at in 
meitien JTIund gct^an ^at. ^Si^ 5'»:5«c («»)"& tMe JSoct De^ Siierecic& 
©c^waben^. sSannmannun&fefecc&ictjtetc^dflecunggegenDem l>dIt/ttJ0S 
oben au^ &em Q5ud?lem ToJedoth jefchu , pagink 3.4.5.6. unD Dcm tm ^almut) 
t)efinD{i(^enTra(aatGalla, fol. i8.coi.z.beoge6racf)tttiori)en/ fofinbct man/ 
tag Dog meifle gar ntd^t miteinanDec ubecemjiimmct / iveld;eg cm unfel)(bace* 
COlercf jetc()en t)cr ^eufefirc^cti ^ilgen ift. €0 finO tterfctie&cnc folcbe bailee 
55ucfjec9egen unfern ^etjlanb gefd^rieben worDcn / unb ^at Der IctDige '^euf* 
fel Dcm eincm Dief«f5/ Dcm anDecn abec jcnc«Jjufc^ccib«neingegcbcnunDetn« 
flcbfafcn/ Dal)crfoIcj)c (gac^ in bcfS @omuc( gricDccic^ ^cenijcn^ ^lic^lein/ 
t)em ^bgefircifftcn 3u6ifc^en Sd)kngen'Balg / nod^ ani>ci|lcc/ unD al(i> 
tt>te iv is m tvdl)i:enDcc 3eu/ aid ec noc^ ein JiJuD mac/ »on fcincn Siabbincn ge« 
> Iccnct^at/ »orgebcact)troirD/ alItropaginaz.imec|Tcn£apifcI/ Dcrfelbcalfd 
fc^rcibet. ^neinem 25ucl) Maafe tolui genannt/ wclcbea tiicfctgcbrucPt / 
fbn&ern mit ^ebrdifcber current gefcbrieben/ unb Die ^u&cn ingroffet 
©e^eim an befC^rifi^^nacbt in ijren ^aujcrn Icfcn/ (ie^t offentlic^/ 
C^riffue frye ein ^ure»'!ktn& getrcfcn/ toclcfeer macfetig iPo|>l fla* 
^iret ^abe. tginama^la frye er aue &er Qcbul gangen / um& ^abe 
mit einem 35aUcn auff ein iDact) gftporfitn/ ba^«befein2^abbi/ot>er 
ecfc>ulmeipcrgeruff<n/ x&a auff &fl8 2)acb gciporffen ^«be ? iZtlv 
(^e fcincr Bcfeul (BfefelUn ^aben geantiuortet / ^ Jefchu ^aba g<* 
inciter C^U Q t^n/ 132 T^(€ I. ZW^ tt^ enftiecftm 3utmt^«m6li. (TapCtd. gct^rtn / bamnffbcv Rabbi gc(cf)rtcn/ ^ore auffsutrcrffcn bu Msmfer ben 
hannidda , Da^ t|1 / t>u ^urcit-Qo^n / bcv bu tn t>er Un\:dni^Ycit c^cxcuQct . 
bift/foicy bet Jefchu dfobaib $u fctncr tHutter gel«utfcn7 unbljabe fte 
ttefragt/ n?o fctn IDatcr t»ace/ t>a ^be fetne tYiuttev gefa^/ er ware gc* 
(torben/ bavan tv fid) ntd;t rccgnugcii xoolte lafllen / fonbcrn (b I«ng bey 
t^r<?ngel?alten/ bi^feinetnutteri^mgepigt/ vote ct: emMamfercbcr 
^3uren-'Qo^nx>?4rc. SDtcfeg fepnD &« aGocr Dc^©amuel giteDeitct) ^^rcm 
^en. ggiitc»(foau^cbl3emaU«mmej}caI^geim^/ juccfe^eiv fca^t^ec Rab- 
bi Salman Zevl, mfemcmQ5ucl)Icin/ Dcm3uDi|"cl;en'.^l)enucf/ tm erjkn (^a« 
pitclnumero j. abcrma^Uti ben gemelDten bcf eljrren grieDencI; ©amuel e^ren* 
|en/ unttcifdjamtec SCBcife/ unb miDcr fein bcjfereg ?Si)Ten/ emet ^ugcn befd;ul* 
bigetbcibe/ inbemecflegenbenfelbengeldugnet/ Dfl^ic^uDenSSfumcinen 

Mamfer Utlb Ben hannidda ncnncn. 

emid)m> 2(u|fDap abvr t)ic gi>tt(ore3ui>«n!brertter|!uc5ten£ugen un&erfcf;rt'cfnc^cn 

fc^ett eincm j(!|Tcrung Deflo me^r ubecicuget tverDen mosen/fo mill i(i) aud bcmSuida i)kl)tt 

SSS'Jr rc^«"/iva^ Oc^ 5U 3ejf en beg ^dj)f^^^ 

TheodoTioBiMjregii;{t/jtt3ifcI?enetnem®tIbe:bdnp(er/Dcrein^f):iftttaVunDPliil!p 

?v£""* "'*"'eincm3ubcn/^a5men^Theodofius,tT)e(c^er bee guEnc^niile unteccen 3uben 

tvar / jugettagen 6«t/ unb lauten bte 2S3ort pag. 1228. &c. ©tnjfcc 5t)riicf ^ »om 

2jaf)C 16 1 ?. tn [>mJBmM<rovg jefus, jn ber ©riedbifd^en ©proc^/tuie fclgct : 

'Ev Toig X^^^°^S '^^ iv<r€^sg-dT8 ^a(riKswg''l85'iviav8 ysyovsv a.vd'POOTrog Tig dq- 

yrf/og T'Siv 'Is(5aiooi', ^so^offi^ ovo(jLa dvlw, og TrKsig-oig twv ^^i^iavcSv yvoj- 

5-05 v7ryi^'^e,y.a,l aulw tw (xvtifJW^vB'svli TTig-M (Sa/riKsi. Koja ^s rSg yj^Lvng Iv-d- ' 

V8g ^v Tie (ivb^i7:(^ ^pig-iavog, (piKi7r7r@^ ovofia dvfw, tjji/ fxe^oSov dpyv- 

^pdrifjg. 8T@^ yvwfw? s^oov rd. yrpog rov ^so^o(riov^mi TToKKriV yrpog dv\ov 

(Tw^wu T}]Vyvri<r;oT»]Ta^poi]j5fTlIo oaJ|OV, y.ai iv^^srei yevsa-^ai ypig-iavov. iv 

fiia 8V ToSv r^fispoov 6 TPpoKs^^sig (pi7^7hr^->,7rpdg rov ?vc%3"f i^a B-£oS6<ricv roi- 

avldraia. sKs^/s. ti ^TTole ffcf^^g dw]^ uVap^wv, v.at dy^pi^wg e7ri<^d(i£v(^ 

jd tS voy.8 V.CU rtZv Trpo^r^iZv Y.eKripiyyhoL jrspi THhcmr^ y^pigS^iiTn^svsig 

ituIotisJtai yiv'fj ^ptg-iavog ; TTSTTSio-fjui yd.q TTspl oS^oti s'jt ayvociov rd twi/ QeoTrvev- eig t6v (nUlrjpa ma] nvpcov ^f//jov'lri(r5v ^pis'ov, 

Tavra dyJa-ag lyJar©^ yrapd rS^pi^'iavS Ksyoysva Tpdg dv]om7ie- 
Se^dlo dulovt iv^apig-idg ts auico rdg S'id T^yov ■^poirriyays , v.al roiavra 
fff»9 dxPiOV aTTey^vdlo. VTro^s^oj/m tjjV koIcc $eov <rs dyaTTriv, on rd-vTri^ Trjg c-caTtjpiag -njg ifMyjg ^Yrig a-TraSa^m , dyMvi^t} ^pig'iavov (jle yev£(r^a.t TrporpsTTo- 

(j.sv@^. Sid oog im rSbsS, tSto, upwrrctTdovjiapSidoviTri^ansvH mi B'eoopSvlQ-^t 

^dSoKwg Koi dvvTTOKpirwgy nal fisrd Trda-rig dhfiBsia^TSg TTpogas Koysg-^oirio-o- 

■ fiai.ort fiiv 8v Trapaysyovsv 6 vto Tovvofia kou rmTrpc^^roov 7rpDa-]iev.miyyh(^ 

XP*?'^Si v(p vfmv ^piff-^avoUv arpo(ntwW)ix«i;,^ , 7r£7rK'^po(Popriiiou iccu OjUoTvoyoU 

reS-app'/jjtw?, wgTrpdg yvri(ri6v fiapthjav-, %ai rd TTpog svepye<riav fwi dA a-Tr^ki- 

^ovrct. dKK' dv^pu)7rim Koyi<ryM iipaTov(j.sv!^oCyivQfj.at ^pig-ia,vog,yial svtov- 

rQigKaTayiv'J(ry.o)iiJ.axjrrQv. vvvydpiarjaiS^vj^d^x^v, dpy^iyog eiixiTcovinMooVj 

. Kcd T<^% n-oKKrjg Jioi <Jwpwv ttoKK^v ^dvrm rujv Tipog T))V ^wj]V Tctur*)!/ emTriSemv 

iv dn-oKd\j(j£i Tvy^dvm. vtoXap'.f^dm Siy on ovU ^VTraTpid^y^^^g Trjg yta^ohi- 

K.rig iKxKria-iag ysvMfj.at, ^ dpxd^ (ist^ovag iicd wre^toxdgKafxSdvw Trap vfj/av , 

loo-auT'/)? $spa-7rsidg d^i(*i^if\(rofioLi. iva ovv {ivj tmv ^Oiiovvru)v simi repTrvjov evTw^iw 

TovTcoiy.7r£(rcf),y.a.T04^poiw t% (xeKKovo-r^g ^ouij?, JtaJtooj ro\ko7roi(Zy. 'ivaSirorig 

KoyagfiBdKrjd-sig Tij(rridydn-j] Trapag-fjO-Mt ^ctpp'JJa-oiiJ.vs^pioi^jQ-is-iTrap'fiiMvroTg 

- iSpaioig droy.eKpv(j.fj.sm, i^ov dv.pi§uig ims-di/sB-UiOri 6 0(P vfxmTwvxfJiS'Mvdiv 

7rpoa-y.vvov[X£V@^ Xpig-og dvrog s^tvd vtto tov vofxaxa] T(^v7rpo(Prfr(Zv 7rpov.eiiYipiyij.i- 

v(§^, ou fj.ovo V e'l au/wv rm TrpoysypanfievooVy dj^Xd Kal h rou rap r\fuv kayroypd- 

(Ps mi d7rQZ£K.pv^fisv8 fivg^pis. 
rd ^sorisv^a ^i(3Kia sIvjog-iS^q d7rapi^^ox)iJ.e^(i. nooii^ovv dvensiro i>j roovaw, 
^^ ^J^^yp^^'P^TO sjcdg-s ispsoog t'2v k^ yj TrpQa-rfyopia.-, mX to ovofxa tov Trarpog 
dvlov^naiTrjgfirjTpog. evpg ovv T£K£VTi^(rav-@^T6jv iepeoov , 6t Koittoi ovvep-^^ovro 
fy T(Z vow, jtai sKMLOuov •\iif\(pi<r^aT@^ Kot&i's'wi* avri ToGTfXfurr|(7-avr(S^. hspov if- 
psa^TTKi/ipovvTsg TOV dpi^fxov tmv k/3' ispsMV. y.ai ETrsypdJ^STo iv too yM^iKhhi rfj Ss 
rfi r,fj.£pa iT€'K£vTr^<r£v 6 M'.a, ispevg, 6 vtog tovSs y.ai TtjgSs. vmI d.vT dvTcv Trpos^ei- 
- pio-S-V] Ssiia-,6 viog tovSs y.cu T-^^JV.TOurs ovv tov s^ag KpaTOWT'^- iv tw sQ-vei tmv 
■ moAm'^jrvvs^v] icard Tovgxpovag insi\iig:,y.oL^' ovgoiija-ovgivTyiiiiSaiaMTpilSe, 
rsKsvTi](rai ha. iv. ruJv v.i^ Ispmv , jrptv ap^*)Ta< iy.(pan^eiv savrov 6 iriO-ovg^ 
m.idioaa-iisivTrig-sveiVTovgdiQpooTrsgsigdvTov. <rwrJK^ov ovvoiT^joiTToUspeigim t6 
xoi-ffai a-'/TijoiTsKsvTriG-avTi^ srspov ispsa,va} sy.d/pi7rpo^aKkoixei8Tov vcfii^i- 
{IV. ov dvT'jo d^iov Toyyevs(r^aj,6i Koittoi tovtov wg iKKsiToogsyovTa TrpdgdpsTYjvJ^ 
ijt; opsiKei mTag-ijvai Upsvg , dTtsSoKiy.cL^ov. si ydp a-o^og |t/ , rj^si t€ val ^ica Sovjfiour^svrMV, slglig Upvjg iyep^eig ss^i sig rofxea-ov, licd Keyeiroig Koi- 
volg, i^8 TToKKol vp' u^wj; mficur^svreg dvsTrirriSsioi ivps^n'rav mog if pwo-o- 
y>)v. U^^£8vvdixs , Keycvia repi svog ayQ-pw^rs, d(p£iA.w1(^5rpo;^«p«r9-^va* 
o vli T» TeKs\ni\(jaMT^ ispsoyg. vroKctfitdvca yap or< s<Jf i$ f^ u/xwv dna^ea^f^ir^ai 
rJjTrap iiMSymfMsvM ■<\r^<pi<r(idli. iTriTps-^iavTUdv ^e tmv haiTTuJv /epfwv shsv. ^ on 
^^Koftxu i> 00 ysvia-^ai dvrlr8 r£Ks<?,r,travT!§^ UpsMg ir\(rSv rov 0<oV iwenjcp rs reKlo- 
vo?, oel<§ vs(^ fiev rri vjKiaia kU Koy w ^£ Jta< |S<w itcti vi^£<ri X(>*lforg Keiioa-^.^laj. stoi 
wroKa(xSdvMfJ,riSsva ttots twv avfipwTwv d(pS-i)vc« eV Tvoyw, ^ eV /?<Wr jeV aJS-fo-i 
TO/^ov,oId J ff^v sr@-. Jtai ofpiai tj|tAry 7rd(ri roig olvM<riv iv kpHo-aKviix tQto yvw5-dw 
naX dvavTippYjTov <frrdpxm. dusa-avleg ^e rov Koyov rSrov oi Koittoi kpsig , d-Ttt- 
^i^avro rov dv^pa., mi i^sPcuooa-avTO to •J^/Yipa-iJ.a, emTfi^eiov dvcuwrip ^avra 
av^pMTov sig Upotrvvrivrov iriaSv h^mtg. sKsyov ^•eliveg yrspl dvrS, (j.i/j slyat ii€ 
(pvKijgKevU dKK' h <pvKrig iy^alvyxO'VSiv , tS l(^<rr\<P t£ viw wroKff.iiSdvov\eq 
slvcu. arw yap 5rapa i^Saioig ixp^fJ^-'^t^^o. rovSiiu)a-'fipi)i(pvK^gi^Sa, sit 
«K (PuK% Kevi nardysa-^ai , ifictprvp^v Trdvra. nal t8T8 £V£u.a , jjog tw hiSiV 
uriovTadvroviii (bvKfjgKsviTiJirjg, hooKwv ysvsa-^rcciiepsa. 6 ^stStov 6voy.d(rag KOivyj ^8Kv} Trda-i roig ovveK^Qa-iv iepsv<riv ISo^sv, dvrl ts reKsvTria-avT^ ispscxig 

Trjg ^s aw/i^tiag ix8<rt^g, (i-/j fxovov ro mfiarS yivo(i6V8 ispswg aTToypa- 
(p^va/ iv Tw vi(Mtyj, dKKdnouT87raTpdg, vMrrjg(i7iTpdgdvT8->€l7r6vliV£gdvld)v, 
i(p€iheiv 0/ul8g Trpdrrov mKsa-cu ts? yovsTg, xoi 5rap dvTMV fj-ciSrsw rd m^axa, 
mjT'h. M&jv Umi naTaB-ea-iv durm, si viog dxxrm kiv o izpog^ UptrnxiVip 
^poXsipiiofJi^v^-'. KCU 7)pe(j-f TSTO 7rd/riv. 6 8V 7rpoovo(ida-ag rov i)jo-sv ysvsa-^cu 
Ispea, eK€ys rilsKsvrrpievou ioo(r*i(P rov Trarepou <y\m\)m)8v drravreg dya- 
ysiv rfjv firirepa dvrS, sig ro awi^piov , Koi (la^sTv Trap dvrYJg , ^ fJ-^rfjpTvy- 
Xdvet rS iv^-8 , vm ei auDJ hezsv au|w. y.cu ro ovofia. ts dvSpog dvTvjg^ duStrcti , 
€^ a erspis rov iriyOv. Kai Sr\ rnrn Tcwtriv dpea-av]^ , ^ haKetrav rtjv (irirspa 
rS I'mSi v.aX ehrov TCpog d\rn\v. sTTstS'^Trsp 6 Mva Ispsvg srsX£VT/j<rsv , d viog rQSe-yM 
rr^g ^e staf ^8KofJ^s^cc dv\' £vl€W8 TToiija-ai rov viov <r8 if](r8V , sB-og Ss ig-iv d7roypd(p£(r- 
^ouro ovofMrSTTOLrpogml r^jiiJjTpcjj, im rifiiv, £i o lr\(r8g wogcra fV*3 1« "<ri) £r£- 23cn ben ft^ma^Hc^en ^a^mm/ fo tit 3uben ^f)n'f!o ^eben. 125 or< /-ifv wo? (t/.s f r'f ^lO'S? 6(JX>KoyM. eyoo yap eyswjjo-a aurov , Jicci ij.apTvpov<ri 
fioi oi ivps^svTsg y.au cli ivps^sia-ai yvvaiKsg ri)iro6<rv\g [la clvlov. on $s ovk s^si 
i'riTYigyijgTro.Tspa, 7rK'/]po<Popiav KaSers Trap epwu oog ^ovT^tr^s. Tra^Uvovydq 
Tuy yavouo-))? pwu, Jtaievr^ yaXiKeia ^iaTpiSov<ni]g , ayyf7^@- O^ou, iypriyopM- 
(Trjgfxov, ouiLa^s'j^ov(rYigii(rsK^oov iv ui rifxriv 6iii'fi(xa\i , ivrjyysTaa-aTofJxa-, in 
misviiaTi^ dyiovrsne'iv viov 06 Tciovofj.aivsTsiKaTOitaKsa-ctiir](rovv. Trapd'sv^ 
Toiwv v7rdp^ov<ra , rauTJjv t^ouca ttJv oWaa-iav, (rvvsKa^ov, ncd iysvv/jtra 
rov iriTOw » (J-sivcura, TTopB'Sv^ l"^'%P' ''% (Ti^fJiSpov , vxd fAerdro reKsiv pts. raura 
dyMixravlsg 61 ispsig, iy-sKsva-av sK^siv (laiag mg'd.g. jtat f^fTpf^iav a'tirars 
troKvprpayfJLOi^frai , ft I t^ dKii]d'djg yrap^ev:^ i<^\v *| ptap/a. a< J^e ivirdov Trpayy-d- 
Toov Kc-Sovtrou 7rKv\po(PopicLV, ^i€^s(3aioocrag to Trof^svov dur^iv wrdp^siv. Trapsys- 
vov\o Je Ktti a< ■^ciosvpe^eiarcu-ytou ^sa,7d.y.pjaj aurijV Ti)irov(rav,(j.apTvpov<rai on viog 
dviijg ig-iv irjcrovg, ev^ay.^01 <Je ysvofievoioi Ispeig sTriro'ig'keyoiJ.svoigTrapd (j.a- 
piag, ncu Toov /uaprtipjjo-avlwj'^fpt Totjrwou abl%aVoKp<9'svlfS et^ov TYJij.apia , etT«^ 
>})U,rv Tappr(r/a, iva ftt tou s'ofid^\^<rovdM\)(roiiis\> Tiv^^ig-i-, v,alTiv(^viOgj 'ivat 
ovTMg aVoypaiJ/juptf 3'a aulw. ovg yap «r>5? -(^'pirv yoveac dv\dv , rovTOvg rjfj.sl^ y.al 
ov^ iripovg dTror/pw^My.s^a.. >) cJ^f d7rozpA€l<ra ehrsv. h> dK'/j^sia iyfjli dvrov 
fyew>)<ra , Trdlepa, dvrou sttI y% (xrj i^'i^afiiv'/]. dKhjd Trapd tov dyysKov ^koikto, 
viQv SfoiJ slvcu dvTQV. viog 6w iixov Trjg aaj^jsvfisvrjg fjxipidg fV< j mi vi^g rovQeco. lio* 
firj yv\iiay.hr\ 5rap9"fM©- vrrdpyoi. raura a'j40u<7'av]f ? oi /ep^r?, rf/ayov rev VM^iKct. , 
Ka J ureypavi^z-v ou; w?. TjjcJf t>j ^'/Kfpa ireKsinr^o'ev lepsvg 6 Ssiiu , d u/o? rov^e Jtai 
T^^JSf . jtaj ysyovsv a'v]' aulou Jto^wi'^jjCPw iraVrwy ^oov lepeug ir^a-Qg', 6 viog tS Oeouroo 
^wvl(^, jcaifiaplagT^g tto^svov. 

Kou ovT@^ 6 vmSi^ i<r(jjdyi dito tou vaou o-^ou^jj twv ra ^rp&Jra (Pepf^vrwi/ TapoJ 
roig iovScuag-, nard tov naipov Tr^g dKooasMg rov ivav-, aal t&G. ispO(roKv(XM" , nai d- 
VoiLsirai iv nSepid'^i.Kcd r« UA^^r^piov rovra oKiyoigrd'Aj Kal TTig-oig tov i^vovg ^'f/.oo v 
fyi-oj^cw, Jid Kxu ifjm 0^ dpyovri jiai McuntdKcoroveB'VQvgTM'^ iovS'aitav d'^'syoi,- 
Xv(p^i}. ov fxo'-o'J ydj) in rov vofxov nal touv ?rpoPfjloi'.- T55rA.t]po(po^f/.f 3"a, on 6 vp' 
ti|t/.w>'' TM-.-yptg-ia'tZj ^poo-avvovixs-j©" "xpi^og , avrog i^vj 6 viog tov usov tov <^'. tos* 
©eVtVwrr,pia tov yja-fxav sK^oov sttI Tr,g y^g, aJfJ^aKai £KT%aToypa^%, ^r<5 
itxilG-£(rw?oLi(xsy^pi~rjg<nfj(iepov, tud dTroysilouevTiSepid^t. 
Tav-adnbtrag 6 "j^pis-iavog Trapd rSiaS'cu^.'rpcg au]'V KsKsyfjIva-jw^sita ^A-w iw- 
vr^iig £}^ys Twi^^cuMjOTi ivB-vg Si Trapa^prjfj.a a".'a(Pf pwl&a Tifw KOi ivos^el Sa- 126 ^(i I. £f?ef(g beg mtt>gcften3ubmt t?iimg II. gap(te(. 

ysig-isig sK^Xovrfig ctTTis-iag rm in^a^m). 6 SiiHh.l'^'TrpQg TGvy^pig'iavoveKeye.} 
Ti^sKsig Kpiixa. rrj (rsav\S ^^tj;^;;*) 5rpo(rayayfH/,Kai dvayayslv tc^ ^curtKeh Kal fj4, 
Tuysivr^o-ffH'h.^oyivhi ; si yap ri toiStov ysvr^cu-,7r6Ks^@-'.fj.syag fuKKei a-jvi^a-^, 
(T^ai-, mi <p6voi 7rapaM.oKi^-(i(rii<ri. nod tots idv iSM<riv iaujS$ Kc/^aTTovi^ixsviigr 
iuTrp^a-aa-i rov tottov, iv w wroxsilcu 6 kwA|. jtai [idrriv v.o^iwfisv-, tS <r7r8$a<^o- 
(xsvH viyXv (xri icd\o(^8p.syii , \mQV iz^vcrsujg difmroov Trpo^evoi yivofisvoi. Taura 
yap 00? yvvj(riM (piKw(Pav£pd 7r£yroirjy.a rij (rfidyd7rii]ym. Tng-c^oJirsjOTiiiJi i^ 
dyvoiag TrapoulSfj-ai rov Xpig-icivi<rfiov y dKK' h y.svyig So^rjg. 

Tavra dyj<rag yrapd rS is(Ja/a o y^pig-iavog, vm dKr;d^ii slvai TTi^-sixrag rd 
Key ofJisva Trap d,v\5,rM iisv m^oo ^ao-iKel in^'mavM rov tqiStov Koyov iv. iyvoo^ 
oia-ev, 'iva (jl^ too 9f<w ^)JA.w 6 TTig-og iyMv3^ y-cd (isy ag (3a<rik6ug y.iv8iJ.sv@^ 
SKyy<riv di\j.d.TMV7rapajjy.£vd<rriy£V£<r^0A-,y.ai raura mS'iTS (r'^^Sa^oijivH ndlop- 
6u;SivI(^. TToKKoig Si twv yvMpi^v nai (^iKoov to)) Koyov thtov £7roi'^(r£ (J'jjTvOV, ovtf 
fieig Tapd tm/ dy.8(rdv\c*iv wro ts 7rpo£^QVQ[xa(rB-svl(3^<PiKi7r7r8 rS dpyvpoTrpdru 
lx£lxad-rji(.6T£g,(PpovnS'a 8ixmpdv i^£^£^a-,yvmaA ^8\6y.£voi si dpa aA-Jj&wglsg 
"yS-oy^? TifTS? ty(?ai©^ £iprf/.£ TTspi Trjg TCiavrrig d7roypa(pfig. kipofj.ev 8V iooiT'^Trov rov 
v7rO}jyfiiJ.oijfrLV^ori h]ir8c iv too isp(jo (xsra rm ispsojv 'ff/iacs- rnro 8V £vpQvr£g hiyovra 
rov iM<yrirov,dv'^pa dp^oMV ovra, y.al 8 fisrd ttoKw ;^;;poW rtZv dyros-oXoyv ysvoysvovt 
idf\rr-^<ra.iicV kvpslv y.ai in rdov Ssqttvsv^oov ypai^oov rov rotSrov Koyov ^e^adfj-svov. sV 
pofj.sv 8V iv TOO y.ard Kazdv ivayysKi'-xh on iia-YJK^sv 6 ifiaSg iv ryj <ruvay coy j^toov js- 
$a.iwv,y.(u iyrsSo^yj avrM^iShJov, nal dvsyvuj ri(raiaiir6v 7rpo(prjTt]v Key ovra. TVfth 
fm Kvpi8 STT ifj.£ , 8 sivsy.sv £Xpi(ys fis , ivayysKic-aaS-ai Trroiyp^g ocTeVaTuti \x£. 
dvsKoyiG-dii.s'ba ^£,'6x1 si (xvj rd^iv]ivd7^ir8pyiv,riV7rapdroigiiiSaioig£ixsv6xpi- 
^og i-/jT9g , m dv iv rij a-wayooyvi f(5o3-'/) d.vrct) ^iSKiov dvayvuivai sig avjod^g rS 
KaS. s Je yctp ^ap -^fuv roig y^pti^XLVoig iyr im.Ki](r tag £^£^i rivag dvayvdk/ai tw 
T^aoo ^i^8g rm ^so'Tvsv^wv ypaJ^m , si ptjfl^c iv yXrjpoo naraKsyrjlai. naj, iy. rd)v 
vTTO ioi<rrj7r8 8V ypa^pivroov , Kai in. rooy vyro rS i\jayy£Ki^8 K8zd iVopvjS-f vtoov , 
£yvooi/.sv,ori ^£oS6a-i(^ 6 t»5at^-, to TTpoKsypiv Si'l\yr\y.a £i7rm rdj fj.VY]fjjiV£v^ 
^£v\i (piKiTTTTM Tco c/'pyupo^TpaT"/] , 8yL S7rKd<raro rQro, d.KK' dKri^dig Mgyvr^crioi 
PiKw TW (piKiTTTroo ro Tapd ishMc d.7rox£-^vij.(j.£vov ^xn^r^piov i^dppr\(r£V. 
li({^ \{t I Stt ^cn Seitcn bes fe^r fcommcii 2^4(ei:8 JuftinianJ xcat tin 

tnerifd;/ tnenfcfo/ etn(Dbcrftcr&er3ut>en/ riA^mcnsTheodofius, wdcf)erben 
nietften Cbctfien/ ja auc^ ban gemetbtcn cjlaubigert ^ayfcr bdannt 
tt)«r. iirs xfarabcrsu&enfelbtgen Seitenein C|)rtft/ ria^mcns Phi- 

^uut>fdy>fft von bes Theodoin Z^nn iin<> Wcfcn / un& lt)tdte groflfe 
2(uffiicl;ti^i:ett gcgen bciifelben / iinb rparnete uiib crma^itete ii)n/ 
ba^ ev ctn (C^rift tfcrbcn folte. 5>e0xt>ecfcii fpr^d? bev vovgcmclbtc 
P^tlippus auff etncfi Cv^g 511 6cm bcpcftcn Cbcobofjo btcfc tOort : "iDid 
xccilbiicinHuQcx: t1K«mibtft/ unt) bir trobl bcwu^t tjt/ xpasmbcm 
®c|eQ ttnt> in ben prop^ctcn von bem vjiirtrrn <C^rtfto vcrf nnbiotct yf^jd^p,,^ p«» 
tft/ tpdviim Qlduhc]} bu b<;nn ntcfot etnmabl an t^n / unb tvtrft ctni"«fn«t.t'fn^ 
€^n)tr 5?«rrn td? bin vcvfidbat von bir /'b<t0 t>ix nid)t am Untrif; fa^% eii"" 
fcn^cit bfsjenigen/ fb in bcnen von ©(Dtt cinffegebcnen Qcbrifftcn/^Nawtrbtn 
von bee Gegcniv^rt unfers gcmcincn /5»£rrn C|>ri|li/ vov^er gej^gt '''"*• 
TOOcben / btd) tvciorerft ein tCbrift 311 treibcn. tEile bcjjroeatcn beinc 
©eelcjuccrettcn/'tinbglfiube an nnfctrn ^cylanb unb^otSrfn^efum 
C^nfJum/ cin^ba'^bunid)t/ voann buinbentUnglaubenvcrharrcfl/ 
bemcti>icten(5ert4>t (c&ecbcrnvtgen Vcvbammnif}) t>ici) fclbftcnun? 
tecwocffen mad^cfi. 

2(l8 bcr 3nb folcf)c von bcm Cbriftcn 311 tl>tn otefagtc ^oi-t ?eI?ovt 
^<stte/ lobefe cr ifc)n/ unb banrfcte il>m tvegcn^ber^^Ncbc ; unb ant- Sic^jutxti 
tcortctc i^m <;uff biefe VJOcife* Jd) nc^nie be inc buret) (B^cDttee Crteb ^'"ffi^t- 
f ommcnbe iiebean/ bvj^bu metner ©eclcn ©celigfcitjutvcttcn 5u brin^ 
^m I ^\d% <tmt>enbefi / unb burel? vermabnen bxdy bcnm^cjl / ba!^ icf> 
cJn Ct)nft trerbcn (oil; be^tvcgen tvill ie|> / ttleid;>rtl8vov(B^<Dtt/ titx 
^\t vcrborgene iDintte ber /jei-tjen trei^ unb jiel^ct / o^nc;55ctrugunb 
^eucf>eley / wnb vniiUwUx Wabrbcit mtt bir xz^tw. 2?a0 bcr \n bcm p^'f*\« ^*' 
'^cfeijunbbenpropbeten verhtnbigte C^rifJns geBommcn fey/ wjel-' |'g'^^ t'a 
^er von twd) C^riften angcbetet wirb/ fold?C8 tvci^ id> jtpav gan^ao&re TO<5i»iJ 
ercTPi^/ unb befcnnc es vetrtraulicf)/ «Is gctren mcinen «uffrid>tigen '*'• 
^veunb/ unb ber fti^ isUejeitber <B^utt|)at"tgf cit gcgen mir befleiflct:; 
K)ietDeil xd-^ abcr von men(tf)lid^en (^ebanrfen u^erxvunben bin / fb 
S»erbc id) Itin C^rift / \xx\\> verbamme mid^ felbficn b^rinnen. 2>rtnn 
tnbcm id) nun tin 3ub bin/ fb bin xd:^ tin (Dbcrfter ber^ubcn/ unb 
wcrbefcbr^ce^ret/ unbbefommcvicI<B^c^cn<f / ttcnief]e<»ue^«Uc6/ 
tvrts $u bicfcm Jlcben bicnlid> ijf!. 3d) b«lte aber'bafur/ tvann id:} 
fd>on ein p<ttrt«c€b ber CAt^olififoen2Nircf)enxPurbe/ obergroflerc 
■?,crrfcb<:fft unb ^crrligfeiten von tud) er^itlt/ t^&fixd) boclT fbl«i>«r 
l£^rerbietungnid)tfbltegcTvurbigettr»erben/ (Diemic unterD«n^\uD<:n T28 *^m.Tf)Hi^ bt^ embecf ten 3ubent^um^iL gap(td- 

tDiDcrfd^cetJ ^amit icb nnw in &icfem S,ebm &erjemojcrt 2>tiigc / iDclcbe 

vor tgrgcolicfoJdtctt gc^alteri tperDcn/ «ici>t verlujtig a>er&e / fo a<^re id) 

iKxajotuntftrgeXebenniebt/ unOt^ue&arariubd. 2loff 5a^ idb (tber 

mcine ive&etj&ir/ demcmcmljcbcrt ^reuuJ)/ wa^r ma^ik/ fb vertraue 

id) &jr ein <Se^eimn\^ I «?el(;foea bry una i^ebrdern verborgen ge^alten 

tt)ir&/ (ju8tocl<fe«mtt>trgen<:uiPijTert/ &a^&crjfmgc<£^rt(lue; ipelcbcr 

»on eu<^ C^rtfieit angebetet iPtrJ) / &er jenigc }ey / ipclcfcer in &em (B>efeg 

tinb&€tiprop^£tertifivfrtpn&tg« tt»orJ)€n/ nicfot allein aua bent/ load 

juvor gcfcferiebcn i|i/ fbn&ern aucb aua&em voti uns abg«fcbmbe«c»f 

tini> vcrbor^cucn (5e^«mni|?. 

fctemSc- ^" folcbem CSe^etmni^ aber ^at «8 l>iefc Befcfoaffen^it. gu &m 

P9 etti @(^«inii <^^f«» 5«««n / ttle &«r Cempcl ju^crufalcm gebauet rour^ / roar tin CScf 

m. braucfebrf &crt3u&en/ fb ipicl priefier aid tPtr 23u<t»(iaben^abcn/ Ce* 

«« 3tt>ev u»& jtpatiQtg fe^n^/ in &em ^empdjobeficllctt/ ^annen^r 

ipir and) jtpey un& jiPan^ig von (SOtt eiogegebcne 25ucber ( m Dcm al' 

tcn^<(lutn?nr) je^len. igo lag aber ein 25ucfein5em Ccmpcl/ in owU 

cfeed&crrja^raceinw fc^entjcr 3wey un5 5a)anoig prtepcr/ rrie au<h 

^r Ha^me fcincs Patera un& fciner tHutter gefcfericbett itnirfce; 

un^ xvann eintr von ^m pricflcrn flarb/ fo fatneii Oic ubrige in iem 

^empel jufttmmcn / tint> beficllcten &urct) cine gemeinc Ubcretnfliim' 

oiung/ einen an&«r« an t>e8 verjlorbencn pla^/ unJ) macbten ^ie 5a^ 

i>er ^wey un& ^wan^ig pricjlcr rDie^cr voll/ un5 rpur&c in&aa Bui 

gefciwt'bcn / &a|5 an &en; un& &em Cag/ &«r priefier N.M. per @o^rt 

^ea N N.urt&berN. N. gffiorbcn/ Bn&an feinc Stctt&er N. N.&er ©o§n 

^eaN.N.unO&erN.N.jey crroe^lec (unD on.-c;iommen; xpor&en. Zis 

nun &iefer iStbraud) bey &em 3i>&ifcbcn X)olcf fiblicfo war / begab<8 fii> 

^n bcnjenigen Seicen / in wdd)en 3t£fu8 in &cm j[u&if4)eti Hanb fid) 

^uff^ielre/ 2>a^ehiervon ben jtce-y unJ) ^ipati^ig prieflcrn jiarb/ e^c 

^a^ <£^riflud angcfangcn ^attc ficb ju ott«iba|ren / onb ju le^en / 

*a^ i)ic Xt%enf<^en anil^n glaoben folten. 2>c^n3egen f amen bie ubri* 

gen priefier jufammen/ auffbafifie an bc8X>erftorbemnpiaQ einen <in« 

i>eni priejier |tclUten: unif ah ein jeOer iienieniQen ror|cfc>lug/ ben cs 

TOur^ig adytext/ bt^ er prieper werbcn folte / verujorflfen btc iSbrige 

bm^Voen/ ttla einen ber nicfct i)ie ^ugenb c6Uig ^atte/ nad) welcfoer 

€irt priefier verorbnet xvefc^en fcltc. S:)jxnn wann einer fcfoon tlug/ 

junb an Hen Qitun unb t)em Sjeben gut tror / in i)em ®e|e^ abcr uub bcrt 

Pr<>pi>eten teiue VOi(^enfd)afft ^axte' fo wurbe er ^m pricfiert^um 

untucfotig geurtbeilet. 2ll8 nu» auf 0lcb« tX)eife viel Priefier vorge* 

fcfelafirn/ oub ^lle ??cru?orffen wm^n/ mad^te pcfe ein priefier auff/ tMi& flellete jid^ t »i &ie JTJitte / unJ> fptad^ ju t>eu iibrigcii / jie^ces fcytii> 
viel von cuc^ genmna/ uat> 3»»w priefJett^mn utitucfetig befttnOert 
'^»o»deit; (<>ne^m€t(«nD5M;«0tttid^n"n<;uc|>an/ ^cr ti^ »on einent 
tllenfcfoen fxQt / xoeldyct an 6csx?ec|torbeRenprtefiey«Qtcllecrtrel;* 
\€tx&cvben]oll t 2>4nniciE>t;altc$>£3roory' t>6# ntemanJ) <«>n cud) emsit 

n<jcl)t)em 5te ilbrige Pcteflcir t[;n erma^net fatten y (feine9}?«;i;nung.juJi'K!»tttiicf ". 

fagen/) rpira4>er/ i4)xrtU/ t>ag3^^©US/t>ct:Qo^>fcp^8/ besf^/il'^g'*^' 

SJmmermanns / toclc^jec jtjjAc »on 2tf ret aoc|> jung / abe<; wit »?or-' 

ten/ mitbcm ileben/ «nJ)guten©Jtte!i«|e^ere<:i|t/ jindeawecflorbc* 

Hen prieftecs ©telle (ey / mibxitxmtyncid^/ bA^hmmcnf^feyQcft^ 

^tn roorben / KO€\d)tv mit 6cm :Rei)efl / 6cto ilcben/ Jin6 ben ^tt«t 

alfo befc^agTcn fey/ xr ie Prefer t ft ; XXnt> ^aite t«^ txwor / bag fetcfes euc^ » 

aikn / brc i^c m 3ecu(aIemi»o^nct/ befanrit fey/ unb Jiid>t xr jbcrlpro* 

djcti tfcrben^onnc. nAcf>bem imn btc ilbcjgc' p^rtefler folc|»ei^cbe ge* 

^ret fatten / na^men ftc ben tnarin en/unb bcMfptigtcn fetnen\)«r? 

fc^lcsg /unbrpwi^eny ^ag yj^^ae vox <dkn mcnftfecnsum priefier? 

t^um tuc^tig irare. iirniige obo: fagten von i)^m / bag er 4itcl;t -con®o< wr etue 

fecm St«tnm iect / fonbecn »om ^tamm 3ub<t a»4cc / unb vctmtxn^ ^iSlmV^ 

ten I baj3 ec bea ^ofepbs Sc^ xrttce ; 2>«nn «lfo xcujrbccr von ben3us 

ben genennet. JDctg aber bec3<>fcp^ aua bem Qtamm 3ub«/ unb nic^ 

«U6 bem ©tdmni Ltvx ^et-gefoitimen (ey / bcjcugeten die : unb bcstcc;^ 

gen/ xveilbacvovge^altenrourbe/ ba^ er nid>t 4H8 befit Jlcvitifchcif 

©tamm l^ecujirc/ t^eri^inbevten fie/ bag ec ntcfetjum prtejter gcm«d;t 

«>m;be. 5Dtc}enigc pcieficr aber/ tDcIc^ctr iL)ubcnennct (unb porgefci^lo* 

sen ) ^atte / antwortete tbne.i / unb fprad? / tia.% ^'iin ©efl^lei^t vtx: .« 

mtfcbet ware / t>nnn voc Stitecs Ta?4re in ben alren <5crd)Ie<i)tcneine i 

X>ei:mi(c^ung (bk^er t^xs^n ^to.mtm gefcbc^eti / von t>Oinntn bcs ^o? ^ 

fepbs <B^ef4)lecl^t bcrfamc. 2(l8 nun bie ilbrige pcie^er folchcs ge^o* 2B« nvm ' 

rett>«ttcn/ fiimmctenfiefeinertKButacbtenbcy/ unb »urbeburd[?e^f;"*i!^f^''|"* 

nen gemctnen l^atbrct>I<»fl »on alien rerrammletgetrefenenprieftcrnworctii 

baruorge^alten/ brt0 jfiCfue in besrerfiocbencnPrtejtcrepirt^gefc 

SetTOecbenfoIte, 

2>tcxj?eil es abeir gcbraucbJic^ xo&x I bog ntc^t <tUetn bcr n«^mc 
t>c6jentgcn / tx»cl»i)er cin priefJcrt»urbe / fbnbern <tud^ ( Dtr ?^cl)me J 
fcines lOaters unb (einer tnutterinbasBucbcingefcbctebcntrui-bc/ 
fpca4>en einige unter t^nen/ bag man jufor feine ^JgJtcrn betuffcn/ 
ttnb von tpncn t^rc Habmen/aucl) von t^nen bic2tu8|age ^aben milgtc/ 
Ob bee 3«wp«effertbumi£vwe^lete i^rSo^n ware; itnb folcbes gefiel 1^? o_ gkg I. Zf)t M M enrte tf ten 3"^en f t^umg ii. g^p(tri. 

dflen. 2)c»:jemgcaber/ ^»c^d^e^^*irfum«merfJcnbcncnnct^t/ flm 

Prtcfier ju i»ert>€ii/fpr44>/&a0 5er 3ofcp^/&er XJater 3i£fu gc)tor ben 

»4w/«n6feincinutteraU«nlcbtc; i>a\^iciHn fit alletatvov/ ^$ 

man fiinc iTJatter in i>cn Kat^ bringen/ un5 con i^v vcrne^men folte / 

ob fiet>ietnuttcr 3<Sru xx>arc/ unJ> ob fie tl>n gebohren ^atte; uii^ 

S)ie S»arr« ^^ na^mcfi i^ces tTJannes boren/ voit rpelct;ein fie i^n gcbo^ren ^at* 

»». Di beruffn te, 2)a nun fold^e alien gefallen ^tte/ becufftcn pe tic mutter jigs 

S^M^^^/p^f"/ on&fpr<»4)en3ut^r/ nai^m bet pric|tet: N N C>e8 ©o^ne tJes N« 

•«»iw 1^^ N- unt> btv N. N. gefjocben t|t / uni> wk t>tinen Qo^n 3tSfum an tJefl^l* 

ben Stelic ^iim pviefttt annc^mcn x»o;len/ ^er i0ebrcsud> aber ifi/ &ag 

bev Vla\)me Oes Oatece uiit> Oet: tHutter auff ^cfct«iiebcn T3>et&c. fb p; c 

wns/ob yjz\u6^in Qo^n jey/ un& obi)u i^ngebo^ren ^.;bc|i. ^la bic 

•o< fitgamt' Ularta foli^ee ge^^rct ^ttc/ antwortete |te / unb fpro^) 5" ^^« P^^^ 

wrtrt M^ fJern/td>b€fennc3i3>ar/ba^3^.^ru8meinQo^nrcy/i>eHnid>&abci^n 

gebo^tren/unI> bejeugen es itiir 5>ic tTKanner unb VCeiber/ x»elcbe t>a3a« 

ma^l traren/als tc^ t^n gcbc^r en tjattc : 5a0 er «ber rtuflr bee iUvbsn Jet* 

nen Vatet ^aW/p» nebmct cine gex»tfie nac{>rid?t(l)if rt>on)ron mitan/ 

wann 'brtroUet/ bannaU tct)e»ne junqfrautfar/ un^mCSalilaa mtcl^ 

«uffl>tclte/fam dev?Sn^el(0(l>tie»/al6 i«^ ge«xjcl^t/unb nic^t gefc^laff 

fen ^atu/ tn bas ^jrtuj?/ tn xvcld)em id^ xvav / unb uerfunbigte mirbtc 

fcolict>c Sottfcb^fft/bali ict)»onben»v)eiligenCS>ct|t emen ©obn geba^ 

renwurbe/bertcBn<t^men3*i!rum3unenHen/ctbcf&^len^tte. iD» 

fcb nun eine 3»ngfrau voav / uHbfolcbe8<Seft€t>tgefel>cnbatte/ cnv 

pfiengic|)/ unbgeba^c biefcn yj^fum/ unbblicb erne 3ungfca«b$« 

«uflFbcn beutigen Cag/ aucfc) nac^bem tc^ gebc>^ren ^ttc. 

tftttift!) 6{< , n«cbbcm6iepnefier(ble^e«ge^dret fatten/ Itefllen fte ttlaubs 

f rigvf i»^r.tOHrbtgcv'5rbammenfdmmen/unbbefo$lcni^^^ 

«' tiwrn *^ ^'^ triam iK>e^ qnoi^licf^ tine ^ungfrau xvdve : Uni> alsbiefelbe 

% jfra»a«. <*U8 5en©<tcbrnetne<BfeT»ifibettgenommen fatten/ befrafftigten fie 

"••** €6/ bag 0c eine 3uMgfi:«t> tuare. ige fvimen auc^ biejenige ( iOeiber ) 

b4c3u/ weic^e ficbbarbeycingefunbenunbsngejHjjen ^ten/ als fie 

gebo^ten ibattr/unb bcaengeten/ ba^ leglus t^c ©o^n ia?4re. Unb bjc 

pcieflertDurben uber baejenti^ebefiurQft/ xoae von ber ITlrttia/ mi6 

^cnjenigen / btetcegeni^rec (Bcburt Seugntg ^aben/ f^e{h<ttfmvbe/ 

a«!> fpracf)en ^u bn iTJ^ria ; ©age es nun frey b^raus / auff bagtPtir 

am beinem tTinnbe ^oren / xoeffen er fey/ unb xrcf^n ©c^n er fey/ auff" 

d i§ coir i\)n alf*(!n Pag ?5Bcr )etnfcbreiben m<5gen : bann xrck^e b» vor 

fetrreic/tern anefagenrotrf?/ bicfclbige/ nnb icincanbtxe/ xvolknrcit 

♦liiiC^rciKn. Qieflberantwcmu/ iinbfpyac^/ k^^obit^nfewg* ltd)gcb»brc«/ un5 t»eigt?ort fctncm/ ^«rfemX><ttccf<y«uff i6c6enj 
©on&ccnt4)^4bc»on6emi£ngclgc|>ot:ct:/ t>fl0 er ©Ottes ©o^pry; 
^ec^albcn tfi ctr meitt Qo^t/ J>tc icb lYiavia ^ifir/ unt>®<DttC8 Qobn/ 
linl> ti>ett td> fctnen ITlann gc^abt ^abc / fbbtn tcf)cme3ungfr<ju. StlaftMe 3g%,}i» 
bic pciefiet fbld)ca cecnommen ^«tten/ brac^ten jte bue Ibudy ^^'-^^^Iff^ 
key / un6 fcf>ctcbcn al|o in t)affelbt,ge i l^^entCrtgcN.NaflterPrk-flMfleiWc*** 
^ev: N. N. bee Qo^n t>€6 N. N. unb bet N. N. gcj^ocbcn / unb 2^^>S@UQ '»«fJ>*n. 
bcc Qo^n b€0 lcbmbi^m<B<Dtte6 unb btv 3ungftau<n WiAxid/ buv^ 
tittiQemcincVctwUiiQun^unfetidkv/ an bpficjbcii ©tcUc jumprte' 
I ^cc tDocben. k- - i 

hcybcn'Jubcnxoixvcn/ jucSeitbcc ^robcrung (unD ^etftorum) beaf^^ tmm 
^etnpclQ unb bet St«bt 'Jevufdcm/aue bcmZtmpd ewcttet w<^tb€n/ ""***' 
unbHe^ttinbetQutbtTikiriis; Unb i^bicfe6<Bc^cimm$fe\^vtvcnu 
gen mib(Betvcuen unfere XJolcfe bctru^f/ besiregen ifiesaucb mtraU 
(tnem <Dber(ieii unb ie^ccc be« 3ubtfci^eii Volcfe erttbccfet txK>rbcn / 
bann trie feynb nitji>t alicin ausbem^elcQuiibbenProp^tenvoUitj 
i?cr fii^cct/ ba^ berjcnige C^triftus/ XDcI<i)er *?on eucf) £^i'i|tCH angcbc* 
tct trirb / bet So^n bes tebcnbigeti (BcDttcs fey/ xucldjct jum ^^^eyl bee 
HQDeft auff bie i&vbc Qcfommcn tfi/ fonbctn auc|) aiwbet^bja^ifft/ 
( lx£!8ttad;ten iSudS)^ / ) xoelcf^c bis auflF ben ^mttQW 3^«g ificr^«ltcK 
XDMrben/ unb JU Tiberias (teget. 

'2Ut> btv (C^rifi (oI4>e t>cn bem^ub«i5»t^mgefagte2>tn.(tcge^ 
TCt ^4ttc/i37ucb€ etr buccb cincH (Botuid^ttt Igiffer bcx»ottCM/iinb(pr<td^ 
jubrm^uben/ i^ wlUlfobalb / nnb »on ©tunban/ ocmglaubigen 
uubfrommenl&ontgebflsienigcanbringcn/ voas bu gefagt^afi/ <«iflr 
^^crnad) Tiberias J^iifc/ unbba825ucj^/ »on t»cli^m bu mclbcfi/ 
jumBctPcigbes jfu^i'l^enUnglaubcneonben Cagbctnge. ^cr jfube 
ttber fpt<xdt) ju bem C^rtfJen / vxxvum wilt bu beinct Seclen cine t?ee? 
bdmmnig ju n>c^c btringen/ unb aucf> ban Bonige folc^crtufflaben / 
unb boct) baejentgc/ t»cl<^es mit <Ulcm Jteig »ed«nget wirb/ ni4)t 
er^lten i iDann toann (oi4)C6 geft^ie^ct / (b imrb cin grofjcr Brtrs 
entfle^en/ onbtpcrbcn tnotb-C^ten baraufffolgcn : UnbaUbann 
x»ann ftc (nemlict Die 5t»b«n ju Tiberias) (e^cn xocvbcn/ bofi fie «bg<m«t< 
tet (cynb/ (c» n>erben (te bcniDct uetrfcrennen/ in nJcIcpembaoBud^ 
Itegct : unbbemii^nTritunsumfbnfl/ xrann basjcnige/ «>eldKemtt 
<6mf? vevlan^ct voivb/ nt4>t glu(Jlid[) ang^^n (ilte/ unbtptc nuretnec 
SSlut-fcrgtcifungUtfAcl^ct wxJccn. 5Diefc6 bibe idl)t^v f cXt, meinem 
lieken unb «»ffttc^tgen ix^mb ja triflTcn get^on / auff b««g tc^ bit be* 

fX * weifef t\2 ^m - Tt)i mu^chtht( $m 3utem^um^Ti.gapftct, eg 

cincmeftelen Wfi^fx vrnrerflFe. 

i»<tr/ batecswarfcemlKomg .Dber^djjfcr) Jurririnnof<v[cl-)c"?,e&enK^t 
>■■ jtr TOtffm gctt)vtrt/ bctmit tserfelbige glaubige i?nbgro^fe2^onf3/ nid)t 

;^Iut;TCcrgtefrttngi?orget)en mochte/ tnbem dod^ Oasjcnige/ tDelc|>eo fb' 
ernfJii4>t)ed«rigetn?tr!>/ nrcf^tglucflti^vonfi-'trciigeben trurbe: iEr 
|)4taber xrcI^nBsefanntcn unb^reunbcn fcldye ^Kebe suxptffcti tictl?<;ni 
5»wi§/5of tlntJ^ls tvjtr?ite]f Ifce voir fecnjemgcn gekmet / Ste pc von &em vovge^ 
^fn^ein^i. r iranntcji P.hilippo C>cwBHberi)andfergc^oret fatten / i)ak€nveivHme 
£Sj?i2'^3^''3^ QorgeangctrenOet/'&ierreilrotr wiffcnTOoitcn/ ob bet: 3u-- 
?ye mtt tlXtt>rv)cft Oi€fs'^ebciTvcitbtefhr2tb)ci;njftgefa3tl)<tbe: bes* 
TPtgcn^abt'fitptrben' Jo(ephum, ben '^efd^veihct bcv <Siroberuna bee 
©t*tbt3erupilemgefitnbeft/ brJlcn^scEuiebMis pamphilusfn fcinevKit?* 
d^cn- AtftorkistcIfiCttsgf !11Edi8»ngtb»t/ xpel4?cr in bm ConimentarMS 
oDcrBucbnriT icmcr<Efcfangefjfe^<:g^t (unD e?r QJccRcuung ixr igtot't 
^rvifa m) flavUd^ATctXbcti h^^'j^Jt^ns m-dcm Ecmpel mit befi prt«-' 
^crn bcrXScttrcbfenff rcrridt>tet ^cbe- 2{f8 wir nun gcfnnb«n l}ixtHnf 
^o^ber Joi^phus, -Rjeldtict etn rtlter tHann T»«r/ unb nidjtetne Utu 
gc5eitn«cbbcn2tpo|tcIn gclcbet^atte/ fo(d?eie g<(agt i^«6e/ fucbtctt 
TPiciirt^ nrbencn t^n ^^tt emttsctcbcrren Gi^irtfften nac^/bicfe ^ebe 
feeFn^iiitiet'strfOTtJeii/ ini<>frtnben1tn benr Evangelic bes Lues («ap. 4.' 
v.i6:i7.TSiybfl|3*£3U6tnbfcecpijrebcr3obcngeg<;iig<iifey/ im^ 
t^met«23iicbft7ge^bmnwrbcrj/'trntrb»^ or ben propl>eten Eiaiam 
^lefctt^be / TOelvt?et (wj). 61. v. i.) fpwd^ti ®er (getft OfS ^@rrn 
f jr ub^nnir/ Darum ^at ernu4) gefaltJ^t/unD \:jax m^ ;^efan&J/Da? 

«ji6(eIo|ten/ba^/vrKnnC^riftue3CfMobcyb€n3ub*en riichtcinprte* 
lieciic^ea 2imBt gel>;bt ^ottt/ fo -sBjicbe rl)m ni^t in bee ©c^ulcn ein 
;^ud) gegcbenfeyu tvorbeir/ ba^cr »orv>«aiX!oi<£ Icfen (bite; 2:?<jnn ea 
^^mpbey iins (t^ci^en in ben2^iv4)en mcbt etKnibet/bcm Volcf emi^ 
gir25ucbcr beren von ®^<Dct cingecjebc nen Qdbrifftcn 3U k (en/ xcann ci* 
ncirnict>tttnrecbi« 5«^berjcnigen gc^oreJ / welcl>e 311 bengciftlicbeii 
%tmhxtxn vetrorbnct fev«&, it>ivViffen beerocgen flue bemjeniBcn/ 
W)48 voubcm j ofeph (tefcbctebcnirorben ift/unb AU6 bcm/TXJ06 ron bem 
t£»a»gelt|ten 4uc<t bertcl^tet xiwrben/ bfl0 bcr^ttbcTheodofiusb^Js* 
iot^e/ jp ix i>citt;2cb4c^rcnPi»JipgO) bem 6itb€i:l^anblev/cr3c^l<t^rtt/ 

tiic^t ^m Pen fm^hWjm inaf}mtm fcff guhn^^t jfj? gelbm. j^?f 

ntc^t er^id?fct/^o^l^ern mitXViil}t^tit bcm PhiJippo,al6 dmmau^idy 
ti,cn ,?rcunO/ bae bey t>en "Jubcn rerbcrgen ge^rtltcne (£id}cimm\ivevf^ 
trauct^flbe. S^Kfc^f^pnDDie^ort^ouficemyuula. . /rt ■ " 

flcn/utiD »on eifxr unbcfl.cfrcnSungfrflusnscbobrcn rceccer./unD oifo ©otteij 
wiD D«c Sungfcauen ^Tiaiia @ol)n gctrcfcti fep/ t»ie au^/Dci^ a unret Di« ^^api 
%it 'Jic.cftcc im ^Jetrpel fep angcnomtncn tvorCcn / rDel4>«^ 3«»i9"'^ '^''" *^" 
Obfi-jter imf cr Den 3uDcn/nflc[? Dem Sn^olr t meg im ^f mpcl ju Scrufolem fle*' 
fegenen/unDcort)c))enQ}«q]orunflDarati^errttt&i?n/unbinDes;@ta?'tTi^e- 

riasi^erroabrtgtMigmn^^iicj-:^/ felrften aug iKm ^ticb feincg ©«n:i[Kn« bat 
geben mH)Tcn. 5ll>ann |te |olc^eg/iV)ie aiicl) Dae Dbongi-iogctiebeai Jct«Sc"6'Tp^ 
fDdcl;e3 D<r Jofephus g|)ri|}o gubf /recbt befrac|)tcr«n/ fo wucben ftc ftd) Dccab* 
fcbcuIi(fceni;d!i«rungcnunDvgctm4b.''50erknerrbQltcn/ii?elcJjeti€9>:9«n^'n* 
^(b n/rocgcn ibrec grolfen QJatfocfung unD'^^linD^eit/l ofebi'fftcr tvetfe au^ju* 
fiitjfinppegin '/ unDibnnicbtcmenMamier,. Da^ttt/ eimn^uccti.^obnjien" 
tien/tt)l«pe@otte^ldf]crli*thun;fliicbf^cir,etb£iIigenunEiUi]fi$ulDt5rKn^5^ 
fee nicbt fo lajdnt licbc 3)mg?nc4);fl^en/mie Sepiijnen gcbrdud/lid; i|i/itJor»oir 
in im wt\)etfl(he\ii>tn jum tbeitgcbartGeli aftocDcn/ un& m D«m na4)fol9«i&cn^ 
BOc^ R>efter«t; ^Scr jchr erftattet tvctC'en tvIrD^ 

CncunSCtjenttDS neimcn fte ilyn ^s•^CD p ben Stada otJcr ^^-^'^-^.r^Ss^J* 

Ben Pandird , tag ifi / ^Crc Bo^lT &« Srada, cPCt ben Bcl^n {5CC P^n°'-.feai!i|i/bcSta. 

ra. jpi.won wcDinDfm«8u(b Mae^sren Abraham imr 9- Copittl alio 9^'*'^'|y 8*- 
fen : r6pD jn roo iniSs ktqd enc^ pip- vn' p hv ktijso m^yni DO0 i_H i^^ 
6ie ( &t« ^aria ) ifi xjcmPandira fibuxxnger tporbcn/ be6tj?tgcn wircr 
fic Stada gcnennct / ah tpcltc mart fagcn/ Sethath da mibbaalah , Dq^ 
if]/ J)tefe ifitioni^rem mounab^emc^cn^ (go t'ft aud) obcn / auc tern 
DTpuctjren Q5uc} lem Toiedos jefchu , roeitldufftig gcmelDetwotDcn / Dap Dw. 
3ul>entt3rgtbin/ DetP^ndira bab* tieCOJanam befcbtflffe''/ un5 Ksh^S^® ^'^^ 
ibm g^jcuget ttTorDcn. S^ ifi abrC Dic,« ^^cuffedfcbc ^dfierungaHjj bi ni ^alniu^ 

bifc^en TnidarSanbecHtr foU 67. col. i . unD Schabbach ( oDcr Schabbas foIV 

1 04. coh 2. bei:9<nj>-.nnien/ a«n)e S^fue/ Der ©obn Stada, Dcr (gc^n Pan^ira jp^r 5„.j^ 
ginemicritirD; unDn>frDDa}elbOcn difymiret/ ob Stada m ^ftabnu Dcf^wa"'^""-^ i«w!*«^ 
tie^ Dec ©Jorid/ obec abcr tti ^labmc DersmatidfctbrrcngerDelcnfep? Sn^ * "^ 
bem-af.'enNizzachonflberrrir&DerSofepb/ bcr Q3|Ieg-S^ater ebwjli/ P^g'"* 
142, Ben Pandira, ofei feS Paniira@obngenenner/ flUn»oa(tbfle'eifnreirD: 
nam rm Qtti -rw -nra or6 n'M w nj3 n« Nnrr m^'^-j'? omiDs^N "coa cn9 Diro 
•wy'Sp pijW Tp3 ns-ia ini« on ^y3."T npSi kt-ue p e^tn' «3V mixn ;o inv nSnj 
bfliJiii/ <^s fJe^t bey il>nen int)cnT22>uc^5fe2lkfan&cr8^ ef^rteben/ 
«U^te Charja, ^0, KKtM ^^fyiin iu mflCoi/^cr Bot^/n?vlcl/tf uu |iail^tari«// I j4 ptii'tfjtmu^mtmin^nUMf^nm^Vi^apM. fpMiliiS} I wk f*on mtht§mi{tiit i m^m ttiiD / ) t^ren ©olytt^iefum ju 
J5^c^tm in dtttt ^^len/ 1« wcldt>w mc^t ^tnficrntg/ ds iic^tgc* 
W7e^n/g<bo^rcn ^ajte/^a^ ^ofcp^/^er Bobn 6c6 PaBdira,l>«tsBn«bletii 
ttcnof^mcn / unb in eine ^^r ippc gcleget ^we. ^ierau^ tii fidelity obju* 

W^fiien/ oaf t)ei' Rabbi JechieltnfeinerDiipuraticfl, bfe eC mlf DCm Nicoiao, 

tt)ic oben geOaitttJOC&tn/ sthalttn Ijat/ Ii:id;tf<jrti5ei: tw,|e/ p^iaa i g. gddug* 

^<jnB abgewl^en f«9n foU / feecganben roectx. 
K!c iKrt « QWfln6<gf!ctt< netmen fte t^n nwn ^y Ul hafsimm*, b. t. eitiBii^^t 

fcaffi-in,. iai nen €bcbcu* iR geicuget ttJOcDen/ (g(eicbn»ic Ezech.z 3.v.44.Die Ohoia unb O- 
&S*.T''boliba tueflcn begatigencti €5«bcu£^< unb^urmt? nmnwirx Ifchothhatsun- 
gjwjaepjir ^^^ ^.i.tOetbecbcs ildfiece oberi>cr©clt>4nt>e/i)&«c (o^ecboffteunD fAan&# 
IicbeSCciberfl<t!cnn«twerten:) tt(«aucb no-tn trn" Jichumbaislmma.ba^ifl/ 
<inen lafferfeofftcr voeifc iCmpfannefKn. €^ l>«i)fet obec Da^ Sajott JJchuw 
eigeutlid) e Ine^ntjonbttng eb«r»:£i:$ti3ung/unb wicb D«3f<»a£ m b<m afim 
ii)ciH>i^ 'jjcager criten MachCbrs,fol,ii8»coJ.2. in bem@fbet/»)e(cbc^oiifimgt/ 

153 V'OX Ammizcoacb.untCtDem ^^itel Muiapij fchdjom Kipjw, VJlji? mw Od* 

Iff/ dneOJt^^iHig r«n«« (be^ abrabomtf) ^©^cb Zketa geljei jf^n/weii ber. 
31bc j^am bcHfelt €11 m lemem Sitter asjcuo^t l^at : Unb in Dem Commentario , 

^Oetbec ^lu^lcgungt^irubcr/'ttJlCCe^ Diircb rt'^ WP'^I Gfaimmuai kaflira , o.i» 

fine irbtftttfig bca ©aamcns erliattt, (iS njecben jflbic bi« bcpbe Qttad^tt 
Iduei'ird^e ^?fi|>men/ in D«m fdjijn i)|ff g.-raclDtea 9?urnDcrg<r gefdjcicbetKn 
Machfor , tnb£ni(i}ebetgei"unD£fi/ wfl4)e^ ^ttfangt: tyjiw yu: m-w csx o^un 

Ha^gojim.ifes vatoJiun«gdecli»cb-4Ui4vimjUnr<tb<ni 5^(tel Schacharith(ob^ 
Schacfcaris) fchel jofn Klppur,ob«r J<*er lejdm Kipim.mli^t6^bitmi ^eQf 

Sffiufffetinfeintn 2imneccf«ngco ybjej;,Din3ul)ifc9en$ber.iacf / pagma42. an' 

- ts^w yvi inm dsn p^wi 

oorm «^ Doyi pni-o Tiina 
ci-'^'n jwiyfl n*j?Q piij?J o^aai 
0*^3 yy^ »"EiiDO D'^na ypn 

cyv^ jnypao ^ fan onx? 
ffwss ynrv' aiyra oasra f pwi 

criDffl nvW3 foiyS -pai '-ran 
cfi'>^v in' ;!\nD3 cjjna o»vn 

D^ fy D'ififD tpa o'us ncm WK DOT B'ypWD f«l»3 

CMT^an m;ns mid tjb oiJrt 
Bni^Tin 3VV mp rfrw t*o^ 
' S'yio vnfio K^^ B'smp DTKf 

^ fiOS im D3K1 TJW cut 

Jtoss* Oiyra imit3» pise yo'dth 

Jr>(»«fp ' 5Dte G6jmi (»crfteNfcw^l^ciflen) fe)>n6 v6t bit gatr Ht4)t« ^fV 
ficfotet: 2>cincprc^bitrte (DuiiiO/ Dfc^uDcn) fcynC) (wii oenfe?b<n) ab* 
gcfcfr?>ert/ nn^ vocttftn nid^t untev fie gcced)net. 2>tc Cojim (eylit> 
(Dir) ein i^dttl xvcQen ibrer icrioten un^ ctt^len Wcccfc ; XViv ^^^/ 
hkxxnv biv an^angeij/ fcynb vow'^cntcnigcn/ ?>tc fid) vov cincm j^dU 
t^erncnBlo^ bjirfcn / abgefd)ie^cn. jDtc Gdjim fud)ctt VCctwfmci^cc 
iimlJtlOerjujubeceircn: abcr^cinejfrommcerfUrcnCuiiD eti<jM<n) 
frd^ ttnt> fpat &etnc (Stmgrett / ( Dofc Du oiicine «&JDtt hfi. > 2)te Gojim be* 
tetteit t^t (Solb 3ur 2)ccfe { cer 2>cflei&ung) &crgeooffeHcnBtK>e|; J 
ttHc abcr/ 5k wtr libet t>«n XOoxt $ttterii/feyn{> berett/&it mit ^urd;f 
^u5tenen: J^it Gojjm tragen ^aeientge ^oIq/ xocld^tt t^nen tJorti 
tern/ 5a8 (ic3um Braten ( iti &<r jJud[)en) braoc|>cii/ librig bUtbet 
(»e-.f .JfjtOttfl >-SilO/iwldbtiJQU»Deni^oieg*id>ni<f«lr WjcD/rstFvU i'bfl<l)au.ni 
<gp<fne til t<a geuet giworftn moiOcn) auff ftcm^iicfen : XOitahev/tetni 
3S>efaimtCTt/ burf en un« vcv biv mit X^erffopflfung t>er (Sclcncfc ^nt 
3^iicfgra5 (Dotf ifl/ticff/unD mti fcbr ge-oaencn unt jjcf i uir metiu ^ejre.) mi 
GojioBubci^te^entbre^lQerneCSoQcnmitQtlber ; 5>teabet/ njel4)€ 
^u (iUl>«ntmQ}oicf)«itgencmmen§a^/ fegent^rX'ereraacn cuff fete 
XJcrborgen^tt feetner8t4rcfc iDie Gbjim geben btntlal^mcnbtmct 
^etligf ctt (DOfJ ifl/ Dew tJ^uMtrt Jehovd.uitD «^otr) bcm T^inb bee S^a^tve/ 
(woDar£j>OJ«gott(or<3«t).ncbnflum»erfl<b«n:) 5Deme<B»etr«getie/ (yurf 
ifi/ l>«5fw<htai/ »5>n tt'tn Efaia46. V. 3. j,eta9r tricD : ®i< tbt «<'«^^^ff^J 
werDcf wn sSTutrer*? t!^« an / J ^oben etwn ©rcucl »«r bcv (Empfdn^nt^ 
btv hfiev^f^tn ^Vflocn / < 05 iff/ por Demi^mgen / reelcbet ton e^t iufiec# 
l)flf|ten§rau«m(}tmffa;:c«n»crDviu Jtotfcutd; boc^fliiJperUd-erweiftChrt* 
fhJd&«r4'€9v3C/ tt«ifcC» fiVnunrcl;u'l!uif?eOJ:iK^rt>trf!anccnnxi&<n.) 2>i^ 
Gojim m<xd)cnAttib(m^ilbbereid<i}Hi$ bee Qtindenbtn/ (worMw^j ittg / bA% i>u bcv ^iS.tv/ uni> cSfiDtt bcv (Bdttcv btjl» 2>ie Guj.m (beten 
an) einm jcrtreteiicn tobten Corpec / welches erne i^eic^tftnnigt'eit 
tbrcsrccbecbcuetli : atber^eme^^eece Cnemlic^DieSuDen/iptfvoVnjU 
tit/JbttbifxbeiU^/ unt> Ctjrct rocgcn) ItQcjIbu/ (upDmarteit) an^i^^t 
iob/ (wann fte Did) in iljceti (^cbeRn (oben.) £>ic Gojim rujfen ocnjentgen 
rtit/^becntt^teurettejinoc^tmQcii fan : ^cinc ^ceun{>e/ (nctnltc^ 6ie 
t^fcaelitcn/) wcrlafTeit (td;? aujf ^i<^ / ^« ^« i«^«(^ nuQUc^ ju jeyru 
2>cc Gojifl. gegoffene^ilbetr reynbfaifcW C &a5 ijl / fjlfc&e (>:o«ec/) un4> 
tft nti^ts TVA^rce ail i^ncn : JDetne 2tnffci4)tige aber reden 6tc ^^[^a^r* 
belt t>C6 (Bflaubctis aitbtcb/ in tt>rer VctfitminUmg/ (Dad iji/ tnibren 
epno^oflifl unD e4>u(en.) S)U^ finD 5ie acpite i)i^ &iM^m m^^ 

' ^afi aUt biefe b^iltfeOc Pofl^cung unfern we f)Cf efleo ^ci^Ionb ange^e / ifl 
Wi bem Commenuria t>aciib«c llirll* Ju fet-^n / In m'4m\ getnelDetatcD/. 
bafi burcb Ul hafsi'mnia , Da* t jl / 6«8 :^in& dee JSLaflecs / oerfianDcn »cr De/j 
no'inp sins' 'TiiJnvi^ Da^ift/ 3':£ru8ba:na3areneir/icelc^€cemSo^ilt 

bcsiaftcrstlil SiatVOaUC&U&CCtiieSBDCtC JichuQi eicheth (ODO: efches). 
hafsi'mma alfogefc^neb^nwirD: no^m w» nn'r?:' ,ion mon^a' niijn w ^s■1.^ 
. -TQ^ ^c„j^ &a(5 ift/ iDiefer t{l ;3€ru6 &er VUidvtmt/bm feme mutter/, 
welcbe etne laf?erl>rtffte ^mii t»ar/ empfrtnttcn/ utt& x»eld>ejc 6ucc^- 
cm bcgaMttcnes Matter tfl gebo^rcn morbeii. ^n beti 9«Dcucf fen igudjetB 
abet D<S Machfors, tr«rD*n au^guccbt aUege-.kn/wclcbe mit Dcni^Bort ha?§6- 
iim anfsn^en/ au^<nomm«n Dieerfc^ 3e.l/,au63etatFw.ip<J<^_caber D«3uD«n 
wo^lau^trcnDia n)iiXea/i>Dci: Dicrdbc.barbet)/ obecabccotilteinalTonbctU rctf 
ijarbco aeU3te/gjapi;tf<?>ccjbeTi/ Decgleicb«nt(t |db(«n gefi^cn habi/ unD jter 
h«t tnecrec^nfengebcucft^n ^Sucb<tn anl^aeDec 3BiM-feniyxBW o'vp^'o rx\vr 
nonn$. i. 5Dctne<5rtr<50ene^cn cinen (Biawlvox i>et*^mpfdnQn\$t>tv, 
ia|lect)aflfecn jfrm}Cti/bic^l3orte/ no^n rmj? mn" oTrp-^ t.wj baei^^/ 2>ct*: 
ne Oictr^genc bobcnetncn (Stmd an feer^mpf(Wtgnt^t>erQv|>4nt>e- 
unbbeeilallcte/ (D- u an Demjeniger./ tvelcbecDucQ ©ti^anbc unD iaitit uv^ 
pfansentwrbvn/) wiembcoiaOi^Ucjugraarffurtam cf}?at)n anno 4^0. nacp 
ber ^<UL)en3Q^/ b.i. aHnoi^s>o.na;^uat«cec3abc*3«bf/ mqusitogebcittfun 
Mi^hfor , foi . 7 1 ,«ol. 5 . wD itti obscCujcbttn oL^en in folio ju ^ta^ au^gega u 
flcnen MachfoT.im^rflcn ^^iU fod. ^g.coi z.tt>le awf) im jro£»)tcfi <^b<'lb<^ii' 

?jl>i(mv'rgt)0tf in folio mit einemCommentdriogeDrucft^nMaohfor, fol,l8i. 
col.r. un*er Dem ^itd Schacharith (obCCSchacharis) fcfaei jom kippur, oDiC 
Jozer le jom kii>par ju (<l^ t^- @«> WICD flUd^ io bCttl olten Niziicbon, pag g? J 

ubecDie «BorteEf. 9.'^. 6. (Jto^int) (|l wn^ gebot)rcn/a(fe9«,'(&ricb<n r fagen/ &<;g biefes von bem &urc^ fill Gaffer ^mpfangeiien gem€U>ec 
%per&c, UnD psgina 1 16. juirD DxjfcIbfKn seleien : tenip mro^i sto ttw pidm 
orvi .1^ {'Ki n'6'D iTjy dos^ b-v^u' cryns'n 'insi yna 5K3o nro^ 'e^'^V piosai itb'tj* 
t imn'Di -m iV30 nuSa pios' novn mn" s^'cs^ onovxi -mse piDs o^piDB 'it>n d'W> 
t>, u ^n mem t?erfi^el ,Dan. 9. v. z^) fie]^t gefct>iiebcn : UnD Dad 2U^ 
Urtj^tttgf!^ 5U falben : uno in &cm brttten VaefiddmUv bkfem/ (MV 
». z6 )f?el;etgcfcl)rtebcn; Utlb ttflC^ tim glVft) lint) fci^^M ^O^tll 

mvti bit m^in^ mHn'ctut mvhmf unb nm mt'^r f^ftjn. Ste 

rtbec(5i«e^ri{len) ma4)ena«sbtefen3xreyc!i X>erft(feln tinm/ oiiJ> ftu 
gen/d«f (D^rgweef fDl<:!H'rSS5ortc;ep/)w?rtjmt)ctrJicfium haiMmma Dag ijl/ 

0jer bucd) dn ^ajter (^mpfangene Jfommen spurbc/de&ann 5^8 ko% 

<5m Un& gWanjigffljn^ rtjirS? ec p,'Es: liJ Nezer Naafuf , Sag i|l / cm 
2(ntTiei'cfiing«n iibiCi>en5uDi}i4)<n?:f)er!C!cfpderina4o. anisigef/aHitoineinctDiw. 

@?bct/»efc^cganf(Jngt|nnptJ<Es6ntacfian,anD«mfunffi:cn^«uen3a^r^--^03 
alfo Qibittt VOitb : ^y d^ts^ci cmn^ po TiD o'^iya nms' n^ic'Dp didtV 
TCV,c3 D'pv n'£f : oma i3>3a KTVf3^ nna . onn c^tsyma ySx cpsiJ . pmo Sis'jn^ ' 
: r^«w Tii3 otJ4'ip» DfTpttnxr . c^t»53 ipTp3 tTB^pao mT^i Piiev Dag tft/ sDic ^cinbe/ 
(.nemlicf) bt.' SbrtfienlTOoHen (IeCD«ine ^mDcrSfrcielfi) fdlen mvxdxn/ un?> 
Cfraben etne <Srubc. Qje gcben ttermlt^) mit£tft urn/ &«0 |jc fe{ttge 
wont>tr«hrenMotTtfl4?en« ©temacf>cntirt6jfo^fcf)tocr/ iim berfel* 
benZ^rv'f jfte jitfchtracbcn. Qic (Die3fraf!ifcn) {c^treyen $u bki xcann 
t^r <S^d|l o^nm4(i>ttg xvitb/ tamit fit von ^^er ^cftfjrrcrlidafeit 
i^«:e83<»nt«ieT6 3^a|)e|jnbcti mdgen. 6te fc^uttcn^tfcn: (B>ebe,t.rt«8 iri 
etna)i0c&r<fn.-tcn@t«nbe/(DM5i|}./ivaiinf!etnif)rfn^pna$cg.n Djcit'- an 
eHlonOerlleb ^lOunDbittciiumVetrseJ^ngmttgcbucftem/jaupt. 3^* 
re Utttetbvttrftc ({)ie €l)rif;en ) rct^cnfie nitt t>«m e^brcd?eri(ij)eti 
Streig/ (Da^tjl/ mtf ttm ■y^n Talui, njie id in Dem Commentario Doruber 
crflarct ancP/ mlii)i6 D«n Oe^encften b«jfi"«t/' unD iica QutiW^tm^m* 
fium beOtutct.) SMe fleDacfeten ^^let^saSorte ^leljeti oucb in inm ju Sim* 
ftcttam/ im Sabr Sbcfft 1 6 8i. inqtiarto iit&rucFfcn ©etet^^ucb Dct^uttn In 
*^o(en/ Dvvuiieii/ £itfau/ jSofjmcn unD »2^abren/ fol. n . col. i. untcc Dem ?litcf 
Selichothiejomfchcni ineimvlot«m©«brtEfdHtaciidn:aier in Den ubiMen 
9e&tU(fr<n ©fbct^'^uc^jrn / Oi« ic^ iu f^ljen ()ef&mnj£ii/fl<|?cn Die (tiitett S8Bi)ct<atidgur(^t»crdnl)frtolfo: t^wr^ ourui ms^jp' orrpt^j; DagtjT/3^te 
Ujitec6ri1(f er rct^n fie/ «i»6 gebcn ftc ^m su jcrrctflfcn. 
xwr Btrt. er Sw^^^W^^ jmtirf Jtgften^ iiiro e" ayru tvj Nezer Nitaf , tai iff/ em 

ftTHo-Nezcr grcirficfeccoi)er4bfcJ)€ut«fee¥ Sxpctggenennet. S)iere 6epDe SDoctcc Ne- 
riit**^iffflj- zernirafftv^eaEiaiie i+.v^. r9.alitt>o&«c^(Jnig juQSabd Qlfo g<b«tlf.n tvirD: 
^ct awi* 8«*2)ie flottlojc 3uDcn ab^r g«ben auc^Dtefen fp6ttli4)cn9^a()men unfticm tx»ertl)<« 
jwmwr. ||^„ |)cpianD ^Sfu/ unD gtfc&u^et folc^^^ in ibcen Seiichoth ( oDer Seljchos ) 
fneimm^ebetDegjwpten^ags e«d^«€uen ^af)W roefc^e^ anfangt: Sjo??' 

D"3-ilJ> njnn pj? Jifrael ammecha techinna orechim, ClltWO DW 'SJuCtC in Dem 

efftgeDa4)teny in D«t U^rnfcerge: Biblbthec bejin&lic&cn Exemplar, rote in ^rn* 
aeiil^r^ nK^cgemiftJtcn Slnniercf ungen ubec Den SuDrtoen ^hitiad/ pagina 
40.itr|<^eniji/al^lauten:- ^oinnS oSamnNi Ton^ Tn3^^anS^nSmD'■)01^aD"«DO 
^3n^T wtwV rrampn insn' ^apV m^"? nym -wi tag i|l/ jDic Unrctnen (€bci* 
f?cn) ge&cncEcn t>ctnCrbe5U»cr&cr&en/5etiic ^|>re3u vcr4nt)ern/ un5 
&<»l5tr)it:uns4ni^«r(SUdfeft»crunretnt0en/ ben gveuKcfjen 3^^*^^ 
vor cinen <S<Dttanncfomen/ «n& t)eine ^etltge ^ui:4>t fasten laflen/unJ) 
»er?)erbcn. S^tcfe 5ajl«i:'S5?orte ftpnD in D«n gcDtucften «J>cmpla«n au$ 
gucdjcuugflclijlftn/ in Den QJclnfjl^en Siddiirim abit fte^et Dicfe teuffcl.fdje U* 

^itur\§l^o\.6T-cohz,VinUtitm^ittl}6ze^i^ichakhith rifchon dcher happe- 
fach, in iimm @cb;t Weldj;^ anfdngt D'a^xlTiDSpN En camdcha baillemim.gun^ 

Deutlic^au^geDrucfi/mit tfejcn sajortcn: a'^-hnx nms* 'irrn ixtt'j vm TssartD 
•an^ jrr nsow rnn {s • nsy 03^ wn : O'S^n D'Tin'n no Q'h'hs u'3-w itas^ 
8^ -vyn o'pi^ ipyi : Ta^w thx cy^ : lasn ayw nvj^ • wias vnn dxi :nvDi 
Mjatanir iisyj mis -lifimj D"pi tt .mynn aym .livpvn yps' -u-ayj k^i 3T«?i 
Ca^ i)]/ 2)eineir>ifpc/ ( &Ott/) xcdd)e i>ie XVa^vfxQev6(Bdfitv unt> 
iBSaen fiagcrt/ {lebenbas ^upt empoc. Unfere ^ctn&e/meld^c^idt)* 
terjcynb/ (|»re4>cfi^iuv5n^/)tr»<:sma4)ett^r <>l;nmrtdt)tige jiii&enr (5cs 
6ct eucf) einen ^<ttl?/daitiit iht nidyt jnr @d>m«cf) feyb. ©te^e ee t»:r5 
eiii^Ancf un&-?5atecmiter«ns^Vn. ia7anuit>raber folcf)e ieute fcyit 
wcvbet/ xoic xvit'fcymb/ unb m 6cm 3yra iva Nez«r nitaf, bag i(i/ 6cm 
ab}ct<^Ucfc^n3wti^cH4>xx5cn&ct/(D«^i(I/t^iein Dem Commemario Dar* 
fibcc jii f<l)^ n/ Dcnjetiigen/ trekicc con Dec ©toDt ^ajacttb 5ec gef ommcn ifi/ 
nemdd-.^tSium/ V)creiiKR©0;t -nn<bttict/)(o toolkit tnii: cttt XJol^f ^yn» 
^icraijffabci- fcfot£ycn5tejentgcn/T»eld>e (toon Den <Sbni]en) gcj^Iagcn 
xrcr&cii/im&antTOOctCR: TPO«tPoU€» nid)t abfallm/ uiiC) bemfelbcti 
Bicbt&iencn/ (Deun (S tu'bet ^eut, 7. vv z6. gcfcfin'tbvn:) S^u folt einen 
$^del urii) ®reuci baron ^afa<n» Unfcc »£rlofcc lebet/ unb i(l unf^crb* 
Kc^: i)em|elbentcoUeniPitr6tcncn/unb iJ^nlobcn, 

^iU\hr^i\i <UK§ iJllWiDCn^ IWK^OW Ab«bemi|n f(Mnem?5uc^ Majenc je. 

(chiia fchua, in Dcra act) ten Mdjan, in D<m funffren Tamar fol. 44, col. 1. iiiber Dan. 7, 
».8.rc(;ceibet/nflct)Dem «cfol.4j. coJ, 4. Dag flctn« ^crti »on D<m ^objl |tt 
IXomunbfein«€Urife^ou^gcfegef unO gen«lDef f?at/ t>ag Detft[fe;geflt\qca 
©Orfe^QJefelceDcunD&anDefc/oBwiXCiS^nilumBenNezer n«intt/ unD in 

folgenbeSEBo cte au^bric|>t: m '3^ by nf'j? ^jb^ vruvri ^rra tiwn nsncrt riTiC'^^ yi nnw 

♦jina pp •bx^ K'jnpa n'ln ^sreo djw^ rm 'jk rrnen'Siy na '*3 rusnaT ncjt m^ n^ai 
iSxi . ompi onpi fnpio m rroTp p npyav Kn'tjTp jt: n^ni nvj p tir pn^r^ np^ »t3« 
VYiJt lun'B T» ntn b;i rxcn 'o nyenn maSo" n p^Ti %az diet tn Njipa m3» 'yv3 \'Tf 
My\£^-in nw^D 3inDn yA'cn 'm M'jya ibivi 'ivin yit;;' wto iyj p Sy s-vy; nnx ppa 
nrcix «M o om k'.tc? Dugifr/iDumuflrDiJfen/ ha^ e>tc 2Custegung btefes 
CSeficljte/ tote icfc (te vorgcftcUct ^abc/ mtc »oi: is^Ja^vcn in bm Qinii 
gcfontmeii t jt/ j le^e abet- nun ^at <&©€€ gcrmcbt/ 64^ mtr ctwas vovi 
geftUen tft/toelc^ee unfccc XOcifm/atfcanctcv(Scbd^tni^/idlbctdts 
gcfagt ^aben/ 6aJ>ui:d^ metne 2tugen feynb etrleud^tet xt)oi:t>cn/ ^ictcea 
ctr fill benCaggtebt/ bag tytctOabcbcttbiefcs (Sejjc^ts rtlfo i>ef4)aflF« 
fey/ w?:e icb jie erf larct ^4be. JDrefes ifJ abcr t^ce 2tusra0e ; 34) fll&atl* 

«te B(e ^ccn«r an/ unb fu^e cin anDeree IWne^ J^orn bvai} ^wi" 

f(t)cn benfclben t)tt\>0V/i>a6iiibev Ben Nezer, ( o&ec t>As hebeuttt t>t* 

EenNezer.) Uijt) bwi) i?on bftt ,»orD.er|!en Jgjomem wurtjm ^OH 

tcmfclbcn a\t^cviffm/ baa ifi/ ( ober bc&eutet ) Mokedon , mb Kerus, 

unb Kcrirus. Unb fi(t)i/ hUft^ ^ornijAtteSlugen/ «jfe SWejifcfccn** 
Slugen/ unbjfn 3Ham/.ba^ rebete .gcofe ?)mge; 2>tcfc8 tebeut^ 

tt)i< unten in Dem 17. Cqpitet 
©e^ bod;) tpot>l ju/ tote 

garcmr tft/ftuegclccret/unb mbicfcctnaten/ nad) ber ©cbming ber BcnNczer|«, 
Bcf)rtjft/ b48 gottIofe.Ket4)/ toclc^ee S:6cwi unb (ein roIdJ i|l/ barju """"^ 
flefc^et ^ftben- 5Dic;c«! fie^ct aut^/ triewol erroa^ uetdnbrn / in Berefchith 

rabba (ober Berefchi&rabbo) fol. 6^. col. 5. in t)Ct 76. Parafcha, unb itl Dem JaJ- 
kut Scbimoni ubccDen ^JfOpbefen 35flnieI/nuniero65. fol. If 6. col. J. ^^mcf* 

bet,fluct>biCEuxtorfm fefncm (S^alDdifdf^in unb ^o[muDifc||cn Lexico fni>€t 
ii8j.colurnn,Dagerineinemge!d[)rfct<nen Aruch, obct 3uDifcbcn Lexico bcf 
bem SSSpcte Nezer gtfunb«u l^abe/ ^^ipan 'w iyj tcki ifl / Nezer tf{ ber icetf 
fluct)te n<:3«tener. 

S^apflbcrDlegortlofiSubenSiJfum dljnfium affo bocr;|icflffb<H«r5a5# 
terutTebccn/foicbeg|«mmctiDon!hr«r grcuHcttenQltrfiocfung^^/wcil fie «bn 
tiicfct »or ben cecb«n 9;?f ^tam erf ennen unb annc^menn^oUiiv |on|l<n niittm 
fi« beb<ncf coy bfl^ berfelbiae/ altf bf c woftre «»?*i;a^/ Efai« n. v, i, tvj Nezer, 

e » Dad 
1 4& ^ti I tW^ ^(^ mbt(ftm Jabent^um^ li. Ca^tct. tl)it Sproffc ; unD Jerem. aj.v. f . p'Tvnov Zemach ziddik, Qotet^Vm gcrCt^^ 
te8®€^^^l4)8 ; UnD Jerem. Jj« V. 15. npiy no; Zemach zeddka (oCct zedoko) 

feu^tit/einSwctg &er (&erei>tigfett ; mt fluit Ezech. ^4. v. 19. a-i-^yati 
MattaleicherrijCa^ i|t/einebetut>mtcpfIrtH^/ oDec pfjAH^e/ X3i?el«^e 5» 
etneinnrt^iticn/Da^iR/l?.u^nt(eyru»tr6/gtm'niictn)ct:t)«/ unD aljb oljne 

xxw. ® i«) «• © J^«9 Wn& 5rt>ani?(gff en^ wtcC ec naimif)' f^p^ yitn Tiuf fcfeikfeuz jelud 
ein grcufki^cr fjafsimma, Ba^ ifl/ ctn gceuUc^ec uiib ab(clt)cultgct 9o^»t dcs iUficrs ge* 
«f€SS'"«""<f/unl>P'TDi;trtcb fi>(ct« Wierung in Deiii mebrgeBadjten ^ucejib.rgec 
f<if.er« genm- gjcempfor Dec 3uD!Tvt)«n @ebe(civ ti?dct)C Selichoth (stiffen/ rtiemcni@i;bct/tt)ef^ 
*"■ ct)e0 atifan,Q7 p D'Tic livW Sy Al fcheinu naodkn lach. M?ormn<n/n?ic ^v^ulfec 

infeinen offt ,gcnK!Dten2imnecefung<n uberDcn3uf^Ft«n|b2cifl^/p^g^- '72. 

ttTih^ n'i;?j?i tixrr w tj? ^n;^ Yifr\ isiw i;nn itap t2"tt:9 ip"nn njif wnnV D''i»'jj3 -ibiy^ 
: noino nrrff nra imnS«^ Tim^ ti^dV nctrr ti/' pp'iy Dij/'iirr ^^aa 'ut ( Dag if!/ 
O <S(E>tt/5te^5cyben/(b.f.^te€f?ri|ten/) feynd iit Seine flgrbjc^afft ge* 
lormneH/ fie feitben plotjlt^)" &J« t)etlt3e XJeFJammlung uberfrtllcit/ tit 
bem fmfftcn^aQeb€60mer,t)a$ip ^ct<Savhen/ (ca»on Lev. 2 j. v. i j, kj. 
?D?e!Dun,a cjcf!±.icbet/)in &em 3tpanjtg|JenCage 5e8!T}c»n«t8Nifan,tm jf<»^e 
907. n«clE) 5er Hctnen 5at)C (Dafi ifr/ itn 3^^1)1^ ^^rWi n47-)^<^&f " 0^ umge^ 
bc«4>t/recbwnnt/i?nJ>5erttetcrt/bt8«n&enetn un6 j^tr^anwflenitage 

(?af?tT^/ roett pe ften^lben* nic^f v<5tr cmcn (SvDtt aHtK^meft x»oUeB/^** 
beo fie ttebet eincn crfcCirevf tfdfjcnCo?) eft&e|(fet/ u^D aufstftanDen. 
xxrv. mmt <3}iiV Unb Jttanjfgflen^ WicD <c maym^nSN tJohe toefoth Co5cc toefos> 
?"ct SlSii-^'^ ^P «'" ^'^t* ^^^ ®ce»ef/ oDcc ctn gceult<I)et; un&abrd)eultc^cc (Sett 
jer ®o«3t' genennct/ unDltebctDiefc^dllmirJg in ttm altcn Nizzachon pagina gj. aUreO 
''*'*^ fibfc Die 5?}orte Efais y. v. 20. SJBci?c bencn/bic ^^cfe^ guf/unb ©ute^ 

(^flt/elfosefctjrifbv'n ficbet> i^-'in D'cty omayin ;r»^s3 0'Drn'n'7«Mo^W^bmj» 
tin^ D3n-5^ T,'^ Vc Jix Q'b-i' VS -i\\^ t)a-^!if/£)t«je/(ncmlic(>Die <£bn/'ef^/)' 
0yn5>t>iet«nigcn/tr>clcbetcn<S<Dfet&e8v3tme{8ntiti^vem@rcnf^©Ott »ecvf ccfejcln/ 5ie aus fiidyt Sinfttrnify ma^en/ bae i^/ bit &a 3<£fHm/ 
peld?e^Jn5i€<*:)o{Icgefa^i'ert/trt6r,8£rd)t(et3fn(unL'fu,(jcnt!on ihni/ ec 

' uBbc»;» ffyunDl'i^v in Dciu*&immeI0o&et:^en^ibeuvort)«8Jltc^t fatten unb c»;» Jimfflinbsmanjt^lTen^trirD ec erinpBen Charja, fcfl^ rfi/ <€incu«^B.nChii. 
©ot>rj^e8 3\ott)s0enenn«f/ ufro fomtncf biifcgljn burd) eine bol^flffteQJa-^gp^ilJfjjS"'' 
dn&trung5ed 9Jal^nttn^ iff aria, ^ ^gicbi'difct) ono wiijim, ^eiffef/ tn Dag fpDtr#^irS)^9f&«(' 
Ilrl)? 3Bocf Ciiarja. gg ^elr« obet foJct'e^ in &«m ufrtnNizzacfeon ^ot offf/D-: jfen f***-- 
f?(ion eini^f ^(nsffgung lnT»<yr^r3ebcn&ttT.qe|cI;eI)en/ unD tt-iriJDQrinftcn p 6^» 

u{>cr fcfe^ajorrc jerem.r?. v.? @g i]} ba^JDcre ct'n &etriigl(4<^ unb &oc^ 

B'lais' ncn e^'S eiib 'i niiij orrsia f «i own' «s O'O'a'n '^W on d^oik^? 
j?ir 'iS" tiip^ ^DD 9i 'to 3^ ipin '"' "JwNi Nin *i2x rrin rinnfi tSw W' ^"n Dmri^x«> 

flen^j tx?el<*te (Sgeri/xt>ir futdjten ben (BO^tt bes^immcrs/fcynb betrn^ 
Itcb/ imb ifl in j(ire»« mun&e Xcinc VOA^vi}cit ; 6rtnn enbltd? fxc^tn fie/ 
6«0 i^r ®<Dtt/ nemlic^ 3<£rue/ voff See Ghirja gcbo^cii fey : ftci>e fo tfl 
cr banii dntnenfc^. (^^icraufJ fofs<:t im io.qSer^/)3<^ bet Jp^Cr fan U^ 
J^ereergrim&cnJC. txisififovid^ufai^en/i^ mi^ t><dy/ bag fie Alt 
j<4:fu-m bcttSol?n bcr Cfiarja gfaubat. Sicrsfeic^cn i|i au«::^ pagina^^.ant) 
164. un& anDer«tt>Oiu|c^<n. @i> ivftD (mc5 pagina 46. ton fcec^eiltgen ^unfl' 
ftau ^acia/ ubct bic lajortcNum. 17. v. 8. of cr nac5 anbccn v. zj. Unb fif §e 
&fr ®tecenTS(aron^/J>e6j^auft$Ce\?igrunftc/aifcs<r#i<ten ■. cncix 

m«ia niB -:> onn nS'n iwrx rnS'T&':> nSina rwriv nno 9't snn hy ibi rw O'J'crt 

6rc(e8au{fbieCfiirj3,&46t(l/ Maria, et'ne ^S^ebeutung ^&e/ toeii^c tine 
3Hngfr<t« getpcfcn (cy/ ais fie j^fum gebo^ren^attc iSe ^exbevfie 
i^rC5cifi/bamiit)tre2tugcn fcynb vcrflcbct/ bag fie fric^f fe^cn/ tin^ 
it)re ^enjen/bv^g fie ntc^t weirfle^en ronnen/fintema^len bkCharia tiid^t 
vm bem Stamm i.e»t gcx^efcn t(i« 

6cc^0 UnbjWai^{$j!<n$n?ic&«r rw^nChelah, bag ifi/ em Sc^um*^-^®^* 
OfcecUn^ttbecFettg«tienn<t/i;anninbcn*JDoInf{'c()enSiddurim fcl.71. col. i . t>af tit/ ttrt '' 
Untetbem^itdMeora leCcMbbathfchinia.' in mtm^ibtt/ Xt>cl(i)it atifdngr/'tt^aMraw . 
pIX 'n f>J{ "JS Ef El ckai arannen , 0(f0 g«betet tttCtt; ':i8iD1 fl«9n> 'JT3 'Jliin ""'"*'* 
•bSv 1137 'pcy 9y ,3Syn9 bd9 noi ; nN^riD wn i-!C«i .hs^n naia ba* if}/ VTicmt 
UnteirbrBcfet belief en m»^ fnitXsef^xuerlt^kit/, unt> tpoUen mi4> 
^it vitlcm ns^.n Chela, ba^ r|V @«-"baum cDcr Unflat^ bcfubelw/ unJ> 
fprec^n/ fje|>e Toas ift bas wt einc Be^trer(ig?ett - 3^r ruerbet tcc- 
gen ber begangenen Bqnbe bet Creut?tgun§ f €i)r(|tO gefd^mo^et. Uri6 
in bem Commentariobncu&ertDirb ufcei:D!e5K5ocfc:unbxt»olk;fratd) mitvia 
l^yn^d^umo^ntUnflat}^ befubeln/ alfe scfcf)ci«ben: wVdsi ortit pr^ nK^a 
<T«6rov fltfiOJ'C? mt nTOya '.t.j« e^jd^ c'vn niDiKHW t;iTa rwc^m ttiwa ':ic;t3^ 
TTinyi Kim omD iSun viik ioiS ron i« ba^if^/SJasWcvtCbekhbebeutet 14* ^ti I X^tlii^t$ entt>e(!ftcn3ub mtf>umg K. g ggftef. tineUttfauhettcit. '^ne'memani>ttnlS>u<t}<thcvxvivt>Qatt\iattbtt'iiBc>tf 
ti : Unb xoolUn mi<i> mit vUiem Chaah, Dag i(l/ Bcfeaum/ oDer Unremigi 
fettbefbbcln^trekrmt {UaD iwtten) m«^ mitiSeiiand unb Qtfeawm i, 
©&erUfiretrttgwt befubcln/tpclj^csforicl bet)eutet als ; 2>ic V6\dcv/ m 
i\>t:iitifH>~t^if^iit^nOxo0lkn mid) mit bet fUndenben unb unfliti^enW. 
2^bg6rterey verunretntgen. (Dberca tPtrt) 5a£Hicc|> ber|cntgc/t»clclt>et: 
in Unretnig!cttgebo^ircnifJ/ nemltc^ t>cr na3«»^cn€r (rcomit Sfjriflud 
flcmeintili/nneobeninDtefem jtre9ten dapitd anq^jeset njer&cn) x?crfj4n« 
t>en. (Bo\(ix6U\tic>^^tbit ]hlHt audbitt D:ni alii)ter in gcandfurt geDcucf' 
ten ^.bef j'^u(t/Dec Dicf en Te^Tliiild/ol, 4j.coi.2ainf<c Dem^ctcl ;w2<Tn3»6 w» 

^norof' ma jdzerJefchabfeathrirchon acharJodSain betimmus, 
XXVnwkbtr ©iebcnUnb JttJanS^^jlendtritt) crnai rata Tame umdth,(0bCt Tome 

flK*b«u«rd^inics)DagifI/<inUn«tner^Bt)Co&tctrgen<nncr/unD ftebet Dtejed in aUcn 
ntunejojtt jLp>^ gcDcucftenSeiicbdch(ob«c SeJichos) ;n i\v,tm^ibetmt[(ki&\u tin\t(^i* 
"*" (en^^cU'3aljrg'^a9.bet«n/iinDBon2lnfatigairo,(aurit: ha .snuiovKxipi-r^ 

pijj li'^y onnj Tnynj nvy t»' mora .mxo 'Ss?^ "''^ oip^ ,my3 msTO-p^nncn 
nix^nS inisi m3n^,n3V,n33-)D^m mw ny.'Tn .mNayioir'"' uS«u .nunpbo 
6t^ DJ1 m^D^ nriDH ripn.^nSa^ .mSsb vjbS SodS ftiinnvn rrhn b3pb run avyn 
"•aiy^ -m^ n'j'fni .^ynaS .rwtm -to'ViJ m-'^^ -"nn' 'ycm nw ,m^K dvk en'S 
■*>3n TVT 3ny^ 'nny '^ -Tro wo anjja xan ttnn noi xeo ,'3s 'hVk ^k n^'m 
•w irric taei^/VOivvt^€n^u6iv/obuev^^t^dlx(^ev(®OttOvevbitQC 
t)ein2tntattni(^t/ baQi^lcrib amufdym/xoann bit vtvflud)tt mens 
fAen (ncmltc^ Die (Sbciflen) ii4).gegen uns aufflc^nen ; w«nn fit mtt cm-- 
an&ccei^c^»te^fc^c^^3^t^^lten/ unb gegenuno emUct^tl ypxet 
<bcn/ bag t»tr ben /^^grrn unfecn (^rlofet/ &en Jehova , beffcn tTirt^mc 
2ebaoth^ctjtet/mctneniccttn&/ber,bfl.roei0 unt> rot|>/ unb ttitt »ieU 
»mbl5cheiitaurciib<€rifl«{ii) umgebentf^/ mcf)t anruffen/ fern VPort 
veracbten/ unt> t^m Vcvbxu$ ant\^un/.benvevid)tU^n 2tbgott (ivec* 
fcurc|)r»e€&ci|himi)ftfleten/n>uobgcDac^fec^ercaeuIftc in f<in<H 2lnmm 
cfungen iib«t D«n ^BDtfctxn.^beriucf pagina,i4z. b«n)etr«r/)t>or einen <S<Dtt 
<tmeifmen/v9vt>em'&ilbeun6buden/unbvov Jbcmfelben bienen fol- 
len/ bcimit bcrjemgc/ iwel4)cr tnelfalrtg vcrgtcbf/ ( Dag ifT/ Det ttoljce 
^S>ttOnid)t5eb€ili^et/unbbevetfd)vedli(^e(B>Dtt md)t gcfurct>tct 
twrbcWann t^ bief^s |>orc/fo jtttcrt mctn^cij* 34> g^^JC bcm/bev 5« 
mtt mtr jan«f ct/ biefe 2tnttx>ort : iSs fqp feme/ 6a^ tc^ bas ilob »oc btc 
©utt^at (BiDttes/ bcs (Sottcs metnes "lOatere t?ergefl|en/ unb bcnfelbcn 

vexlAffen foite. ©cr unreine unb ^t^ovhcm (@Oto if? ncu/ unb 

c^nl<lnc^f?geFommcn/(unDaironicbtDcr aUe unD mige ®Otf.) tPas^t 
c» mtt t^mror cine Bcfdjaffen^eit/ bag icf? it)n mtt ®»r>tt wrmifc^eit 
im i^/ PCtfi^Ucn/ wrD f<lbiflmfluct> Wf etn«»@4:>ti OflJtwi) f«lte r jc^ will von 5cm Sct>op(fcr eUer 5DJnge(agcn/5«0crcmeintgci: €I(D21C i(i jc» 
S)lefe« fcpnD Die ':iBom DeS @eb-r^. 

iDc^rocgen flelja in D<tn olten Nizzichon , pagina 1 4 j. t)a§ cuimal)! eiti 
3ut)e eiiienr ^'liijfer/ ttil^tv ibn nvingen n>oItc ten S^cirrlittcn/ oCiec aber Den 
Cuccfi|'(|)cn ©Icmbcn/ anjune^men/ fllfogwnttDortetijak : 'n^x mav '^ nS'^n 
! nci iJB njioK3 p3T!o D^iy 1^1 o"n crrhn '^«t niv '^^no ^c$ if?/ iCs (ey fcr* 
nc vonntir/ba^td) mctncn C5(Dtt/ mcinen Qchopffcr/ mctnen S^l$/ 
ben leben&tgcn (S*I)tt/ unii exrigcn I^OMtg verlaficn/ un5 ban (Bkuhen 

4B cm 2lae/ un& dnen ©efforbencnan^angen foltc. iin& m d« bocj)* 
8del)ct«n/ facfrefflidxn/ unD bctumten Doaoris unO profeilbris ju SJlrotff/ 

^eccn aS5aS«nf«il6 CerrediombusLignianliianis.nM'cD pag.35-9emel&et/Daf iri 
etntta Sepfaer Nizzachon &<(J Rabbi Lijptmnns gefc^Ptebcn iitf)( t m 'npna D» 

/ " • II II " { " r " " "' I " " " " 

:Tf7Q'< Ton B«p -n tsKitn pta vrrvst o'a'wo ms' tasfe n'«: fit3:!pD maw 

nm^aer e^y^in im^ fmch wd3 ono io»: no os^n^K' fcfl<" ijl/ Ctit ^u<^« 

f!Qb<n dec bcJ^Den SDB5rter) 'npra d» imbecliykfeothii (trefcfee Levit zfi. v. j 
rt«bcn/)feyn6£>tccrfleBM4>lJ<;ben (Der SiBortec :) 2>te tJolcfcc fpottcrr 
unC^ fagen : ; iPo tfJ eucr:aontg :• XVit antwottcn / unfer (5(Dtt t(t em 
^orttgtm^tmmel/6cr5alcbct/ bcfJeljet un5 allc^cttregtcrct: ijucr 

©Ott i*er/ bcffen mutter m^rm i^etffet/ tft gcfiDrten / unb burc^ 
einm r<twjerm lobt umgebrat^t/ au* \?j>n benOBurmcn a«frf ffm 

ttJOrOtn. ^mmx\l)it ^it)ct in Den ^clni!cl;cn SidJiirim fol. go. col, 2. un* 

tec Dim^ttel Jozerlefcbabbathchaintfchiacherhappefachvrn DeW Gommenta- 
rio cincfi V^betfiV WeiCbes anfdngt :-pnW jn» «^ D'n^NEJohimlo edafulathecba,, 
Olfo ^efc';riel-e-;i : ^3i n)cz no ^3» p ij\nt rrhtt mrw 'i^nn- ^y tsnoix D^iyn mane; 
Ja6ifl/S>teX'olcCcr5ecXX)dtCwc|tel)€Di<(£l>tiOen/) fagcir ron 5cm (Sc-- 
|)cn<ftcn(tieinlid}<ibri|ro Dcm ©ccccu^igfen/) 5<j0 cc ^Ctt fey: Cge tfl 
«bec5emntc^talfo/ fonbecn cr ifi xvic etn C^ortc^ietr geflorben. €* 
[olten ubet Die tti:tnccPren3uoenbeIr(K^ten/ Dag DeciOie^ta^ nfcbr atteinetn 
Jlc(fcr?0?enfd?/ fence: n cuc^ jugleicf. C^Ctt bat \tm muuen/ unD Da^ et nac^ 
fiimrnT^nfctllc^cn^^aturitrarfltjtorberi/ abei* Dod) iim Dnrtcn ^age TOicSet 
»0D Den'^o&ccn fKactictjouft^rfianDcn/ unD alibfemet ^cmfung uttttcttorf* 
f«iifle»e(«n f*^. 

Stc§t unb gWanSf^ffen^ wire er taiktn^T^-v af^arr Mkelef faim. ^5bm* 
mith (oJh!i hiimmes^Das ill/ 5)er to6te ^unb^imnmt'r unD jicbet Dicfe^u«t) stntif 
t«ujteli|tbeQ^v|"cMmp|fingindneniju 'j3cjg /inno 1590. getcucft«n 55ucb!em"**- 

tt>€tcj)ig Dec Ratbib'chem Tof gcmacf?t/ UIlD Ig-ge'reth (oDecIggeres^b'avic- 
^wcha.rKnnet wiw mmmQki>it/lo nac^Dent5IIp^ateH?M^t/t)<Heri Ziul 

fiakka- SiTklcsrchr'aJ derech Aleph beth ^ci0ef/ unDWiltW Deill,"«ibcn BiCl obfc^eu^ •|mi3J3 ifw^iJi 

«n Sn;in i3-D3 

'A3 3^03 ^^"fini 

.WJ33D rti ny p'3^3rB 

TO t6»i ntf? nW 

' nmwvn 'ivp b'^ 

.r?n ^nn m^i 

m-\ ^^hv ;'« '3 

• m »^na rrrwn 

iDOt 'tt'BJ nnn^ 

.n» VI -"pa aw 

Tfio riiii nto TU 

a^U3i '3^3 'msSii 

nt ^ nt 3Tp k'ji 

mown ^3 M mnf» 

nin mr,on fs 

n'D' 3t3i yffi 

rm mil y72n 

nt 133 ^3Sf 

nen^D d3':'3i ^'^3 

ntn fiyrr Tfii3' iw 

in2i lyn? niso ovrt 

♦ nt Nin '3 TON' T4'Si 

ntn t'^KH w wn 

^3>T '3T^ TwSl 

nta rvvyw no 

iWi mja imT n^ 

mn n3in on'»y jmo 

'^ *>np3 no «3' «^ 

n»i t'sn ♦-« i3n3 ^^3 h;h fiwin ^'r6« V 

'•;i5 >Dvyi 113$ 

•i3i^3x nvisti cjn 
•pip^T p'oyn ^31 
nor^i nts"? «"3 
it? -^y D«y-Ti' iix j.\xi 

nsvj< ""3 'iSfi 

TO n31 IJBttil^tt'W 

TO» ''T3 a^y^na di3i 

'X'Bn fwcy^ oi;)c 4 pw 

r6iyo j\'3 'fiyso 

mean .ua3 wy 
rip^ f > V^snr^ -nayS 

TS'll 'jyV onnn neV 
sirn3 nan tct d« 

PitlSpi D'ipii D3T» 

now ns b ^y o 

in'T inn3 am' 
frn wp ^ ir30i» 
ffij maa nin 3vyn 

^y3^ psnn E2n!<n 
1^3 jtjsa yyia 
I** iny fxi rcn mn' 
'yD3 iitKfj ^srrT nw3v 

'»^ 3V13 jnn san C'jnij^ noipn xh p* ^v» non plcS o^«->if» 

ntn ^ivn Nan nanaa Ssroi 

nt i:j;'*'T ntj rwa' tii?sj nny» 

riTKi m Kin 'a cnynn nrr^ana ft'ST 
'' onary e^y 'nSsi canyT «^ nn nyin 

mn Dvn oirya aniDy mi -wai 

SDag ill / <D ©Ott I J)u(Sa>tt ?)ectSci|l«:.imbalk8^letrc^8/t©teliMi5e 
f^UbcinX^dlcf in&ci:<3fex»alt6c8^eiiiS>«8 (nemliCij Dec (d{)ci)fen/ ftjie un* 
r«n in Dem i ^. unD 17. €ap. bicf^^ crjtcn th^xM micD eca^'tfin tivcDcn/) fcyti f 
3Jl ^ie^-v^nb &e6^<^rrnvei-l'ur£3et/t>Ag(t€atifi&t<(«nS!:agnJc^f<m 
bey &em Xcben crbaltcn f <D £>a Bd^opffer tec Welt ! tro fe^nb t>ct# 
ntXOwtibtvxotxdti XX)oijl5ciH Ct^runb J>einetna4)tr>X'aiuml)<ifI 
bu bte ^jcerbe &et»ect3C'ey&e in bicfev gcojfen Wilfien redaflfcn r metne 
Untcctrucfct: fe^nt) macftttg uu& flar^ rrorben / unt> ^ab<n mdnc 
Binbcr mitt>em ©d:>trcct ^ingcric^tet. 3fi ea&ansttem ^iC^ngc- 
failtt?/ ba^ bicfc gan)5e (Bemcm&c umgcl'rwcfct t£>cr&e r IDte Batren 
unb^Jtotocii frejfcn una ^uff / 4jnJ> ^ic graufattic -^tintic ^*bcn uns 
umgcbcn; 2Hlc\)oIceecverfol5eiiuKs/ biefe an t^iefer/ ie«c«ber«n 
ieiiec Setten. Vt)ic fcynt) $u einein ^Rcub «nv) S4)eufal alien ?ciiOe« 
5>cc igriJcntrorben/ un&t»i}lenmc^t/ tpacum toic untetbiefem ^cct: 
( nc»n(:d? Cen dbrirrcn / ) tm eSlcnt> fcvn- 3^) trill abec meinc ^nvttM)t 
jubem «5><>£vrn nebmen/ banuaHlter ifom ifi fern 2(rt5t/ unb t|n fra* 
gen/ ob ic^ »7on&icf«c5Cr«n»f^cit««cbct:genercHt»crJ)c:' ^Jic^oopc^ 
ttgen/ (Da? Im7 Dk' ehri'tcn/ avc unten in Dcm 1 6. ^afXtd txi^t^ ecfiX" ^ j)-.iW 
iufeben/) fte^cn gegenntid) aujf / iint gebcmien mtc memc^ccle 311 
tic^men / nnh geben rnit: ten Bcdt)er 6es (treacle in metnc /j^no/ weu 
^ec woU qemt(cl>"8 ^tan^8 if^ / unb uberlauffct. Bte ^aben mctncc 
©celcn (Sruben ge ^r^bcn ; 3cf> bin aui> in bern Strtct metnes :&«n? 
t>C3,qefangcnTOorben/ unbfan nirgenbe ^infltc^cn / urn frcy dHsju-- 
acbcn / bam es tjl etne tHauer an alien Qeiten. jd> bm m ttnen 
tieffcn Qcfolamm itefuncecn/ imb in btv ®cfa«gcnrd?afft/ unb Dem 
eSlenb jjerftricfet. t^s i(l etne bidt $mfitxn\% / nnb fommet fon^ 
3U t>tm an&ecm 2>te prie(?er J>ec aibgotttfc^n :3ltare ^ben |tiJ^ 
bec«t^fci?laget / allc t)olceer ju rerfubren/ bag man 3t»tfcbenben 
©ebcincn/ swifcbcn^terem morber |!e^en unb beten folle. ittn |eOet 
untcc ibncn bcingct iltigcn nnb falfc^e 2>inge »or/ nennet ""J^^"^" 
Habmen/ (nemlich ben g^a&m«n S^eU/) unb fdjiraQet ^^"P'l'^"! 14^ ^(i I- tf)m Ui tmlitdun 3ul>ent^um^ n. Capftef. t06ten JgJUnb /Omt> ft>ric|r/)tt>«rum t>abt i^v ^m iJ^ltnbcn unbZxmm 
QetoHttf VOatnm tfJctauaOem (Dct feiner :^u^e getforffen xvovt 
tenf &ie^c fetji Blut roellen wie for&ecn. ^tefcs tfi cine (dyxctvc 
25ctrilbnt|, WJirtroHcnuneaneuc^r^ijen/ esfollsTOtjctjcnunscin 
^rtegfeyn/ (^iertHirc()t»tc&c^ne3jre!fFc(auflF5n£i«nfg«s<f«l}en/ rccig tm 
523uc|) z^macJi David, fm it\Hn "^Ijcit foJ- 37. col. z, gekfcn tviiD / Dv.^ Im ;3at)C 
48 5'6. nac^ Der 3aDen fXec^nung/ Die Cbctficn oon afieii ^flr.Sern mtr mebr «IS 
fect>g raabl fyuntitt tflufcnD ^ann t>ot ^e^^ufafem gejogen/unD aUtntbiJlNn tnj 
SuDcnecrfofgef/ unDgetJbtet/ un&gcfagt baben/ Dat fte fic(} a- Denf- ibai tue* 
flen Det? 9}?e^f<i tac^eti tvolten : 5&crsfc{cl;cn a\X'i) im !®iict)iein Schevet jehiida 
foi.ig, coJ.z. unb fol. 4f. col. 2. unb fol. (^z.col. i.wii auci) im ^>ucl; SthaifcFe- 
lethhakkabbaJafol. gf.col. z.jufinccn jft ; UnD fanauctjDasjvni^e/ iragotw 
t>e9 0<min)epunDjrpan^!S|lcn^7?abm«n/ D«c Ctjnflo segeben wicD/ aut OvU 
^ofni|c(j<nSiddurimbei;c}tbi:iia;tnjoiD"vn/barflcf)j.tttierDen/) bamiesiJTtri 
aller tnun5bcfct>loj]cn/ (Do^ttitmitcucb^'nes fiibren tvoU^n/) ob eu 
wan bie BiinOe / CDiti i^c an ^gfu begang^n b>'<bt/ ) f ^nne revfu^Hct vucr* 
ben. iDeriemgctjIbem ^igrrrttmbfctncmCSefalbtensuTCiber/berb* 
5letfK}vor|eineii2(rmunb|eine2i.r«fft^lt/ ber mu{Te in i>mX>ann 
gctl>»n trcrbcc iPtc 'Jevid^o* ©ie (Die Sic flen ) le^nen ^d^ auff «in 
jerbroc^encs :j^ot)r / ivelcfees gcgcflen unbgetruncfcn l^at/ unb (wog <g 
8eg«ff«n unDgctruncf en ^at / ) con jidb^at ge^en la(]«n» 2)ic(er \?«ra(^H 
U^t %b^Ott if? 3crrd)lagen. ©ic (unf«ce QJot^gftcrn) l;abcn biejcn 
jn«nnttmgebr44)t/ jlc^abcnbcn Jfch beliaal , t>ai i]i I bcn m^ltVOiX* 

tl)m jlWann/ (fomiC&SbnllU^aucb imQ5uC^Emek hammdechfol.20.coJ.4, 

in betn j z. Capitcl/ unttc Dim i^i'ttl Sehaar olam buttohu g;n«nnct/ r»te eben iti 
l>iefem Capitd anfl«j€iget morben / ) gepcinigct / unb ^cb ^erubbaate 
XX)et(c gelernrt / (meld^er/ trie Judic. (5. v. a 7. 2c. ^u f«b«ti if!/ Dc^ '^aaW 211 tac 
jerftocetbijr.) tX>oUetil)r (dbrifrcn) vor ben]6<»«Ifiteitcn:r tPae if{ 
bal vor etne C^t f <gi: (nemiicb 3(Jfug > ifi r©n mntttv=fitihc <kn 
tin Simbergerocfcn / unb lyat uns feine *JSbrcunb ^errltgfett ntdjt fcs 
^en l«f|cn. igctfJctn XPavfeqetoefen/ unb^ot ntcttianb ge^wbt/ bee 
i^m gel?oI|fen Hnc. VOaxnm baht ibv bfle get^^n : 2>«n ^cerctt 
3rr«clst|r<tiiff bem:Bci*HC@tnat Bcfebl gcgcbcn trerbcn/ bagcincc/ 
tptc bicfer tf?/nict>t foil in t:>i^ tocmcinbe (S>a>ttc6 Fcmmcn* ( "JiJ cjiel^c / 
Jfr en .>Ducen>^tnDtft/.oU/n)ic neut. 2?. v. 2.bcfohfen/au«it>.r@tni€ineQUtf* 
gi'flb.oiKn fci)ii.) ©tcbc/c« ftet>et ron mir gefc^ricben/(Jerem. 22.V.3Q.) 
@J^mNtanb(ercn:JKann.(J;)ierie»jnDDiefofgenb 'JBorteb-^^^JtficfvItf 
ou4> nOii> Davbep ju be- rcd^ren / um Den >'.tt>€cf Dujec SOBcrte recfct ju fa||«n.) 
Qie (&lf Cl^Ptl^n) vuffcn ben (iummcn 8tetn (neni{i<t) €;(^riiram> «ri/ x»ch g^on b mfc|ma^ff<$m9?a^men/fot)(e3ute ng()rtffog<jeii « i4t 

d)cc ftc^ ntd^t «u jfi:t4>ten fan. i£c if? etnem Vk\9 glctc^ / un6 bttfes 
Ib^Vo t|l J>atrau9 roor&en. Qte^c tt tfJ ron einem ^etbe gebo^cn/roe^^ 
d^c mtt ©«^ait5e bc^erf ettjwi:. VUxn £>« unfetre Qeclc»€rtrocfiict i(i / 
me(olIutt8&ie(et^elflfcn?ottnenf ^jorct^iejeaolfea/ t^trX)oItfcc/ 6te 
i^rben^tl&ccrt&tcnet. ©cyn& aud^untctt^rcnCnsniftcI; DecgeDacti' 
tenQJolrfec) 2tbgot:tern/ roelc^e ba Jonttcn regncn l«f|ctx ? ^^rxwflct 
tnd^t/ von bje^rim (E>et|?;itrrcn&c if?/ un& ^rtbtt)en erpigcn (S^OtC 
veditncn/un&&tenet5cm^Ici(c^un;>Blut/ (Da^ifl/ 3<£fu^/ Decnucem 
blogcc S9?enrcfe ip/ ) ebcn aaffben ^»tt0enCag» ^t'g l^l«^rpf(f9nD Die <c« 

fc^WCfli^e ?S30rfe De^ Rabbi Schem Tofs. 

?S3anna&ec&iefctgott(ofe^4|Ter«befrac^f<f5a'tte/ &#&«^«fiog&ie 
©Jenfc^en »on &ec ©eroalt &e« '^euf el^/ un& Dec cmtgen '3Jec&ammni^ ju ccid* 
f(ii/rJot&n?enDis f>at fci5cn/Pecbcn unD fe^gcafcen trecDcn mulTen/tDi^toDefti r j» 
CapifefEfdiiejufeSjen/ unDt)a§ec/ toiePfal. K^.v.ro.juUfcn/Jiic^tittiScabc 
ftcrmercn / fonDccn rotebec aufferflc^w / un{) na^^Dem er bie gein&c i a(^ ^o& / 
©unDe/^euffelunb ^olIe/Tute Pf.fig. v. 19. genxilTagcf n>ot&en/u6ent>un&en/ 
tinD gen ^immcl gcfabcen / juc ?Ke(^fen (elneg l^imrafifcfein QJatec^/ tvte Pfal. 
no. V. J. JU fefjen / tciumpljitenD fi^en foHen ; @o wucDe eg il)tn ni^fo fcem6& 
unt) feliiimeorsefommen fc^jn/bateSN/Dec wabKgDJe^taggccceu^get/uuO 
in&ierei:?S3eftrofp6frttd?iO'"<SiKitt>oct)eH. ©ontxrlid) flud& txjurDeeran* 
Dete ©etsanif en gel^abt baben/ njann ec ertisogen ^attti t)a§ aud^ bie fXabbinen 

tie 5a3o«c Efa.5j.v.5. @r (f{ urn unferer gKtffct^at witten vjccwunbct/ 

»ont)em9}?2^taaulUgcn/n)ietm^Imubt*fc^enTraftatSanhedrinfol.5i8.col.2. 

U!fi) in betn Q5ucb M^drafch Ruth rabba(0t)ec Rus rabbo)foI.283.col,a.tt)ie auc^ 

in Dem Jalkut chadafch num.z^, fol.i J4. col 4. JU (efcn t|t ; unb ba^ ber ^yit^'Qi 
tor bi>@unber gacttel l>ab< au^flcben mufien/ n)oc»on in bctn Jalkut Schimo- 

ni Ubec ben Efaiam numero 3^9, fol.5^.col. J.4. unb trtt ^Ud? Pesikta rabbe- 

tha (obec rabbefa) (o\.6i.co\. 1.2. n>€ttl4ufftl9flel^anbelf roicb/t*cf(fc<g oDee?/ gi* 
liebig Q)i)K / in einem anbern »^uc^ / bartnnen tc6 btc ?SJahr^eit bee £^rif}(i# 
t|)«n Dveiigton/ <jug&:r 3uDen eigenen QJat^epn cweifen tvilJ/ au^uljcllc^ an* 
flejeiflctroerbenfolf. (Snbllc^ 

91eun unb jwan6fgf!en^ nennen fie i^n t:^«n imx Oth6 havfch, obec xxm rm 

«vn i^jtn Hdjfch hahu, obfiC sn2J yinn Haho gafra. ba« ifl/ t>cnfelbigcn obec fC' SwSS- 
itigentHann/ obecabecaucf) 'ji^b Ploni, njelc^c^be^ben^tbceernfowelbe^Bet- 
beutet af « n. n. unb flefc^ieb^f biefeg bi^weiJen/ wann fie feinen ^a^men nic^t 
62rmc[ben/unb »on Demf'elben etmas pecbecf t f4>ceiben woBen/ bamtt bfe (S^ci* 
pen ntc^t mijfen foHen/ mxi fit bacbucc^ mepnen.SDucc& bieSDBocte Othd haifch 

iDt'CbeC in De^ Rabbi LipmannsS^pherNizzachon, nmnero iiz, bcbeUfet/ fltt* 

t»o alfogefc^clebwPe^^et : Di^*n vSy i^an -m Sir mnsw^ v'Kn im« o^on^o nxi ,' >48 gx»i.X^«g ^e€ entbe( ffen S^t^^tt^^iLtt^lHi^^^J?^*- 

iiJSM-wat^N baeijl/ ©tr(D!C <li)ti\]tn) f4>rctben Oih6 halftb, Da^Jifl/ 
^en^eIb(^en fHann/ t>em <Scf4)lci^t t'w 2^ont5s 5&atM'bs/ ai^tveU 

^c r^ rcibct niid; rcr Rabbi Jtaac Abarbenei in fdncr ^iuple^ung iiber Den 

:na9y3 jtaaa orinjiy pam m^Krr p onjm n'mc? 'yif n'3 t^ioa B'Sitmu Da? ijl/ 

gclcget/ rvdd)etc.miJ^nbct>ce^xvcytcn Ccmpels^u^ctruffllcm ijrauff< 
ael?end'et worbeii/ unS5/ nad) iljdv ITieytuiP.Q / bes gebmebcydcn 
^(bttcs eo^ti ge«ic(«n iff/ and) m ftem £:etbe6er jujigfrfluen eincn 
iletl>«j'.gencHnmcn ^at. 22Ba» cii^mtc H-hiiirchbetriftt/fomirOin^&e^ 
Ahen Eirs C'tuskguiis ubitGei?.t7-v. 40. ^ufi.'ec ©tucfg/ t?on tcm ^apfec 
Cbnitantina.gvfast/ba}i «c Dk Cl>ri|ll;d)c Oi tJflcon in Den t^-anfl gebrud-.r \)C\be I 
UiiDro'actOafaujf ^ ^s^.^^' »"wN'n mur ^9;n ^y nti tm'x^l \Xnb l?4ta»ff feineii 

g^fira ittrs e. m D^in '^rtimu . if(d>«n Tradiit Giturr fohpjral.r^uriD iti CcniQ^ uc5 

>r«r*ch Jifrae}' (OlKEjit'roeOfoJ-iO.col; j. teDeunf. ?a3odt.betiXig^^Ort 

Floni ! ttriffi / |o mitD ec in Dnn -^almuDirc&cn Tracht ChagJea foU 4. col. a. in 

&cn Toreph6th,n)ieaud) Jm Q5ucfc Medtafeh Ksiideib (Oiet Koheles fol. 3 1 2, 

col. 4.Di;untjat;ec|i«&eH SiSctKn^ 

ligflcr JE)cpIant)3i£Hi^ / t>er gottlofcn SuDen Idflerli^ 
d^mi8orge&en n^jft^/begangen imt> anaeflelfct l)abcn 
fbil/ mottiiTt-cl^er fcim 5a^unt>cimet(f <geti>iin/ mtc er irt 
feimt §chit)e^dnbc (^ctatlKn/ tint) marumb et Jiim: 


Sy'" ^^S tJ-^n^^J^fftn tTc.rinre!rgef#t:i.fcenfr.()ft/!o^nD<f fi*/Dag&cmff!b«n' 
^►.f^MfS ^-^;f;'^e\?hr«r.^itc{{;c(!v^cntrer^«n'^otln«•Joe!.2.v.2^ct^£c^; __JSa^ f^rfiTu^ ^fi^an fJa^e7t^t1^ t»artmt ffgc tobtmc __t49 j^^„^„ ^^^^. 

unt^ EH.. 40. v;,i..iTic and) Ezech. 37. v". 14- ein v5Jvf &cr Bcf?;:atfc^«'f««8f8efcm 

^tSrcn/iiiiC Eft. 49» V. 6.btv^^eytcn £td?t/ur.& 5^6 -Treyl CE cttes.vicnvn* ;^^f,jg, jjj,j,. 

ncr TOirD. 5)ivfe rarrr^i:cl;« €!)rcii=Q:.fe{ M;t Cibtn nir ftiUjc? ui fern hel^frer ««"«!crm 

@cfi3tT?n(f}cc3'^tu€l)iu:3.'Dcmii>abrenaa(>eMFtier.0JJct!aju;'a(i^-^^^^ 

t^ec <'()Ct fi\;{t' S'i^t ttvoUftn &at/ ta^ cr Di.rjcr.i.ce;(!p/ Dcni fj: ju^ail^orvn, ^i tcBg^efWi*, 

i)ai O.e fuil^{)afff« 9);cnfd-«nC«n SS3<g t-er ©^rc4:ttsfcitselc&cttiur.5 ttjiicn ai:- 

0ei«i,<5«r/ n)erd^«flej}aUft«BeE©otfgctcc!)tfei;nfi)t-tieT!: ja a |elbjttn :ftun^ 

wi! tSOftjuc SS?et^f)eit/ Sue i?3€r-.<t)tigf£tr/ <ur S;iei\\QMQ 1 imp iurv£d6tw*'9 

O.nuid t rtorPcn/nju i.Ccr.r.v. jo. ju ;cl)«n if!, ^c fwt Dte ©itncifi« t)C5 i'ertn 

rccf;r gavepDtt/ uno garfcin Cef><nfcj>cfiegelatfiT./tt?je Joijarri 10, wi i.i4*i T- 

gelcfen wire ; 3Uut Dte^a;-ten/n?aa < jut^or in grtjur giVr:eri;i^ gcj-ceftt/ut.D 

ti'n2lbj?otfecngericrm/ ium i:ic!;t tcx feligma^tnCtn f^iUmtm^^bS^ttm 

turcb feine ^eiligc -^Ipcjld/ Die <c tnafle^Oclf/Dos €Diin.9i(ium ju pi-cD:.fliT/g«* 

futiDtljat/ brmgen laffen. (Sc^atDu 5}?cr.fcfeiniurU&ungciU'.i;i;ariJ>^trrt« 

&<ii iinD Dec ^iir4>t ^Otvii fleifiig unrcrrict?t«.*i/auc{j 0i«f:i6eoon Otn SJSercf en 

&cc,3in}lem| Pucd; fem eif^rigc^ prcC>:sen eunft (tcL Qbgcma^ncf/unt? ntctte an* 

fcecgflef"ud}et/ cil^ Dii^ Dae 0\;ic|} bc^ ^reuffelstttr (Jocct/ tinD Mc ^^irc^yC ©Otreg 

»ecmcl)ritttjecDeti m6cl;te / njlt |oJd-«S Die ^ijlettc Dcg?fi<ucn ^ej]anicnt#|on* 

mn.f lac unD tieiflfltig augtreifet. ©o b«t &ei-;e(b<gc aiidj ntcojcblen cinigrpwfertttat; 

©iinDe bcgaufien/ttJic i. Terr. 2. v.iz. un& uJofi.^v.5.ro|■e oud; i.Cor.y.v.^j. ju [g^||X' 

feben i)]/ alfo Da^ cr auct? joh.8. v.46. ju ben @chit jffsekbtf en unD ^'phariiaem tt^onscn. 

bjt f ecf (ici; jaaen Durffcn : xpelt^cr mtter etn^ fan miii; cincr Bpb^c SKt? 

^en r SDec leiOige ^euffel abtc, ankt^a- em -^liflret hi lugen unD^:ScrlepDun'|^*^wmr^. 

gen fp/feljrttourd) Die gottlofeSuDen gan^ Eia^ SDiDcrfpiel/mojfen jic lflf?ec!tc|?us& 9«mi t-w/' 

Docqebcii/ Da^ Dcrfelbe em ^orte^^ftecgftjMier/ nicbfofer/unD mit (gunten te'g.|"^"^^j«;,»f" 

fIecft»;r2)]erf<|)0ciTt.fen|cp/ mieim^almuDifdjenTradatSanhedrin fol. 1 cf . tefuctt gctBt*' 

coJ. r.mCee RabbiSalomon JarchiSiogiegung^ un&imTradarGinin fcl. ^7.!Ol. 

col. T . ju lefen i jl ; nnD Ubrcn fie/ Dafi er rcegin feiner ^cgflngenen |c|;rr€ccn €!);i|"« 
fetl^artn t tnfr Dim '^oDe gc|itQ(fettt>orCen |ep,- . «n,<.,„«5-^. 

SK5a«« nun ra* ,iuiDlid;t: SttJvte. betriffr/wcttf ejJ fcemunfi^uteignen S€'u j^^^Jr tMonT 
ton Dvo ; of?ecb..f en Sutkn/ aws SInftiffmng Dcs Catan^ jugefcbri. b n ivrrD / m j»iitcn fog- 
fo foa I'elbtues Darinnvn b.jleben / Dafe cr jaotern gcicintt/ ur.D foict»< 3«yt>'-'-'^9 
nacbgt'bcncggeiCtebcr./cieJ'cufewrfubcer/unDteonvii^ttatttjenDigfiemcd;!/ 

unDSlbqorrer.pbtganfle- habe^ . ^._ 

St'- Sauberf t> bdangenD/fo wir&in &em ^■Gfmu^if(^enTr..aar Schab^athg«^ W|5J; 

(oBeC Schabhas) fol. 104. col. z. tarttOP CffOflvfcf rJcbcH : Nri-sn-STtX! p s'TTj-.r febrodit 

tkn ©obn/ ytrie im vcrbernebenctn itve!,)renQ.ap'r.linattJt\fenncrrui /){,tii. 
t^t ofiubevcy m cinem ©ctjiiitt/ Hmu in fe;n^I«i(c|) gimac^t ^«t/ an& mrumiTaifi &ad gieifct? Qt '(i)ti)m fm fdUnmt m Rabbi Salomon Jarchi, in ftintt SlUSU* 

itmt^tnh' Qnn^ liber Diean^e^ogene^Cocu&e^'i^almub^aii/fiHnjoccmetDct: ^lyn^ns"?* 
jmnsc TO'-ra 'jaS oia^^ Q'SJVs wvv sW ^ieiTn So pp-na I'tyiQina vnir B'=w3 ;«'2fW» 
taeiftl (_^6i\\r>timm 9efc&«i)«n/) ?>ieroetlc»: ^iefelfacntc^t^tte auW^ 
3€fd)vichtni)tvnue (nemltc^ qui Sgtjpfcn) bcingen fonncn/ banit^Jte 
rgg^ptir^c"* SrtubewcaUe btefcatge/ trclcfoe ^et-aus gegangen (cvn&/ 
5uirc^fmjct J^beti/ &«mit fte £>tc Sftubcrey nic^t b^raHe br44>ten/ uttb 
6ic ileutc ctncs .tn&er n S,ani>e& felbtge le^ren mogtcn. 

gdfollalfo S^fu^/nac^ 5lu5mei§ t>e# (drtet:lic^ett^a{muW/&ie3attbecei^ 

fn (£9>pfcn 9cIecnef/unD Darau^gekad^-t baben/ald «cmlt feineni Se^rmeiflec/ 

rx »hv ,„DemRabbijehorcha,&egPerachia,@oi)fl/&afe(brten9cn)e|cntrar. Slb^cgfeic^ 

SK wie in Dem »or^«r(J«5f nbenCapif e( an(?e&cutet rcocDen/Da^ Dte^uDcn in [been 

' gi)«(61«" ^ctleurabSungcn/ roclc^e fie flegen gbnftufn bcaucben/ nic[;t mttein# 

anDec ubcreininnimen/ a(fo pnDen ftc^ au^ bier jwo mttclnanDcc flreifente 

^tU^agCn/ DonnDCC Rabbi Naphtaliin feinem ^BucbEmdk bammelech fol.I JJ* 
col. ;.int><m 19. Capitc[/unt« fcera^Uel Schaar r^fchadifer anpin mel&et/ 

ta^ S^'Ug &ie 3aubeue9 »on fcinem befagten £e^cnieij^cc/ Dem Rabbi Jehofcha 
O^^Perachia i^o\)nf Qtktmt f)abi/ Deccin 53?it9(iet) £)€«5 Sy-nedriJODer^^bW 
Dvat^^ ju ^ccufafem fleitefen/ welder bofje Dvotf) Ni grf5^Q}atccg 2lbrebam J 

Marsichta oDei'Traaat ten D€r:3<'ub<ret?bUtcf)Cin€munt){i<$e Tradition s>ec* 

iian&cn/un& Dacinnen tvobf erfabcen geroefen/bottoon fclne fSBocte of fe lautcn: 

n'jspn m^v' lecm x'nr? Nnsccn "i^^p nvx sa n'V u'ox cmas Vc vto^ en pinion 

u'ys 3inx rrm pj? i^^ dx o ffl 't ^y dctjS tt «S dh-t Sj? pir;n s^wa TunV p 

0'DS?3«? Qn'3tra ^Nir- nst mm n^om p,«'3V f>j?'^3n tt^-sn «3 «Vi nvisn uyai oiptw 

nmruorr to -inx p as rrw rrmB p y«'irp S irra ^3p nt ^31 &.j. 2>icjetiige/ 

^'^^rA-^4bddbtinbcmByneMoCotia\^\?enVsat^) faifen/ x»«cen unfccs TJo^- 

a^MJcnTtecsibmht-s/ ^ufbem&ei^^ricbefey/ ^e^r j linger gevtjefert. Ste 

jatttt auc io«/ jp^ygn btclcnme / vocldye bciifelfetcrcn Tr -dat , ( Den Dec Sibrabam ©on Dec 

tfw »*<«»« o^juberepgefcbnebenbat/) wteoiutbaeBudiJeiIra (Da^ aud) »on bcfag* 

temmcabamgemac&twrDen/) vcn mun5 5u tViunb / bard) uncTn. 

ditionempfangc!i(unDgeferneO ^abcn/ uni> wurt>enfic«lUreineile^Ci 

iilnctcc qencnnct/ btewctl fte n^c|) (eintt Tradition gegangcn feynb. Stc 
ujctfcncmc825er4>ei4)s/ unOiJerVeifafiUngcmeeUrt^etle/ o&e»:erne OAube-' 5«ubereyeinesmit berfelben befd^a&tgten/ &urc^ i^te ^4nt>c ^ufj^u-'un^iff trtw*- 
lofen geubet/ fo if? &o<^ fctnei- untcr i^nen tcetreacit in ^^^h^Wt^^'-f^^^ 
fasten/ (unD sertammet rcor&cn/) fcnbern fie rcyn&GUcin&fisparo^-jj^ 
^etg I efommcn/ «nbrdT»o^Un&en2(ngen(Ba>ttes/«l8 tec Creatures 
c ngene^m sex3?efcn ; unt^Dvtv ea nic^t mtt ctnem folc^cn bcf»i)<»ffcn/«!te 
nitt&cmjichhabbeiiad,t)asi!'t/tcmniv^ie»Wcnl)cna)ionn/(Dur'>ur4)/ 
n>k obcn im jivepten (iapfttl einjteiei'jr-oiten/ ^bnTtue »evf{unt«nn)trD/) 
ircIdTer^aitfeefeTtcetrtcben / unb 3rr<»'^l^"'*'"^**^"^^^r4?^"'^^^^''^^^^' .^ 

fu^trct unt> itbjrcnSin ctemad>t ^at. iDiefes alles abcr feat cr von fc'"^"^.^^^^*^^ j^ 
iciwrmeificc / temR^bbi Jehbtlha, tes Peraehja Qo^n gcUrnct / xpeli^cChdrchaben pe- 
«uc» einer i)tv t^ohcii :^t^8 tear. ^JCeii tt aber natt; c<ra ^fiimut) / i^i« 'JJ* s*'**™** 
SauL-ertJ^ in ^gypfir cenC<n(£ijppritcf)en^aubercrn3c(«fnitI)ab«n foil/ a;k 
fjncrfte»cnfeir>?ni ^c^rttieijter/ D«m Rabbi jehdfchagvUtnctljaUn/ c^ift 
flb€i;biD0€£ieine^^e-#ii;Cfcc?u9cn. ^^ «„«„,.««' 

!5>a^' abvc im synedrio oPer b«>^«n 3iatbr.iufer iliujegcwefen rc§n/n)<!*e ^^^^'^^ ^^ 

jaubiCil gef onnt ba^^n / DUti^on rolCB im ^almut'lfcbcl' TraiSat Sanbednn nw; 6!f si«"* 

fel.17.col. i.alfo g«ftbneben : '^yai nci|> '^3 jt^s* ;mn:Mp'^° T-'^ P"^' '-"• ^'^'^Snkn/'r^c* 
nyoiB' mnio xnri r^-'ri' ps'^ o'yara D'yTi^i o'£^'3 '^y^i wp? 'Syst nsis '7^21 ncarfffK im 6r6ai 
:|omnn 'so &fl^ift/ J)er Rabbi Jochanan ^at gef«gt/ man fctjctfetnciit '-'>"!' »"** 
t>en^o^nl^at^/al8Jleutc/ xceld)C3r<>ipi?omileibe/flucr/anfel)nit(^/ 
alt/ und3a»»bcrerf:nb/ imb die fiebent?taB}?r«d)en»etftebcn/t)«mit 
nxd}t t>cr ^^e l^atl)ettpa6 aus 5>em tniin&e cines 2>olmctf4)f ts t^occn 

Wuflc. 3tl D(d Rabbi Salomon jarchi SlU^kguiig bferubeC / tXJtlD ulfO (jrnjcls 

l)et r oTitsun distpod nrxb o'srs ^yai ninin ^ n^e-o ;nD«K xnru' nsc-ioi noip '^ya 
tnyiJrr p33 nrrewsa mr-ioi D'n'ODn o'EC^scn ^y rfhih\ p n'3 'td ^xh> crsiisW'M 
l»a*ifl/ 6tc^abcnmufleii»ongroflicmilctbeon&«nfcbnltd) ^vpnitamit 
hit Jlcutebiefclbcfur4>tcnfolteH; Saubccer abcr ^aben fic fevn ttiuf* 
fen/ fluff ^:^ (ic t>te 5<tubcret/ txjcl4>e ^\d) attffiljte Saubcrcv ve^ 
[fli?cn I)4ben/ 6a0 pc &em ®erid)t entge^cn wurben/ ttmbra<i)tcn/ 
unb ^tcjenige ^auberec / vod<^t 5utdb i^rc 5a«bcrey tic Acute rec:? 
fil^tten/ un5 Ct3on(.^Ofr)abTren&tg marten/ xric t)ec S^fli^arfne r / 
(Dq« jfl / 3$M) (tet^an ^t / offenba^rctcn. S^ietteil cha in i5e? R«bbi 

Afenicfeem»pnRefeandtaugkgBBgtjberCte;.5^*fr5i};pf{fl fo».37.coI.a.tn 

tcr Parafcha Berefcbith, trie ?tc SEBabrb<t( iff/ gefctt'ebf ti t'^fiet : rw*5.Di rfiv3fi 
iKrsxBts nn rwnpan rrtn miw p pysvj c'-nrrt tQi ifl / ^ie 5«i'berevcn/ tin5 
bte tTercfetet Ceuffel ^be n etne Influenrz oDcr ein?n ijLinflug »cn tet:* 
ientgcn Midda oDetf flgigcnfctjajft/ twlebc tet unveinc (Bei|r a.enenKcC ^f ?Sr. frifFt/ fo ifl m su t>ei:trunt>«cn/ ttte Die jjottloie 3ul?«n folcl;c abt*£Uli*e mit&kttiftlbca 
i)(/unD bn •&?rce1b.ni/r4'n^3'Ofrab/ tr^cbcnftcfetxmQreuffel/ i)QbMm 
V'otTc @eman}lta;ft/ tb^s; alleS/ roii;S Dc-mrelbcn (:eb ui ,& ang^^^^^ 

&m ?f onnen. ^ (£Dn)lug «b^t ^at R* an flnen^iniml,|4en ^atei: fcO fl^^ 
baS &cm ©atcra r4.^effag»iD«i:fe|et / Die bofe ©^ipcc fl«f «"p^refren<n US Dem 5n.e9t«n CopitcWjogcn moreen/ f«fo}lenbeieugct:®£^^^^^ 

flb«^mi^5cma*^^uKDsel1 D^^ D^"cb aKcs/ ttcu? ec getban bat 

.S^.'vU. :c. Da^ / alg em ecDnfftsdeDrtcc U)n m|u^t «f 9; [Jf^^^^^^^ 
te/ t«[*e^ ca^ fal)encl>mf:e (^^ebot .m^cfe^. |£i? / Pa fej^;«^^^^'^«^^'^J^^^^ 

©ufeft lUbun ©oti OcJmn ^cnmon gangcm Dir^'n, m gan* 
ft^ceeden/ t,on^anecm@cmiieb. ©iere^(|lDa5furmt)mtl<u)^ 
fl.'rtff* IR^bot J&iec \»d er ia Die OJlenfcfeen jur inbruntngen £:ebe gcgen ^ot( f eft bei sj^dnfc^n fcp. SEBie f aa man Deon ibm noclifagen/ cc ^ab« tU Uutc 
ton&Ott abmitibis gemodbt? 

fiOaitu^bsdUttt^betvi^t/mlf^titbtSMm f)6bm foll/fo twrb ittttttniivntttt 

t>«mitue^fen€apttei ang^ogenfeunb/) gefffin/Do^ alfj feio Sebrmeijicc &«;®^*'''*"" - 
Rabbi jehofcha Detf Perachja (go^n/ t^tn mitfcinsn ^awDwi g«tt>tBcfet/ unO 
bucc^ foId)e^ 3<'<l«ti ^hm 5" Cf cjteft«R gffecn ttoHen/ Daf «c it>n flU ctnen iSu^« 
fecfigen n? ieDccanm^men rojfte/ 3€fu£> fcHts mctibt ^ecjI^nOin / unO \>*u 
mtmt l)abi/ er fep tnit |"oI^;€m 5Gtncf «n abgeiWt'lcn me'cCen/Oi^egcn i)abt cc 
8ibacfcR«@fe!ne Qufv;<jtd[)tet/unDmit cenfel&snSlbgdtrtrep Qtnitbtn/mb Im* 
ten Die 5£8ort« Deg Q^almuD^ a{fe : rr^isp^ nan rrapS wn i»oij''n«'np np xp mmn sci* 
snS nn-iwm xnra^ ap'^ ^m n^^ 'm jfrno nan jnn iTT3 rr^ 'v^DafJ i\V 2(uff cu 
nen (Lag/ als cr (Dec Rabbi Jehofcha Die ^octe Deut. 6. V. 4.) ^ct( 3rra' 
*{ 2C. ( Dcren £«fuiig oDct ^etung con Den Sufcen KerUs Schema gcnennet 
n>irD) U$/ Urn et (^^(uSJvot ifc)» ; 2)a ^«tte J)er Rabbi Jehofcha im '^ 

Qtnn/t^niric&ccanjune^mcn/ un5 xrincfte t^m mit fetncn /:)4nben: 
i£c C3(£vSUvg) «ber vermeynte/ i)a^ cr tl;>n (mit folcfem SOSmrftn) gang* 
Iid>«etfioOcn un&abget»tcfcn^atte/gteogaIjo^tn/ r id^tcte « men gc- 
ba(f cnen Qtdn auff/ unb nei^ete fic^ t>or &enifeli>tgen* 3>i«fe letdbtfer* 
li^e Siigen unD I'dfierung rtef)et aucfe/ mit cben Diefen ^Bo cten/ in txm ^almu< 

b!fi^«llTra(auSbta,fol»47.col. i. nj<e flUC^ pagina 19. tR bit Rabbi Jechiels 

Difputation, DUtc mit&<m NicoJao ge^olttn Ijaf ♦ @o mirDaadjin Deni 25ac^ 

Maggen Abraham tc^ Rabbi Abraham PerizoJs.Jn &em 59. (Eapitel/^ierttCOal!© 
gcfficiebcn : nymi r^ iTinn«w ri^S «Tpw k^« mf»K ^tcsry nry s^ ^"t nai -^ 
irffiny n^ij? pncai p^n pnsa "Otiiy id3 o'^-jto rniaya ^snira rmn-ftoeJ ift/ 
nad) unfhrec 55utbbtncn/gcfegncter ®e<)a4>tni^/2t«f]«gc/^at er (3€* 
fug) fid) m4>t relb^en3a cmem C5^C>tt gemai^t (unD DacBi>c au^gcgebcn/) 
|dn5erner^te«jengeb4dienen Stein «uffgertcf>tct/anbfi4>»oc ^J>em- 
felbengebu<fet/«u>:^rielj?on3(raeI/burcb t>e«2)Jenf? (©Der 4>te'50er-mrtfc,K^j^ 
cbcung) bee Markdlis, Dt;^ ijl/M ercurii vcrfu^cet/ixie in &em (Cap Jt<lChe'-©tcitji6«» 

lek (nenilic() Sanhedrin fol. 107.col.2O "ttbinbemCapitci Egla arufa, (eDet '*'"'"**" 

Eglo ariifo, n£mli<^ Sota fol.47. col. i .) gemclbft VJ?tr6> 

3Bia^ ober Dtefcs )f oceine ^Ibg^rttce!; gereefen \t^ foic^e* ijl oug Dem Ca^2g,j,„r(j ^ 
inu&if^enTradatBdva mezja.fd.zj". col. 2. ju feljcn/ aUn?0 aifo Dacwnge'Markdiisjt&if 
Icflnnoirb: 'iaat ^'n if»8i .ron^ 3"n tr^p ira 'a«p .i^ri^-nn mTnEan^rastvc '»**'"'***• 
;]rf3i ^y mir. ji«c nnxi jsM nns c'^.p n'2 &4»!fl/X3C*«mictnerver(tceurt 
<Bcl&finbet/(oi|iesfein; (pnDttcc e^ubet) na4> &<r tCcife i>er Stetnc 
bee iDrts fees Kolis (bag 1)1/ in»el(t<mDtni Mark61isge5ier?«t i(»tri>/)ltegcn/ 
fo mug o C6 ausrufl^Tj laflen/COamit man etfo^ren mdge/ttcoi <g jugel^dreO 154 !gf g i'X^tt^ ^ g nttecf te n3c5ent^mg in.f oyCtet jbicSteincflbcr J>f8 (Drts&ce Markolis feyttt) ; ir<mii einec auff ttcfer/ 
t>er anbcre flujf jenevScaten/un5 cjnet obeit «nff benfeiben Uegct.l^m c^ 
Di(^g€C»«4£^5lBoEtK.dlisabci:»irl) Markolis iHrflanDen/at« tec Rabbi Saio- 
ipoQjarchi, infctner Slu^lcaungDacubejfdjreibct/ un^mten Tofephoth (oDs« 

T6reptos)&acbep jUfo^en ifl. 3n De»tCaImilfcil"ct)en Tradat Sanhedrin at(t 

Markolis emeitBtctnxoiv|fft(bege^etetn«2lbff6ttciep/)t>«nH&iere6tfiJ>«8« 
leiitjtv i>a»mt t|nn gc&ienct totr&. S6 i|l aljo ^ic cau6 iu f<l)cn/ Datj i).« '2ib* 

«wii«r<«m« sd£tei«9 WW Markotis mil kSr«incugcf4jeben fcp. 

fcTtiSj/ S)a^- Qbu €i)tiliu^ roli-'t^bgottecet? becjongen ^abcn foa/ in wicDw cine 

^ictmsSw fa.gtb<it/©ufolt4nbctf n®ott b«tmn^f rrn/ un& i^m aKcin t)«nem 
©unDi DorgctMct/ unD eEjrcifiHni;f« Dec ©eift '})au(!/ &a ec Die @tubt2!tben ;» 

fai:ubgDtt#fat?«/mieAet.t7'V. «<i4u (efen. @o\)Qtmd)'^aixl\xsiXor.f, 

v.ii.tr«rbottfn/Da§nm!Tmttfefnctn5lgotti|'d-enc|fenfolI: UnD cap. 6. v. 10, 

fcof Ibfsen Iel-r« tc »«§ &ie 2Jb.q6tf if^cn &o.c Dvct'dj ©Crtcc nic^t crctb^n mrs 

6cn. tl>tifotter(mn€l)cij1ii5}'e(brtm?lbg5ttcrv93rtnebenhoben/ra«cE)Oc^ 

g«f.i8{^ar/Da§mon^J£)« Oflbcfen/ unD ibm Qlfeta Dienen mufe; Diejcnigtii 

tu#/ readeiemer £t^c<s€fD{g«t/&K2ligott««p fo cinpti^) U"'^ f>co ^^erlufl 

t«rtftMgen@ ligfcitJH-rbefcn^aben? 

««>or^€6:i' S(Btcm»^nnunau4)n-ai#^«"/nK«Dur4)€f)r!fIu^/&crgott{o|*en 3fuDert 

•»*f«'"r»«f£e^renad\/fe!ne!lBunDertTCt'cfiget^anb«bsnfbn/ Datbfij &ai.nsu t?»)fen 1)5/ 

lS.c»^voar-tw^li!ifclbib>CTinn«nPtl; in jn7*t)erier) g^Iepnongcn jerfbtilen/ D«nnn cinige 

•en iwairlep tel>r«n/'ec^bJDlcrelb«&Uti^ DtlnmB^nCB' Schemb«miDpboraich,Da5 [|1/ Detl 

g^«"9"« SRui^men ©.Otie^/ weldjer &ecerft<lrte/i>i er vxbgefoti&crtena^mcngeneti* 
BetwirD;getI?onun&»«nc|)tet: 2lnDei*cab(i:|afleji/|'ic|epftburcfe (aumSou* 

Sfftfrdfians ^fetx>dl l)iec tXif Scnem fcannnphorafeb ge&QC^f tufrt'/fo tnu§ i^ flll^Sfnfa^ 

■iii^^&effettanif igcn/ nwc the SuD^n &an>on fchreiben. 3" tinigen Ortcn Decfelbcu 
'- ■': ^u^errDirt' ad. ^?et' Dag D<: ^Jabnie Jefcova DsDuecI: »cr|tanD^n Mtbe/ unij 

ftchet m &«m 35uc^ Zijoni, FoJ.g >♦ cof.r. Dacwn ctf» g J£^i'i«8i« : q'::!^^^ «npc3 
irxyn cr nrr mntr mroa taa :q;n pj» dtod Do^iji/SSic pn<({cr l>«beif 
in^emCempel&rts'X^okf mtt&cmSchem hamrophorjich gctcgnet/ trel* 
rfjesbtt Vlahme Jehova, snb &cct37e(€ntli(^e rt;l>mc t^. ^n Dem 5^uc^/ 
v»(p{c|^Seghej: hafabahir gnwjnet tttrD/ (tefKl foL 6, cot, j, Don D«ro|cU:«i 2Ba^ (T^rfff u^ ^t^an^a^f utibttJamm er ^tobm x. t ?^ m'pn ^ •are' nt ow -f^ wn ^Vs ws ■■"• {«r i^m y*'** I'^s "*' "i*p t^^i '•''• 
;m"rr m"rr ni"rr ynyr 3"' W wp «i?n mson C>af?tfl/tt?a« t^t>d8jem^e/f> 

firpbirgenaDfa. !4>er3ct)0i5an:f)cbffdn2{n5e|Td^tau1f^/ un& 

fJCb«&ir 5n'e&en; iDiefes tft t>e8 ^eiligor gebcncftcyewn <BC>tt€» 
Schem hdninipIiorarch,(Da3i|i/ecf{dmc?ia5me/)un&iflt>cct1CA^m« »da 

^XCclff^^U^ilAbm/bicWCil mn' mrr mrrJehova^jehova,Jehcn'a,g€p^t«< 

ben ftti^et. ( ^c(c^ bi: cp^Borfcr in Dec in O^c ^ibrnfc^m ©procfee ioelf 
Qjuctlmbt'n t-.aben.) ^iecfton fan aucl^ bed Rabbi Bechai ^utUgmQ ttbcc t>i« 
funj|i2uc^t9JJotI^/fo]. 157.C0I.J. in btxPdratifaa Tiffa auffgcKflagctitBec* 
bit]^ 3lnbecgn)o mird gcKjJen/ Da^ DecSchem hammpJiorafcb 41. ^uc|)rwi«« 
fcobe/ UiiD tricD in Dc^ gebaiten Bectai %d6k9\itisi foL 64. coL i. in Dec Par*- 
fcha Schemoth geUfen/ \vtld)it gtltoU SKofes DCR Ss»}Jftec Qt^ttt 5a()</ und 
fofgetDacaulf. rrn nrnix s'o W ttnimn an : 'ui «nunn w?a uirw V'j iiy"-B 
basill/ Unfccel^abbincn/ geflgrteteri2tnC>cii(*en8/^abcn3£lel)«:et/ 5^1 
ec &e»(elben mit bem Schem katrmphorafchactOiJtft^Abe fc. un& t>fi0 «« 
t)CC Schem ham mphoralch »on 42. 25ud)fiaben ^tXCCftllfty, S^IOODCHI 

£)cteH»icD9ef«nDcn/Da^ecaud|>72.2Suc^fti^bcn ijabe/ unD ttiU \Cil&ji6a\ii 
Exodit4.v. i9,zo.zi. crittcfcn tDcrDcn/ »eil gin jg&er foldTtc *^er(icfcl jz. 
^ad)\tab<n bat/ bedrocflcn fcfj^^^'bet Dec Aben Efra, in fcmcm Commentario alfo 
tar^bic; p fjy nvn-x a'y n \r ins ^31 nr oy m a-pa-r o'p,iDB 'in n^xur Tzya 
: 'w \fniEsn cy tw jtys 2in3 onaoa usi-a bojj i^/ 2)icTax4i tiefc ^^Vcv\ii 
del bey etfwnOet: fte^en/ un& ci« )ci>cc yj* ^ud^ftabcn ^it/ {o fin^en 
toic in ^ud^vn ge(3^rieben/t>Ag ^iefes ctn<©e^ciitm!^ &C6 Schem hamm- 
phoi afch fey. QJon Dufcc <B(i^i t'an Qud;' cin in€l)rer« im iSuci; Zer^r ham- 
mor, fol. j7. col. I . in Der Parafdw Vajeze gvfunDcn ftwcJ'en. S^^«f«5 ijr bu^jeni* 
fic/njQsiii; bi^ciJ^ti babeb^ricbrcn n>oUcn/0c?rbci;aucf}Cierf^5u mciDen ifi>t.-i^( 
6vrnio5C Dee 55ud;^ Caj^htor upherach, s^jjojeg ^{(c Ccin< ^^unDsc / Durct? Dif 

^MftlDrtJ Schem hammphoralch Qili)SM^abta foli. ^Cb mu^ abtC WicDcr fluf 

meinen torigcn givccf f tMumcn. 

55i<crfrc ^l^cpnung/Da^ebf iP"^ f«in€!SB«nDcc fcurc^ Den Schem hamm- J^J^g<^/J*" 
}ihorafch tseiticbtet babeb£trcff.nD/fott5il•^ ia Demv)ctpt4't«n i'd|i«r;^:S«4}(<int«u>j^ei)arc^ 
Tuledoth jefchu, pagina 6. 7. 8. gUid) nuffboSfinisijfocbiti tM>a DvC/tttr^ ^^j;i5,;";;.th 
bob<2n Oiut^ iU-^iCUiOleiugcct) b«"«n excoinmunicafion, uhD 2t«6!<i,UcflWg|tf($ej)enf«pB. 

€bciKi flU* t)« \>>«aie:n«/ tn D m 1. QLQp;4«l j^agina 103. «emcfi>ct rocirDen/ a' ja 

HSas-at? rrnf p« ^y trijjsn .f33 irpn sn-sa tc .Trr sTtn ^njraiirjs' nMri'-.Ti 

U2 T^T '^ fw aim B^j'rr fw vreS' f^v a-'-msi p o'str trDsnn rm Ensnprr 'ttnpi inrrins 

msf B^'fftpn 'i?if> rws ^y oiw iSm moB'3 nwm W nms 'jr r^ryi- »-^ on s'rTjfri 
ire aiTOf mn«n » B'toi> vrr sv^a to oa^t rw td^i oi3j«? 'd ^3> kxo^wmjoiTD'a 
hi-^)o «y "ixia snns? i«f^ hy ^pn n^Miysi mw nawi 'o^ turns nrapn vn pdhd* 
T'in ^3? orTj inai lyimpn nvmsa oir lo^ ^yn^ D^ii Q-^yh HTtva sii p'9y« 
we jvjv Tsm D«?n oy r'in fi« M s'anrh nra n« 711m i^ isty j<^» ts«*n tdttt 
•♦swi ffi^irr fie p sh Din iripn^ d»j frKfiiu c«n e^irs t ^yi icips^ twn -Wii Dipfi 
rttisn !» «5rr3i brt n« H'& «iw^3^ nxmm too •«Tr «^« ea'V Q'^'^n p-fw 'ii 
ip'yi arort r« «'V!m i-teo rw tnrn 17^ fin -j^ st . cwrt m nrn ntijfn li irca 
•nowon DDW on 'o ^-n ^pa j5yyf vrrh mpntirr nn^ n'a9 f>m own nx lo^nvmsCT 
mpTp -pn r^na "dw 'im^' «^n o^tsn anmon on ^iDjn itos 'ixy 'hy tnamr 
♦htna 'JM «^n 'ijt ?^ rto^yn ron irim rrye" sir '^yi o^n^ p 'isi ra 'riDM> 
•eh pi V^ i-mxn wyi • oa 1\?« ^i D'n rtsi 'ftstn run o'dim ns 'jvnai isvy n» 
■»»f nap nsn^i Tsini -«■« rrnsfi ins no '^ wcin -ttsri |y'i nns rti^w nfiiai m« 
•won Wwrin Ton moity pn tartn t^ -fics^ 1^ rrr: ms^' mcvy [jt 13 ixvd s6f 
iKTi wi t^n ^ -noyn opn prji irai 115? wr^y olpT trsy ^s avy me2o;n fpin ^h 
W3T WW SSTS1 -mx ynixD '*> won ncn rem on^ iewi ma-n -Din rx O'lrjxrt 
<*m3 iS nat'v "6 Tinn«n "^ST p oniina m niecn sri p cu "mw Kfinn yTwD 1^ 
:fnn» crr6» p boi.iO/ n<sc^&em nun ^jf^fas ge^oret ^«jtte / &rt0 cc 
(»on Dem ^o^en ^dt^) tcv untudfti^ evfldvttxoovbm / indie^emchid 
iO^Otue) ju fommcn/ tracer ^^betc^bt/ untr bcg^b fid? in t>te 
©crschem- ^I««^/ onJ> g'^ttQ tB t>«c obere (SalildA 1 wn&^telt ^c^ feafelbfteit 
kanunphorafch »{«{ ^btT l4no| rtitflf- 5w fclbtgctt Sett 4bcr roar 6ee Scfiem kan7m- 

""n^^a'? phorafefvtn bcmCempel <»tlff &em Even Sctarja Ot<r Schetia, tflg ifi / 

>« imssOTKi &em<S»ruji&'Stctn cmge^utn. jj^nnals &er ^onig2>avi& \>nz$\xx\f 
1^8/ «u«&att' 5<fttr«tt (Dc^«mp. (0«»ff5egi^<'J>f" ^ttc/fanb ct 5>a<elbpen einenStetrt 
auff^em 2Cbgtl»n^/ «uff tcclcfjem &ctfe{bc n^^me etngebauen tr>«r/ 
iin5 nrt^m ft)n von ^anncn xreg/unb tc.gte tenfelben in £ra82t(lct^riligfi< 
f De^^«nip«l^.O 5bteB?ctl 4bcr bie XJ^tfcn furd)teten/ ?>« Bt»&en* 
tenCoDtT SNinflfHigt) mocfjtcn cttcan tfcfe tla^men Ittncn/ iin^ 
tie tOdt / ba (^<Dtt »or (ey/ b^mtt rer^oren/ (b mad^tcufie but^ 
Vla^tn (.tutd) wddeiJSunoer flerl?an retrfcen/) jtpccn e^crnc iorocn/ 
«nb^efttften5icfelb€ubcrbtc2!t)rnr bee 2JUerbeiligf?cn/bcnctnen?u» 
t«c|)ten/«n&bcnan&cnt3i»rHrtcfcrt@eiten- @k>bak)nunieman&E)m< 
tin ge^angen trat/ ttnt> f^lcf;)cn VXa^nKit gclecnct ^<xm/ fyiben bie S,h 
wen ^t^felbelf/ w<mn tx totcbcr I>cr4ue gegangcm27<ir/aHeeb€Het/&rtr* 
4u)f fila&ann bcr rfabme/ iregen b«r ^ur4)t un& ^fiur^ung/ 
^ic t^m Angcfommen/ atx fetnem.Sinn (ttnO ^O^ttii^) gef^ogeiy ibba^ er t^n vecgcfjen ^at Vlcidfbem es nun roit ^<^6U cffcnbat^r e&rijmd »«» 
UBt)fun^ia7c^ce>en/fe(if etemMamferoDec ^3U«n-':Rini> fty/ mad)te e^l^^^^^^ 
fid^dne btm oberen Galilsa xrcg/ tjn6 i<mt b^tmUdj in ^crufyem/uct 5«i><. 
ttteng insert Cemptl/ lernetc 6te ^eilige Bud^fiakn/ fd;ricb ^Cl» 
n«|)me»t6»ff pergament/ un& na^bem cr &cn n<t^meit ge|prc« 
4)en/ ferttnit tr Ictnen @»^mcrQ«n l)4ben (bite/ f<^nitt ctfcin^^lcifcj^ 
«i»flF/ »"?> vetftidte tas Pecgamcnt mtt 6em XfXa^mcn battin : nn6 
4tl6 er $om jToneyten m«t>t t?cn nc^tnca gefprocbcB/ lant&as^letfcf) 
mieber «» feimn (Ehrt (unb n>tictj^ reiiOct itifaramenO tirr tp «beir 
^ur<t> Sauberey/ an^ 6ur(^ emeft nnretnen tXal^nien ( cas ifl / titticl 
fir.en ^flf)tncn emeg urrrelnen ^ti\'u6) in &cn Ccmpel getr^ngcn/bami 
I04nn 6€nt iricfet alfo T»4re/ txnc (bltcn bk priejjer/ tseld^cbesSta* 
tons |)«tltges <£>c(a)kd)t eoarcn/ jngelafl^en ^bcn/ ba^ er bfnciti 
geg«ngen ware r j^csxcegen ifi cs geteif/ tx*^ er «Ue8 &ur<^ eineo 
unreinen na^men/ itn^ 5>nr4> 5«»bcrcy get^n ^abe. Zh er ftbec 
3ur ^fyXt ^irtaus Qi€n^/ beUeten t^n i>k idtcen An/ unb vtvQA^ 
cr bm nat>men» &«rnfl^ beg«b er fidb ^urQta^t ^tn«u6/ fdjnitt 
^tti ^letfife 4uff/ on^ n«c|>t)em er 6te Q4)rtfft^er<:Hsgcnommen/ 
ite25»cb(l^en ^upsmmen gcfetjet/ onb &enrtabmengclernet/gicngei; 
gen ^et^ie^m ^u&a/ m6tn €)rt/ &a er gebo^ren toav/ unb (i^rye mi* 
groffer Qtimme: tra6fcyH& &<t9x>«r kid>tfertige (B»cfelkn bievon mic - 
«ttefagert 5<:^ hi) (in -^nren Qoi>»/ mxb tmrein ^y ? ©ie feyn^ ^a^ 
rcniB.in&€r unb unrein, ^at mid> nid)t metnc tTTtrttce eU einc 
'1ttn..fr«tt gebo^ren f 3ct> bm t>ur4) ben tCirbcl i^res ^wpts in 
^gelommcn/ unb bin bcv Sol^n (Settee, X>0n mix and) |iat bere 

prophet i£raia62et»ei)i^ct(Er-is7.v. 14.) @iebe dne 3un9f'^<»o 

fd^flpan^f / JC ^«tbe rd> mid) nid>t (elbfien erfd><»ffen f ^be id) nid)t^^^ ^^ y^, 
ben /^rmnjefmib btc iEr&e/ un^<tUe6roa6 barinncn t(^/ er|H?«ffen r SJC*Bimfe«m«*» 
«mxportcten ftHnaber/un'b^rac^en/gteb tins ein 3et«^cn nnb TDDunj 9«I>(»» K»**i 
^crtDercf / ^«B ^"®^21<L fey^ J 2>agAb cr ?»r 2(nttcort/ nnb pigte/ 
brin^et mir etnenCo^ten^er / f<> trill id) ibn lebcn&ig nwdjen* Sie 
Iteffcn alfo bin/ grnben etn Otob auff / f<;n{>€n cber ni^ts itarinncn/ 
AUbuvxtl&tinc »n&3eigtcne8tbm<;n/unbfagtcn: tt?fr|>abenHid>t« 
<jls(Sebe!negefjRt5ei»: i£raber^ad)/btingetfjc^crbey Un&alspe 
tiej^ibe l^tbey ge bracf)t ^.Utcn/ jcgtc er fie ^ufxmmen/ anb t}^t ein 
25ein an fe,ia an<&ere/ unb nbcr^og fie wit ^ut/ S^ei^ unb Hers 
»ett. ^leranff tid)teu ftd) bev ^<ft>t'geTa7efen€ mf^f ^«n^ at^f feint 
^u^e I unb w*r xric&er leben^tg. %\e, nxxn bit SLeute fbldies ^es 
^n ^amn/ wrwttB4>e«en fte (ic^: iSr abcr fprac^ ja ii^nen/ «er^ 158 g»ggT- tftf ffg &eg embg gf ten 3ut?en t!)um^in. gofi<Td^__ 

TOUttScct t^c «i4> t>tetilberf ^vingtt mtc etnen 2(up§tgert bctr/ fo 
xoHl id> il)U i^tiltn : 2>a bcrtcf^ten fte t^m etnen 2(uffaRmcn/ unC> cc ^ts 
leteitjttAudjjHirc^JjcnSchemhammphorafch^ rTaci>J>em (te Hun btcfes 
gcfet>en ^tten/ ftelett fie ntc&ec/ unt> fcetetcn ii>n an / un^ fprac^cn 51* 
i^n/i>uhifi$exvifMdb<S'^ttea&o^n, 55teKg|c9n& tie 2Borre Dcd Sd^' 
^ec*^ud?l-md Toiedocli jefchu. 2iifo |T<bet au0 pagina ii. in gc&ac^teni 
Q^uc^ietn g«fc&sfeb.n/ oabvalg ^Sfu^ ttoe Oic Jlonigiri .^elewa gcFotnmen / btf 
tth:Ktci-cr»indenfDcifctT/at0 em 3auber«r/angef.'ag«t ttav/ it Ducc^ Dea 
Schem hamphoraiUi ebcnnjdpig lSunDergetf>an/ einen 2lu|fa^tgen gemntg«t/ 
twD einca i^oD.'Cii welKi: If bcnpig gimaci)t ^abc. 

2(ii5 Diefcmtfl ^u fchtn/ Da§ Der gottlofe ^dfjiDicf^f/ Dcr Das? $8u(&fctnge* 
fdbmben {>at/ ^iri uno trk&cr aujf ccita^ cu^bem '^J^eucn ^tftamm f.tn 5lbfff 
^n gt^at>t ^be/ wdc^cg ec ju werDrc^en unO ju t)«Fv!)cen/ unD tn fcmen teuff* 
IJfi^ert^rkumbDnt(gcn5uaf>plicireng€|ucter. @ieid)nji« c^ aba- imi)attt)* 
g?»W^t' tiigm ift/ Da§ uug <£rfe gemac(;t« ^dtsen beHm fodcii/ ju Dim au^) fcie 
C^en fttcfyt ju b«lleivf'onD«rn ju bruUen pfltgtnf al,o iff oucfe aiicg fas ubngeets 
m6omb6Uife«n5)cad)eiietngeg«bc:Te Untrcibtbttf/ roeldjc Feiner StOiDeclCf 
dyng»iitDigifi. 5Di<fegabcs:if!5utnet(fen/Dii§Dfc3ui?i:nau<t> nidjt taxinf 
i»enrait<tnanD«ub^«in!ommeu/ob3<£ru«nc^ Boct!in«n(SOtt au$Q<igcbtn 
i)abt/€>tcev.iii)t? 3nPont>i>rang«jog<ncnSK?orfcni>e^ 4a)kr*5Si4kin^ To- 
Ie<}oth jerchu,n>ttofior!i(^g«ni«[Det/ Da^er ftd^^30^Dtn ©c^dpffer ^mimcW 
tmOtecSrDenauogeg'bcnbvibe: .^mgeg^n^trdl'etDcr Rabbi Abraham Fe- 

rizol, in ftimm ^IKI? Mkggen Abcjb'sm (otstt Abrohom) tm fg-'^OPHel/ JViC 

«!on' oben ti? a«geCeHfei tt>or?«n/ So^ ttm nicbf alf'o fit^f n>ann rt fprid;t; 

iJ^i^ ^yy -re^t tS 9s n3T 'sS tsjcJ illv Had) twfcccr l^bbmen 2taefa* 

Jtt/ bat er (1* ni^jt r»ir etucn <3C»tt auegegeben. 
»3q« b« ^T^ ®iei»?«U Qud) &e^ @cunD'@tiins/tt>cid7«tBven Jcfaatja ^tnennetwitc/wZeu 
IS a"^^ Bung g(Vcb<bcn if!/ fo t)aJ«ti1? «» "t*^- f ^p^' ««"«"! =* i« f 9''/ tt>ann tcb auc| (in* 
fe*' iwjr^btt .,1^/ tt).;!^ Di" ndcrif^e 3uD<n uoc '-J iflun:< Dac»on bar en ; unD tft 5U fiobacb* 
iyirS'S- wi/ M$ eimge&accc^hatren/c^ fcp Dicienige^s^tetngwefcn/ De|)«o Gen. *». v. 

f r acDad>t»;rf / »cf*tn Hx ^acob unteir:ein-J3aiij?tgd.gvt/DcO Darauff g«« 

MsSf««t bof / Den cbcc @0^^^ t^atgifrcnD?- m D:e CrDepuTfCPcfet bob? : .IJa^ 
DittrjltgStf-jto; iticB itvOiinJalkut Schimoni ub^ Drefunff ^UCtcr«9?C)i^/ numeroiso. foK 

"^ r5. co^ 4. fiber Die HBocfc/ unD tr na^m cfnen @tt*m bf^ Drt^ 2c, 

pS Ktp^ "P*' *'^ '■pS ""f^^ '*'''^ °'"° ^^ ^^ ^"^ "^^ °^" "^^ "^ i"*** 

rwiT p«n' -c«w imy *>3^!t jt^ pw^ *'3 -^nn: c-^?oi yiwi nias wr» cv-i? rra» 
. o-n'^s n^2 rrn' n^sn *n::r Ttir Ca^tfr- Unb <t (nemli* Dcr3acob)ni»!f* 2Ba«S^r(fhi« ^etj^ati HUmfiwavumjvm^^utTc, 1^9 {)er^dUgcun6gcbcnctc3>ctc<£>a>itget|Mn:r Orr^at^enQtctnitiit feu 
nemre4>ten^ugbt6 5ii 6cn Cicfftn ixe ZbQvanUe ^ineiti getreteii/ 
unt> ^enjelbcn 3u ct»ttm 2{n^nc) i>er 4£v6€n scma4>t/ gleidb xt'ie ciit 
CTIen^ etnem (Setodibe cinen 2tnb4ng nv.rf>ct/(>e8XDC«€ii xrtc&«r Even 
Scbatjj, Dii5 ifr/ ter Qtctn &cs Junisamerits gcncnnct/ t)iaa7eil tw^clbjic tt 
5ie tnitte btt i^vten ift, unJ> ijon ^ortcn &te gcn^e ^^rbc i^ atisgebceu 
Kt toccbeii/ auff tr>eld?cm «uct) &er Cempcf (ic^ct/ xDtc (.Gtnef. zs. V. Z2.) 

flut^ tn i?€a" Rubbi Bechai ^luglequng u'ec Die funff ^:^u(^r gjfofi^/ fol.)8^ol.4» 

in Dec Parafcha V'ajeze, ullD in DtC 2iUjS(eyUng Df^ Rabbi Moicbe barNachmans, 

iibttbifasti f . ^ii<JHt^oii6/ foJ. zf.coi.4. m bet li^gt^^ttn PawfcJw, 
tt>ieaud) in D«m €nD« big ?5- dapffef^ bee (lapitel Deg R^bbr Eliefers, unD in 

bem Meilrjlch Tillim ubec DCfl 9U 'JVf..|H1 fol. 40. coU 4. 

2tnbei«obct fe^nb Dec SOJepnung/QiOtt l?eWDenfelb«rig{eic^ Qnfan3<5 Nij-g,* oiA« 
beE€cf4)affun.gD£rlBdtinD.n2ll'3ninDt>crf<:ncfet/«nD mtrD m D«m Jalki.tw««*» "» 

cbad4i"chfol,j5»col.2. numerozj. unter b^m Circl Beriath haokm vehi*adam,^haija. 

Qu$ Deni Sobar Doioon o(:'o Qtltftti: Dinnn -pra rp«'^ o^^vn nx na"pn jnsrs 
^y pipn «mp,T ot? d^kit .TiSy^ cvn o^oTO'jt tnnni ypa-m tows v^i; py^n nns pK 
aiKn •'i2Wi «cii"w u prs pipn xTinv swrr jcrr nrn ip orv-nnw o-^n tra' swnn 
Vysvrepi D^iyn D"pD^ amm Tsn^ nrvn it ^quien ^^sot r^i? "m^i 'srr ncjia -tTJaTn 
t'p'ipnn nvnwt d^t onju o'ot imm^ im to rT3;u«^ '7:^ rhty tnnt '«rr yznt 
ai'pn n^m* "5; dStjjh ervn"?! m'jjj^ cyn D'ct tct piisnot cnrffirt tw'? D'TuBTnxn^s; 
ftrmitn srmi; «wt ^y ppim swnp xcin sro mrwsD m b?^ ^s'tq;* iccn:? "P^JS 
:a"PTO ofnyn pai r\^T^ru:>DagMf/2tl^^ec^ciUgeun^gebe^cbev€te<S^Dtt 
bietX>eltcrrd?affcn/^ermittertinben 2tl^unb eiBcn Stein gegp 
rfct/ e>arauff jciH nat>me gefcfjrieben fu^et, VOunn nun 5« XUa^c 
^er«u(f (fetgcnuJoUcn/ fofe^B (ie5en|>ciliacti rTitbrncn/ ( mmi^ «tn 
Scbem bammphorafcb) Jser <3uff &cm ©tcJn gef(bricb£nt(t/ »nb gc^en 
mtbeviuvud, iCat^«aL|>no(+)btsAttjf&cni)€utigcn<Digbcrf€lbtge 
©tetn/aufftreldjem fein na^me gerd)cieben frctjet/ mitten tn ««»"«« r«*iw« 
Sbgrunb/ ^n^Tr<m^ btetUcnf^en bey der tT^br^eit cfne^i5T^ (*ire* schatUiutri^ 
reri/{b ftci^ct bkfcv etcin ^eraujf / nn& tmpfctnxt ^nfclben ^V^/ ^l^f^f^^^^* 
batnadrt^i^ctev trieber ^urucf mitfen in bm 2tbgronb ' mib c<^^<^'*^t\iirc6«(B»» 
l>ictX?dt. «C)«mt fie «ber cinen fd^d)e^<eT^ jot tceren/fo fici^tt ?«ic-9«^w 
(crStetn^erauff/ ^n5em|?fc!nget^enfclbCTl<gy^/ge^et «uc|) affobal^""^ 
»te?Jcr5«ruvf/btct30a^crabergtcffen(t(t)au8/ onS lan^en liber/ im^ 
bit 2£>acbftabctt/ UTe^je ouff ben Stein gefdjricbcn feyn^/ ge^n 
von daciijixx mitten m ben 2ibgrttnb/ unb 3crttTe«cn ^^ ^<*% fgd T)tiiXh(iUUimt!tii<ttm^\iUntS$um€Vii<Xa^itd. i)Avauff wdkn ixie XVaf\eK ilfeer fi4) ficigen/ utt& bic Wdt uber« 
fc^wemmen/ bis &4g t>er ^eilige ttnt> g«bcfleJ>cycte (SiDitt etncn tSa- 
gei/ t^a^mens Jafand fc^i<fet/ n?€l»^<r|iebe«5tgSd>lijfiel/n<t<b&em 
^e^dmnt0dea l^etlt oen tTa^mcns in feitut-ipanb ^t'm.b biclS>u<^JiAf 
bm tsHebcv <uiff'5etifcihen Qftetn pi^reibcty xrie (le jayoc ^arau^0eftan« 
&cft feyn^/ utt& <ilfo tie XVdt cv^&lten voitb. Un& in ceni (^n&s ocs iu 

^CQ9gCDrU<ft«ni5u4;l<mgIggerech, (oDir Iggeres) havkcuach fche! Rabbi 

Schem Tof.ijteio halfceciSogcnatti £ji^«anij«Dtucff/Dacinnii:n ifXteon affo 
getndOjetnjir&i To^iy rw rd'pn tpyesv -pohh roisn? o'Ott' (W ptc "»' nsana 'n 
n3"pa ^'nait p vny nj^iis^ jeo? nmoi nntSD ^-ni\o rws -afy no isnn n»'x Ti'^'a 
Cr^nw ps rw"5p3 -p^ ch-iyn nnwir? ruDOi a'-i-tprr tnpci rr'ne' p«D c^33?rt m «ni7 
ntto^ WTpon rrai D'ce^a.n^D^.WTppn n»3 sn2i is9iy ns kv)3^ m"pri ^'nnn rucDi? 
ji»o iit9« |p.2 npn Sj? "(pi^yS pDD ^n^ T» Tpytsni icican i!:j«:«- m ras'/? r? f'nK3 
jnt TXiD nt •jna^'S Da^iO/C€^t^e5ctProv.j.v.i9.flefctmt<n:)©€rwf)(5rr^« 

<0(i>tt(etneVDe!tet(c^affcnb<:t/€t&tefclbe tpte etnl^inb/basvcnemem 
!WC?eibe gebo^tcnTOt;&/crfcl?affc^abe. CSlet.^tXJicc:etn2itn&»on (cmcm 
fjabcl (ju focniiKn) anfaijcrt/ und b.tflelbc ^in unb x»tcber auflpfctnc 
vUv ©etten auebreitct ; 2ll|^ ^nt <S>a>tt bic VCelt »on bem Even 
fchetija ©ber bem Stein tea ^unbamcnts / imb txm bem ailertjctUgs 
ficn (D^^ ^empef^) angcfangen ju crfcbaffcn/ unb ven bemfelbigcn 
(©tein) tfi bie XCck gcUgct unb gegrunbet xrorbcn/besxregfnxritb 
et Even fehetija, etec bcc ©tctn bc6 ^unbrttttcnts gcncnnet/ btewcil 
^<DC<C von (clbtgcm <;ngcfangen b^t fetne tVelt ju err4><*ffen t unb 
^c ei: etnen ^tmpei oben in bem ^immel / wie aud) einen %empel 
nntcn «uff bet i&vb<n / unb jxrar b«n einen gtvab gegen liber bem 
Anbern erf<fo(»ffen/t»ie(Exod. if, v, 17.) ctcfagt tpurb: 95tingC ftC 

l)fncin/unb pftanee fie auff bcm'^Serge beine8<^ib;|)f«0/&m michon, 
togtfl/DenOrtbdmr25ct)mmij:itg ni4)t niachon.Da^to/bcnDrt/ 

f«H^r«m«cuvvdn,&diif}/ g(r(($Ktge0enbetnertt)obn«ng ilbec/ eine 
gcgen bem anbevn ubev. 3n bcc <2^alDeifc^en Ubecfcfeung DeS 3»"3' 
fbang ttJicD Exod. zg. V. JO. bacoon cucb alfo gelejen : .TaTn^n-vP psi yicci p-pm 
ix'TTO p aen iminn dts ks^j? n«o cin bo^ ifi/ iSs xoav aueb (ftt Schem 
tammphorafcb, tt)i< a\i$ bcm tJccfj'CQf b^nbeti ju fe^cny; auff ben Stein bes 
JunbomcntBgefcbrieben/ unb cvlUtet/ mit xpelcbem (sgtein) ber 
/y>gtr btc Welt ben ttlunb bee gcof|en2(bgrttnbe8 »om2tnfang »cr(te- 
jdt ^t» 3n t>«01 «Lalm«Oil'ct?<n Tradat Jdma al)« tWPD t'oi. S3, col. r. 

t>tefr ticfc^©rc!n^alioSeDQc|!t: n^rm^ o'^irsT o\raj -c^d o«' nrrn |2^f n"!>fn ki':!ttni 

ncmmen tpwdcn/traretn Stdtt von ben ^ten i>cv €rfJen prop^ea 
]^etba\elhften/xoeld?€tScbkt}A^nennctxouvbe/imbt>ve^ ^ingetr ^oC^ 
»on6eril:r&enTr«r. 3" ^^^ G«marj abec l)t€cauft fl«b«f fo'- 14- <:o^- ** 
6^ nnnn rtsacu? wn Duji tfr/ 5CPii: Icrticn / &a^ von bcmfelben (©(ein) 
biciEtbe feygegrunt>ctx37ori>en, Uni) fii-igetfcaii) Dacautf li^snDKsnsapnv'^^^ 
5o^iyn nnri i::3s d'3 n^pn ht Da3i{l/2>«r R«b.bi ifuac Cjei:<34>tntb/ ^(St 
gefagt; ber t>eiUgc un<>geb«nct>cyci^cOott^t<tneo©teintni>rt8tn«eF 
gctt)o»:flfcn/ unb vonbc mrdben i jt bte i^^vbc gcgjrttnbct roortem ^e^ 

'gs'tt^abcc mucci: aug Dvni;«nigcn/ foau^ D«m idflb?Su4fc^n Toledoth mtriimttt 
» jefckibc!)gebi:ac{)tn)crDcii/einegcobe£uge5uei:jl'f?en7lfi Dcjjcn ofcafi5e$cge#]B«<g«t^^^»- 
ncti saSomn gcnulbct rotrD / Datj <ilg Dcr ^onig ^atiib Da^ gun&anicnt Dei 
^empclg .gcabcn laifM cr felbigcn (^etn au|f Dem SlbgcunD s«f»ni)<n Ijabe/ 
ft)clctjcn DJ€ SOBeifen racI)gc^ciiD£^ m DagSlUer^eiligilc U^Zmpdi QtkQtt ha* 
b«n foUin : 5)iinn ttief iin c^ mJgftil; fcpn/ Da^ Do^^unDamjntib ticffbic in Dit 
S}?if[e Da- ScDen/unD mitten in tin 21bgcunD Deg ^)litti fti) gcgrabtn wor* 
Den?3a/tt><tlfolcfeci;@fctnnac^D€m3nnl)aftOi^)enigen/foaug Dem Jalkut 
chidafch, fol. ?5. col. z, btpQibtadtji/ unD au6 Dim S6har (tt^lc^et son Den 3u* 
Den gar pocO gi^alfcn »iuD) genomminift/ gUic^ im 51ttfang Dec ^cfc^af unj 
t)er$G6«lt/tnDen2ibgi:unDgefencftroocD2n/ unD DafelbfUn no<^ big ouff Dm 
^euttgen^agliegenfoa/tvicfanc^Dannfepn/Dfl^etiema^!^ folte beroueJge* 
Sraben/unDinDen?:cmpelgeUgcttt)0cDcn0pn/unD£^n|iirfDenSchenil3anMn- 

phorafchDacangelernet bflbcn? 

2lu}f Dicf*j <3Jecrid)wng Det fButrtjerretttf^tvieDer jHlommen/ fofc^CenaBanbfiwtttfe 
Diefelbenichf aUein Dutcfeben Schem himmphorafch.fonDern ouct Duc^) <JnDcre g"^^;'^^,?^; 
ftetdge ^Mmen gcfdjc^cnfdnnen/ Daljec in Dem ^uc^Nifchmatfa(cDci:Niich. schem hamm- 

iiids)c}iaiimD€<5Rabb:MenalIebenlfr3€l,inD<ni JO.(£flp. Deg Dmttn ^^«rt0/Pj°"^^^^^J'«% 
fol.i47.col.i.i.fllf!)c',efd;cieben|l<bet: cv '3 mpa ^ iniaaix 'Sm en nnw flnij^ ^ ,T,a5 
W "iTiM^ IK B^»*aa Dipo W imna tsnc'rrnwitt' 'mo'nE"!!3inCTi«on3iW3r«'on33ni(n9ti<:6c&e« 
«)Dtt .W2W T3 ^u irsi VD' nm^ r-o i^.^i nao^ Tomi n^'yoS awx «Tn □n'oroD'pD """'"■ 
Bn3 znr,t;'u 'o Vax . "^^iTi^ 'Jn in« '3 ^^ i'jsv 8^i t^x "icr/>3i n'V rroT^ own 
n3?nD Djvrw c^iai •vjcivi' t3 ^ui vty ^"na ma: sin oipa W iTiaDS «^^pi im^y njTS 
ron«?ci I'^'D St? i*:n-.n is vh^ i« myata ^^vf "cs nt nm f^Sn jtjna 'trcrnpjm ^'Srtca 
rsjn^ nicOT \d c& Tarrc 'bS pc«« x^m rrrw rry«^ iS'SJO ♦ nrro 3"*n »nar nna 
roa nmrni vww' t3 Sen s^iyj Nrwa y^yjn nv ntsw moy naDra Vtjw tea wi-j 
ricnpa onpD ViP liira sb^r iT.^i'2 tt^rcn ^na* nm irra ^a tno rrr pm wp t3v3« 
n'c 'xro ma' i« "iizTs .-utd 0a^i|^/^ien<t^niinfcyn6glcti:^|anjTt?erJ* i6a ;©e?r. Xt^ttt^tt^ eiitt)t(fttn3u!5entfjum$ in. (^stvtuU jeHgeSRC&:&nnfi--BtU(*s ^►iDttes/ banner ^At iJterestinbcc'B.rafftgti' 
gebcii/ i?<t j5 burd^ btcfelbc Seicfoen nnt> Wunbtv gefdt)e^cit foUen. 2)er> 
ie«tge aurf)/ t»cir (tclt>5crfelben mti:CSi(Dtte0tX>tUen bebienet/ t»fe &te 
pFopt)etCM03et^anbflben/)ober5ur^^t)pe<Sa>tte«(f€lbigcbroue{)ef/)i3?te 
Ste jfrommefrGu tf)m pflegint) bev ifibvcben (.im ^imm€i)belicbt/ unb 
^tecunte»r(auflF;5rDen) aagcnc^it iwib fJtrbt ntd>t m bcr tHitte fctnes 
2tltcr8/ etr geedtt) auci^ nid)t in bie ^^jdnbt ferner ^embt/ bcetuegefi 
*@offrtiE (<»St^ ^^^^l^^ ^" ^^'" pcoplxten ^cremia/ C Jerem, i. v. ijO^BanH- 

« iifd>tt,m ^f QUi^ wiber DkI^ fircttcn/ foflm fte &cnno(^ ni(tt wlber DU^ fie* 
rSilfgen/ bmnidb bfti bft^bir/ bag f* m errettp. »c?er «bec bte. 

Kottc&en mia/ (elbe rtus (ctnem cutttten ©inn/ unb nid^t juc iS^re <S(l>CCt£Qr 
^^t(^ ** ^ebraucfjct/ bern^Pmitten in feincn Cagen aaagerottet/ unb faUcr 
tnfeincr^dnte^n&c/ unb ntmmt en&Itc^ em bo(cs ^nbc. iDrtbei: 
fhQenunfevel5kAhhimn/feUgev<Scbdd)tni$ wcv bie €vont brautfoet/ 
^erfi^erbA^munb/licbt: lOann cin f<fldr>ev ifi xvie ciner/ treld?ec 
5cff:^oitit9sKtng;/obcrfetnc(S>e^'IE>tcr/obcrfetR ptttfcljafft ^cflotjlcfi 
bdt/ unb fold^c 2)mge braucf>rt/ barbiird) er bee (Ecbes (ci^nlbtg tsjtrb* 
jf« ber ^jlatas/ treldjcr boe^ em cccbter jpropt>et getcefen tfi/ unb von 
©cm mtfere 3^«bbmticgefeg«ctec(S<ba^tnt0/tm€almubtrdE>enBu(i> 
Jevamoth (oDer Jevomos) melbcH/ ba^ ctr emcntria^en ge|proi:^cn/un6 
etn(Ceber;;^amtirt)nx)crfci>lij?^en^abe/»^ gc/irajfet xcorbcn/ unb in 
|einer^ctnbe^nbcgefanen/T»elc|)ei|)« umgcbrocbt pahen/ trie bai: 
^lbf?en C'tn ^alrauD) gebddjt xt>trb/TX?etI er etnen von ben ^etltgentTa^ 
men 5« femcm eigenen rjotjen gebrait4)et ^at* X^imm alfo biefes 
xvol in adtft/ bann bmrittnen tvirb etner/ ber bie rTa|>nicn ni4)t mit 
CBlDttesVOiUcn^ebrrtud^et/ ptobtrct/ wann er eta>«nn eince ga^en 
iLobes ^irbt/ unb mtlten in feinen C^igcn auegerottet a»trb / anb utt» 
8«8£,ebenlommet. ; 

3n Dem ^iid}(C!nScbevet Jehuda trfrb fol. (^4. co!. r. numero ^r. BOH &eW 

flflfictjcn SBunDcctrercfen auc^ na($fbl9«nD«<5gelefen : m-p i^AynnBto o 'n^oa? 
{IT 8f3i 13' jwi9 13^ nx wyirr '5 tibxi 37n' Tia yrpii mn 'Trrr r* n^33 ij/i ujvc^ 
«i inn 'O -icjrf -\y%i -^pn -njj- cw lyxi ps^ ftnn tan rrfr feipai fcrti ^if^nne^v 
^^nrrrr D»'ij?n tis 9>^n^ o^ iw N-i-in Da« ifl/ 3* ^Abe gc^ref / ba$ in 
©p«nt€neMiig:egeT»c(enfcyn/ iXKtd}e (gtgtn Bie ^uDen) eine Jlift unb* 
wrf«d^(;e|ud)Ct (il^nen 35i3f:^ 5u t^un/) wnb vorgegebcn ^aben/ baf flc 
«nen j^naben in cinee "^uben ^ue gefunbcn/ -n?elcf>er umgebr<}€{>t/ 
unbjegen bemVjcrgen ait^gefpalten x»ar ;■ JDesbslben f^gteh fie/ ba^ 
gw^atfhi ^te juben i^mbas v^tQ k€VAue gcnofnmcn fatten/ «m i|>r ^e^ba* 
•*"*"' wwt jw^«(m^ i&6 f<«n4iw b€¥ Don Salomon L^i b€v eJB f {waentJmin/ ^H Vla^mcn/xvotAuffbct%n(wectxs:>ai^t€/ urtb fagtc/ •meci^n umgee i2[^^fa^' 
hvcidt)t/ u;it>i^m bas ^crQ ^ec4as genomrtTcn |>abc ; «nb fey fblc^s gcs '*"*•''**•** 
(ifee^en/ i>4imit man gegcn ^te armcn 'Jut>€n dne Urfarf) ^abeti / (unD 
tbtifn fol^e Cfjaf iu|ct)j€rben ) m4c^te. S)et5lej^?«t gjcempef fteOef auc^ 
foi.45.€ol, i.i.Hutnerojj. ingemelDtcm^udjteinScfaevetjehiida. ^on)ii;& 

eU£|)iHtb<ra^«l'^Uci)NiIcfannith(o&ei'Nirchmas)chajim im zS.,€apit€l &etf 
t>ritt«nMaamar,fo). 14;. coL i. Qlfo gtUftUi H'i e^ii nVnpn vhvht' Syn sra 
f^^'oo Trrp 03\yn3 vnnn nion »{<n ^> ^ttn p"on ;aa nan?^ prj ^aipo insf tun t« 
t'Wi avhn nuran ^lya dj . irwa D"pi ^n p'*c^rT 'ryS n'?a naiy nnsa nnjfl wik 

jnni npTTDa ytn rtura yaixs m'jwn ru^nni ntm m jjm td .^g^Di (?ru ^-na 
vain uyn tr'^tyn oj? icn^ .■ra'Tn ^j* TD'pn '«'jk i{«yi mana pwa t> t'j^«^ 
vn o'n ^N n^-a rm ^nsn 'n «inn rt^'^a i^xi . nivna Tjm xiarfi a'3o -vyrt ^3? ijni 
*V3X lyiii ^'hi 10m O'n nyan n^^ 9o my crip rma o'n <"«(ik-!l^vi tra 9ti3 ij» 
M^ruTO trnw mtscwDnn muTf e'on nnarm ♦ y^2 Kicsm tsws lo'pn nv:i» 
^'nn '3*Ma rai , o'n-in nav'i rm 'n t !wn rrnwa an . tcdc p.x m'iiirjn m^jis^i 
tra n^ij n}^ 'nm aynni -npo aT^jn ^y -ncy iSj' »t^i 'n ncwa rws nun'a "i«f« 
ino ana .Diaxf'i acin^ m nn'n 'rr t 'j ,t«o nrrn: «S iTicatrsf K>nn.Dva rrtfyyt 
T^ fn r^n xv^^ iznhi ccot p '3 isrpn sen « n^isr c^n in' cno 3>*ia D?Wi3"»n3 
Kinn ^n nynn nzD ^ jo jn d^ds .am rwytsn rnyn nsio ^3 isro p .irw ^ 
fa'Tinrn ^3 y«i nsisya waan mvriD o hra hyipo |jnn russ tnp;>n tree osn n'n 
mn o iiryjm v^j mm m'? ^y d'3UT3 ir^n mar nrw do ^'un mp^ B'tniya rn 
nvna oipo i^n »^ jw J3 ^y n«« .nycap ttjcs D'ttk a*c3 msiys iS^ ftwsCT 1^ 
:invyo mTVi ntrjcn t^t .t3 6a^i|T/5Dccjcnifte/trtlcf>etrt>a8]5ud|>Schal- 
fchilech hakabbala (oDrt Schalfdides iiakkabbolo) genwclE>t t)4t/ ^Citttf 

fo'. ?5. CiniH-'inem ju 2lmft<t&ani g^Drucftcn €j:enip{ar fttbct eg Fol. 4j, 
col. I. )ti>a«gcftaltc»t«mflugertnann/ bet cin (D^bbaltfi xcar/ $« 

?ettcn t>C8 Rabbi Mofche bar Nachmanf«y 5um^CUCrrer&ammetXP«r- €!nef»I tit SI 

ten/ unbbA$t>ie\eni^en/ T»eldt>et^n ^ben verbrcnnm foUen/ «b f|{{t'„*'"^*^'*' 
fiatt Itmcr/eintiitSfel w bAs^euev getcorffen ^<^n : nad) tern ^bcnb* broant »«>«. 

<5cbct (;bci:6C6@;:bb«t|)6f€y eC3U bcm Rabbi Mofche bar Nachman Qet 

fommen/ unb frifc^ unh gcfunb goocfen/ i3?ie ^tfelbc tear- VOk 
ttucb/&age)ec2sayfecGaroius^cr-^'mifftc/im 34t)t: n^o. rusdxberiSr- fj?|]$j*'' 
tfc^affungdct WeU(0a^i(lim5"l)ivil)ri)]iiT4i.)trtc offenb«^r/ ujib in caroii W* 
alien ilan{>€rn bc?4nnt tfi/ mit etncmgcoflin Rrteges-^geer / unb fe^r '""jf^^f * 
«i4c^ttgen 'Cold/ fid; <tuflr&a«meerbc^b<ny 4inJ> bey *?:cri;miJ?cct ©wsMwi*' 
•©d^tff^S^^'^^tic: unbulserwoniKrc jnJeiMajcFca flbgc(ec<elt/ «n^ *«*• 
bey2Hgicr/e.iu«.pSt<ii>t in $>cv 254rbacey / «ig€l4afe« x»a«:/'pyn 6e» 

3c z JR4yi 1 64 tJc^ I. t^(W 5c5 ^nr^ecf fen ?ut en t^iim^ in. ^aplul 7S>&ff(V&fLcatAttffbAstv0dmtSLant> geg4ngcK/ ur,6 l>iben bit Zva^ 
bcv/ toelc|>e«iiff^atrtigenpfcr5cngec{ttcn/befctcget/fid)au«^ rings 
«m tie &tabt ^ecum gcieget/ unb tiicfelbc belagert. Un5> tt?tc (3t<D<L£ 
tiefdbcXl.A^t/einenQt<>ffenXCintAuffi>em VTicet babe lomfmn lap 
fcn/imi>cittmSd>tiQev&tmmVOinb Qcwcfen fty/ Oa^ auc^ ©(D«LC 
Jk»etnecc6regafmenacl^t5mf4>etncn(i4rrf6rt (I>(t*"OPint> getrtcben/ 
linb&aflclbcbefdioltcn/fb&af (emeVOeUen braitfeten/ unb &e8B.ayi 
ferslUutc/n?elc^eirtOcmSii)iff toaren/ n>ie ctii Ctunrfenec fj^) be< 
»«?cgetc«;att4:jt^rett7ci^^dt3iinic^fftgema(^tt)abc/ alfb&ag funjf^ 
jelxii vofi ?>crt3agt-Qki;fffeH/ im& jwey von den groflln/ von ben mtti 
t€lm40igen abet etne un^e^lbbate JTiengc 3crfc^mettect urorben/ 
«Qc& bie geTQ7altig^^:»4n& &es ^iS15^:S.n libcr ben'ubrtgen getcefcn: 
^y/6ag il^cetTTafJe ^erbcocfecn. @o fey aucfo Oie plage (SvDttes 
fibec bm Solbateti geia7e(cn; / t»eld;e auff bem trocfenen ilan&c toa* 
ren/tJag (ter»cNP*^co(iun;>^ung€rrtirf)t auff i\)vcn ^Ht^en ^abcrt 
^etjeit Unncn/ uni> cin fftoj^s CScfcforcy 5uc fclbigen Sett 5" ^"P 
fer un^ Jl4n5 gextJefen fey/ bccgleidjen rwdt) ntema^lcn gcf<f)e^en/ 
tJieteetl bie ^anb &es ^i^vtn gcgen (ic ia?4r/ fie ju plagcn/ unb in 
^as t?ci:bcrbctt juflnr^eit. (Sintge bcrfclbenfeynbnr€{>basS>^trert/ 
ctntgc bucd^ hunger geflc>tben / einigc ob^r lebcnbig in i>ic Orube 

?:efa^iren. 2tls nun bet Sayfer grfe^en/ ba^ er von bem -^jimmcl be* 
ctegcttxmrbe/^abcer ftctr rcietTer aiiffgemai^t/ un& in fein S^ano 
Hv^eben, ^unm(J aber t»i|]fn/ ba$ cin getriflTer tjoeifer tTJann imb 
C^bbalifi/ trjcldbec mir feinem 5«na^nien 2>oran; jge^eifl^n/ tie Urfacbe 
&tc(esgro|^n@turmxrettcr6gct»e(cnfey: bannalsbcrfelbcbie gtroflc 
l6rcfa^cv«5c2t«geiTfa^e/tPi€allc2J»ben um bas Hebcn fommen v^^* 
Sen/ ^ater etlid)€ tjeilige tnCa^mcft/ bie au(f etne Caffel gefcbriebeit 
tt>«rcn/in baetTTccr geti7«rffen/b«rburcf>beficlben trellcngcbcaufet/ 
onb ftcf> ^fftig betoeget/ bie Sd)iffe and}/ voie 23lcy in ben ftardeft 
XTafjerttjuCStanbegegangcnfeynb/ tciebujctjonge^et^afl. 2)ea^ 
xwgen^t tbm«uc|) bcr^6nig(t)on 5U5i«r) in bcmX'or^fft bes inner* 
^•H SwomglidycR ^oiijce/ piag$»r tX?o|^n«ng gegcbcn/ unb i^n $tt (ct* 
wcm :2^t^ angenommenr 

?ajOgDenSehembamfTipiiorafch angebif / fo tVtJt) in Detn ^Ud^ Rafief 

tanooncjac^affogef^riekn; -o rt:D3 oi'?-;tt vSy «ti rwa Tsrw r-neDrr w nt 
rw TDi' car cnyi» TTmrr ^jn sttnn" '^nnTT "Tsrirnytt^NrT ^yi ma" -nm ^y win Torv 
lot «^ inw 8npr> «^ nntm mwr :sw jeVrrr 9yT mo* wNjitsct hy unx ainyr liCD 
:'!«"n mo' 'p^f "nnu iiwi imx 8nj5'tt"r3 ^t, mryro ^35 'pj7 Tno rEix Bostft/^ie? 
|cx:^be¥^Schea»t«njajgliM»ftii, be({erf un^ ^^piKf(rer iTM^s/ auflf 

wclc|jenf rpeKtcm &cr ^ciebe fey/ in t>tm ^lifd) tllelbung get^n ^^ «?arm sche- ha..nv- 
einer benfelbeit ubcc ctncniLeiiifel mclbet/fo begt ebt er (icf> mbte^lu<t>^i i^,^,,^fri 
ubetein Stactj fo wivb c& ijusgclofltet ; iibtv tinelB^vAna^eit/]^ trtrO mn^ 
(ie gc^eilet : iihev (Scbcindeni fo roec^en fie vertricbcw. XCami au(J» 
jcman^ «>€tTelbeti mdbm^ tlyut/ un5 (li^reibct tl:)n «uff ctnen Jein&/ (d 
xwr&etftetrben: <iiif(cincn^vv(d)znbmVse^enun/ ('ivokbev t^nlte* 
bcrt. ntmm5kJ? aber in ad)t / bag bit bcnfelben tricot licfefi / cs p 
t>anrt/ &a^6u rein iinb faubcv »on aUem Unflatt) fcyfJ ; &ann wet: t|>rt 
litfct/Unbnii^tttinunbiatthttift/bcvxoitbQexpi^lid) (ierbcm Sour^ r.r « sm 
feicfen5HabnKn:"o«auc(;^?}?ofc7Den(S.(3pptict CD«|f:n Ex©d. 2.v, u.0eBa4)t|WJ[f^wj 
tvirO/) Qtt6:>w. babcn/ tuic in Dcg Kabbi Salomon jareFii 21a^U8ung catubery 5(„ schem 

UnD im ':8uC^Zer(k tamm6r fol. ^4- col. 4. JU UfttH l\V (iveil*). 14. «i«3f'^««''^SSw. 

itt s»?ofi 9efiigti>at/(5pi:ict)|l5uDa^/m(<J5urrwiirgen? gbenat^' 
trann er Ijvlrt*; fagcii troUtn : milt Du mic^ nucf) Dui:4? v&prcd;ung einiga 2Coc* 
te umbrmgcn/ roie Den (ggpptier?) oHtro gcjcbncbcn ftebet: dic>^ w imo 
rnEon dip3 iriw Da^ift/^jtcr^usletfncnwtvv&a^cci^n&urd^benSchem 

hammptorafcb gctO&tCt twbe, <So ifi QUC|) im ^ud) Zeena ureena fol. 6. col, 
1. 2.inD<;tParafcliaNoacJi,QUg&cmJalkutSchim6nijuUfen/&ap tin SJiaS^' 

(em ^a^mene ifchtabar, mit tve!(f;cm Dec (Stigel Stbamchaf. Unjttc^t bot tcei# 
bentvolIen/Dur4)D«n Scbem bammphordfcb m Den •t'irttmtt S^ffli^wn f""!^' ^^'^^ 

in &cm ^ijicbUtn Ben Sira tciCD fof« % cot 2. Wn B«f Lilitb ( OtCC L»lJs, ) 08* 

2lDGni^<c|tccgrauengeme!tef/i)a^ri<aij(^DQDurc|jin Die Sufft gcpcgcn f<9/ 
ttncuntininremF. gaptttlCiefe^crfimiE^eff^/mttmebrerm retrt) angcjeiset 
mmn. ©leicbfalgTOtt&onien in i?em 9.€dprfel Diefe^ erflen ^^ciW gemel* 
£)etti?crDen/tt3iebecAbifai Durc^ ^fredung time'^af^rv^tm gma^^t t)abt/ 
Dap &eE^5m855at)Jb/treld?en tier Jisbiijon Nob ^at foDten troKen/ Jttifd;e« 
^immcl un&grD«n/unBinDcrtuf|tfct;fteb<n blitUn. 3)tefr^ abcrfci? !)[«' 

f(ifcb,oJ)€rflnDecebci!5gv^^a{>men, , 

'^ 5£)ie anDcw ©Jt^nung Der gotffofen ^uBen Utuffcttt^l ta^ tiemlKp &»«sir at*a< 

5a3wjDeirttmfe€(:.rtfnntct;t Dujc|» tten Schem baomiphorarch , fonDecn »ut«&^|fS!< 

$auhttipQi^<^t^tlfir}P/fO trirD CariOOn tn Dem affen Nizrachon pagina 4i.,-eintacun6«9i 

alfogefcfen: vn r\w2 Txr-jra ^3 taiifuZikftincWcvdcicynb^anhcxtr^^^*^^^'^^ 
gctoefcm UnD pag!na9o. Da fcmet ^unDWttjertfe geDacbt roirD / jteb«t 9^' tton tobc 
fc(jrieb«n : y:s)ym DToipi main fnjw ws rwy e|W3 t f»y '5 ne^K i^r tad 
t|!/ Qagc/ et ^e fte buri^ Saobcrey get^n/ trie t>te Sanbercc/ W?«^t' 
(agcr on5 ^djtrar^f Htifiletr 511 t^nn pfitQcn* (go mrb aucb pagi"* 
i?9-Da|>lbft«nconibmolfo9inTvl&ef: t ^y i'tt vms^i ^di htx rivso '^ ly 
;epBf'3 Dftg ift/ Wifiet/ttog et cm ^nubevtv ge«>c(cn(cy / i»t0<Ui« fetnf 

X 5 *C)mi* g€6 g)egit^et f^fee< fflttf(ften3utent^Hm6 m>gai?fte t 

ia>oii&er ^urd^ 5<t«bccey gct^an ^be» UnDpagina M.twirD utxc t>i< 
^orre Exod . 8. v. 7. 2)4 ttjat^tl Du 3»»"^*^^^*^ *»lJ4) ftifo/ gefcbrfeben : joa 

«S mip "m vrw nvo ts'a t^'BK •'inv.smEOT Dvj\r jrr-K^jy -un ssratt "on "0« 
tnyaa rrnv p'^u piya awD 's e)\?r3 't hy rwy treofsr no ^3 x^k p ^thk «?"3 ijtp 

icfnyn ^3 nn«i Oi«5i|l/^a^ec(a0t5ec Rabbi Abraham, t>ev ^rembbiiitg/ 
welc^ec unfcrn iShaben cngenommcn bat/ t>40 3ii:fii8 ben Schem 
tammphorsfchnJc^t getfufi t)abe : 2)«nn fje^e ju tHofis 5ettcn/ welt 
d^abod^ tin ^eilrge* <Se(c^led>t wav/ ^aben fte t>en|€lben ntd^t ge« 
vouft/wievidtxKnizctiftetbannnitd} felbtgcn ^eiten bdannt qcxvc* 
(em 3btt\^AlbenfyxtevaU€&/voas€VQct^ixn $At/ bnvd} ^aukevcy vevf 
rtd^tet: 2)<tnne8/tc^ct tn 5em tSrangelio gef^ricben/ ba^ ecjroey 
3a^tr in tSgyptcn gctDefen (cy/ un& bafeibfien ^at er 6tc 5aubc«y ge^ 
lernct/tfie xDtcO'm ^iilmuLtfc^cn Tradat Kidduichia fol.49. col. 2.) (agert/ 
. ^<»05e^n tn<»a8ber5iJ«bere^ in bfc IPCclt ^runter gefoaimen/ un& 
5J|^{frJ^"iggyptenn<untnaa6/6teubngtU?cItabetrnur etn tH^ae t)arx?«»n gc* 

Soufcere* w nOtttmCH ^abc* ©0 tUirD aucfe m Dcm '-Suc(^ Chlfluk emuni, pagina 451. 

j«jr« &attti. j)0,j, @imon gefagtyDag«cDurcf)3aub<rep &ie£eute D«ge|laU »ecfu^r« ba* 
be/ &a^ 0« ibn Doc eiiun gottlidjen 2)?ann ge^alten/ unD folgft Darouff: 
vravn vnn« o-nsin c'xnsn p'sbi rpirja o'^'p rrra? w mnis^ k rrsT ;k30 
: ta'n njm nnx itt^so m^xS p ids Dag iff/ /jicraiis ^ben x»ir aiK^ einen 
25et»ctggcgeHbieia?un5>er3ig(li/ ba^ ft^ ^in^'i? oaubercy gcfdje^cn 
f€yn/t>e»x»cgen^aben&te^^infolttge/t»eI4>etiAc|> i^m (cynJ) verfut>* 
jret roocbcn/ (oa^ fie an i^ngegiaubct ^aben/) i^n «u4>»oi: cinen (SdDCC 
gei^lten/ tptet)u t?cutigcs Cages (icl^t^f^- 

^g ij] aft'o au5 biefetn unD Urn socberse^eoten |u fehen/ trie gottlofc 35in* 
gt&ieunfjnnigcSu^^"/ ^'^^ ^<^ aHecfjeillgften unD unt'd^ulDigften ^eijlanD 
€l)cifti> ief>Kn; Cafjeco tt>fcD auc^ tn Dcm ^a(mBDii(t«n Traaat Sanhedrfa 
foi. !oj. col. I. g^fragt/ wa$ iMc ^ocfe pf.^i.v. 10. Unb fdne ^lage 

MJlrfe gU &dmr ^Utten fic^ natjen/ bf&cuttn? unODarauffgcantmoc* 

(et: .nvOT i«f pa o^sa ilj'van mpav To^n w p 7^ 'rr «htftaiiil/^&^bufeu 

licit ©o^n ober ^c^jiingcc |>abcn nnJgcfi/ roclcbcr fetne Bpeife offent* 

A'.PhA«iiH« Uc^\>ccbrennit(Dag i|l/wm wd;rtn 233tg« flbwticfct'^eijCKp ur.D 2ibflotre«9 

5L*^IS'«<«t>«/unt>fol£6< ^e^w offcntti(f) augflrm/)n?te3^^ftt« 5<c Ha 

fctt6i«ittc6t tt)«n^at.Sa$irf5flnenf)ictau^aui|)»enii4nfttt9licbobni;l?men/&Qg Dagicn;ge 

JwjS'^^"*^^'"^ 1^9" '""^^ ^^^^ ^^^ t>Mtu ^itmd) @cfc»abe in feincm Jubifii^m 

jrfchu No«ri ^TycdntAivul/ im 2. (j«pite! beg crftm ^l?eag anjtirfety Da eriilfe fc^«ib. tt>tn 

rt«tT«!jai. j-j^^,„en3igru mtgbr4u^enftcrn<mlid) Di<3uD«n) 6cr»iaf|cn un5 bal* 

tc» i^ aifo «cr4<^tU#/&a| w«ii ^ 41*f i!?rjtj^tjji>c; (i<j^ cviomenjmti) 

bit. biefclbe auff tias fct)m4^(tc^^e nennen woUen/ gleid) ale tx>«nn m«i? 
fii^t/ buunQc^o^cmv S.(dev / o5ert>u iCr^fS^dm/ fie ^ic(e{6e jefchu 
Nozeri , ca^ i^/ ^tSQUtH »on riasarerb/ ju ciner XJerfsbmo^oH^ 
^ctflcn/ ols ruoltcn fie fagen/ t)B i?tfl em bofer £.cd€v obex ^abe / «(& 
^iSfi^vonnajaretl^ tP4r. ®te}i;^ tricD oiidt) in Dcs bcf cbrt«n getDmani> 
^tifm 3ttJ>engeif|eI/ Im itrcpten £f)« J^/ im &iecfen dapif «I be! cdfftigef/ aUroo 
«rt)en3u^enfold'<^gleid*mQ0!gtorbd{f/ unb fpdd^t: XVann i^ l^inbtt 
^abt/ bit bofc BuEwn ^n^/ un6 nktjt taugen tccUcn / t>ic ^tflct i^c' 
^i^^ts/ auft^icje tllftimr/ ey trie ein Jefcku btfi bu I UnD in Dem DciU 
fen.€aptrel Deg Dntrcn ^beilt! fcfcrefbetec olfo : XSPann bie 3at>en 3i€(unt 
ame^rIt<fef?ennenHcn/d<;0 fie es ctt»<;n umbevCl^tifien zciUen ^W 
ntil^n/ (ot)eif{en fie i^n Jefehu. ^ergleicfcentrann fi<iibec i^recigene 
3^tJit>er5*rnigfeyn6/ unb fonfJeinen bof^n unb rerlauffencn Ji«cfer 
unb Buben nennen woUen/ Q> fpredt)en fie J^fchu Ndzeri, ta^ifij 3«Sfu» 
voiinajavet^/3ueinerX>erjlt)nra^ung/al©tJ7olten fie fagen/ bn btjl 
eben fb etn iecf er uni> ^ubc/ als wie 3<^fw8 von n«3atct|k €<^ bej^Urf 
gcftlncb<;^glela;fa!6Dcrbefchj-fe3uD?@amu€l gticDcicb ^rcn^/ in feUwitt 
^licilein/ tvtlcfce^ec btti^ibifd^cn abge^tetffte« Q4>langenbalg gerien* 
net/ aUwoecm Dem erjten (lapiitl in. Diefc SCortc auubriej^ ; Soewi 3ut>c bcre 
•ntJernauffbasaufecflcxjerfcfeimplfcmanU/ fo^eif^ter i^njeichu N6- 
ieri,o5e»:t>ttToliii. 5X>iUetnecunteri^nenm(^tgutt^un/ ^ahmbit 
3u5enuttter€in«n&erbtefe&Sptt4>x>70irt/ un^fagcn/ett^ut wtc t)«tf 
Tdlui, DQg !ft/ xcte bet <S€^enif te, 

3)icfes aHeg alec iji nuc^) tieimebc Dq^w iti flfQuben/ ttfif In bcm Sepfc<rn„6 {|i',-pj,«^ 

chasidhM numertMiOf. btfoijltn ftttD/eimm Def nf^tgUt t^Ut/ time ©ettlofen 6ff»{)lra/e«na» 
9Jal)menjugeben/Da DitSDortCQlforauttn: ifnp9 rroo yen |>i^ vi pnv V' "^SlJKr'roS 
p W20 i:pr -\m mp' yzn upt yn i-nw^ a\i "mop- wy pny pii?yrao 'ii^BiniKDW9la{)mm i» , 
!«nx tra^iff/ttJann emgcredtjter oDer ^ottimei: tKTann cmcn gottlofeii^**** 
Qol)n|x;t/rofftbefo^Iein&enfelbenCg|«u ben So^n Jacobs/ ^f^u bert 
6o|inntmrob8 3u nennen. Wrtrtnaber&erfclbegottlofeSo^netnert 
oottlofen^ltf-tJcter ge^abt^t/fe mug man t^n tHknaffe t>en S^^ftf 
^d^8 ^et(]err. ©ann reeil fit cintn onfitratb^ien^ofjn Sfau nennen foir 
rien/n?ejlbec€rauetngetrtcferSD?enrc^get^tfmi^/»ieunf<n inDcm i6.(iapi* 
fel Dtejeg crflen ^l^eifg weitfauffrigflug ibrcn 35ucbern ccttjtefen roerDen itoirD/ 
fb i|lgacnicl^fjuitreiffeln' Dag ji€ eincir foId[)fi1 unarfi'gen ®obn autb JtCthw 
nennen / Dtctt)«ii jTe ^i^mi':Si ^AMJl^JapcrlJc^a SSJeife wc einwi rucfctofttn 
«W<nf(ten Ijairai; 

^jeobg<Da(^teb<p&«9)?cpnun5<noffrt)er»on Dem ^oQifi^en ®«(}g<*' 

tbiio/ tS'S !gggij:f)cn^ beg mHdm gujm^mgnLgapCtej. 

&£" SrCb-^y fon&ccn Durcf; fcuie ci^nc ©online J^ratft unD 9}?ac&t/ Die er 
liKun»«a(^Den:inige@oi)n'^£>tr<i3/unD n)fli)re 9)?el^£ag gebabt feat/ get^an^abc: 

*f""r^''T""ir>^«E'g''>l»«'-.Dagt)l/f!ardfer<Si>rt/anD^?'Dx aviad, Dngirt/ "OaccrOcr 
Cfaub" ^i^twflfett/oDcce?5t3ctrTOAter g^ncnnct frinD/tvorausflaciict) jujcl)in if!/ 
«9 mmpc-^^J^ai^scit rturcf€unDea)yi(^Oit/n)unDuti)att0tet>n folre. e^o bcit<t 
SjAaldbccuncrfcbatfeneengfilDcg^gncirT/tPdcbcrjurSett Dc^ alten ^efia^ 
m<Rt^t)u{fdrtigftd)batfe^?n lo|T«n/att{erpenj Man6aho-cteJuu.c. c;?.p. i^.ju 
fcben-jerfc&tenen/unDgcfcdaef roorocn/mie st i)ii\J(/ jur Siiitreort geseben : 
X»ammifracrft bu n(ut> tiiemeni n«^mcn/ t>cr £»cd> -x^si Peli, cafi W 
Su^^a•baro^etwu^&el:tbatiBtjtf S)a^aucb DiefOorte gfoia oon Dctn 
0J?c§iaiut):cticf>enpt>n/ b«|cu3cc -^tr R-ibi Mofche bar Majemon m letrwm 
$Sci«ff/ Det iggfereth(^oD<i: Iffgeres) hatteman genemiet voiti)/ unD biriten (m 
feinslpher niizvotb (oDiT Mlzvos) ju 2lm|?ecDam geDcucft i|l/aUt^o fol.127. 
col i.Dejfelben «ajottealtola.ut«n: ibv tS' o naxa ma«' w rapn i-? sap 
rm mW ivt^ '3s« ti3j Sx yyv ^e9s raw jnp^i isrr Vy msran wi la's r'-u p v'? 
•018^3 rhv^r n^iyo inf?^T5?r j»TinS r^^Mr^n pi ^y W wpef Da^ lit/ 2>ck 
bciltaettebenc&cycte<Sa>tt:^ati^nCDcn«»?e^iani/ rate Die wthttQiW^ 
SDorrc ceutt* auflweifcn) mitfe^ja rta^men (^enennct/ x»«nn gefagt 

wtrd: Ungt|fe{n^inb3ebo'oren/dnaot)nt)l un^ geg«bm/ wd^ 
tfce$JDerrf(tafft()Iaufrdnera<:^iJl.tcr/unJ)erl)atreimnCm»^meti 

ammm wunDerbac obic tt)un&ect&atig/ sKat.^ff aicecr® ott/ewt* 

aer abater/ Surff/ 5riet>e. ^^^eti^n ^bcc EUDa^ iily^Ott/genennetr 
oerd5tebetliyperboIiccDa^i)l/aufrcinc4bcrm«^tge •Reb-2ti-t/ wii Oac-- 
§uri 511 ve'r(leC:>cn 5u geben/ ba§ feme ^etrcUgfcit f«rt«n.U<^f f « 
Alice tmnfcben >^cvrlic^£eit fcyn rperbe. 2li|o irccDen aucf^ Dt« 8«Dad}te 

SBortC ;m ^:SuCb Rabbdth (oDeC Rabbos) in Devarim rabba <oDSC Deyorim rab- 

bo.)fol.2js.col.,.Bon DcraMeiTja auggele^et. :?)annncn »r«A!'*,-Jrtf ill; 

Rabbi Mofche bar Majemon, Dug CCCfelbtgC DUtsfe eiftfi U.^ama^igs dM^'Mt 

El t)a« ill/ @OvJ^ gchcnnet rocr&c/ bann t&m folc^cr ^O^af)mc/ ai# Dem «nMg«» 
@ol>n &Ont6 cigemlicb jufoinmct/ n)c[c^«ii ba^ec btroieientwcD/ tr«tlccau^ 
SSatcr^er (f Wiafdtgoneanef/UJiDjJon ibmMich. y. v.z.gefagt wip/ bag 
fein 2tu6gang vcn *ZxciQUit ^x fey. vSo tt>!r& a«t^ Dec gja^e ^ig.bbor 

flOein aegebenmie Deat. i o.v. i7.Nehem. 9. v. jz. Efa. ro. v. 21. uno Jerem. 

Oei <rlic&« iabl in Dec mm ® d'"?^ &i«!« pSe.^eutung bat/ fot'Decn ©©JC gibbor, &urct> uroi srhx Elakagibbaia, tret(^e5 <!ncnfJai-(fen<5<Dtt^:tfei/ 
anD Avi ad Dutc^ t^^a^y^ 0"p Kajam lealmaja , fo tiiKd t&a?ig Tr)4^rcn6€n 
B-Dcutet/ubcrfeeet mtco. S^Op aba ^i)ti\i\ii Dec^jScc Dcr roabcc 9J?4iii8 \tpt 
fofcpe* n>;cD in rem fol9<nD:ii uiccDtcn dapitci Dic|«{ itfim '^til6 genagfcm- 
{t'cl; ecwicfen tvecDcn. sSann nuti Dem alft> i\i/ so bat cc ciic ftiac ^CunDctnjet* 
cfcDucc^}cmc«lgcnegorrhc{)v'^ra|ft/ alsi Dec n)un?erfcari unD llarcf c ^i^iOtt / 
nid)f £!ber / nk Dec -^cuffd Durd? Die 3»i>«n verg^ibt / tuc4? Den Sctem hamm- 
phorafch oDer Die gaubeccp f^. tt)an, 

Ubix tae flud) i]} ee eine oerffuf tt^^v'rieumb&tmg/' b(j^^l>rtfhii5 ftm 
^mi>itMc(i)^aubttt^'Oim(bmi)abtmc\Jmhm^aabair/aii<i)fm'^cn^^^ 
tinm^ot>tM (Xi^itmdia fun/ n>U €bct|iu6Dei:^crcAau4?iiac92lU0tt)dfung^«'» <'"<« 
6<j? b^iJ'r*«n '^u Alans Toleddth j eichu, gct|>an bat / unD bcnjcifcicj) folcbcefw^U 

OUiSear^U'-tiNiichmath (eDecNiichmds) chajim fo).i48. col. i, aflmoDCIC 
Rabbi Menaire ben Jlrael In Dem Dcirtcn(5jjpit«10«;£!&ntfcn Maamar.aJjb f^tils 

bet J 'Jii~i nn'Vo o^a-oi S nax t>:3nj?03i rr^'2? t3 ntKM k^ ninnaD nu'Ssf S"n ^^ox 
*-fl3?iiS Dcn 'm7iy ens' rm in tc cvi'2 nj tt^* nhv "u^ inn irn rmn nor® teo is^^ 
jni ni7wfj TOO nin^ ru p .Tn\t' v^y 'kj^j •^s's £)«os out kych «f» p9i if>^n nj^yeir 
onix Q'^y-B 1^ o'-cmpn b's'^jh n^it nnpyn om nins^ ix Bvio nvnn^ o^iya noj-s* 
fN '3 "p2n' Otf.TJ S'jnnm nSsn <t ^;? orrom irrfjjc y«^^j( ^«ioaf ,— wd jvm 
! pJCT '^yiBO cTwvnjn i:na' nstn nbyaai -own -ny^ao om« ^ys^ nna owa n^y 
bag ill/ Unferel^abbiiien/ gcfec{nctctr(Seba4)t«i#/ <«3cii rm Dcm^atf 

WirDsrc^enTradatTaanuh (OOCC Taacis,) tbl. 2 coJ, 1. unD in Dcttl Tradat 

Sanhedrin fol. 11 j . col. I. ) C8 f«vn5 i)rev Qcb!u||ei / trdc^e (Don ^iJOU) 
n(ct)t in bie vyanb e^iiee / bet von tbm gcjH)tcft roirb/ gcgcbcn trer^en : 
jfn &em Sjxn^t gcgen nic^ergatig J>ec Qoniieti «bcc jagct man/ cs feipn 
vitt/voeld)c buvdf das XX?crt nn'ca mafteach, ('o ein^nQcSt^fl^l b Ifct/unD 
in fen '^.i^jiiab-M m.p.T. unD Ch b-fftb^t/') angcjctgct trec^en/ unM>er..ii« 
Dt t &<r ecjle \8ud)|bbo M .Macar.tqg ttt/^er^egell/cep jmevr P Parnifa.orcc 
pamofo.ba^ ifl b'tc i£.vnt^VttnA oDcrruE>cung/Dec fcirtt- T.Tecb;ja,Da« jfl/ 
btc 2(uffera?ecfung x>cn 5cn Cobten/ unp Dec ttiert . Ch. chaja , f»a^ i|i/ 
^inb€V'<SchiXven/ C!di'i>ic<Sebuvt : un&l^abeiiftebamitangcbeiitct/ 
^«^ f«mCeuffcU5cr<Sctfty x»cld:>c (D(Dttc8 (SeJItn^ten ffyn"b/ emige 
tn^c^t^bc/ (olc^ctt>crcfc3a»ccctd>tcn. 2>C8T»egen xDtrft &u au::^ 
femen 5AuberecifinJ)en / x»on tern gcfagt tx)crJ>c/ l>a0 €r<3>ett>a!t gc* 
^abt ^4bc/etnen^c,im ber^jb fonimert ju la^en &,xcimm unbna^rung 
|)«c»or5ubring«t ; Zobte lebenMg jmtiacfjcn / o{>ec v>cr unfru^tba* 
ten 254rmutrcr5u erdffiien ; unb ^oben bit ^eflfge *r>«^cpbcten / ale 
STIofes/ Samuel/ »i:lifa/ ^^has/ tint- 4n5erc tL>re8 gleicl>cn/ Ourd? ibrc 
(Bebete 3« <8><Dtt (oIct>c iD inge nur getban / ^ann fctnc Cxcatuv eintge <Be«>4lt ^at/fejbige ins tX?ercf $u rid)ten/auffcr (5a>tt/unb trertJen 2>ie 
(mabre) prop^eten von bcnfcntgen/ 6te ^ofes t^un/ i>utd) bit^tnVov- 
^ttg unterfcif)ie&en» S^itf**^ \^P^^ Dte253oct« beg gecad)I«n Rabbi Menafle. 

€^ fei?nDalfs Du;cnt0«/ tt)eld?c con €bnrtogottIcf«r rceife foctn tucffen / 
Cog er Dur4> 3aube«9 ftine fJDunCer getl^an/miil^ln au* &ur4) Saubere 9^oD* 
ren auffecwccf <t ^abe/ungefcfeicfte €fd g«»cfen/tt>c lcb« mct)t cinrral giiru^t bft- 
ben/ Da^/ »ccm^gi^cegi|almu06/ |olc(?egni<f)in>Ql>rr<pnfj5nn«: cCethctNt 
^euffel/Der abgiroflte 5«in0 €()rirn/i^nen ibrcn @inn fo ijecjlocf ir/J)at{ ftJ "Sor* 
an nic^t^uben Dencf^nf onncti. (go i|l aud) Da? jentge rooM 5U beobacbfer/ D'-p 
ter Rabbi Menuiie ben ifrael m.IDcc / <« babe nJemonD/ ulti Die \T^ai)ct *33ct^pl)i» 
fen @Ottc^/|'D{cfe« S)ing« getijan/unD t)a^ DacDurt^ Diefilfctie ^rop^ercn/ uii& 
bL^fe?}?cnrc^c,i/con b<nficl>te»^tc.pf.etcn utiterfctueDcn wcr&cii; woraus tcnn 
untwDerfpceeblicj) fDfgcti&a^ 3€tUfi/n)elcba/ttJie ;m Q3u(t l«inToiedGth Jefchu 

felbflen gemelbet »trD/ emtge ^obtcn auffecnwcfet&at/ jum nxriigft^in e.n 
fcommcrttnDn)al^<r^rop|)«tgen>efenfcr>nmutre. /Dietcdi aucbiiitetn 7^* 
2Jfa(ni/ V. 1 8. »on ©Ort gefagt roirD/ b<i$ er allem Wunfeer t^ut/ wiD a al« 
flfler5fln&3rrrlbu'n«iDiuful)r«nAjnDelne fcpanDItc^eSibgottertpin D«n fct^ttang 
iubringen / mcl^e biJfe ©tucfe ldflecli4)er weife unfemi un'4)u!Digrt?ti ^cp» 
,telt)/»on femcn cbgefagffo geinDcn/ &en 3uDen/ nad;c!cfcgertt)ccDen. 

^Jadjbem wic nunauei Ot jn Dori^crge^enBen gefeb«n b«b«n / jva^ t>or Qb* 

fcbeu(icbe^ofl«:Diegoft!o}>3iiOen€f^njloD«m^€rcn/ flus ^irfiiffrung t)<« 

i^eBftfe (in&i^ten / fo ttoUcn n>tc auc^ i«^unD«c betrfld^tcn / was jie reeirec/ 

au^lektem^^riffe/ Dcni^mfcbwibtn/ unD»te«rm|emftScinDe Jpdnbegew* 

«te €trt#M then I'epn (oU. ^ie ^Ijbrit Deti n«uen ^e}tamenr^Ul>rttuiijJ/E!a^/al* Die gelt 

^ftiflet5dn»«|cin«8lfDDen^/ t)let>oniStt>i9!eitbeKin7ni«tifat/ b«i;fc«pg«nQbrt/ Dcc^otdit 

fimfmm- «nf<n3"bQtf3rc^Qrioif>/ DfremetrcintrSungtrttoc/ gifabrenfes?/ mlcbet 

^riftunj »erratf>€n bflf/Darauff er ifi ergntfin unD gcfangtngefufjtct wotDcn/ 

»t< Lues cap. 22. ^u lefen ijl. S)et ^euffcl ober bringel folc^ee in txm ton i^nt 

«ingeg«{ <nen i'a'tlerbuc^lcm Toledotb Jefchu,mit gr«ulidh«nSugcn wnnil^et / 

ttcitanDcrfliDor/ DomfternurDa8n«uc^<rtani«nt ©er&dtbtig nwcl;*/ ai<J cb 

^U^a^f^an^antit^iiatimenwtfltbvammdvt/ ale fitm fid; felbftenijT. 

©aniir man abetDe^ t"»'nit'«'8 fdidtibl«ci:<®riffe Darinnen fcben mogc/fu n>il! :(^ 

flDed/rcatj Darinmn ^ier»on g«funi?<n »if D/bieb«r fe?en/ Da Donn t?<»n pa^rira g. 

%ac|r<w« '5')''^ ^2* : r»^i:i nrpr cxnen wean -rtr rtrjr irst b n« ar6 ixf) «nprt tj; 
T^oth iRTTT^ no«n ^TU b« 'h2g njcp Tmaoi r^m n*wei mo rrsaa lyj o'Dsnm o'Tontn jvijy n« vnnx ir^«?'i mo a2"j?Di pa i^'cn^ 'n niiya iflist nvu 'Sw Daa^annx o vinsj 
rrn Kim vWsd nain ]yt2^ iS unnv'i v:ib^ mo") futsp mnjws iraiwn d'ipw n't™ mi 
1^ nD«T rtjwn injj'o wsra aa'Wi roB' D'io i3D3 o^ap'i iS o'rcNO p tza onip niao 

d9i3 ijwitf m 'Kirm nws Tiai<n tc^x Sd nim lyov ncxn v:?' orv idh\ : nnx 
Ni3« csrrji-w o^apDtt' o^ay iD3 'iiSapi 'nisii^Eiy onisi rut:^i n^i"u »nmj3 'risnpS 

'JJ8 IV' or^ iDjri wr n-i2i ■^■VK ^3 riK r*^^ it^i crwiKn uittn -rwyj n3T ■«•« Sa 
nc ins iran ns d3^ «"n Vi?' on^ iniri D^^tni'^ Tco 3i:^ ittr k3 ww W osoy i^st 
•j'y^ S3 n»«3 '.Ti d'SwitS vSjr 33T1 HB' mon 1^ wn '^b inwsn TOin «p r]Djn 3it3i 
»s3' p^ nin t<'3jn ms. h<3'j "^y Dn^ tdsi i^"? n« diw' ti insnp^ ryn S3 Dnn\ 
i)np'i nSi-u !T33 133 -p lyDi:' iiytoi nums ]3 tj? ^yi iinn Sy asm 'jy yrui pT5f iS 
nw's niD nrw na^o k\ti nai-n -jfjon 'si' rwN ns^cn rtiS'n it'n n3i«n 7« o'Tonn i«3i anra^ 
rrhn iTDS'i iT3y oinn vnw oupTin ^N•^p3^^^^^ taJio rrn am wSwptu nsTpj jrm 
{yni oynvriwa mix rn3*7ii nis'i ^h \n vins nvnan ns nytooiy sw .""oP '^''' *'^''<'J 
W3'i -n^ anp rrn kvt '3- arc mn ^vn^nstra^.'ns'miruyyTm nns ww pn"? nsSon 
'3 4n3it3i mw sTiTr^ ^nyT hy nSyn ^ns^orr irnins rp uy^ nroipno ns o^oann 
ncxT -VTJSDn DIP0 .Ti^yon p m r6 itbo'i •s\-\vS3 nnan ns nyuai yeoasin T1313 .Tfyj . .- .., ., -•■ ■'-- .. - 

ruTK ne^K crnu cyifya t^^ '^^^^ "^'°" "•' "'°'*'"^ •nab'Dn 'a? sai iv' insTOvn 
DTnn nnix ra '3TDt3n Sjtw ine nis*paapTnry«"«M'nw«^?i^f'^iy'iP'--^"^f™^3' 

Tiy iias'i oyjn nW33 airi «^sn ns nntn Vnsn dip nisri v^y it can yTWO )h ^x'y^ 
v*'> iDsn v^n hy -noyn '^ dot ns man vby it dit') tns no iS is'a'i no 'b is'an re" 
«ia J^V30 tt^xn rciy r^ on-iDs yx o'asn^ nsban itasni 'ui noe ^'sp ;ibT ts ini?i?' sau ^y. 
a^ ^y n^r "tk iios^'i a'o^n r6 vr^ : cmf's pa D'ryo rw^. sine '3^3 'I'sn j^rt 
ff-iaia -ny rain ^si ^xho isv OTjanS naSon losni -sin wsa 'sni3 o p -vsb mbcn 
'y^s^v -h ncanw nan inyi ^s ttrs idk^i vti 'He: nabsn '^s^o p'D3nn isvi -"jaS r6sn 
B^a-yo mpy'i orn ns sin p wnsa Tm Tia^> Q3'xya aita ds cno tns can W'l -uTa 
mis irnan owi tio^' nirs la'^sn ntas^ ctaann ':^ya laTn at!n -mis TiaSj 'bis inios 
orvhit TD«>i mw i=»n a'Mnn p tw Dpi -Kan obiyS ^a rm rr>rv ^^n p nma 

anai viama cn^s mn?' "^ik inw ^* '■'« '^'^"' ^^'^ ™* '*'^'**"*' 1"^" '"'^ ^'^P" °* 
fjri ts .n^ nry >v pyn ir^ ncs^i o'jia uyi -mjn pimon mis Tanicwii'TDrr 
can 'a ^"u ^pa sTpn ryn -[ina ^f)'! iip' ms^f no p bj ry>i D'«npn ir^S p D:sin 

,m33m D'WiT 'ipt inns laSi na^on 'asfj min' savi Bmrm na^n 'iis^-mn k3T 

2? 2 ■'''**^ i72_ g)e^i. X^fl g &eg mtfecc f ten 3ut)gnt^umg iii. ^ap^tcj^ 

traaisn p ox '3 Ticort nry -yffs ^ys eaaaV^ n^j?* ^x cyn ^3^1 ro^n SsrrrBvnoKn 
*fljn crc rjT,? rwp ny Drr-rr a^iyo K^n oyn ^ Vx vtr -sc^ri mw -rm ero irp n«T)» 
^ i:'3T TCT -1J3K i-^jr N^n msr p -am nnx TrwrnKi p'tm; jr.j; r-nrr rW -lox^ c:n« 
;yt '1.11 n-Tyni noi tn2s3 :n\v a^hpcn «\nr\ wr^ m iwiwr! '-iTi "nesS -prs p -pnN ^n'b* 
'«i fni^' DTTT nn« 'J3 "ha TDK 'cT 'jpr TiTi rryr- so'j '^j? ec^n icki rn;n p ttcd -inije 
oj'yi irryS 3\»on d'o-^'d^ -ajt ^k r\hyK nnp 'ro'^ n«' '^ntj^ ■•''• osi -,s^k ins pwsT.jn 
pxi D'D'iy pa vi3'^ rrnrt etai ^rjn wrn nt? ir» wici -nev x^n *?« mm' nnxi mini 
•B^iyr? Twa O'mis rm pKi didc rn ;3 dj ints "j^n nnn k3*i orn rivS 3"; rmrr n"'Bi 
CA -DT r,:''^ px^ id'Sct^ w nx ^iem orrr ns ton rmn' coi t,.\'d cwiin S3 irrrn 
Sis'* nSc mtr m^f■^3^ .nr cj? nr O'pnx: rm ywS .mrr nx "['f'CTt'i^ rp3S crn nse p 
t) rrnrr^ -ny ib* k^t-j^n^ iSsji dh'^v wcis'i re** ^ pn»n w* hv rvyn m SpSpS 
.njirx">33 uS nry ^si^^c-in dn f; ricx*-! mc CEtns ic" n« luer'i •I'nc'^y ly VNcai 
orn ^3 '.j.nin 7^3; "'3 ■':pTTn s3*i 'Sy ncs'i -iss iVip nx |m wwyS ''is' fsh '3 itt" kt) 
ti'tt3m D'Vrn' ':pt Dy ian'?i pio'j c^e: nx nD^i nysnn myci r-rcSmxTnyxs 'm'u> 
emx PVT D"in ':3X ':r npi my ■]'''^ -ruTrn -(rt to" "^tot TyS yvi dto w nx innan 
iSsxm =4 \:t)'V rtyrr^t-n xsnr -if^axn inyo "ssS D*n wsrnn cirVy 3tJ"t ccn "it Sy 
I'ca Tnvcs- Sn:st frTrr m'i'o"^ f^'i ^^2- ^-^ o'-^^ "i^*** ^"^^^ '^^ "'-'"*"• cn^nnj DTDa-t 
■t?(V*w9 "]9 Tie«*> I'-x 'iHf rmrr "kn"1 xzn o^iy -rh imx «-3?\S iS D'3Ty i:rox m:n p 
•iKD mix (>y n^rti ncrtn d\-5x Sin nS^rr 'vn3 ^m nrnrt DT,'m p n3:m mrr ^'?n 
yipn tr3& npi -wecrt f>raf ^« n-nrr* x3n .rn-rrt S? nrccn fxf?nrt n« ysm rmn' *3 
W» T^n ifiy3o nn ren^ t^i'i•o vi" yr/i •■e-tprr 3r3 r« nx 1:00 x'S^i w ^ nrs n« 
f 3 "ptts {\x 'Vx 10s ns '^ Tiw nnp(t rrsm c"n-i'3S' ^ys.v 03^ lyi rro^nS tcxn ti«o 
)ytwn Dx e3*p^ n?>xT cs'-ifx Drt*> "csn iJ"^y xnn rvz xax) rrnhn "h ncxn -vrfiv 
y» '3 >33n ^x I?'* on^ icx^ •■a^'i obip rw ixcn averse '3x fnfx ^yryh \yvr\ '3 'Sip^ 
rrc iw« tt?\f ^31 rtrjji nivn irx ^3 ncsn uyn /s nx rtcn Sx -[x csn^iysS T3V 
'W irWw Ty X!2^ ncxi TDn nsy iry 'S"ip3 lycrn ex it?' cnS n^«"f -ncr yt rw 
»««3^ ^3 ncnyn c'^strr rx liy* tnii •D'''rr<' *e*Jx "jits' xS jycS C33in3 xusi 'c?tnn» 
vyn rtyn innZTrc px lyr xV wn ^ rrrr rx -noSS ripcrr Sx de'^'j K3nn3 c^n^? 
yupo 1^ lyDtTT 'f' Tyst'rron^ naxT -Sxrsr vf i'c^mM xS rrc'yj ir.ryn -\v» hj oSur 
nyyj rrr^jV? rmrr tcnt nxr inx •ri-Tsrr seS '3 C3in3 rmrr '3 "lyr x9 rram Srni nyi 
roS'j E3T> PN von -p wyn crri'y3 Tinn ;e)"1 laii'^x »d jrnv ic d'ttt cnris'^D xh 
"Un 1^ rcxn "nxo yrvys^ xn* nx oTcnn ixt "irx3 "rr^ riven in rw Trh CD'^n'? 
r-x xTT» onf' ^jn -rrrrm T^vf '':pT f s xDms ere? xv xirr '3 r«:73 irx 73 nx «'' x> 
•t-'SHn DX xir en'' nD\"t t«3 Ticf! ■■nc!:;rr imxD wrr nx noyrt I'Mrrryj tcx^jr 
■jDX'i isDtei wtvie nx nyrrt DTsnrr 'h ncx'i -"ino nys 03^3 Ticcn intx tiocx 'Sipa 
Dn3in mry3 iS 'n^^r: '^xi ncsn jn rcr nx n-o^ ^jTiS "inr n^»3 x3' xin mm 'rsyf x-n* 
rrm ^no nr3 r^-nn on^fi tnx ns'r nt'3'rSc dVi2 r'xnixo D'-!ryir:yiD3T3nDr:;''xf:V 
Si'tni ini?'t) "i»3 >cnSm S^n ':33 te-y cnxi •^rac^T xin iS ysxi rTtnnu'x tt'x vxn. 
sn im' T3T3 mryS ricxn n^-u mcv inca? D'opim dtstct ^31 r.tw p pynm •imtt 

rrroo 3*wv 'tWK vm vrr)» vjb Sy i^ nvw^^n yoi i"2^ niv tnn'i inyo b djj 1w?' sct mncc 

orr^ru lym en: crhh ib' s^ dt3 rsra '3 v-i'^hn isi^i vc" rs nJ?En'i DX'icm d>;'i;o 

"Tifr: iny-D dj? min p-^rra imx invii c'^rn' 'Vis n^i-i n'.";-!; rroi "Da'i c^: ix-rt 

Sr TiDyn ^^nc?p^ rrvj?n imx'zn «•" n« c^'n' vw inp-i w: mn c~.w\r:m ono niitt 

one 141'"! D^vip in|r fTt'j? la-K •]*nw''B3 ^o n-K iS ri-xn c-a>«"2 im;*'! tj'3 nex z^v; 

.p«n yrin 1^ iir.'i mnrb co t:j?o '^ "un cn^ i:;«*i n;a?;n nov. rrsi Sy ic-vj-n nro 

yoin -iip^r 'xcvS 'cen 'oroa unn ':pj in k2'j '^j; nwscb^ ^na ^ip3 pyv nr.^ rc-sat 

iDiy nnjf nryi i^ itck'I yarn jnnv nrizv D-ip m;uT s^ na^ nnx cn^s ts i'' nr:«n 

'jnaiy nc^ '^s '^k tcm p'l i^P iiJi w n«"i rniW2 nnn nm r«"! T=p nns by 

'Ka Sy iBy 'DT vr ncjfi li'TD TTEJ fw r\'n>-r\ tt'7 no^ nrw dtv^n p ds tVncKi 

n:t3pi nV":n ^nr^io vth ims'2'i rs" ns inpn o:^ ssn; imianni rryr* nj': jx* d^i]^ - 

frn PTC "ij?! n'n r.DB 315? Dvn "inivXT inw mfriSi d'j;s2 ^'^ph np Ci-ca inistii-'i 

yyn r-rn ^s*S1 yy hy vnhrh D-csnn itdk'I noi D';2Jfain\s i^pm nh-psn rv^h imsrs'T 

6ni i^2pD ]'y i^tr is^ irjnft npTf ijo ncxn i32'i o-TcSnn ix-\i vnnn tz'i!" -[n i^ipa 

imiiTV TBSTyn yr «in -j it3 cm n'rw -nya o'vyn ^3 fi* yat'rr Ktrru^ ijn' «' 

V* rum i^3p^ «W tm?n ^3 n« y'3CT '3 iir:Dn 3^ m lyi D'C3nn f?s nosn is^po 
W«3 nit-y ^^ D'cinrt ncs^ ixns bp' "h^s ij«-3xi i^xt ^-ni -ms 3n3 Sr n^p 'nr33 
tn^pn rw sti «ti' fri man Da^ilr/ <e«begi;brict>abcr auffbenfunfften jeufdiH** 
Cag/ b«^ i>«6 bofc ©cfcbrey nac^ 3erufakm/ irt 6fet;ei{tgc St'iiJtZ^s*"^^ 
iam / unO i^ncn alUs fingejeicrcttxmrOC/ T»4e3t£SUS gctban }^atte ; Toiedoth j«- 
^ael•frfuetcn (id) tic ^dgtridjtc/ (trcldc ibm arh'tmmO uber bie map**"- 
fen : 2tbec t»ic <f ltcf?en / ^rommcn unb tOetfen (cf^tien mtt ^efttigcm 
XXJetnen; ^cvvcf^untUtine l^attjTrctfiu.tjubtraue trauriff/ un2> 
iia^men i^nen xjor / nai^ i^in ?u fc^itfcn / bann fie gebacfcrcn bey 
i^ncn felbjtcn/ viellcfcfot tucrbcn tctr ibn urn <5C«LC»i:B tregen tp 
htvwinbcn/ unbrncdjcti/ b<:0cr inbaeiBcrtcbtbceCobesfjUentno^c. 
2>a (auhten fic t>cn Ananias unb Achafias, tr<Ic^cc^rb«rcir»anncr<Jn« 
bitn Synedrio cbcr ^ot)ci» ^R^t^ watcn/ 3a t|>tn: unb ai& jie $u tbm j.^^,, (,v,|u,^ 
f amen / n«geten fie (id- not tbm / onb tljotcn i^m tS^rc en ; 0: r «ber ^^]^i^ 
rcrmcTotc/ bag fie cuc^ an i^n glaubten / nnb entpficnc- (le mrt;,^;'„'"'*'"'^ 
freunbltchem 2lngepd?t/ fet^tc fieaud? obcn an tn ferner gcttlcfcnrcr- 
fammlun^ ; 6ie cber fprcttcn 3ut^m/ fic^cbicftrommf ujibcbrbarc 
tifanncr/Trelchc 3U 3ciufulcm fc5«nb/ ^flben iine^u btr ccffinfct/bcf ba 
5U t^ncH fomme n ni6oe)T/b«nn fic baben peborct/b^jf? bi; (Bcttcc ^cbn 
fcyft. ^tewuff fagte It? fue 3» ibncn/ fic Isabel, bic rTcbrbeit j cborcr/ 
unbfiebeallco/trfif t^trcbet/ trill jcbtbnn/ beet) nbcr mtt bjclfn-^e'^rffoff »a5e 
btfig aill icl> 3u jbncn f on men/ be^ bet crofic uiibfhir.cT fitV iitb" •"**»*»»• 

3) , tct 3«ru|alOTl Sf 174 _ge^ I. Tf^M hti mudtm i^utm^um iiijj^el£_ 

mbaben/ aUcMsJcvnfaicm^^vAue / un^miv entgcgen ttc^en/ ant> 
micfa cmpfAitgcn/ rote i>ie ^nec^te t^«n hcvttiia cmpg«>5«« PH^'' 
een. SJ^gtengcn btc Stbgcfan^Jten wiener jurucE »f.<^ J«Jir«lc«w / 

Sjasetrttcfagtbat, :aU nun ^tefc manner tcte&eirs«3^'^^U gcgan- 

tri^nen/bcm8et&enrelben^mir^e.;uK5(tebrA*tent^etne^^^^ 

'abc "/lis ct m bte Qtabtfam/ unballesMcf mitetncmCSetummc 
ifam entgegcn gteng / b«er^ttb3«eSUS feme Qttmmc / unb j^gtc^^^^ 
tWn/ ?onmtr^at&erpt«p^et5«c^W6 ("P-9.V. ^/-^ ^ewctfl^Set. 

eirbc Dem.^6n^ f omet ju bir/ein (Beredtcc «n^i<" ^^L^^^J*^^' 

batun / Zdncten fit fc^v / unb jerrtlTen ii)tc ^ieibct/ umb 9«engm ^^e 

Sgcii fafmcn mogen, ' ^ie ^onmin abet antivortrte i^Hen/ 
Uidtt Ha4 t^m / bamit tcb fcincBcfcl^ffcn^cit J^'^"^^»«f " "l^J^: 

»etx^4ribtccx»ac. :^l8 nimbie VT:)eirent!?rc^cb«ncfenmer(f eten/ ga^ 

bA)? 5ie menfctjen ftUcn/unb verfu^tet [i.e •".^t fetner Saubcjcy.ete er- 
SugctvaBenMte/tmbfpwcl^enju.^r : ^^Sf^'^t^f ^^^•-"^'S 

£r tfl bcs 3:obcft fd>ulbig / unb ifi ein <^uren^:ainb / unb etner Unrcu 
nenSo^i: .bAcbcyecje^lttcnrttt^rauc^/ was (i^ mtt bem Pand.rabj 
gti^erj ^4«e. JDic ilontgm <»bep onmovrtetc t^cfi/ t*'^"*^"^ tch ^orc/ toae er fa^cn nnttbunxcix^/ bann jcberman crjc^lct mttf 
xjon &cn gtroflcn rCun&crwetdf en / bk et tbur. 2>ie tX^eifert Antxcoti 
teten i^v bitvanff/ vchxcdkn tbun/ xck ba gcpsgt ^«fl i iinb ah fje^s^M fffajtt' 
itrtch 1(£BU gcfc^tcf et fatten/ f am er vcxtk !^vomgin .: 5<J iv^ad) tMCnn ^«^^ 
Bomginjui^m/ ich ^be von tJicfitoOcXrn.i^crxpcrd'e gc|)»rct/ bte^'" ''*'"• 
6n t^uft / t^uc vor intr J>ccg!et4ien. 3*i:6Uo abec antwortcte i^r/ 
allee/ tP<s6t>u bcfc^len xcixft / will ic^ t^un / Mcfes «ber atleinbitte idj 
bid}/ bA$ bu mid? nicfct in bic ^^anbc bk^tx (Bottle ftn libetgcbcft/ •sreU 
c^e xjon mir ausfagcn I bag icf) cin ^uren-6o^n fey. 2( b nun 5ie %,<>'' 
niam $n tl^m gefagt ^atte/ bagecfic|>&e8trcgcnntcfctfurcbtenfoIee/ 
rpta4> 3^^SUQ / biingct mir cinen :Su|];:i5tgcn ^r/ fo tciU id? i^tt 
^eilcn: t>abrad^tcn|iei5mdnen2iuiTa«3igcn/ unb erlegtcfeme^nbjj«®«,>«, 
ttufJFi^n / unb fijrac^ ben qrcflTen Ha^men / (cag ift / cen Schem hamm- 
phorailh) au8/|unb reinigte ben mann/(c ba^ fein ^U-if4> t»ic ^koaben* 
^leifc^wurbc, Had? biefem fagte 3i£SUS fernct / bringe xnit 
ctnen Cobtcn ^rbcy/ unb als ftc i^m cincn SEobten^crbeygebratfef: 
^tten/ fcgteerfetnc^janbauffi^n/ unbrprad>b€nnal;mcnaa8/b4 
TOurbcberrelbelcbenbig/ unbftnnbauf feinc^ufle. ^^^fusaber (afl*- 
te/ »on mir ^atbcr Efaias ( ca^). jf.v. 6. ) geweiffaMCt : $lleDann WJCr^ 

^enb(cl*a^mmfprmgentt>kemjpfrf* jc. -feierauff fprad)bie2.a.fXZS 

nigin 5U ben XOtx^tnlxok f onnct i^r von bie jcm tHann (agcn/bag er ein Wuisig cct;* 
Sauberer fey f -feabe tc^ nic^t mit mctnen 2(ugengere^en/ b<i% tx trte"^' 
<S(l>ttC8 So|>n XCer Jc ctet^an ^at r 2Jte Wcifen rtbcr anttrortctm 
nnbpigten/ bte I^onigm laflie es t^rbo4>ni4>ttnben Qinnfommen/ 
Alfo 3u teben / b«nn er if? geroiglic^ tin ^aubercr, 5D« fprac^ bit Ko^'@^„, gf^,l. 
niginsubcnWeifcn/ ge^et ^inaus »»n mir/ nnb bringet bcrflletclt)cn9«r»<roeHa*. 
»Dortentd)tme^rbc)>mirvor. aic nnnbieXCeirenroitber»ciiigirta*"'*'"»- 
mit bctriibten <5cmut^ tpeg unb ^tnaus gegangcn x»«rett / fagte 
ttnerju beir anbern/ laffet ans etnc 4ifl gcqen t^n qebratid^en/ ba* 
mit er in nnfcre ^nbc gerat^e 5Da fijrad) cm XX>etfcr unter i^ncn/ 
t»«nn C8 eucb gut bnncPct/ fo (oil rtucl) einer unter uns ben n«^mcii 
lernen/ unbCbatcntbun/ trie ert^ut/»iellet<fettrerbentriri^)i fan* 
genfonnen. J:.ieBad>egefielairobcnWei(en/ fo ba| fie fagten/ber je^ 
ntge/tt>e»d>er benrtabme'n lernen/unb ba»^:»uren;!Einb unb benSo^rt 
ber Unrcinen sum il ilgner ma^jen irirb/ foil eincn 5X3?eyfa4)en ilo^n ift 
bem eopigen icbcn b^ben. iDa f?unb einer unter btw weifeft / Ho^* 
mene 3ut<?8/ <»off ' o"b (^rac^ jn i^nen/ tx>ann ibr bit ©unbe auffeu^^ 
nebmoiwcUct/ ba0 ic^ bcH groflen nfl^men<t»8fprcc^€/ fo will i«^ 

betif 1/6 2)cg I. Z^ii^ bei mtbecP em 3ubgnt5umg in. ggpttet. 

benfdbcn leriieo/ vidUid^t x»;cJ> mir iSDct ^uti} feirie 28«cm^; 

^ec Unrcirten / in meine ^^ydnbt Itefferu. ^^tcrauif anttpoctrten ficaU 

Ui un6rpcacl>€n/ ^ieBlln^>e fey liber una/ truces nut/ tmb*)«rn<i)te 

esgludPlic^. 2>5 sieng cc au4) m b^s :^Uerl^dltg/ic (De3 ^^empeic/) 

iint>t^5te/tr»as3t^BUSgctl)«n^<»«c/ anb bcvjab fic^ mitten tnbtc 

Sta&t/ unb fd^nc mit grofler ©timmc : wclir^efcynO&tejenigc/trclei^e 

von bicfeiii ^uwn-23im5/&cm Bol^n v>cr Uncemcn fagen 'J>a^ etr ®otte« 

eobn ft'V f 5?an id) ntcfot / t)er ic^ bo4> ^letfd) unb 25lut / ( Dos tO / em 

fc(o§«r «)??^ nrc|))btn/alk8 t^un/was^igfus gctl>;tu ^at f 2>tc @ad?c abcc 

famvorbieSkOntgtrtuiibbie^urften/ unb 'Jubas n?urbe»ocbteB.os 

ittjinttfu^ret/uiibbieiglteflcnju^erufalcm/famtbentiactfeiibecfeU 

«ir» wtxt I'en folgeten t^m-nad). "^a (cfeicfte bic 3vontgirt n«c|)3a:ru/unb fagte 

i»f&:ts5w9(«5ut^m/tl>ucuiis (ilBunt>errrercfO u>tebu3um erflcnm«^lgct^aitb<tf1; 

ierr&r«t/.«rt. j,„^ gp f ^^te gctii'tn "oot t>cm Void, '^ahae abet fagte 5u bee Konts 

o!iV5'«n« gin / unb bem gan^cn Vs»\d/ irt(|ct ca^ bc?8 ^Uc« / tpas bicfcr ^u-- 

rulftii \m- ren^Qo^n gct^ijn ^at/ nt4)t ju ^ocrgen gc^cn/ bann wann cr (cin Heft 

<^ag ifi/^ot)imaq) 3tt>i , ^/cn bat Stcriicn m«d;en tt)iltb€/(b tci!l ict) t^it 

^annocfcroH baniwn ^erunter ftur^cn. 5D« fpra«^ Dtirfus ju bem gan-- 

QcnX>oldP/ i^r feyballeseit j?pn bem Cage an / ba ic^ cuc^ fenne / em 

^aI^f!amgc8X)dlcfgftpe|en. ^ec^ub«8abet(a?ite ;u t^m/ ^4Itefl 

bnbt4) nodjfcj^anbtincr Uweinigire^t/ bu iT^ureti-Binb / unb So^n 

ibcr Unceincn r i?>atJ5ii^t anjW £cl:)^»t1'\^?^er tllofcs t^Deuter.i j.v.(5. i o.) 

^onbitrgefaqt: Q8an*i^i4j|>(in^3riit)er/ btwr r)J?utrer»6ot)n/ 

tKJmll* liberrcb^n / XinD f«^n tt'Url)f ?C. fo foltbu benfelben mann 
l?ec4usfiH>reti/unb folt ij)r beHrdbtoeaflcintgen/ba^ er |lecbe/unb folt 
b?brt6^ofe»enbirt»«c?tbon. 2>a<;ntB?ortctcba8v'3uren ^inb/bec 
6o|>abeirUnreiHcn/ iiBbrpF>»*/ :l;a.tnid?tbei:iS|4iA8/ tptcaucfcmctn 
U^r-4lt--X)at^i)j»^b»on mjr<Ff.2.v.7.) gctcein'^get : 2)eC S^ttK tjat 

sumfr (Kf-i^t/ Dubi)i mdn ^\m I i}t\xxt ^abeic^ t>(4) m^W^ ♦<^* 

©o^c^jetnocbtnctttcw4irf>er3X7ec«(K'»l.no.v.i.):Sfr4pv;Ercrprac|| 

S .1 mdnem |)(^rm/f«?i U^ 511 melnei: dii^un, nun abcc will ic^ 

y\ mcinem X)<xtet/bcx inbem ^mmct jfi/ ^inauff fa^rcn/ unb ju fcinec 
3^f<f)ten (tijcn/ unb car< 2ti»gentoHcn<6(e^en ; bu 3aba6«berix?irfl 
fii>^t babin lommtn : unb ei: fpr^d) ben grojfcn Habmcn ^us / ba fam 
gtcng 3ut>as \)vc / nnt> ^ptud) ben tXa^men / unt> ergdfji^fum / t>rt# |-e,„; „„«„ |{« 
cr i^n auff bie iCrbe njerflTert tx>olte : ^iSfiis aber fpcac|> «ucb bcnrta^; mitciiiauca 
men / unt> fudjte 6cn Jiii>ixs 4uff btc tirrdc $u trcr ffen / itni> ^Ifo trungcn 3«f^«n»Pff« Jw 
fie mit cmanber. 2( Is mm 'Jubae fa^e / 5ag cr bit Wevdc "ji^iii ni^ 
3U nid^t macfoen fontc / fclt>lug er fcin Xt>«(|er «uff ^iSfuiti ab/ unbwmi 
ben fie «lfb arte bci?5)euticetn/ im6ftcknrtuffi>tc*^r6e/ unbfontfttdcn 
Schem hammphorafch nic^t iitc^i: gebraud>en / hi$ (it jid) gcwaf^en 
|)atten* 2>a tuar 3i€fu8 jum Cot>t vcvuxt^ikt/ unb fxe fagten ju t^m/ gtEfu* wir& 
TOv^nnbufrc^txtronfommcnmlt/ fb tbueims (^BunDenrcccf)xt)tc5u-}|i™J|J"'*' 
voc* 2(l6 aber y^fm fx^e / bag cc es md>t t^un Untc / ^eng cr «n jtt 
roetrtcn unb fpradE> / ron intr ^«t mem u^r-alt-'TOatcr 2)a»ib Cl'faJ™-44« 

V. 2j.) getpeif^aget: ©annwirttJcrbeniaum&dnctwfUen tagli(i& 

erwiirget 2c. iSs bcgab (id; abcr/ als fctne ^iingcc/ un5> gottlofe 
"XJerf^mmlung folc^es fa^en/ fasten (ic fid; in ilebcns-'<Bfefa^v / unb 
f dmplften mtt ben <>£lte|len $u ^erufalem / unb bm VOeifcn I nnb mac^- 
ten / bag 3<^ru6 fid) von i^ncn xpegjur Bt«bt btnaus in bie ,<rluct>t be^- 

. geben battc. '^t^ws eiletc alfo/imb gieng ju bem 5«>trb«n./ia?ujci) unb ret- pefu^reirb dm 
nigte ftdj/unb nad?bem er bm VXc^mtw. gefpro»$en ^attc / t^at er xwe- f^Sn ' 
bcr XCunberxrcrcf/roic 5ut?c»r. (£r gieng auc^ ^in/nabm $tj?een tHu^l-' an&«n3 «r«t; 
fictn/ unb m^^^tti bug fie aujf bemXPafVcr fc^TOommen / fctste ficf) bar^- *"• 
«uff/unb fteng vor feine rerfammlung ^ifc^/unb fie agcn fie. 2>cr l^uff 
«bcr lam biervon nad) ^erufalem/ unb trurbcn bie ^rommen unb 
VOeJIen fe^r traurig / wnb fprad^en /tuer ift ber jenige/ xxjeld>er S^'^^ ^^ 
ben inCffefa^r fa^tn/unb ben groffcntTTa^men vonbiefem^urcn'25.inb/ 
bcniQobnberUnreinen/ tr»egne|>mentj?iU/ (^ troUentcirfeineBuri 
gen fcyn / ba^ er in bas erpige A.eben Jommen toerbe 1 2C>« f«gte Jiubas/ 
idycoii ^inge^cn : unb fie fpra^jen/ ge^e ^in im ^xiebm. Jnbas Qicn^ ^nbai braty 
<tlfo l^in/unb ftellete fid? frembb untcr benfelbicrcn<S^ottbfen/Ctve[ct)e bep *ettiii anee* 
32|u tt>arcn. ) i£s gcfc^a^e aber mitten in bcr Hacfjt/ bag <Bf<!>tt einen ^tS w 
groflen Qc^laffauff ben i'ouren'-Qo^n fallen lieg/ bann ^ubas ^attefongcu- 
benjenigen iSngel / roelc^er ilber ben ©d>laff verorbnet iff/ bcfcbtpo-- . 
rcn; unb er 3ubas gienc^in bie^ilttebes^utren-Qo^ns/ nabm fein 
peffer/ fAnitt in bae £kif^y£fu/ unb na^m bie ^cilige Sd?rifft 
^leraus. 2(i8 nun yMfiis von feinem ©d>laff erwad^te / erfSbrerf te i\^n 
tin (Scifi/unb er jittcrte fc^r/unb fprac^ 5u fcimn ^ungern/ xriffet ba^ 
iitcin Tater / ber im ^immel ifl / mid> $u fi»^ nebmen trill / bann cv 
^*^^u mir ^efagt / bu ^a(l fcinc i&^vc untev ben tHenfc^en. 5Da fag- 
ten [eine junger 5« ii>m : roic xioitb c& bann mit vine gc(>en r (Hr fpracf) 

, aber juibncn/ ib*^ wcrbetflUi^feelig^eyn/ unb cucrc^Selo^nungen 
Igrfler2:^cil. § werbcn 178 g)eg I. Xf) tU itt€ cn t &ecftet t^^^ entb^m gI^• gap(t ef, 

n>ttt>mm<Sla<^ beflc^e»i/ toami i^r meirter Stimmc ge^orcfoeri if cr&ec / 
fearini^ru)er&etjttm«mcrKccbtcnbe'ymeirtem Vatev/ &cr im <^immcl 
J|i/f?Gfn: iin& fte er^uben ij[)re Qtimme / uti&wctnctcn: ^Cfua ftber 
fprc^ joi^ncrt/ n?ci«et ntcfet^ &ann eocre tX>«<fe iperben bclo^net/ 
fiy& »ur nicfet nji&crfpcnfiig gegctt mir. 2)a aiitwortctert unO |pra# 
cb<» fie/ allceiPad &u bcfe^Unn?ir(?/ iPoUcn ipir t^uH; «n& iveJcfeer 
Xnenf4> unter ana bir ungear fam if! / &cr foil ficr ben. -^jier auff ) agte 
3<£fue$ui^iien/ iPanni^rmeincr Btimmc geljorcbcnirollet/ fbbcwci* 
fet mir &ic (Bote un&^rctje/ i>a^ i^v mit mir na4)3erufalcmgc^€t/ fo 
will icfo micfe vcrPellen/ un& mitten unter eucfoge^en/ Damit mtci) &ie 
ileute 3u ^erufalem ntcbt f cnncn migen. 3'i:fu9 aber fagte foicfoc« 
«;u« iifi/ bamit cr vcrborgener XPcife in ^erufalem tommen/ un&iit 
bcn^empelge^enmigte/ benHa^men (n)ibcr> sulernen. Sic aber 
tPufien fetne b5fe <Seoan(fen nicfot/ uffD antiportctca mit cinanber; 
2lllea / tvaa &u una befiel^lefl / wollcn ir»ir t^un / unJ) luefer jur rccbtc» 
no^jurJiincFcnge^en. 2?afpracfe>cr5UJ^nen/ fbfcfetr>cret mir &ann; 
utib (ic fcbipuren i^m vom tleinen bi^su&emgrojfen/ fieiDuflen fiber 
nui>t I &a^ 3u?)aa untrr i^ncn roar / &an»i fte to^nttn i]$n ni^Jt. Hacb 
«5a<!5tj5aa bief^m fagte bcr 3u&a« 3« feincn ^ungcrn/ iPir rooUen una gUidbc 
itt&an tatr. ^ici^gr mad)cn laffen / &amitmanni4)ti£'ifrenf(J»nne/ tpcrunfer^err 
py, nH&&iefi:©«^gefteli^neniro^/unl>fiema<tteneealfo: i>arnac& 
begaben fte ficfe auff &en XX?eg na* 3€rnfalem juge^cn/ baa^eff ber 
tmgefSaerten 36ro& 3U ^aUen. 2lla nun &ie ^rommen ben ^uOaa fa* 
^en/ frcueicnrieft<*)fe^rf un&fagtenjui^m: geige una nun allcaan/ 
ipaa iPir t^un follen; &ann «r tear ^eimlicfe von i^nm w>eg / ju ben 
Ifilteflcn &cr @ta?>t / un& den ^eifen gegangen. 3u&aa aber sctgetc 
i^ncnallcaan/ tPaafTcbjugetragcn/ un5it)ieer&en Ha^mcn von&cm 
■^uren So^nuJcggenommen^atte: unD fte freuctcnflcbfe^r/ un&3n* 
baa fagte i^nen/ loann t^r meiner Qtimmc gc^orcfcen xooXhti fb ir»iU 
tdb ben ^uren Qo^n morgcn in cuerc <^dn&e lieffern, Unb ale &ie XTeifen 
i^nfragten/ cberbann&effclben ?(uamnb iSingang iPij^tc/ anttporte* 
te3ubad / i<fo wei^ il^n tt>o^l / fie^e cr rrirb morgen in ben "Cempel tonu 
mm I um bafelbflen Oaa 0pffcrbea(I>fIer;^efia3ufcbladbtcn/ icfe ^ab 
j^m aber bc-y &cn 3e^crt XXJorten ( t^M Ijl/ Den jC^en (>)etorcn) gef^tro* 
ren / bo^ icb i^n nicfct in euere ^dnbe ubergeben irill ; er ^at au^ 
yx>«^ trtufcnb tHclnner bey t|)m/ bic alle auff eirierley XPeife gcf lci5et 
feynO. So madbct eucb fertig auff morgen ; berjenigeaber/ vor &em 
tcfe micb bScFcn w)er&e / if! &er ^uren^Sol^n : ber^albcn ^altet eudb ala 
tapffere JTJ Aoffer / wnb jireftet gegen feinc Tf rfammlung/ tinb ergreiffet i^n* ^icrilberei:|TCuete ficb ^cv Schimon bee Schetachs ©o|>n/ ptrtit 
bm Weifcn nnb i&tcfim fci>v7 unt> (a^cn / t<;0 fie bcs ^ubas Wctt 
ten md>Ummcn woltcn^ Zls nun ^efus &cs anbcvn Cage mit r^t-'^J/AjS* 
ttcv gariQcn X?crptinmluntt Bam / tt<xt C>ct: 3u&ds vot: ii>n/fnkte nkbev/ btmJmc ^u 
iirtbbucftc(id>»oct^mrt«iffem2tnttc(ic|>t$i«r i£vi>cn/ unt> t>k •S-cwtefu^fco gefoii. 
ju 'Jetufalem/ vod^e t»ol>I bctrejrt unt)beTPajfnctTO<trcn/ ficitgen^*""' ■ * 
3l£fum. ^4nunfeine3ilngetr(a^cn/ txt^cvini^rcn^aiibcnsefan* 
gen xvav/ unt> fie ntd)t gcgcn 6icfclbc fiveitcnfontm/ ItcjfenjTc/ tv£ 
fouben t^rc Sttmme / unb rocineten fc^r* iDic ileutc abetr 311 jferufa^ 
fern bcfrtmenbic (Dbcc^rtiib/ un5 ubcctraltigtcn t>«s ^uvcn'l\tnJ>/ 
imbbenSo^n&crUnreinen/ famt fetnein ^^auffen/ unt> brad)tcn i^ 
rer vtd uiits 5>ebcn ; bk ilbf tge «bec begabcrt ficf> atiff ben ^ci*3 in 6tc 
^lucf)t.2>a nA^rtxmbk t£lte|tcn su^crufalem ^efuni/unb fii^icten tt?n 
in bte StAbt/ unb bunben i^n an bie iTUivmclfidnevnc Bculc/ 5tc in bcc 
©ubt toAr/ unb gcifKlten tt)n/ unb fptadbtn 311 tl>in / tx?o fcicnb allc bei^ 
ncX\?unbet:t»ercf7bicbugct|>an^«ft; Ste nat)nicn auct; iDorncn/ unb 
ntad^tcn eine ^rone bavaus/unb fcQtcn fie t^ auff (ein -^upt. 2)rt e«, 
Aber ben ^utren-@o^n gebiir fict pat / fpra^ etr 3u i^nen / gebet mk €in 
vomiQ XVaifcv 3U ttindcn/ fie abevQabm i^nt fc^arflfen igf ig t unb als 
«cgctrun(fcn^ttc/ ferric er mit lautcrStimm/ unb fpt:adl;> / es ^at 
Mtcin Uc-alt-'\?ater iDavib von mir (Pfal. 66. v. 22.) gcpvop^cceyct/ 

UnbricgcbenmirvBaa^ ju f|Tm/ un&(^(3SUtrfncrmfnnmncm 

9r0Jlen©Urff. S:)^ fasten fie 3ui^m/tpannbu©ottbifi/t»arum^«fi 
bu C8 nicbt gefagt/ ba^ es iggig fey/ c^c bu actruncfen |>4fi? Unb 
fpvAd)cn^u^nt/ nunf^c^cjtbuvocbetnes (SvabeeZl^uv / unb bu bc^ 
f e^rejl bicf) boc^ nic^t : ^cfus aber er^ub fctnc @ttmme/ imb xrcincte / 

itnb fptae^ : SKcitt @ott/mdn ©ott/waruiti ^af{ bu mfc^ v^crfafTcn! 

unb fk fagtcn $u i^m / voann bu (S^(DttC8 Bobn bifi / roarum baft bii 
bannbicb nidbt fclbfien aus unfcrn ^nbcn cvtettct 1 ^tSfus «bcr fag* 
te ^terauff / mctn.36Iut wirbbiejenige/ tt>cl4>cinbieVCeltfommen/ 
rctfubnen; bannalfo^atberEfaias (tm5J.€apitelv.5.) gcroctffaget: 
Unb bucc^ feine ^unben fetjnb Wf r Gef)Ct)Iet. 2)arnad; na^mcn fie JgJ,»[* 
^Jefum/ unbfii^cetenibnt»orbenc(rof^n unb flcinen 3^at^/ unb ri«ii(niigamjt> 
faUcten trtbec t$n ein Uct^eil bes^Cobtea / b<i% n\an i\^n f^etntgcn / auffsMct 
«nb ftuffbencf en foltc : tEs xrar aber bef^elbigcn iCags ber iDflewunb '" "'''""• 
6abbatb''2tbcnb/ unb ale fie i\)n auff ben platj ber Btctni^ung ge-'^gBOsu m 
bradjt fatten / fteinigten fie i^n / b<t% tt f?arb« 2tl8 nun bte tPeifen mmmt f«wi 
befo^len fatten/ ba^ man x\)n anbae >Vlt5 ^ncfen folte/ unb b«6 '»»««* 
^oIq i^n nic^t tragen wolte/ fonbcrnunto: i|>m5CFbFa4>/ fa^m es 

3 » rc'"« 1 8o ®r^ I. xr)eU^ U€ ent&ecf ten 3ut>^nt^utttg ill. ^a^iul ^ine'JmQev / votinetcnunbfpvad^tn/ fe|>ctt)te (Sctcd^ti^dt unjers 
^fZxxn 3^£in / t>a^ t^n Uin •^oIi5 txaQcn xoUl ; fie tcugten Aber ntd:)t/ 
t>a^ cr «lles iJ)©!^ ju ^crSeit bejc^tooircn ^uttc/ als cr bcntTa^men 
( nemlic5 D«ii Schem hammphoralch ) noi^ in ^4n^cn ^attc ; ^a^l1 ctr xrug;; 
tc feitiUrt^eilxoo^l/ ba$ cv ^um 1^nscnxDuvt>cvtvbammttxotxt>cn/ 

vote ( Deuter. 21 . v. 22. ) ^cfd}xichcn flc|>et : 2Bann jemanb etne ^i\n* 
U get^an f)at/&ie bi^ Xobce itjurbi^ iff/unD wicD alfo gctofctet/l5a§ 

eetmmm mani^nanein^Ol^tjencfetJC 2)aaber3utwsfa^c/baffetn/50lQ 

fcuS^t »^" tcrtgert tpoltc / fagtc cr 3u bcii tX)etfen / bctvad)tet i>ie 2(rgltff tg?dt 

fcDti mor&en / t>c6 (©eiitubts 6tcfc6 -^urcn'So^ns / bann ex itat rtllcs /joIq ( be j? tetnen 

S? tt" gcri" ^«^3«'f «n ) befd)tPorcn / t>ag cs i^n ntcbt trao^en folte / (ic^e es ift tri mcu 

mutn- nem iSaxten ein grofier^raut^Btengel/ id}xpi\li>in^€i}en/ unbfcU 

btgen |>erbringcn/»ielletcl)t xvixb ex it?n tragcn. 2>te rC'^ctfen ahex fpxA' 

cf?enge|>el>m/ m«<^ec8xrtebii gefagt^afj. S><;lieff3u^as^in/un£> 

brfld^tc t>en ^traut Btcngcl / unt) fic ^endten 3<^rum bar^n* 

^lefcg fct)nD Die SBort Deg ,gc&act»ten ^cuffelffc^en^dlleC'^ui^fcmeTole- 

doth jefchu, trowu^ ju f<l}cn ifi/ toit Dcr jjollifcl^c ^rac&/ t)ur4> benienlgcn Dec 

ed gcf^rieben ^at/Die^ifloct t)om ?€ pDen €:i)rtjli eetf e^ret unD »er&re()et ^flbez 

t)anift Die 3u&cn / tvcfc^e Da^ ^«ue ^cflamcnt lefcn/ uiit> tie ©a^ anDerfjcc 

Datmncn bejc^ricben fnDcn moflf en / tia)]clbe »oc fa!fc^ un& untral^i: Ijalten jol*' 

ten. S>cirbcD and) jubefroc^tcnift/ mittwa^wrbittertemSerautbbeirfelbigc 

in afle €»r>tgf cit »cci)ammte *^o§n>tc^t / unfcrn unfcbulDicjilcn ^enlcint) fo cfft 

SBiberieaottg ^jn .f)urcnj.^iP&/unD @o^n &<«: Unveincn QCtimmt ^abc €fS fct;nD obet in Die* 

ntn S'ti^&cs f«c tterflu4>tcn unb tdftcr{i(f;cn (gr&ictjtung/ fo »ict grobe ^ugcn enf ^alf en / &a0 

S"A^,'"/J"'^ f<cf> i>ie 3uDen {jis(}eftimt/n>elcf;e fu t)Oi; cine tautere ^ai)vhiit annehmcn/bar* 

©:flU'<^ wirb gcmcl&et / t>ii§ ba^ienitjc/ fo erjc^Uf tvot&en/ju&en SeitetJ 
ber^cnigin Helena 5efd;e!)eii fet;/ wck^c nacl; ibced ©erna^!^/ Ded^ontgd 
janniEi ;^o&f /t)ie Otegtcrung m 5«i5ifcl)tJn £anD ongetrctten 5abe ; unD Daf Dec 
:^6nig Munbas ot)cr Monobazus , Dct Qucf; Hyrcanus gcnennct war / i^c (goI)n 
gemefen fei;/ n>e(($)cn fcin Science Herodes um Da^ Sebcn gebcad;t f)at. €^ mflf*^ 

j)ieHelemtp [ctl abCC i>l<i ^UtiXl ttuffitl/ M^ Dct ^onicj Jannai , ODCC Alexander Jannaus, 

SKnS* nic^t tic Helenam, fcn&em A lexandram juc ©cmuMin gih<ibt f)abi/ mld)t nci^ 
ma^jin-swt-- fcincm ^obt in &ic SJcgiccung gctrettcR/un& Da^ Die ^onigin Helena,&e^Mun- 
fai. tas g);utteiv cine .S^ontgin tit Adiabener , unD alfo cine gan^ onbere ^crfon gc* 

wefcn fcp/melc^c 2 f . 3abr hoc Dec Q5erftdrung Dc^^cmpcls/unD alfo lang nac^ 
&erai!ct?&cn(£b«fn/niit ibcem @£>{?nMunbas,Dcn3uDifcl}en@lauben angenom^ 
men f)cit. ?£Bie auc^ Da0 Dec Hyrcanus nimmermeijr Munbas gej^eilfcn/ fonbem 
t!>fe bepDc ^?fll)meii ijvcyen aan^ serfcvieDenen 'pcrfonen juflcljorct ^aben;un& ^a^ ^t^viUm gct^an f^aht/nnh watumvjnbhUt k. m ia^ Die 5v ontgin Alexandra , ti^ jannai @ema!)Un / tt>eld;e t)iit a\i$ cinem gto* 
ben ge^lcc Helena gcnenn«f tvirD/iooc Dem 3vomifc()cn ^dpfec Julio Caefare,unt) 
alio gar lang »or &en geif en Cbniti S«Iebet babe ; Cbriliug abet unter tern 5ldjj# 
fet Auguftogebobren/ unt)untecDmi^di?fecTiberiogccreu^igettt)oci)enfepe»- 
^le fan Dann Det tumme €fe(^^f opft/treldjec Da^ Bcrmale&epetc ^u.t)en<5Sucb* 
(<tn Toledoth jefchu aue 2{n|itjtiung De^ 5^cufd^/ 1)«6 QSotcEjj Dec ^ugen/ ge* 
macbt biit/fcbtciben/t)a^ 3«N 3" ^^^ 3«»t«" J^c^ ^onigg Jannsi gebobren/ uni) 
nacb&efienSlbtlcrbcn/benDecQvegtecungfemecQjemablm/Der^elenci/gcjicini* 
getunDgebcncfetroocDenfej}/ DoDocb Die ^'omgin Alexandra, tioie geDacbt/ 
fo lang tooc Den ^eiten (Sbnftigelebet/ Die Helena abet al^ cine bepDnifcbe ^ont* ^a„n(i< h' 
gin / itjel^e niemabl^n in 3ecufa(em geregicret bar/ crft nocb feinem ^epDen unD ubet babe/unb 
l:oDt/ DenSuDifcbcn^laubenQngencmmenbat? SBoUenabec Die unfinnige gj;^*^*'*" 
3uDen fbld;es nicbt glauben/fo will id) te ibnen au^ibcen eignen ^ucbern fldr* 
lub erroeifen/ unD mulfen fii roilfen/ Da$ in Dcm SuDifcben ©efcbicbt^^gcbueibec 
joiepho, in Dem DrepjcbenDen $^ucb Da- altcn ®efcb{cl;te / tn Dem 24. (Sap. mt 
aucb in Dem ecften i^ud; Dec3uDt|cbcn ^ciege/ in Dem 4. (lap. gemelDet werDe/ 
&ag nncb Slbfterben Deg ^dnig^ Jannsi, feine ©eraoblm Alexandra , Die ^onig* 
licbe Diegterung angctcetten/unD jn?een(36brie gebabt/Dtren ditccen/ncibmend 
Hyrcanum . jle ei|]lid) iu cinem i)i>\)in -^cicftecgemacbt / unD folgenD^ aucb 5uc 
^dniglicben SESiirDigEeif erboben ; Den Qiingecn abec/welcbec Ariftobulus ge« 
betlTen/ babe fu an-gcn feinee" beftf ifl^n ©emutb^/unD gdben ^opjt^/in vpcigem 
nieDrigem @tanD tkibcn laifeu.UnD ift biecbep in ad;t ju ncbmen/DatJ Diefe M* 
nigm Alexandraim^abc J899-nacb Dei-gcfcbaffung Der223eU/unD 6f .Sabcwoc 
(£b"rtt@cburtgcftotben. (So f(itetbet aucbi?er Rabbi David Cans mfetnem 

Q5efd;td[)t*^^UCbZemachDavid,tmerflen^b^ii/f°'« ij.col. I.niimer6668.a(}0: 

J-ut*3 ro^a 'Kjiairn n'3^ 'ratt'n ms^m -n^Ds^ic '»y i^an W* iwi? »<n2D3^if 
n^-jDo on'^ ninji cmsn n« ansm nidh rwri nosn nt^ n.Tn >>rn ns'Sn 
n^^ '-e^'^iyn DUj3-»in ^rjin di» D'33 'iS' n'?! : nn-i'yn Dia3 Doy mf 3;^ o'prKn ^? 

: &pnvn ^y ttya -wh nnvy cpiixn nx Da^ifi/ 2)tc Alexandra t>c82Nontgs 
Jannaei Alexandri (S^cm«^ltn/tpclcf)e t>ie B^ontjltcfec ^^cgieruTig 5>e8 ^u* 
fc8DDec<Sefd;led>t6t>€ri^rmc>necrfu^ccte/«gtcrtetm3rt^r 6g8. (Dec 
DiecDten taufenDen ^abr^ gabl Der 26elt / Da^ tfl im 3abr jfigg. nacb Der €r* 
fcboftung Dec SCBeU/nacb Dec ^uDcn Svccbnung/ recldpe mit unferer/ Deten f uri^ 
wrbergeDacbt/ nicbt ubeccmfcmmet/) unb x»«rcmcf luge un&^romme 
^r«u/ unb licbte bic p^v'irifaer/ g«b ii}ncn aud} tic ^rrfd)«fft ubec bie 
©vibbuceec/ mit tbncn nac^ it)rem<S^cfaUen$u|^anbcln. 6te Iwtte 
jtDccn So^ne / bcre'n dltcrer roar Hyrcanus bet bvittc/ xreli>er btc p^o^ 
rifacc xpe^rt ^4ttc j unb feme tHuttcc gab i^m tws |>o|>c pvic^ets 

$ J l^um; 1 8 g Tit^ L Xf^cm hti mtU($m 3^^ettt^um^ in. gdpfteL 

t|»um: bevixxKyteabn^ic^Armohulusbtv anbcu/ xt>€ld>ct tic ©ae>3 
feuceer liebtc/unt» feme tntttter mac|»tc i^n m cmcm(!>berflen 5es ^eers 
ubet bit Sabbucuv* 

Ktmim^ « "^(^^^if^^ oie^onlgin Helena, unbif)r€n(2:of^nMunbascjRge()«t/rofint)ef 

bie «6iit8irt fjct) in EieggeDacfetcn Jofephi jmon^igficn S5uc^ / in Deni 2. g:apitd/ Dofi Dfefelbe 

i^cSn 3 w-- &ec 2tt)iabenec ^^ontgin/unb einc ^epDin gctTjcfen/ abcc tm 3a^r 4009/ nacf; fc«t 

rmfe?. erfcbaffung Der SOelt/Dag i|]/47. Sa^c md) ^hti\ii ©ebuct/ mit iljcen bepDeii 

<S65ncn/Dercn ciner lzates,Dec anbere abec Munbas oDcc Monobazus geljeiffcn/ 

bcnSubifc^en ©laubcn ansenommin ; unb wtrb barben gelcfcn / bo^ fie mi* 

Sc5(>nb^ nac^ Sccufalcmgejogenfei? / urn ben ^mml Daferbftcn ju febcn / unb 

&Ott aUi^a anjubetcn. (go fcbreibet auc^ bcfagfec Rabbi David Gans , fn er* 

metbfemfeinem^uc^/fol.Tf.coi.2. imjwctjten^^eU/ »on benfdbtcjen alfof 

Helena , biel^Ofltgin bee Adiabener , Uttt> t^re bcyt)C So^nc Munbas Utt5 

Izates |>«bcn 3u5cttcn6es:K<x>rer5Claudiibte3ue>ifc^e ivcltction angc^ 
nomniem ^ter»on n?irb. aud; »on beni Rabbi Asiria , in feaiem ^ucb Meor 
•naim.cap. ji. fol. 162. col.i. affogcfc^rtebeo: nnvt 'r^'as' Nsnra 9't snox oy 
rrrrb o'nyn nsDo ^o m jDn' f w 'siffiW "o^ao .th djios^ itok ^s•^ oJia ^ icw 
sma 'Jtt' n'3 in-i piata ^D"x^r1 tna^i rapa d'teidh Sot o'-nn^ o^cn^ pt'Drn pi 

pTi' yu m rTJ3i 'j^yrny pain pin 'ui irrnm unn onriM a^ tj; d-w V'^) in^ya 
.mDnt» i«a x« Dni3o '9«^i i)m' udd Ti'x ^s•3n pnsn |o n"ja nxan^iy loai pxn ^^ra 
cfinj* rrn tsr rran pnn 079 crjr rora cna^D v^t'-isf'p lo^pn 'rrairn^ 'wa nnn 
:Sn3 jra oKe p ^x^r^i i^q tag t|]/ (Db fcl;on unfcrc :j^bbwen/ ftltaec 

^ebacbtnig/ im Calmut»i|c^ejl Tradbr Jdma j^gcn / t)a^ bit Helena 
bes Munbas muttcr gm>cfen fey/ fo ^aben|tee>oct)ntci)tgcfaat/ tw^ 
tec Munbas »oit &en ^Nontgen t>cr ^fmoneev gctrcfen fey. 3ft?tc 
foltc aud) biefes jid) ^j)irfenf jDaim cute bet Chtonologie obct ban 
5ctt-'23u4> t>cs Jedid ja , tinb au8 bent Jofepbo , xvtld^n bic Ivomcc ( tai 
i(i/ bff g^ditftt ) iinb 3u5ai |)4ben / n?te audt> anbetn Bcl>ccibcrn / ine^ 

hefcnbcXAMS bee Rabbi Abiaham Ben Da\'id ^^tCVibcsiXVCftCn^empcle/ 

ifi^ €6 Q€xoi^ btUnnt / ba^ bcv le^tc bit 2nojuc(c bet ^o<ifm^ne€v 

Hyrcanus,t)e6BontgsJannaei, UnbbcrB^nigin Alexandra @o^lt«Ctt>Crf 

§n fey/ uni> t)A0 fetne ^ctvU^eit unb l^^mcrunc^ vkt unb brctgitt 
Abt gcvca^ret / in0 t>ii^ ^er Hercnles, fciu ZsH^tcvmann/ftd) auflTgS 
iiMc^t/ unb t^n ume Jleben gcbrcd^ ^at?c* (gs tjfi difoHar/ txxg 
feicHeJena, unb i|),tc Sibnicy rctt ben ^'^eybcnbcvi^vben^\ibcm1ubu 
fcl;ctt®i«uber|ficb bcgcbco/ unb beufclbcrt vollia/ unb in aUenBtui 
daimQcnpnmm ^apen/ x^c in b^m f^lQenbenCapitel / mit <S^(Dttcs 

4?m/ i^ulff/ xoixt> erxt)tefcn votvbcn/ voovaus t>it Utrptc^cn bef«nntn?cct>cti 
foUen/ tt>tefte3«6en5etten5cs2^ayfer8Clauclii, o^rigefe^t: 25. 3a^r 
»ori)crSer/torung5e6(Lcmpel8/ &<tbei;Agrippas25kOntg/ un5t)eir j[p 
mad/ &C6 Phabi ©o^tt/ ^^o^rprtcfjec xx>4r / ftcf) untcc bte ^tttii^ 
nn^ixs ©(Dttes bec^cben ^rtbem ^ig i^ie.^ec I'eijnD Die ^ort bc^ getxic^tcn 
Rabbi AikriiB. ^ ^6 i|t a(fo flu^ Dcti be^ijebracf)ten3eugnitfcn 511 fe^en/ Dog al< 
fc^/wag tm '^Suc^Iem Toledotlj jefchu gemelDet mocDcn / Da^ ficl^ bci> Dec ^ oni* 
fltn Helena mitC()clfiojug«tcagen ^aben foil / erne »ecme)fcnc unDgwbe ^ugcn 
f€i)/ Donn Diefc ildnislnil^nnicma&(engefff)en j)at/ unDci-flfangnadjfeinem 
^oDt in^ SuDifc^e ^anD gefommen i|}: mocauiJ auc^ t3on allem ubcigentcc' 
tiunfftiglJc[? geuft^elUt tvecDen fan/ t>a0 e^ In Imut ^eujfdi|"cj)W] ^ugen be* 

SttJf ^C^ttS ivi'cb Darlnnen ge^acpf/Jefus fet? Dec ^oniginHeieniB 2{nt)«c^ s?rttiere3Ettt«^ 
t»fln&t«: unD ^lut^fceunD gwefen / unD Da^ fje 'IJn t>cgn>cgcn ju crcerten gefa* \mH 6e« 
^ c&et ()ab;/ unb if] folcbe^ / Dag ec il>c 2(ni)CcmanDtec gcivefen fct?n foU / aus Dem STeSL"' 
$:a{muDirc^en TradtatSanhaclrinfol.4j.co!.i.gcnomuKn/ fllln>og«(efenn)ii;&: 
rrn nis^o^ 3np Da^ifl/ i£r tfi ?)er :)^onxz\idytn ^rr(c^<t(fl nal;crBci: 
fceufibter gcrocfen. 2Bie l?at ec abec ibi' SineemaiiDtei; ^im\t\\ fepn fon* 
nen/ Da ec som 3uoit'i^«n/ unD ^ii »om >f)epDnifcJ?cn @<f(4}(ec{)t gca^efcn ijt ? 

^rctten^rolcDgefagt/ bag nadjbem Dec Judas Den Schem hammpho- 
rafch au4) gc(ecnet/ec»or Die ^onigin Helenam gef ommen/unbSefu^ aucl) W' 
i)\n btcuffcn itorDen fen/ unb \)<:k'$ fte bet^oc nac()gc^cnD^inbccSufftfIlegcnb 
tHiteinv^nDecgefampffcr lo^btn ; tvoraug Dann fofget / Dag fie eintinDec tvol ba* 
ben f ennen gefernet/ unD wetl 3(£fug feme hunger aHenrbalben bci? (tcb gebabt/ 
fluc{)bec3uDa^/ Dec5a}iDerfacbecQLl?ri}]i/ t&ncn genugi^imllc^ \)0.bibiU\m 
njei'Den muifen. ^JBiefancgDannmogficfjfepn/ ^a^ 3("ba{J in fo fuc|ec3eit 
nac{) Dtefem / ftc^ fo fcembbbep €^rifb / unb alien felnen Sungern / \)Cibi ftellen 
fonnen/Dwg (teibn nutf fltibbalbgefanntl^abenfolren/ al6ecftcf;unteci^re@c* 
fell|"c|)a(ft genilfdjit/ ben 2lnfc|)lng ju ^iJ^acbung unb ^^ragung ctnerlep tijattung 
^kibccgegeben/ unD mitinbte<£t(ibt3erufa(emgegangen? ©olteniTeiljn 
nicbt/ nad)bcm ftejuoor in tjiefai Often geje^en/ bag ec €bnfti abgefagtec 
geinD gettjefen / unb ibn |b Ijeffrig »cifolgct/unb offtntltcf; befc|)impjfet/ t)t>n ftcb 
weggejaget baben ? €f5 xft alfo ^iecau^ Ulc^tlicf^iu fcljlieiTen / bag loldjcg alletf 
aucb eine^flnbgcoifflicfiel'ugcn fep, 

23l'erbt«n0 rotcbgemclbet/ bag/ nac^bem^^fu^ben Schem hammpho- 
fSfchin bem^empelju ^erufatcm in fein %k\\<i) etngebeilet/ ec benfelbcn bec» 
noc^/ al^ er aue Secuftticm war / berau^ genonimen/ unb Darbur^ fefne ?ll3un« 
bee getban babe : unb tt>:rD nlrgenbe geDaitt / Dag cc benfeibcn miebec in \m 
§lvii4)atj}i;cfci^abf. ^fpnertwt^retfib^cbelfenwtFbflefaflr/Suba^&abe^iiu/ 

. filtf J 84 ^^^ ^- X:t)etlgt)egentbectten3u6gnt^ u m^ iii. ggpi'teL 

ttl6 cc tn einen tiejfen @c&(aff gefalf en/fein gfeifc^ auffgefd^mtten/unD &en^a^ 
mm ^erau^flenommen/morauO^fu^ f cine SS3unDcc me^c l)abt t^un fdnnen* 
?a5iel)atei;l^ncibecau^Demgleifd;fc^nclDen fonnen/ i>a tt &ocJ) ni^tme^f 
i)annn<n gcw^fen i)]/ fotiDcm boti SgfufcIbllenjuvorfoll^erau^gcfcDmttctl 
fcijH worbcn ? SSJte batte tt au^ 3^l« t>en S^nbraen obne^men f onnen / Da er 
Doc^/Durcf) &ie toicle UbungfDenfelben fo trofjl f)df tc muffen flus'ttjentig gelcrnet/ 
unD fofe|iinfeine ©eDdcljtni^ ctngeDcucfet baben / Da^e^ unmdglicf) getrefett 
tt)dw/ i^n t)e)Tclben ju berauben ? ^a wk i)dtu aud; Su&a^rotffen f dnnen / wo 
3(gfug Den ^a^mcn an feineni hib eingcbeifet b^^be / Da§ ei* ibn fo gkicb l)dtte 
ftnDenf dnnen. ?Siebdttcaud)|olc[;c^fob«tmlicbgefcI;ef)enmd9en/ini)em3S< 
fu«5 jeberjeit fe tJiel 3wfl9« urn ficb becum geljabt / iaale ^\xt>a6 bet) ibm geme» 
fen/ unDH'cbtoerftellet/ bcrjjtvcDtoiifenb^C^jdnnecbepibnigeroeren fepnfoKen? 
©olte c^ nic^tjemanDsenjabrfepnttJorDen? 

Sunflften^TOicDgebac^t/^Sfus feoiueor jutobtgejlemlgef / unb&ac* 
no^cf|t9et)encfettt)orDcn/ trelcf)e^Docbeinc gcobcUnroabcbcitill/ bannman 
i^n UbenDtg/ Dem 'Dvoraifcb^n ©cbraucb nac^/ an Da5 Creufe genagelt bat. 

@e(t)|!en^ roir&»orgcgcbcn / ^(Sfug bflbe \)ae ^ol^befcbworen HxHit 
fcenSchemhammphomfchnoc^gcbabtbrtWe/ t5a§ ibn fejne^ babe tragcn njoli* 
len ; fonDecn untec ibni tterbrocbcn fep ; unD Da^ cr De^tregen an etncn gro)Tcn 
;^cau^^teng€l/ tuelcben bee ^u\)a$ me felnem ©arten gebrac^t t)at/ ft^ auff* 
^ebcncfctwor&en. gfJ ifl obec biefegaucbtvletieceme unftnntge^cDicbtung/ 
t)ann ^u vcae (gnDe fo(te Sbri^ug / n>ei( cc gcnsu^t bflbenfoK/ ba0 er muibe'gc* 
l)cncfet tT^erDcn/ Dag S;}Ql^^al\obi\<i)\v<ctmi)c\bm/ Da man ibn bod? an cinen 
©(ein/obecan einineinec 5)?au«rfiecfenbeg ©fenbdftcauffb^ncfcn/Cw'eroot 
folcbe?3?anteriubcncfenni(^tgebcdud)ltcbtt)at/) oDei'auffetneanbeceSBei^ 
toDten f dnnen / fo Da^ cr eon folcbcm ^:Sefc|tteten f cincn ^Otu^en gebabt bdtte ? 
€1: bdttc Dielmebc feine ?a3ibcrfa^er bef(t>n)ei:en foHen / i>a^ fit nicbt^flcgen tbtt 
bduen tJOfnehmcn unb au^ricbfenf dnnen. llnb gieicbittie t$ eine ubecau(J 
gro|fc£ijgenift/ wa^ in Dem '^aimubifcben Tradat Kathuvdth (oDec Kesii- 
vos ) fdL I £ I- coJ. 2, gelefen njirb/ alltwi alfogefcbriebcn fl«b«t/ P iiyoiy'^TncK 
e^ip3UCTTmo'^Tjny'mt>?2xwSrran ana hv rhp nB'Snn bag ift/ ^er Rabbi 
Schimon bes Tacfaallfa So^n ^«t gcfagt / ttttin X>Atcv i><tt mt8 etrKft 
;Kc<tut-Qtmgel^interlAf]^n/ unb ieyntyxoitmitdnevHcitcvauffbcw! 
felben/ unb t»icber^cr untec gcfttcgen ; Dannfein^caut?@tengc(t)onfo((« 
d^er(!JJrdifetnDetgan^en?£BeUsufinbi;nt|t; olfo iftegaucbeine uneecfcbamte 
Unmabrb»:ii/ Da§ 3Sfug/ tvleebcnmd^iginbemaftcnNizzachonpagina ijrw 
gemelDet tvicb/ancmen ^cautffengel fepgebencfetn)orDen/roeIcbecobnc3meif* 
f«lnlct>tfl<inecb4«ef<pnmu)f<n/ al^ berienifle/ tpelcfjen be^ Rabbi Schimons ^ai^t)vi^iti^ttl^ci\\f)CiU/ unbwafumergetobtet k, is? Q]at«c blnferlalfen ^oben folf. 0.6 wiDerfpcictjt auc5 Dec Author bgg a(ten Se- 

^ pher NizzachoH , pagina lo. fecm ^Uctklrt Toled6th Jefchu, InbCtTl fcerfcIbC 

fereibef/Da§®Ottge|agf^abe/Dog3<Xfudandn^ol|9c()encftrw£rbenfol# 
te/ WH &«f(tn eigene SHJorte/ ii?clct)c bait folgen w«rt)en/au^ttieif<n : njiefoll it 
feann on cinen ^raur? ^atengef Qufyebcr,cf«t fei^n worbcn ? €nt)(tc& 

«u(fgebcncf«t wor&en/unb witD Dacbep Deg 9\i>mtfc5<n £anbp(!egerg Pontii 
Piiati , unbfem«unt«cg<b«n<n@oIbaf<ngac ni^f et'oad)tf ta t>ocb Pilams 
l>«n clben auf bcr Suben mfl4nDigei Slnbaffcn/ (cbenbig on ba^ ^ofi^ na< 
8«ki/uno creu^igcn laffcn/ tuie Matth, 27. v. 26.&c.uRb Johan. 19. v. 1 3.&C, 
ju fcben I,'?. 3!!>af abcc auff Piiati «Sefebf €bri|lud f«9 gecceu^igef tDOcD<n/ 
ift flu^Dem bei;Bnifc^en ©efc^icfjfs^^djcefbet; CornelioTacito^ufel)en/irc[(|ec 
inbem i<r-'Suc^fdner^i(lei:lena(|of^retb«t. Au(ftornominis ejus ChriftHs, 

, quiTiberio imperante,per Procuratorem Pontium Pilatum fupplicio affecflas erat» 

S)fi5i)l/ J)cr Ut^cbcr felbigcn n^^mens (ticmlicb bee g^dfhn/trU iiit 
»orl)ecgel)«iibe?!Bi>ctcau^cJren/)xx)«trC^rt(iu8/«>elc^cr ju inrt5«t/b4 

Tiberius ^dyfcvVOAV/ butd^bctl S,(in6pflcQCV Ponrium Pilatum tfi^t»« 

gedcfetet TOortcn* S^fcDnbitDacnoc&melanbeceft^dnbficbc^ugentn ben 
flngcjosentn SlCorf«n bc^ o|ft'0<t)ac^ten 5Bucf>lemtf entba(f<n/ bleweil ftc(j6« 
ffi^t t^ebt^t Optib / &a^ man ft« beanttoocte/ fo l^abe bitcdon flilifd^ti^eiden 
JuoUen. 

^imtH auc^ in bem ser^ctge^enben gemefbet tvwben / fco§ S^fu^ jtrmgDaruw 5?. 
l^obc tocrurffjeilct unb btngeci($tctnjorbcnfcp/ (a woflentvicjum ^efctluf bic^ f"'' mm ?«>« 
fe^ €a^irelgaucb noc|>fe5en/ qu^ ita^iooc Urfacbcn foIcb<g/Bacb Dec ^abenwott*"* 
^euffciffdbcn 2it)tQtf(!^tt)tn fepn foU/ Da bann iu mffm ifl/ixi^ b<rf«{b«n in ii)f 
r«n55uct)«cn brej)gcfunb<nto«cb<n» 

S>ie er)}e foH fepn/ well er/ i^rec Detbammten ^OJeijnufifl nac^/ 3«tubcre9 a<?^«« «*« Hf 
<rteb«n^ttbin foB, ^icrwn»irbmb<m\^a(mubif^enTraa»tSanhedrin fou^""*" 
4?.col. i.Qlfogefcficlcbcn; ^s•y1' ov 'e nsh NaTrnsm iv^ iwx^n nosn Diyi 
A isva Kf?i r^y idI'i «2' ni3t i^jm'V 12 ^3 ^iTis'' rw nnm rY-Dm r^f^att^ Sy'ipo'^ 
jnDsanyS ims^m n-jf DaiSift/ 2tufbcn2(bcnb5c8(D(!er*^cf|8tfi3<i!(U5 
aufge^ncfet trorbcn: (Se t(^ «bcr etn 2tu8nifftr vitvv^ig Cag roc 
i^m ausgcgangcn / unb ^at gefagt/ t>a^ cr folte^cficintgctxrer^cn/ 
bictreil evSaubcrey gett:iebcn/unbbic£eute»erfu^r€tan&(6omrecb« 
ten (s^ilaiiben) abtoenbig gcmac^t^at: l£tri jcbcc abcir/ bcrctroas^tt 
fcincc ^ntfct>ulbtgmig tpci^/ bee fdmmc unb jeigc es von t^m an. 
itlan ^t abetr ntc^t8 ju fetner 55kCd?tferttgung gefiinbcn/ besTXJe* 
geo tfl ct auf ben 2(bcnb bes (Dficc* ^ej-ls aufgel?encJet TOorbcn. 
linb iBbtm aften Nizzachoa t»irD pag.is^.olfogeiifvn; Vint pivm o iyTi« Allefcim'WimbevxDttdc feurdt) oAubetrry gctl)An i)iibci be^xxxc^mi^ 
txi XDXt rcd^t utt^ billig i^/ tt«s> <Bf<!>tt uns befo^kn ^at/ jum C«t>e »cc* 

»ttio«B<mr/ 3)ie3n)ctjtcUcfa#roafe9n/ weil«2Ib3i>ttfrc{r5«frie&cii/ nfiDDacb€p t>fe 
fwfr $<ut« oucft iu (ilbtatc 2lb95ltei«9/ mralicb 0<tn 5)i?R(l D«g Markoljs,oDci: Met- 

«uriT,»;cfu^Cet ^abctl fi>D» ^'crSOn toiil) m &f ^ Rabbi Abraham Perizols ij^tj}/ 
Magg-enAbri)haLrB,.mDem ?9. €aprteIo(|O0tJc!<n: «yy rwy ><^ 9r nai ^e^ 
T3WC? 1D3 D'9^TD hsTi^3 WiWD ronn H^ni n^ mnnwm nrs^ eprc j>j^ ni9», 
V22f3> ^jr Tsisf rrnw js^ qi^d r-nn isw t>^ ysh)> ;w3i nstij? nf'jj? piD3i p'm pi£a 
;r-tnnS ^.«n\y mm srn rmay^ nnDrr^Jso d"d -DTi^siarrnr t\Xt It7/ tlft^^ 
unferer ^abbinen/gefcgBeter <5et>ac^tut^ 2t«&f<»9^/ jb<^« (t<^ "ic^t 
fclb(icii»or«tncttcBH2>ttfiB5gc^bei»/ foRi>ern erl^atcineitgebacfcncn 
Stctn aufgcck^ct/ u»^ |i4> »oc ^scmfelben gebut^et/ auc|) ctel sort 
3fcacl^urc^&e»iDtcnfi ?>€« Markolis verfii^cet/ nste trt i)cm Csi^tiX 

Cheick (Oetf ^^afmuDifdfjen TraAats Sanh^drin fol. 107. col. 2. ) un5 in &etti 
Crtpitci Egij arufd (D«^TradatsS6tafo!. 47.coh r.)a^g£J)e^tett»a:^. 3ft 

&em Evangelia ab€c xTtc^ &€flcn iingcringfJctt ntd)t oefeac^t/ pn^ern 
(nucgel«f.n/> bagcrwonftc^fdb^engcfAgt ^4be/ t>ag cr (STottcc ©o^n 
(ey ; o^ngc4d>tct &c(f<r!i o<ibcn 5ie 3fcaeliten i^n/ x3?ege» Cscc XJerfii^f 
»ut!^ jiicStbgottcre^/ 30m ?Lo&c»ccurtt><tlet.. 

«e^f itrttft/.' 5;)f« Dtitte Uciadb foil fcpn/toeil sc &« S>?wr4)in tserfu^ref/ utrt) sen @0(f 
•^ fl6tt?«BtiJfl3iO'?i'*fbfli><n^tt/fic^au4)Racb«uilger?}?et?Hung/ (fiann wUint' 

l)tenBn«nubcremfiirara«n>oreioe»i^cttmMS5cg<Nn fjabt; Daljcr tvic&lm ol* 

fenNizzachorrpagma 2 jg'^.al^geft^riebcniJxn 0>r6s pr "icIJin'n ^ni«' p 'THK 

sDorben;/ alt^g?^gtb{ttte/ &a#er©o«:e«So^rt)(r4cc/ ^bcn ^e t^rt 
♦tloctneii IDccfai^rcc ua& abtnloiit^ mttdlKn&f n / jufn iCobe rtrbam- 
met. lIn9pag.io.nntD m3£DQcbtem2*zzicbong«^[ebcn: rajTi r«nv i;^ 
nSn* lan otk 'in win'Uf stMo rn"pn tox- mS« smy Tci^t D^yrr mytsn^ w Tnyv 
:><irTni^« ^s•9 'aa'j'iy 'sa-fj t^ti a^^nn ]^o W f«i tpm 'j'^d DajJ if?/ Vlac^i 
Sctirber^tljge utit> ^cbcnebcyctc <Sr<!>tt gefe^^attc/ba0 3^os^*<; 
3P:?c[tvcrfu^rcd/ un&m jrrt^umbringett/ unbfaQenwutbe/bA$ er 
<B'a>tt fei?^/ fo fedt<5(Dttg«(«gt/ «6 tfl b<f|etr/ba0 bte mcnfcbai ^cv^ 
ben/ unb "y^fuB anein <^olprgc^cfct wccbe/ ttnb irid^tuottbeMt 
3&aamb«o icbens cf^K/ betmit aUc bit\eniQc/ ivtldye in bicXVdtUmi- 

Bile* ^xi g 5r(j?u^ >set5an f)(i Ufmt mmm tv ^bbut k. 187 

Bifeams Num. Z4, v» 23. ^^lowo rrn' 'O i« DiJ^ifl/tDlce^ Die 5ui>^ <lU£^leS«n 
gifbt? Don Den bUnben 3iiDcn »on 3^fu »€r|)anD««/D4(><c in tx^ Abarbenels 

^UC^ Mafchmla jefchiia foJj.col.r.alfO 5C(ef«n tticD:«^3 im^ ^« 1t3l\«2 H'rr 'O 'i» 
nrijn j?iijr6 no teles' "^k iDvy a^tt'' npa T,y mxiy O'ts'n omsa Trrr 'o 'w pEo ' 
mk^ mi-j? cyir»' inWiixvo njS o v^ onrwt innoHV ik m^ rrmr loyy Sr ">ckw 
eiTii e^-in jfiW an 'nvn 'nb mn^Kn ^y rrno nj rst p^y^ noix -ofnaiaj nosr e^'Virt 
nwy n«'JO oSiy sna mitwn mon Kin ■Tntt' tc« «^ mn ^ki«^ amp hit vry ono ««"^ 
CT-nrw rmrr 'a ^ ^« loiro nvr 'd 'ik tdx »9»n -vby rvy i« 'ivun yiv» 
;myii ntn n-iy onKm^jo Senu?' ^2^ 133di o'S«nT3 t)a^ tfi/ 3Dtc TitieU* 

gung5ecn?6rte/ S((^l ttjec mfttlcbcn/ vjor Dfttiienigcn/ weic^er 

iw&tn jenec Scttlebcn/ intceld^ctn tnenf4)/^ctrvonememXJ0cibc 
gebo^rcn tfJ / ftci) jclbfiea 5« etnem <Bi<Dtt aufxrcrffen totr^ ; n?o« 
tmt aaf 3*^fum &en rias^trener getcutct «>ir& / welder ^jon fi4> 
fclbjlcij fftfagt ^t/5iJ^ec <S(Dtt fey/ obctr »on trcIdE)em Aitbitc (ols 
rf>ca gefact ^^ben : 2>ann trtc fin^cn rcni Icimm nnt>trn / ^a0 cr 
fic^ vocemeB<9!(Dtt-4usgegcben^be. Un& eb fy^onbeencbucaSite? 
3<u: (Efa.a i4.v.i4.)gerflgtVt : 3<^ Will bf 111 SittCT^OC^ffCtt 9le<4) fei)!!/ 
|b.ifittoct:|bld)€s ra4)t »wi bet (S^W^it |u verfie^/ bann in^em 
cr iUm ^«t 4^nltc|> |cyn rocllen / ^<xt ac |k^ t^m ntd^ gl«i<fe gtimd^t, 
SX" kwci €v aud} Qeld(iett unb gcfc^ma^ / unb feint 2tugcit in bte -^o* 
^ ge;e« {>e« ^eiligen ^fto^laau^crporffw/ fo^Uv bod) nid^tgc- 
ggt/ bago: bit er|ie Uvpsc^/ unb &e»: e^cTp^fet^vWelt (ey/ n?tc 
3tCfu8 ^ec^a3«t:e^et•get^a^^at/ obcv anbcvt von t^ 0«t^An ^<;« 
ben. \)iellci4)t ^4ter /&etBiieam)6icXCwrt«/9l<^! ^V WiV^idHH 

tor bemicn(gctt/b<r ^itt>or dnen ®ett au^gfebt ? i?on bm Bmbem 

jfu&a gcfagt/trdc^i^nju 3em{alemget6fctct/UB6&a&i«rcbv)en2win' 
btxn'Jfv<xelsinbcmi^bc^utifd^nexiHooiittf£knb (Diirinnen fie untcc 
ben gfcrrf^^n fwnD) vide unb fcf;)votve CrubfoJen vevuvfxd^t ^aben. ^tt 
fcIc{)ctn^Ij?ctOa{iDe»erDcflDiegeincIDtc5Ujocteaucttra ^uc^Majene j«fcfeua 
ft)U49.ooK2,inDctn<ic^nMa>n,m Deni«(^f<nTimar,gencmmen. ©otcicD 

QlK^inbeiJ Rabbi Lipmanns Sepher Niz7acbon, pagina 14. nutnero 8. DorVOtt 
G\foM(fyneben : iTnraniN h^h 'i« 'sSk witts n*n' -a i« oyb wi nyun ^y «hn 
i)Siy^ nD*' ta trj'CMtnm mrvo n tr:'c«o o:««e«^ nne' 0^3^ 'W ^k icvy trw mwp 
:i>an Da^ i(l/ .^;at itidjt fccc Bileam ron 5em Via^axcncv getPcifllaBct t 

Sttb ! wcr ttJtr^ \ji3C bemjenigm Icben/ wcU^r ft(fe wor dnen ® ott 

au^3(ebt? !D«mit»cbcv>cnen alien/ &tc x>on 5cm jentftcn fc5?n t»€t5<n/ 
weU|>er (ic^3w cincnj <5^ZZrmd)m a?tr5! ja wc&e^cnfelboialioiJ 

2(0 2 bAtm m g)egi.X^cflgbegentbe(ften3u&<nt^um^iil. ggpftcf. 

tarm fIe^^?cc&eft^tqentgc plagcn/ trcFc^e mcbtan it>n gUubcn ; bteabec 

mi^nSiauhm/xocvbcnint>cviufunfftiQcnXC(lt (Daeijl/ imettn'ficn ^<* 

Uti) xjeric^ren gct)CfT. 

«»»»«i,M«»*- S)ure^rci>nt>/ nac5 txtr Bog^flfften 3ut)en.floftfofeo$e^r/ bicUrfcic&sn/ 

^iw^m ttanira2fSN5u&em^oDc»erDammctn5orDenfct>nfoH: fca^ ec abcc w.'.(5cti 

arfatjen. |egan3cner34ub€WW2ib3otter«i>unD Q}ecfuhrutij) Dec ®f«nfcbcn auf Div^rr.' 

md</ dzfanm "«& bingcttcfetct wor&cn fei) /ifl «inc 5$:eufifc{tfcb< Untra!)rl)cit. 

S^cmnttaH Dec cwige^abn^otte??/ unb tvabrc-^eplanD DccSOGcIf/ fcine 

(5un&e()atfce3e^nfonncn/roicf!i-onoben tfl ertrttfen trcrbcn/ triefoltc « 

Uann ^aubecco un& 2H>5ortercp beganscn/ unb Die i)??cnfc^en wn &Ott abt 

t»«nDig9Jtnocf)t^bctt? S)ag oben im jftci^tm Copifcl ang^^ogcnegcugnig 

&«#3u&iTc{;en ©<4)tc^t^^^rcibcrg Sofep^i tef>ret gun^ t>a6 $a3t&ccfpiel. 

SKJa^abictoeienige anbelaitgt/ Da| cr ftd; t)OC«incn ©jOtt ouggegcbtn 
^tf fofefenn)irMattb.26.v.6MitiD <r4.baf/a[^D«r«5>o^epncftcr i^n be« 
tcf)n)orcn &afte/ Dogerfagen fblt«/»bcr ei>nttug/D<c (gcijn QjOttc^fii;/ ec 
gtQtitxtotttt ^Qbe/ &u r«ags; mi(i)ts fo w'el bcbcuttf ale/ ja id; 6m^/ ttic 
«u^ Marc. 14. V. 6z.fiai'Uc}} iufef>cn i(i ; Dc^tt>cgen and) Dec l^o^cpricftec feir.c 
SletDec^wi^n/mi&geNt f)abe: (Sr^at00tt9eIafterr/tra6Dcrfen 
»frtt?dter 9euftnl§ I ©fdK je^t ^abt it)r {dm ©ettc^lajff rung gc- 
fj6rt:2Ba0bUiictfteU(^2 unDf€i^Dacaufgeanf»orfettt>oi;D«n: ^r (jl 

ic^XODC^ f^^UlDlg/ tt>te Matth, z(S.v.(S5. ^<S". unD Marc. t^.v. tf^ (54. JU 

fc^en tjT- €^(tutf obcrhotf)i<rinnen3an^ rec^r ustDtDC^fgcteDef/Dann ecin 
ter%l[>flt&cccn)tge©o^n ©ctte^/ tjrtD fijlgfidma^rer ©Oft i^/ttie mD«m 
nedjfi'^fefgenDeii toierDten €of JtetmitFrdfftigen ^^itpet^f^uttientrirD erreicfen 
tccrDctt: €c^atfi4)abcr/h>icr4>ort0bcn gcDa^t/ oug fetnctgctnDe^dnD«rt 
m^t ttteitm moUtmmmctttie/ af« cinolfgcnjaltiget &Ott utiO ^€rc/9af 
leicbtlic^ [>attt thm Unmn/ fonDern gutretUfg Dcm ^epDcn/ urn Delf^n ttcgen ec 
6iemcnfc^(fc^e^!Katucangf!](jmnKn f)at/uBtermorj|cn/QufDa^ DajJ otmefunD# 
l^affte menfcf){fc6e ®iWi^t DofDuc^ ten Dec cmigen QJerDamQini^ecIcfet/ 
auD Dajienfge/" trag im Dtath*^ct[u§ <SOtU$f toit Ador.z.v.ij.unD 4. 
v.ig.julefen/befnmmetmac/wlibracfct tuucDe. ©o fefcrcibetaucf) Dec 5cU 
b'j^eStpoftel ^]>aata« m Dec <£pi|]elon Die gbreer cap. 2.*.?. la, tjun ibm olfo : 
2)mabrr/t>fretrtefleinc5ett6et ^^noreFtfemangelt^at/ fel>enrpiv/i>ci$ 
ev^iS.i'\tsift/buxd}&S,tft>en ixs STobcsgcfronetmit i!:^rert/auf&ag 
eti7ort<B<Dttes(5iTa&e far allc ben Cob fcl)me<f ete. ^ann es ^iemet 
Jjem/om bcilen T»iUenalfe2>tnge (eynt>/&ar &a r tel B inbct ifat^uv^^itti 
Jtgfett geftt|)tet/ tj«g cc^cn^crsosen t^rcc B€eli3fcitt>ui:c^iLeyt>eti ©armtien mirb anc^c^eigcf/ma^ft* mitS()n(lo/nad^t)er 
gottlofcn 3ut)eit ixijlud^tct £cl>re/ nacl) fcinem £cpt)cit 
unt>@f crkn ^u^etragcn l>abcn foil : unt) crmicfen/bag 
bcrfclbe bcr ma^re Meflias, imb nid)taneineinblcf[cr 
S^cnfdb/fonbevnaucf) ©€>tt fep: t)arba;aud)gcmcl- 
t)ct/ma^ ta bcv ^urcf en Alcoran i)on £t)vi(Io |lct)c* i5 
'^ji .3c^t(lociet«^5?euen^cflamenf^fc^refuttd/fea0/na{^DcuT3€ru^fcr*2Sa*f.*n«^ 

f nen ©eifl am ertu&oufgegctfn/ unt) Dcrfcfcieten rear/ Der Sof«P^ *on ^^",7 l«to- 
^ — i 2lnmat^ia / mit ^ilcti ^.etmll^Qmg/ beijcn I'ctcfjnfltii in «in ncuce/m ii;c«t| nut 
cinen gdfcn ge^au<ncg@rab gdcgct/unD eincn ^rofietKgtem Dor tie ^&uf Dc^ jiSnen 
©rabeg gctvel^ct l^abe,2)e^ flnf«Fn^<»9c^ Qber fepntK-^ol^cprlepcr unfe'^J^a* iuamos^H^ 
rifdccjw^ilfltosesangeii/un&Ijabcnttjnstbcten/CatJDa^ ®rabt)ucc& •C'uf^e'"'^ 
itiogtfibectta^retrDerccn/ Dcniif iiumanb foramen/ unD&en Uib (£l)nTttDQi'« 
au8n)csnef)mcn!onfc/un&feinc3un3<rBf*tUrro*6cfamcnjufflg«n/<rtt;dre 
ton Den ^oDtt-n ouffcrflanDcn ; werinncn if)iun %Mtatut audtj mllfaf)rd ftnbe/ 
foba^&a^@i:a{vroof)tge^utet/unD&«i©temDarauf»erfiegc(rt»ortenfcp/tt)ie 
Matth. z7. v.57.2C.iu fc^intft, SlmCciffeii^flfle^t^ «c tt)f«D«t »eo tm ^otf 

fen fluffcrtli>nDen/CMatth,28»v»l.&c^arc. i«5^.v^,i.&c.Luc,24.v.i.&c. Jofi, 

20. V. I. &c.)unDDacaufffcmen3uns<cnju»ecfc^i<Denenn]fll)(en/unt)anuni 
tetfcfcie&lic^en Orten crfcbienen/ unD ^flbe m\t i^nen stre&et (Mattfi.z g.v, i ^, 

&c.Marc. i<?.v.i4.&c.Luc.24»v.i3.&c.Jo£an.20.v, isi,&c.)unDnact&eniCC 

Q3efrum/n>eIc^erfbnt)cc((!u9nrt^atte/n}^el3ec^nfcin5tmtgefe^er/CJoIl.2I.v.I^) 

tinfcreinen2lpof]eIn^:S«fel)(flesebeii/ in &et gan^en SSBcltOa^etJangelium jtt 
Vcebigcn/ (Matth.28'V,i9.Marc.i6.v,i50 re9ecof[<ntli«fc«nt' f^«^f^«t'i«^ »oi: 
tenSiugenf^inerSiinger gen ^iraoiel gefa^ren/{Luc»z4.v.ji,A(ftor,i.v* 
5. io.)aHtt)0<riut 3\e*tmfeineg l^immUTct)en Q}aterg ft^e/ (Ephef.uv.2o« 
Hebr. r. v» ?o»ont)annen er tr.ert>ett)t<t3crfoninienCiieQ:ci!r«n(iuffjuetfr(cfen/ 
(Philip. j.v.2o.2uunDi.Tiiefl;4.v. r4-)on&Dici:ebcrt!gcn unDtie^eD'ttt 

ja rictten/tVie Matth^y.v.30..jrJ\<ftor.i7*»^-?i*Roin.2.v.ig.Unt M.v.io.geffyjpfl-JJwfeTa- 

fen trirD. S>ec (etcfge Qicufifclabcr/ttjekftr fic&^icDcricif rel:r bat flngeleger. »^^^*^^ ^ 
fepn IafF«n/t)ic «)}?cnrcf!«n »on tern adem feelifimactenten ©fcubcn en (li)tUitn cu ®oa« 
tliimab»«nt»t3 iu roflc^tn/U^ret mc^ fe«n« flnaen«tm«?l5«rcf4««fle CUSvobbt- ««'6 «»»^ f ^o ©e§T. t^i^iUi m Udm 3 ubettt!)»m^tV.gat3(td» n«n tin gan^an&cr^/ ^ami'f ernit^taUern Iiietterfio(ft<3u&enln&em;cnt5tn 
^a^/i>am fte son SugenD aufg^en €^riuum/un&D!6iX|)Cit]lictc9{e(tgton ztf 
|{)9cnutiDange[)a(rcntt)eiDenyn)i<au(t>ini(>r«i:a{>^eu!jc^cn Q5lraD^eifct&al< 
<« ; f(w&ern aa4> fie (£lmM/f<> w«l iniraei: tn^ijlid; ifl/ict m<i^cn m69<-S)otl* 
Continuation ncni^er n?ir& e3 in bem oft-geDac^en bon t^m eingcbfafenfn £aflerbuc}?{t' in To- 
SlitSro-Jedoth Jefchu , g(eic^ nac^ Dem;eBiseii/ fo mk^u pae.J73« Cflcau^ au^gc|Od<n 

rop"i iTTin p 1^ n&}ii nnan j^« nyao rrmy 'Si'ytt mn itoon S;? minn jc thk mse 
«3<i nap ^V i3«"i vTta^n ix3i »sinn rh-'hr^ nma \ti -dw ^poi iwet rapaa itaorrnK 
wpD3 wa WW nap'i n»n n» npi ntn latn nst ntt tm -r^ i^aecm n^ni n«M 
w •ruWMia^s D'on now v^y T3j?n innpa' nnsi nns* p-^ tD'on Tayn o D*en noa» 
wsn'i "i^pi:^ V'icx n« itm iren p':«3 tans ncS Dn^noxn i33'i' i3«"i mno'j ixanvM 
tsyy ^y te^'i p »3 P'Dvn ^ r6y yt napa ijj'« nyann "inyo ip3?y*i napa 'lm^Qfo «^j 
hint)" 'oan Swy n^j'm nStyi pnatn fix naSprt yowm -rtSe "jnp' '3 ton'i 'rnnvna 
j^ D.Twy no ninan nsf njnrai ena st'wo oma« nr« V'{«n on^ nosm roSon 'is^ wan 
i5Ti«ya «Vi i"Opa iniijf wi:m p^ 'hs imtran ,on^ lONm mm j^a tnw inap rtfj nos'i 
inn D-nSs p no^m rp^pn cmt^ .|ym napo ws nj^ 'o nyr th nosi sa^ca "ai^ ueai 
C3"-ia^a p^ ^y ^^ ^k nS iq?*i -nfjD ^;np' o lovy ^ K3'i p "a D^evav vsn |^j« ^i 
jefQW TO rc^on lyni -sw jtu ja iiao p rW iryn ntaarw «f|«i snn e^wata o n^xa 
Vi3n nnsri p^ia i^yi O'^si t^v can rrj» n^ wo dw tr'pj iwi ^rv\H*x^ tw '[» ossy laiS 
.^tat cn^ inni sj^rya aip rwy 1^e^ osi o«?iffiK »ii3J '9w latn ^i£>' ^n yiJV ayptu^ 
JTUT m^yy^ ro lyr tS -? if>3vvn«i 3f» '3^3 roSon p Qmsim B'oann ^^ev*l a^ry rw^tf 
]jj} ja tu Si"! naSpn '^^rniTi^ o'^-iTa try\ isv imwyo {61 pm anp irxa^nM csiv 
■:;cx'i S^isn iT'J'a aiJ'v trv nw «ti lyv ana nai na rmw T^m "n«i wtrsnjfi S 'sdvi ins 
.Tpsn jrjv TTP'i -"li/va D"rtn r'ri'nr^ Sinr' -^ai ^aix nnje no 9y tm' nt tto jnawinS ^h 
Hpa wnapi rh^MV TJcon rmw 9y scjrjfi' S 1^ los^i : f^iyrra ttd ^yi -'snx ?n nra^ 
inn^ rohcn imn ^^p'\h n^ tv3« riyinn inyoi nape wpS 'd ynj k^ji rwa n^'pn 
;i'?r p>t nninp nnaan imx xi-c^ as ^o^«^ nti' jyi -imxyp «^ ex f'sn*" '»:i',a? b r«» 
•;«nsi sg npsi -^iniS^^ rsyirn im' avoj tsN 'jm koiwr '31 >^ -ncx-i ^in«*'^ rrjvifn 
-^ Cfj:r\ ncx n^v-nri?? "inv* ii-cpi n3?« -noo iniK'-reM 'w 'a «!pas ^ww Ti'R wsn nat 
jyiis n«y 1 inx 'irjea oSp ijr?"! ha^w v;anS latn nan 1^1 tninm S tho'i rS? "Jnaya 
Thjrtf vfjy m.'as ts*x V'sn rn rui no«'i naSen 'jefj ims w'St^i jms lancn B»n axa 
nnys? p .npyi wiarq irnf«n 'wsai 131 a*vn^ nyr «^ -^a o^arn naSen jnm -FpT^ 
!:^«p^y na^i piat^ tje^sT y^rxa nnnyv inW nny DTt^inp ^yi iv«t ta^ ill/ Cehc^ 

fab0v-^ aber<;upr&te2ibcn&-5ett<nac&bem 5€:i;^ auffl-^ncfct war/) 
af ^ie t^dfen jligren / cs gebtlt^tet p4> nic^ tinctj 05iid>iiahen bcs 
XBtff ^cg ^je|c6 ^uwn-^Sobns tpegcn ?iu iibtrtrete« ; wiexco^l tt bie 
ftTcnf4)Ciu'CTfdi^ret ^At/ f«nK»Ucnxotcbod> 648 3^«4)t?)€8C9><|ei5e« ^00 f tc^ mtt (S^i)\ifitnA ^(ttt] mZoht^mm MtnM<nfcU*i9ii 

tcn m &'crf€lb€!i i"l«<bt F«men/ unt> fid^auf Ocs (Brftb (cgten/ »mt> 

^e^tig tretiietcB/ wnS (einctryrgcn trami,9«?«;ren> STIe j>ua^u5iS?^g^|'J ^^, 

fcld)ta gefe^en tjawe/ irc^w cr i>en .S.ei«t>B<rm / unJ) bcgrub itjji t'f>;iam au* ofw 

flR5er8a?o£)Jngekitet/ »n{) tmc^ctn ecil^Bbfgtftbeii^atttVSeHXrviitlteuavirwib* 
^V' JI'JH njte&et: «>tc 5ux>«r/ un5 fa pmeii vovtgen <I>rt Jauffertfaf^aMtwS'f*^^ 
fen.. Vldd^em nun ^Ibigc bee folgcnbcn Cages roieber seEomnic* 
traren/ (^4' niebergefeQet «n6 gctueinet ^treti/ j^gte €v ^u i^n^tt/ 
E?«riim wetneti^i fii4)et unb befe^ct ben bcgrabeHcit ^laim. jD* 
fU ii)n abev Qc(ii<:i;^€t I un^ in (einer» <S>vab ntd;t gcfun^eu Gattcn/ 
fa>rte fetne fiottiojt XJerfaminlung / cr i(^ ni(i:>t in feiuem <i6rabe/ foil? 
5>ern tn ben i^immel ^nauff gefa^ren : 2tlfo ^t cc von H*^ f^i^' 
ffcn geivci^aget/ 6a t% nocfa bey ilebco vocx I uvX> ficfagt : 2J«Hn et 
(ne-n(icf) meiti hmimliftlier ^atcc) xo\xt> mi4) Gu ficj)) ne^men/ QetaJ- 
2iIonun brej^oniginbicfe^imiegfboret^atte/^anbtefiesubcHXf d? 
^n 3(racfs / onb fie lamtn »or tixt 2kontgin : 6:e aber Sv^oji) 5" i^ 
lien/ xoas^abt i^v mitbem tHann gcmscfct/ ron bem i^r gefagt ^abt/ 
t>«^«»rein5«ub€rer (try aeroefen/ unbbietnenfc^envcrfu^cet ^abe? 
©leaber antrootteten i^r/ -eovc |)abent{)n nij4)bcm^c4)tbe8<Hcfc* 
ijee begrabem ^uxau^ ^%tt fie i^nen/ bringet i^n ^er sumtc r2tl* 
fie Aber ^tngcgAttgcH waren/unb i^n in fthtew (Brab gcfiicfcet/ aber 
nid^t gefu»ben|)attc!i/ famen (te »or btc^kontgtn/ unb }f r«cF-cn/«?ii? 
XDtffen ni4>t/ xotx i\^n ausfcinem <Sx&\> genommcn ^;$be. ^« **"**3\it Mmsw 
x&ovretei^nen bte^^dntgin/ unb fi?ra4>/«rift®>Ottceeo^n/onb ifr^t geriiJuw 
3u feinem IDotccin ben ^immel .acfa^ren/ brtnn «Ifb feat cr votj fjef>cot ®Ott?* 
j^lbften flcweiffaget r ©attn er xoirb midb nebmen / ©eU I Sie abet ^"^"* 
<inttporteten t^r / lag bit fcldje 2)inge nt«^t i« betnen Qinn fomi 
men/ bann er ifJent ^anberer qetoefcn : Qe \^(xhtn a«c^ bie X30ei(ert 
jcgen i^n Seugnip gcgebcii / "!:&% cr ein -^arcn^l^tnb/ wnbeia ©o^tt 
etner unrcinen getrefen feic , £»ie IRontgin aber gab ^icrauff 5ur2(nf^ 
»ort/ xoM foil i^ trciter mit ci«f> reben t XC(Xi\n i|>r ifon ^cr brin> 
get/ fo relict i^r nnf£f>urbig fcyn ; TTo afcev nidjt/ fo i»i!{ic|> fcincngllf^^^S 
«ntf r t\xs3e)%^ i.eben laffen. 2?a fpracl^en (te/ gib uns Sett / bis bag nit^t^etittti* 
»ir wifllht mogen/ wiebieQacbe fallen Hperbevielleiet'ttrer&enttir"''"^' 
tbn bafelbffcn jinben : XOo aber ti^z nrdit feyn foltt/ fbgebe mitHns 
«m naci>beincm (SBfefaflen. Sie gab tbnenalfcf brey Cage "^txtf iih& 
^ic tl?eifen nnb^'^omnren giengcntnitbetrubtcn^er^enfonberlEo' 
Wi^n. ^»wtt»/ wnb ?pa<;e»'fe^<; trawrig/ b>?wi{ 0? ni(^t wufie^/' 

90* roue 511 t^urt vo<fre/ unt> lichen ein ^afieit wcfun^fgctt* 2tl6 nun bic 
heftimmte ?idt ^erbcy gen.i^et/ un?) jtc ibn Ht».t)t gefnnben tjattett/ 
gtengen viel aue Jevufalem I von btt :&omgiii roeg 511 fttcben. ^^s 
gtcng aud^ etn alter tHann /n«^mens Rabbi Tanchiima , l>jiia-us / ant> 
xranjeltcvor gcoflee Bcfiimmecnt^auf tcm ^e(&c ^tn un6 l?cr / im^ 
rtis cc i)cn 3uJ>A6 (a^c in fetncm Oarten ft5e^/Bn^ ejlen/fpr4d>6ei: 

Rabbi Tanchiima JU i^m/ tTitS tfj t)vtS 3»^«8 / ^^% ^»» tfl*!^ / ^^ <*^^^ 

3fr«clttenf^*f?cn/unt>tn Craurig?ett ^c^cn r Y^tertlbcr erirfat5te ftdi 

t)ei:3ut>48/ un£> fptad;)/ t»tc fo mein ^^ctrt: I Wvtrum faften fi<^ O-.rm f 

2>eir Rabbi Tanchuma (itgtc/ TOcgen bes ^uren-Sol)n8 / «>cl4)er gebcn* 

<fet/ »H& rtuf ?)cm pla^ bee Stetntgung tfl begcabcntt>oct>en/ abcc 

a33cgge?omme« ; imb xotx% xno,n ntdjt / trer t^n <ttt8 feinem CStvib gc^ 

Mommen ^abe : feme gottfofc "Ocrfammlimg abcr gkbt »or / cr fey 

gen /jtnimel gef;;^reii ; unt> bte 2^o?ifgirt b«t gefagt/ b«^ fie allc 

^jrwelften toolte umbrmgeti kf|en / xocnn fie ttjn nt4>t fttt&cn xx>ers 

t>tn. 50<t aittwortetc ber 3ut>as \xnt> fpra4> / tJ7«nn bf'efes v'jutrcMs 

2^tnt>/5ec Sol):i ber Unreincn gefimben toerben folte/ roilrbc bann 

jffi'^el errettet tocrben/unb fcibtgcm ?ctn ilcyb wteberfa^vcn r JDec 

Habbi Tanchuma |«gte ^ter3u/ xoMm vc gefanben wtrb/ fo iftJtrb frey^ 

ltc^3l^^^^ errettet werben : brt fpracl;> er / fomme ^>cr/ td? tntll btr ben 

pBbQ<»ff«n' tTTann tf etfen/ ben bw fud;ef?/ bann tcfo ^abe btn /^urcn-Qo^n <;u8 

f"'jn{:mem fetnem <5rab gcfloblen / bteweil xA-) gcfi!rd>tct ^abe / feine gottlofc 

©arccs fcc^ro' XJerfammlting raogtc \\)n aus bemfelben tccgtiebnten / unb b«bc J^t 

i»H N- ^jj meincin Garten begr^ben / wnb gcm^djet / b^g ein VCafler? Jlu^letti 

»a* ft* »"' "^^"^ *^'" ^er buffet, ^^terauf effete ber Rabbi Tanchuma , wnX> gtcnj 

fet iU9«wg«u^in/ unbjeigete btn tOetfen'jfrrtclsbieSnd^ean/ wn'^i fiefamenaile/ 

faK unbbun&entt)nfinben Qct^trcntj einespferbee/ unb fdjleiffcten \\^nf 

m^ wurjfen i^ tjor bic B.ontgin/unbfpracl^cn/ fie^e btefcr tfl bee 

!lTi5nn / von xrclcbem b\\ qefngt bafi / ba^ er gen ^^tmmel gefat)rcn fey. 

S^a i^n nunbfelsontgtn fabc/rd>'imteftefid)/unb!c'ntc ntd^teinVOort 

iftntxporten. 2(l6fielt)n«ber^tngcbrad)t/t>attenfic t^ngef<J>leppet/ 

SriltTcfie ''"^ ^'^ ^^^'^ feines -ij^upte aucger*pffet/ besxregen fdjdrcn nuji bic 

(gfitiWcnSa* Gaiiackim (oDct GaJiochitn , Dug ift Dtc @ei|ilicljc untct DJn Chnften / n>ie un* 

■'''T^'^iri.'i'" '^" i" ^*"^ ^ °- ^''P' -*^ '^'^•''^ **^f"" ^()<if eJ 5u fefjen iti / ) jnr (5eb<f 4)tnig bes? 

f«^a:eii laiF*"- tenigcti /fofkI)mtt3*5|ru jugetragen b^t/ mitten rtiif it)ren ^^auptern 

tbrc i?;?v-;r <ib. ^ic e^ |l.pnD abetmuljlcn Du ^ott Oc^ »ccpuct>tcn iailec* 

JgucMemg Toledotb Jefchu. 

S5»f'te9it!i§ g.g (viifef fidf? abcc t>tellin«arb«if &lercr^cuffe[lf(5enQ5erreumbun9a(roba(t> 

fltn. autfcbfn tiiefem ^u^le»n «n^i<i3<t woci?«n / awct> eiB«c »on Dvu 355cif<n/un^ 

emad gSgg M twit g^ rtffo ttft ^ fdn m ToU ^Ogetf ojen ^a6m fog. 19 ^ 

et^an gar »on bctn ^oJjenlXat^ genxfen fepn foU/uni) o«« fciw 2f nfd^ldge juttoc 
8<3en3€fum geo|tet]bal)t«t f?wc/ nun o^n^ QjotivilTen Deti ^ofeen Svatl^^ / Den» 
fclben au5 r<in«ni ©cab mesgeoommen/ un& in femen^act^n Ijeimlicl)/ unD o5« 
m etra9«6 9}Zen jifjen 2BitT«n /btgtabtn fxabtn foB ? ©o(« cr e^ ni0( ju tDifieti 
get^an l)abeR/Da| t>lc SOngec S^fu in t>f r ^f^acfct jum @rab gcflangen/fcafelbi 
0<n gef^n unD ge\r$met ^abm/ unD ju ford;(en ttdw / &a^ fis »on Docau^ n«^» 
tnen/unD ttorgjben m^stcn/er ware gen^immef gefa5c<tt/tt?orburc(jt)ic£euf in 
l)em@laubenantbms«{idrcf«ttv«r&enf5nt«n ? <go(tc€rni<ttaucf)f€in€n2ln# 
filag e«tbecfct ^ab«n / Do^ ec i!}n autf fmem ©tab njegnc^mcn / unb in fcinen 
©a«<nbc9cabcntDo(te/&amitbergIdc^ennic|>tt)or9ebenm(5gf« ? ?a3i<f$ltccc 
<juc&ju&en.3ungcwi gefagt baben/bo^ft^^^fum mbcm©cabfucbcnfoU«n/ 
tocau^ et ibn fc^on weggefrcblcn ^Qtt^/ Do ec cod; HUt gcGcncftn f d«n<n / fit 
tv^ben alf&balb/wann jic t^n nidjt finben/offentls^) fflgen/cc ftip ttuf9«fla«b<n/ 
If oMM^ cin 9i'0|T?« ^CBsfen cnf^«hen iriirDe ? (goU« er eg nic^t uielmebr anberu 
Scat^n ange5eig«t 5ab€n/ oa^ ec mit ben hunger*! feincn ^ot)n ge^Qbt / unD ft< 
»«rg<Mict) l>abc I'uc&en lQ(fen S SSSie fan e^au* wa^c fepn / feo^ bcri«ntg«/ reels 
<^et juwr oUcjeit mit turn hofjen 9\at^ umgegangcn/unD t$ fo f«l)c ib«« W an* 
fielegcnfetjn IafTen/(5:i)Ciflum in fetnec gembe >&anb« juiiberli#rn/ nun »i>n aU 
len«»?<n|d)cn8an^unD gor abgcfonDertyauifecber^gtobtSecufafem/ tnfei* 
wm ©acren gdebet l^abe/bo^ ec im gecingft en ntd;t^ con bcra/ wag \'i^ nad) Dec 
fSegcdbnig(I^nOi/inunbauirft()albb<r@tabtiugetcagin/unbbal)«J: etn aD* , 

flemeineiJ gaflcn ongcfieBet tt)urtx/auc|> jebetman in grower gurd;t unb £«bcn^« 
^cfabc iregcn bec^dnigin5S«brof)unfl»ar/feIte ccfabccn baben ? ^ur^ ba»oti 
iu fagen/ eg i|l bi^gan^c gcjeljlung be* »er(lud)ten 5Siic|Icm<J Toledbth jefthu 
<in<gtob</ndrntd)e/unb^euffelifcbe/unDmitrtct) felbften (tceifenbe (St:ti4>tung. 
@oI)Gtau^ ber 3»bag nlc^t mebc nac^ S()nfli ^obegelebef / maffen berime/ 
m (if)tiftug jum '^obc wtbammet vcat/ ts Utcmt Ijat /ba§ ec unfc|)ulbig ^Bluf 
Deccatben ^atte / unb na^ttm ec ben ^obenpcteficm unb (slteOen bie bcei^tg 
^tibcrling tt>ieb<cget>cacbt/n)«(ctc ecium£o[jn feinecQSectal^ccep mmm^ '' 

(uj) alfobaib bocauf ecbencff/ n)ie iMattb. 27. V. J. ju fcben ift- 
1 Ubec bag pfligen Die ^ebrdecim@pci4)tx)ort jufogen/ crbn iS px T-Wj^rtj^^.^j^ 
t>og 1(1/ bit iu^en ^<:t feme ^li jfc/ bacbucc^ ju t)ecfieb«« g«0ebcn tticb / ba^ irsuag goad* 
DiefetbeunbeftdnDigfep/uttbbapbtejewge/njelctebemWgenetgebenripn/nid?!^''"""- 
fcep.tinerlep/ UR& mU e'inanDec ubf cdnfnmmenDen laSoctcB bletben. 3)iefeg be#^,jjj(ijg,^ 
f nbet ftcb fludb in bie^m Octgan^ gcnji^ anb wacbefffig/ bann bee 9onlofe£a-i!«3{afcbin« 
iiatt/tcd(^t>Qim<iliinTokd6th]kCchuQif^mbtn bat/giebt/ wie Si*%f,ilil'^^ 
ta^ti Mc/ bog Subag benSeicbnam 3Sfu aue Dem ©rob geffoblen/ unbtn fel'tm jtcimie.; 
Rem ©orten begcab<n babe/ ba f)ecgeg«n bee Rabbi Abraham Perizol , in femem J'j'j^""* 
imbcg«bac&t<n ':Sb*/ Mag^cn Abraham, «>ii(^e6 ec ge9tn bw S()rirtlicije dUlu 1^4 ^^ ^' tfjtMM entbccf ten 3ubgntl? !i m^ IV. gapft et, ■ 

flionflefc^cieben/ unD tnicju 2imfl<cOQm »on einen '^tntu0ie(ifd;cn 3u&en $• 
l)urcJ?Ufcngelte^en/ un& nodb niiimobf^ gticucft trocDi^/ in ctm ^9. gapitcl 
QliO fd^rcibtt : ann'J ^i<Ti^ vny hds^ p^fsn n^4 n'ny n^tt^ S'^ im^:: n'oSn 
; miy. r u msryim. ran^^ rvahm na^^ 1^3^ r««^T dtim rh^ao a-poy r\i2\ Dmyica 
irren o rvyrt dht tik p Tina irmairr ji'^j ;ix3 arnDr i::dd •np9'i£'£^ ranpin n3 CTC'Jsmy 
iDTKiy -\yrm taS ift/ Qctne 3iingct fyxhen r^ii m bcr Babbat^- XTlad^t 
geflo^Ien/t»cl4)ea&Jcerflcn«tf't t>c8 iDfier-^efta war/ tnwcld^crt>tc 
j^raeltten mit t^rmfeyerttcfjcnoufiimmenFtmtftett gefcbaffttg waven/ 
nn5mit^frungt)er(D|ter*:£ammec3{i t^un ^vmcn/unC)filfo&enfdbcn 
ni4)t rcrtpo^rcn f <>ntc». iSs ^ben bcstDcgen feitte 3un3ei: ^crt Sab* 
bat^ enti^iiatt/unb ifynaue t€m<3tahc/W€id)ts (ic/xvie in bcmi^vAiu 
aelio gcfc|)rtcbcn (le^ct/ fepukhram nciinen/ tcovdn cv gcleget roar/gc* 
Po^(CTi/UH&t^n mitten incmeB (Sacten begrabcti: (1e l)Abeii <ui4> bc^ 
3cugct/6«0fict^rtlebot&tg gefc|>m/ unbmtttbrtt gcret)et ^«bcn. ^ic< 
feiJ fcpnU'bie SDBorteDeei Abraham Fejrizols,tt>ei<^e ja nrndcm/roae m DemQ)uc^# 
Itin Tofedotb j^chu )lil^er/san^ ntcfjt ub<cj»FoiJjm€t/iuiD 0iebt tacOuccI? <in«e 
6e^an&ttitmiwrfd;amte^ebe l6ge»an Den \J:q.c)* 
?«««•? £oSf» ^|jatfa^(ri><irb«cab9.fagteSeir}D Sbnili/ &«ckiDig«5^€ujfcf/ nicf-t ba* 
eft^** i«'f &ci^u5«t/ Dog et &cn 3uDe» ebia< liijieclic^e uno fportfidjc SDingr/ t>on 
Ci^riflo^U'lt&ceiben unDjttUt>rcir cmgfb(«jCB?)at/fDnDert>fr lllmif fcincn giff* 
a tigen Sdjilecungen noc() voaut fortaefabccn* 3^^ ^<i^ ^"c^ Toledoth f oDct 

Toledos) Jizchak tt>{r& fo!. 8. col. 2» in tJJT Panfcfaa Berefchith gflefcn : TYisrai 
: ojrrn pTj npi^ Do^ift/ XCer S^n^o&rrStrett crtpccfet/ bcrtrirt in . 
ixc pollen gefirAffct«UaD m Deis Rabbi iiecha Slu^'egun^ uber Die f.5Sucf;«t 
?Ke|t^/'flie(>«{ for.6.coJtumDerfe|fg<Dorf^tet» Parafthagcfc^rieben; npiSntjn 
:DrT» jvTj- pni^HD nmyan. ^ivrra pi^nn^ orm wi^j c^h'ti &o^ if?/ ^cc 
©trettmibble ^oUe f^ynb metfTe»f»«t<tgeerfi?a{fcn tj?#r5cn/ i><»rau8 
3U»crfJe^tt ifi/'twg, emjeJJer/ «>cf(^cr Unetnigteit crreget/ in bet 
^<'fmil^lkn^efivA^ctxvcti>€, 9?unfa.c?en&i«9ottIofen3iii:en/ Da^^brrffu^ citi 
****'*"• grotfer3i&icf.ir9iLt^ren/un&wdlln«rni9f«f angefliftei^abc/ ^Jher fi^rtibef 

tiV Ah»rbenefinfimm^<!^J[&j MafcAmia Jeftbua fol. 1 9.eoi.4.tt>if OOC^ W ftitlCt 

21u^(egurT^ ub<rDen ^JJi^bef «o Sfaiam Tof. v4.cpli.7 uber &a^ ? r^SoplM olib : 
VR rmi rmr t^K rmnco rrrr phu ni-isi jrnrri' nSj^ra nry raw \^3p naxn 'osn 
.•Q'z^TBrr'ttsn^pitDTantW^ rft/ iDicWetfcn bctr Tfl?a|)tbett fterftc^e Die 
Theologr ot r@of(e(f^fchrffn> l>abcB6»rdb cine Tradition gekrnct/&a0 
J>C8<^f«u8 Qscefe in jf^Sfam bentTlajisrrcncr gef4^retr/un&&«^ccfjd^ 
ftef xregettgcmettt&en ti?nffctt«ufote^aften/ ukJ> ein ^cR>manirgct£>e/ 
Urtmjtr^eK-l^^'f'^ tJUCT^ttiitdfn tX^effot bevpbarifaer'Scnd uvb ©trett ge^abt 2Bag M mit (T^t^ffo mdh ftinm t &bc m^tv^m ^fl^^n fog. 1 9 y 

6a0 «r in 0je^dS«3«fi>mmen |ei;/ro/($e^ irirD in &em often Niztachon, pagiiA 

, 83. ufeet bt« ^ajocfe Eft. j.v.zo.^Bt'bf tinm/ ou ^offg gitt/iinb ®ute^ 
bog ()effren/ Wc aus 5<n|i^rni§ Cf(f)i/ mi J5 au^ Ctc^t 5<nffcrn(§ ma* 

(^en/ougBcaefft(^ gel«(?c«f/(S{rn?oaffo9cfci>ci«ben Re&<f : j/t 3it:Si3iD jn^oiN^n 
n){e^ BiTJ^TTV WT« D"n3r 7'h T«7"|t"in trwy Dmsyin True trcsm ■fl^sffix trs^noiy om« 

6. f. CDic «a3om) »5e ^<netl/'Dfe ^Sofe^ gut/unb ©utee I»5§ ^cf fll^n/ 
' gott»ci:ioecf)fcintwd(teau65<n|l<rnt§^li^tma#en/DogtiT/t>ici>;t 

3n wad dot; einen 0« aber Der ^oHm et gef cmmen fcpn foU/tft oug ndc^^ "f * '.vf /"ILiP 
fo(genDemjur<5en; un&ifli«R>itf«n/ Da^cin ^tttfecOrttarinnenfes^nfoU/KKn; 
tt>e(C^Cnnrm mtis Z6arotachath(oDftrofachas)t)agif}/(>er |icbcntK2vot^*«*''t^9<n«- 

Senennet tritD / woreon im >Su^ Emek Junnmelech foi. 7. col. 3. in Dec jtvepwa-"" *"**" 
SSom&e/ln&emDnttcn Capicd a(fog-d<f«n wtcDicMn 'Tolri'naT ^yji^ySon 
snnnn nxiv3 ;m Dfl^if!/ VCeld^ec btcVCovtt^cviLc]^v\unQevt>etVOciitn 
xetfpotut/ bcv witty in bcm (lefccnboi B.ot'9 gcflcaffet. UnD in tste Rab- 

fci Lipmanns Sepher Nizzacbon,pagioa42.'nuaiero 62 ^UtcD g<tefen : naTi )*?3^on 
s nnim nsiMprA rrji? ^fS tot 4t'n bag lit A^elc^cr 5te tt?ortc unfcrecW?ettf 
Icn/ttcfegncter <5e&ad>tnig/x?errpdtt€t/bcct»ir&n44)«nrcrcr »«bbi- 
«en 3tu8(agc/ in bem \Ubcnbca 2^ot^ gc^raffet. ^iercon wicD oucfc nocf; 
dn mif)u6 unfcn In Dem ^. Eapitcl Ccg imer)f en ^^cil« bcrtctrcf ftcr&cn.^U* 
totn nun SSfu^ .gofagf ^at/ Dcig «c ©Ottetj (Si>f)n f«j/un& Dec ^t)aci(aec ©a# 
^ungen yeraorjfeti/jblc^rcn bie gottlofc^ut^n/Daf ccin|ilht5«nOrti&er^Bf^ 
1tn/ncmltc5Dcm |lcDenten^or5 geftrafef mecise/ urD Dafdhflcn in gretsftif 
.I«pt)cn mulfi : unD fltllet folc^e tn bem ^aimubtrc&fin Txadat fiictin fo]. r7.c«(l. @»''^< f*m^ 
i.aKtoo/irte )d>on often einmafjf getoc^jt rotsrben/ gemel&rt ttTict)/i>ag ber Onke-xTm»D/ ui/o"* 
Jos, i)i$ Titi @ct)trcf?ec <So5n/alg ^r Den SuDifr^n ©taubcn l^ot <mnef)nien«^'^"« *»• 
iDoUen/ Den Titum unD Den Biieam t>ut(|)3eiae Necromaatiatn unD ^'^uberci?/ * 
^abeau^Der^oUfnNranfjtjflc^femnwnii^cn/ tinbfiegefragt/ wer inje* 
nem/nemlicfcDcmiufflnfiriigen enjigcii f e^en/l?ocf)ge<»(t)tctfe9?unDDa§ fiefl« 
antn)ortetbaben/ Sjcael fep ^d(^ 3v'acf;fet. SDarauf folger : t>tT«3 rrpoK ^w 
rr^ io« TO 'pi3T!6 ino bjnir rr^ yx tschy wnm a-vn \«o :vh new '-?{nr' j«na^ 
Kinm nun rr^ tdx iry man y^n iWd jra yjun ^3 s?mn ts^ canjn «nn owiti 
, ! nnnri nsova prj oixjn 'nai ^3? ry^nn ^a no toxt nnnn nsr:n rr^ tdk 'sca trcn 
t>ag i\\/ iOavnadf gtcng or bin/ un5 lic^ 5cn funb^jften 3fraeltteri 
(Da^ifl/3Sr»»ntt>ie obenpagina 97. ja fefjen/) ^crauf f ommcn/ unb frag* 
te t|)n/ tt>cr tfl m jenem SLebcn |>od>crcac^tct r ba antiportcte er i^m / 
bic^fcotltteti. (3>ec Onkelos fcagte rcteDec ; ) ©oU m«n auc^ bcnfdben 
aii^ngcnr i^VAntxvovtnt flbep/ facbe was jtt i^pem 2&cfJcB/ un5 fan ■ ni(bt m ibvcm 23ofen getetdEjet : XVet fit angreiffet / i>ct t^nt cben fb 
vicl/alsmi^ et fetn<n2tugapffelan. (©er Onkeios fragts wte!)«c)woi:s 
tnt«nbeffe^ett>€flelbigenm«nn»CDa^ trt/Dtme)Qtcaffe- un&ergab joif 
2(ntxPort / m Um fUUwUn ^Ot^/ t>ann bcv ^ecr / ( m iff/ 15« Dvob* 
fclnifd^e U^m ) ^t gefagt / voct bet XOei^tn Wcvt ver^o^et / occ 
»trt>mbemftet)mb«n^0tf)8efiraffct. S:^it^aImutJig)««af]cr.Sp0Ct 
wecDen au^ im >3u(i>Nezach jifraei, fol. lo. coJ. J. in D<m futjffwtt (iopuel/Qn* 
SefuljWt/unD&aWuf Clfo 3«f<tcUbcn : n-orw mt nT.3y3 n^rr pai «T3j is«nn 
asin c'Dsn nan ^jr J'yW noa un np3?,rm n^im "'dw =/, ^S'Jj;*^ -jstV' r»e rr-ra 
:mt miavD Tnv iiy m is'k tcj nvo Da« iflv ^^crfelbc^mattn ( Da^tjlY 
€l>rifiug/tt»ieo&cnp«gin4 147. angejelgcf/ ) ifl t>er ^ bgotterey flngcjan-- 
ttcn/ unt> fyxt tie Jfvaditenvevfu^vtt/ unb abw€n£>tg gcntftc^t. 5a?tCi 
wobl cc Re abev »erfubret unb ctbwenbtQ gcmaci)t ^t/ fb t(t bo^ tJiefce 
tic ^auptdltM&intt StcaflFCia bem fteCenO .n^^or'O gewejcn/weil tt 
5>cc Wdfen Wort vcr(p«ttct ^at/ tcel4>es ettie »oU?ommcnc 2^cQecey/ 
ttnt) mehc ala cine 2tbgottercy if?, ^uwon fan auc| Dai ?»ti«fc Megaileft 
amykkoth foj. 2}.col. i. in D«m SnDe &c« «in uno a^i^tgften o&n auffgel^w* 
flenwcrben/ aHwo after &ct 5J?abme 3€N au^ Succtt au^gcfaffen i|. 
eoj tm«iK^ 3n &em 35u(^ Emek hammiiech »{rD foi. if . col. J. in D<?m ccften eapttel/ 

Emckhammc-^j,(lj.5g,„^j(j,Sch4arukkiJnehattel«huVa,5.en>onaUC&nc*fo(3«nb<^g<l.!cnr 

iSef**^" »<Tp«i r^fif^ iiTo^ ^^^^ «*°^'^ ^=^ '♦^^^ ^= ^^'^ ^'"^^ "^ ^°^ '^^^ ^^^^"^ 
nrnp yivj u r»n 1^ -CHn s^r v^jr latn^ nnrm nxw o'jnpjn pm on on n-o* 

« r^p ir« 3iiy du' nvn b p^ nviip yw: o r«V '«^ Q*'** ^=^^21 &^^ iff / Jjf 
i5)oUe ift gleid) trie tin S4>n3amm / wclcfeei: «Ucn Unflat^ mi p^ 
3ie^et : «s falkt ahtt btv Unfiat^in bit unter^e VOc^nimg/ xodc^c 
AviddoH , ba^ i^/tws ^rbert^n gcnennet t»tr6/ un05a(elb|^n ^cynb 
t>ieet«ffcln/K>eIcJ)cZ6arothaLii8ch,Dastil/ Ut fTcbCUbe KOtO gctieiw 
«ett»e»:5>cn/d4r»on (Efjisjo. v.iz.) ge(rtgt wirt) t :?)U folt eS ^Ot^ 
^e(|f«n/ (jcit ti bet Audor, neben einigen anOecn3«&«n»«t(^«'>'!t/&<' «^ ^•'^ 
ttgenrit* hWffet : ®t\)t !)inau«/ foltbu tbm/ rttmii* bemQ^sRje/ fagm: ) 

nnb i»t 6cm(eiben i|t f dit Jfmi<Jen ber ^ciligfctt- 2>acntnen fcynb 
ttncf) die unreine ecelen/baeCSti^ u»^ becUnffat^berecfolangen/ 
tpdc^ebte i&?cnbefc^I<:ffenl)at/un&i>iq««»&c/"«'cJ'^<^ j^* 5w ""^»"^ 
«*•*.#««,* 2tbgott genr«c^t bftbcn r insbejbnbcc 'wv wk Afcham fchifchi , Xi<i$ i\ir 
ffiKrlibae rec|)^Sd^ul&.-<Dp|fctr( nemlid) b« TaJui ober ©ebencffj/njocburj 
««t Taiii 9t. cy^fug wrfion&cn mirb/ ) m tpel(i)em fein jfundPen dec 4,ctUgfett ift» 
**'"'**" iDtenycgctt fommet f ctner a>teJ)er |>ci:«ujf /bcr b^vt ^inuntcr floret.- 

^Hf^m Mm m/ ^(^^^^ai^imm Wg^m^ k«: -piJBen m t>(m fi«b«n* 

-at:,!:: >«> Un^oify\i^tf^\cU/ aUm oDe mfi &em ©iffit unt) DetUnteinigfeit&cr®cfelfln» 
gen/WTiiic^ D«j5 abvrften^eulffl^ Sanimaels.btpccfrctScden fitf) auffjatten 
foaen / Rjelc^e^ jo eine itfdrtcdli&.t i'dltorung ifl. ^op obec Der flccccu^tgfu 
€{)i;i jiu^ 6ui^ Afcfaam fchifchi, M& ift/ 5«8 f€4)|?c Q(^ulb'(Dp^ett>it^mt^ 
fcen tt)«sDe/ foltfcc^ ift m't ^f\mm ^aiyhirm utttautit ^cife cntD«cfet/ unt) 
ftUiJ D<m ^a;muinft|;<n Ti-adat Se^achim fol. f 4» col, 2. ecttjtcfcn tKOrren/anwo- 
in &ecDcitten3<iUn/ i)om (^fttD tjtiiurccj^ncn / \)on fect^ @dniIt)*Cpffecn gi* 
l^anDeft mtt>/ D«r<n ficfefus iVn dbtn Afcham taldi, bad i(i/ 2)«8 3-a?et jfel^ffte' 
6*»lt>^(!>pffetscnenneftt)irD/tt)eict>«d3Cop(fei:t ffi tDorDtn/roannniangef 
itt?eiftfit l)Qt/ ob man gefuu&igetbabc/ oDcc nicl;t. S)icro«i<nunt)ag^oit 
talui , eigenrti4> <in:n Oe^eucf tcn/undgentlid) aber jxrciffcl^fft ^ci)fct/ir ie 
(ic&on oben in &<m jnje^teri Sopttel/paginag^.uH&go* IOfl"9<»«t9«ttt>i>rS<n/ 
unD ebntiusson D«n Subcn TaJiii, bafi ift/ bet ®cf)en<f te ji<n«nnetroicD/tt.'i& 
«b«nfaie ob«n pagini 88. iVt et wi«f\n reocbcn/ fo wiri) bei^lbc alil;i«c / unb in aiy 

Ctrn Often beg ^Ud:^Emekhammelech,t)On bCtn gottfofcn Rabbi NaphtraiiV 

Hfiigec 5ffictfe Afcham Schifchi , genennet/ worbucci) Talui, bastjl/ bet ®cl? 
^circf te / imb Qjfo S t>nfhi^ »erbccf f er fBiifeterOanben wivb / imb 9vf*?P^«t 
foltfie^J iu bem ^nb/ bamif bic S^iRcn/ wcl^eDatf ^u4) Uf€n / es m(^tvit\\» 
|«nmosen/ttaUbamit8emeinttf«p. „^> . , . 

^iergcgtn abei f onte wn jtmanp «{n5ettent)ef wetbcrt/ bag btc obfln9i«jdf'».« R*J' J«;^ 
•gene aBorfe b«g?:a!mub<au6- Gitdn foi.57.coi. um^^nm 3€ru€l)rifio»er*^(j^,»„a 
lanbcn wtcben/maffen Ut Rafebi jechicj mfdnccDirputation,buermttDcmim4«itn«^ii* 
Nicoko, einetn bcfeb^en 5uben/»oc clnec ^dnfgln ju ^atie Qe^olten / fol4ja«'»w*^^'* 
flcfausnct/ttiiD flc fogt l)af/rag bcrjcnige SSfu^/teffen im ^alnnib ftter gebac&t 
ftirb/nJc&t nvi:m«?>jefcha hanndzeri,bQg»fl/3«ra6 &et rTajftrcner/fenberrt 
nnaiw j^fcRu Gereda, bfl^ tfl' j^efas Gereda genenntf ttccbe ; utiD M &t«r<JC 
SefuiJGereda nict)taBein bu fa?orteberSa3ciTen(ba3tfl/bfl^munbii{t>e®cfefe' 
ebct ben^*'mu& ) »etac^tcf ; (bnbem enct 2ffr««l »«rfn&m/ unb m fribjj »i>C 
"linen @i>tt au^ws^ b-n/mitljin ^^'^ gunbament b<e®l(jaben^»eclaHgn<teobe:- 
ta ^erfl<5en3^fu^b<.c9^ajorenernurbo^ munt{idbc@e|<^/ubei;D«i^almut> 
temecff^n/bas f^chrifftli^e @ef«^ flbec nemli* &ie ^55ucjec0)^ofi« angtnom^ 
men Bab«/be^ n?«gen ec avttf nuc e:n ^c^ergenennct werbe/ wie folc^etf oHi« w 
gebacbfer i:>ifputarion p. if. unb 16. ju ff^en tfl/ta bie «n?eita(ro lauttn : i3->n«; 
riD itiP^j eren o'«n'n''N m trfi-tjmc'BTnffl on oyn nr ic«'i i'is«r: -^Drnn'B ;^ ^]]*"2 
*\TO3 snjyi nnnn wni-n pio o^^nW '3'-ric«f> Dswrvi onaiD ntn oyn ^uyyy viv:rh dJ>' 
'#<in 1^ -lOK ant 'T ^3> tt'n^B mm a^hih ri^poa "ivJ'kV 'J?3 DiVpiut ynn rp«»' 
•'^K-inn snrt wn" -teo 'O ^p ^on lam ,nnnTi »->t rosfa ret 'soa J«inn t^najrr' 
-«<7i jnt Waft'a. p-vi mh njrtn rtnsi ,i3 W vSyi lasi cySa Vy anti u>i ,'Jfo:^ 
><in VB^ uy^a raja b'B'W nv6 cyn i^'nnw 'p i> t;ik yin TtsBi ♦iw J'"*' 198 t>ii I- XWi^hi^intU<$un 3ut>eHtt)um^ iV.ggpreef, 'iDXT •i'> ■('■mo TTia Mjiifif moa runn nnWs njjDetoa 3'n3"D nsoa rwo pTi 
-ann ;ri -p ^^:w'D ^ 'xd3 Kin tna^T K*riV^ t<!'«a w^ rrpos p nnx enpn jTsn 
♦:s9 ijr^ '(fV^J rn 1DN1 Tinnn nxiva |TT:e; iS rojf nsi \iy\ no* -la *?««? v^yi i?" ^y 
V'fjy nwin nu'^a rav i'a n iroo n-nS3«^ ovo nn |sn •i3m rwc iriQi6 rrshisx 
t<h 3.-031 Nirr "'3 ■j'iTis ■p«'x ru.Ti n«in3 f b ncsai n^ sj^i jren ni^'^ys fjSi*ir6 
»n3T ^j? ry^n^y Tnx ittf' f;? pn n23 ^^121 crran 'n^s ^y k^djdx '-[tvnn ^2^2 tibss 
nviJn i«*^ yro I'Ji "•inv sin pB^ jnni .anaae' min^ |n -^moa arvanh j'CRn s9i coan 
iDvy wiyi ^fHB'' 055 mm n^on ith» nvy 13^3 it «^ rm wijj cx -nyi ktij w «^ 
i pa {cip:i na hyiv min3 pi 3nD3V rn^^a ts3 «W ?rn Tm "NTn Ax .npp tb31 m^« 
feat5i|l/ jDartt(»dE> t^ate e>er ^etnt) (nemlfc^ dec befc&rrc Nicokus) fetttcit 
iTiunb 4uf/ uiib f"^'^ fortjn fcagcn / un& (p»^ad)/ OiefesTi^oIcf (ncmlid 
t)ag3ut)ifct?e) Iafiert«nt)f4>m4^ti>en <S<l>tt5«: ^<yJ>en(Dag i|t €b«* 
fluru/ i>«n t)ic€bri(!en upr eincn ©0«(>«ite«/) trarum U(|et t^r €lei(l« 
lid^je (k unteceut^ (roo^ncn?) 5>tcfe6XJc»Icf rc?>ctge^ii«uern(S^(Dtt/ 
linb fagt/ t>(tg btvielbt mbcm ftebmbcn ^Otf) gefkaffft tocvbe, *£t 
Oit b€F«5rfc Nicolaus) la^ aud^ im tSn&e vonNefikin (w^ffi/ imf.€<ip. 
ieg ^aU«uDtfcf;cn Tradats Gktin , fol. ?7.col. I .)<tnroo5e(3t)rtebcn fje^tt 
^labec Onkelos ?>en j^iibifci^eri (SUuhen ))at <tnml^mcn vooUch/ ^At 

gefrai?t/ ajae er »orctneStra|feau8|le^en milt^f 2>A^«ter t^m ge* 
,<»rtti»octet/5«g<cmtt3tnsgicfl[uiig |:c&cnt>cnSaamens geftraffct tj?er^ 
i>e. 5D.CC SiC^cr Cnem(i4? Dec bef efjrte NicoJatis)frAgte ^iccauf/ ron rocm 

SKflnne i©trklffe?2>cc^abbi gab i^m jtrr^tntwoct/ von t>cm Biieam 
iwcrbcn (tegefagt/ unbvojii^mfelbften^t er(iMm(i4Ji>^nOckeIos) t'^n 

.gef^gt* ^c'^ bu <xbec CfV^a^ ttt Rabbi JecKiel jum Nicolio) xVAVf 

um ttmit 2(u8fc^uttung besQaAtncns gefJcaffet tr>cc5ef 2>tetrejl etr 
esAbcc nit^tgecDuf^battc/ (agtc ber2\«bbt3ui^ttt/t4>tJ7iUcs die aiii 
jcigcH ; btexocjl i>A& Xiold C^itatt) in Sittitw bntd) ben 1^atl;fcf>ik:g5cs 
iJiJeams..^attc <iHgcfAnct£ti 5tti>Mr0i/5eiSir>cgcittme(> tv aifo ^cilvAffet/ 
iiiii&i^mgiet4>csmtt gkicfjemcecgolten/ xrtcCEfa.zy.v.g.') gefct?itei 

ben (l«^: 9^a£^l>cm3Baa§^a)t5um(iit)m^d)a&ert/baSDu i^n 

Wi^ f^cf f I?, tnit bemjenigen lTiACi$ bamit etner mi(|et/ xrict) t^m 
wicbcr ^emcffen* Vl<x<^ bkfcm lafe t)er JH-^et^ct (m Dem ^ndnuD nxiut 

fott:) <^rct)t'ron^eios)^at turt^ 3«iw^^f<^'*) 3^teau(f> ()«jrauf 

Tf^ffltiKtt lilfff H/' unb fVacttci^n (nemlid) Den Rabbi j€chieJ;xjon t»cm bie* 

jc Wdttc/ ^orf nnen bcilebet Df Iff ibUjcn 3Wanne €itraffe ? gefa^ 

jevn r £>a fptad; be i- l^^abbi/ fie fcyn& von 3iC|« gef<»gt/t»d<b«c al^ i^ 
"gefcaget worben. ^cv 2^«qcv fragtc/ was ^ater i^tn bunn gcant* 

wortct r wortrt ? 5ij0 cr im Jlf ^f nDf n ^Ctf) geffraffct trt r&ef unC) f^gte foldjea- 
fni>er*5pmd;te8ilaRS!C6 (nemltct}ir! Der §rfin(:dftd;<n Situ^?) V<*f ^fP 
3^onigiii/ C>amit cr Juig (itnucnS macbtc, be <jr.rtPortcte tl;»ti bet 
Rabbi, von bcBijeRtgeii Sage 4»/ m WUfcem vurow i:ns abgetrctctt 
hift/ ^"reld>c8 nnnfuiijfjebcii 3n^r fevn^/ ^aft tu <S'c(cgcnl;ctt gciu* 
d^ct/ C)ucd:) gottlofe Kancfeuns^^ojesju rrc^cn jabringcii/ abcr ed 
xvivb biv nid)t gelmgcrt/ fon&cr>: bit vokfi miihcimn €W,a:cn Wotten 
gcf^ncfcntpcrScir, @fel>c ic^ roill Mr wad) bciuen VTorten aTitrror* 
t«n: i>k Siid)ev€v^dlt fidy/xvic tu gcf«gt ^ijjt; ro^s geftt)rtfben t^/rrtll 
td^ nki)t lif ugnen/ ixmitt tdt) &i4> 5« Bc^<:n6eii mud^i. Wit ^«benH '- 
<iber6i£fe8 nid)t rcwit CSTott 5er -Toeyften/ (Crac ifr 3£!"/ &«"' (M>ff ffr' 
€l)ct|k'n/)(bn5ci-noon cincm aHt>crti 3t£fu gcre&et/ trd d^eftev V)Deu= 
(cntbort »erfpottet/un£>&cn^lben m4)tncBf<»«^ff/w*'^5>»t^"f?^f^"*' 
bctn alUin bee gcfci)vkhene ©efeft befeiincr^at* Xft^ A«cb/^n0«^ 
Gk:(^eairo be^-^ajfcn |cy/ &aimc8'^c^et nid;t gefcfcrKbcn/j^fueber 
najarcnec / (en&ern 3^fu8 Gereda. Ubetr has and; (b tft cs rti^t 
t>erfcIbe(QnDen tl?rflU!ub«t/) bannn'l^ct nid)talkiu t)ic'fe8gctt><jn/f^ 
feern ^at aad^^fvAcl vcrful?tct/ Bnt> abtrenfefg gem«'4>t/ un5 (tc^ cor 
einen<S(Dtt<tusgcgeben/ai»4>&a6^unSftmcnt»e5laugnct. t^eiftaU 
fogctrt^Iid) &trrdbcCanCen i^c^^riflcngfaubct/) cin anSerer gnocfcn/ 
roclcfccr nid)tt>a&^c(^)rfebenc/ foti^crn iturdse m0»bltd?e€ie(ct5»cr«^ 
Iaugnetbct/uii5cttt^e5crgcBenuetx»ir&* SM«fvfif»'5>n& &iiifIBorUte* 

Rabbi JechieEs^ 

^rcrauf anfttcrfc Ic^Abof &(«je«lge/ ti^adfefBl^eciur aimwrt 9«Sf^«BSmwoS5»- 
l&at/ ni^te anDec^ al<5 cine hiiiQt 2lu^Pucf)t gejoifen ^9/ an9 Da§ cr DorcJ) fi^i* 66«t»w«T. 
^el faffl^e^J '^orgcben nur gcfuc^t ^obc tcr^uDcn gottlcfc £f^w jiH)«F0e^l<n/ 
unb Dec €t)tiuen differ un& ^fli sen ibncRflb^kwenDen^lrSu&en ^aben J<»f^S*-",'** 
bcr^crr im Q5ebvau(^ 1 Dai ftann man iljnen Detgfefdren ®irge/ BieDee SI)t!Ttli» sBerte itxxvp' 
cf en 9ic(is:on iu ttii^cr ^et?n^/writ)trfft/fie mif^^^rDrcf^ung nnb f^Ifc^er ?lu^fc» ^^^XnJ"^ 
flurfl Det @acl[)«/b€irugli(f5 ju cr.tfctl&pffen firci <;oDer Die^lbegar umoerfita^i* jS^itr- 
J«c SaB«f|€ IdugnctT/o&cs bf I5)affiti:glictj Berrd;tt!iigcn/»fe ^Id: e^ ^in anD »i«l>ee 
inbieffflimcfHemgntDccftcn^uDcnt^om/ mii 5c^ RabbiSaliraHZevis 3ubb 

fc^cm ^f>«iflef/ brtf Rabbi Lipmanns Nizzathon, »!« «1(|) PcraJgu^ICttl 

Scli^vet Jefi^dia,un^fln^crn/rBIf flfnugfamcn €;cnipctncr»uftntcfrb. 523q# 
tic "^crbrcbung Bcr SBiottc F «f r'fr/fD trirD :n Dem ^u«t LeFarjefi foi: 17.60}?^. 
flelcfen/Do^ cinmobf bcc RabbiGamalielmiffimni Praiateti eineeffrld, gebaf* 
fen/unb ouf fefc^ebetrugftctcfSBeifeaucf ge^- ntcft^o&^/tflDon DtiSEBertc aff^ 

trvniwR in)w w ficasr pa^ jjt,^ js^^^^ ji^tr awtfl^ 10/ 5K?te fe^» |«t f4> 

^04^ ftOO tiii t tf^tm Ui en^ ejfgn guget^ mg IV. g dp(f et^^ ^cfo&ec fcojnmc Rabbi Gamaliel gcquilct / bt6 t>(i$ ct &cm pnlUtcn cine 

folcfac ZwkQuna^tit Qintxoovt acgebcn ^«t / w€l<^^in biefcm unbja 

nem CMe ifl/ m jwspfac^em ) TDctjtaitb genommen wet;&€n fan/?>rtmit &«r 

pralat jetnctcdbtc intention «nt) tllc^jnttng ntc|)t »crftc^en mogtc. 

*«....H ifi« S>i« Q)£rrc[;n)le9«ibeit b<c 3u&cn belangenD/fo fc&ceibet Dw fcef cl)rf<Set* 

S?llt&binatt& ^e§ im 9. €apM Dc^ jn>eeten^bet[^ fetnec SuDetvSetjfel/ D«r»cn ol* 

*«6wm. fo : i£Q iff bey ibnen eine ptdctidi bic bey i^nett m fo grofler yerl>or^ 

eenbett gel>alten xoitb/unb mit fol^m ^teig unt> *tmfi futr &cn 

. Cbriffen verbccf et/ &ag «ac^ nt^t vtel ^ubert / MsQmmtmcn bte 

fitincbmftcn ^^abclsfubtrec cine tJatifcnrc^afft Saturn ^bcn/ fcynj) 

cujcfo bci-b^lbcft xrcnig/ bie es t^rcn l^mbevnamct^cn/fon^nmu^i 

ten fie jl4 bcforgen / fie mogten ettx>anabf<tll5«/un& 3»m Cbrtftcn* 

iSkubcn bcf C^CCt wecbCtl. @0 itihtt audj im ^UC^ Zeror hammor.fol. 

^. col. 4. fc^tec in Deni €uC» &er Parafcfea Vajechi jaacof , &a§ bucci? Dag syef* 
iwesft toil »icc S>jny(m/ D«un^T t)te Q5erfc|)TOiegenbeitein^ifl/ Die Sfra^^^ 
<iug t>i'tSgt?ptifct)m2)icnrtbacfintsefon3meii fccn/Dason Die^XBoctalfolotts 
Un : i^'J »^i t3:ri;9 nx ira? «^ do?' irv sW tn^foo f'tmr i«5r t/nn rryriK ni3a 
iwnjra v:r«i i6\ tjnSfomnDD ba'^ til/5Dur«^b«6'Oer&tcn|l ron rtec 5>tB* 
ctnfcyui>bie3rrflelitena«s«Sg)Jptcngejo3cn/TCcil (te tbtre na|>meit 
nt4>t c«<iHbert / unb i^rc Sprac^e nid)t gc4n&crt/itnb t^c ^tmitcb* 
fciten nitic geoffcnb^ra/unb (?c|> nic^t burrf) /^ixrercy rermc^rct 
feaben. 5D«6n>:gcn werDen fie }ic() aud; unter ben (J^ctl ten feerjcf^nMcgen ^af* 
l<n/ DauTit fic au^ Dcm ExUio ooer Slcnb/ barinn«i pe utucci&nen fepn& / 
!gUic5m(!^'g errettet tuerben mosen. j 

eoicbcc 4)erbrehung icr ciaentl'cf;cn^rd)affenfeeTfbec ©oc^/unb^er* 
.fc&tt>eli)uai ob.T Q5cc!i«i)lung bcr ^afjc^eit / fjflt fid; oud; igebacirfci: R^bbi Je- 
;«hiel x>k b<c iii5niain'iu ^ari^ bebunet / bctui baejgni^e/ fo er Bon rem Jefch« j 
Gereda »orgebcad>t^..t/ciDe (aurere (Scticf;tungg.c»£fen iit/ tvcrtcn infa'ticm 
«<»eiiaui Subifcben'-Biu&DagscrtrkSftenuciufinbenift. SDamitaberbefTelben fai\<i)t$ 
bm «udsr Qjoi\g*b«i^Jei"innenfUiij;Uc^anten3:aaforame/joiBtlIlcbbec3ubene!9entitd;c 
fe^' w'^^beP ' £tfbc i)>ccs)cn au^bfim niebr^cDccbfcn »crf!ui:t>fc^ct> Emek haoimdecb gi-unb^ 
Kahbi jechiet jid^ 00 beH^iSQ bciHijetvallroo foi.^o.col.4anbcm fp.S.untcibum^itclSchaar 
S£t^ura= oiamhattcaiutjieSEBoci'alfbiaufen: Sa^yi ripnn^i T^^n^ .wjtni f.iQ«'in>3 wd 
.««9<mj;fn- r'5?'in"3sS qVi™ nnor^ ^a' n'Stt' vinxn nypn -^y n^p CjTObi h^mtmifij yonpwi |>Sn 
vVyv nsQitan ri^^'no «onnn W o^^ry ;^"Tnnn i>;omta nnp jom^nnnn njni- av 
■ny r.Tpn'? ^vs' irst nnnn n«i» f!T;n v^sn.imx p'^i sn3 n*.x fl^ti^sin sonro ta tybtrty- 
hp t"y Sim .mn ^ nxsp' wmn n'srm >jncst>m wp |'p ncnitaip pimffT nvpn Kirrt* 
OT2y :3i7 ni'y v^sn nix p^i i9 n"i5wvn^ mS« icxy r\)vy^ ui>-iy vdp ^j<dd -fiirJl nvD nrw nvo hv ua dot apu vk3 D-npe rrrw ^'p ^vi«'B22tt' |nnxn rwpn wm nn 
mp ppnDu avw vp n^o^ ttra sim mr rmyh ott^n wdvo n'n vkh inw p oa p9 
avr\ m ppnjv oinnn nap ^y nsnon n^inoa cib m^n 'ip"yt;){ trim 'w Drnsts e)"aa • 
na tt^'B' iwit na t<<n -nai ^kcd i\vr\ i«v' st^v rm j>rainm jfapw "yy nruicn vniEon 
^pn N^m rrnunoa 'n laia wx rrwn nih nnx mva ^jr^a £3^^e^ nya^ W Dotpvi O'lmi- 
DW ^v ^ip'^pn ^^nno orv p"xa s^pnon ^p^p^e ita"ar w^sn xin nyanm j'vnp ;'mao » 
imam pinm nvpor tnem pnnn yan moi 'wi n'pyoS nSyn' comni lonm tmBOi:! 
nmaw nrrn ammv '£>"}?« ^s"pn ^i^a injioNt ina p'tHnf) onvpoi i^^fin^ la ron^^ii 
Vjy: jeW p Sa maj ns'Sprw n?n |'')i?n inn inw m;ny lona nw ^a (jy'-j^an maita^ 
:«pn"Dae!ifl/ iSs TX?ect>cn cnMicb aUe Secleti un6 ^4ume (burcf) tvclc^e 
^dume aud^ Die vSeelen PtrfltinDen irerDsnOcren |c&e mit «inem ^i^aiim / wtl* 
c^errubena<rteb*if/»«C3ftd;«ntt)!rt)/aMeaucbfol.2o.col.4.bcegeDaci)fen5Suc&* 
Emekhammeiechjufeben l|]/) gccetntget unt> gc^tHget/ un^ t»tr^ »on 
ememjc&en<Lbetlt>cr(eIbcni)crUnflat^tx>cgget^n/ xveidycv cnMt4> 
<jU «uf t>en legten C^etl f4ikt / btv ntc^t geretniget njerbcn fan/ 
un5 in bcn^vt (Det'^dlien) gct)et/trjeld?crAvaddon,oDect>«8 Verier* 
ben genennct xoivt/ allxoo bcv (Teben&e !&ot!> t^, ilnb btefec (Dct tfl 
tie iintctfliXVolynunQ t>C6 Unflatt)6/ cxlcbet: unter t>mfelben alien 
i(J; 2)rtntiaUer Unflat^ falletx)ont>enPalla|ien bei: Unretnigf eit btCr 
^riibc<:(le^en/au8t>enum:cincnSeel«n/ xrelc^e 5>«rtnncn feynb/ ^iH- 
cm: 5>cgxregeii Ban^crjcni^C 9)?ann/(m©c&urct)3€®U@t>trOant><n 
; iricD/ tvfe mi foigcnoen ju itfjcn irt/)t»cl(ter in Demftefcenben ^ot^ ge^ 

JJCiniget Xt)ltt>/nid)tme^va€V€im$etxvevben. i^v iftbevle^teZlidU 
HJcld?ertn6efUnfl4ttgfcit&e8^4tn8/ bem Heji tcv Unveini^hit / 
ttv UnihubuUit bet Qcfelangen / trcldje bic <>gveii befcfjUffen ^atr 
fict) bcftnbet. iSr ifi eigcntltc|> bcr 2tbgott bes ^imcf cnfe bes Sam- 

- ipaels <nemlic|) t)e5 cberften ^euftcfg/mtruntcnm &cm ig. (Japitel Wt^ er* 
fen ^b<»lg ju Icfcn ift/) xrek^etr (1«^ fclbfien 5« cinem (5(Dtt ^at ma<fecif 
wollen / t)a^ man t^n anbcten folte, iDeswegen ^t fid) fence 
JTJann (ncmlicb ^^fue) aud> 3u etnem 2tbc^ott gemac^t/ unb tfi i>cr* 
felbe ber (c^teCM/welc^c tntweBatns ^eele roar/ fo3utJor tnbem* 

' |entgenmann(OaK)on Levit.24.v.xo.&c.ju(cfen/) xoeldfcv benVXa^ 
, men gclafiert/ bea iettvptters Sobn/ ben trjofes umgcbrac^t ^at/ 
•^ geroefentji. 2tu8btefcr Ut:fa(^ ^aterau* bcnna^men (Da^iO/bm 

>, Schem hamnipkorafch,Ctai:eon foWl ill Dcm 55u(tUinToIedoth Jefchu ftebet) 

juc 2tbgotterey gebrancit)et» So mcb ev aud} bur<fe bas Xf ort n> 

Kain bebeutct / IPclcfecs bur4) Notarikon (bfltttOn fc^on Obtn pagina lOo. 
50?dDung gei'C^eben/) ni-u W mp Korach Jefchu Nozeri, Dai! I|l/ Korach, Je- 

- fus Nazarenus mdcfcet/ (Oaon blV b(OD« ?U30CteC t3i"nD53 ff|"3B Oitbaf tafbagam feurc^ t>ag Alphabeth Atbafch,njie in Dem z.(£apir<I fcfconanflejclgcftf!/ iw 
nvij jefchu Nozeri, Datfifl/^Sfug'^^ajarencr bkbcuren/) jc» liefer ntf^t^* 
Wirtl)( 3)?annauc^/ (fo wir& Dec 5«ifiS|l«3€Mg«nennef/tt>ic oben pagiaa 
?7. beric^fef trorDen/unD bcDeutct iio'bw Zafchcamfach t>urci) betoqtc^ Al- 
phabeth Atbafchfo Did a(d fjr^2n Habbeliial) ^att)ie2)e<fe5errt(l"en/x»c(* 
4)C i>rt8 (B>rab ^e8 2(bgruni>8 bct>c<fet ^«ttc/ unb auff rx>e\d)cv bet 
Schem haminphorafch Qcfd^vtcheti fiunOe / 5ie t><» mffbae iLod> i>eB gcop 
feii 2tbgnin&C8 gelcget wat/ (tt)omit&a^)«nigcangcDeut«UT>irD/n)u^cl>ett 
pagina iTf-au^Detti^ficljleinToledoth jefchu Qitntim if>/t)a^3Sfug cuff 
Dem @tein/ D€r tm SlbgcunD gelcgcn / abcr nadj^c^inDg tjon D<m MniQ 5)q* 
J)iD au^fl-grcibcn/utiD in t)ag auerfjeiligftc t>eg^empef^gclc(|«;f n?ort)enfi9n 
foQ/ ben Schem hammphorafch gtUtP.it fjabi/ ) batnit md)t 6ev (£)d)& Sam- 
mael,unb Bor,t)fl8" i^/t>ic<Bviikc/bk reintntt-CSefell i^/6arinncn@cMam 
get! tinb Qcorptoncn fcynb/^traue foinmen ttiogten : auff i>a^ nic^t 5cc ' 
^o^tpic^t (ncmlic^ D«r SammaeJ) in ctKem cn&ern Zdev/ vcdd)en (BQ^tt 
tnit feincnlLaQetn gefcgnet^ttc /un5 xvel^cebevZdcvbct^eiltacn 
2kpffd«>a»:/Bcl)ae>en3ufugte. ^crBrcnbaber ( wefc^en fc€cS.mmael 
iH'^tvcgen aiicjcflsH^t/ ) war t>er nt'c^t^^ ttJfCi t)e 9Hann/ xceld)€t t>A6(Sci 
x»tci>t(p"ND meik.was! Digfc^ bitiuu/mi^ i(i) ricf;f/^abe eg auc^ ntc^t crfjtjren 
rannm/) rerbcrbet ^t/rtllxro bit Vevbcvbung ( Dflg iji / t>ec CD?i§brauc^/ )' 
&e» Schem hammphorafch i^renZnfdnQmtommcn/tmbbic^ute/ xDie 
<m<^ bte Barml^cr^igf cit in bit 4,o^c ifl ge^oben / ( unD entjogen ) ujor* 
ben :c. Une>t>.i^er ifj Oic IC^erwufJung (DtC@taDf Seru alem) gefommen/ 
«ti03Tr>ar fonSerlut)/ weil einige t>e6 lyo^cn V^at^s fcynb genot^igct 

worsen/ e>cnfclben( Schem hammphorafch )3ugebr«uc^en/&«mit fie t^n 
3u Bot)en t»ilrffeti/ ( n)omlt auff 3uDam gtbtuUt trirD/ mclc^er/ttjieira 
^uc&lch Toledoth Jefchu gemcf&er/ unO oten pagina 177. b.ugebracff/ Den 
Schem hammphorafch im ^etipeJ aud) giUvntt / unD Darcurcf) S^flm mm 
\SoUfl»brad)t t>v.b.n |oH/ ) an6erc <»betr &enrelben 5c8a>cgen gebraucfcct 
^ben/bamit fie feme (5^ei».ilt/ unb &en(51aubert ani^n inDem Scanty 
»£j)oiTi C Duality ill Det (2l)riftcrl)«it / n>c(ci>*; ^icr Due* Atbafch Vpn Takpi 
joc Edom geneinmcn wirD/) befcftigten/ ( womit (m|TtQe>ni9e/n?flguntcn in 
oem fiebcnDenCapitcl Dtefcj? erftcn \J:|)ei!gt)om Simon Kepha aue Dt'mQ5ucb(eiit 

loJe-.och Jefchu tTiC^.'et WICD/ Dfl^er Dcn Schem hammphorafch im ^im\>ti 

«U4> flel. rnct/ unD tamit mid) fXom fl.gangcn fep 'flejifier tt>irt)/) trtetDobl il?r 
^njcjgant^ gut xv:tr, Burt? 3U fagcn / bit Sunken fdbittes ®e* 

.; ;^S^ ^^H'"N^/?f S«"^^ ^^'^'^ verurfadjet/ barbie Kin5eC.^u<J 
I?,^?'\^^^."f ^) If ftK bie (Dbcrl)an& gebabt ^atf bitxvcil er r nemlic^ fol.jf.col.4.m DCm (5^'£apite(/UnteED«m '^iUl Schaar 6lamhsttdhufe^ge# 

ta<i>un i8uc&^ Emek hamm^lech. SSBctf cc ftc^ct in Dcmfc/ben fol. 1 27. col, j» 
moem io,(£a>)Jfel/untec&cm^tef/ Schaarrefchadiferanpin affog fcftricbcn: 
1^ rrcmsi inyoi j^3"» jiti orrsi nnnn nxiv snpw oinu Sv jinnnn iitcd i^j sDmtn 
tWn noT ^y o'yy^on &a^ tfi/2>ecUnPi»t$tDttr6tn&teuntcr(lclCt)o^nun3 ' 
^er ^Slkn gctrocffcn / xpclc^c ber ftebenbe ^Ot() gencnnct tricb / unb 
bavinnenw\vb'^^^ftt6ttnbf€incVctfammlanQ/uni>anbete tj^trce glet? 
c^en/welc^c bk XVovtc unfcvcv Xftbbtncn/gcfegneter <Bfe&4d)tni0 (Datf 
ifi/ ten ^afmuD / oDw: Da^ munOlic^e ©eftt^ ) vcrfpottct unb vcracfotetba? 
bcn/ge|lrajfet. 

UnD bae tDicl) auc^ fo!. i k*co1. j. 4. inbem 19. Capifcfunfer geDac^fetn 

5^tfCl/Schaarrefcha difer anpin fe^gcDac^tcn Q3ucf)g Emek hamirelecb, ubcr t)ie 

ssBocf ePf.pi.v.ro.Unb f if (iw^plage wiro ju Mmt ^utten ftc^ na^en/ 

iTDifau^ orrDJra Skw r«f mm n'om eiirsu^ rrme {a jrenrr 't W iTo^n p» o'ana 
nvsJTO Jtomin Sa ov ^fi^ir oarrj hv pnnnn inon wnw nnnn rtjtiva pr; sun pSi 
nviTp pyj 13 rwt ivjt rmmDH ^a ^su dt:^ Nsarr n'a loa Mim rr^ya^ onnana mari'n 
rh-'ssn Kim i^ tdkh jk rrSj? idkjv mpo '^a ?wy srp -noa nnnn nstiv xnpj p^^ 
vnj nemt^T wnp pvj iSr«{DiP-m'r 'di niray 't ^y mpa-tjnnivwn{a ^swramtm 
iroi mnava iVdk D^o-^iy 'oSiy^i nnn nn^ a5rr;)rTC) Kii* lyjti nSiy u'k pS 'jioipn 
«)a"o rp "hihrff nn« ^je mmt rw Jnin pp i^dj nomt ecn wm omK idv w\W 'b^ caio 
nortit K'm ce^n nx pao rrw ^3^Da o'jaifa mw lon-i^ S^pen rsj se^m t'S-5 n'S c/nijD 
Kbr rp WS3 S«> «omtn pSn jrm .xniaKDOT w'p pp nioo xi-^i mn ^y rwav wv\ 
ich^y'^ ™,^o^«n/ 2>^»;5xPed?t)tefe8rei:ficfc(8tfi/5a§buFetncnilcbr.- 
tunger babe|?/ t>cr ntd^t tuc^ttg ( oDor e^cbac ) fey / xocldhet einc Vlaae 
^cnennct wirb/bcc feine Qpdfe offentltc^ »crbrcnne/ t»tc bctSLchv 

iKnger bCS Rabbi Jehofcha e>C6PerachjaQo^n6/(Da^i||/3g(Ug/n>!C0^CI 

pagina i6^. ju fc^eii ifl/ ) wclc^er 5«ubcrey getricbcn/un&2frrael vet 
fui^vtt/unbvout^vcmVAtcv/bct im ^immd ift/abwenbig gcnwcbt 
|«t J teewcwi n)ir6 cr in bent fxebcnbtn ^Ottj qcflraffa/ mlcf;ec 
btc untcrf e a-^obnung ber ^^ollcn ifl 1 &al;m alle UnPitigfett wn 2)ar 
ecclen fallet/rocl<fce fi4> m benjcnigcn tX'o^nungen e>te b^rubec feynV 
, «uffo«ltcm <£t:t|i^ucJ>(m>t€l)c<njunKlDcn) roiccin t)etmlic^e8 (Sc-- 

y Itgfctt ijt/e>a^jn; t»e8^v;lben xoitbttbtx^tbtnbt Uiiflatb gencmiet/ 

J (fomf) ^a§ h-m^ia^ meor (rein) iff: ba^^LTo v^.l) gS unt>t>uvd^bk Bmbe anflcbet. XOcv b'a ^tnuntcc rcmmet/ bev \^<xt 
femen ^uncf en bev ^eiligfett/ fonbtvn nur bet UnfI4ttgf cit ?>ec altcn 
64)kngcn/ bcsxoeQtnfommctet ntd)tt»tebec ^eraujf/ unO gc^et in 
^\lt<£rvigUitnid>t me^rftus ber ^^oUcn/ Aucb nid)t cinmahl cm ben 
' Qflbbat^en mb ^efl* Titgcn / bietpeil cr btefelbe Tit4>t ctc^^lten ^at» 
Un&t>tc^8tP6te Uncctrngf either Seclenbcs Batns/ tee menfc^eni 
tnor&et:8/t>teUn(«uberlfett beeanbccttCSottes/ (paeiii/ Dig Sammaels^ 
tteIc^<cinK^sElacher,&atftfi/DeconDete@o«genenr.eitt):E&/un&tnDic(^.»ani/ 
diecjl^befcfelaffen/ folcf)eUnfla'tigF€ftt)Qtfii(lin faffcn/wicuntcnln tern i?» 
(Ea^itelDieMerften ?:5ei(g ju ftben tfrO tefTeng'-'gui (&o^ itl/Qj^rNung Dec 
©eet autf cinem itib m Den anDetn/ Dacipcn utitcn in tm erfleti (Sapitcl t'c^ 
iwepten ^^eifgttjcitldufi^iggebanDeltwirt)) t|J'nvi3 w pp Kdnj^fchuNd- 

zeri, t)ad ifl/Kain, Jefus Nazarengj; (DcjnU a.l"r6t3 ci"2a Mabaf tafhagam fft butCp 

Atbafch.wftfcbonmebrgenielfcet/fo efeUI^nvii w^ jefchu Nozeri) unbmAs 
dkftnbkbveyevfic Bud>(}aben &crt>treycntC>orter Ktjin, j^fchu. Nozeri 
(nemlic^ J. K. tsi.^bnQ VOovt rp Kain. £>tcfe Uncetnigfett t|l au«^ 5ie 
Qeele bee jemgeii jludjcre/ J>er in bet t»u (ten tfi gcfteiniget wocOen/ 
xs>cl^tvbcnXnabmcn<S<S>ttC6QcUil€vt^at. ©te ift &te Unflattgfett 
5er QcfoUngen/tieltt>e t>te ♦£o«m bedtlaflren l^At/bavAue bet BAtn/bas 
He^ berUnretmg!ett/gcf*mment|i«@tei(l4uc^berjcntgetC^il bet; 
Unf^ubcrfeit berQeelenbes^^ams/ xrcld;e ini^oigfeitntc^tgecetm* 

gettricb. @oi(5auC^in Dem^Ud)Megalleh ammykkothfol. 2?.coJ.r. m 

tcmgn&ebe^ ittse^unt) ac^j^igjlcn Ofan ju finoen/ Dug foicjie iMflcrun^ »ott 

e^cifto fn Dcm ^alitiuD Qifagt m - ^nt fei;nD de sajocte tblci?eg ^uct;^ wutn 

infcemciecDtenCapifclDe^ittJ'p'cn^^bffismlefen. , 

serRabbjje. 2iu^ Dictem alien fe^en trie flacltc{5/Dr.i Dec Rabbi jechiel Me xonigmuPl) 

Sffi ?rt* t)ie gan^e sQerfonwrlung / »oc wed^et ec m.r bem Nicoiso difi^utiref f>Qt/ mit 

f5rancfr<i.:$ (autec Unn>a()cbeff beric^rcr b'3^e/ mi;em ec oocfleg' ben ^ct/bal^ in tern ob«ei 

Sf«H!/^J^ff"^«l'n"&'r'*«" Oi-tnlc('>t»en3€|u Dem ':i?av.irenec/rencecnt)onein«ttl 

litbtvm an&ccn/DcrSSfMcJGer^dafle^cilTen/gf^anDcltrteci^e-.oannbienRLiem *:Su:t> 

wow betrestn-Emek hair.n.ciechnlct)tH)cnDem ecfidjtcfen 3€ruGereda, jotiDetn uUe.n eon 

S€rubcm^Ja5»jrcncr?}?c(Pun9 g.|"*i«l)€f / unD mff aiuJerucfuc()eip^ccf<rt 

fKtjfinbet/ Doi; ton unfcmi wertbcften ^et)(anD|oldi)eabfcteultche A'aftccuna 

tor ^en ^uDen ailef)c«!rw2r&e. ^avb~t) abaifi Diep^ju tviffen/Da^ cec Rabbi 

SttTfcibbi Naphtjli, bciDa^ 55uc|)Emekban>melech gjfctClcbvn (?at/ fol.40. coL J. ill 

Kbetf/S&fi"^ ^?- Capifel /untecDcm lihV Schd.roiam hattbhu, Den tccflanbt^.n S^fec 
£mit9tmHH bifref/Diep'gunDDcrqkitsnanme^incie/Den gremfeDHnijen/ Das ift/ De« 
wStmS! Sbctucn/nivtrjuDffenbci^ren/iMnntfCalfoteibet: rrn nscn wo 'Stbj 'jxi 
W>t«' ' on6 N^Jl na^ i^ vnv era nwi'si >Vk o'-ut Tnort> nr 'Tcoa p'yon osn ^ansc wpa cinen ie^eit i^lvaen/ 6cr tn bk(cm fnJnnit Bud^ feine^ctrad)tungcn 
babcn ts?ic&/ 1 -cfc unO 6eig(ctd)cn ^tr.ce gcl;etm 511 ^<tltcn/ ^amtt er |tc 
ftlkin/ im& «c:n ^rcm^ec mit i^m ^abcn moge. SBonn man etc ubrtge 
n«un ':Su*ec aud? l)i!ctc/t\)dd'e .qtDccttec Rabbi Napbtali,!aat fetncr ^.orccCe 
fiber env«'6ntcg Q^ud;Emek h.mmelech.foi.^.coi. i.geictjiiebeiibat/lonjurDc 
man o^ne 3tr<if|"e( iiochto*eI@c.c5cnbacimiei!finDen/ wild:)ittt€WHtn 
DveligiortiuniDer fepnD/unDtonDcn Su&^ngda'ugncttver&em ^..,„,„*;enu6en 

©eitvifiacb ee ift ficb 5u cecrounDtm/mit ita^ fredjem (itmutb un& f ubncn iXye„ftccfi« 
©cbecccn/tie bo^buffft 3«t)en au* tiebefanntcOe^inge l«"9"«n^,^.^/«".'S^^^^ 
unc binicf' fclcbee untcribnen gonuafamlic^ gcn30f)rtDort)en/n?onn tc^ bi^wcu^f 'Wt «iu 

eincm 3u : «n aU^iet tn groncf furt am «)^apn ttDcgcmocffcn \)am / Dag tn U«m 
sSudjUinToledcith jefthu iobanDgreitflitf)^ l'ugenun^ crc^acnidjelflftcrun^gnic «•« gu^l 
gen mm unfecn unfcfculDiglien^vplanl) |1c5en/^at D«ci«!bige mir iurSlnttijort g|';«S„^«l* 
fltben Dorffen/ taMbt ]tptonUt\im^tmQt]ii>v\iUnmtt)mi icnpetncmxokddth je- 
nt«(^t »«rti<ifc n>Dct von Den 3uDen gcvicben werbvR f onte !o f onnen ;0lcpe unti.rfcbain 1 1 ug* 
nee Dec \Xxi"oo.\)tW Damit uberroiefen unD uberjeug^t twcDen/ t-ali \(^ b.;^ oiet# 
fif/wa^Daclnnen ent^uitenij^/ in Dem ^:35uc|) Eniekhdmm^Jech,tDieau^&eni/ 
tt)0^ fufil t)or(>ec Daraug an^eicgen ttocDcn/iintvujDecjpcecblia;' su fcp«n/ f ur§# 
lid)begiiffen fep; oHn?ofidcIic{)aufDtisjtnlg£gcoeutetnjiiD/ Do^ 3||u^Dea 
Schem hammphorafch.cef auf D^n etetobe^ 21bgiur,D:^gct J;rK-ben|lur.D/ge* 
fecnet 'ur.fc faDutd) grcffcs Unl?<a tierurrad}tt ^abe. ?a?i« and;/ Da6 Der hm 
Svafb qencrNga wotDtn fep/ Denje.bcn ^R^bmen ju gebi:au«|cn/ Datnit |t« i5Q:» 
fumjuuaSaabiacbhn. Ubci Da^ betid;te-auc^Dctbefc5rfegerDtnaiiD^e^itt 
Deni3.€ap.tegernerQ:bW!8r*mer3uccm<^.#!/ecr.tc4.1>.m^iia>Unrinaci>* 
fc (geiiL f ^ : 3* ^abe cinemable gr ^ovtron meincr mutter QcfeTrepcr/ 
btc ctnen eintgen eo^ii re^abt. ^f n fic lieb ^attc/unt itm erKl>lrt Stefe 
Jjtnge/ &at4)Von ttcfagt/Oicmild »onD<njtrft;uiait0 sJ/J.-ilnggemnd ten 
flatten/ trc!d-.ciniQ:e".).^e!q.biAK«t/}i-(irn icr atiD Den Schen: h.mmphorarch 
gvl'un t : ) JDacncbcii ^6tte f:c etn netn25uct-lf tn/etara bey ricriDcgcn 
Taptcr bcnrtffen fcctcfdwbcH xmj:/ ^<^6 neiitietc jielolsdos Jdihn, 
tae if?/ ron ^cr (Seliirt ICtii: aber nud) lit\im Tiid:U\v\}CiU :db ttc 
iCattemcince'lebcn8Xj;crmubfi!iK'2<rldtfttij{f|felUt/i:ban;rgcn&5 
C6 3U fcfctn bcFon'men ; VLc^nr. i& hey Un 3nfcfii fo J?eimlt(^flf^<»lteii 
%r«5>/ t>ii0 fiuc^ tcr ^uuterfic^u^c l. ii»i.t>apte mas 3uff t;en Jrtc* 

tc 3 g«n/. fo6 Ticii . Tf^j(fii htitnt tc<fttr\ ^^nhmt^im^TV.^apiul 

/ aen/anbt>a0l5dd)kin foU aKec ilaflec vollf fcyn / 6te ffc luacrt^^fft »«ti 

j<£fu <3Ct?ri|?i (Seburt/ ilebcrt unbXX>4n&el i^efd^riebcn (jobctt. 5Di€ietf 
Jei)nD Die 5Bi>ct« Dc^ 3«ct)irian^ -pcffen/ asorau;? ju >l?en r;!/m.i?! e«>mir bicfem 
5Su(i{dni)or«ineiBctt>anDfn!^ bab«/unb me a'e!>ej.i. eauwKr'tn^uDcngis 
j>aUen tt»<tt)e. »^atte ed f ein 3uDe smc,d)t / f.) -.im'i r&. n !*'.: .: jj nicfjt achf en. 

SBq^ abcr Dagicnigeanbelanst/ Da^3^M »'" ^i»: ^I'f' -jcflix^en fcpn/unt) 
ititf bem 3u:>aiu D^rfelbenficfdrnpffctb ben folI/nj:eiin 5SucI;k tiToledoth je- 
fchugele|ientt)icb/fo wc&fclbgesaud&im often Nizzachon.pagina z^9.mitm» 

tug Shorten gemclDef/«Bn)cgefcbricb;n|itfb'f: o^°° '^^^^ "'"'^'^ "^^^ "^^ "°'' 
: irRif^m ijioa K^n ima ^^2 rans iS'sm r^ msi irt3in»pB''it b'ti' «d«^ ly wb> 
tag i|!/ XTarum if? ccCSSfug) 6<tnn in t>icilufftgefIogcn/ fein i^ebcii 
vom Co&e 3u crrettcn/ bis b<t$ bet'^utxxs ifchkariot gef ommeit/unb libec 
t^n gcfUogcn/ i^n aud^ trt&cr (eincn Willen un& tTJeynung auff 5ie(Sr* 
be Qcwotffcn \)At/ t)«»rauff if? cc ge^cncf etxroc&en f @o |!€l)«t uucb pag-. 
%6. Ded ecmebnten affen Nizzachons: im-y nx ^3'd nnrr kSh ba^ if?/ ^4t 
nic^tberja&ijefcinertStnfc^lag bct^orct r Slug tvdobctnaBcn t>crnfln(f* 
tiglid; ju uctfeeilen ifl/ba^ Jreil bec^nnbalt be* oerpucb^en^ucbfclrifsTplcJoth 

Jefchu in Deal '^UC^ Emek hammelech, Uttt) Deitl altCnNizzacJion.afg 3;uDlfcf;Clt 

SSiicbcrn/entI)alfenif?/Da|Tclbcauc^gan^5ett3i|?tooneinem[eicbffcrtigenlii(tew 
jjafftcn 3uDcn/aug Slnflifftung De^ ^euffelg \ix) gemacfct wotDcn. gu g«fd?n)ei# 

fen/Dal^ allc b^U^tu 3uDen/ ton Dief. m terfluctten iSucb(ein/»on Dejfen 3nns 
ait fic efivag in ibrem 3uDentbumgeIecnet/ju bertd;ten nM'ffen ; njie in Deg 
S>Jeteri4) ^t^roab.n 3u5tfd?en iD^cf mantd/im crimen unD jmeptcn dapitel/ 
^a JVC cr eg 'i'?:) nt'y.o Maaie Talui oDec TdJui nennct ; unD in Deg gecDinanDg 
»&i|Tcn 3i;&en-<Seiffel/ im Dritfen Sapltel Deg ecften ^^b^if^ ju fcben if?, (go 
f)at uucl) Dcr bjrufjmte Buxtorf ein (Jjc.mplac fojctcg 35ua^Ieiiig »on cinem 3u* 

• fnAMi ^*" 0<f ^luf t/ n?iC m Dv' j]c(b«n Bibliotheca Rabbinica pa^r, 421, gefcfcn ttHCD. 

S&c?ro"cii/ ' 21uff bic 3uDifcbe it\(^)Xidhd)^ ^affec^ngcn ober roieDcc ju f ommen / bat* 

j)oiH£6rtihi« . X^'^^t^ unfit ttjei'tbeftcr^enlanD fo fcbc . cfcbiJnDct unD ijifcbnidi^if trirb/fo maf« 

»ah'°^mS/f'''^ bJi! /ajlccbaffrc SuWti n)f|f:n/ ba^ DerfclbcDcrwabrc/imalfen^eframent 

unftDcriiretif.ojcbeiffine ^D^efliag/ unb nicl;t alletn e'nfcIo)fecCO?<:afcl>/fonbccnau(^iunl<:ic^ 

fonSK' Der wabcccmgcbobcne (gobn ©Ott^g fcp/miDDflt^fD!gfid)t'teftcb Durcb ibr ab* 

©Ort r«. fc^cult^cg ^dflern DecgcflaJt McfunDigen/ ^a^i wofccn jle ftct ntd[)f befebrcn/ fie 

yiifeblbvirlid) in al(e ^iingfi'itoerDammct fci>n nxrDen. S?(i§er abcr D«c n:ab* 

re ?[)?e(|i3^ fcp/beroeifc icb tb"*" Daber/ DiciDdf alle ^cnnjjicbcn Dejfflbcn an 

fbm gefunDcn reepDen/ auc& all? 'JJropbece^ungcD son Demfeibtn/ an it)»i ie^nt) 

i;r|ui{t:tn.''orDtn/Dann 

o^ffb"^ (^r}tItd^batbetS!}Jegiagju^etbfebcm foBen gebobrenwcrbcn/biettjcit 

*^"' Wi<4»/j.v»2. fleictficbenftebvp Un& t)u^fif)(f Jem (JjJ^rata/Jjtjl&u 

fUin CO?c§iag DaftanDen tretCc/ iff ju^ t)«r ^balDmTd^en Ubecfc|iinfl iufvbcn / ollnjci. ■ 

Diea^orfc: ^u^birfoa mil' fommcn/ber u&er3fraf I fin ^iV^fixt 

fet^/a(fo0egebentt»ertcn: ^sne^' f>y ph^v nny 'inoS !<n'rn p^' "mp ptj Dcti 
if^/ 2tu8 bir f^ll J>er tHegias »or mtd^ fommen/ urn libcc ^fr^cl 3« 

^errfc^en: ?83omit aU(t Dec Rabbi Salomon Jarchi ,un& Rabbi Kimcbi in fl)# 

ten Commentariis oDec 2la0(«gungen liNKmtlmiroen / inDcm ienct bi< geDac^? 
fe5D:ocfca(foe'f(dret : -m p n'rc xr '^ -pn i)a^ ifl/ 2(u6 bit foil mir&etf 
Itlegms/ber ©obn 2)a»tt>8 fommen : 35iefcr abec auft foKfye Sa^cife fdbi.qc 
(lucfe.gct: rrrcn 7^0 inn htnv^'o Ste'id nvn^ cbw mt '^ po ta$ Ijl / 2tu» bit 
foil mtr 6er :Rtcit?ter f ommcn / etn^crrfc^cr 3u fevn uber 3rtael / tm^ 
ticferifi6cr:aomgmcgm8. 3erus€5n|lugobeci|hu^«tl)Ui)cmgibDb* 
ren/we Matth. 2. r. 1 . 2. unb Luc. 2. v. 4. See. ju fe^en iff. UnDgeftc^t cc oud^ 

tiT Rabbi David Cans in fcincm ^ud) Z^mach David, im JttCptcn Q^l)?!! / nume- 

roy^i.foJ, i4.col.x. aHtro cr alfc> fcbceibet: rmn' enf? rrnn tSu niii yw 
J TOiyvut ^'p^ 3"d ruv erm rrw^ NoVm o's^jt 'a nwa ckn'o nvroi noio 
ta8ift/3i5r«8 5crn<t5«rcnertf{ tm^ci^c n<xd? igtfc|)dffnttgt>crtt>elt 
J7tf r. wdd)e0 t>48 jtrey unt> »terQtg|ie '^a}^v bee Bdyfcrs 2t»gu|ti ift/ 
3u 23ct^le^erw 3ttba/ anbert^albe tHctUn von "Jevufiikm gebo^vcit 
n?ort>cn. 

t)cr<jjrcp()vc«punfl Efa.y.v.n. ^tef)edne3unafrau(jtf(^wangcr/un& 
ttj(rbe(nm<5o6naebatjrm/benttjironel)ciff«n3mmanucl:t<^»e# 

8cnctaucf>Genef. j.v.if. tcs SBclbec ©aattlfn/ utiD nicbt D«9^?onnc« 
©aamcngcncnrntmirD. 3(£fug abet ift con emccSurflfrouengcbobrcn/tvIe 
Matth. i.v.ig.&c.unb Luc. i.v.z6.&c. jut«fen ift/ utit) bigobcnimjtrtPUti 
Sopifel pag. U2, &c. aue Dcm Suida angejog.r,e/un& jtt>l!d[)cn l)cn(Silbei:l)tt'ib* 
kt Philippe unb bcm 3u6en Theodofio eorgegcngent ©c jc^ic^t auetveifcf. 

®rfUen0bater|oUeniufUbjgct3.itgcbD^rentt)CcC€n/babct:(gccpf<t 
tton3ubagc»omm«n/ urbDtc ppino Mtchokek ofef^ft^gc bee/bag ip/ba^ 
Synedriiim,obcr bcr j^cbe fXiifbobg fitaifemjecbcn/unbbaegan^e^rbiTcf e 
?Xvg;mcmtnnjeItItc|«nuiibgJ[Iiici;<n ©i^d en eingnCe ntl)men mvfu 1 C'aim 
Gen.49.v.io. gefdjrtcbcn ficf)it: (ii WiVi> OCC Oceptcr (^ebrdif(t> bc'ffet e« 
1338^ Schevet,TOe(cb<g ^oTt Qud) cineOvuf^c unb@f eefen bcbcutef . VOn3«&0 

m'cfctentpenbcrwfrbeH/noc^ 5erMechok^k,b.i.Der®ffe^qebfrt?0rt 
ff (ncn56ffm/bi0 bag ber Schiinb (b. i, oer mcAIss ) f ommcrunb bem# 
fdbf n wrbf n bU 2)6lcf er anj^angem^^fu^ fiber iff ju ber 3er: <Tcf ebnn 2o8 ^i. t^eag&e^entbecetm 3ubmt^u mgiV. ggp lteU 

. ^ V Ibtuimn^aa^tn iiiQemt ffm tDorOett. 5DlerocUQbec&iebe§l)a|fte3ut)en 
S'Siru* Dengeoac^ren ©pruc^gan^anfterg l)^mi§cnas^eauikmf \xfmmm 
oen.49. V «0' eicl«(et) 21u^iiu*tc fuctjen/ unO untec anDecn Docgtben Dcrtfin/Dap bag Swoct 
^f w S' Schevet f)i«c f cnKn@ceptec/font5ecn erne «Kut5e/Da^^Drt Meckok^ abec <U 
wieibnm iu nen@fecf«nbeD<ute/unb f)flben woHen/Da^ Die^cbcdr^e^Softe a!fo au^gele* 
K3«s"w ff9- ^ jviCDen mujT<n- '^^s ^i«^^ ^^^ ^ut^c von1ut)« nic|>t ujetc^en/nocfe bee . 
Stecf en »on feinen Jufleny bta (jectHegtas Bcmmet/JDO&utci) ju tjerp.bm 
geaekn wcrDe/ Dq§ Die ^uoea fo (ang^ im exilio oDec SienD/ untec Der Diutbe 
«nt? Dem^ttefen &ecanOcrng5d!cf«repa/unD »oni()tien9epfaflttt)aDenmuf# 
fcn/bi^ Dec g}?e^i(J8 f ommen tt?icD/ Dec fie con fold^em ^Icno edoten n)«r&e:@d 
if an man il)nen / tuann ftc folcbeg fagcn/ Dag unnu|e s^jaul Camlr flopffen/ tJag 
la tn alien Deepen often SbflfDaifdjen Uberfe.^ungai/ tscldie son i^nen Targum 
cDccTdrgiimim genetint't trecDen/ Dag IJBort Schevet DOC einen^tonigllcben. 
©ceprcr/DDecDte tDCltUtfe ^errfc&affit/ Dag SBort Mechokek aberttor Die @«< 
feegebec/ oDec (g^jcifftsekbrten genommen trerDe ; Dann in Dec €balDa fctien 
Ubecfef ung Dcg Jonathans DegLTieisvSobn^/ tvecCcn fie «l|o ujerh^et: tN-^ 
Wii'o 8o''!3 w n p V n'jnto sn'nw "b^ko |nfiDi rmrr n^atts j'ts'bvi ;obo "pns 
•Nj'DPy nDcn rr^nai Das ift / ^it 2konic^e unb ^5errf(i)ec wtvben vi>m 
kaii^ 3u5a ntc^t auf^oven/ nod) C>ie ©c^cifftgele^rten / wdc^c 
b<xe ^efc^ U^en/ ron fetnem Qaamcn/ bis ju 6ct .^tt/ ba t>ct ^onig : 
tncgias Ummcnxvixb/ un^ urn beffelben rocgen tper^cn&ic Voldtv 
jcrjcbmclQcn. 3" Pec j;)icroto pmitani >- en (JhalDdi;cl;eii Ub^r|c^un>i (auten 
Die SBocte al|OJ 'n^n }D5 iy 'W3 'J^d xn^nix 'e^c ;'t3d k^ c^n rmrr n^ato pSc ppM x"? 
; jQ?ixT sni-i^a ^3 pi3yn\t'n j'Tny rrSi Kms^o n'H nn'ii Nn'«'D t«oSa Dag til/ 
bic :Evontge trcirben mcf>t aHffbocent7om^:,<«jre3uba/ and) m<i)t 
bie ♦£rfal>rne/ TpeId)e?>a8®e(eQ lebren/vonbenSo^nenfetncrBc^- 
ne/ bis $.u 5cc Sett/ b<? ber ^.onig tnegifls fommen voivb/ bcm bas 
35vct* gcbut>ret / unb bemfelbcn xrerben fid) «(le 2>.ontgretc^e bee 
«S:rbcn untertretffen. 3n Dec Ci^alDifcfcen Uberfe^ung DtdOnkelos abec 
fte^et alfo : t^n'«tD 'n"T ly Jio^y iy ■•la '320 ktcci rm^ n^a-ra \\±>vff lay njr^ xb 
•• N'coy ;raynr' rr^i snoSio x'n rr^n Dag ift / tSe tJ?irb ber .^ecr (cf>er ntm* 
mermebe tretc^cn »on ^aba / nocb bcr <^efei3g«bet: von ten Q6i>i 
ncn feincr ©o^ne/ bisbdlbec nUeluis fommen xwrb/ bem bAs'^ctd) 
3ugchocet/ unt>tt)mt»es;benbic"Celcteruntena)orffent»erbcm ^ie# 
fnajMtfeibisffen Cbulcdifc^en Ubetf.iiunfleM ab.c Durf^«B Die SuDen n^ ftiDcrfpce^en/ 
•oil itn ibai Dann in eem ^ucb Schaifch^leth hakkabaja ftebet/ foi. 20. col. I . gefcbrteben :; . 
tdifcfcen W'er/.,^,^,^ ^i^^,^ ^^^ ^^^i nt'n-' n^3p Kin-oinnn Dag iO/^a« Targum oDec btj^ 
PS^ (CbalbJifc^e UbetjeQunfl ifl vom mofe/ unfetm ic^rmeifier/ auff 
e*"fft M' ^eli^cm bcr ^cicbc fey/ v^n bem 25cvge Bawt cmpfangcn (unD gelec*. BCt)T»0i:5en. ©0 WirD dUC^ Ira 5Sucf) AvodathJiakkddofct fol, g(?.coJ. j. 

fnDem zg.Sapifet/unfer DcmiJ'ttilCbelekliatuchljth.ubecfcteSCorteS'J^mia 
8.V.8. UnD fte lafm in DwiiSu* be0®cfe$cg0Olteg«rtl4wt/Da5 i(V 

f larli^l / alfogclefn : rrnn nspa ijnpn an -wx ^an an nnst fa* na Kp'« an tob 

^aipc Duinntt' nxa ^in .ono^i Ttmi cirpy ivini 'lai tnrp m imsD ^Nnijo w dnt^ 
mtay mm p -vm _mnpz>v k^x 'J'dd ia ti'Saipp vne' pfco ^'jc -!«•« p^srart 'ona ori 
sn'V IJn D']hpm -T ^ OITDl ruri'^ ,Da«i|l/2>CC Rabbi Ika ^CCAbbinQo^n 

fpdi^t/ i>a$ btv RafChananeelgef«gi:^«be/&erR-«ffe»be gemelbet/ t>ie 
Wotrte / UnD |« tafen(m23ud& Df0 ©rfe^e^^Ottc^ / betycutcn tit 
75ibel ( o&er bieScfertflft/ j uno {>at5 2Bort .<rllAr?t opec flarUcf) bebeu^ 
trt bas Targam , ot)<c t>tc C^altxftfd^e Uber jtQtmg jc» unb b«bcn pe 
( nem tc^ Di« fXa'rblacn )>lc^es fo ausgelcgct/ &a^rtianbie|cll)tge ( Tar- 
gumim oDcc (SbiilDaifcte Ubccitijunscn ) vetgeflen / unb t>«rna^ wtc&er 
ftu^gefcQrt ^flbe. ete^e|te^ab€nrf(>lc(?ct8€llait)f(drlJc|)on0<seig«t/&af 
fie t>ae Tdr^m ron t>en Settcn dcir pro|:^ctcn l^er ^«ben/ (b t>A$ fern 
Strciflfcltfl/esfeynbtereUx (€batDaifdj^Ub:cf<§un9€n) rom^crgcSi^ 
iim(9om9)?or<)em|>f4ngen/aber»etgeflen motbm : b«rn«cb fey ?>ic 
2scon TOte&ec in t^rcn «! ten Qtanb ge^cmmen / ( Oa« ill / fw^ fciefcm fcDtt 
Sit tt>wD<rgef*tiebcn ivorDen / twK jteiuvor natm' ) un6 ^abcman Jic bnvd^ 
'^n 3inii3lubir4)fn.cEfkubctt getcetcncn Onkdos , aujf weld^m &cc 
"!*riebe fey/ aufffeQen f afTcn* HQann nun @Ott felMhn Den COlofen auff 
,t>em ^:Bet5< ©inai fQl<^t Ubecfie^un^ngelebcet fjat / ttjie t)le SuDen tjorflcben/ 
f© fdmwn fie i»ucf> m#tg t^argegen fagen/fonDcrn mulTeni?eannebm<n/unt> 
folgllcft aucb in Differ @ac& D;rt)Ki>fdcbenUb«rfe^ung Q3epfolIfl<.b£a. 

33i^rbun^ ^at ecfoilen in ggppttn flie^cn/tt?i«Hof. n.v. i. jufeben'fJ,- 
SSfug Qber i|] in gg^pten 3cjJ«b<h/ inDem e« &ut4> feine gUecn/reegen m ^e* 
nig^ ^etoD'^/ welder if>n bfltumbringenwoKen/pa^tngebcac^t tt)WD«n/»u 
Matth.i.v.ij. 14. 1 f-jufiinDen^. 

Ximfften^bat er foDent)ora@efc^Ie^t®(rt>it«f<5n/t)min®Of(t)<t 
:^€cc"«m^6nig2Xn3iD/ Piai.89,v,3o. &Je(:eQ}cr6ei(funggtt6(ml)ar/ mtt 
jbm ett?iflUd)@aamcn g<ben/unD femm^tul)! fo langtxc^immelrtabwt/ 
erhotfcn »otte/ nJorDur^ nt^man&al< D<c?!}?e|iai5»o:0««t'«"«>«t^<"'«''/»^** 
jfcc in Qlle gwigf ett mtt ihm beccfcb<n folf<i Detfwegen <t ou<^ Jerem. 2 j, v. 7. 
un& ??-v.i^. eingerc«^tC8(5etr4^jDartb8genennft/unD Ef*. ii.v.i* 
ton ibm ge^agt »ic& / &a^ er alg <inc »ut^c »om ©tanim 3r«« au<9«i)<n 
folte. 3€N «t>« if* »wn ^aufiunD @efct;le*teS)a»iDg ge»el«n/»ie Luc i. 

©ec^fleng bot <c foHen ««n fltoffcc^optxtfepn/ maff<n?C>?©fe^»e"t. »er ^(5rr t>dn ®Dtt bfr e wecT ert am tiv I a\xi Deinen 25r ubem/ 
fcemf0lti^r9e()0r(^en. 2)a^ bcc?O2c^ta«<in0roffir^)ropbet fepn mut^/leb* 
Kt au^ Der Rabbi Mofchebar Majemon , in fein«in®ent)'®<^c«iben / m«(Q^e^ 
igg^rethhetteman QintcKiit wtrt) / wocinmn <t fol. 27. col. i. in DcH? 2lm^«cDa« 
Jiiec 35rucf in quarto, otl ttmn SuDen a(fo r*^ccib«t t '23d nnxs' too nan 'jj! ^3n 
CN^nrr ^3D ^hji i«d ^ni f^"2J n^a'cnt* 'ns*- yir frKT ff o;nn nso Sy rym^ rmn 
•rDi^OT i^y ti'DT rwo xhn &agif!/3<l> »eirtroni»erc mic^ abcr ubcc 6icfe/ 
mein Bruber / ts<x% J)u Jxts (BTcfeQ gekrnct/ im& J>»e Bucket bcr tTcifeit 
^u^:^g«^gett^rtft/lm^ tDeiJt nic^t/ t»40^er mediae eiii fc^rsrofler 
Prophet/ atibgrof|eral8«UcPirop^cten/<»u6genomm€nt1l0rc&/auJt 
xrcltbem^CTf ^rtebe fey/ (eynTOecbe. @o m£ll)er t4ucb cec Rabbi Levi ben 
Gerfom in feinec Sluglcgung / uber Die f. ?Su4)er 9J?oft^/ toJ. 198. col. 2. in Dec 
Pacafcfaa Bal*k, &af Det g^Zegio^ehtflrcfier ^rop^et/ jogrdlfer o(g g}iofeg f«i?tt 
trctDci ttomit au<^ X>it Abirbend in fetner Slugfsgunguber ben Q3rop5etcn 
efaiam/ ubec Den jTOei;teiT^ecfIcfd DefJ eiijfreii Sopitels ubereinffinimit.3^ 
fu^ cAiit ifl ein folt^ei: flfwefvn/ mt Lue,7« v,i^» Jofa*4» v. 19. unD 6,v^i4» 
gciefeH trttD, 

@ieb«tlbCtt^5at er auc& jblTen em .^onig tmi) QJrieffct feijn/ttieZachar, 
6.v,xz,ij.MX\^ Ffaina rio.v.r,4. jufe^wift : Doc|)abtr cin Qtmcr.S'onifl/ 
tt)ie Zachar. 9. v» 9. julef<n/&es^njvg€namt)Der2}?eifa«/&<r©of)n2)a»lD^/ 
im ^ucb Jefod Schlriin, fol. 12. col, z, cam pDD if'N Da^ ift / iStn acftter imt) 

«>ei(<c tTlann/ ff<Hcnn«t »ir&. 3€|u* at>«>^ *»o^t ^^'^^ »* ^' ??• ""^ ^^^f* 
J. V. 8. ur.D Apoc. 17. v,i4. ein ^dnia genennet / ni^t Da§ er eln njeklid^cr 5f o* 
niggeroefen^^nfoffe/Dannerflmt felbfien joh. is. v. 3<?. gcfagt bar/Dai feiit 
Sveicb nu^t»on Dief«Sa3eltf<9/ tx^Nb^nerauc^/ wegvn feineg fcbrgerirgeti 
tinb fcbfecbten hjclflic^en (gtonDeg / Efa. 55. v. ?. t>er tJewcbteflc unti XXm 
tpc^ctefte/ unDErai.:fi47.v,7. t>iecerad>*c@<:^l« genennetmirD/»t>iei;>ol^l 
ecnflc6Dec3«ifiagung2:achar,9.v.io, MoeinemCOieer ju Dem anDern berc* 
fc^cn jbfte/meic&ei ©on i^m nt'cbt ijefagt merDeti Unuivoom cc em grcffet tueir^ 
\\<S^it ^onigunD ^tmidyWu fepn foOcn/»T3ie ibnen Die noccifdjeSuDcn »<c< 
geblid; einbllDen / DaS \\^\iamt^t\titt tmD fo Ian3e3«it tutifonO ecn>arre(et 
SQZe^fagcingroff^c ^^otenfotun? Sfvegent in bcr SODelt fei?n rcer&e: fenDei-tt 
fein ^onlgceid; ift cin gci|]iic|)t^ .K^nisreicb ubec jiiue ^itc[;c. 0o ijl 
it <utd? ein ^o^erpciefler / wie H&br. z, v,. 1:7^ unD i^v.t^ unD4«'^« i4> iu fe^ 
lenjfr- 

2((^ten^ l^<« er (offen eiiren ^orlaulfec in &ec Ml1en 5<i6en/ tvie Wa- 
JicIifiB J. V. t: jfrgtweiffagcf moiben / tvefd-ec in Det ^uften pceDigen/unB ibn? 
iH» ?l53ea bef efte« jpa^. ;^€f«0 rt^w: 5«t ^banmtn Oen ^fluffet jufofcfem 93ot:l(luififrg«b«bt/ micMatth, j»v. j.unD i u v. lo.un&Lucj.v^z. 1,4. $« 
f(f ^en/ unD im @ei^ unD ^cafll £k^ glia. Luc. i. v, 1 7, 

t>i<jen/ m &ia. 9. v. u 2. juiefcnifl. S)ucc{>3i£fumab<c ififolc^c^geji^ejen/ 

tDje Matth. 4. V- 1 2* I J, 14, I5«ii^ Marc i» v. 14^ Luc, 4, v. 14, i5» UTlD Joii. 

4»v.43.jHfinDenifl. 

^if)tntitn^ i)at er fbl^« m ten s»ct)teft %<mpelf otntitwi/wfe Mdach. j, 
V. I. ju re(><n, 3*SM flber bot in felbt^era ^<mpel offmthd) geIetccf/Matth.7^ 
V. 14. auc!? bie 3S3ec&gl«r/ unD Di< Da Oc&fm/ ©ct)flaf« unD ^aub«n f<U fatten/ 

havau^ lOittmbmj WU Matth. n, v* l z^ Luc. J51 . V. 46. imD Marc, n . v. 1 5. 

<5flfften^ bflt et wet fBimtxc f^an/fcitM £e^c ju I>efc(!ffttg«t / unb 
Dle^hnDen leljenD/Dic ^auben borenO/Die @tummaii:et«nt)/unDbU?al5m«tt 
Sef?«n& niacfeen fallen / me Dec (^faia$in feinem jy. (lapittl / im f . unD 6. ^^ec* 
ficttjjiffagetljflt; DeeJ»egenecoucl)Efa.5>.v. <?. bs-^s P6le , DatJ fg/ ^x?un^ecs 
t^attg gencnuet tvicD. 5Dufe^ oUef aber bat 3£©U@ gcti^an/ &ann ec 

ISlinD< IttieDcr fel[>en&(Marc.8.v,22.zj. Jofa.y^v.i.&c.Matth.zo.v.jo.&c,) 

^oube j^dretiD/ unD @?>racf)lofc reDcnb ( Marc. 7. v. jz. &c, Matth. 9.v,^ 2. &c. 
Luc. 1 1. V. 14,) £af)nw oDer C>)ic^tbru(t)3e abix/ trie Matth, 4- v. 24. un& 8. 
v.fi.utiD 9.v.i. unD Marc, i.v. 3-4.$ut^f*»'/9«Ml>fl«maci)t/aud[)D£irnebett 

^ecgetban{)flf. 

^wbi^tm^ Nfew^rcDIflt/wiemobr ec fo »iel unD ^mtid^mmt 
termeccfegertjao/DiK^ wn D«« mei|kn3uDenfolIert ©erwDcffeii tvecDcn/ trie 
Efa. 49. V, 4, unD n. V, I. ju (efen. S^e^ttegen er au4> Rad& Den SK5o«ai 
Efa. y 3. V. J. gonl tterac^tunD untrect^ /unD Pfai. zz. v. <j,<lii (gpett Dcr £eu< 
U I unD ^ecac^tung D<^ 3}oIcf ^ fepn folfe. €^i|Tu^ (ib«/ tvietrobl ec fe^c 
»tel5BunDectteccf9eff)anfjat/i|l&od^t)cn Dcnmei|len SuDcn rewcbtet/UHD 
feine^r«&i9ft>ectwcffentt)ocDeti/fo Da§Dle »i>n^ajaretJ)tl^niuc@r«&rl^m# 
cju^gefloffen/ Luc. 4. v. 1 6. &c. Die gintvoi^ec ju ^eimfalem i^n feabeii |Teinis 
gen tt>oBen / Joh. i o. v, jo. unD et enD(i(^ gar oM ein wrmcinter Ubelt^4tic 
(>ingeridbfef twr&en. 

©rct)5e{jenbenS baf ^cfolTen etnOteinDe^^nfloffe^/unD em gef^t« 
2(ergernigben be»>Den ^aufcrn 3fcae(^ fepn/ txHC Efa. 8. v. 14. ijj gepropbecetjel 
tt>orD<n. S^fus obec »fl ein folcber gettefen / an Dem |i^ toieigeargert i}^biW 
t»ieLuc.2.v. 34, Rom.^.v, j2. unD i.Petr.i.v.g, jule|eni|l. 

23ffr5ft)fnbfng|jaf et foaenj«3crufaIettifl'mett€iniug batten/ «nb 
aufifeinem€relretfet>/n)ie2acfa,9,v.9,5ufebcn. S)iefeg aber itlan^Sfuer^ 
fuK^tWOPDen/w'e Matth, «i, v, 2,«cc,unD Joh.u.v, i4»«cc.gele&ret trirD. glIBtfjC^n&fn^^at it folicn wn einemfeiner^ungccunD^augge* 
tioifinHimi)mCPi'^l4^,v, io,unDf5,v.i?*T40unDHm?o.(gi(bedingi3ef* 
faaffit roer&en/ Zachar. u. v. iz. ij, 3S®U obtr i\i fo[d)t6 tmid) feineo 

uni> Job, li. v.%.i. &c*ttiTt>&at»0'i;lH:«i^t^@ifi)et;lm5 juSoljn empfangiin 5at» 

ifarc. I y . V. tf. 2g. unt> Luc. zi. v. j7. JU fcfetl if?. 

Bert (Efa. fe, V. ^. ) uttD uifl uitfcrer ^uftDen tt> flfen kpCcn ( Efa. f 3.V.34- ) t i« 
gcofle @eefcri' Slrtgfl «u^(tel>«n (Pfi*fvii.v.i.uR6 Era.^3.v.ii.)flra6reu^ 
an ^dttDert un&Sufen Dar4)gcabln ( tTuLzz. v. 17. ) ocrfpomr/ unt) mit €^« 

^'ftdncfef ( Pfa/. izv v. 8. un& <^9. ^^i^. )DHrq)f!oc|)cn (Zachar^-u. V. 10.) 

iin&Da^£eoiu(«rf«irte^!etD<f fliemotffen ( I'faJ.zi.v^rpo&oct) abi'cibmfein 
55em fiebroct}en werbcn. ( Pfai. 34. v. n. ) ^ufctf mti abcc tf? an 3i£tu erfiiU 
fet/Oann ef gegetffrU (Msjtth.i^^.v.i^.^tteffpotfet/ uni> peripepet tDotoen 
(Maftb,2(5,v.(f5'i unb Marc. 14* v. 6f. > um utifercc ©unDcn witttn gcfiftm 

(.Mattb, f o. V. 2»» joh, j. V. 1 6* R6mr4. V. if, unD f. V. 8* UtltJ Gal. j* v. ij. > 

Die gc6|k (Se<(en< %n^\\ au^aeOan^^ ^ '^ Mattb. 16. v. iz. j 9. uab Jot. u. v, 27.) 
g<creu|ig«r/u.>D alfoan ^'t»Den unD SulT^rt mir ^J^d^elrt &uccf>9raben ( Mattfa, 
i7. \^. 3 i . iScc. Luc. 2 J. V. J 3. ) om €r«u^ aber Wifpcsf ret ( Mafth. 27. v, j i. &c, 
I-UC.2?. V* 35. jtf. ) ttn& mitۤifit9ftrdn<f ef (Mattli. 27. v. J4. Marc.i f.v.ij.) 
in Die @«ire anldtljcn ( Joh, i$.v. j4. )uni> Da^ l^oog i*er f«me ^(eib«r getvorf^ 
fin ( Matth. 27* V. If , Matc^ I f . v*i4-> tfem fli»« Nm ^:S«m stbroc[)en trocDen* 

S(c^t|r^f tt5e«« Nf et folTen 6egf aSeti wetten of^ ein OJeit^er (ECa.fj.v* 
5^.)obeefete-^<rn)<tunj{mct?n"<b«n/fiJnCcrntt'icDccm#rftef)enCPf-Ki6.^.io.) 

gert^imtn.f aofata (Pfa'. <5J*v. 19. ) juc red)fen 43fln«> @Otte^ feme* 
lt«mm:;fctrin^tjfer«t]i|«nCPn«l. iicj.v',r.)ttnB mif^ceig unS^f^regcfranet 
ttccDctt (PfaLs, V. <^.;»6tauf Seiufafem &al& ^(K foCm eerniuftenvetbert 
<Dan.9f.v.2^.27,)«nfD6fe28vfel?ronf»fer 'gke&cwpoffleben (£ni.2.v.^.unD i J# 
*^ i«^-) 3^2^^ a&cc ifJ alg fltf Dveicl^er bv-gtahea wcrbcn / fnDcm cirt r;ic5ec 
COionn/nemHc^ScHfcplfw:] 2lrirniii(>i<J/ i^ntnfcmneuc^ ©tob/mc Ic|)t;^»ocitjrt 
fdbj}<n g^nra^t trotCen/tMt lenen l#n (Mattfi.iy.v.f/. Marc, if,v,4?, 
unD Luc,2f.v. fo.> facram bcifren^ag twc&erau^ecftanoert/UR&qlfonie^t 

»€F«n;fct ( Matth, zg. V. i.&c* Marc,l^.v»(.&c, Luc,24.v, l.&C, ) ba(l> 

ficrauffgetT^tnmefauif efohrW Luc.24, v,/tf.ft< Ad, i, v.9.) unD ft|ef mit Q3rei|unt> €l^re9«fe5netCHebr,2.v.9 )n>ocauff Bic^tflaclan^nac^ €ticifli 
ftc5re;cf;eciilmm' (fubrrSecuftiUm »«r|l6m/ Die lKtii9e5(pofl«I abet in oflen 
Jan&en raff ^?eangel'umatpi'ec;3cf / HtJp fllfe tici55cuT>rung Dec in g^^ 
8itJgotfer€pgvj]ecr"efi^et)D«ii/iun^g<irt.(5e6cacf)tt-&orDcnv « •« « 

&Ott i)(it fepn ir.ijifcn/ Dumit it als Der ':!)2itt(er iJwl'c^en (^i^truiiD Deri ^:)}2en*®ort ftv 
fifcen/nacb fetnec mcnfc{)l!d'«i^c^tui: kj^'^m/ na(|) &cg^dttlid&«n flbct^JoD/ 
igunD/'^<uffi"(u'iD^clIubecn3inDen/unDDetfircp&en Dtt menfltncben ^aV 
tuc cmt-n unerDtcbm ^^crDienft ju ftj;ge bnftgmfiSr.fe/ Diefel Ian ibnenfldr* 
Uc& mi) fci!|jFri,g(i4> ernjt.fen WicDert / uiiD i»»Qt! _ . _ 

^t'fIlr4)iiu^E''a's 9- V. «'. fllfroo wn ibm,gcfj)riebeii ftcbef/ (5(n ^(nS 
If! un^ gr6ol)i:f n/dil viDOtjlil ifl uu^ gcgebtn/njocCHrc^ feint menfib(4* 
?Ratuc / njcil it wt an^ere O^n^ljert jjebobi-eti niit\kt\ pltit an8»:jeificf micD* 
^icrauff fDiget : Unb CV ^cffTf nt«lin»erbat)r(oDer tvunDerfbd^ ig)^at^/ 
. yt3i hit E\ gibbor,Da^iK/(6iarcffr^ott/Tjr^« Avi ad.&Q^ift/^acifrbec 
€tt)igf eit/ roomit fdne ©ottlic^c ^Hatuv otiflej:tfg\ t mcD/trie fcb*n o6en pag^* 
168, unD i69.betrie|enroort^v-n/ unBflffo^fft nicbfniiibigju weDerbolrlttt 
3Wit)tm6/ao^ J6rem. it v. j. 6, attrvi^git- Htt toitt: <BU^( (^ tern* 

met bu 2tit/fPYi<bt bf r ^(5rr/ bflf It^ Of m tsa^i^ dti %tud)t ©e* 
tt)a(^3 a'HJvcf t'u wid/unb foil ct'ti ^enC$fei>n/ber wot revj(eren/unO 
§Kec|>t unD©<re4>t(^feit auf <Sfbfnanti4»ertttiirb/ttdrDurci; mcfct 

oIiein(Vinemenicf;lid;e O^atarv tnDcm ec Que Dem Qjefd?!teI;tS>amD^f)if f^Prt 
follcn/beDcut<f/|bnDetn aa4) Darnebtniuswrficben Siatbtnmti)/ Dujieclrtif 
i^etliged / unb> ft iftti tttfD ttiit?rd(f:tcbe« £eber> ful^en ivurte /ih&cei er ^vt^^^f 
fienennef/unDwntbm^?fagtttjreD/Da0«c?Kd;runD©ertcb{fsfeifouJj&cr€r^ 

f€i)n/bi»§ ntan i&it ttenmntt5(rb i^p-w mn' jebov* zidfecnu < Ue ift/ *)ci? 
Jeh6va l>^er J^err/ b<r uttff r« ©err(^ti§^((t Ij! t bur(& weicben ^abntef*^ .. ^ 

Jehova fetrtf Q^(tM:^2atuc angeje-get tvtcD/Danii Diifer bt Uige^X'abme f eifter^^^^ 
€reatutgegcbett twrUcn fan/ fenDern ^OttallciBgcbubict/ lt>i< fol^egExod.!«n«re«ari«; 

Hof. 12. V. y. unD Amos $. v. af. trie cni PfaL g?. v» tgs. ju feben ifJ. 

S>u§ er femctr drcafur jufemme un^ gt-gtben mi\it,foi^ei ^'^^^^^ii^iieitm 
Wn BJ.fjn iXabb.neng (ebref/Doher in Innt ^u4) Avodath (oPet Av^das)hak-auce »ui »<* 
kidercbfof g4.cof.Mnt».mDri(feT^apitcJ/ant<r Dem 5jir«{ Chelefehatticb- '"'"''' 
lith, g;(ifcn tr-LCtr eimrs or i;'« s{"n iV ac^ Dflji ij]/ ^ettta^mejehova 
tt>tr& rtfdt)tCDen er.amrcp) mttnrtbrrlf t UnD flf^d? D»ir<lu|titt rer siecPteti 
Column (t«i?e( »i*Dvr ; iritwe^ yp |«}<>i cyiwn: i?!t m.T cv txii i(i/ jDer nafem* 

^D 3 jenova gi4 ^ii^-tW^Ui entt>e<f t en'3u6entfmmg iv.gapft< f> 

Jebova iftnid)t gcmetnfd^afftlic^Co&ecnjicDmc^tniitget^ciUO unt)femc 
«2inf<IItigEett ^t itin *£nt>e. UnD in Dem 95uc| Sdhar chadafch, tDirt) fol, 
5. col. 2. in Dem MedraCch ncelaai QtU^tit '. \a^'n nD3 njcn ^sn3 iruK '3n no« 
^y snrr cimrta • trn^s dw ^k vao lov im o tit tonv ^n.in loif 1133 hy ro"pn 
:o'K^3:^ ^iT 6ag ijl / 2)er Rabbi Abhu |)atgefagt / fomm unt> fe^/totc 
fc^c t|)m bcc ^ctltgc gebenebcyete <50tt/ &t€ «£^ce femes gtoffen VXafy: 
mens Jefaova^abeangelegeit fq>n laflcn/ bann bicfcs tfictgentli^ (em 
ITla^me ; 2tber 5>ec Ha^mc Elobim vohb <tu4> J>en Creaturen rnitge* 
ii>cilet, •^Uvinnm fomntcc aud^ E>et Rabbi David Kimcbiubecein/tvannec 

fiber Dic^ajocteHoCiz.v.i. S(ber Det jehovai|f ber®oti3cbaotf)/jehova 

btcf^m na^mcit b<»t er mit nkmanb eine (BcmtinfA^ffi. ©o (d flut |7c& 

mic|) Dec Rabbi Jofeph Albo in filMtn Sepher Ikkarim ( oDet Ikkorim) mUt Dettt 

^ittl Maamar fcheni, in Dem 2 g. €oplf «!/ foK 54. col, x , Dacubec al(e »ec(autcn: 

V1TC 'i.n "jTajn Diyn no^S niTvi «ni£Dn dw mpn «in «"n v"i «"n iVo an^Jn dv 
on mD«'n -wir o nn niovn p in^is -parv i^ im'Di ^toj kiw wn t'lisDn dw 
6X1 ni^iysn to dk -pan' 1^ iron nia«^ kw 'sf) inSi; 9jn pan' r^y o'low moitf 
v^ tcK' p ^yi nSia^n ^y miDn irnk>e ins pan' nix^yo arn n^« mnst nrns tyd 
•in^ii "jyi vSy nD«' nrnxn mien 'nx pi .o'nm o^ax^'Dn ^y "««' trn^N o inSit Syi 
c« w^ ^yi vSy nojctt' iittije ^3^«' leiS nvn jnn nt ^ torw a" mem isrs ^31 
^^3 in^it ^y pTV'iP itt'SK ^K nvm« ysnx p oip ofjieo -nirrxi nanps ox ticj e^inia'a 
s i?nx"v3 3V'n tyo pair ^fjy irsvv dv xirw 'e^'tx dw3 fcaiJ ifl/ ^ecrtoljmc 
x»cld^er mtt bem Jod; He, Vau, He qcjc^rtcbcft voivb ( Da£5 ift / Dec OTabme 
Jehova) ifj &erientgc/ tJJcl^Kr Scliem hammphorarch , Do^ift/ t>er abgci 

fonbecte ttal^mc ^Ctf^t :c. iSs bebeutet «i(b Schem hammphorafch (0 

vid ahcincnVlahmen/bet xvn «nt>evn abacfonbert/unbcBottttgen tfj/ 
CunD iljm alletn jugcbocet ) unter 5en n«^men : unb gcfcbid^t (bidjca 
^a^ec/btewcil J)tc uJbrige n<t^ttieii vcn <S(l>ct iin^ auc^ »on aniKVtf 
ce^gt rpert>en/J>4nn es n;a|>men feynb/ vcclcbc (S<Dtt enttrebec tit 
Stnfl^ung emigcr XOctdc/ oJ>er in 2(ri(et)iing eiiiec vinbcren ^s 
tracbtung / obne not^tocnbtge ^o(ge bee (0ottl j3>en.We(eiie/ gegebeu 
WJcr6en : cin f<>Icher i^fi bet ria^me Elobim, x»cld>et: bietViAa)t cDec 
<Setx»;jlt an.^eiget / bcstpegeM tvivb cv von tl^m un& Anbecn gefogt/ 
t>4nn Otje iSngcl unb bie :^id^tcr xpccbcn «uc^ Elohim gencnnct. ^Ifo 
vi>ivb<Mid;> bcv tTTa^mc Adonai,Ti)el4)CC cine ^ctvfd)H\\t bcbeutet/ t^m 
unb anbcjren gcaebcn. 60 feynb auch mttev b^n ubrtgcn Htsljmcn 
C &Otu$/ ) mit voeld^en ea ebenmij^ig^ l^efdjaffcnhek fyxt/ Da» 10 / von 
^enen es mogltci> tfl/ ba$ fie von il^m uub 6n6cven/cntrfcberburclt> 
tijfjf vo{lfomme»^<Semcmr4>»?fft/ o^^J^^^'<^»^ 3«vo<:C>ccft C^^on if^m ) unb iwd^gc^cn&8 ( t)8n anbern ) gefagt werbeii, JDer n«|>me abcr voBvior 
2e>uc5pabe»; DajJ ifl/Dcc ^^ahme Jehova, tt>eld)cc In &€r-^cfcraifcl)«n©}jcad^« 
niif Btcr Q5uc^|fa6en/ n?mnc() Jod, He, Vau , unD He gcfc^rtebcn micD) f ^n mt 
iwoglic^ etmgem <tnt)ern au ff tinicie VOtife 5ut'o»imcn/&ict»eiI et efn 
Hflbme ifi/ TOdtf>er (5«D«,C tr» ^tnfe^^ung bet: nc>tt)XDen&igen Confe* 
quentj obec^olge ^inea (©dttlitjben') XTcfeus gegebenxoir^* S)«tf<tf fsont) 
l)ie ^OCrebf'g Rabbi JofephsAlbo. 2j}|bUI)rel mid) &<r Rabbi IfaacAbarbenel 

in fetnem Q5uit;i<in arhx nSysa Miphaloth (i>D«cMiflialos)ElohHn,fol.75>, 
eol.4.:m€nDe/unDfoJ.8o.col.i.tt*onnermelDet; nosei t^^ «"n ik"i »»'n iV' o^r 
jnwNin nnun by ca '3 tv £DrA*3 ta^ ifi/ 2>crtta^me Jod , He , Vau , H# 
«>ir& auff feinerlcytX^etfc »on jeirirtn^ «nt)er6/aIo von bet ecfien UtOt«i> 
( t>a6in/ &Ou ) gef^gt, UnD wnro rek|)£« ^benmd^iS im ^:Su4 M6re Ne- 
vocium,im«rften'^5««t/cap.6i.tt>ieauct)inD«n6e9D«nGoinmentarMs &««£>«/ 
ol^ Ephodi unD Schem Tof, wtUiauffttg emi^f.n. 

@o jciget au4) OecUrfprung biefeff^afemen^/Wftifr^ boilSJort ?nn fcava, *« ttrfpnm* 
iwlc^e^ fcyrt Ijciffef /fltt/t>a^ cr feinec€Katuc^c«ign<f merDjnfonne/bennjchor'sS' 
HaDur(&md?talkiH0cj«^retttir&/&a§@ott alien ^in^en i5r ^JOefen gUbt/unD amtiainxme 
mac^et/ &ag fie f<un/ wie m Detn 35«ct) Refchitfa ( otia Reichis ) cli6cfama untecSjJ""^ 
tern ^itd Scbaar Jiajira, cap. 9. fol. H. ccJ. i. gefc()rieben ftiri)/ ba Die SOBecte alfe 
laaten: rvwn So rrwrrv ti-o fon' »in K-ip> mrr wn own bog iff/ ©(Dtt t»jr6 
mtt bicfem nAl^mcn Jekova gcocnnct / ^tciocil cr rtlkn ^ingen i^r Wc< 
fengcgcbeiiM: fot\Utnttm(tQ\i(bi)k^m§Uit&Om$an; &al>er im 
fl«&acbt«n5Sud)MoreNevochim,foi.4j.coi.2, in teni^i. Capiiel BejJ erften 

^f)eij^/ in Dem CommentanoSchemTof gelefentBiCb; eeinS' hy mv '"' dv oj?t 

irm^ rmn rm bo^ifj/ 5ft?tfle/fc«g&ern4^mc Jehova le^te / bA$ ev QC^ 
trcfcn (cy/ nod^ fey/ unb fcyn werb€. S>e^n)«gen f4)cetbet quel) Dec Rabbi 
Bech-un filner 2lu«!kgung ubcc ik t. ^Buc&erSOiofwJ fol. 10. col. j. in Dec Para* 

fchaBerefchitfi; p^rr mwrwsi iniDtp Sy T3?o invon av Da^ifi/ ^er Scheitt 

fcamjucbad.oDet 5cr cfgencrTaljmc (ncmlic^ Jehova )gicb*:^eugn 10 xiort 
oecjeKjigtctt / nn^ 5cm Vt^cfen C5(D«C6. ®ee»tfi«n toirD ec audi) »onfi«r<Rfl«fitfre^ 
Den yvcjbbmcn mnnmrScfaemhaha\'aja, bai Ifl/ ^cvX^A})m€bt6XVc(€n&/^°^' "'"^ ""^ 
Bi-pn Diy Schem feezcm , Dag Ift/ 2?cr tt<J^me feeir Subftantz , T3D:n dtt Schem SK*®*^' 
hannichbad,Dfl8tt}/l>er ^trlicfcie na^mc/ »-*-iun oir Schtnihann6ra,Datf 
nf/ 5.^^ur*^t»urt>igen4^mc/ Smn D«f Schem haggado!, taeifi/lbttt 
greflc Ht^^me / oSy^n &t' Schem hanneefam , ?a^ ifl/ iDet: ^erbotgcnc Ha^* 
mc/«S£iDrTt3-A* Schem hammiifla, Due lU'^cvVDunbetbai^teVlai^me/ -nvDriDW 
Schem hammjuchad, Darf tfi/ 2>ec et^nc oD«r jugecignete rtcs^me/unt^ 
|6i3«n Btt* Schem hamreeiiie , Dc'^ !|r/ ^er gehbtc tlakme/utiii kaW iUyw^ 

S'«nei9; ^' ^^HenrnFTwiDwrrD Decfelbe eon Dew 3uO«n fo boc|> an& beilig gebuUcn/ca^ fie 

isnw si' 3n3:n sv ScJiem hanmchwf veld tiikra, Da^ 1^/ bct:na^mct»el4>« 
tte^Cchvithzn abtv nicbt ttelefeittpice)/ ^e fle n. 9SBa^ abet Cxcjcnige/welcbec 

Srill SenTraSat Sanhearin fol. 90, col. i. jtt fef)<n/ aUnjo unttr D.te;.:nt9c/ rectcfee 
leSen ^hctl am e»ig«n SebeR l)ab<n/,aud) fectjenige gcf tet.»«Dm'n m rwinn 
Itn^a Dagift/i»elc^er&cnn«^men ( Jehova) itnt ftmn ^Suc^pabcn 

rtuifprt^t : 5)a^CV IDtCD in DetfSabbi MenachemttonReka«at2lugleflUn3 
fiber Die 5 >^UCb«r«)M^/fol-8^.«'.*- >8.t>««^ ParafchaSchemotJi fljctctfaUtf 

bacttongeU^€n/N=nDSij^p^mVr»fw^«"^™ &««»t^/ XPetri^naiiefpttcfet/ 
t)#rbatfctncn5:^iUnt>cm.exx)tgcni.ebeii. fa,;rti«c^ 

sjiettri^*/ ^^ *'5DteUcra*aber/tt>atunu.cnicljuu«ge;pcoc^enwect)en fofey lO i«Sohe- 

SXfof " Exod J v!iroSy^^c-^ nr fth fcheml Iealaa,,&ai5:irt/2)a6ifimeinn«^me 
<o)igltdb/iuIe{sn/aU»05«r4)n€benftehet:-Tnrn>Mj:«^ n«.m^ ™n; n^v iscitoh 
5S m/ obnc Vau r ttjicb DijsJ SBoct o9v^ leolan, gcf*mbcnp^«njtt njcmanO 
t>cnnAt)menmit rcmcn»a4)rMbenaw6rpccc^e. 5llfof[ebet au* m Oe« 

Rabbi Salomen Jarchi Commentario ^atUHt: J<lp' ?6?r inp'*?3ffl TD>'? 11 TPn 

' -i3n33 UofJ if} / <Dbne Vau'c micD «c gcfcbrivbcn/) &«mtt«n5«$etgett/ ba^ cc 
ihn ocrborcten gc^alten l>»be/t>am.tt cr fjtd^t/wkergcpmb wicb' 
foltc ctclefcn tocc &cn. ^le 9??etniur^ abirfjicrmnen tfT/Da|»oc leolan, muffe 
leallem a«lV<nn>tcb«n/ mclct)«^ 5u vcrt»ergc^unJ^tmlt<J> 3U ^^Itcn bctf* 
fa/ tt?ic m Dcm ^atmutircben Tr^dat Kidduibtin, fol 7 1 . col. . ju Ujcn ijl uin 

SurD^^UCb A4n,udehafchiVfol.43 unMC Dfffl^ttttl Ammud revu 

m'si au*Jc- .„ :l,„ Jy^.jj, j5|^ ^gCeil flU^()«l«:9^t»crD«/9ettel)CtDet Rabbi David K.mchiin 

tung fey n i>it&,^«^cn n,tr& an* tn Dc«J R^t'b.jof eph A iboq^cb ^^'h" Jkka. 
i-ImSJtc Hik6ri..,)urter tern t)or5.t>acl?reti^itc{/Maamar fchem.cp^ie. fi)l.f4. 
coNi^uI'ogeUfen: pii-n I't'W^ ^x ^V^"* ^'"^ ^-P^' ^^ rr^n w 3in=n ^npi Zidkenu, t^e tft/ ®er^(5rr&erunfe'«®erec^ti9f^ifrf?/ 6tra?ctl ec 

^er mittlec tfl / itufif i>a$ xoiv bic (Screc|)ttgFett von <B(Dn t>uvd> i^n 
etbngen mogctt. 2i(iO wicb auc& fm ^o{muDif4>en Tradat Biva bithra 

(OiXr bafra ) fol. 7,-. col. z.Wit auc^ Itn ^^Suct) Nezacfc jifrael ( oDer Jifi-del ) fol. 

4-?.coi. i.c»p.j6. fold^e* t)om 9}?€^ia fceiftant)cn/unD<)cm€(l)ct/Da§ l^tnDcc 
3Mme JEHO V a gegebcn iver De. ebinnnl^ig iwb cc Im *^ucf; Medrafck 
m.Tcbie fol. 67. col. i. lEHOVA gc^ciffcn/ (lUtvo &ie SaJocte alfo (autcn ; it'sT 
J az'tni '"'1 orr^s^ osSa 12^) -lexiif Ssiit" ©'stj "i^y^ Tnjm rrifon ^^c nt 
fca/t|!/(DleS©om) ®dnJg>aupt/ bct>cuten&c«megta6/j»cl(fecr ma 
furiffttgevovjfraci ^erget)erx wirJ)/n?te (Mich. z. v. 13. ) gcfagt ifl: 

Uno if)r^6nigw(rbfur ionen l)^rgc()m/ un5 berjEHovA vjornm 

filt. ©0 ifr audf) tvnM)I ju be.>bac&fcn/D(jg ec jehova Zebadth (cDcctrie 
f^tik^ui)mamf\>tii<i)in/ AdonaiZevoos ) Dqg iff/ &ec ^cOfrr &cr ^ecr^ 
fll5a«rengej«nmtn>«rlx/DannDie?a3ocfeEra:a8. V. f. ^uDa^dt n?irb 
^cc JEHOVA Zebaoth cIhc Ufdltcfie ^I'Ollf fft)n ?C. in &ec a,l^ali>di/c(?cti 
Ubecf.^una t>on tern SJ^e^ia »crpati&en iwecDcn/ t«l4>c affe laiitef : NiTya 
{'in «enrn sf^b'? rvis<3v '"t sen'«?a -rr- K'nn batJ If!/ 5utr fclbtgen 5cit xx>tct> 
tcv tYit^iae bt6^y*^tvn 5ebaot^6 jut Brone btt S^cubt ^yn tc, Slffo 
WicD auc© ill Dm ^SucJileinBea daarh ( oDecdaas) fol. zr. coT.i. U' ec DieS33oct« 

Pi'.H.v.?. S?Jac^« tie X()ore weft /unt bif2^6rmbei:2Bdt^oi/ 
fcfl§ Dcr ^6nig ber (^(jrm ein5id)e/g€fc^t:ieben ; rrro «■,?! TOsni^o w^i &. u 

S>i\^ biV ^bni^ bcr (£^rm einjicljc/ be&eutet t>cn me^ias. 3n beot 
lo.cQergQbcrDacaHfairDseftagt/tDec&icfcr^dnisDccSfjCinrcp/unbfleant; 
twortef/ ^r (f! ber J^€rr Scbaot^. @(«i(fcfald mt^ ec. s. v. i j. K^gclefen/ 
®a§ ber^^rrSebactl) werbe ein@teln DegSinRcfT^ ^/unb cinjelf 
fcer Siergernig fet)n hm jwetjcn ^au|€tn3rraf 10 / jum (5cr(cf unb 
S^lH ben 35lirgern in 3f f Ufalem. S)iereg abtc wirD in t>m ^almu&ifc&en 

Tradat Sanhedrin fol. j8. col. i. tJOB&Cm '^C$ia QUSgcUQit I flDwO Offo gclcfm 
tt>irD:^cnv px2 N-rii ^33:«' nbti rN"iinifwi'-NTrEm3X'M':wib''rTy!«3Ti"rp|"sf 
J 'w eyij j3xSi enf»5 rrin n!:x;r t)Q6 iO / "htx Qoljn 2)«vtbs ( bai if! / der ?Q?ef# 
f a« ) f ommet iitclt)t / bis ba^ btc jtcq? /3<lu(er bcr Vattx I nf mlic^ b«8 
^aupt ber (Sefangeiifc^fft 3U 2Sabcl/8nb ber ^ilrfJ im 5.anbe 3(t«cls 
<m ^bc nc^mcn/ rote gcfagt tctrb. Unb cC «?(rb fetjn Cin $e(U3* 

lbum/aberem(5re(nDe^S(nf!ofred2c. U6cr»e(chcg&cc Rabbi saiomoa 

Jurcbi in fetttcm Comreenwiio fllfD fctreibet : W fTpofj Stntf' "je* yc'va n'ai 
: 131 Haass'?! ^jrrr' fta^ iff/ 25cr ierlofer ^fraclsCOec €iJ?«^ia?)trirb jcyn ?um 
^eiUttt^m 3rr6cl8/unb 3um Stem bes StnflofTee. gg ift alfo autf Diei«ni 
«fle8iflaMlc^^u!chc«/&«pOci:CJjc^la^;elK)va,imjch6vaZebaothgeoent(tt>«il)fc 
i&;j{Ci:C^U. ^« Ivor* ai8 !gc^i.tf)dtgfeg ge nt5ccftcn3u&entt)umgiV.gapftgK 

luerau^ Dann fe(g«t/»eil O^fec 9?a^ni« feinec Crcaf uccn juforamer/ unO t)t>^ 

t>m SWeN 9eflcb«n trIcD/ Drt§ «r auct> not^trenDifl ©Ctt fepn tniStfe. 

JTwumr «8f/ ©rfttetl^ mic& H aui Michiae 5. v. z. bfiiDicfcn/ &a^ ^« SfJ?c§ta« ni^f 

mmafa*ll ^^"" *'" 9?2eafc^/ fonCcm auc^ @0« 5at f«^ mu)T«n / roctl Dafclb^en gefafit 

©pftfcuit wtl)/t>a^ ecttu^':S«tI>(ebem!ommenn)erDe/ttocDurc5 feiiK mcnfdjlictc lyjatuc 

06m flci)acf)t/5at foKciTgebol^ren wer&en : un& folgtt tatauf/ -coi oTpo vmsvim 

oSiy Umozethav mikkedera umime olatn , Do^ i|l/ Uttb fCiflf StU^^AIIgC / 

tag i\V fein fuctrefflic^ci: unb (jccrttcfxr 2(uf}gang ) feijnD UOC bem StnfttHij/ 
(ncmiict) D«r€rfcf>affun9t)er5ajclf/)unbi>or6en XagenDc^Silterg/oDcc 
^Cr2k(t ( twnn tae fBert o9iy oJam au(t» Die «JCeIt brteutct ) worDuri 
^liie gott(ic&e 'T^atur anfleiciflet »icb/Dann@Ottaa<in»oc&cc€cf(fcaffun3 

jwf «»,ms , 5J)ai but^ bo^ 2B»rt Sru^aange &«« S??c§tdfurfc«ff!f(5crunbl^rcfi* 
Kr.;^?r^*'■ ^<F,»u^|Wag K-btutct twcbc / foIct)«g If! Dflf)er3ufct)<n/bfcttjctf in bee ^e« 
laViKrt btaif(i}tn<^v^a(i)tbi^m\lm i)\xt(b b«n pluralem numerum, ob«r bU mc^rere 
!it?w^f"L. 3al>i/bicSumetfli(^f eit ober &t6i\e timt ©acN beb;ufet wrt/ testregcn Die 

evSiu '^'^*i^« Sa3ei^b<it Proverb. i.v.zo. ria^n Cclioclim6tfa,0bec Cch<Schmos. ba«J ij]/ 
'"M^?** XTeig^ettcn/ wr rraan Cclidchma , bqg t|]/ tie XOei$btit I unC Danielis 2. v. 
Sfiffi**' '•^- <»nr'>n&«ct««?MM'n/benbcr^ont353f?ebutaDm^rsctroumef / moiSn 
chalomdth.oDcr cbalomos, ba^ iff/ Craume/ en |la« m^n chalom , b(J« i(I/ citi 
8:r«um/»iev.j.5<feftnmrD; cmgUp5antabccJob.4o.v.i5. ncra Bebe- 
motb^obcr Beh^mos, b<«i]i/ C^terc/on jlatt ncm Bebema, »clclj€« ein (L^tcc 
fcebeuref/weflen feiner ©r^ffe genennet n?icb / t»ii( ct fo gco^ ifly oW fonften »i«I 
aubere ^(>t«K jufammcn fcmi b. Sj(fo t^irb tiu* Pfai. 88. v. 9. ge(ef«n/ bag bee 

^0nifl®at)tbgefagt()0t:ra9 rrajnn 'iro? Schatrani toefoth, ober toefos limo, 

ta* tfl/ X)U Ifjaft m(4i (fjncn ju @rmeln ( bau ifl/ju c»n«m groffen ©ceucl) 

gcmacpt. Unb Ezech.2g.v.io.n>irbjubetn ^onls ju^i^cgefafltrD'^ij; wo 

mon ba« t|T/®U\»frf!bicX0J)e (ba^f^/einwgcroaltfomen^obeg) Der 

Unbcfc^nUtenen fferbcn. ©Uic^faf^ witb Efaia ^j. v. ?. com ®2cgro ges 

ft|)ci«b<n : vniDD Tvy ran ba* ifl / UnD (n fdncn Joben ( \i^t Jf?/io feinew 

0eroa!tfamen^obe)(|f erbcpbcm^Kdcfcen. 2lu« njclc^emaHtm ju febeti 

ifl/ bag bucd?btetnc^cei:e34' breSikt«fflicbf«it/ob<c ©cdlfe einct ©acfce 
ongejctget werbe. 

iDi«h:q»«m> S)a^ obecfcer 33iK^f?a6/obcr bi€prspofiiioMem,n)«f($e fonflen gemef* 
>££f^r. rnglicl) 2Jon betffet/ aut^ 23or be&eufe/mi< \^ btefelbe in ben SEBorten mifekfe- 

dero umim^ 61»m qu^flc kget j^be/foldijeg bejeuget ber Rabbi DavidKimcbi in feU 

net- autfkgung uber Efa. 4?.^, i j uttir bte SBorte «w nse dvd w bo^ r fi/ S(u(^ jom fo m ale Vcvbtiift' Uno m fo/c^em q3cr|}anD< h>ico7?Tucb Prov.g v.«" 

JJ^'»?'"^«|"»9«ra9j »trD : iw pj^ b^cv ^^j^ &atf if?/ 23or Der ©onnm 

' fee gtfc^affung &ec «?crt / unO aifo e5« Die ®onnc nSr/ Dec S IX «* 
flei«ugrtmoiDcn: »tc Dam aucfi DerRabbiSaiomonj.rchi bfeobgcbacfttiSe/ 

keRabbi Ehefer.in &em Drittentott.uber Diefe bipic^pvud)mlfo atfAtiebia- 

»sn33 s'?v ly DTpo DTpo vmseiioi rmrr 's^xa nvnS Tjn^ nmfix on^ rfrr-tnvi 
: oSjjn bag Ifl /i&^c bit XVch ifl crfc^affen xcovbcn/ wot t>tv nS 

gefagttoir?): ®cinfnaf)mi i^^OVt>(V^onenq(ib1)ntVMnbeinan' 

iytvev Qpnic^(Mick 5v,i.)mei5ct: U«b buS5«f(e^emCpbrata wS 
lyu f lefn/ p fepn unttr ben taufe nfcen 3uDa 2 Unb fef tw Stu^gange 
frtjnD vor b«m 5(nfang / vort)cm Znfm^/t^ tne «?dt iff crfd^affcn 
xr>otrt>cn. ^tetau6 i(t affo Dtutlict) 5u fel)en/bQp au(^nac& &«r3u&en^ef)ce t)o< 

Mem Mich.f. v.i. in tXttl ?SBort CStpo tnikkedem,unt) o9lj? 'O^ fo del q(0 SSOf 

bebeuf vViDeIcf)«^ fluct> biDtc^ Dsfelbftcn fo au^geleget roeclten mug« 

S)a^ aber pral.72. V. xy.^m s^e^ia gefagt nrtcb/ to^ fcin mahmt wt«w« ?« 
t)tr @onn«n gejB^inet fep/ fo Ifl ju tuffen/ &a0 Ducc{) Oen ^ahmm ^OtM off/'*'^"'«« ••*• 
UmaWn QiOtt felbflenin &cc (jeiliflcn ^c^rifft mft(mrm\ twr&e/n)tePfalnl/JfSok 
20. V. 8. unD 72. V. t9- uni) 76. v. 2. unl) 79- v. 9. tt>i< <juc& 119. v. 5r. jwfefien <*""*'« »«* 
i|l : S)<Jbei:f(^retbctDet Rabbi D»vid Kimchi, fib«r Die2Bort<Malacfe. J. v. 16 ^'"*^' 
Unfebfcanfcinm (ncm(icbDc«^(Srrn)97a^m^ebencfen/aifo:*iD» 

;iaa? wm Kin Da«i ijl/ Qeinna^mctfltrfclb^en/ linger felbftcn tfi fetri 
t?Ta^mc/ njcfcbc^traucfeubcr Jcrcm. i^.v.zr. juficrfle^engicbt. (So»tr& 
anc^^im ?Suc& Michkl j6f5, iib<c Pfai. i4f. V. I. ubcc Die SEBorte/ jcbtwilMcb 
cr^o^cn mem <5(Drt/t>u:^«ntg/^ll^ betnenn^mcnloben/ a(fo fle# 
lebret: t<in iat?i nt^ «in >:> rrc6 yyp icn p nnw -pons n^-ra*{ batJlfV 
<5r ( nemlic^ t>cc ^dnig 5^atJto) fagt erf!lid? / ^(^ W«t Mc^ cr^6t)en/un& 
bavmd) fx^ er / t)e(ncn dXaf)mm/ bamit cnjttjcigen / 1)«^ ev fern 
Ha^mc / un& feme Hal^me er fey. ^Uic&itte tiun t)urc& Den yiai)mtn 
©Olici @Olt fvlbflen juwcfte^en Ifl/ alfo mug auct Pfai, 7*. v, 17. bur* Den §MmnVi6 WU^ia Dtr 5};e^lotf fclbjIenucrflanDen werDen/ Dtetreil er/rotc im 
t>oc^erfl«l>enO<n ifl tmitftn reorDcn / oucb ©Ott if!. 25ab«i> nod) Dicfc^ ju 
mef&«n/&af Diesajom ©em g^a^me tjl »or ber ©onnen ge|ot)nct/ 

«ui in itm ^almuDifc^en Tradtat Sanhednn fol. 98. col. i. un& im Tradat Ne- 
darim(0t>ei:Neddrim)fol.J9,col.2.n>i<aUCt)tmTraaatFera(.lum ( cD«C Pe- 

^imiil nun aujj &envnbep9^bcaE&tenfrdtftisenQ5«n)<tgtl)umH'n unit>u 
feerfprec&ttc^ erbeUcf/Da^ 3<£ru£5 etjntlu^&ec wa^re ve^bvitfcnt sa,^ef sas/ unO 
md)ta\itm <tn blo|f<t: ?0?€nic& / fon&ern oud; juglefcp (^Orr lep/ ?)c^nj«3vn ec 
<jud;Job. i.v. i.unDio.v.zs.ur.oAdtor. 20.V.28. tvteaucft Rom. j, v. 5. blU 
lig unD ccc^t <B;<Dtt 0€nennetn)ii;&/roijtDcirau^juuitl)«i(ai/n)i5^Dte50t(lof(f 
Su&en»or^reu(t(|je@ott«^(dflcr«rfepn/unDMc unjinritjec 5JBci|c fl< UHf«ni 
unfchulDiflllen unD ^trisjJen (grllfecfcljdn&cn/ j"d)mabcn/cerfluc|eti/nnD»(r* 
leumbDen/ fearburc^ fte jeitdcbe unj^ ewifie ©mitfin sjerticncn/n^ieDannim 

SSuciCarfhakkeni3cti,fol.42.col. I.aU«Dtm?QimHbif4)en Tradat Sota fol. 

40. cof. z. gi(el>c«t ivfrD ; ro o'cjn m pr ^tn nio-c; '^s "^^-P? T''* ^'^^ i'^''* 
t B'lr^n ns jn^ pi?^ nwa na d-ijw tai (ft / tJkr ^atmTen voevbcn bas 
2tngcfid^t<Sctte8 nt(^tfe^n/unt> btefc fkynb t>er^*:iiffen ttt^md}kv/ 
^er^auffen5€cilugner/bcrvo<j»ff^n ber Ubchiadjre&en&en oDerTOct* 
l€umb&cr/nnbt>er^«uffen&er Spottc».$a}««( P< nungbrfflofb f«uff«l;fcbe 
kuQin an&icbt<n /ifjm fo wd ufaclfi natt)i'eDcn/ unD i(;n fo crfcfjCvCflicl^ec ?a3cife 
wtUumbDen uBt) wcfpotten / fo tonmn fte au^ i^rcm ci^cnen '^Q[mu& fe^cn/ 
»o^ ftc &eifwegcn&0r «in enti'e^iicftcfi Urtljeil jij^eaflrtcn bflbin.vgc njirD OUC& 
nocfe eiH an?cre^Utt^il in Ocic \^almu5) iibtt p>i^t ructlcfe '-:iieii«uHibD«c gft* 

faUer/allttJeimTradat Pefach;mfol.iJ8.col.i. »l< flUtf int Traftat Maccdth 
(ot)<cMacc©s)fol.aj.col.i. flJfojj'liftntPicD: SapcsT 93t nn pw^ isdot b 
5m» pa'Wn 3^3^ 'jw 00^3^ ^y^^^b ijn n^^ra nps^ nnj;^ rycn ^31 yin pa'^ 
tKW vov am sf- nnP3 I'wt ta$i\V i5inK&ccbcr25ofeanad>t:ct>ctoDet 
verleumbbct/ i>n6 em jegli^ier/bcc btcXJerleumbbungatmiiiit/ <iu»^ 
<mi€t>er/i>cc falf4)c5eiJgHt^ gcgm (cmenCBcfcUen ( Doe ijl/'^^ bcn*9}»en» 
f:&«B)gtcbt/6er ifi wextb/ba^ ev ^en ^ar»t>en eorgcxoorjfcn xrer&e/ 

x»te(Exo<j.zz.v.jiOgefagtw.ire): 3I)iTOiiegt?ot:&(e J^unbnrfrjfen : 

unt> iid)Ctbav<iuf\iiEiLo6. t j, v, i.) ^u foU fcin falfcj ©f fc^rt'^ AUU 

!5if6#!£ftcrm Sum "Q^ffcbtHf ihfti (lapiu:g mH i* IN« '^"-^ &<!w SJrabifcten Slfcoran 
aicron <wr& anjctgeti/ttja^^ii ^urcfen/tuefchc cocb abgefa^te ^eincc &er€f)rJfi«n fe.;nD/»ort 
S'*fi^r> Sbcitlo utiD &«t|<n untc|1:cf£en 'D}?ufi«r/ E>«i: beili3«n ^ungfrau S9?ar;a l«5ren/ 
rw rftsmJk* o^tnitOflWU^ 9«fei}?n t»ciro«n mo^f /osft^ oafwirw i»op«tnflPOf«ctlnuric^«ii> ^0^ fi^ mft gl?ri|?o «a<^ Uinm tcte jitmum W^^ fo g.aa t 

jh)ifc5«n Den ^iircfen unD Sut?en fcp/unt wetcbc unt«r fcuftntepOtnwc&ie 
flrofle S«m&e &<t (SibrlfKici «n Diclltjion gefjalten ttcrDen fdnnen. HBae &(«©<* 
Itttt S^ciflibitriffr/ fo mxl in Dim E>ritt«n t£apit<I/ tv«(ci,c^ Surat 6Ukii imra- 

na greennet Wirt)/ Darwn affo scfcttivfefn : »^^n vjcilj* jJ C j^'jf ) »te bic iS»9cl gcfogt ^abcn /<D mark ! <S(Di:C la'flTct btr gewi^Uc^ SSI'S. 
feint»oct»oHi^mv€rfun&tgcn/ btffenXn<iJ^cint$ia&/y£\n6 ^«^8cU;;V?eS 
6o^ntnar»4^ciflct/ont)t>crmt>icfcrnnt>jenertX'eltmgrofl[em2lnfc* bmspn^i. 
^cn feyn/rtucfo t>on benjemgenfc5>n)a?irb/tPc{4'cn4|>c(ju®Ott)^ugci 
Irtflen wcrben. f^v veitb 4ucfe mtt ben tYiaifd}€n in bevXCit^tn ttf 
^tn/TOtedHccbcr&retgigbieemunb funffeig^a^iralt tfl / unb wtrd 
cincri?onben^rommcnfeyn, 2)« («gtc ffc/ mcm^err/wte folte i<^ 
tin Ktnb befommen/ t>n mic^ tcd^ lein tUcnfclE) bevii^rct ^at r <Se 
uber flHtxrortetc/ (B(Dtt erfdt)«»{fct «I(o Wrts er xrill ; 13C*«nn <r einc 
e;jd[je bey ficb bcf4)lo(]en ^At /uni> f«gt ju bcrfelben / &a0 fie gefd^c^e n 
fon/rogcfci)ic^t (it. i^vwixb i^naut^btee^jriflft/ Me XTei^^ett/ 
tas <StefcQ nnb t>ac iCvangeliiini Ufyvtn/unb i^n jnbtn ^tnbern^fVitcl 

f^jicfen. ©0 Wfrb aut^ m tern 19. ^apiUt/Wtl^te Sorato Marjama , t)«d 

i(I/t)a«S;apitcr*onDfr5}?flr(al^tffef/fl(r0ge(ffen: 0^^:^=^ J .^ssufj U^ i^ ^^^i ^j Jy^j lif Ujf J\J» if. Wt> Ua^ ijf liXXff 

f,XA J+5 vj:^ ^yuCftJ Vj u^JU" Uds^h gjca. Jt (jolsr^Jf U^UU 

C^5CJc LjUo &X:=^H gj^^ ^f cr/^ * W- ^iCose ^j 
jf f Jc^f ^Mi*Jf tj«>« tj^ A* ^^ ^-"^ S//^ Cy?/^!? \f^^ ^ W^ ^-s^ 

ZjJf O^ ^T J\>' jf. Uvo «AgJf J y\^= (j^ (*^^=^^ ^-*A^= y^ 
Jim jjjojf^ L^ ^ Ix:^ O^O \^ S^^rsJfj s^XasJU ^Us^f^ 

fca^ ifl/ iSriimere t>tvl? bcsjcntgcn / toe ron tev tVlaviA gef^rtebcn ifi/ 

vDic (ie von i^em l^olcf an etnem <Drt gcg«n SJ-uffgang &cr ©onntn 

5)«r®eiff®ot'tr>eggq!«tigcn/un5 dnciDccfe ron t^nennutgcnommen/UHbtrtrun? 

Ka'"9''e'j^t' fcrtt <Bict {i ^in^r gcfc^icfct l;abcn / btv fidt) tbt in btt <Sefialt tines rolls 

«r« n»r&?ii f ^„„„^„cn menfit>ert erjctget ^«t. Qfe («gte / id; ne^me meine 5ur 

flu*t fla<^t 3u <S<Dtt wn ?)iir / roann «>u QOttefuv^tiQ bifj. igrl; Dei ©eifl «, r^,^ w^ 
€)Ofte3)fpjrac^/td5 bin Qexci$li^ ein25ott(c^affterJ)eme8^t£rrn/5a^ ben/baf et.&r 
id^ i>tt: etn fcommes :RnabIein gebc. ©ie antxx>ortcte/ trie Iblte id> em "'i/^"»l'i''' 
2^n4b{cin ^Abm/ba mi<ibtod^Uintnenf<b bcru^ret tjat/unOic^fct****^'""'"*' 
ne^jutc bin f ^c frt0tc/<;lfb ^at bein Qc^opflfer gcfproc|>cn / folc^cs 
tfi mil leii^t/bcimit wit iiftt ben tTJenfcl^cn 5um5etdt)en(oD«E32Bun* 
t)<0(eQ««/un63m:<Sna6e vortun8/un6 i/t e>iefe8 eine bcf4)Iof|eneS«4>e. aga* (?c^ ««' 
2>4 fie nun mit t^m fc^t»4ngcr xcc^t/QictiQ |je miti^m rocgin cinen t« i«3«tt«»^tt 
XDcit entlegcnen (Dtt/unbah fie bie Ocburte-'Sc^mer^cn bey crncm^ 
Stamm eincspalm-Baunis anfamen/fprad;* (je/«)oItc<B(Dtt/idb tj?arc 
»oc J>tefcm gefjorben/fo isdttc man meinev ganij rcrgeflen. tSr r tec iSn* 
g I) abcv ruffte il;c nntec it;r 311 (utiD fpciicl;/ ) fey nidft bctvuht/ bein 
©ci^opjfcr ^at bctetts etn ^M;lcin untetr bi<^ gcmadtjf / TOclcfoes jn t>f r 
ift gefjl|)ret tt>cr&en/fanit ctnem p5lm-Baum/mfid;e J>a0C)tefrtfcfic 
Seitigc jDattekn abgebrocfocn auf &tc{> t)cruntct: fallen. 3§ un& trtndJ 
un5 fey frifc^ an 5cn 2fugen/ (bajJifi/ fep luflig un& gutc^ ^\xti}6l ) 
unt) oiann 5u ctncn STJcnfc^en (ic|)cft/ fo fage/ id} ^<sbe6em bcitmiievt^ii 
gen ( &Oti ) ein €rt(ien<;ngclobet/ unb tebe i)eut mit Uinem ITlcnfd^en* 
l>a nun tt>r XJoldr 3« tbr gcf ontmen/ un& (le t>n ( »ecf}<{)e 3€fam ) gctra* 
gen ^tte/ fprac^cn fie/ (DtTlarta ! 6u FomraefJ getoiglic^ mit eincc 
wunberltd^n Ba^c, (Dbu ©<^x»€fiet Zavcns I bein X^Atetr i(l Fein bd;s 
fer triann/ un^ betne tTTutter fctne^ure gcxrcjcn. ^ievanf windtc ^rimiiM 
fte i^nt ( ncmlicbl^rcm ©oJ^n/Cog ec lljnen anrttjotten feUc.) Sie «ber (pro-- ?"•«''« «'«>«*' 
d}en/ wtc foltc etn :Rin&/ e>a» in &er t»iegcn Iteget/ rc&en f 2)<* fagte ev Sun« wr* 
( nemlic|> iJgM/ ) tc^btn etn:Rnc4)t<5a>ttC8/ wdc^ct mir &ic ©cbrtfft m ftot. 
gegeben y unb mic^ jum prop^etcn.aem<»d)t / mtd^ an<^ gefegnct^t / 
n>o t^r <tui^ immev feyb/ bev mit aud0 beta (Bebct mb bie 3^eintgf ett/ fo 
Ung t4) lebe/ «ud^ firomm 5u feyn gegen meine tHutter anbefofelen/ 
un5mi4)nt4)t^l8ft«rrtgun&c!cn&iggcmac|)t^at» l>er^i:tci>c(oeeB 
6a«^eil)t({ libec mir an?>cmJErtge/t>aii^gcbo|)ren bin/ tl^^ anient 
Cage/txt idt>({erben vottbe; wie Awi^anbemZake/bald^voiebetauf* 
ttxvcdetvoetbe. JDtefctr ifl 3^^fH8 / feet So^n matidian welc^em (ic 
SWf ifftlten. 5Bi« hi<btt feprrS Die SJBort Deg Sltoron^. 2lu^ ebigen aBen 
ift ju feben/Dag gbn'flud Der 4)€f r / auci beg aicotani £e^r»/tBel*<r bet ^iir« 
rfm ibrejSibel ifi/ w>n einer r<ineD3ungfcau«tvbwc^ SEBitrfunfl brt beiliflco 
©<jge« !<!? flebo^ten twrben. 

fOStittt (ie^t in bwi £6, ^apit, twl^g Sumto tatbrimi 6«ifi«e / t)on ber t)<i« jfl / Un5 ttUvin &tc ^oc^tet: ^mranw/ wclc^e t^ce jfimgfrau,' 
fd^aflfc betPrt^rct ^at / un5> voiv \)Aben von unfecm <6^ci(l in fie QCf 
bkfcn. &it ^at a\x^ ben VOovten i^res ^5<^»:&n gegUubct* 

g„fi,%®^'':Seftfc5afft«i: gwnnet/ Datwn in txm 4- Capitcl/ Siirato nifiv tit ^otu 
t^mtt" flJfo ra«ten!: »-AJ^ J^j r^/* C^^ c^^ tT^^ ^-^^ 

mAn<l/ tf? ein ^^ottfc^afftec <S<Dttt8/ un& e>eflrelben XVovU Unt) 
iijO«mi,(Sapit«l/»<^«^<^s^**°'-''^'^'''-^' ^^'^ 'f^' ^*^ (Kaplrel wn t)«c 
l^u^e minntt tt>ict>/ 0«^<t gefc^jrUbeo / t>a^ &0^^ wn i^m cilfo gc«* 
fcct ^flbe : »VjJof_5 oWj^f ^^'O (i^?^ *" ' .. ' " a ^ - ^— ^— a— J"^ 
3^ (jvL3L_Ji_« ^y tag 111/ «?ir |>abcn jf^fu/ 5em Qo^n m«r 
wa / tie fkre ]2>icwci^ scg<ben / mtt> i^n tuvd^ ben ^ciltgcit 
CBcifl ^tfiivdct. tint) in Dcm f. Capftrf / welc^eg Siirat d majidati 
feQ« i)l/ 5>46 Caj>itcl »on t>cm Cifd; h0ft/ mb alfo gekfen : s^J 

J^Ji^ cj^^*J^ j-^^"^^ ^V"" ^^^"^^ 'i^***'^ ^ S^XJf JVJ" 
(^^Ki ^Sj^i -^ ofj ^V> J^ u;^^ ^** ^^ 

JSr %\ U* ^ ,^A-9 [;j^^ <j/ J^^ J^ -J* » ^j^ltc^ mCtgW o «iJt^ refnemto&e guaat'j jea^abcn fo g. 22 <; 

^poiitl DcrfaiiHul-n wicD/ J^^ er 511 3iiju / 5em ©oljm tlKam (^ 

Qen I i^vinntcc &(c^ tticiner (Enab / ^ie id} bit tmt> &ciiieir tnuttcc 

crttJicjcn ^ciht/vckii^ &Kf>6urct)&cn^€ilije«€fetflaet?rtr(fct>vih#/ 

t)fl 5u mft^cn Htutcn in ^er XX>te£«iM:e6ctefv/gle:c^txjie.«iun'»enfi> voii-S6t!^ti*fta m 

bretgfg bis cm un& flmff5^g jfa^rcu : »n5 rw.e kf? ^irf) t>k Sc^t(ft/tH< 3««i>« / 

3PCei0^cit/ t>«s (ScfcQ / unt> baa iC»i»»tgdi«m g€k^c«t ^abe ; un^ wt€ 

tu AU8 ilcimcn ?>ic (Seflalt etncs X?ogcle/ mit mctoev ^vlaubm^gefor^ aur* nac^se' 

miret/ unt> 5ar«uff gcbfafeit/ aud) bavauG/ biivd> metnc ^^riatibiii^ S^"n y gei^^ 

ctn'XJcgcl xv^vb€Hiiii unbvoic^iii>iK<^ rtretiict?eta>il%uft35em<Kfct""*^^'***"' 

^(i/ bi»^ 4>te Co&tcn^ecsus/ (au£> ibr<n (JJciUun ) gertansesi feynt> : mib 

mc i^bitJ^inbcv'Jiv^iclvonbivvoeQ^etvicbtn^iibe/ ais bu mit Ha* 

rcn25ea>ctgt^ut)ienund5cugntj^n 5« t^nett geBoimnen bt|l/unt> t«e 

■ (Sottfofen imt'Cri^ncii gefagt l>abcn/ ttcj^ff ( njij^S^fug t&uf/) tfi ntc^ta 

v«nt>er8/ als einc offcnba^trc 5<iubccey, 

S«n<c|^«6ctin't><mrieb€nunbfiw(fir0|}«n£a|i|t<(/i)3cfc^«iSuratolIifca(licfi, 
.to^ >(l/ tiaetCrtpitei »on ?>cm i£^fcnoei0it / Qlfo 4t{(^mbin : UX^f jJi>^ 

-UU-^ f^y^^ '^TT- ^-4^ (*^" •* Jc)^^ ,^ — Q- ^ -OjfS:^^ 

.VjS vJ VaX^s^j Jj>3:-»'i^f ^^j■J^ ,(*.^/<j ^y^f cs-MfJtJ Uoi^ 

)$c »^^^ *^[; ^y^^ t:^^j^^ t)a^ if^ / XOiv IwbeH ^ctt Hoa^ 

tmb ben Zktal^m Qcfanbt/^mb ^ahcn t^rer bcyben (5ffcbled>t bic 
Prop^ece^ag B»f<>b« Si^vifft gegeben. il^iniQt bcrfelben feynb ben 
rcdjten VTtg gefill^rct xrorben/ viel <tbec vcn baifelbcn feyiib bar* 
ron iibaexvid}cn /anb gottloj ^etpejen, ^arrwd; twbcn n?ir uitfcre 
25ottfc5«flrtec ( ob« ®«|'aiibtcn ) hi it>re jjuf^ftapffen tvctert / unb 
3(5rum bm @eftn $0farla nac^folgen laflfcn / imb ^abcn tbm ba8(50ffp,f3g, 
ii^^aiigelium gcgeben/ im^in b-ic/^erijenbccjentgcn/rccldx il^ ge-^u^a*etlaIlge« 
folgct/ (Suttgfe'tt unb Bcirm^ectjigfett gelcget. Unb iniem fecbiicn"""'*'"^*"- 
Q!Qpitel/tt>«ic5ics Suratoi.a(nimi,Dagij]7'Da5S(iapitc(BenbeniQ)itb/g«nfnnct fl26 !t($iX^tiU bgg entbecften 3utentl)Um0 rv.^apftd. (flltfm: J*i> (^/v ^;AA l::^^ UjOA ^1^=^ Vj**^ Otsrf ^3 \J.JiAjj 

^<A£=3^ UV^ CJ^^'^J <-*^:?^ ^:j[5 (J^^^^ "^^^"^ 2^^>^ U-^ 

t>^ Lr^l^ ^^^'^ ^^''^^i^ ■'M/'^^ji^ * utv*'**^^'^ C._Jy3r» 

3f^<^c unt> jf4cob gcgebcrt/un5> fic alle &cn t:ed>ten VOcq geftlbret. Wit 

i)(ibcn aud} ben Vtoa^ ^iivot vtc^tig gcfu^ret/ imb von frinem t^e,- 

fcfelecf>t benlDcivib/unb Salomon/ uniT^cb/ un&^ofcp^/ «n6 tno|en/ 

^ P»n»t ^enl 2(<iroii / ( unb alf> vcrgclteii tcir Dcnjcntgen/ weld^c CSutes 

^r" S/ *^""/ ^ ""^ ^^" 5ad^«i*iam/ i»ti*> jol^annem unb y^fiim/ vcic auify 

*flNrt fromm *£Uam/ tpcldbc aUc fromm acvoefm ftynb* 

©0 fc&retbef auc() &ct S[>?al}omc& in •♦em britf en Capltel felne^ '^Hkotane/ 
t)a§ Dec ^cljce ^gfu eb'i'Oi sufiiv^ufaenfeij/unD Do^ Derfelbcebipfot'Od^uId 
^ofiSjm^ anDece gc{>altcn mectc/ unD ivow mit Djefcn ^ocun ; 

^ f^ a:i.f ^j^ Oyij Y ^j 1^/9 i>fl^ ij^/ 6agc/n?ivglaubettaii 

^X>tt/ unb tt»48 uns won obcn ^etab ^tgtben if? ; «n5 xoas bem ^ibtus 
^am I \xnb 2Jfi"^'l / »ni> 3|4flc / un5) ^acob/ tsnb ?>cn ( iwdlfi^/otammcn 
»on oben l^rab if? gcgcbcn trorbcn ; «u«^ was tn»re6/itn6 ^iSflts/un?^ 
t)ie prop^eten von t^rem Sdiopffer cmpflingen $«ben/ iii»C> madden 
icincn Untcvfcf?eid jroifci^en einem tmter i^nen. 

JkS**5ir%i. SSeifcc gfaufcen ble^^urcfen/ &a§ €l)rif?ug nic^t r««) gecrm^i^ef/ 
j»t/font>erii fDB&ecn t)on ©O-J^ in Den^immelcuffgenommen worDenz&ann imolerD^ 
KnliSmc'r f«" Sapttef De5 SUcocang / ttelc^jce? / tvie fcf)cn obcn gcmcf&cf / Siirato ni- 
stttoraratii/ sai, Daf5 Ift/ Dflfi Ccjpitel »on biin SiGetbcrn j^ei'lfet / fl(fo seidbrieben ftehet: 

^dff'gecrc'usi' ^^^^=^^3 ^ ^^ ^^ U^'^^ ^^ 1*^^^ ^ft^ ^^ J^i? wl? j»^ &+-ci t^jXij o^*bo \.<j ojixi' Uj idJf J^*^ ^s^ ^^^\ 
^U'jf ^'f ^ y^ »j 1^ U ^^o ^^ ^ ^jj fylXxs^f ^^jOJf 
f^U^ »X^\ ^\^=5 ZiA^f jsJJf ^xfj J^ UjO^? »^^^' V-cj (Viajf 

j^ Ua^=i^ &£}^ [ft / (SOtt^t fie C ncmlic^ i^re ^<r^«i) x>erftegclt/Cba« 

if?/ eecflccf et/ ) in ihttm UHgkuben / unt> glauben ihvev rtiir tj?entg/t>te* 
xccil jt« im UngUuben ff ecf en/unJ> rc^cn gegcn bic Imrtam gcofle XJetr^ 
lemiib&ung/ uri5 fprectjcri : XX)tc I?aben i>m tYle^iam I 3<^fum t>cti 
Qo|)n ber tVTarift/dcn <B«frtn5teit<S(Dtte« umgebtradjt ; @ie ^abcii i^it 
«bci;ntd>tumgebracl>t/no4> gecccii^igct/fcnt>eirneinenan6errT/tt>eI* 
^x "Cc^xitxi i\)m a^nltcf) vorfc'rtm. 5E)teieinge abcv / rcclc^c t>itmit nt4>t 
wberetnftimmcn / unJ)tm Stuetjfcl f?e^en/t>iehabcnbart»dn¥etneXX?tp: 
(cBfdjrtftt/ fonbern folgen r^rcc tHey tiung. Qic ^abeii i^n get»t^ltcb 
ntcbt umgebrad)t/ fonbcrH <&<D« ^at t^n 3tt (Ti^ gcnommen / b«ntt 
©tDtt ift mdc^tig uni) xrei(c» 

ft>Jen?oi)lt>idmjt)t:Docaug^dtt«b<pgibcQc^tnjcrDcnfonn€n. €^ij?abec^iectf 
dug 3enufljanilidf> iutcfe^en/ Da^/ obfcfcon Die $^urcf«n (J^riflum nicfjtcoc &eti 
<$i>^n @Otrc« erf f nnen roollcn / fl'e g(<ic^iroI)l i^n bo* (jaften/ flud) wn fctwt 
e?2utt€C/Der betltgenSungfrau SOJaria / ru^mUcbe SO?<It)ung tbim/ utiDDflg f«e 
^niiifl«c|)*3fft€H3uDcn/tt?ercbc nici)fg flnt!ec^a(g£tf|}erung€n/@cbaa&* im& 
^cijmaf;'2Bortt! gcgen uufecn t^cucrffcit ^cp(an&/unb Dcjfaj un^ 
fc^»l&iSjleC!}?uttec/«u^jufiofi<B tviifen/ tt)<U 
5 f » J©a0 -/ ^2^ 2)e«iXfefCWMti«5e(ften3u^<m|)um^V. (Tapftel. -y 

^avinnen n?irt>t)tc 5|rage txbxtati oh bind) ben jcn^cn 3e^ 
fmti/t)ef[cninbcm^almut) in ctnrgen t)xttn ^elbung 
Qcfd>icl>tt/unfcr^ci>lant>3^fn0Sl)n(ludt>on bmSu^ 
t)en t>erflant)cn mxbti obc? ob fclbigcr cine anbm JJctfon 
gemcfciifcp/mcl(^caiKl}3cfu^ Qcl)ciffcn ^f. 

rtujiun; bap ^p^K fu^ jniljccni ■^a:nuiD fo ("c^r sclailect utiDgcfcfjmdlbet tvccDc / fo vfie* 

SS<« fen/ ^e'*^^ Q(r\ (ic alfobafD t^r«2lu?|luc^t unD gntfU^utDigung tatmt jo n<§mN)/ 

.m<nm^a\>^Q^ j]g fffgen/cerfeni,fle3«ru^/Df|[enDc«innenfleJ)aQ^twtr&/fcp nicl>f Dcrfdbf* 

wuMc&ac^t gj^/njjicjjcn i^ (5;i)Ti}icni)orDcnnHif)rcnMeirt,ini5a{t«n/j"onDerneinanDcrcr/ 

tro&ucc^n«nfecrt5ic€5nttctTnirt.-iuber(hi{ffigen/unD oUcti ^a^ »on jjct> ebjy? 

Ic^nen jucfccr/un? mit if>f mgfatun |c|jme!cijelid)ten SJBcrtcn Dicfdbe H'^ief t^cj^ 

tiii)t fu{)rcn. S)arait abfc fre rcai)U )Sifi)affit)t)tit Der ^acte an &en Qlag 

tommcn mdgu/ fo tv-iU id; f)ier onjeigcn nvag In Den Sufctfc^en >:Buctjcm fjf fun* 

&en ttiiD/tvcDurtf) ifjre gciro^nli^c 2lugfiucf;t/unD nicfcriflcc QJonvcnDcn fctef* 
eongdefcntt^ift^aDmBalfojgefc^neiJtnpcftrt: nnti^x nr rm x^ncttn "sh -nvi »rzp \nsa pnOvXi {p:n ^jt^dj pni ^isr-^McyrstrKT jp^n ^S'rr 'J30 p'^asn n^j^cttf 
';bS H'h nt3iy p pyort »»' rwa n'art- rx^ jmsirj uw S«'tej pyovi ^!?'n ntn 
"shf .nr iiro 3"jn rvsv msoY' r'W inmi ♦' tt r t: nn c|^nj n:nf 3"yv r;iy nijra cW p 
*j"t ) iv^'i-ipif poena pic J3i- : rcnp 'cr n"T.\avB'3r e^^x pT iir m^a px ci^n pae-n 
w^'n 'D'3 rrn orhv err .my D«nKCc i«i'- on'jB^ tmp crtj^m ntr xiT3j('D'iiT 
^33t «rn Drrn^jf sb ^poi pioa^i irirrr pn xjirr-jonnT .T^on icr 'O'-d rrn nn toSdh 
p 1^ rrrr- shv ^^ loi^ ff?n»xnp' kS ^iJi p^3 ncxpTRinn 'dj ij"m nou tth "no^nn 
»\vn^ ''101 rrmc p ynrrrrn «wn i:"n nrun nr pxj d'313- i^'van nnpov To9n w 
t'ui X13T3 I'M?' "a ur\hn TicKT .j?fin' 'sit sinn 5 w* iB'i^ u-ipj rrn cr6v oxtf 
^a$ if?/ ( 5II«»txc ^<^cr Nicol4us.fiufg«horef fiaitc/^cji^n tin^ unD unj'crcn $Jaf# 
muD ju fct,n)ii|cn / hat ttt Rabbi irictxr ange^cbcn ju feefh^ntcn/ ) ba^ bicfes 
C tt*^ f«$ in3i[d;cn3<ru unD ttcm Rabbyeho&ha , Deg- p«Kicfaja (So5n iugctra* 

^ ^. gen 5a5/an« pagina ij.ht &<t Difputation ju f<feen/«uc& eben pagina 11^. unD 1 17- *B* 
fiejei^ef reorr tii /) i^ren (Dcr QCbriOen) 0ott nic^t 4ngc^c/&ann jcnec Ct)on' 

fl^vlcbcminii^iilniaDliCtwTrdditSanhedrinfGl. I07.C0I.1. unDinDcmTriftat" 
Kota fol. 47. col. X. gem«lfe€t tvirt) / ta^ if)n t«r Rabbi Jehofcha ,t)«cPerdchja 

©^^n ijv'riToffcn {jabc/)^ 5" ^^" Sctten beer Rabbi Peracbja.unb ber 

Sxontgs janniei, aJteOUi^ Simeons bee Schetachs Qobns / TDClcf>Cr bC«' 
JudaTabaii, uriv> bcs Schemaja unt> Abialjons £.cl^rmciftcr XOaX I gcU* 

jbet. 60 Icfen voix «nc^ in 6citi crficn C«pittl bes JLalmubtfifocrt Tra-' 

(rtatsSchabbat!i(oDCCSchabbas, fa!ii5. c«l. i. ) brt^ Ocr Hillel un& Kimeon^ 

Gamaliel ^unt>ert jfal?rt?crb€mCenipel (tccflcl)* toe &tffen S'lftorurg)^ 
<tls^ilrfiengfrcgtcret^abcn. gsccSimeon gwrScKetaehs©ot)ir«beti^' 
brey ^un&ett 3ii^r jaroc gcxrefcn / un& lyat yooty \int> fjd)cn9t0 Oa^C" 
inbcr filnfften taufcn&cn^a^nStt^I gelcbct ; mr&>u»i&crt unb jwey" 
unt)(icbcnt^tg3alx vcr bec3erf^onmgreynt>McetertsureRt)3«^t5a 
iSnbe 5f a-tngen/fie^ &a bcey ^utiftect un&3w>ey mb fjebent^ig j|a|)r W 
fcer fiinjften tanjeit&en '^aiyx'^<A)\ / nr^ firxbtt fic^^ictrtus/ tfaf^voit: 
jE>c(fclbigcn ^tgfu 5cttcn/bie ^ic|>ft/ t^nj^nS unb »iet^uii£>ctt ja^r 
(oerpojf«n ) feytib. tt^d? tec /jcyben (pcrftc^e »et C^riftcn ) :3^c^nung 
fbcr (cynb xjon ber^ebart^igfu nurtaiiren&?tt3ey^utt&ertun6vie»» 
513 j[«br ; 5ann dfo ^c^ten fie n«c^ 5etr r^ecfcnutig bcs ^jtetoti^mif 
pnb folgct baratis/ t>A§ bcrfelbigc ile^rjuHger vor t^rcm ( 3€|ii ') ubet" 
^t3>cyt)i«ibcrt3at)r ttewcfcrtfcy. 60 if? rtU(^ i^tr«r5u3citcnt)ct3.«K 
ntgtfr /jeleiia/jener «bcr 3u ben STeitcrt bee 3.ontg« Jannai gctocfcn. £xt^ 
ientgc «uci;)y beffcn tin Crtpttel/treldtjcsNigmarhaddin ^eiffct/ ( l)o£i|tf 

fm ^alimiD'fd^en Tradat Sanhediln tm f cJ)}Ten (£apif<f/ fol.43; <:o'- !• ) t^«* 

i)iing gcfd^tel)c>/ t>a% er gefFeinigct wtfrben fey/ iff cbenmfl^ig ntcbt i^C 
^ott geTt?cfen/unb xricb in bem Calntub bef^lben g«rnid)tgcb«4)^; 
tEIeie^faUeiftbcrjcmgeber Ae^rjungerbcs Rabbi Jehofcka b#« Ferachjk' 
e^^Tis gcrrsfen »oti Tt)€li)€m in bem CApitel Chelek( Ua# ifi/ im fiebct^ 
ten ^almuCifden Trad ,t Sanhcdrinim etifftcn Cflpifel/ ft>l. loj.col. i.) gef^S^^ 

voixb. Unb f cfne <p(iigf icfrb ju tefner Jp6mn ft<^ na^en/ bklc^' 
iefgctan/baf bu fnnen©o&n ober^eWmger^oben foflejt/tft' 
,^ , ^. ^.., .... ^ ^. -icfur^fifctrmlungj, ^ 

twripirb beincntTcrtenfllauben :" jc. S3?a({rcrif!fnf,c&a^t€r R^bbi Jev- 
?hiei nfl# m«iter8Dcn bicfer ©ctfic gc^eiib€nNic«lfiumifcrg<bra(|ttat/tflf^ 
»Nn pa^ Jaii 1^8. u«0 19?. flnfleiOfifR njorD<n. 

8f3 "'P^ ijo !tt$ tti^Hii be g i mttdtm 'StihmtWw^ v.ggpitef: flw «« ?)M S^T*^ Juugnet auc^ Dec Rabbi Lippmanntn ftinCmSepher Nizzdchon.nu- 

^mm mevo 3^7. Do^' Der im ^almiiD g€Dact?te 3€tug unfec ^cplanD e^rirtu^fstx 
jaaaiKt tf ^^^ g^ mclOft/Da^cmetnbsfcbtten^uDt'n/ DtcDic^dllciungcn gegcn^^ri* 
*"*' pumooractvoctf^n/aljbfepgeijntnjortcttrorDtn: V^n K'nc3"D',i2 w"' ncx nrw 

j{"n K^3i 9i;d3 nuo Si3' ^rsiy 0V3i -ncrt nnx nSiys nmjcn rryw "3 nmsm j?""' l^sv 
o'cca '"DTai ^nyW' noiifB xn'V «"rt «^3i ^ud3 yw;.. ^la' yx p rtniio ntaitt'S i»my 
nm^ wv It ny.wi moiy ns^s oi-yn or sinw 8^« ^i;Da ariDii 8i"n x^d nyiur> swj 
r'SD 'Can tn'oin at : nV m J'kw onS niCKi i«" ^y -no^na ^^3«J«' man ^a by an^ 

ijOT .nnvi p"s3 n^ ti^di Tua vw«? loa ^''^n 'd'3 nn^n N^m .aSV p^oa kvjia 

7133 trn S^'m -naio naomi p^n p'\si2 J<n\\n3 n^.TiB p ynn' '1 '0'3 n^n -nD^na nsijrt 

. : m3x roDOT sn'sia rrmfl t3 yrirr S in« nnn Dag iff/ iD<tg cr ( nemltct? Dec be* 

f el)Cte SuDe) gef^gt bat/w Jefchu ( Da«i Ill/SSfu^/:) be&cute burcf? fete Ge- 

iratrja fo tiel UliJ p'll ^3n Hefel varik.DatJifl/ Ctlie iSttcHrett Un6 nt4>tig- 

|fett/&«c4uff ^abc t^i|>m ^cantvoovtet/ bA$ ^teCbrtfien i^ren (B(Drt 
ntd}t Jeichu mnnen/ bann in t^rec Spr6cf)c ^^ci^etcv'^t^fne/in uufetct 
Bpr<;d)C abep yiu" Jeicfciia, i^^j; aber ^atxrie^er 3uv 2(nttf octgegeben/ 
liiib gefagt ' ea ifj tx>«^r/ t>od;» iienncn i^i eimgc untev euc^ yis" Jefchaa, 
«nb btefis tft (ein nat>me / bicxvcHev fie (Die 97?ei)fc()cn )4ue &er pollen 
etvetict b^t. •^iecuter t)4be id) tl>m 0eanttrot:tet/t>einc tX;CCte gebcit 
i>eugni^/5a^bugai;ntvbt8i»cif?/^«nn&ijeXX)ortcryi«^jefchuahi}ni>nrriJo 
nienuchuhbabcngleicf}eBcflfoflfrf»ibe<t ? urit> gleicl>tcte Dit nid^t fanfl 
miOjreniiach niit btm Vocali S;cgol ,u«t) o^ncHe<>t>er/3« fvtgeii/tvig cs 
fcljleci;t|>in fo »iel als rrtve me;mcbah be?>euteMlfbf<;nfl^u aucb ni«J)tyiB':.I 
jefchua mit beni Vocali Ssgol un5 ot)ne 5cn ^ucfoftabenHe fagcn/ ba^ 
ee \<Hcd)tl)in fc x)iel cIs nyiv jefcKuah bet>cut«: tC© n?ttrt> abcv in ben% 
ttften Biicfe bee Clyvoniden ( cap. 24. v. n. ) yiir* Jefchua,i5^nc ben ^ud^s 
fiaben He lutb mit bem Vocali Sig^ol ^cfdytiebcn/ bittceil es tin Nomea 
jiroprium, o&cc ctgener n«i?me ifi / trie anbtve tTal^mcn feynb. 2>tc(c. 
2tfJtT3?ott mugmctii i^neiiCDcn (IbfiJ^tiOub^rralle&iejcnigeBefc^tmpp! 
f ung geben/ trclchc tm Olmtib vcny£fn gf mei^et witb/ unb ^u i^t 
ocnY^gen / ba^ ftlbtgev ni«f?t (il)c) ^'^fus r«y. ©0 t>abcii Aucb bic 
'XCd\en von p»vi$ il)mn tvvoiefen/ b:i$ ^vreen Jefus Qevcefen fcyn/ 
i>mn ficb't bcrjcnigeltSrus/ftii ben fie glauben/i|l ittben^titttrbet 
;^3tjig:n ^cicoa aerocftn / tmc t*fe liber &en iDaniel/ numero 3 ji. erf {4* 
ret ^ioe» jEMefelbtgeabcr b«t3« &e«?>citcn 5>e6Hillelsgelebet/x»tet»tc 
i» $>«m %<^\mnbif<!^(nTr*dit Nafir krHf»v»nt> in tcm crffm €apitel 6c6 Tradtats Scl>abbc^ih att^efu^vct tokb, 3i£J«8 flbct btffctl ittl taU 
mu6 pc&adt n>trb / iji jit ^en 5citei> ^ee Rabbi Jehofcha j^eoPerachja 
©o^ns/ geuifen/ vote tnQcm eiljften(4 rtpitel&csTraaats Sanhedrin,un?if 
tn t>em Tr^i A^i biicca 3tt fe^en iii : unt> ifi t>er Hillel »kl (Sc^Ied^ter n«cj^ 

^SrjJ Rabbi jeh6rcl>^ Oee perachja Qo^n gcttJCfcn/ WtC tm Trnddt Avotb 

(0t>€rCh'os)3ij ftnt>€ni|l. .'5)iefe{fjWiDDi«JU3otte Dee Rabbi Lippmanns. , 

SiuffDie eaCfif,; ^atficb auci)£)e RabbiSalmanZevim|«incmQ36<^l«m/tV?%i.Herfa(«irrf 
^e^ cc 3u^jfc{)ej' ^lt>crwcJ qcr cr.tK./ur & (jf pen &efi btf tl^tten gitoeiid) <ga» e^ jcrRabbisd- 

3hn 'am pji^oin n<H?n pi thv -nuw 'jib uijuipoh d»>{« 'jiti 'n'M cv-;i aur; "I'lt 
D'3 BIO ^MiJrM junw pwD \\i niM?r» i»m |o-)»vt te» -n ty\ p3r£»A p»5Wm p»ni5 (n»5 
io» ni I'n j>i5iw -)3'»« -JO pmn •>»> cim ')«n i^nli jot3»->p n'-» p |pp f<n m3' -jpt 
•nnnin ^»>^ iB05»ip -iiin-j 4'0»{i tt yts H tn opw imwn d'U'a pp |a 'jw ^e'•^♦A 

'>i» p»5fi -fn ♦)« ;t3 0^1 tn eip^Jiip >{» |A"i'a 'jm Tp?ui »it^ |3up>3 •}'{oo^to 
i?3nM'A 3nr> cslij ^MU^ h»"> DuivDrDn 'jrn diu>d »>3 .h»« p3nuo>A p'tj-.n o^fofii 
trmB p y\&*in' 'st t^ p>->zv 'J» 'sm -HMJn ni otnTWi ,plHJ nw i?3>nt) m .jdn.l 
|3»n n»"j noo p iomo 'sm n^nis p yz'w m -)>n .m* |tuir4 n3i3 uio» p '3t nit 
P'3d Ai'S 'jiH pnjH'n |i3cnJ pU))n wna? wb '3W jiwm i p'r?h ';» ■)»» p»B v^H 
•an io» pisi |a ^jjiha '3t -ji ui'i* ">i»i .pwii ct'ti cnns^A c-^-^wn ;^'3 tn pui ijij 
«n»n WJMtj »;>» pnU (otjnp n't pi ir» -yaw »->iw ))hs> .u'ue p»iOA "HMin pi* 
Rv"* D3U^A pnn |0"i p?J5»l5T I'll -p-iPii pi3'A Dfjiin ^'J'lp tJT "i^'j \>r> pi»{'x itrrt 
io» oi -)3Ji3M nros) p vei.T |i3bM»A3m piri -^n ■»»» A'cm '3i« vnj-oifT hn mno'iun 
•ir'n^s 1^3 t»3»{ir)i3M 'sm nnn pJi nn yn ?»» t>i u>uo •nH?;^ p»n-)i|»»iiM'3"> 
.Wmn 7)033 "rtn rm ns^n ->t*ii ->^ pnfn |Ujm« cbc '» p-c jvai^ ♦p^c ^»t 
•P'(Dr» |DA pj p<iM (33 rw friis B'M >-v A3»JKBni [CnA iin »'hi i3»>tt nmf t1> 
vrmvl-Y^ jB^J If i">3ijl'A Win p'tJ»t iiuko iin -Om'a *ii>sT\ loin pt^n ji'3hji»i 
'j»tt jis'Di' t>hn iH'mo |Ji»T p»mdt "^ut cie'bi' p»T (t» wsw-fO iifi'ci* n»u >3npiw 
C-» ,p'»-)t> Dip'3np >{» loii itpii';! ici»in'A im o»»b ':» ^B^nv r.T jinpm cmscsJ** 

.o-!D'A nimn pw nwi 
nn pi^n |u"5 |3»> |* -fim in vmv^yn -^m 'sn itid'a '3w ->n ->i3r» wi 
l»v pl» nn'ir.no |ph VHn p'n |UO>-)p !»»■» yw '3H» npJKi n bh p»pn3 ipsifSnW 

.pnoii'|J3pni'Tm'3i»^t«nn}in i3'<pntii' p 'Df» ibihs-O'a -•Iminns'Tj tn 
a3a»-'0 -.mf\ -)i--i i»3~)n n,' (i^ >3-« -^in ■ m -vn 'P'H d p t'O' -)ii» p'n ti^j 

»'JD ;i'3 pin J3»i im nn* pn '3m b^isi?! r"i»^5 ";riv tn b-ica r,'i en ct»<* fiPi ' 

jmv p ittHO ')w ,'WP p Pi»' inu';^ t>f yfi cn> 

tm ^3 2 t)e« I. Zf)tU€ h(^ ent&ecf cm 3ubentl)umgv.gapite(« pi> ')i« |i3i>ip i^t D'wm im* I'lipnJjioii nio SJio* pi^A rmii |0>»J pi |'W omi^ 

uois iJ"i p(Dn»T |»i> .cmin u"J m ^i» 'hmo 'sm {i'n ^'in ra ':»h , ot'n |iiJit'A '3"> 
TDT oi'h 'jm.pnwi o'O'a p^Ien* i3 lDt^^fl pwid myti 'smpiTA we* |ue>-)p->Jnut'» 
n'tm |ot)»np -lin lO* ^w »»3 'a-) id»"tl5T n'mr p utnn' »2-) la hjc J"p nam-fiMJuoST 
•jn dM , otm p-^ii jH'j IS nii jtwiM |'n u?tt n>o t"p n3»H nio wis* uriw «» -moM 

,vvn \tsm If ^^a< I'^i* wno "jmb nm psi jia itn nn ot 
tt>M w nnM 'am n'cw pin ti3 tnn "i» m '»"m ^i pivDD iiwJnn uawi pnsw pi5 
ujBnM&iw IWIT '>•« W5"010^l jOtni) »w( |m ann it p»^?A^lO♦ 3«imin|»mfM ^)»'rt 

^Tiwi i^)»nu |i'?A jiJimn nai 'cJ a'twJ?? niiJ we* -jn i»» ih 
T?i?)fin -nsjrt 70 ifio A'Jt»i ann i«m oiiti poiJsMv I'rt O'co tu r |om pi J) 
AnjCmiMi I'll '>m pii li naiD -iiwnax \^n p'W ^^?J3^ .unwoon itp itii |m |fn»AWrt 
•)Ui ■lA^Jaw valuj OT '«• |Mip (tt lirj tn»« .o»p^ft a'tI D3Um ^l) tn 0"u |A«t i3 dw»J 
•jm p^wl irc'A ao |-n)» p» ')«« iajw&a Aihi |in {»»n jii Dt»n p'l Ja tec-jp nn 41 |tt -»3« rio» 

■TqpjrDip-jK'om'UM |i'('A (iim a»m 
pn'M{/> ^j'E ann itt» |'"nn)D pn emu poibvcn |n -.iM?n ua'no nns rtn tsm 

•03nr.v ptkJti a'» '*15i:n ic in wn i^t wn»Jj 
p«nu ujn'OCTJJ.iJn •!««> it'm prnln ]rt hn •»» ujw |tnn 7»n» 'Ofo'f tvi 
pa p'Tuf/j nn , rnm t>E3»c -)i3i /jia nvi -jjji ;-»5uj om -an ,»HpJ T»tt m , tj( 
',f«r)i>M , Dnpi? ', dH'id , TiyB , pni* "»-»3it , wh'A |mm '3?« 'yp pw nSi) to* 

.;qj e«ii» 

trrn'sn j»np.nnn5i)io'|i3 pn'Min nn n3i» •pl'->^Anfp3r♦^•l^^»l3ll'Ap3^^^p'TMJ^ 
.f r |i3'E ;J [uS'tTA {ucich pT I'rt n'li pom [O'jT'n pn |i5 pimi pr) 
;3»»n jM jiUH'Ap ann mm p3 io» jm tn juniM^mui ot'id tnn in\to i)»3n obt) 
ittlni'c i'0)ig ulttii'A pui Twm -an »"!5i3n lO* -on d^i.taSw finm 'jih cA')'i?i5-ti »3'» 
pin A':"iw -»13T pJst'A PkUt pT in p'?en' ♦iiAiirDUPeoprt-jhinDni'n i-nniio5>i»A 
?»p3J'nM pii tw |n An33i;l 'jift |Oil joyi 0"n3rnPA pi' tJi^ '»» n-i/» p -)th '">:i3 vhs* 
pin CMrJiJvM in-m di^cs nuw pnn tii [Ut ."jtii iJ cpnuo ii30 n"*!/! p -iJjt rtm 01 
!|3i3i3-)i iA'?"»30 v\^ 01 pra.Ain r.c-)0 n?»p«>-«»rvp'^o»A n-in -uji pniJUHu pciniJf 

i»H'A OHIIIM ">«13T n IDJW {ttWIJWT -I'M ?"ll ■\Oyi l^niOV p$-i U9i -)-M»» lATinP '3lrt 

•iA i3^.n«a tj5(33ii lAnjtTA plJ lOi |« Ai)3i3? C"nj«Hu -n'B 71) -)MD-) nn '3'n pr»n ,|»»< 
T5H,>5iJoij oi^n '3mDt'n'A->M »"? ?m3«i^ ■>» hhupaw'sih iJ3"ntrji£»t5rtt'ii|0>if»Aj"M':» 
w» |np m , D2tiM'A A'liJt n» ais-; hn , |3i>r. oatf'A i'n nn pif 'a iajwi piJ p« losnp'i 

.|»»» cj nn>M |uenp -n 03»nt» inH4-i*n pi» t*^io> -k>t 
TJ«ii|v "wi i> iir tmi p'^^frA UH» »"o t^ I'nmn -.iMJnp'W3J3»3{'i|'n|»3rpi} jc5)ro pltiy ti I3W -)Dn n3» jmcp .jiiwi jn*3 'sw '|A>ttS*^ uin p^wTwiirnnjwuo 

Tin unn «i 4tti« (Jt -m died io^ta snn ic (i5 -juj^i -n om u»DtJ \oy j pi 

•u»i3t) p>^6•^ t»»^'A |i!»H p*f «•« |D»'nM ^i» •)u«no-rt pnw 

•7131 ii> tn iJiATj na« tii pre w .-wn^A | Aobt pjn 'm i?a'»j\^ li ii -jn nn \Jivm'\>\» 
tn i;Jw,-)Uwpi^-|inuivi|tiTiiJp»«h ttmsw nw cw wta w^iuisjjph O'Cm (uenp 
«»'3 |«p'3W, rw n»DM p' -iini;! 'jw U3»>-jt? -jiM^n -n n ic pun j<3<i)3 TO-icsin jf,'} wi 
•suii los'j liJii an -p'tta |i>o»-)p im j33T 1 rs ow id» n -rt»n tn piUH pMC'^ ^-UiMJin tm 
P'wiMt>nT» I'rt f»uo |3 |iUMt> 'sitt ii»mjD p J5t«n' tn d«"ii«2 idIuh a"Ji30-«i> -jst tlrt 
fn 'ji« p-!OJ -'in iwi u»i ^1 j3 .p»3 -)i»>ai3«M ^uonp nn 'sJvii ,|»n hwim o>4 
pUMO [0»»J p Jaa jio niiiy tj -ii) !or^\ U'j ,utin towMu nhsn ^l5m nis-j ufdwu 
row ttn jiD -JT »3» -jl;! cw nt -p^jww p'-aio 't« 'm |ip di' i3i"3'3 tn -pnJa 
»o->i3 TsJuH n»CM |oc»^p linnjijiMO' pimw njt? fp {wi puiiM |u»3 |3{uti'hU3»nt> 
^i> yr* 'An» pj-WT .|T!nu pi3M t3^r. pm -)W AJnJ cj 'nwtJi li'n 'jih on-im |0"3 p»» 
op») TH |Tyfi rtjfe .ann wrtp; jo* pnj« prm p imf/j itjm tw-j |<tni*£ j"h m 3n< 
■)» m pnoM uin rorH<M pM^Oi pi 133 cm ^^3 pUT pn diem' jwi p^n .|P3tJu p"» |io 
'jUt wtr p3 t?p') -)M f4 iTthu '"»j)w -5»3B tn .Uio ;i:niijM duii ie>w pat ojitni* |i5 
I'CtJTiMi ci AVfi u)»T^ U'M tjp-*} pi' pi»p tn inrnni ts-<t %% p»no nOM (ot&'*)p 
tniJtMtnm pxivtil ':w iwoejitt o tain en prvi ja»iov( "irm u5"{ cdI'm o» lai* 
Ti CT inuiM pun p'>iiM{n :itt puiu num pT io-dm T^jaJi? tnm ->T»i wmi -niHi 
fun^eR/ ^a8 J>er jenige 3<.€fu6 / bcffen unfcr Zabmtb an itiidyen (Dvtcn 
iYidbuH^tlytit/nidbt ^eri«ra.;c3f fus ftyn i.-^n/An ben bU C^nften ciUta 
ben/ un^ mut? xror ;>tefe»n noc^) t inev gctrcjen (cyn / fis^c ^cfuc gtljeijlen/ 
unb »9H &cit 3«^€n getoHct i2?or6en ifi/ bae voill id^ bit f.ct|tg bAv: 
t^ jtn : r\anft &u mir 6<M:tpi&er bcxw.i|cji / fo xpill id^ micfo actn gctrret 
|)4ben. 

^rfilic^ bcf cuHcii alk VMdet/ nnb bejcugcn allc <£^v^niden I Jxrctilt «5« 
i)ag &ef5treyte Cenipfl42c.3al>c jm£> etlic^e tnonat fie(tan&en«fey / '»"^- 
bid i>ie Skdmcc Titus unb Veipiiianus ftib.-gen rerfiorct ^«ben. ©o 
»ir& «n Bucfolctn Sedsr 61am ,uti£> f<Mi&et:lr4> tm Calmut) /mi5 alien 
Buct)crn flefcbvieben/baj? 5ec Rabbi Jchofvii- des P«rachja©o^ii/^ec 
A^^rnKiJtcc 3te(ii &C6 nasrtceittre ttca^efsn ^'y. sDicfcr Rabbi je- 

^ofdia &e8P«richja Qd^n/ U«b Simeon See Schetachs ©o^tt / ^aben %U 

:J^e^l;r^y iio/unb zjj.jfa^r n«c^?>c»i t^erSi^cmpcl i|i gcbauct xooxben.'^iti 254 ^tii-Zf^(il iUi tntU<Sitr\^utmi^um€ V. ggpUe t. 

fer tfl btv Rabbi ot>ec ilcl;rmet(?n: 3^(u getoefcn/ x>on &cm tm {C«Imu4> 
gef4)ricben fle^et* 3^-€ru5 bet X^lAyxventv abcr / an ben bit €ifvu 
fjenglaubcn/i(i cermoget^rcs^rnHgeltHms/mbcn 5eitcn bcs ^o* 
mgs Aerobes gcbo^rcn trorbcn: 3n benfelbcn Settcn ^aben Hillel 
unbSchimimjgelcbct/tDobl i|o.3al>tr nad^bcm obgemcl&ten Jehofcha 
6e5 Perachji ©o^n/xpeldx^ be&y^ia £.e^rmetftet: Qevctfcn ift/ bet tm 
Calmub (le^et : &rt»«>ill i<i} bit b€n(Sc(d^kdften ut^ ^ebtttts'SLtnicn 
B«d^ bctpctfeit. 

6ic^etnt>«nP»rkeAv6th(o&erdvos)fmerflen Capttel fie^et/ Si- 
meon 5cr (Sete<^tctoatein€t am &cr gro^cn Qynagog obet Vetfamms 
lung/ bic mit t>em <^fra aiie Isabel nac^ ^ernfalem gc5«3cn tear/ 
bicfelbigc ^abcn a«|ere (Bcbctet ^anadyU 2>tc(c»r Simeon &et (Sered)* 
tc ^itt gclebt 5U 5etten2tlc]tran5cr8 bcs tnacebcntcrs/xpte bcr jfofcp^ua 
m&emjJo(epbobcr "J^oiwtrjcforcibct. 5Dtefen Simeon ^?>cr3o(ep^u8/ 
tint>2(lcriin«?crbert11acc6c»nr€r J:«J<JMsgetjct(yen /unt) tfiberfclbe |)oc^ 
gcl^lten gctx>c(en / nnc «tic <t|>ronttf en (l-|>retben. 2)a8 war ein (Scs 

2>asanv>cre <Sefc^Iccl>t/ober 6tc4n&ereC5ebuct6;5.tnte/tx>ar bet 
Antigoniis cott Succo. 2J" (etnen 5eiten baben 6ie rerf^uc^jte Zaddiikjm , 
votldyebie "XJoIcfcr^nnb auc^ bie C^rifjcn im CCxrangelio Q«5t>u<ecr 
ncnncn / «n jcfancfen* 

^ae btitte^eftblec^/obivbiebtittc ^ehttttttXitJofK bee Joefers 

So^>»/eifter»onZerida,nn5 and> 3*d?anan von 3^cu(alem. tTlad^ 
i^neiitovtirbccjofcfiw (0D<rJeh6rcha)bc8 Ferae JijaBc^n : sbtefer roAr bee 
ilcbrmetfier «>e63cru t>a»«n t>cr?talmui) fd^rcibct. iDas ifi 6a» »ier&« 
tf (Stfd)kd)t/obct bit vtccttcCBfelHirt : bastrac zo7.3<*^<: v*r bcr Ser^ 
jjoruncj bee jtpenprenCcmpels. 

2>je filnffte (Sebmrt npac 'Juba bte ZaJMt So^n / unb Simeon be$t 

SchetJchs ©obn. 

^kfed}fte(SchattVffatSchem3ftUJ^ Abtaffon. 

JDte jiebenbr (ffebart t»at Hillel tmb SchamiDai. 5)tc(e l^aben in 
bet^hviten Setten bes B.onJct» /aerobes gelebt: 'Jni'elbmn Setten 
n>ac 3efu8 bcr trTa5«rener3;a'25et^lctxrm m 3uba gebo^tcn/bamit 
fcvnbCI>cif{cn unb "^ubcn etnig. 2ilfo befinbet ficf) / b«^ ^voey <Sci 
f.i)!ccf)rec ©bcc ®cburten/3tptfcf:>fn bem Jehofcha bes Perachja ©o^n/ 
welf^r bes 3efu ^te^rnrct^ectpar/ brs anff ben Hilfcl unb Schammai , 
tf n(f &tc 5eic vVrobie/ get»e(en (ey«. ^n berfclbfgcn 5ett er(J tfJ bee 
Ciyttflett 3cfu8 gcbobren/unbuntcrpontto pilato 511 '^etaftxkm gei 
4o^tet »orben/uub [cynb biefer^ec^Hung nac^/ubet lioQa^v ron bem 
.., Rab- Ob f m Xalmub unfcr^ |5C^I»infe^ 3)telbung gcftf e^e . 255 Rabbi Jehdfcfaa &e8 Perachja Qol^n / &cm ^.c^rtttctflet: ^iSfu/ btajuc (ffes 
burt^i^fu/ bc6 mc^id bcv Cbrifien : fo mti^te ^cerus t>ct: najarcHtt 
libcri 3o.34braltcT<treren|cyn/Tt)iccr »ccutt^iletit>or5en ifi/^a toc^ 
ic?)erm4ntrci^/Jba"geriK*^tilterttl8 j jOfl^rgcwefcnjtfJ. iDastfl nun 
ein flAViScvl^iTci^/tM^ ber^^Sfus von bem t>ccCAfmuJ> fc|>retbct/citi 
<inbcvcv 'Jtfus Qcwcfen ift» 

Sum anbcvn (agt ber Calmub JmTraftat Sanhedrin fol. 44* b« trvon 3«e9(*t2c- 

bem Vctfiij^vev uni> 2tnfJijftcr vebet/ es fey enter gct©c(en/t>er i^hcjef »«*• 
fu8 gcl;eiflien / ^en ^abe man gcfJciniget / un6 t>Arn«c^ 4u(fge^cn« 
rfet : So if? &0d^ JiCfus J>ec nasarencr/ nad^t>cnXVovtenbc9 i^varn 
gcUt / Icbenbtg au^e^ncfjet tcocbcn. 

(gum Dcuten )fl€^rte6 in gcmct&tcm<Dt:t / man ^abcrtcr^tg Car stittw^e- 
ttc/alle Cage nad^ einanbcc offcntK^) ausgcruf^tn/ man tcir& ^igfum""*- 
jicinigen/tper von ibm cine Unfc^iito / obet ttvoixe CButes / oberciit 
wa^rt^afftig geugnu^ 5u fagen xoct^/ ba^ cr moge le6ia (unbfrtf) 
<rf ant X3?cr5en;&er foU f ommcn / unb baffelbc (tn^tiQen* ©cr 3iSru8 
.aber an bcnbie C^ctftcn Qhuben/ifi in iSyl obne verjitg gefxngen/ 
»nb am anbetn Cage / »emip^€ ^es ^uangeJtt tnatr|>a» / tViavci unb 
Ancd ^etpbtet trocdcn. 

^asrierbtc 5eugnugfct)r<ibct^i;<Ealmuban9cmd&tcm(Drt in^jjtrfefct S8w 
iSanhecVin ,J>a^3efus funffic^cjiingeirse^abt^abe: Qo^atbod^'^i^' »«»»• 
jfus^cirnajarenct jx:PoI^i.e^cj«nget:ge^abt* 

2>a8 f unffteSv'ugnu^. Borten ncnnet cr bit filnffie^r j linger mtf SanffftrtJe- 
rta^mcn/ bercrfte \^iit ge^t^Ten Mattaj , ber a^^cce Nakai , bee ^rtttc"'"*- 
J^ezer , &cr vicrt>tc Bonai , bev fuufftc Tods. 2)te £e^r jungcT aber 3<S* 
fubes najarencro ^aben Icine fol4)C Ha^men gc^bt / (onbern jfo* 
pannes / peter / paulus / ^ucas / tnartin / "jubas k, 

^as fe^jfte 5cugni^. ^s fcfereibet bcmelbtcr Zalmiib /ba^ man e«#<r S«« 
5»3eruralcmaU?:fimffb£r;igtcilc^rjungcr/auff2tnnagcbcr3uben/"'"*' 
|>tngeridt)tct ^abe. ^ic ic^vj ilncjcr abet 'J^^fu bes tTajarencre fey nb 
^in unb mebcr »>on&cn^ey6nif4)en^onigen ^tngericf)tct x»or&cn/wic 
m?>er2tpo(icI;(5cfcfc>tc^t5u(in&enift. 

2>a8 fjeben&c Scugntg. 2>orten fdjreibct btt Calmubaud^ / bci^mtbtnUt^v 
tnan^tfifum na«^ btm 'S^t<i>t bee (Befc^ee ttertcf)tet / man ^be ii)n^»*- 
gcjieiniget / anb bacaacf) auffge^encf et : 2(&cr ^'^Sfus bev Hajarc* 
neciftunter6er<5ew)altpontttptlati/I)ee»ont>cn Corner n3u 3crB« 
falem gcfe9tenStatt-PfIcger8/t»ie&er bas^ci^tbesOefcQcs unballci: 
3uben(S»ctro^nbett/lcben6tg an bae CreuQ ge^cncfet worsen. 2>aa 
^i bcm '^c<^t ^caOcfegce (cfeiiurfiracf « ju xoibtv I b^n xoix ^aben fl 3 6 Z>t^h Zf^dli beg entbccFten 3ubcnt^ um^ V.gafi(Ct1. 

mcf>tme^ral8Vteredey5:o5/i>i;m»t man fiencf>tet fyzt/ in b€m <®»cfet5 
befdf^rieben/nemltci^ t>«6 Stetnigen/ X>erbrenncn/:^ic^tcnmtt{>cm 
©c^i»crt/un&^en^en. XVcil wit abet t>«5U!tu^l unter 6cr Kcmec 
<Bfet»<tft cfoxftfcn fe^n/ ^abcn i^n ^ie3^^>mctr na^j t^ver <0CTt)o^n^eit 
lcbcn&tg an t>as€ceuQ gefil^Iagcn/ircld^s bey i^nen qar Remein qetre* 
feni/t/vr!e3c|epL;>u8f3)retbt: /unt> f«gt/&a^ccctnma^r«uff berl^ct* 
fc etiic^c fetnec 3&c2«nnteH am (Treutj bangen gefunben / 6te noc^ gelebt 
^abcn / treldje ec too^ gemad)t. Qo bn ber ^efus »on t)cm bteGemara 
f3)reibct / S>er C^rifini mediae nidE)t fqpn. 

«*(riS«wei^. Sum acf>ten / (tct)ct in offc benannten iDxlmub/im Tra<ftat Sanfi^drin 
fol.^7.col. i.gcfcbrteben/6a^3cfii6 3ailub /meincr Qtabt / bte alfo 
gel)ctj]cn^at/()cfrtnijeniJn&grericfetctt»or&enj 3efost>er najarcnec 
obcr ijl 3U 3enj|aicm gcfangen unJ) gcirtdt?tet roor&cn /wicC^r j|?e» uo& 
3u6cn bcfennen- 

m£ ^^ ?•*'" nctmbtcn f?ef?et/5a8 bcs ^efu VaHt papm bcv Qc»^n 3u5« 
Sc^iffen l^abc : fo l>ar abcr bev tTI«rta vertrautcr^cfept) gr hetj^n/ wtc 
im ^uangelio gcfcf>rrebcn ftebet> 

3t6ffl*tr qs? 5ttin je^nben / fo (tebct im CalmubtfclE)cn Tradat Sdta fof. 47. coJ. t. 
ji^QUQ ^>Abc etnen Siegelflcin vet tinen Zb^<>tt auffqefjellet / unb 
fjvt) bacvi^r geneiget / nnb bemfelben ae&ienet : Yo finben trie abcr niv* 
gcnbe/ Or.^ jt^rftto/ i>€r Cljjrifycn tllef tas/ 2tbgotterey getricben / cbcc 
etnem an-KTna!8 5cmX>atcc jngeruflFcn f>abe ; 2tlfo bag baje^sn 
Unterfd;cibc ycvifd^n bcm jenig^rn jOrSU/ »on u>elc^cm bcr Caimub 
fclpreibet/ un5 bet: C^vifxen tW^tas fcipnb ; unb Un bey mir unmog^ 
i'd; Qtfunbcn vcevbcn/ bag fclbigcr ber ^iirfas fey y an ben bie Cbrrficn 
gknben. UnbroanR nicljts xcdtc 1 als ban ev/te Scngnig / baburcb 
bcwicjen xoivbl bQ.% ber Jeholcha bt& Perachja Qo^tt/ unb Simeon bf» 
Schetaclts ©o^n/ m bcr ■Tjafmonecr ?citcn getr>efcn feynb/ xod^t bit 
Ct>riften tllaccabeer ncnnen / fb xrarc <• 6 bamtt gernig. S« (ilbigcy 
5eitu>.:cattd? berE^Vannbfeirje <B?efeU)ct)afft/ bcr unferc ©cbetcr gc* 
mac^t^/mci>t langenodjbcr iirrlofiing auc 25abcl/ 311 ^tittw ^u 
Hicofis bc3 cHerecbteii/bas bcjciigct ber ^cfep^us/nnballe t3?al)rc>a^6 

, ©(^rcibtr. 60 ift bcr jFefas/barcon bie Gemarafcf^rfibct/ infcrbigcit 

oeitengcTOefenTDO^lbBMbcrt jmbbreigig3at>r x?«r3t£fu bem rTasa* 
rcHcr/ber CJ^tJ^cn megta8/2X7cIcl:)er cr/{3« Sciten /jccobis/unb HiHeis, 
unb Sci>arr.iHai, niii)t kngeror bcr 5cr^<>rBns i^ gcbo^rcn tporbcn* 
jDocum lane fd> nocbfrablcn cor mcinc pcrfcii / bt>% tmfcr (TalmaJ^ 
roft dnent anbern 3cfii cjefast ^bc. 2tIfo. finben trir nicbt* »c« 
jeincii <<;epf)t4ftf n ; 2((leia iPflo ber j^fcp^iw in bem ^iid^/bae er bc« Dp im taltmh m^m ^cr^inH Wlcmim &f^jH g ?? 

^omcrn gemacfot pat/ ^cfct}vieb$n/baevvm'^QlyAmieeb^,mZduff(x^ 
wae tnei&ung t^ut. ^x$ aber unfcrc ^Itcrn fo gav ntcbta von jii£(s 
^ev• £l;riftcn tTTc^tae fc^reiben/tft^te Ujfact)/£>Ag fef^cm^«^c^ nfit)t» 
^aintt gc&icnet tjt: i?irig?gen rtber mccl;t6 Icid^tUct) ctrfec etwa« 5«- 
fli>vte&e» ^4bcn / i>A& uns ilb$Uu.s«ekge$u?er&CH l?<?otc/ -sci? IcviJet uhs 
taglidbstef'-'I^kbf* jDo^nn urtfci-e ^jtern un<> 2:«lm»6{ff€n baba\ ge(c- 
^cit/fcag lief) die C^n/tiicf?ei5^el:gtcn ronCagsn Zci^^Ardt/ f$^Abe» 
^e pcf?/ fo »tcl fit QeUnnt/ emQ^^alten. 

k^bbali( aPcr Sehdfci.eles hakkabb6lo)foK 24. eoU. DOt' UnfeC^^-eJjUwD^ig^SnmSS'** 

fne nicfct I'ep De^ R^bbi jehofcha, ce^ Perachjd @o6ng / ^cbT/ungij: nimfivf 
aStretfeffcd-enS&orrcaffotouten: 'xaa rrrsTo tep nat\:i pj?aiji rrn-is p vrirr' 
«'x y^-w m fi'^n p33^ /t nJt? N'rny nx'-j^ }«<3'Sn oshs "j niV 'Wn 'Nm> 
hf?n ■nrshf\ "12*2 im rm- bx o'^^jsn nvp i2wnw laa nain ToSnS rrrfti ic9?j 
jonrt B'Winn r?t ra<3;y mrrptn otip d'^c "y 103 'xc«'i D9^i|l/25erjeh6rch» 
tea Peracbja ©o^/im& S>er Simeon 5e3 Scb^tacbs So^n/ ^abcH il)r6 ile^i; 
»ont>em Jehuda Tabai.onb Nathai btm%vheiitcn / tm'^AifV ^Szuiiai^ 
i^i'fcfyx^mc^ btt XVelt / empfangen ( un? .qe(ern«I/> ^^(^co bae sroey*) 
|>un5crt imo J>rey3e^eii5e 3a^r nadE> eStb^unng bc8 Ccmpels xx>Af^ 
55tefec Jehofeha ^4t Bt4)t bemfelbtgctt ile|>cjoBgetr/Tj?cl^r be&ciitet 
TOirb /(t)crfi«h^ SSlum (Efjtiflinii ) bas (Befcv^ ^cki>xct/xcit eintge ITurv 
fd}€n bavov Qchdten ^abm/fcnbcvncsvcavtinAnbfXiv^abctt^iitcn 
^er ite^^uBgcif bee Hillels bhIj Schammai , bey fiebcH^tg "Jo^^ »«>t C>cxr 
SctfJdrtujg bea Cempels gexpefcn/ tn beffcti Cagen fclbtgc neiic Qac^e» 

3)t«fe^ t^/ rpofj i«b in &cn DiabbinfTd&cn 5^iktecn ^lerson gcftmBcn 5a6e/©« gnjo* ^ 
urtt) bat ^ai^lbe aU emcn fbW'en (g^cin / Da§ |?c^ dtKC (eicttlid; DacDurd; ff>iit2^^J|«"„»|9 g 
bereDmlatfen/ Barman Den 5uDsnflro^Urrcct>r fbuoivann man ibmn »cr>«s8Bojrs«i».^ 
wirffr/ fca^ unfcc ^e^f an& fnfbrem ^a(mut> g<ld|i€« tterte ; wie bann &ie ©b* 
0ebccbt«^^nf3in 6ongraiiePrcr4> |?c|) Durcf) Deg Rabbi jechieU ebangejogcnc 
€Ht^ulD!flU!i0 &erMifl<tbatemn<bmcnla|j«n/tflf p€ ( n>iepagina*2.inse> 
mclltter Difpu jatkn bii Rabbf Jecfeiels ju fe^vii j^/ > \i)tt ©ci^licte / of^ felci'ge 
fccffen Snr)cI;j5lLM3un^ ni^t bfiben anrthmev n>cacn/a[fo/ ttrt c^ b^r Rabbi 
Jechiel in -^ibvdi^ uhttft^tt / anQtuUt babe : nv( esnn \t"K3n^ CDiS~ no 
nnrvn rwii-3 rrrj i^rrv -ji v^j nos n9t orrfc nys «^ K'nf;x hyv id» csTaa^ 

um wolt i^v cu€tcn ©fru4> felb^rn ilindtnb maefjen ? Qic^e cc 
fagt encl) 3u ^l^rctr/ bag fic i^ren ttlunb gcgcn cucren (E»(Dtt tiicbti 
«»ffe«tM/ »"^ »«<?( von i^m Qe^xp Ijaben / b^f er in bcni (jebra^ a^t ^j^^tme&in^^ttn^^nUn^nm ^V' gapfteL ben^ot^aeiivafftt vpcvbe/nnb t^cfucfeet eurc ©c^anbc aus feittem 
mun&ejubirtngeji: tfls>a8euc^i!tc^t: eine Bc^anW&a^ i^c t>evglet* 
«-hf,««M<flr,cbcnt:e5et^ UBec Dag fepnb auc() cjnige ®dii)tti /al$ WilhelmHs Sch.ckar- 
"Xucr« dus.Gdatinus.unD PuaiusRicius gcti>«ftMVn)cld;ei^<n fclKglic^dngcbaretja* 
»tae®cie£)rte b<n/Da§unf*irfJ^^cplant)«tm^a(mut> gocnk^t ac&ac&t wctDe/ fi» b^ben ftcp 
ltn)SS''abet gemi§l!d; fc^c Darmnen ^circct. S)amif nun t)ag ®f flenf{?ei( mit unwt&«rj 
i;ett_«eDfaB tp^,5(irf,en ©dnDcti cctDiefen n)erD^/fi>tr0lfentvicDaf|en:ge/|oobcnau(5t)«8 

f<jrt« J0»«.^ ■ ^ oeDacfctt Jl Rabti Jecfciels Diifutation , bed Rabbi Upmanns Seph£r Nizza- 

£hon, urtDDeg Rabbi Salman Zevis3M5ifc&en^|)erifl(f t>Drflt.bra4?f tf!ii?otteo/ 

mlcbf^ OBt Die^uDcn ju t>L<n.en fcfeeinet/nast <iflflnl>er examiniren/unt wad m 

in Den SuOifchcn ':5u.-i)etni)ai:n)iDec pnDrt / Dargggn ftdlfen. 

SKkrtfiuns cge^RaiAi jactiels55cwei§NtcejferTt)/f»ttjiUcccgDamifbcbaupfen/fcag 

i.<<i«n«c»/f» y^r^r cvjfjjg nj^ijj Dj-jcmge |epnBn.ne/n)e(c|)ec nadj^Iasmet^ Del '^almuDitden 

'h" Sttt. rr^aats Sanhedrin fol. ia7.cp!. I, unD Sota fol. 47. cd. i. in €flt?pten flejOQcn/ 

«ft. ftactton ebcn 9:)?clDunflg:f($e!)Cni|l/Dicn?clf t!at{elbiQt ^0u$ pecui gspptcti 

fltgangm / JU Dec ^tim t)t6 Rabbi Jeho.feha De^ Perachia^0^u»/UnD Dcd ^(js 
flifl^Jannsi, tt>teaU(iDC« Rat*' Simeons tJe^Schetachs iS:)Cl)Hel QtUbit: Der 

€bn!len3eN<iKj:in Den3dtcDDer^amfifB,S)cf«n« «"^^fro J«n«t2j2.3f(3bc 
»£^tDte cttisctt>e|'ini€t)/Dann ^on jencd 3«t«n / bipju tec 3cit / DflD<r Rabbi 
Jechiel Die Difputation rmttemhtUi)ttm Njcolaogc^plten/ i^y^-^aift/tm 
tufii ^citca abet bip Dal)in/na(* Dct (J^ctflcn 9\€*nung npc i H°-^<ii)t mt 
flolfcn kpn.^iewuff autroorte icb/Da^ DocRabbi jechiei l)i.ecinncn fcetciegltc^ fle? 
f)anDca labc/tnDe.mecsemelDet&at/Da^Dtr ^ne 2 s^.Sa&c »ot Dwi anDer.n %t* 
mfenfen/Datoc^/nad/Ded RabbiSalinan Zevis ^^vfc^'niijwg/ .»Wepag.zj4.un0 
Aj/. aiW^eigct tvocDcn / nicbt.mcbr aliJ I Jo.Sal)n«»'r*«" t»cnb<pten tocyjfofjvi? 
fenn foden / unD Dcg Rabbi Jeh6fcha ,Ded Perich ja »gtj|)n / nur 107 3flbc J>oc D£r 
Betllorung Def5imct?tcn;j:empe(gg«Icbti?at. ©ogluubcnMNeSuCenunfeMt 
^abr»J*9?ecbnung ni4>t/rote im nod)folgenDcn aug Dcm AbenEi;^,,un.Din>ac A- 
barbene! wicD erTOif fen reecDen ; mie fan pann DerRabbi Jechui f,cj> |^<c auff un# 
fere Se'f^giifdjnungbeniffen ? @[<id)t»te ec uber/tti^ obcn pagr. i99.geDa4?e 
tt?ocDen/burinneBaraIiftigiid;gcbfln&'.'!t'«n&p'«t>»;f £'"*>*"*= i'<i'S3ij^ 
ocben / Dafi D^c)eni«c 3efu5/ tvefdjer ih Dec ^illen in (teDenDen^otb g.peiniget 
werDcn foII/md?r3i£|u6 DerD^ajarener/fiMiDcrn j^fus Gereda, t<r Si^en Seljce 
nacfc/ !ei)/Da Dod) nicmablen cinec gerocfcn/Dec J^tus Qer^da gebciffen^at : alfo 
bat ec aucf) biec Die 3ett/in »cld;ec Rabbi ieh6fcha, De^ Peracbja @o,^/gf (cbet/ 
weitbinau^gefc^t/ unD fid) auff Dec dbnftcn 3e!t*3ved)nuflg betuffen/Da et 
Dod) ganvobi fle't^u^t f^at / Dag Dtr Rabbi jehoichantcbtfo.langiucorgetebct/ 
ijnD un cce 3eir'9v.'dinung bet) Den SuDen »oc falfc^ gebalten wecPe. 

S)amit man abet flacltc& fe^en miJge / bag «Bfet ij€fu« t>« 3u&<n Sebre 

na$ iiberDteSKJcrtf joharT.7.v,i5. Un&Mc3ubfnKrtt?un&frten fic^/unB ^*[,Kc'm 
fprac^en/t»U fan fcufer D(e »ct)rift/fe er fi^ ^J54) nt4?i gf leriu' £ ^i? f««ni ssu^ 

: orrry3 wikt n«'{0 iim mix 'osn iiD^n3 v9y iryrt it?«3 i^crf &a6'ifr/2>tcfee> 
(nemlfcb Cag S^fuJ^ l^'"' ©d?rttff nit^t gefecnet^.'.bcnfoll/) tf! aut^ nicbt 
xrabv/b«nn J<^(u8 &ern«3i;rcffer tfl5t'oRabMJeh6rchd,&c8Peracfija 
Qobns/Jtc^rjungcr gett'cfen/unJ) i|t mit tJcmfcIben m^ iSiesandn* 
tni^gyptcn/toegcn bce^vottfjjg Jacrwsi gcfIo^rn/T»te i>'te XCti^cti feU 
biges (B^c|lf5led)t6 gegen i^n bejcuget / anb ibn mit i^ten 2ug€n ^^f^- , . 
|)cn ^aben. @o fcfocdbst aud? Dec iHiac Abarbenef jn feinem ^u^Hi Majent- g-;'^*.^^^^ 
Jefchiiafol. 67. col. i. in bcRi j<5eiiDen Majan, in &em ad[)t<nTaiiiar,()»erBi>n«)uc0 vujenc 
«lfo : o-np njTP 3"o no niirt yiw Tiest)' nci rttn ^ai3 uajf 'is^ v^ if« pecn J'*^'''*' 
'jn into n'rTO^ rrrriB p ytrvr Siy iTO^n rrrw "na^ra «'vn 's n'on pnrt 
wn "nyT p ^T virwr pipsTtT nnrf ow r^ mintSisf n^rtrt rftj? ■^jko' 
p Di:pnin p tuds^k tra rrn jom rrms p ytnn't '^3i«n 'kw i*insn pnv p 
rro DTO 0'3T rTDm o'vr^n uy mmmp raai 7^rt -^y* tnpir\ r-i^mts p pyew 
wrai D'^riT^ Difo 13W THJO iTD^n yvf iDjn onvta W xntrcs^N^ n'ms p ytnrv* 
v^y iTjn ^^^^ inm 'CDm -ruv «"jp pnnn OTtp rrmr n^m rfsn pah lacS 
TDi^ TVBxvi .now vrr «9i "imjjT r^ -rerjt d'«'3s •so u)i^ t^wk \v»i ytn I'Vii i"^:!!* 
no* n'sn aim nrurr jnir nanrt pyar rroinS' ns ny6 nnc^i K'rer nnts«3«' 
13T: t)'y.ni vn vfrff liTroiK n^Dpci nc«n p m u^ i;pijxt rr^rt pinV -pco in^^h^f 
'. 'noit 'n^3 ntrr nyxw mv wd nrr p-Ksn^ nemn '^a iyi«;r ra3 onmn nem 
>«* l|}/ UnfcrX'o{cCb«t«»^cmcn«n&crn5t>?etffclm&icrcr^a^e/1nrf 

bcB Ccmpcis gefJorbcn; Oami tt>»c ^nbcn in<iemZctlmui:)/ ba^cvbcs 
Rabbi Jeh6fcha,besPeracbiaQo^n6/ilc^rjnnaef ^txccftti (cy/ ireli^Cf 
in bcm bvitten alter gckbt ^at. X>on &cn{n«Hncrrt t>cr grojTcnSy- 
haerogruDccX'crfammlung voav getrefen Antigonns vcn Sncco in beta 
er jicn alter : nad^ i^ra trar 3ofep^ bee joefers ©obn/unS* 30(6 te» 
^ocb^nans ©o^n ; n«c^^te(emT»«rNalfIai^erAFbeIit,n^&Jeb(5fcha^c» 
Perachja Qo^tt ; unb btcfcc TTdr JU ben Jetten Alexanders bet ©«bnd 
Hyrcanijbes 6ol;)n8 Qimeons/ beeSo^n© Mattatja, Trclrf)er bccB-^? 
nig Jannreus genennet n?ir&. XVcil nun bcrfelbeC^^^nig) janmeus mit 

ten pl?«rif4ern6mtt ge^abt/ unb ^jitlberfclben bAt etwu-rgen l^p 

fen/ 540 ^t^ I. tf^ttH hc^ mtMun gti^ent^ums V. (Tatjftel fen/fo ifl ^erRabhiJehofciia 6c8 Perachja Qo^tt/mtt feincm S,c^v\\inf 
Qev jfefu tta4> AJexandriatn in dt^ypten gcfTo^en ; fte (eynb «bec na4>g«« 
^cat>8 tr»iet>etr jtwrud nady 3eru(4lcm gelommcn / unJ> ifl terjelbe 
( S^Sfu^ ) 2 ^9. 3a^c nacb ^^rbauunct &e$ Cempds auffge^ncJ^ct toot* 
deg/ xrdc^es rfi. "ja^t vi>t i>ev Vet^lovuna gejc^e^eti ifl. So fyxben 
au<t>t>icXOd^n/vc>d<i}c fclbiger $dtQckbt/xoic aud^ fcine ^ccuntjc 
«n6 Vcvxcanbtctf / batubtt ^cii^ni^ gcgeben : wie (olten xviv bann 
i>M (Segcnt^eil aiw ^an tHun^f t>er lllenfc^cn( oeiftc' eDei:<£^rifIen) 
glaubcti/ &ie il^tj nic^t gfFannt ^<ifecrj/nod)6flfe!bfiengeict>cfertfcyn6, 
2>amit man abcr (agcn EonHC/ t>ag {>iefer (Bkubc xciffcntlidt) aanadyt 
fey I urn jubet^etfeH / Oag tuegen bcr Qun$>e/ &c0 ^^fus O^r tTajacc^ 
xivc ifi umgcbra«df)t xporScn/ Cicc JLcmpel fey »crfl^rct tuorbtn/^ fS« 
gen fie C iwnilic^ Die C^rijtcn/ ; ^ag ex f mrg »or der XJerftocung tses Ccnii 
jpcis fey duffge^cncf ct *»or^en. XCvc cCott woUcn t»on b^r icbal^ctxit/ 
iuiib Ser Ttadixion oDit milnbltdt)en Jie^re unfcwt: X'Atet ntd)t abttrc^ 
tcn/treldpe ^i<Qa4>c ntc^t vecfdifc^et/ fcnbecn alles fo erje^Iet/tric 
cs 0d^ jugetra^cn / \mb nidjts t)ac3u gcfc^et / obcr 6art>ort gctl)a« 
^abeit. ^iefl"a aUes jeiget an; ba^ biefc tneynung ( Dec S^nflcn/ iDdcfee 
|a3«n / Da^« nui:42. 3<^c ooc Dec QJ^croufiuiifl De^ '^empcfg fei;gecreu(ji8ef 
jpocDcn j ni«i>tT»a^r fey. 5i)t«;>g fepnD Die SCocfebe^ 2lbacbtncl^/iiug t»c(< 
d?en ticf«0 »'o^( in act)t 511 Q«bmeni|]/ Da^ cr |ci?«ibet/ Daf Die 3uC,«n e^scon il);; 
«<n<5>aferijgeIe«iet^ab:ii;3Srutf (Xfjriflu^ f«p mit fcinfimi?(;5rnicif?crDertj 
Ral>bi jehoiciia Dcs" Perichjj 0ol)n in Cjipptengittcfcn / unD Da§ Die ,£bcif}eo 
vnr«ci)t ^<j6ctl / tuatia fie fagen / Dap ;j'2iu^ nur 4z» 3«f)r cor D£C QSccfldrun^ 
Dc^ 5^(;mpd^fipflutf9.&ctuj£t nsftrben. 2lu|f Dcs^ Borbergci^nDc f4jrciber pac 
b*ic/elbc a?£iteralfo: ifu? pify s^ pVi"'"* y^^^' yt^n vts hto* itrt^ i^'^c maya S2>f 
i^io Dny7 ubpi peon to Stu CajJ if]/ JDiepeilaber gefagj xoeiiytnlaxi! t>a% 
J>ef felbige ie^cjttngccX Dc^ Rabbi Jphofcha Xitt Ferachja @pfjn^) cin anbr? 
rcc^cpufi gcujefen f^y/ fo baben toic J>e8tpegcn fein^aupttrerif ron 
fciefeMi 5^?ei}fcl genui^t / unb &arini;en i^re (DccSJ^cilu'ti } tlXcynu^ig 
<jngen<jmrtjcii. '^i roill obu Dcjr Si.bacr enel b'tcDucib Rid;t ju»>:c|tcb.ii g*:bi "/ 
&a§ cr Dec (£.')i,ij7cn 5Qjf ptiimg sac it*c5cbiiffi angi-uonimen \)^% 1 Dcnn «r tut 
4>LH'r)ec3<l;aiDcn jDi^fclbe \ai Q[e fn/fci) u:iD untra^r/ ttectroc^en l)at/ fonflm 
^tltre tt ^4/ feibjien t».DfC[prodben/fonDcrn tj Ijat aKein Di<2^ Damif anDeu# 
fen moUiii/ Drt^ gcfe^t Dec (^briff*:" ^tu^f^S n>fl^r fep/Dcnnoct) Die ?lu(5c0.c&* 
. iiun^ Coc fa'bcn ?Boit.cu S^anicts nidjr Daiuit ubecein fomrae, 
$,« Abcn E.-.1 5}iit petn9e0iicbtca'2lbijcb£ncliliinmetauc5 Dec Rabbi AbenEjJaiibecfiH/ 
iiicu* &f* 5oe((^€rin|'etnec2lu?te9un(}ub.'rDa;i. ii.v.i4.al|'ofcbreib<t: »ip' onn cp'ai 
ffliwlimiVI" ^'P'^ *'''''>' ^'^"'"*"' '>' "Pson ^xi a-hya 'nS« {{pv^ cisjn '9'3 vn n^jn SiniP'D q-tt^ 
«it)«. " nnmr! Ob in be m XdlmUhMtifiVi ^otr^lanU Witlhnm M^^^t 24* ! nosrr .xvn no^r p \\yaff "c^ rrsr tick cp^-ivn tD'o^n 'a onnin ^(l» i|l / 

Unt> f n Denfdbf gen geftm werbcn ^^trimirfije DcnSfrael autf)!^* 

fjen/^tefe fcyn£> 3u ber 5ctt jciie^ tHenfcfecn C set ll^tcS^fa (^l>ri.t}i>g«»c« 
fcri/ t»cl^fr &ec UnheiH^nixtcntn ^(Dtt tfl : gib aber i^rcn \t»ortcit 
letnen^eyfall/t)rtf5cr3ut>C8^5€cot>io5eft£ngtTOefeii fey/baiutuufercge* 
rc4)te(oDec n?abit)a|tre ) XX?ctfen ^abena^fagt/ t>a$ er ?u ben SeJtenei* 
mcon8/6ca Scherachs Qo^n8/geI«i»ct^abe/unbbicfc6 ifi^te\X5A^trt>ett» 

^lerinnengrelrtaucl) Dec RabTji Abraham Sachiitusi^cpfijll/niefctei' In fel#©»(|!m(4bte 
ncm ?SiJc^ Jiichafm fol. 1 5. col. z.iutib foK r7.<ol. I. affo ft^rt-ibct : nox Dn^^pi^;^^^''];^^^;;'^^^ 

BOiowA jt'j m\5'i nan yiih j"dt n^'i? {nTn-nJDs^N «in":wi "sr ms^^ 't wc^n ■V'Kn^''»''"J""f«j' 
B'^twrnn ny oiTmn.po "6i:Ty DnDTt^Tffws ^y epe .r^yyh Njfim crskt'j wt^je^rw *" *'* 
!nno3 TO -^j ToiSi;"!3n"in^ onina d'jv D"Vp {Tinn-OTip-D':«^n'Sn^wn nTV'^Diy'nrw 
■pfo ^nrh rrn re OTip d'k; d"£i o p wsmi .iVirA'y«' nojiya rr^n aim TT:\y 'd tsTTp 
^S p Sim vtni n'3n r^a^ oy'S-niOTi s^'nin rua? -r^ircf ncxm ..annis cw m'^n 
»3 on^ rrrw myo ■•hii^'ir -D3n dm re TinyDi 'j:y p -m^anww^ irW mvz pjw 
njiy nrjen dtttd -npi^na ;r oi^s' .•tro'n naia dji d'-iois cm:' imx ainsiJWTiD^na 
:'t31 u"iy'y>T 1321 t^m i>a^.t|} / Urifecer ( QSorcItorn) Tradition oDcc ile^c 

Ifi toa^r/ bag bccfclbc tHann ( SSfUJJ ^ bes Rabbi Jefeofcha , bcs Perach ja 

6 0^118/ Jtel}rj linger qewcfen fey: unbb^s tflbieSedjc. Cire ifitra^tr/ 

,&a J3 fdbiger tTTunn ( JSf"^ ) tn ^c«i vierbtcn 3a^r ber ^^cgterungbea 

'jannaji bc& jtccytcn/tpeltfecr rtuc^AIexjndergencnnct trtrb gcbo^ren i^ij 

t»clcf>cs b»t8 3t»cy ^urtbect unb brey unb fec^t5tg(te3<;^cberi£rb«Ui 

img bea Cemjjcis /mib bas cm unb funffijigflc 34t)r beir -^fmoncer/ 

bac breyt«6jenb fecbs ^unbert cin itnb ficbennigfte '^<xl)v nbcvnad} 

^cfc^affung bcc VOcIt tfi ; VPretro^l lie ( bic €biiO«n ) fagen/ bag crjur 

Sett 4tc.obi6/ bes Binedjts ^^^ ^oafmonetc / tm 3«^r ( Prci; ti-iufenb ) iia , 

bcti t)unbert unb fecl^gtg, nad^ beriifrfctjaffung berWelt gebol>ren/ 

unb fiinflrmibbreyBtg3fa^r vorbcc tJerltorung/tmjtrcyunbbrcyp 

(lgflen3a^r femes ZJttte 1 auffgebencfet r»orben fcy.^ 3l;r :a.bfebcrt 

bamtt ift/ uns ju tjerad^ten/ unb bag fie fagen mogen/ ber Cem* 

pel jcy trxgen bci: Bunbe / bit tcir «n i^m begangen ^aben / alfo# 

balb vtec^ig 3al>rl^ernad?t>erf?ocet «?orben. tgaiftaberbemntdbt 

alfb/ bann er ift neun unb a^Qtg ^a^c el>er ala fie fagen / gebc^-®er«5er RabM 

rcn TOorben : unb tfl geroig/ bag er tm ^a^r 671. ( bee cicrDren tou. fj;^;*";^^^*:^ 

fenten3abr-3ab') gcbo^ren / unb tm 3abr z99. nac^ (grbauung beogtucbt/eairt 

Ccmpela / ale er ^6. jfatjr alt war/ tm brtttcn ^a^r bea Ariftobuli,«!'^»^'»^wjuu- 

bca Jannaei Sobua / gefangcH xrorbcn. 2)C6t£»egen ^aben bte VJCcifcnjujfj^fj^tjjinit 

3fracls in tt>rcr Difputation, X>\t pc mtt t^iien Co«mli^ 0<n (Sl^tiftcn;) 242 ®»'ll.XfKa3bei5entbe^tm'3uftcnt!)umry'. ^apltil ^« 2«*«« «f Qel)alun lyahen/ t^tf^viebtn/ ba^ 6er jciitge / von t>em Cie ( Hi S^itjlen ) 
^umetttchridbm^ti^un/ rmCalmiib nid;t bcfc^rteben fey* eo ijt <ivid} in it)-- 
Hic^t auffric^ ^cn Cbro»t»f CH cm 5tr>cvfpalt unter i^nen'in votld^cnVJul^vc ev gcbo^; 
SSS'""" ven fey : 5E>:c 25e(cfcK;ffen^f it ^^^^ ^^^ S««^« »0 r^«>n befannt/ jc. 

a>cm P[.;^f^ac&* 5j(:"o Icljfet aUCt) DvC RabbiNaphtali Hirz in fc.nemSBuC^ Eniek hamnrelecb, 

SKiSc?' fol. ijf.col. J. Dag Dec Rabbi Jehofcha Dcg PeFachja(Sol)n/un|'«r(5^n>lar40S 

f)im&tauf&berPe5cme,fIcc.gttvi;r;n/unDDafaIIc/Dfeimboi)en3Ra(f)ii^ace!i/f)wbeniQu^ 

Tmi mm' ftsnt/auci^ De^t^cgen bc«; &Ott unD Den 9)?enfci)efJ belicbtg«ivcfenfepn/unD 

folscf Drti'mijf: a"3■^■att' crraxo ^»tTi" nx n^'im n'om s]^^^ hy'bzr^ tt^'sn ids ^-^^1 

anp' s9 >'5ii "iDXJ n; hy^ pm^Dn p ins p 03 n-na' n^n-e p ynrr '2t idio ''Dp rt 731 

mp-i-r y.-ij xipin pn i:\vif To^n ^9 rrn* nW piDsrt m n:ii3^ 'mm ^ ^ni«3 1'rn-xa 

■' . ■ . cri'DvNO 'rx-r' rwv n'-rm n'om t\i&"3-4' n'rr,s p yijnn' m ^ip iro^n p-o 0^312 iS^a-:n njc 

; 'i:i Djn'A ^•C!' pnnnn nncn s^n^ nnnn rwova prj s>-:'.n p^i o^o-r^u? tuiJ ijl / Hub 

nidyt rotejeHct'irchhabbei;aJ,DQ^i;]/nt(^t6--rt)ettl;elTfann/CDarDurc|)/ 

ivie o(>en.g«'.re!Dcf trprren/ idftfrlid'cr 235-. i|> 3'5fiu' Dcrftatifen m D / ) «?d« 

cJ^ccSaobcrcy getricbcn/ i»nb3(»^«cl^oni^fcitiX'«ter in&cm^jtmmei 

vcrfahi-etunt)«;bKJcnbtggemad)t. JDiefesaUc3^«ter»on|«tncmileb)r/ 

ineijtec/bem R«bbi jehofcha bes Perachja ©o^fi gclevnet/x»c!d;er »;ud; et's 

. Iter vs>n bcm ifc^cn l^ati} wav. Von t>tefe m ( ^(i\u ) rocciien <xnd) bic 

xoovtt(^ pf.pi.v.io.) Unb fdne ^(age »(rl> ^n Mmv^inun fi^ 

. lia^en/ t|cf5gt/6rtiJ>urd>6te<5Utte &e6®e|cp^es verftan&criific^.SJei: 
3tr>ecf abec C>icfe6 Vctfidels t|t / ^a^ &u fcimn Ael^vjiiiiger t>abeo m^j^ 
geff/vi?elc^erntd:)ttiid;)ttgot>cveJ>rIu^if!: i:n5rr>ir6i>ecfcIbccinepU* 
gc gciicHncr/J)ev fctnc ©pet j'c Sffentlid) rei-bvennet / wkbc6 Rabbi jeho- 
fcba5e3rerackpQol?nsA.el;tjiinger/mIdt}cc5aubercygetncben/ 11116 
3r«^aei von i^veinX'atec itn^oimmel vecfii^tct un6 rtbtt)cn<)tcr gcmc? c^t/ 
i)?6tpcgeH wivb et tm (iebcntien Kot^ ^c ^vafftt / rocldjes tne^untcrfrc 
XCo^nung ^cr■^oollcnifl. S>fl^abi'run]<t.j3ci;IcinD^UrJ)ecf}anDen»t>ci:r€/ 
le-.flfn Die bfllD Darfluff/colunira4. fcOieriDc 2Corte an/ dims tt tocrDecftep 

.fUJcifc/ Durcb Atbjich rj'.-SD r|n"D mabfif tafhagam. Dag Ijl/ nvii Vi" Jefcfaa 

Kozeri, cDt'r 3-^r"8 tTa3<;rcnii8 genennct wirD. irnhamPctizo<:rt&ifm5?.Copife(gen:<fD«t/Dfl^U's['er3€ruJ5 Df^oJttbv'|ia.c!r«n Rabbi Jehdfcha 
4Sli!&K--^'>^''^''-^'^^9'-'^'^r*:ti fi;ivn>ic flu»" Di'nijenigcn/ ft»c(d"cs im fotgcnDcn/ unD in Die* 
jlMn£upitd:Hirmi^ti>ei(!auffi.ianflei(>(ienn?n*Dcnf&U/juf£b£nj^ ©eilcbet 
,aiKb Jn E»»!in ^^ul)!-.iJi ToIe..'utbjercJiu,Da|]€l>n|hitf jwDcngcitenDcpRabbi jm Abtahim 

i««cf| iu irioer. 

-»«i ^af^kiB»' sitneons,De^ Scbet3chs@o5~5 flefebct b^be / n>le cb'n in Dem jireptcn Sajjifel 

gdokJih j^- pagini : 07. unD in Dcm Dnrifn Capire// pag:. 179- flcmelbef if?. ^"^ ^'^ ^^^^ 

^a»iD ^Jonijo ^5u«i? Zemach David.njiro auc& fn 0«in«r^«n ^^«ji foi,ai.coij. 

ii9 Of? fit tm TaUmt mfcti ^CDlan&l mdhmm[(^^¥* 245 le90eE3fabcj3..f)if6p.acme(D<t/&fl§Dei:Rabbijeh6rchatreaenD€:i^onis^J^n-^^,^ ^^^ 
tixUnflQppUnQt^ohtr]; unD folgct baw-iff : *3 nv^jn vi^ ^w nrj/o jn^^ ra>3i Kabbi ©aeri 
:,TmD p r-:^,rr ^■c' ircki rrn xin Da^ if!/ Unb ^ufetnenocitett ^atfid; ba6®?^^J«J 
SferdmitnigfubemnaSAreneit: $ugetr3gfn/b«ntt betfelbe tfj bca 
Rabbi Jeh6fcha,5e6 Perachja Qol^iis/^cbrjun^et getccfeei. Sllfo fDiiD auc& 

ini ^^UC^ Cosr'i untCC D«m vjifel Maamar Schelifchi numero ^f, gdcfltl/ t)np' tit mmm* 

SofepbDc^^oefec^So^n/nac&Dcm Antigono ©on Succo gcfommenfcp/unD»'/^|>«^'gM 
iLel>r|unger. 

tirtbejlen/ Da^ bcr RabbL jechiei Die ^onigin »on grancf ceiclj / fccc^cr unD un* 
feerfitamtec ^«iie/mitDei:Unn>abcb«it b<t4tci l)<»Be/£nDcra ergefagtbafi 
fcatjDad;cntgc/ttiij?mft fc<m Rabbi jehdfcha me) 3(Jfu/ nacft ^Ini^igc ecs' '^al* 
itiuDiJ^orgcgangen/unfccn-pei/lflnDniff)! ang:5e/ un&Dfij? betfelbcu im^^fll* 
BiuJ) ni({;f g. Dacl;t i\)crt«/inD<m \o ml b«i; D«n ^uDen fcl^r &oc^ 8<a(ttvtc Dvab;' 
fcincn eini}eatgIi^batf2BJoerfp(el U^fen. 
ba§ cc juttoc Oo JH tot>t gcjleinigefv unD Darnac^ <ift aufgc^cncf^t tuorDea. 
SBelc^ts auc5 in Dcni a(£enNizzachon,u6cr DieSCBorttGen.i.v.26. ^affct Un^ 
8?t£nf<l)enmac^m/gde^cet wiiD/ qUkq alfo fp6tfltc(> gcfdricfcen fte^et/ 
Y"i3io ■^:^^ ncN3 i^ 2Vm lamn pi =!< ;m yce'ca O'r:' nifyi Q'^cn a'-imx 
5»ni V2iS nityS rvn k^i p^ "nm nnsi ':« dt« nr3?;i 'jv'C'I 'J3 p^-" ii^k kih p 
^y B^-flfp'i i5<i3'i a^na »>^^i mxn nvx d'hW tsnai a'Mi prt m?y '^3 na^ oisn rri'y 
SpDJi 1DV xa'i-'oi -'jnity jcW ora ^^ iitj?N »f^ 'n-.tj^ -puvm ovrt n3" ox -idx'i ua 
1^ nos ix m^h -h rpai 'in *ni'itt"D pin-i 'in^rj? no^ '^ '^x ^D '^ip^ ppy tx nSwi 
Yn^e'j?i 'j'O' '^ ys'i'"-^ 'f m'y^ r''*2 x^ '3 nno cix n^TyS '^aityVyn^'paiys ax.-j 
:p^ys k'? o -pyy^ nny nrw p\x in*?'.; Da^ ift / 25te !EcQer (<jgen / C)a0 t»as 
VfoctNaafe.Da^ijl/ Ha^HUn^iWH^cn/ ^xDunbcbcute/ nemiid) ben 
X>(Xtcv ixnb bell Qo^n : TOet|< fif abcr baniit «b/ unb <;ntrootte / cs 
tjl t»a^r / TOJe bu fagcfl : IDer rater bat 3u bem Qo^n gefpreelxn/ 
mctn @o^ l^llff mic/ uttb Uflet una beybc ben tTJetifdjcn ma^cn : 
berSo^n aber iff uriv-^c^ocfanj get:7crni/unb ixitieintmVatcvtnd>t 
^elifen woUcn / bcswegcii ^at ber X'viter ben tnenjcl;en allein gc- 
tii<tdt)t/ o^ne ^ulff bee Qol^ns/wie (Gen.i.v.zyOgefcijrieben {tebet; 

Un&©Dtt f4?uf ten SKcnfc^in/ unb m*t/ uno \h fc^uffm u^n. f4+ g)egi.X()e«f&eg fnrt)g (f tm3 ubem^u m$ V. g at?ftd. 2?con>cgctt t^ ^er X)ater iibcr ben Qc^n jornig^ -roocbcn / unb ^at 
eefagt TOrtnn &er ^agfommct/&«0bumcincr^5ulffett>trfJvonnot^cti 
baben/ fo will id) bit and) ntd>t ^dffcn / glei^tric bu mtc ntc!>tgc* 
fcolfi^^a^. atlsnuiibeffelbenCag gcfommen/ imbberfelbe ttef?eini< 
netu«5 aaffgc^en^eti9«r&en/t)«tert>am«l)lfrniitbttterevBtjmm ge# 

- ftforicn/ (aue pc^i^ v.z. ) g^ein ©Dtt/ medv fdOttf trarum l)ait 
tu mic^ t>frlaffm I sa^arum btj! bu fern v>on mcinem Jg)et)I ic, 

unb t>at /julff von t^m: bc^c^rt- JDcc TD^tec abet ^ut ibni gcant* 
«pwrcr r alo tcb ron t>:r bcgc^rt ^«tte/ 6ag bumtc l^f Iffen fcltclf t>cn 
tncnfd)cn 5U mavi^eiv/ fei|| bu mtc unge^orfam getpefcn / un6 bifi 6cm 
.?y^rrnnr4>t3u^u{ffegcFommen/e8 b«t mid> aber nicine :j^ei.t>te cc< 
balten/ uhb ^ab'i^ibh ohm bid^ ^emadyt/ fo ^tlff i)ic rtud) feibecv 
bann ic^ trill btc ind>t ^eiffm. 3)lcff ^fcvtiD Die f>o5ntfil)cn SSJi rte Deg aJf ett 
Nizzathons^ Ubit Da^iduqnet auci; rec Rabbi Jfichiel, rag im (}eDac(?ren ^ul* 
tnuDficl}cnTraft-.tSunhedrin Koii io|.cok I. ui^fer 4i)*i?fGiiP3'2:fi'^cerfra' Dcti 
nj<;rt)e/olItTOub«cDen<gpnid> Pf 91.V.10. Unl) ffdie.^tagc ttJirb JU 
Ireiner J^mttn flife nflbcn/ gcrnqrwir^ $«^^ielSc<;^3dgc/&a0bu!ct-' 
l1en ©obn obec ilc^tjtijrgec ^abeii fcllcfr/ bee feine ©pci|e otfentltc^ 
tjcrbi-cniie / trie^.^fus ber t^as^vener / b€Q Rabbi Jiehoii. hd, bee Perachja 
Qobns / Jlcbrjungec gctban t>at : tfa DocI? &ec Rabbi NaihtaJi.. In fein«n 
Fiirl vo: be</ au^^&cm ioucl; 'EniekhammeJecB,ange5©Bemn 5a:ort<n/gun§ Dad 

«Jt*«»8nn8' 55BQ«! Sa^pEnige anbefanjlt/bff^ (3tlS t'«^ R'»^'^> Llppmnntrs SepKerNizza- 

»e<i«nwn(> cHon-numero 347; bCl^iJfl'CacttreprBen/rp t)Ot Bt'faj:}tcr Kabbi Lippnann n:cl;td 

— WbriTir anDc-fi Do.m;t \).^M•g€f^?L»t7 a|g tie^uDen 511 unrccrjcfren / tva^fieDcn €l)r.|lf n/ 
roann Oe^^esvibt^n -mjefocbrfn njcrixn/aiumortcn fell' n. fSQa^ er toorbuingf 
Dnt' man ntcff fonnt p'c.. JefthuamirDcmVocaliSagorfctire.bv'n/iinDunfkr 
J>cr)(at!i)utci)tjetlkua fanBern>iu»{)?n(;HR«f njer^e/Dnrmnen iff fen^lg eDcr 

*5^«r|kl1? JU finCen- 25cr OCubm^ i^^i^" Jefcfiuaifl ein Nomen proprium , obvr 

«ic?encr '^"iijfj'.vn:, unr reittntd^t mit c;ncm Ssegor.tvie let Rabbi Lippniann fdli&yf 
lid) wnyikr/ fwDecn rait.£ine.mZere 0«fc);rKfc<n/n)tei.Ghron.z.v. i t.lin^ 
E!V:e f^. v. i . ju fchcn i|L S)aji er aUc cortt). n&\t/tt)ic unftr^fSfu^'iii gf ttcn Dec 
jilv.tg'it Helttnaji'pcriaTfleflber/DctTctrDcr '^clmuD qe^cncf > r/ju Dcti ^cir«n Dcg- 
Kdbbi jehofcfia, Dc5 Pericbju igo^^v (jeichw f)aS57 Dontincn «ii&cf|"pnchrcc 
tt<ni ^'Ib'tm/ banner in bcfai^it" '^"4: numero ; ji. uQxo er |?iiK r«cMe5)?'D*; 
Btjntj cnftieeeithaf/ufKC 0!e?Siur« Dan.9.v.a4.. ^Ubimi^^C^m fcpf b 
S^flfaltimCUbfrttm^Oicrac.alfiJtC&reibef: nm-TO p'TrpTfiarm-: dji yir 
^r:^ DiN 2iTW33^s ^s•^pr^ ^^crr 'nyh 'r mu •h^y\• rrms). p yvirr- '2t 'D'S n'n: 
•BE».aa« '»- «i"S{{. n^ pip^y 'j'^. vivw cw 'l 3n'K i^i 'wi rmrS csSk ',-i n'^rt- »t^ 'D'3 n'riT^-ni^'O dicMwV 9c/ n"^ me^a omin irnt' D'rC' n'S Di;p-iin'Nlp3rt tdjiO' 
D':a' 'p uyoa inn no'p rv'jv 'r:':i omin- ^i^ Vn p -^tn D-,*?-pnec 'D'2 nSnir r>j:^^ 
:'nn£nD r,rvr\ =niTin D-np 'jS'JI o i3inD ^\no m sbn p nntr rasiR/-iS8Jfi-au&i 
bem (Capttel Cheiek ( id^ ijl/ aup tern u'Ifrtcn ^r.ritl-: te? ^ ivniuC!|cl:en-Tf;i-- 
ftais Sanhedrin) befattnt u«5H«r/i>a#'&erna5arencr (^agili/3*2iu« 
^bnitue)su ben Sciteti bes Rabbi Jehofcha, bee PerachjaSot)n8V gctve*-- 
fen/ unb ttn Vtcrbten3a^rbc8 2^«ntge0iinnai/ti3clcper2ne,i«nber gc* 
nennet TX>tcb/ zfz. 3at)i; nad? bcr t^rbauuuj bcs Ceinpele / unb 5coo» 
md) bet- i^rrcbaffunc^ ' f*«f '^3cir) (tcbot)ien trorbcn ; nat^ tt'dcJjcr Jeit 
cc ( Dec JaiiPicus ) ilebcii 3a^/ uttb ^iiie <5cmal;Uu ^^fiena jcbcti OatjiV 
fein Sot>n Munbas d>cr/ trel<ber auc^ Hyrtanas l^ctdet / ( ben -i^erobes 
tma*tuiibbrcygtgf?eti3a^r bcs 3^omtrd;cii B^tTfet^e Auerufti umgc*- 
hvadyt/) ad)t unb brcvf3tg3£ibr getcgteret/unbifl berrf!bige3ubciii 
Scitcn ber /^clcna getpxfeii. t£r folUbct in bcv 5cit be& ^ cntg& Arche- 
lai, bee iSn(Jcl6 ^erobie / unb in ben Seitfn ju!n ersftris gc|)?itd:cf TOor* 
ben fetn/ T»cld>C8 beynatje bunbert J4^r nacb bic(im gefdpcbcn (cyii- 
niugte. ^iefes al>er |H'ettct wibcv fid) feibjl/bann btc ^*elenauc^ bent: 
Ixontg.^crobes gelebct / rote tc^ erf l<iret ^<;be, Mbti tu\i& ijt btf ^^^^■ 
Lippmdnns btttu9\\d)c%\iSiad^t!ur(i) Da^ tocbergefienrc/Daescflcnbai Rabbi' 
lechiei bens.;bra*f rvocDen/ fartfamIkl)tt)iDcr!cflcf. 

?a3a^ DCD RaBbi SalmairZevis ieijcn-^eitfife ong f}et/taburc^ et U^fluv'^ft^^^^^^ 

tentrin/Daiun;ei'3€N nicf)t DcrjenrgrfepvCiJffen in teni^almuD geCacltni,n i^,r. 
n>irD / fo f«9sb Dicfdbe aUeBoirgatHs f . incr €r|)cbli(t)f tit / Dann tvofDcn crj;en ^'T^^J^ 
«Sen3Ci§ b.tr nt/b'annt cc beFca'tftiflcn ivrU/Dafi uhfcr^gN nldtbcc)Ciiiat f(W**«* *^"^ 
fijnncy Deif^n itn ,$:aItMUt)9}?i:lDuti9gfj'cl)icf)'t^n>fil miffccrBcimoflebcP Stan* 
flel:irJDcn3.itcn.r)ecoDi6gcbcbi'eiV)cn.rab«CiuDcn3«<t«ire>RabbiJieli6icha,. 

D{sPerachja@oI)ns/unDalfpn>o{)l ijo.^abrtooctuifermSSfugckbal^abi;;- 
fo )it )Q bcfannt, Cafe Die 3(uDen bug ^m ^^ianicnt feimnnen nid;t»ocg!Qub* 
bafft anne^men/ foiibccncor falfcfc balfcn/nncfluf Dim/ reag fucfe juDor p.H'^'i 
unb Z4I . au<5 Dcg 2tbQrbcncIe ^^Sud; M^jene jeaEufi,unD DcHi Abm ETni aii9C« 
fiibfet roecDen/ jbnnen^fiac jufebcn i|1/ and) QUfs Dem/ tva^ balD ou^ Dcm )3ua)' 
Maggcn AbraHamfoIget/audfubclicf) jutjtCJichnunietjn fijicDV seBtelolteCunm 
Dec RabbiSaJbianZevi DcmiJ^cucn^cftiinienf biwmntn mefjc ©iQubsn^ugfrtclr 
lcrl)ateR/a(^r«>n««i3vabbinen?bicre^f«3n nit{)[ f^IJ^/fon^fc^c^ tftim@e3intl)cil^ 

qan^,(5emi§/Dat'<cmitaHcnfetncnbepg.b;cj4>feii':Sett)iitfl?umc^n!crtga!i&er^i 
ge ru<^«t f)are/a(g nur DenSuDeiiUnttrctctt jugebcn/roag ft? t5en£ljcittcn/»o.nn? 
lie in etncDifputation mitit}nen Qtiatt)ir\ mogte^/juc^lr.ttvoctgcben (olieti: vr\p> 
t)at a^foDecfelbe IjKxnnt jcmeefgcntlidjc unD crnftlid;e9}?«pruns nid;t flnflcjei.--- 
git/ mn inmlm anbern Qitm n)«(?ninfeineni himin ^SucJjUinDcm jiu^ $4^ ^^^^- ^^^^^ UitntMm 3H» ^nt^umg V. OTapi tef. tiTcl;(!H^I)«naif / gci^iin bat/ Oannnen er 0!c( @a<|?en unwrfcftamtec aoeite ge* 
f'i!jgtmlSat/DereniS3iDcrrpi<(i?ocf)mcf)ral^ juwel behnti\t-; iviein Dislitn 
«^uc& l)in uni>n>ieD€j:Delfib.n fQ^\d)i^tw(i)tan Den^.ag gegeben tuerbcn. Su 
bcm iflj'a im»orbecgebeiit)en.aug BidcnDiabbinen Qiv.ucf&mh^}) cin>lefen rxxysf 

Dctl/DdtJ natli Dec QuD^n ^etrc/unftf -pepfaiD t)ag Rabbi Jehdfcha ben Perkhja 

Je^n'iing^cgcirtfm feiin/unD (ongDoi* Dc^ ^ontsg ^eroDtS 3«'[*;" gelebt 5fif>en 

foil /tWll^Cg and) Dec Rabbi Abraham ben David in ftinim^U^lm / V6d<i)tS 
Kabbalith (obcE Kubbolas )haraafdd g$nenn«t tttrl?/ fol. gz.coI.z.untCC Dcttl ^'i 
tclSich.ronclivreRdmi|cf)CCt/ flttttOeCUom ^aofecConftantino qlfo ff^CCibet: 

!rwvD'Ti'yir,-is-!?y3nNoin'^Daf5i!l/«gct)<itt>er C^vtjtcn Oefe^ 0efclt>rt€ben / 
unObrc)? ^unbect '^ci^v n^ic^CDcinSinffingji^tresOlaubcns/vermoije 
il;«c ^ec^nung/ abcp mci^valQ vicv lyunbcvt mb ^xcmt^iQ^a^v I n«(^ 
wrifetrctr Iset^nunj/i^trcn ^ottesbtenfl unb ^Kcltgjon anaetiomttu n $ 
bocau^iure!?cni0/Dagunrcc3SfWubeci2o.3al)cet?:cj}e!cbetf)Qbenfoll/aljf 
Die ^£)iftori'Dc^ncucn ^tOamcntg au^weifcf /wdc&f^auff&cg ^Da.c|)t(n Rabbi 
perachjageiten fotiimet. 

5^en jwcpf cir^ercci^ bcf rcffenb/bflcson im^fllmut) gefJc^ciebea (le§£t/bie* 
well D«cjcntg< 3$fus/&ciT:n Dec ^-almuD gcDcncf t/ ccp fci; gefteintget/ unb Dar* 
wacbaufecoencfct n>ort)cn/imferer arcc/ i^ccmoge t)«f?€fcan(}e(ion3/li!b«n&t9 
flUftSi'^cncf ct ivorCcn/ fo foil ja/ nad) 2lustvd^ Deg 5Sud}Um^ Toledoth jeichu, 
unftic^cplanS ju ^oD gcflcinfgct/unb barnarf) ccfi aiiffeebencf et ft^ »orDcn/n)ie 
tin »ocba-0cheuDc oufeben fo^^eiKgintiMinirff red Rabbijechielsgearrfn^ortet i|K 
^a^binDn'«en/»jecDten//un?ften/fccbticnunD|lebcnDen':<3cn5Ci0anfie* 
)f)cf/&amti ec bcbaurtenmH /DaHunfcc3£fu^nict)t»crf!cinD«imcrBenFoniK/ 
DiCltCllDj^£)iRoci&cg^:)?t•lIen i^.jlam tit^Dargcfivn tlccitct/folRia jvE't'rtiiann 
bctvugt/Da^Die^ubin ntcf)tauf Dug 0^eu.'Q:eframenr baltcn/n^ie foltcn fte bann 
ecn 

unD24L an.aJiiO(lcncn 5HJ6i-ten \\\ fel)en ifl. SK?<u tvotfc rann gloubtn / Da^ 
C£! Dem Rubbi Salman Zevi cu) tcc!:(<i: v£rn(igciretcn fet;/ Da^ DUfe 5ScJKi}e iwc 
tunfcig unO \xci.^i\^ von ten SuDcng^-fjalten roetpcn foltcn ? 

ST^cv acfete '•:35.trci|; ift cuct-tonf «necSBid;tig!cit/ tveil bcc tm ^almubi* 
fclienTra<?tat Sanheo'rin fol.fi?- col. I . gcDac^tcJ^Siu^ ju £ui), in clr.w^tabt/bie 
p!To9cl}ejf:n baf/0«r!(ifii9«tunD auftigeb<ncrvt/ unjetec cbeciu 3erufalcm 
gvfangen unb ix\^\ii trot&cn/ Da^ es^ notbir enri.g i»o ^erfcncn gcivefcn f«pn 
jnul^'Ji. S" ^'"i angejogencn ^alnniDifcbcn Ort tt?fcb gcmclbvt / X^Oi'^ eincc / 
^et'^Mffv'»<9 3*^'^'^^*"^""^f''^'"'^^^^^'^'''*^^'it/t()c Da^ ^<fig^t gifAtj* Ch in 5f m Zaimiii unfcre ^el){an^^ ^)?d^^ng gt\d^(1)^\ 347 retunbgefrcini'ser vcs>tten ; un& fol5«f fucauff : T'V^-,r^Mi^r^^^)^2 hv^d \2h icy ;:^i 

iS» mirr p dim ^j?3 k%-1£. 9>'n «ii;D ^y3 K-cn 2^ -ck xirl st':: p ?<*cd p hDia 

■'. nfj':p tsnnUD xfin^ciED "tcai^ 'xin ej'-i^'i ts^ts^ onc! v.\v stjd irzx ss'x Ei^.g ift '/ 

t>en (bftcy^2lbcnb auffgctjencf et. ^iv Studn^c-tin tft ^eo P^iniim et^l;n* 

■ jDeirRatCJiyscIa^atgcfagt/ta^ibertnflim Stad3,&er fie ftbcv hefcl:lafi 
fen ^t / p4n5ira ge^d(|cn ^cbe / ter xllann abet p*:pu8 6cr Bcbn Jc- 
'Ijuda ^etoefett fey. tTlan mugrtbcr fagen/^a^ (cine niuttctStiuli! jiel^etf* 
fen^ibeuHb&tefCHtgern^vwgetrcfen fcy/vDcldicbsnVTcibci-n i)ic>V''^t 
gcf!0cl>t£n l}at/xvu man ir\?uw^adhi ju (agcii pfTeget : Sie ift »*ni^vcm 
•tnami <»bgexpl4)en. S)!«M f«i;n^ i>'i' tJC<0L;c Dee'-^clniiDe". ^"iuii roiit iiti* 
ftc^cplanD S'S'^'^ »onten 3ut^«"t>tt Stada^cbn/trte fiu«|) t«g '^JflnMri^ 

n>i4;enfci)/Dei5VT)<genftcStada^e;jfe/tiij2e{vfn in tfn jtt>et;teii ^apir«I pgina 
:io6',uti& I jja'rt¥icf.ntt)or5cn/ ^cif>€ro«llroiJl^cfpl\■d;Iitl; folQH / co^ sr Coi** 

fcurcf) ocrftflnben ivecDc. S'a^ flbcr im ^i:o(mut fK'I}Cf/ cr i'«i; ju Lnd gefteintgcf/ 

ijn& Dat nac(? ouffgcljenff et tvor&cn / |b (}fl(re icf) batfur / Dcp clUlrc^<r mit glc:0 
••lag-5^e«LuQ)3Di:3«i«'f'iltmf)mem9c|'ifi^cttvo!;i)«n urn bic @acl;e &uncf'cl ju 
■,nia(t«n/ r>«ntitmannic()rn?itfcnfoHe/t)vi^ c^flcgen urfcni .^eijlani) gcuupiit 

f.•t;/o^cr aher fan e^ itmn \ii)»/ta^ mOvi m^ivjtfQkmQini\wml<i:a fluc^ 

3)cr ncutiDti^ciucifi ifr/ fciJji ^ti ^-afmuDifdcn S^fu Q3afcr ^^ff}jug t <e 

• ^c5njebiidj,ter^»nd^^(;rtrQH(jrobcr/Bei'tii(Jg€ti«0(jtflngc{ti/3crp[)SC* 

i ^ct|]in/i{]auc^ n"c{>t^4U ad)tin/tam wie ;'chon 0ebia(t>J/ Die ^utun Dcni (geatige^ 

Itonic^tglflub^n/unDcHibt'fl^felbeni^itmit €cnOflf'5i«I)«n. <^&\d)wbctau<^ 

. tccRabbi Abraham Perizof in Dem ^9. Sflpidi fcfncd 35uc[;^ Waggcn i^braham 

a(fo : DiSBpDv^ D'j2c vn ;cnni«3 ^a^ ljt/5tit felbigen ^eit ip 3ofcpl) mil: 
tern 5unat)meii papus gcncnnet «?or&en. SCcnn nun fold?cf^ mabr if/ 
fo n.>icD Darcurd; cine ^p«c,on beDcufet/ unD fefflct C(j ni(f;t/Da^ jRJcen ©Jcnfc^o 

■ tact!urc[>t)€i;|icntcntt>ecDcn. 

2>crj<b«n&e?Bcn3Ci§iflaudf;fcctfif«fd?cn @c^fa3^/Bfl^n^G§ tinfer 5^' 

. Jut / nocb Dct Sutfn i!«|)i^/ eincn gebocfencn^tein fluffgcrftbfff / unt)ful> 

t)ar»oc (?cbi5cfef babcn foil / if} fcbon oben pagina i f 3. unt 1 86« citviefjn r 01' 

Nn. sasic bat tjucfc ttv Ratbi Salman Zevi fcgcn f onn«n / ta^ in Den 3tibf" 

fcben ^ucbern ni(bf^ »cnr<n ^'cfcbicbten 5^fu flthcta bccb Co,5 l-<rf}ucl'f« 

fn(ler>5^ii<tfein Maafe TalmCoDcrToluiOtrffcNfJfcnOcn toledtitb j^fc^a 

flcncnnft WfD/ untec D<n Su&cn fo tcFant ifl'/ Da* c&e bcF«|>rre ^<uc<n 
jeDerjdt Dorson gcnu.g ju faj^cn gc»u|I/ef)f«^ iinf«r ten €bri|l(n ifT ueft* 
m mtm l ^nUtt 5^'Hct<r niv()c / in wat^^n pon (^^ilfio Idjierdrb^ i 90 ^t^'J-Xt^timt^trttU ^ttn ^nUnt^nmiV. ggpftef. 

S>ini7g?r4)ri€ben wcrDcn/ ju flcfc^meigen. ©oltc Dunn Dec Rabbi Salman aU 
Hm nktr^ Dvic»on^ct)ioct/oDecD€C9(eic(j«n35uct>ci; nic?>tgek|en^Qben? ©e* 

-jjrtH.bM Ge- 5gj^g Da^/entgeanbelan^et/ mag 0<c Rabbi Geda'iji in feintm angejogc* 

SSS"* n«t] 05 lid; Schdircheleth hakabbala fcbrcifc«r/Dfl§ unfecSsJiug ntcbt Derfelt c fco/ 

3iiDeni«d&w tt>e({&«r Dc^ Rabbi jehdfchd.De^ Periclija (goljng/^el^cjiunsccgtmcjcn f<i;n foil/ 

«c«c6«t- i^ gijjubc icft / Qa$ tcte ttr^lid) a\io^im<i)nt babe / unD gwijilicb toon rljm tau 

loot fep g?b'ifi«n WDrDcn/;&flf <« ein an&eccc gemefen feo: abcc Diefeffifl eiiw 

^qcbe/roclo^c untcc Den 3uDcn gac feftcn ^uf.aDen i{^/unD irtrD Dcrfctbe niit fei* 

ncmiSuti) Dicfet imDanDaer Ucfadien megen/tD.rl ec emi.()e@a(tengefd;riebe« 

l)ar/n)c(d;e t)OC Bu Sbrt'tlen fepnD/con feiren ©laubcn^.-Oeroffen /fe^r trcHig/ 

0Dern)i>l}( 9fli:nl(t)tg'geac&ter/n)ieict)|"eib{ten offt tjon Den 3^Den geboct babe/ 

twclcbemicb Dacbepberfcbtetha^en/ Da^er nodj Den bepDen ei'|hn ^uc[;f?aben 

bcs^itclg feineg >:Sik^^ Scha'lfcheleth hdkabbala , nemh4> Duc4 Die^ud;ftcibcit 

Sciiin oDeC Sci'i.unD He ODcr.H .^narippy Schakran.haggadol , Da^ tff/.&er gtroflc 

^littitcr genennct n>i:rDe. 
^S«ttem9^e' g^ mqg QbecDcrfdbe gtfcfecicbcnbabcn/tva^er Jtia /foi|T iiur jugemtf/ 
Kuffi"'^'^^^"'-'*^*" i:n;J(i(muDgcD.id;tcn3erum unfec^ei;lan& ttajlanDcn tverDe/ 
im 5:ainiti&g«nj:l(^e^ Dabet banDgreijflic^ ijl/ twirunferec unD Dec im ^almuD ^mtlUtl in 
^^\'^^^^^'^"^mkn(^tudin3(infi miff cine S23ciftbvfd;ricbctuu«rDen. 5)ami 
tt«ce. " jgrjtti(iit)icDDci:im^afm>iDi)cDad;te3elugirJefc!ju,obneDcn$SueJ» 

•flabenAjin .unOni^jnu^jefc+iuagcnciinet/njiclnDefn '^qImuMT4>en Tradat 

Sanhddnnfol.49.col.i. jtt>t'pmnl)l9*.Urn*VicD: Qud) in Dcm Tradat Pefadiim 

foj, z f . col. I. in Deni Tofeph6thiu finDf n rfi / mei($er ^^abnie fDnflen m f emcm 
^ehrdtfcb^n ^"i cintgem anDecn 9??crfd;en gegeb.'n tvirD. Unfer^e»;!onD 
abet:roicD;u.icin<c?Serd)impfuncyiw" JeichuuiiD nicbt Jefchu'a yiu-^ 9(.\)ii\\inf 
.iDie oben pagina 6^. t|] angrjcigetTOorDen. 

'gnjet)t^n0 n? cD Der ^a!nuiDifcl?c3cfu{? 'ivijn rr jefcbn hapnozeri , D. f. 
3^fu6 bet ncjsareitcc geuennct/tric imTradat Sanhedrin fol.103.col. i.unD ' 
fol. 1 23. col. 4. UliD im Tra(?iat Avtida fara fol. 1 7. col. i. jlrei; nicl>' / ""tc aud>itn 
TradjtSchibbathrol. lo^.coi. i.in Dem'$:cj:f /unCtlJ Cell Torephoth Qifil)in 
tDecDen fun. <£c mirD Ct aucb im Tr^c^ a Sdta fol. 47. col. i. nyyn Hannozeri , 

Da^ ift/ bet trCd^tcmv gehf i)fci?. Ui-fec ^jjlatiD ober mirO nicbt flUcin »on 
Den3uDcn jefchu hannozeri , anD i^annozcri ge; e ,n<t/ miclnsiclcnOrcn In 
Dem twibcrgcbeuDen i^tnctDet rrocren / [OnDecn aud$ in Demn.ucn ^ciiamcnf 

Matth. U.V.J uUnDVIarc. I. v. Z4. umD I p. v. 47. TOie flUC^ :l(.r,6.^^(ue t>0O 

«)^aiarctb / unD Matth. 2. v. 2 3. Det IJ^ajacencr gcbtiffcn. 

©attend tpirD Dec '^a!tnuD.|cbe3«M ^^° P^^" Stada,Da^tf!/bcc 

.J^tadaSo^n/ UllD «TT» p Ben Pandira, &al ifl/ t>er8o^nl)C6 Pandira ge« - 

mnmtf Ob ^et: Xalmvit UBfa'g |^et )Ianb^ mibm^ gef>^ft)e> 249 

inentKt/ mt im tndu Sa«hedriofol.67. col. i. unD Schabbath foJ. 104,00!. t. 

juf^eniti. Unr;r>&ei)lant>.ibecn)irD»on&cn3yDenatrogt'h«tffvn/tt3'eDbi'n 
in fim imt}ttn €apife( / v^^'na 1 3 j. an;gi.'jeiqctti!. ©omirDouchbotiDcm 

?Ral)mcn Ben Pai>dira in txin Tracftat Avoda sin fol. 85- col. i. in ^i$ KabW Av 

fdiers 2iu£!k3ung gclcfen/ D<i|? Dcg Rabbi ^(n;acle (gcj^tvcilec @dr.i »oi! cincc 
^ct)langen .gefciljeu reerDcn/unD fi>[^iicr tarau f.-mttr: wv^nS rrjso idd v^h apy^ «» 
^ " J Wo'i" 'J"> Win «Si «m:i£ p nr W taa ifv iDa f am 3<icob/5er wm jDoc^'Se- 
, jchanja ^cc wav I \\)XK \\w rTa^tttcn jj^^fu/ 5e6 Pundira Qc^ns/ 511 ^tleir/ 
.&cr Rabbi liinaeiabcvtwtesi^mmdjtjugclaflrcn. ^Jun f)ab»:n Die l)etl:ge 
Slpojlcl in Dcm ^nfjmcn S^lugFojf.- 5IBunocr gwban/tvic Marc.i6.v.i7. L«<i. 
JO.V.I7. Aft. J. V, 6.7. unD 4.V. 10, un&Rom,i5. V. la. i^.jultfcnift; un& 
jfi t<c Sacob m KpotM gcwcft-n / »o» n)dct>em tm ^(ilmuDirc()jnTradtat a- 

vdda said fol. 17. col. i. &cr Rabbi Akkira fllfo ceDct : pl^ l^HD \T\T nnN oys 
; 'wi IDS' K'J35 TBD v*' jpyi nvTon IS" 'To^no im «nsvci ^Tisrir ^ir |v9yn &(ig i)t / 
2T<4> bi" etnttjal>I miff den ob£cn tHariftmStpporengcgangcri/ iin5> 
j^abebvifdb|Uuicu5>ccilct>cjnnset ^^^fu i)€s najawnetrs gcftni&eii/ 
tucldjec 'Jacob/ 6er tnannvom£)oi-ffSeclianja gcl^ctfjicn. Q}cnnjcm foi^ 
icDanncer'DJatimeBenpjndira, ol^ t)on uiiffcr;m3^^Ui«cftmiD«nn)Ci;D«a 
foancn. 

23ierMfn^ t\>irt) ted ^^almuDlfcbf n ^gfu 9}?utf«c«D?aria g<!iKnnct/ mcie 

tXtl Traclat Schabbath (o&CC Schibbas ) fol, 104. col, 2. unb Chagigafol.4, 

col.i. g^efcn »icOy unDftehttin&cmle^tcnOit/ t)flgbie9?;ariaT)om€ngc| 
.t>c^i^eDcf?5<»b-'S^5£"')lct«>efJ>«n(blI<n; tarukctn D^nTofephotfa (dChuXo- 
fepbQsju|x>gef4?riebcnifi: hv «*; wrn n^n -ya rraa s^fj s^ijo intsi snaiy \sr< 
: .-uira sjn\sT3 yiSs Dd9i|t/5Dicfc8\1C»ec(Jmtt&crtTi«d«/t»elcbc6eriVr'ei; 
bcm {>te /jaate ctefl«4>tcn/ i>At (ic^ juv Seit t>c6 3tt>ev ^h ^^esnpf Is ^ugc-- 
tpagcji/unb tfl 6te(e X(Sxtu\ i)C8 N. N. tTiuttcr getccfe?i/tpic in Urn Tra- 

(ftat Schabbath C foi. 104. col. r, ) $« fin&en i{?. ^iUll t^UJ D-C ^^J^Utttl un}<C<J 

.5)€i)iatiD^ 9^Jaria g«l^ci|Ten* 

Sunflftf nd ivtrt) t}sn Dcm ^a(mu^i^d}cn3(5fiJ ncfc^ri«bon/&a^ er cinMam- 

feroDci:^ur.n»tfce>l)fig«1?.fen f^^/ trieim Tradai Schabbatli fbl. 104. col. j. 
in bsm Commentario &€i< Rabbi Salomons Jarcbi JH finfeinift. Unfer ^^^it^la^i) 

<»beri«ict>bonp«nlathc[)ofltcn3uDenG{fogencnn<t/ OiWOkDmixtnitrvptcB 
€opif<f i>agina 10^. BtiD 107. benjitfett ift. 

^(tlifngnjitDBonP«m^alwuDif(&«n3(Sfu3<lcren/ taf? <r ingqt^pttti 
iouberi! gel.cnef/ Hn& Di<.3Qubec€pD(jraug.a«bracbf/ m^ n4ict>5ebenlr««felblge 

gefriebtnbubc/ roi^ Itn Trad^t Schabbath fol. 104. col. 2. unD Banhedrln fbl. 

4j,col, I. unO fol. f07.col. 2, ill lef<;ni|l. 2>ie3wl>eriQbei;fc()t«ib«nlaf}erli(fe Mn un|«rm ^«t?(on&/ j>a^ec folate gttt}an ^ube / tt)i«m DemDrUUn eopitti 
pig. ifi. unb 1 8 r. ill 6:ric|tct tro^:^en. 

©teknben^tsirD wnoem ^^almubirt^enSSrugcmef^'t/ ba^ ctdnm 
gtbaOititu @feiB auffjjcrtctjm / doc Dcmfclbcn get) g^bucf tt / unC il)m obgottiV 
rcj;jn .ptv nff r (eiftet/ aud; D.e I'iutetion ^Cff abbenDig.gcmucbr unottcrfuf)* 

ret Jbe/mie im Traftat Schabbath fol.io4. col.z.imD Sota foi. 47. col. i . QcvuU 

^l^^' 3><<^oftloie5u0«iiabergvbeii »or/ unfcc^eplcnDl^ube mitctrum 
gebatf enen @tan fott^t Sibgdtfetep bc^jdngen / unD Dte s9?cn}cj)<;n oon ©Ort 
aomcrt^iQ v)e.nfl4>f/ *»»« ob<n m 0cm Diftten €(jpire( p»g. 15 1. 1 f j. unD i X6. be* 
HMtJien morOf n. 

§li^tcn^.vfrtJ gefagf/ baP ber ^atmubifc^e ^gfu^fiDiucilliu fobcge* 

ffcmi.(ra/ u.io barnocJ) iiufg.^encfet tvorten/ wie fm Trddat Sanhedrin fol. 67. 

col.i.3elc{>. <tt»icb.3n Dem'SuvtitinToJedml] jefchuaiermirb »on unfi-rm 

fwia.ij.mcrDef/ba^<recrtfid)fjijjutoDegc|kiii!g€f/ unb barnacfcerp ttufffl<* 

pcncrcl>o!>ioen/n>'<olicnpagina i79.an()e5etgct trorben. 

^ 9^i?iint>tf n^ tvicc »om %uitmjb.T<**;n S^fu flefi>rfebcn/bo§ tr auf ben 

OttiC^SbCiVC fCi}uwfdif}ini!tct noittn/tvmm Tradat Sanbedrin fot.43.coU r, 

S<U.>c<fnKcD. Unfa-^«p:auba''erJ|lau|TbtnO|}er'2Jbcno nccreueisct wor^ 
oen/ itMnDctH^Jcucn^cjIoaKm M«tli.z6.v.i.&c. Lnc.zz^v.i.&c. unD 
Joh. ij.v.i.jupnOenjf?* gnblic^ 

SftjnibmSiriibtonDem^afmubifc^cnSgru.gi'^gf/ ba§ crfnbtr^6r» 
knimft Dcnben^^otbiJ priRjg«tr<cDt;/tt)Uin&cmTrj(ftd(Gittinfol. yy.col.i. 
8«in:ic«f n)ir^, .^crutj^fffc^ub^H abcr gcben J)or/Da§ unfcE ^i^lanb alfo in 
&.:r ^oJfcaarJraffef foerbtV n?ie cben in bem siecbccn ^Iffpifci/ p^ig. 20 1. cr»w« 
feriivorbe.'n SOBern^oUfnmi in '^efrac^fungaae^Ctcfe^/bacsoccalun/ bap 
«in«nbecer/ al^unfer SSiW/ in bem'i^alniub cerjlcinbcn tverbs 2 

*«w<«jur 5)att^rtman<»^<r^0{c mel}i-llrr^cbc(jabeiiig!au' en/ tcr^ adcjJ/ wad in? 

pnurWrJ ***^'""^ *''^" S'Sfu gefiKibcn njk-p / ronunferm^cptonD gefagf ftp/ fo roiD ic& 

ntJmrJi>lnrt>f>I«ba^Ctl;3<aitJ€lg^.n/ VOQS tit Rabbi AbrahartiJ'erizolJn fcinem mcbrge? 

PSwtfrr^"'^ '" "^"^^ Mag-sreR Abraham, in ber.i f?. (Japif. rn:»ontt)cufauff'fi,9 furei* 
•ed». i'ct/ tjttuo beljk-ibcn ^C^rre alio laiiten ; ^a wim?^ fuvfa iSa^jm nurasrr d^n rum 
jrS'j p« onncxD oy onoa «nnr nn ^? -nc^ra D'rctcn ^"n ncxsa njniv no 
To7."Q ^"t M,''2;r^ Tsn^n ir» Kin •ujvr^a onvu o'Kipi nipw D»T2nn D'a^is^r ni '3 mnn 
t>33B' D^v-^T Do^D ni3^n3T rciivn ni3''n3 9"i os'im nar tc3 yir-. tow rm wnt 
rriyi^n jn p ^ ta"c' wwe pip cm pjn nD'n;n:TD3 acv iV K^tr sti-cj k^ nc^rvx 
^''BV- yy rtoT? •tn1^f pipi own .tt cn^by "c::™?: D'^»j?cf 'm .nrorn epoa j-v cpirvV 

B[*^^ D*;:np,Tjrr Sir 'c^iyn" wnrn sirr p 'a nnsj wico nito' «js3 ^ nyu 
aosra i\arS Kim Brm'tavnjp n^mpi to« ^-i itw'np wat Q'Ttnci. -wut D^'-Diyrrr »5> -Kwo 'vmf DT'TB 'J3 p"!Ba UTfo TiD^Mi -w'tij ♦S t^v iw n'W 3iro p'^j pxai 
rm o oiDK o9iyS nw dv ^Kyott'' m nm^ I'^tk 'JBf» pTsa now pi msoriynD rn 
T»« rm p ^y -losof T«n dvi tnnn«^ ':ii P'tn ^»S o^ty 'j tj'un oy nnSi rww^ lo^ 
-'TYiw "tV DV f"? envu njqjj roam rwt o Tiarui •oSi/' dtov nnSi nwSinyn "fff 
Oil p ^y run 'm tras nro o'TXii J»np ov v -^a rroT td» b.t^ o amo |v9j px3 pi 
pTiai 'nnit iditojw ^y otvij o'snpj cm ,tid^3 Jirott' io3 ^Tfun iV td«? o trma 
isW r-6ru TTDsn aiya '3 rrhx 1W3 mn pi noBn 3^ya Ti^ra iV o nox pin itMi 
JBTiea p on^n ^y t^i i'td'" oy ^3* ^""^" cj-np thn n^'^ '3 nap cn'ra rDnwflV 
,03T33 f '1 njiyn nToy oWj< roiPtM i^ xroi hy\ lai son |»m aw ttin dh^ tcni Sinif' 
e]iD ty Drr^^K oovnim cT'Dnm , ■pn rrnyn n'«ny o'wn -nsryj npiSno n^JW «^ 
O'NJiv on V npi^no Syi rwo nm« d'«^ ^^hvDc nnm iro'sja nJ1o^f nrrn c"W aiyon 
»3 Danos ■^^ nnv d'kti b'Jiivi naii -r^yp^n^ tei3 P'fno oto tn* ^3 o iS« r-w i^k 
hs*W n3 p e'vip '3 'nans -03i -fcn «^tt two t"Ty tr^x ^snv :^'x nofln any 'a^ 
by nt irp^w tsn vrfv:io f jya ta •yon itfji nvo .nnjon junpo «««' irmpim n:/?^ 
«B^ o'wn ip-:v TO ta "BWJn dk '3 D<'?3it3 Dj'K ■o"onni D»n 0^^310 o'Ji'W , n 
neai p-iD3 ^"t x'3i '|i^J t«Q -I3UV 1D3 Vatsn ifij S3 nra |Mn' iS'atsws 1 V '3 nruiDBt 
im «r n6i -tdVi «t iii3T iS yn^v h3 SpDr6 wv iV ov 'd v:isS no' man '3 j'-m 
aval nm "Wa p.ia "pci 'is S3W dti 'Syao teirm hoo noBrtorp crjyno anr on'Taia 
■r3nvJiKD\y''T!pa'e'n i^x D\npn nytt^ im«a nn'n wSn '3 wa 'to nycra ten -on'jjTn 
-TmtSjy 103 ti'ta -r^ffo Bm ov 'o tcSxi'n jA '3 nrh vsws pi -'o 103 S"n o trra 
■onp mjynnS o'tanpo on p Srar ■^'unyv las -nawn w tx tur O'^-'iy -nrfsn 
■or 'o royru iV "-a onnijw cn'Jtt'S if^wt inav rm , niyia\&- 't naan 
oni -canSiaisrv i''* n':axf> nicN nn« D'hSk p ck Tpvn icxi SuxS ajm 
uv 8«vn 01' 'ea irf t« 'O' '1 ijia D'D' 'i .ot 'o otip nuynnS ira'ipo on 'a Vion 
i'aa DVI .r-uym ccm iV o 'Viav ttj evon* ovw ia crjyno j'«r True 
|nsai pSn pTsa a"ai .Ssmt'' rw mm n'oai r^r'air hy nrnriS ^itj f y 'a S"w lawn 
rm aiat ^ya maa rreny Trrw v^ tryym vn iV' '3 aina \v^> pxa pi .nBnir nSjy 
iV '3 trioiKijm'pi ir^i'a rmrrn p npi^ rifsfij 'a p'^j^pxa aina pi •t^iv'a"! "ame 
tnpon noa irin iV nrn war I'ryci ns\v \'!!t cnns onvpi i\y itren n-n m* 
K? IS TTffo Ttmx tw DiDTtia uS -tiDs iJTSi pi^yfi 'nta iy o'-nrrn iS itok to^v x'va 
wy- »3x DW rwiy 'JWf ovyon u«D«n kS oaS -cix ^sv rra ciS lotn 1 V a^rm 
*Vip D'ywir -:!« 'jsvd tinw |-x» "eS trnsittD onx ;'xi , crests carx crwSaK '^ 
♦jtn TO anis inu' vfn oViyS nrtasn «^ D^nw D"n ovh irw-JsvTiKiaS'iomKTao 'w. 
onS "on trjaxa vw» oinS wi 1^ msn lycvrai -iV nsi jxa Ty unw imt aeoi- 
list pK C'aiBn yvym hy imanifn , ^ama ah 'n-jon caio D'cyo noai 'iiSpon nta^ 
auia kShi iV -yvn -m** pxy «i^ni «ik ruw ovn Si^'n f^ \r\ ^n1x o'Spw 
WTpw 'D trrhx cmp nrn -dt unS tdw tt* on wn -onx cr^a "mctt 'a< t=»;rmna 
'Sj pxa aina ]Ka Ty -cnSje p jrsw lOKVa cvn^Snoxint'D'-'CixonxEj^iyair^iajCT 
mow vm imTMi nwpi o'jtap SinrD nain iS ixy c^riT^ iV o;awa.o aina pi X' >sini O'nSj* p (fin, nnu dk tids ^ij (ma-r i^ law rvv? S«nw ti BJ3i*M {»■ w nj>'w*:!t 
pnartynp wi d«db' 'jayi wt Sisn i'O'^ yv" dIk p -a d3^ "»oiK'xsnD.N3> laixonixi'tfn 
nn'D 3"n ,Tn nw it»if>'s lov rrrw -lO'p hv Tpon Sk a'TD>N rn '3 av Dins ;3i n:a Sitj 
pa o b"; naiS o'D'sdo on ni"i- j^-ffm'y vnil nt- ^iri tcaSs p tm^v tcisc minn ^s^^ 
^sh o B^ifs ©nar nra ^bsp 'S ^y e^sn -la fcxn^ ^{<ne"^ ?v9a n'rtc 1iTi:i n'toi ri'aa, 
rrnaya ^Nnx/'o ^a^^ nytsm n^ mnnijTn n:3^ e^pt^ is^jc m^x icyj; wy s>t'5 S"t nst 
Toij« n».-w 8^K Di^a nto ia?j >6 p'Sa picai nsny n^ay pnsai p^n p-ea "ta;jr wa tj^^ipno 
•can^-cn '&^ i^'£» nnn^ fj(nw' in«T i^'y^ nnan 'J£d mpo h:>p ienha p, rrrw is:i-y Sy 
«^ onyT irm onaiu ^h yy/n ^»iT£J' pya vWi awa ^^"'> n^yrr WBtiS* ncx ppun pissai 
a^ina iTan s^tv 'o o >V ■>s»\s? do^ awa NiTa: pT ^yynaavjuDnay.iiin^ttJnm 
•DiTjS tnrr a"n ntM'»y vi?sinp'C'''C» ^ pirr nwyS wn 3."n npn. vbs nos'W 'rai- tast/O »« 
imD'3a'rirT5iynn\vaTrenay'Z'w:Tia?vn«^rr:»a 'a a'c-'TO- no a^rnn i:n sin ncaiW pr 
ara nan a'cann o rwT ntci •nrsriT SKii-a fvTi xm omya ■<ffy c^xi tnciaa wi^ax'T na 
Dm vnm o^iai 'T^run i"o-'^ vn oTc^rv 'n 'a noK pn ico: p-sa> -D-'iirun imx onaiy?? 
p'^j p.\ ana aio -rn* '-?3b? 'iso u^J'^'ji-wN wy oao 'ia o- nrrw ipSn ''a* a"' -h ud 
vc'js^ Dnm cniSs? laiSa tnf'iti'cisN aisip tvsch w^ ly inr^ ny;? vnmn "waa 
3"uia >s*i'.'2j ;av o-i? ixi-ir vaa t^'s'' n'' 9y unro o^-.a rmnv':ia TiJ'ifpj "nc on-i- T,:D^ra 
SDJv9a pxa vra'vi naio cu o nn'^r D'snas' n^p oy b^dd sin pi unni vto^t 'a ai^ 
em ^-anain n-isch naiaa os nnau? vso BvX 'irs'v orpya n'vtian ti"i b'-dt.t (»3a rvaaon ;?Jt 
nvnS -i>>'y nn-fix cnS n-a nnxi -^pttiv waa nn onpsmsi nmex on^ n-aa iSn '2 snraix 
j\N ^as n"i'cn -(Sd ^y ■»&>« picEnm-'an? nosT- , ^sitt"a hvnr; nv^'S -po rnwc^a 
•Dnbn n<3 'S" p "m Nim onS rraa i^iw >,t!s Ss^ ijn;o Nimy «^n cn^ o'aa -hMv inix 
'teJj' 7x now Vc?' ^y Kfi -c'cnp d-q'd stt onpo ins'^np D-pe v*m.vvioi nD«:i;'- vw 
inpem -oy V©' ny 9y rcaoo nvx 'en Sai -d v^j-i'd en namx W^r' "^y^i^icn'nNinv 
licai omo loc^ ppht anb n'aa pinn- ova i^u n^-irn '^Da' nii^ mca ktw '« maea 
K^i oruo vyi> rvn a'n i^u ja-inn c-Rp iV' 'a onnaT imo svini^anmxrii j'^iy^yi ^rrm 
fiCD ^3« WT^ npra tTBTtJ »^ 9";n '-iaia ^ast .Sjntt" Ta nocj ^ax p^iySyv j'nn ims^i 
5inav iba tSu my: oipfaair ly'Sa nVw avo pT 'on^ fi^an iV' «^i nyiimVimjnp* 
6'TVco aina-i' ntic ma anpsnor onvraS >£;» nn-ia inc 'osd o Dnaisiiy ^q^'vt' mnna 
l^«-i\:r lyj 'a nosjy piocn n^iw mv:\y loa tssj ^«-)«" ^y ritn picew s'ys'i 'W^ 'f«<ip 
6B'Y nnivan rrn o 9V naia a=T «■"' Ss» -'jnayn- na n»e f6^ mina ain> pt -viaawa 
^•r7J |1K3 ncaiar irsa aiaj Sya niaa wiy htv Wc?» D':y-,t3 "pto* vai^iys w\t'y^ no^ 
p jf^m D'can'' niy^s S on^ yx -nr.an p-ea nosv nw- raa B'oan^ Kyo:r wsira 
f!Kn -tcjo? caoD m nm -rw mr** i^ vex vwa ^yr tfeiS'-a cnvso D'cra KinnaiOD 
By D'TvoS ^^n I'c '3 n"B3 vrasw noS nv D'arnv snvo^ WiVaa '«tT -enaT '« p'Sj 
a-nu 'jn .Sy\B rx'rt aiat Sya naa r)i»"a 'T-9va* v^* "9yts-i» noa 'a?j •13^ htitb p ys'W' 
BU^e* p-Vi pjcv toSjia -^xvari iV' kv»sj n-x-); vf>y newv-i? witsa p wv -"W ^m« nuiv 
fi'-ra «^tt* "B Sy ryji oiy: «6t9 d*i."3 «"n «Tt30 rs |n fi^a ;i-n'ta yaie» pTS3 pi -no* 
rs3D rtnjjnV'tt' 9^' ira« w'^?' px; WJt. ^a«- -nriine '« p-ca thj^d* rnw cvi si'isp- WSX1 D'a«'N*i D'si-vi 'C'i ':«^ n'3 ir:-!i nfl'n rm , -:ne ni 'O'^ 31 rrn \im ST^-o^a ^:- 
ojv D'tt^sn nyc* nVSw ts^^ nin'i N>t'J a^A 'b r,m iwc^on'tin inx du»3 D>tt^: 3 is-^- 

VttM! pi -nna snbn9 jn'^iy cii^H 6tt'3 iiw vmi' 'jA roinpn %y n-»!in n-f^^T «"'"^ 
* «ypy S ia-3 h'H- rrn-T p cJta '3 Tbf^rh s^-^f i^")n- -"n^^r p- di5& w^ n'n bjitsn'S _^ t 
•4DV iJSB* rrri rem '3' p'S'j pw d'haisf arti" -tirD' ^HKn is rrrnnx -^Mi ptntr p*? anp- 
avi3iy 1123 3pv' w rrfiri' vbs d^^ rfn bsi , fiisB e^ov^ vixm \Ci inws o inst ^3ri vik> 
tthvin o-y,-inxnc iy V3« ^'3 D'li? w*k '3 at>3 D^t-i3r to'iVsj inse d© Vn (i''?;i ;i»i 
<nt2n nsn-ijx :«n 03>ri ^n pn o^sna iw r-i -rnsf n'ivt or c\dv W v3« o IJ'W 
eroiri" 3*iri3'' Dyriy:i6 n'ncrrifn -^srf -i fi?' 'dttv^ O'srrissT ^v f^'j^'''"^ ""^^ o ncsv 
^{i-w VW3' ^nJ p';3 1^ rrm t^p:so'!i p-^es ncst^TOs T:y n^rw 'si ^s•^S fto« ffl dst 
p fjy sti:B!3 rtn3priJ '3 "JV Sn&3 n©n ^kn«r bitt' iS rrn h*^ s-^mV oribsS e'bn"no 
stoiynnrirvvnw!Tn'nnr9njDcha-'3ff^i»DJi -rl^ysa N^nt3o in'Js sitfc a-icbpipvrr 
nD3Dnn n\ini n# p o-jyitsn ^"tn nai ptna «ih ^2tt fv^ W isi«3 n; ic*c'r B't:"n;DDnT 
fiTDiK DriVTOi-ip wl i*«" D!<N**n Dc< rri'n:nn rrnnv rTiJi3 riSysj s'tt'j sStq u-te o irra 
- inna nn -nriT^ -m n-m?i nWiDi .Tnnn a-np nrvn n^n3i nSjsj »S aVip f-r' wf'3 
p d:ix3 p 9^^W'■ r3 ^'jj ssa-,* "O o'hiD^nn d'^'ttw «in yiri n-a i->oV'! D3*!ii ana 
cy Di"i{<^ DTH'o vn-^ Ssnv'3 jnio rrn o nn'n- hduk nsn iito i^in rtxir: irssi p2h3 
^'n rrn nov rrn a'^ms ruyu pyts^ ''ts' rrr^ t^h p ^s^v nijinsa '« p-M nstiprnc-ns 
.• msynii nam «iw n3^v xnnjB aypfiit rf'^ "^h n«33 insvs' rft"S Sss' rn»y Tn^nn^ 
^3N >jr«^ n^5?3J\s^ itt"hiT '3 tV-f)! p>a oiSa -iSTi nV nt '73a ^^y ifin N"n:E nnw uo'rr 
hi rsv'nia rt«i3 sl^tic jb ^s•^n^ s:Ti» p nn D'^ry t^n joSt iV' '3 3in3 enire nvp:J 
|\\Wi ptw t^ Wt«?' 't ^ vrtr*t p s»t pa nwyn 3"E3t"y3rra»'^nv'^vijnVT'«inttf 
TE3 a^s ipj'' nf, tiisifon J^iins '^rrr nyiy "nS i^-en btd B'ssinn f'«i O'Jirn ay v^mw 
8a3n n>b vz:a riifjjS to n:it j^rw hy s"s2 c» nc» p '3 iV' tc^.io htt ;'d rvrri- rjso 
riiyiw c^bcd 3i«" njit ijriK tn' nvrnp fw prwo k'33d tss vn« apy tojw Siii \rra*f 
►nnjsp iV K^h icc' ^y rab -ta r^e ipr totrv iV nn oitfrfiwurroTpD ny"i» 
61VS mvB-1^ K'J3B -£3 ^'» 3py' «yi vni W3f «ttnpye"!ri'3nvyD''ftbvn'3i-i=.xp«f 
B'ioe nn Nn«i:s p' V;^ dea rnf?c pn nw 'a9tn'3 ti« rwya pi •hsin:^ p i V 
f-mw dsi af 3 D'^rii ihpn a'plcrr irm itnr ■in«'3iir bn^ iiitw jt^'j ^k^ 3''^=^* "^' 
163 \i"j( 3py'' nt '3 rixiiV -istin-i n^im ^y ott to'isn itipT «? hibn bd ais- 
K-injs p (wn -*•«■ Rice p o n'siJ- W Ssa -in^m ^3^ Jtirt' Saw i>' r^ k? «'5J&' 
•.p'^j psn oy nhs rcr:w3 f^; i3 na-rw nnn iV jriri Dag t)t / Brcl)« Otc^ 
IKeligionciT/ ( netDlirfj tfc €&rtp!itfe unD C*ie ^urcfif<i)e/ Dercn ini t)or:= 
l[)Ci*pcl)C:!i?vn in fcl&iacm Capiref 3o&ad[>f ivirt)A> frpn^ nacf) bem/ tpae' 
mart a»8 6^ncn im'Jialmnb jcrflreit^tctrA (unD bin »nD trutet bcfitiO^ 
licDcu) tDorteuuaferct ::^abbtnen / ttefcgnetec (Sc&ac^tHtf / fiebct / 
imb ^cmjentaen / wao mit i^rctt"2(»8fagcn m btm iSx>angcu«^ ilbercinfiimmct/ »on cmem 3rrt^um tn 5en anbcrn vcrfaHcn/ uitb 
- iff J)«rau5 ju fc^cn / t)a0 fecrjcmgc / ben bie ^B^omer/ (treld^e in unferer 
Qpirac^e C^rt(Ien gencnnet vocvben/y wcrc^ren CunD anbtteti/) 3^|«« 
bevVXA^avcnevicy/ bc^cn unfcccKfibbincn/ flcfcgnctcr ®e&a(^tm0/ 
in bem «L<»lmu5 tnd&ung gct^an ^ben : unb fyAt betfelbe ystr Je- 

(chiia Qcl^cif^n/ Xoic bct Rabbi Molche bar Majemon , gefeanctett 2(n^ 

bendene (m f«tnem Q^cb JadchafakA) in^m Tra<flat von ocr Stifle/ 

tBanimitri' ^^^ *"*^ tnfcemXractatvontJeitSiOntgengefcbrtebcn^t: xvicxoo^ 

ftui jefthi se- tn btm goiiQen C^lmub nur w Jefcfau ^efunben wivb, X)ie\\cid()t ^« 

Mtamntitt i^„ j^^ t>en]&ucbf?abcn Ajin mit ^letgausgelaflen/ btctrcil cc |i4> "«^t 

feibfim cttetttt ^au ^s fan abet and) fefn / bA$ bie Se^ev (»cr# 

jl<lj« Die €1)riflen / ) baa A jin rtusgdafltn ^aben / bietrctl /!« i^n ^^fus 

tiennen/ 5«nn in ben freittb^n Q\>va<^en ifi ee bev <B'«brau(^/ &«g 

man ten Buc^fiaben S. in tcm icnt>c an tie n<»^men fcQCt. lOon 

t>en3fmaelttcrt (Da« ijl/ D«i ^uccftn ^ <tbcc iiibiefevt^A^mevevtoivs 

vet (iinD »erdntect)t»or5ett/ tannfie^elfl^nt^ <tn Dec Slcowflcfctn (gpra# 

4>e) Jes, anflattJefchu.wel^cmWel^omccan^angcn/ &tciintert)C8 

«Kfau6^tnter ttetcd>nct t»e<i^4n. ^n iiyvm Qc^rtfftten aber ^be id^ 

^efunben i (>ag |ie t^n Jefua nennen ; in unfcro: Qprad^ abet wirb et 

®?^,^^a:Nozeri, (baUiS/ 3(^ajafenct)fle^;i}cn/ ?>iex»etlcrau>tcr©t4t>tnas 

reiur {mfft' ^aret^ gttJocfcn ifi : bann al^ jic^t ce in tern ^torot^lTmttantfcl^it 

Targum , von bcncn / t)k|ic^ $cil:gen unb rttnigen / unb t^m bienen / 

gef4)Ctcbett. iSr xoixb and) »on tl>nen C^rtftue ^t\^i^i\ I xodd^A 

cmcn®cfalbtajbf4>«»tet/ iJrib x»ctbcn fTcna.4»fctncmna^men<C^rt« 

ficn gencnnet ; in bexn ceranocjto aUr ^i^f.9ct gefd)rteben / b<x% et 

3*^SUS von nasaretl^ gc^iflen^be, Qofint>cn iric aud^lnbem 

iLalmubtnbemVKrteH<Djpitelb<sTra<ftatsTaanlth (ODiCTianisfol. 27. 

col. 2.) ba^biefemiic/ xoel^v^tfid^tiQQexoefmfcynb/ in bem erficrt 
Cage bcr tXJodjcn ( t>otf itl / am <g«intaa ) iitc^t gcfafict ^bcn. 2Hf« 
trirbaucl? tn bem <Capttel Lifne Edehen , (DQ^ift / in D«n crflen dupird te^ 

i^«ImuDt)Ci><nTradatsAv6dasira fol.z.col. LmfctnTofepliotli , oCitTofe- 

phos ) gcfagt / bag / md^bea'&abbi 'Jfmaeh Zuefage.' bet C^cifilt(^ 

Cag ( M'^ i;'t / bcr <^omm ) atle^dt »ci*«ttn fey/ bteiretl cc vecbo; 

ten hat/ bog man mtt ben -^cyben brey Za^^e v^t i^rcn^e|?en/ unb 

i>rev Cage nod) bcnfelben/ au4) «"» 5«<i«CaBe felbfjen md>t ^nbeln 

foil ; bcswegen ift ee/ feiner tHevmrng nac^ / alle^rt t>crbotm ge* 

&^m S- «>^« / "'^ ^^^^ uujjiigc^en / imb (B^ewerb ju trcibcn. <^6 tjt alfo 

lotcnet 9«tua'flar/ bfii§i>tcrceXJoicfvont>cmtla^mcn3<5rube8n«3«trencr8N6ze- 

«« .«rt«t. ri^^p^ jf{/ n«5<»r<f«T«Der€^i;iM fleneiwet tper^e/ mb folc^r ge* 

flalf; Ob I'm Tarmub unferg ^e9(v>nt^9Kd&U!tg ^e^c^r. 2^5 

fiak flc^et in 5>em tt»angclto ficfc^ricbcn/tfli^ «>er3cvcniwsx;oHilr- 

fictt/(c«p. 3'.v.6.) gefrtgt^be: :?)annfeairDctnXaft(D«sirr/ em* 

3<lt;|n)n/oa§iMcNozerim,CDflj?ifl&;c)a3a'.t)t<0^nC>em^cc5vSp9'^a* 

fin nrrfi iTtriTben. Sfc^e fb b^Fennen (le ja / bag crOt^rn^ ^cv H** 

jrtrener gcncnnct t»cr&€/ tcic in bcm €;^lmlr^ gefd^tictcu ft(cL:rct/ {k 

fiber ^tfjenNozerim , ( Dag ift/ ^^cjartntc/ cDcc (iljiillcn / ) xv€i\ [:t tpm 

rtii^ngen / nnb na<^f<4gcm So x»itb auc^ in J>cm <C<jpitcl Nigmjr . 

haddin , (&a^ iff/ »n oem fecfciten Sapitd t>e« ^^almuDifc^en Tradkats Sanh^dnn, 

foI.43.col. 1.) gefagt/ ta$y£i'm<inb€m<^ittt^'2lhenb fey auffgc^cn* 

rfict Tivt&«n/ un^ alfb ffcbct ec auc^ in t>em tgxjrtngeho-/ &»sg er ant 

<D(Jer'2(bcnv> fey ftuffge^eucf etxsor&cn : iSs fev"b ct'cr tintcr i^n^oU*" 

frieze 2>ini3e irctn unO »cn»itret vorgebradjt. iDtetrcit et cine Vladft 

ju»oc/ e^cec aujfgctjencfet tooc&cn/ mit (einm £c^ii,unjjcrn gegcffen/ 

iinb liber 6<t8 :&rob mib &cn tOcin/ nud) bet Jftaditcn (Sea>c^n^eit / 

ben Qcgen gefpro4>en / unb 3u i^ncn gefagt^tt/ 6<tgba8 23rot>rcm 

iletb/un£)5ei- Weinf«iii25lut fcy/fc ^atbcr 2)tcnjr &c&2^ud)enKio^»|i«« 

f)« t»ejJ iSroD^/o&<c Oct jQoii'iti in •: cm l>. iligin 2ibetjtraal); ) nub tt)rc8 (Dpt- 

fcr^\retn6feincn UrJfVungt>al;er (ieitommen; boc{> abcr ifl untcril?* 

nen turubcr cin Strcit cm jJanDcn. u>ic C5ncd)cn mad;cM i^ren ZMt= 

cf)cn gcfftucrt/bicl^emct ahev anban&ere/trclcl)e i^ncn naci)fofgcn/btft 

iamitnbtbe&Vli€b€vmn$6/ bit b<x iintcr bee papfta 3^citgi«n un^ 

i^crrfdtjafft ^ctjcn/ m4ct>£n bcnjclbcn nngcfaucrt/ unb trc^cirjufea. 

Srwyfpalta ^affcn fic cin«nber/ bann cin jcber bcrfclbcn ^It fctncrt 

©egcnpart vov eincn iCe^er. iSs if? «ber bcr <Sri<cf>«n tTTcipnang / 

t^rcm Okuben md)/ bcr anbcrnvorjujic^cn/ bann vorbem (Dftcts 

2tbenbpPegcnbic3(V«cliten Pcin ungrf^uertcs / fonbcrn gcfauertca 

3&cob 5u cflen : unb ^be idf allbcreits gefdt)ricbc»/ bcS (ie folc^cs 

b«8t»egen tl^un / bamit (je un|crn (Scbraud^n nicf>t n<»4?folgen/ bfinri 

x»ir3um2tbenb (Dpffer ungcfauertce / imb widjt gcfAuertcs cpffcra* 

Uber bas «ucl> Fommen fit in i^rer Caufft ntcbt niitcin*nber liber- 

tfn/ (tntcma^tcn bie (Bricd^cn ibrcn Jtcib / bie l^cmcc abcr nur i|>»^ 

' ^upttaiijfcn; ^^si^abcnabcr bit <Sxied)en andt ^ccfjt ^icrinncn/ 

'nad)ti)xcm<Slauben:bann'^i^fuc/weli±)en ^obannce in bcm ^otban/ 

^ctrtuflFct^ct/ an fetncm gam3en iLeibgctanffctwotbcn/ ipicinbcm 

]t£trancclio gemclbct tDtrb. Q® (agen «nd^ unfnrc ^^abbincn/ gcs 

.^gnctenStubentfcnc/ in bcm (j^Da^tcn) Capitcl NigmariwdHin, (Da^ 

iO/ in remf'Cu fttn Captel Ccs Tradats s^nhedrin f«s). 43. cof. 1.) ba0 cincc 

.rierQig Cage ror tl?m ausgcgangcn/ unb AuegcrofTcn l>abc : 3^« 

fu6 ixjivt^ gclteiiit^et wctbcn / tree cine Unfct'olb roB il;m itci^ / ^^^ * ^6 ^f ^ ^- t^dlfbel'entfe^cf ten ^atenttjum^ V. QTat^t td. ifimmc unb ^eigc fie an : iint>fint>et fid^ eineZnid^ims J>cjlen tntf?* 
rem Z^un/ b&nn pe fa^cn »or t>CHi <Dflcc Jefi/ un& ent^alteti ftv^ tjott 
<»Ucfn/ toiis ven kbmbi^en Cljtcten fommet/ i>ic atif ber tfirbctt ^yii?>/ 
^sU vom ^leijlV ^d^/ unb Orycvit :c. un& faiigct t^v ««iTcn von tjep 
jieunbttu «3tun?> fees Cages an/ bannmfeer(elbcn©tunt><|}ccaufi]C« 
|^cn*f et tipor&en/ HHbtre^r&cn&icfelbJge C?gc Careime, t'Off ;|: We ,f ajreii 
fleneimet t tSs i j t abcr 6ie S;;cl; butd> (te jjerwrret c,cinAcbt/nia| jf n fiic 
j^ otel ala viepQt.a Cag feafeurd? {«ge»i woUen. *>Sbf n alfo (eyt^ fie aud^ 
l^tcriHncn trrtij/m&cm}iciii£unun&»iert5tgC*n faften / ba€6i>0d)nut 
i)ievtiiQ<ta2Qetoe(enftynb /wk fiebann na^) <:<cni0f?ei:--^ag ben g«# 
^ac^tcn <Eag jum ^eft-rag ma<^en. XSieicl^ti>ic cs feie ^fraelitcn ju 
tb»» pflegeH/rtlfo fjiffenfte ^iivor f!ebcnV4)od:)en»ot&cmC»flec*^e|J;; 
SDicfes "al-^cr tft gktct)faJl8 tin 'Jvttlmm i^vem (Scbtaud) nad^ I in-- 
btm f\e f«c^en/t)ag 3^5018 vurr^g Cag gcfaftet/ iml> borauf ^imot* 
be^vabt lj>abe ju cflrett/un&^abct>cr Qataij 3u ibm gefpcocb^n / tcanii 
t>uC[>(£>ttcsSo^nbi{?/ fo j^cu*) 5« «)tefen<3tetncn6aj^fieBrot>tt>cj;# 
^c^ : «3te fageii auc^ &acbcy/ 6ag fie f?»^o tag rot: ben x>vttp\% CattCH ju 
faflett pflegcn / m 2t«i(c^uH|t ter fcc^s Cactc &cg ^efis / T»cld>e8 fo viel 
ttls vtert^tct 2^«9 feyn^* «Js if^' "^'^ <^J" ^♦'C/ ^" xrekf>em |tc nic^ 
faftcif / imb f ommctt al(b Jiicfet aus i^rcm 3rr t,^iim / feanit 3t£|i;.s pier* 
I5tg £«g nach einvi?it»er gcfaflet hatt«. Ubcr feas farcii au4 onfcr^ 
;jkabbt«cn/gcf«iHiete<:(Sefcad7tiu^/m beri obgeb>;c^tcn (ect?jlcn Capi* 
tcl C D:i Trat'iJts Smh'edrin foJ. 4J. col, i. ) ^ag^<i:fus <>e8t»egCH JUIII 

Co&e jey verttrtt>c«lct tcot^f ii / xx>eiU< Sajibercy getcieben/ uni> 3fl-acl 

^'•crfiibrf t/ unt>vij<ii <3\D€C aJb«?cn*>i9 ?;<iiwc{;?: \)C<X i xceldxs cud^ in 

^eoi (Cnpttcl Ch^lek (Das? Ml/ In Df t:i efifftcn €apit iDe^TradatsSanh^driH 

fof. 107. col. 2 ) ituJ) in ^em Capitcl Bgia ardfa, (Da^ iff/ iH Dctti Pcunrtcti 

Copitcl bc5 TraciJts Sota fol. 47. co'. i.) gemel^ft xcixb\ unb alp> fJe? 

l^et 4udj in J>em t^vangelto (Math. 12. v. 24.) gefcbricfcen/ J>A|i3i£- 

f IS fl-^'^ ^.efdjuiv^ija toorb^u / ecbabt^ 5»i5r<:C> Bkt^ftt bez 25ccl5ebube 

ft-tne £i).Tt-€:i vennc^tet/ xcdd;e$ cine oJartUHg bex '^^CAxhitc^ ifx, 

<i5;icid?m^}5Jg ficl>et tn beititSv^ngeli© (Joii^xin.cap.io.) gcfd)t«bcn/ 

^a^ ciHcUnciniftfett ontcr ben ^jvibtn 3U ^cntfalcm cntfianbcn (€y/ 

inr> ctmgv o:ciaat ^aben/ 3t4:riu3 fey unfjnnig/ «itb con beni "^exxff 

'cfftM /anbf re abec babca gefa^ / ba^er Ecin unfinntger ttienf.^ 

' ' -5 feme XOtxde flm.etgeten t Vpie auc^/ al6 3>^SUSi9 

\ \\\ bex >%aUc ober bcni ©djopff !3a[*mont6 geojt^nbclt/ 

'^;t^bit' '3obcH *.u ibm'aefcott \'p)»de\\\ xcie kng l^Uc|r bu unfcire Bee* 

iciJAufrV Q(3«e 4H1S ojfentlicb l?iera«.6/ ob bubt*rMTIe^ia&|eyft/ obcr 

' mc|>tf Ob im Zalmnb mfai ^eot^Jnb^ WliMn^ %(fM(* ^57 ni^ti 3t£fu0 cber ^abei^nen Qeamwovtet/ wae icb eucfefagc/ ^a^ 
glaubft iljr ntcfet/ ^ie XVerde: wsld)e i<b in &em Ha^men meinea 
XJatera t^uc / jeutten vofi mir / i^v abtv glaubcc nicfct : un5 &e^tpe* 
gen glaobet i^r mc(>t / &Ka>ril t^r ntcbt von meinen 6<:foaafiti feT&. 
tneine @(^aafc ^drm m«»tc Qttmme/ un& id) Unne ftc/ oti& fie fol* 
genmiroad)/ un^icfe) tt'er^e i^nen Saaetoigcilebengcbcti/ fie tper&eti 
«ud^ nimmerrae^r nmiommtn i un& iptr& fte ntemanb aua meincr 
■^an^ reiffen • vxn^ tcb util> &cr X>cter f;nb etna. 23if5 ^ie^er fcynJj 
l>ie tPort 3t£fu. 2lU fie nun fetne XTort gc^6rct fatten / unO t^n (!et< 
nigen tPoUen / ^abe er ju i^neit gefagt / warum fieiniget i^r mict) / 
tPie wel gote tPer<fe ^obe icb eucb >?on meinem X)ater fe^en lafTcn? 
^terauff ^abeti Jte geanttportec / wxx fietnigcrt &icfe> tiicfet um Reiner 
gutcn T0Oerd*en toet^ert / (on&ern treil &u C5c2>tt laficrf! / ?>atin &u bi(i 
etn trienfcb/ un& macbef! Jn* fclbffen ju cinem (5a>tt. ^lEfud ^at 
iPte&er jur^tmiporcgegeben/ jie^cttticfetineuerem (HefeQ (Pfal.gi.v.^.) 
gefcfomben / 34) ()abe eg gefacit/ il)r fcDb ©otter. So er i)te (Better 
nenriet/ welcfeen ^fi0 XCort (BCDttea gcfagt itJor&eii/ fprccfeet i^r&ann 
30 &em/ ticn ber XJater ge^eiliget/ un& in bie XOtXt gefanbt^at/ ba^ 
er ®a?ttiaf!ere/ iretl er gcfagt ^at/ ba^ er ©(Dttea So^nfe^? 25ip 
^ie^er fey tib bie Wort bea t£ vaitgelii. 2lifb (ie^et aucb gefcbriebett / ^a^ 
ale 3t£fua in ^crufalem ciiige5og<n / viei von 3frael/ f lein<:^ndbletti 
unbtn^^bletn/ ^eraua gegongen i^n gee^ret urtbja i^m gef«gt ^a* 
beti/ ^oftanna. tPie audb «la er in bcr 3fra«Utert ^iin^ gerct^en/ 
^abc i^m bcr ^o^cprief^cr gefagt/ fage ob ba <S(Dcte8 Bo^n fevfl/ 
er aber ^abe i^nen geonttportet / warlidjicbfoge eucb/ buf? bea men* 
fcfoen Qo^n tpirb ftgen jur ^^ecfeten <5(Dttea / unbtnben tDolcfen bee 
"4>irnniela tommen : brtrauff ^abe ber ^o^eprtefler fetne Kleiber }er# 
riffen. So fle^et aucb bafelbfi gefcforteben / tia^ fie 3U bea i^ayfera 
iatib tJogt / ipelcfocr pilatua ge^iffen / gefagt ^aben / ^o$ biefer/ bent 
<BfefeQ nacb/ bea ^obtce fcfoolbig fey / ipetl er fagtc/ bcf? er (^(Dttea 
Qo^n wdre / beatnegen ^aben fie t^n aucb 3um ^obt verbammet. 
Btel^ fte ffimmen tyctmmn mit bemjentcren uberein / loaa unfere 
XX'eifert/ gefegnetercffebacbrnt^/ gefagt ^aben/ X>a^ er ala cin "Oerfu^* 
rer unb 2lbtpcnber von C0i(Dtt feye vcrurt^eilet n?orben / blewcil er 
3frael xyerfu^ret ^at an i^n 3u glauben : roieioo^l m biefer Sacb bey 
i^nen eijt 3rrt^um vorgcc^angen/ X>mn nacbunferertSOcifen lluefag/ 
bat er ficb nt(4>t wr etneiT <0(2>tt auagec^eben / (onbern er \^at einen 
gebacf enen Qtem auffgericbtct / unb ftcb t?or bemfclben gcbucPet / unb 
viel ton 3frael mit bem Djenff t>t9 Marcolis verfilb'^tt / vo>it in bent 
i£.x\ttxZ\)tiU ^f Co* 858 T^ti I. tf)t ili bci entbcct ten Su&ent^mgiV^ggpfteL 

Crtpitcl CheJek ( t>a6 ifi/ Im Tradat Sanhedrin fol 107. col. z.) un^ in i>em <Lat 
pitel Eghi ari'iFa ( Dfld tft/ itll Tradat Sota foJ. 47. col, 1, ) Qcmcl&et ir>ir&/i« &cnt 

itvanQelio aberipir&garnicbte^iervonge&acfet/ |o»&enj imr juverfici 

^cn gcgcbeu / 5af5 er gcfagt ^abe / &a^ er <0(Dtte8 ©o^nfe^. nicfota 

&e(f treniger ^abcn i^n &tc 3fr(;clitm / aucb nad) i^rer eigcnen 2(a6fag/ 

ipcgeii J>cr Vttfd^vutiQ jur 2lbgdtterc>f / jum CoOc vnatt^eiUt. "Jn 

&cm (t«pttcl NcMkin (Dagi)t/ m Oemfunfften ilapiiel Deji Tradats Gitdn, 

fol. fy.col. 1.) roirbaucbgefagt/ &a^ Titus C<Ctt)0(teOnkelosfagen) 3c* 

fum &orcb ?fiuber€7 [ qu6 Dtc .poller. ) ^crauffgebra«^t / mi& i^n von 6cr 

2$ef(t)affen^cit3fr<icldgcfTagt^abe/ un&^abcer {3'£N)3ui^mgc? 

(agt/ fucbc i^r C5uted / i^r Utiglucfabcrfucbcnicbt/ &(;«» tferfiean* 

riH;rct / &er rulj)rct (eincii 4usaptfd an. 2ll(o ti'n&et (id) ancfe bey ij^nen 

gt fcfor tebcn / &a^ 3>iifu8 gefagt ^«bc / wer fcincn (Bcfellen crjdr net / &cr 

i|l &ee <0cricfot6 tcbul&tg / ivcr 3u i^m fagt reka , l>er ifi bcs Katlje fcfe>ul# 

^ig / xvev \l)n abev eiueu Harren ^eiffct / &er i(I &cr ^^lUn fcfeul&ig. Qo 

l^abe cr i^n aucb gcfragt / tpomit er gefiraffet rocr&c :* un^ ^abe er i^m 

geanttportet/ wae cr jur 2ltJtirort gegcbcn ( n€m(icf;Dii|jenm flebenbcn 

ilorba<!Uo,(fern?erDc/ n)ic|"a onobciuncflidjenOrfenangcieiset ifi:) t)ann 

getPt^Hcb 0t» t^orfaoo&crtnc^nungujarnicbt/ &a^ (tc (ncni(ic[) Die 

^Orificn/) i^rt in 5emjelb£n2NU(feen (tern ^ScdD oD^rDer Jpcfsien) C>ie* 

ficn/ urtD i^n Darem briijgcn/ Die priefler ciucb i^n cffen (olten/ au^ 

U)cld?c tDcife cr flucb / nacbil^rem^rrt^om/ in tern ^eiffen Kot^ge* 

prajfet n^r^. <>icraud ifi alfo 311 |el;>en / Oa^Ote tret|'eti von demjenigcrt 

0erc&ftl?abcn/ u>clcfcemMeiI?ri|leu&icne». Iluer&a9n)irbm&cm«£a«' 

pitel Nigmiir haildin (pClSiU in! ,''cd;)ivn SflpiWDc^Tr^dats Sanhedrin fol.43. 

col. I. 1 gcfagt/ txjp ^Offue tcr Hajarencr fuuff Jlcl^rjunger gc^abt 
^abe /u«ii> alle fc^n umgebracfot tvor£>en/ ^ergcgcn jelilen fit itjm }U)6lff 
3U / aber fte vert^cileji fie/ &ann auavicr voniJenfeiben macfcen (lc>£c# 
fiiigelflen / &icireil cin je&cr &crp:lben cin tEvangelium von &er tgr# 
3et)lur!g fcincr ^cfe^en/ von &er gelt feincr ©eburt an / bi^jurSeit 
l>«cr i^ fiuffg€l>eucFet voor^eiiT gcfcbrieben ^at: 2>ie tibrige abet/ 
uennerj (ie 2ipofidn/ i>a& if? fo Viei ju fa gen/ ale Ocfanbten. gjieje* 
iiigc fiber/ Oeren im ^almu& gc&ccfot ipir&/ irclcbc &a |cyn& Martai, 
Nakai, Nezer, Bdnai mi^ Toda , feynb fiUc um 3enj loillenRetd&tetioor? 
hen/ xvie tfafelbfien beridbtet tvir&: IU1& filfb fiii^et (icfo'audE) bey ifa< 
mil gefd^rteben t)fl(l fdric ile^rjunger feyn umgebrcdit roor&cn; 
lEe jlimmct aljo biefca mit cinigen ^rrfeumen / tic fie ^aben/ ubev* 
tin I ^ann fiwcfe* in i^rcm i£vflngcUo nii^t in alien ^ingen cine Ubcr* Ob f m Zaimub mfnv^ J^ei)Ianb^ idRtibm^ gefd&e^e . 259 fbnbern I4f}et jtcl> tx^rmnen cine Ubcrjeugung t>cr untP4^r^cit / unb 
cine IDetranScrung fc^en / nnt ?tx?<tr enttcebeir aiis VcvQc^cnhcit I o6ei: 
nu6 X'orfrt^/ ben 'igad^enetnc fcf>dnc<5cftrtlt3iimfld;en. Sogcbcnpe 
auc^tjor/ cr fey 5u ;^ctl)lc|)cm iSp^rata gcbo^ven/ unblcgen^asjc? 
nige irrig <iU8/ xr^s Mich, y. v. 2. gcj^gttrirb: UnbDui&?tWfl)mi 

(5pl)rata / b()i Mi f fein 511 fetm iintcr ten tauKnten 3ul>a ? au6 t(r 
foil niir cin 4)errfc^er iibf r Sfrad f ommcn. ifo ifi 3T»avmt^r / bag 

bicfec Qprui^ von bent "^onig Meilii gcjagt fey / ce wirb «ber nic{;>t gc^ 
melbct/ba0 cr in ^ct^Ic^emfbll gebobvcnxpcvben / fonbevnbrt|? ec von 
bcm 9;trtnien bcsjcnigen fey n foil / i»elci)cr 511 ^ctt?(ti?em otcbot)ren if? / 
Memlic^iD«vib6be6Bol>rt5ji(ch;>i,besBctt>le^emtten:unbbaoifr/'n>*?s 

(tvcitcrinflcbacl;t£m'5}erf;cfc0ge|:tgtt»;rb: UnbfcinC^^U^^aniierepb 
ipon SlIUT^ ()t'r/biett>eil ^d\\ 2f ue^ang von :^{tev6 unb von alteiiCAgcn 
^cc ift. XCann man es abet* von ^cfu r^gcn xotAuivoxt f onte man f^^gen / 
brtg er libeOfcael gc^errfc^et ^abc/ ba fie boc^ tm (Scgent^eil libetr it)n 
gc^etrtrfc^et ^abcn r Qo fcl>i;f et fid; m\6;) bte ganQc FaraCcha obcr 2(bj 
t^eilungbes Cejrtcs nicbt anflr3cfiiiii- XDcitero bcgcl>en flc einen ^e^=: 
Jev mit eincc Haggada ( obcr Haggodo } tt>elcf)c in bem Medrafdi ( orcc bcc 
JDCcblumtcn 2lu6(cgung ) ber B-kglieber ^cf emi4 ftel^ct / b«^ bcr XNonig 
Mefllas tnbcm<LagbcrX'erf5ovung(3ci'ufa[emg)5u]6et^le^cmgcbo^? 
ren fcy/unb MenkTiem r&a^ ir(/Ct;dftci-)gc^eif|en ^be/aud) XX)inbc unb 
6turm;tt)inbe gcEommcn feyn/bie i^it tveggcnonmtcn ^aben. jDicfes 
ftbec ifi bent jcnigen/ xpas fie ausfagen/ cntgcgcn / bann ^eflis ift vor bee 
X'erf^drung geboljrcn/ unb ^at*iticf}t Menachem gebeifTen : fb ^abcn 
i^naud; bie tCinbe unb Sturm-tSDinbe nicbt treggenommcn / fonbern 
cr ift in ^it ^^anbeSftaels iibecsebenworben. STbec \\\ bcm / Wv^e nw 
fete VCcifen / gefegnetec (St'i>&ci:)t\\\^l melben / tcirb bet: (Drt fciner (Bti 
buctnid;t «ngc5eigct/ bod>TOeil fiei^n^^^fmn ben n«jarcnec/ unb 
ni^^tjIcfumbcnBet^Ie^emitenttenennet/ batjuaud; (im £i>angc(!0) 
gcfcbcicbcn fte^et / b«g cr ^t^fusvonna^acct^^eif^/ foif^baraus 
3u fcl>lief^cn / bag cr ya tTTajavet^ gebo|)i:en fey / trie xxk bem •^icrofolp 
mitanif^en Targum gefdjtiebcn ffc^et. Jjernec fpved>en fie/ bag ^d- 
ne tTTutter aus ^urd)t in iCgypten gefIol>cn fey / unb legcn basje-' 
nige irrig aus/ tvas (Hof. i i.v. i.) gcfcbricben if?: S(U0 ^^Wtml^Sf* 
tabfcbmdnm*5ot)ngcrufm/ ba. boc^ biefec X^erficfcl von '^^xc^tUmy<xUw 
^t^ci^t tpirb / trie bet 2tnfang bcf|clbcn anjcigct/ bann crcmclbet xo\k^ : ''"' 

®a 3fracl jung war/ Ijam (* l^n Ucb. Unb atfo f?e^et aucfo 

im ©cfcQ C Exod. 4, V. zj. ) gcfc^tiebcn ; knS^i mc fttf n 6iM)n a^o g)egi. Zf)(il€ beg entbectten 3ut>cntt)umg V. (Tapttel. 3(f^<n/ba§ er mit biem, H^s ifl abcr cmc2tn3etgtmg in t)cn tX^ortcti 
unfcrer XVeiftn I gefegncten 2(n&encf ens / b^g ec in ^JSgypten getcefcn/ 
«n66afelbf{cn ttcicrnct ^abc feinc XPerrfe ju t^un/ um bercn tregen 
t)ie 3fraeliten ipn bc(clE)ul5>igct ^bcn / ba^ cr |te ^ur^ t)ie 2Jvr<tfft ocs 
25ecl3ebub8 get^n |»abc / x»ie tit titxn <^t»«ngclto gemclbet roirb. 
2>ie Stnjcigung abcr/ Ta?clc|)C von unfern XDeifcn ^icrvon gcjiin&en 
wirb/ iflbicfc/ TOcilficin&emCrtpitclHabbdne r Daeitft/ in bem 12. (l<xt 

^)ltel DCd Tradats Schabbath fol. 104. col. i.) gefagt ^«bcn: 2Jcr Rabbi 

Eliefer |>at ju &cn 5(X>cifcn gcfpro<i)en: ^5«t nicf)t 6cr Stada @o^n/ 
tie Srtubcrcy in cinem ©djnitt in fcincm ^Icifc^ aus ^gyptcn gc- 
brad)tr 2>ar4uff ^aben ftc i^m gc4nttportct/ er tfi unftnnig gctrc-- 
fern ©ic^e bicfcs fommct mit oem jcnigcn / bas in bcm «l£vangelio 
gemcl6et xpirb / in btrcyen ©tiicf en nbcrcin, iDae et^e iff / i>a^ ct in 
iggyptcrt gexpcfcn fey / unb flimmct: bicfce mit bemjenigen ilbcrcin/ 
acDas in ^em Capitcl Cbeiek (Da^ifl/ in&emeilffren Sapltd t>eg TraAats 
Sanhedrin fol. 107. col. 2.) gefagt tcitb/ brt^^i^flie mit fcincm -le^r* 

mcificir/ bcm Rabbi Jehdfcha, bC8 Peracbja ©O^n/ in i^gyptcn ttCJO^ 

ttcnfcy. "^M streytcif?/ ba^ fic i^m vocgcworffen ^«bcn/ et |>«be 
ourd> 5«ubcrcy / burc^ t>C8 25eel3ebub02vrrtjft / \t\nt 2:^4ten vcrcic^)* 
tct. 2>48 btritte abcr ifi / bag cr unfinnig gctue^n / yxnti ^txi Ccuffel gc# 
babt babe, igs iff al(o ^icraus ju fe^cn/ ba^ t>cr Stada ©o^n/ von 
6cm \it gercbct ^bcn / bcrjenigc ^cfns fey / befljcn in betn Calmub 
tmb titm igvangelio / xoxt angejogen t»or6en / iTTclbung gefa^ie^ct. 

2(l(b tvirb axxdi) in 6em ^}pitt\ Arba mitboth beth din (oDet arba mifos 

bes din, Da^ ifl/ in t)cm jtebcnDcn SapKcI SanhedHn foi.67. col. I.) gcfagt/ 
t>ag t>ic Stada , 6ic ^arfle4>terin ber XOtihtxl tiit iTlaria fey/ tmetro^I 
«ucf) cine anbere tTlaria gcxvcfen if? / treld?e ben tt^cibern bie 4^ar gcs 
Poctjtcn ^at/ njieimCalmub im Traftat Chaglga ( foJ. 4. coJ, z. ) ju fc^r 
ben/ bienicf>tbicrclbigcifi/ tpelc|>e t>ie tHutter 3iefu gewefcn / unb 
Stada gencnnctwirb/ t>n\xn\tm (DcrcnfmTra<ftatChagigagcbacbttt)irD) 
im^nb bes Calm ut>8/ jubenScitcnbcsRafBibi, besAbajeQo^ns/gcs 
lebet ^at / ivelc^ci: 5er ilcpite unter ben iLalmnbtfllt)en Dodoren oD<c 
Jletjrcrn ber Gemara war. ©0 tpirb in bcm €A^iu\ HammappeJeth (obcc 

Hammapp^les, WClC^Cg Dilg brttte Qiapitei Dc0 Tradats Nidda j)} ) gcpigt / ^«% 
ber Raf Bibi , bes Abaje ©o^n / in t:>tn "^tittn bes Rabbi Jochanans gcs 

Icbct l^bc. ^icfc aber i^ um ^^ ^Jtnh bes 5treyten Cempcls/ ju ben 
Scitcnbcr erflcn Dodurenbcr Miicbna gcrrcfcn; xm^ fanes f^n/ ti<x% 
vcoo rpeiber gctvcfenfcyn/ weld^cinenna^mcn gc^bt/ unbeiner* 
ley %x\ivX verric^Vet ^abcn / t)Min Megaddela naftbaia ^ffct fo viel 

a(6 ObfmXalm ubttnrerg^gt)(an&0SKdbungg<fc^e^e« 261 

ale tine/ &»€ t>tn Wtibexn Me ^aat flecbtrt. "Jn ^iefn ©act) fiber i(i m ggo^^j j)„ 
t^ren 0>efcbicbt'<£r3c]^lung€n aucfe ein 3rrt^nm/ ^cnnftejagcn/ &a^ ?Ra&me waa^ 
^ce3»£ru4n»<rtt)an6tttimfiria tnag&alcnagc^ciffen^abe/ un& ^a« s^'tafonm*- 
bcH MagdaJena aud MegaddeJa gcmacfot/ |o &a^ t^r gcmcincr na^mc/ 
ben (ic von t^rer arbett gc^abt ^at/ mit &«r Ztnvertoan&ttn vertoecb* 
felt n?or&en / &!en?eil fie in 2ln|e^ang t^ree Nominis proprii oDec eitte* 
neti na^men© ei«an&er glcidt) geipefen / unb bc^&e tTTaria ge^tffen 
baben 2llfo ^abctj aucb unferetX?eJfc»i/ gcfegnctcn Ttn&enrf ene / ge# 
fagt/ i)a0 i>ajenige/ &er fte bcfcfelaffcu ^at / Fapus tea Jehuda ©o^rt 
gc^ciflen^abe/ iPtciro^l in &«m ^almub jle^t / 6a^ Papus bee Jehuda 
Bo^n jar 5eit bee Rabbi Akklva , na^e an &er ScitberVerfiirunggei 
lebct / ee ifl aber vicUeicbt ein anberer getvefen / o&er fyat berfelbe 
(b lang gclebt : @te aber fftgen in t)em lEvangelio / ba^ i^r X?ertrauter 
^abe jofep^ ge^iffen / bocb ifl vielleidbt allee eine / i>ann jur felbi* 
gen 5eit ^at man 3ofep^ mit &em ^una^mm Papus genennet. XOann 
aber fein XJater Jehuda o&er Jaacob ge^eifpen/ n?ie m &cm tSvangelio 
ge|ct>rieben (le^ct / o&er etnen an&ern r^fi^men ge^abt^at/ fo ent« 
ffc^en aud) ^icrtnnen unter t^nen ^rrt^um / tann ftc tommen in 2tn< 
fcl)ung &cr Cage \eine& "Catcre nicbt mit cinan&cr iiberetn / fb &a0 
bie Jteijtcre frfn?) gen6t^igct ipor&cn $a p^en / ba^ &ee 3ofep^ 
X>ater fcinee verfTorbenen Srubere tPeib genommen ^abe: un& ^a* 
ben eirtige ien Bo^n nact) &ee mfiorbencn lOatere !8ru&er/ anbcre 
aber nacb &em verfiorbenen Sru^ befc^rteben. iDarbe-y gebcn ji« 
vox/ ba^ Siejenig^/ ipelcfee ba©<Sejcfeied?t=2^eaiper3«£fage}cforieboi 
^aben / in grofler 3etummerni^ gejianbcn fe^n / &ten>eu bn K6« 
nig y^erobee bae X)ol<f wr^inbert ^at t^re <0efcfclecfot*^egi(ler 50 
fcforeiben. tCann nun biefea tt»a^r i|l/ fo i|l fblcbea beetoegen ge# 
f^e^en / treil er ein Knec^t getpefen / toie in bem erffen Capitel bea 

Tradats Bava bathra ( ODCC Bdvo bifro ) gefagt IPirb : Unb ^at i^m bie* 

fee 3u etner groflfen 25efcbtmpffung gereicfoet / i>a$ inbem bie '3fraeU-' 
ten in i^ren <Bc|cblecfotern nacfe i^ren X>dtcrn (e>pnb auffgefcferiebeit 
txjorben / er tein 3fraelitif(t) (SfefcblecfctK^egifier ge^abt ^ac. t£d 
toirb aucb bafelbpen ( tni geoaditen Tradat Sanhedrin fol. 67. col. i. ) von 
wtifern tDeifen / gejegneter ©ebdcfotm^ / gefagt / l>a^ (ie (e^e von 
bem Pandira fcfetDanger TOorben / beawegen ^oben fte bie tHariam 
Stada ge^iffen/ ale trolten fie (agcn/ biefe ifl von i^rcm tHann ab* 
gewicben. Bofagenfi aucfe/ ba^bietHaria JTJagbalena eine ^ur« 
geipefen fe^ / unb Spffe get^an ^abe/ fie laugnei) fiber/ bfl^ biefea 

^f 3 von , 962 ®e^i. XW^U^tmht($un 3ubentf)um« V. (Tapftel. V0n bcv tViuttev '^Hzfu folk gejagt fcyn. ^kfee befcfliget abcr 5ie 

2iu6fatjunfcrerVreifcn/ gcfegnctcn2(fi&encfen8/ TOdchefie&eflenbe-- 

fd)ulbi^ciu 2><irinnen abcr fttntmeii tr»ir mit cimnbcv uhcvein/ b<x^ 

bk iViavia tXla^bdcna buvd) "^^ut-crry fey bcjcblaffcri trc-r&en ; bie 

SLdu^mma <xbcv bcftc^et bAvinncn/ cb fie 5te lYinttcv D^^fu / obec 

t>cf]elbcn venr4n&ttn getrcfen (cy. ©tegcbcn vor / ba^ )je{ Mc ???uttec 

^(itu ) nicm«|)len fey bc|;i>laffcn worbcrt / iinb ba^ fie etne JunQftau 

^cwcfen fey / cbc fic fd}wan^et ift gexrefen / audE? cine ^tmgfrau nad} 

«R5cr^etPandi-J|^^.g^. (Sfcbuirt ctclliebcii (I7, "foii btefcni Pandira fH>retbct bcv Rabbi 

ra s^m\in ie9-Mofchebar Majemon, gefegnctcr <Scbdd}tnip 5v-tg ec eift v':,cv& ^cwc^ 

fen fey/ utib t|t au6 bm Calmubtfdjcji ^J^edpteti bcfmint/*J>fl^w?anft 

etn vjcyb cine 5fy«cltti|cf>c Cochter enttx>c&er mit (B^cw alt ttnb ?tt>an(T/ 

o&er mit t)em7tUf<|.tncT befcfc>lv;)ft/ roAnn fic «uc{> fH^on oret>eyvat^et 

voave/ bag bvts KinO red?tma^ig fey / bicfe abec ijl gejbiingen ttc* 

59or?i(f«r^iwirrr>cfcitt 2>4nn es vo<xv bcv (SchtAud) in 'Jftael/ bag manbcn^fou^ 

bcnSf>."c.i/<'i3^'" ^^ r«ner »raut alleirt gclalfcn ^at/ wic folcfjes in bern er- 

bflBmanDen ften Capitel (DC^ ^atmuDtfcljenTraAars) Kecfiuvoth (oiXt Kesuvos) ge* 

J^^'^ffjf^utmclbct tfirb / bcgvDcorefi l?at cr aucfe feine 25.lag tregen ber Suncr- 
aiKiudciflifn fratifcliafft rtn|teUen Fonncii. Htm bat btefcrSofcp^ im (&cbrau5> 
^"t. Qchabt /' b<x^ et cdk Hacbt / wann cr aus ber Synogoa ober Qcljul 

0cgangcti/ allcliibeyif)rgcxx>efcn: ^^ineiitablsabcrtfi ber Pandira tfe^ 
fomiitcn/ iinb als ftc rermcynt l)atte/ bafje8il?r:braiitittamx»4rc/ 
ifi fie vott tbm fc^tcaiiorer tr>oi'ben; iDcr Pandira aber ift emStmmer* 
ntartn crewefen. XJon bicfem ailcm trirb gar nid^te ittbcmiSrangc^ 
Uo gcmeloet / baim fte laugncn / ba$ fic von jemanb fey hcfd)la\\cn 
iDorben : 3n cintQcn aber i^rcr '^udycv fiebet gcfcl-)rtcben / ba^ j^ik- 
fiis ctti 3i»"mcr»nann gerrefen fey. iSs ift alfoauo bcni/ trasunfere 
^ejfen/gefegiictcn 2(nbcnif eno/gefagt l?4bcn/$u fel>en/bag 3<^fu8 ber 
t^ajarcjtcr ber StadaBo^n/ unb bcs Pandira @o^n fey/ bann fie fa;; 
gen in be)n$tt>evteii Capitel bcsTradatsAvodasira (fol.27,col.2,) cine 
^om^vom ©e|cf>td^t«onbe8Dam((3oI;n/ bes Rabbi ^frnaels ©c^xrcfier Qo^n/ 
^^ ' bag man mit ben ^^c^ern nid^te ju fcfja^cn l^aben / fidf nud) nid^t 
»on ibnen |>cjlen l&ffen foil/ aud) was nur bas ^eitli<^ SLcben ba 
trifft; bann mit ber ^I^etjercy l)at es cineanbereiBcwanbtnig/ xreil 
fic an fid) jtcbet. iDerfelbige ^acob aber / ber von bem iDorff Sechanja 
^/ unbein2\ei5crgctrefen/ iflcinerbecJtebcjunger^eflitTCTOefen: 
&ajirt alfb fagen fic (un|"er«: 5iBciY«n) in bem erf ten *Laipixei iiS^tt^itia^f 
(ifnTraetats Avodasarafpl. 17. col. i.) XPaetflatie bcm ^iircn-'^o^n ju 

madtjen 1 mad>ent em Secret o5er ^eimhd)e& (Semacb »or J>cn i5>o^cn*prieficr: 
&iercetl 3acob / t>cr >?om Sorff Sechanjabiirdg/ (unD^^gfUbcji^^asa* 

lee / un& }c>U «ud? wieOcr 3um ^urcrt^Jto^n wc r&en : cd ifl von enum urt* 
flSttgen (£>rc geCommcn / un& foil aucb wkbet iudncmunfi&tiQ€nQ>n 
ge^en. iDcr jHbtgc ^cflia abevj in &effcn Hal^men &er 3acob Oer voilt 
iDorff Sechan ja ^cr toar I folcbce gefcgt ^at / ifi 3efu6 &cd Pand ira ©oljn/ 
^ann in &cm 4»Jfro|olTmitum|cbmCalmu&jlc^etalfogc)cforiebcn'. iSd 
^at0cbbcgeben/ &a^&crJehoicha,be3DaniaSo^n/ von einer Sd)lan* 
gen gebtiren ir>or&cn/ un^3flcob / tpdcbcr vom 2)orff Sechanja j^er ir>ar / 
gsfommcn / i^n in &em Hat^men 3l£fu / &ce Pandirs ©obne / ju ^eiUn : 
unb tommet Oicfes mic bemjenigen uberetn/ wad tnbem'£vancrelioge* 
fcfodcben fleece/ baj?cr3o j^ncn gefegt ^at/ ba^fieinfeinemna^mcn 
"Ccuffd audtrciben unb Qcfolangen m t^rc -^dnbe ne^mcn werben : rrann 
ieman'Q Q5if^ trincFcn iPurOe / baj? ce jbm ntcbt fct^aben joltc : tpann (it 
tiucfoi^rc ^dnbeauif KrancFelegcten ba^ |iefoUengc^«iUtuierben. >ii8 
jcfocinet abcr/ ba^ biefer 3acob vom ^orff Sechanja, jfcfum nicbt g«fc^crt 
^fibe <r ^ot abcv ben <5laabcn an t^n ge^abt. 2lU8 biejem allem t|! 3U fe« 
^cn / t>c$ 3^«8 ber na3arencr / von ipelcfecm unferc TQPei jen gejegnctcti 
Jlnbcncfene / ctnfiimmig mit bent tSvangclio gerebct ^aben / ber Stada 
©o^n fey / ir>clct>cr bc$ Pandira ©o^n i|!. Q5:t' l)!cbcr |«i)tiD Die fSJoirt i)t«{ 
RabbiAbrahamPerizols,au^tT)eIcf;en ja fldrlid; ju |<5«n trf/Dfl^ luj;c{> Dai im^al' 
muD9«mcfbtcn3Q:("umunfcr^ci)lan&»trfianbcntt)crDe/malTencraUcJO<rtec 
be^ ^fl[mui)^/in a^c(c^e^ »cn 3(Jfu ,gf ()aiibe(t h)irt)/t)on unfcrni ^ci;Ianb (ibn* 
Oo auglc0cr. gfi mogcn affo bic gottlcfc 3uD«n niitbem lcicl;tfcitiscn / be* 

triCfllld^jn/ unb l)eUCMmfcl;cn Rabbi Jechiel , Rabbi SaJman Zevi, Rabbi 

Lipmann, unban&cmDtcoIeid en ^o^tvicljfcn/ Dargeqen eintvcnDen tvad fie 

immecjvollcn/ I'omulimaniljnenftinendMfliibeniuOellen/ Dnnn untei' iljten 

gifltten ?55orten laufcc (^ifft tecborgen ijl / unb fie i^ce cuc^lof* 

©t«ic^ awff flU? ?a3eife }u bcbecf en/ unb 5<imlict> iu 

{jalten fucjjen, 

•^ (o) §«• £)a^ 
264 ':i>(ii.Zf)eUtcitntht(ttm2^umf)um^Vi'^apiul 

Wm^ VI. ^mpittl 

©arinnen tt>irb att^e^ciget/ tuelc^cr gcflalfcn ^Ottber 
^eilige(Bci(I t>on t)en ^ottlofen3ubcn .gcldflert mx> 
t>t/mt> gc^mbiefelbc bewiefm/ t)a§ ev©€>rt fepe* 

fo 111 D«m tjor^etgcbcnt^en ^apitdn angesctgct tt)ort)en/ t)on Den rudb* 
lofcnSuC'cn/ Ducd> ^Inllifftung Dee UtDigcn ^euflFcIf^/ fcfcrecflidjec 
f£B«ife geldlkct unb gefcbmd^et wccDcn / alfo ttirb aucf; ©Ott DvT ^ciltge ©eifl 
nid;t unangegciffcn ijelaiTen / fbnDern Dec unreine Q3etfl / unD jtvar aue Dec Uc« 
factjgenennet/ meil wtc Denfelben »oc Die Dcirre 'jierfon Dec ()Oc()l)eiltgen S5ccp#- 
falhgfeitbalteii; Dabec in DcmaltenNizzachon paginal 2. ubec Die ?I^oct Gen» 
I8.V.Z. Unb tletje Drei) SPlanner jlimfcmt'or it)m/d\o gefct}ciefcenfte5ct: 

jnu-'iW nixT cTipn nm '7 t rivvav^n rrm pm 3w\n om ■mx'? ^Vsrini "j nxT nnDix cu'on 

:i^ ^f?Enm Tn« Oag if!/ 2>ie^c^er (ncmlid) Die Sbriilen ) fagen/ cr ^<;t 

0tlt?m!rbbcr ^'^^^ gcfcben/ uiii> cincn angcbctct/ unb bic^lbe ftynb bev Vcttcv/ 

unrciucocift ttfib txv ©o^H/ uhD bcr unreffiC ®d)t / xcc\<±>ctt (k ben ^ili^m 

«ciieniicr. ^cjji ncnncn / btcjclbigc bvcy i^ahc cv in etncs C^c^alt gefe^cn / uni> 

i^n rtngebctct. lliiD folget pagina t?. Darauff: pi 2jer cmytsa iptrr cdni 

: nmn Smx m^x ^" '21 ^i3n^ dh'^e^ jn: no^ rn UTipn rrn 9'-i r^ar^Y^rr rmi Dag i|T / 

Xt>ann fie aber in i^rcm 3crt^uni ver^arrcn wollcrt/ ba^ ce bee "X?<;tec 

unb bcr @o^?i/t»te aucf> bet unrctne (Setfi/ tpclc^ec von t^ncn bctr ^ctlii 

geC^iffgcncHrtcttrirb/orctrclcn/ (^ |b!annianfiefrotien) voaviim^atcv 

bann i^iien c{Ten vorgefteller 1 3(jct unb trtncf et vann <5ot:t Aiicf); SS3ei* 

tec^reicD mgeDact^tem^uct) pagina j-9. ubecDie SCDocr Jof n.v. 22. !^er f?ar* 

(f e©ott/®ctt/ber JDerr/ber f!arcf c ® ott/©ctt/ber ^err wef§/a(fo 

flcfdbcietcn ; nNiDVonrmipi3xn'i'j'Dnra-!i'r'*7nnin\;' JD'n'>.irtDnciS(ND Dagtfl/vjtcr 
jjtgen bte gefc^occne CjJcteftec) b«^ biefcbrey na^men(EI,Do£; iff/ bee 
^arcfe^ott/ Elohim, Do^ifl/ @ott/ Jehova, Dag if!/ ber ^3^rr/ ) cti 
itc Bebentung auff ben X>atcr/ ©o^n/ unb ben unrc (net! ©eO^ ^- 
ben. gccnec ttviuD Dafclbfkn pagfina 142. f olgenpefj gelefen : rpi^ nco^ p^ tdj 
i*;^ n^'TO Nvp' N.-^ mm'a:\ nrh ,rhna syo- p^ ,nS'rra xvd' axf' «trny »d p'^'jpya 
:nsoicn nrh n^no jcra" f>{9 ro^ -tnx p«nW dxi -wn oSiya s<fn mn n'jiya 
DatJift/ ^8 flct)et bey t^nen in bem Evangelic Lues gefcf^rieben: XCev 
gegen btn Vatev funbtgct/ bcr ^nbct Vcrgcbung: trcr trtbcr ben ^ j$ tie 3ubcn bon Urn ^tilim ® d j! mel ten ?c. i.6 5 

Qo^n fufibtgct/ C)er (in5>et: aud^ TOergcbung t tuec abet gegcn beti 
ynn(nf n ®d)f filnbigct/bcc fm&ctBctne\)€rgefcung tpe^e^rtn&^cfer 
nocfo in j^^iiei; Vl?dt. VCami aber |ie alle brey ems jeyiib/ xrai-um fbltc 
6cvjentgc/5cc gcgen bcnUnRincn®e4'|l filtibtget / f etne TOergcbung 
fiJibeiif v5otici>vtauc|)a!lDflpagitw ifi.jibcL-Dic ^^rfc Pf.z.v.?, ©ul,M)f 
nK(nO0l)n/^UtI)al^f^ fctC^tJCjeUvjet/ alfi>: xnn 'yao ixi: |3TO^CTX nna 
! pn Dj? -1333 vn nxoio.T rrm 2xn dk "jjrnn. Da^ ift / 2?u ( Q.t)ti\'i ) f^gfT/ 5<j0 
t»cr Qol;n aue t>tm Jtcib bee CJiarjj (Da« tjr/m t iSijrcn jutn:[Ccn/Oe«i ^ci1)»V 
ui!D rairD Die •i}J;utrer Strait alfo fp jtt icb tto- ?)??ana gcnennct/ mh- f !. on obm 
inDemjt>ct;-tcn€apiieIan3cjetkj€tifT/;fonriirctre7: fb bericbte imd)/ob 
&ec XJatec unt> &cc linrdne®^^)! auct) in bem Icib mit bcm So^a 
gcxrefcii feyn .- :3f? Diifc5 nic&t dne erftrecflij.e 4'd!lecun<i? 

l>anbe(t ivirb me(ci»e in f er bciitg^n @cfetifft D.^ a!rcn'^eiia;r<rte si:n nn Rii- 
aih hijkI<6Jef-h , D. i. b€t |>eUige(5dfl/ unDc-nSx rm Riiach Elohim , ca^f ift/ 
ber(Bci|t(SiDttC0/unD mn^ nn Riiich Jehova, basifl/ bcr <2>etjt bcs jc- 
hovs oDer /y^rrn/ivie nod? ^s rm Ru^ch El, DaiJ iff /i)er^cift beeftac 
<fcn<5C»ttca g.ncuntt rt?irO / Die »vCftocf ce uiii) vcrt^ne3"t'cn ub.r Dc|f.I; 
bc»@^ir5citlJiijnen;!pn>iaid)all})tcr«n5ci!5eii/ivr.5Ditf clbi buret &*:n .f?tl i* 
ij.'n (i>ei|t i()cc;^c!)jn : unb i)( ju jtif)f.ri / ia|j iMcf^ibc ki^icn / bccbctlifl- C^cift fVi> 
<mc ^.Jtruntl bCC -^JrovhcCeDun.V &*lNc in be^ Rabbi Menachemt>i>rRckiinuc sic 3ubfiil«fM 

aa^ e^ung uboc Die f u f ^^ud?er 9}?Dri5/ foi.3j.f0i. 3. ia Dec P-.nakh^ '^^^'ib'll'^fiS 
Vjera.cl og:fc^cicbcn|r.|>et : p'p^n 'ih np'^nnsi nicyn p nx*:?o nraia's jn^cinnDcr 
•m i.ru'mn^sTi'-npT mn N-ipj 'spSnn n'V o-fr^jn iri-n viwi nsi:3 tnjii 'an p''"^ '^'ije ' ^*[** 
ntso^ mm '?^p ra ^f^p3 'in p'-nn .n»i:3n p todS xim crcnn -!-'i ^x-iii nc^titgotruiigotr 
CN 'J yo-;'3 n^rt ah) nsia:.i rm npcss' ^^^• ^n-r- 'can i.v:?n ir^jn -impn !ti"i° ^bbSJi"^;,"* 
*Mn nS 'dv v,t nrx oTwm ioni^' mnoa D'Biv ui rri'cn2i nosna onns'iS? Jej. 
b.-.^i|l/ XOi\]i ba^ t>ic propf>eceyung von ber ^roncn t?cv gcjogen/ unb 
tn brey ILbctl get^etlet rucrbe- 55er etftc <LbetI toirb NcCda.ba^ifr/ 
Pcop^fceyting qcrieimct / unb b^en bie pr^p^cten / cjuff trcld^eii 
bei- ^^ciebe (l-y / felbigcn erUaget. iDcr jtreyte iT^cil tDtib Kuach 
lukkudeCch, bad if}/ bcv vVtlige ^cijt gcljciffen / tfclcbcr vom 2>A»ib/ 
©alomon/ 2)aniel unb ben ifbrtgcn ^rommen erkngct ivctbcn/ unb 
i(t felb'ger untee bee propt)eccyung / (unb crjras'^fleringcc. ) 5Dcc ^ocet/ tt?ctrv)4{ftig trovbcn/ unb bat fie nicmanb gcbocct/ aU biejci 
uige/ voddyc mit Wcif^eitun^ ^rommtgt'eit Refronet WAVcn / b^jc* tutd) fie fluc^ vcrborgene JDinge gcfe^en tjaben / rtl« (D^iTToTTTT) 

pfagt tpjcf): Un&fc(«: i)J?ann«r fobn) m(r waren/fafKn e^ n(*t»3n 

Jojedoth (orcrToiedo3)jizcli-ic genennct m.cD/ ftehei- foi.s^ coiz in Ext; 
F.inicha Biimmfdbar a|,o: TO-Sr Nrnc' n"«i3iT tm cs^^sz n-i-Sr nixrr r 
.•nrson jen^psD.si mwo n>'xaf t^nSptDj? enjtT mi niiTra Da^ rff/ nOitTe ba% 
«ji Of f i«&en CocjJ 55itnDcg ) brcy JDccfef gcn>cfett feyrt/ in2tnfe^urig bev 
Propbeccyl)lt^g/^^,el*e&rey(Sl•45o^crSuffer^t)at/nc^nlIKf>^e}W^^^ 
Imeii (Sfctf?/ e)eK Spiegel xx>dd)cv md)tl€iHi)tct/uubb€ii Qpkc^d tvcU 
dxi:le«cl;tct. ^jt Rabi jtaac Abarbenel flfcer fcljreil) rtait);)n in ;cmel Sluslc* 

p;ig lib r D/^r^€ap!td tegQJrop.y^nHagrg^i/ol 27?.coU. cuff Dtqt?©.^ 
13-r nn> no^-if S»i tit Ss rrhyi' ■'rhsr: ron ima miDnmnnyves rrn^ ^-T.pn nn 
^.\i3i^'jra pD ^s^n a^'ry.pr^i nyi >£3i rij.'^y r^cjn 'tsti nranni n>^v teg i]}/ 
purct?^e«vV^^rgen <&ei|t tctib/nad^ ber meinnng ^cs Rufchi X-ofcke 

bar Maje^on, it\ Mjt^m ii5uct) Moreh nevochim.&jejeiitge <Bcttli<bc Arajft 

verft^nben/ rpefcfjc t>au Ibavib unb bcm Saiomoii anachanrcii tft/ i.ic-' 

OecCabbahrtenmcjHu/igijIceeineberCSui-tungen&ecproplKccyHng. 
-0»:^irc,9 :n tvorDen ^t8 SSonc Gen.45.v.z7. ®a \X>llVl:i b<Y ®f t't c>acOb^ 
IDit5i>a[tT&(ebenbM/in Dei- ^^.tDdirdnn Ubaf /i«ufl&cg Onk^bsuffo 
Se^vbcn : prax^py^Sy sjTpnn .-nz-i r-a^ ffr/Unb bcr ^eil (Sdfi v^bmtc «w.ff 
I cm Jacob il)rc!n \?;$tcr. ^n ^e6• Sonntf^ons b: jj ©o^r ^ Ufitla Uba ie^uRg 
J • 1 ,7'^'''^^ * ^"^--^ =py' wSy wn rprrr i;'2n \-,^yrrsc np^rxT n«T2J nnn-,Ti 
P.i.nftUHbbfr<D^eifJbecVr^et(}:;gjin3/n?cld)crtvm3^cob/il)rentX)a« 
W in bit 5cttah jofepl) cccHauffet roorben/ fi< wicbcn trar/ fam wif-- 

^^1^ S!"!5fl^-^'^''-^"'" ^cr^iif.ened-r,fft©ftfl.|cei9ct>fcfca|tcn u' blri>T: 

w?Jn^>.^.rJt)or^Dcrf.f^;^(^^•?€f<^r/ur?^i;iroe>]:^t.(} f i;n. ©o ifi€v an^ client* 

paic^ J;f:Tv3vt)nniO'r fefncm ©vif!?.v. enft i,m$ oBt^iffcrb/ & fw^gm 
^■' 4':-;^»M,>. tcnii?ni5f>.gf ttnrpr QBff fatten ©<rf! ^,^ .f>(Jrr(t 
inift'i Tiu^raror V rvi.Tcji:: t/. ) unb \wf*cri)JjtlMeber unrenbt"(a'; iiml ^g^ h U ^ut m bon Urn ^d(f jctt (S^ff tud^nnc^ 26 f 

SS^g Dcd di«f)t^/ unb uijre m &ie ^rfaocni^/unVunrffwaT* 
tp bm 2Beg UeS 25n'fian&^ ? Uber ^ig ,|1 ec auc^ allmdc^flg/ baht 
Wicb.2. ^. 7. gf(e:\n trirb : 2J?t't)njl bu bf^ j^iJrm ©cifffcn verfuret? 

6er|Te^c/Drtg €^? £ic???flct?t nic&N)uben fok< jUff)untt)cujcct»iU/K)icatt^ Qicc* 
SfeKpun^ nutNum.n.v.2j.iin6E(a.fo,v,z. iu'tl-fitiiff. 

2)a^cr iru& m Dem ffcmen J^lkutRubeni, nuniero I. unr'c Dcm ^ifd nxna 

Beria au^ pctH Medr.fch Deg R.bfn Ncch^nj. ben hakkane . a( OgfcIiriC^* 

ben: p rfryo bcsv h:> Kiai lyip nroi p«i c-e»- ix-,=: .-o"pn ^p t^ iina 
tjis^v r.f '^^n'' \«T'' nria ^-n S« ns^rnnn Da^ ifi/2Jurcfo&46rei»erDort 

fc^a Jen irordcM. Durcb e>cn 2Ct§cm / t«en c0(Dn- a»6geb(a}cri / bat ct 

2lf;0 iejcn w:r Pn»l. 104. v. ^o. Dog Der .H\^ti!.g 5>a9iD lu QiOli jpritDf : 

©u fcn&f If ^rin<n ®eiil au^/)b itn-b^n fie ( imm aiic 3^ftlg.•/ mi.- au* 

€^p. V.4. ^cr ®e(|! ^SOrtcp t)at mi^ qcma^t/ nnti Uv Sttfjem tcii 
^mmmi^m oat m(r baa I'cben gea^'ben. Udd in fan.m 1^. ^cip. v. i ^ 
fpn*f cmn 0Ort ; ® urd) fdnf n ©tijl ()af c r ^f n ^immH cj<skm. 
51ii^tt>c{cfcfm aa«n sujeljen ifj/^aji tl^ni Die €rfd)ciffung jug* c(>i-:<bcn mttt. 
43£rpievi}er5:fliaiSme/Dcf caicf; in fcinmi 48.€cip.v.i6. Da^ cr i>ri g.. ff' &.. t fc;^* 
bt/iiiA'tii es fugt : U»b nun fl'iitt't mM; ccr^err/^cr r/unb fciiVSii]!. 
©^M:t•9icccteccuch^ttgl•omm.•n/^<Jrllnlt lttct3^ill)l^P^dJ, 14?. v. 10. Ccbrc 
mid) t^un na^t* bememS^oIcjefaaen/Cajm Uu b;|! nuiniSOtr: bcin 
fiuicr (gdfi fH^rem((^ aufftbcner iBa^n.Si fc<icJ uii«f aiicf*tkQ3iuubi# 
gen/itie flU6Hjge.a;i2. v.^.tjut z-^char. 4. v.^,Dfry(:cl'«n/iu f<{)cn ill : t;n& 
IjiUDie jjrcidutu Sifdhtuhv'xEra.^^, y.14. ju fin&en / aHivo toon ibm gcfngt 

^115 : ^:2Bk &a:?^f c[)/fo ir,€^iib mt m oen^ ijat) {)(nab gclKt/alio f)at 
m cf r jfif (jUee ^<^rrn fanjftg^ fu^m. iib.c lr<!c^c 5G»rr tcr Rubbi 

Aban^E(riimfancmCommemuriotqrufcer/oi|bfci;r«tbct: ns'^w a'D Dntfi.- nnxi 
u ^'^ "^J^® ^^i" ^^^»^ getrangeit toaren / ^4t fic<S<Dtt in bic VOuiU ^,,,^^„». ^,i^. .v.vi, Miiu^iiiijej} rvaopi ci*eiersviapiuin/in 0111 39- *iup. 

9imm\]/t»^ CCr ;aoicp(? C>ui4> ben ^ciHijcn ©?iP fcp dif«i/Cvt iverCvn/ 

U 2 unl fi S g Tti^. X^tili tci enttedttm 3u^entf?un1g Vr,2'ap(td. tino fauteiT m ?Borte fluff Otefc SS?et fc : ■^^r.yip rpv ^j? irnpn nn nm-i^ loix ores '3t 
nyn 'ja? ijww m ar»:o v'<imy njm^ nssn nai hi^a'.ims r\:n^ nn-m mio dv ijn 
:e)Dr jwwa .intj ni'uvn ^xncf' Da^tft/ 25ec Rabbi Pinchasfugt: 2)et: ^ciWge 
C5c«(?h.-lt«uff^cm 3o}cp^ von ^effctt 2\tn5t>eit cit/ big an bcit ZaQ 
ferrif 8 C^ot>es geTVot)net / unb l^5t tt>it in alien iDmotcn bet XVeif,^tiiQ€= 
fiit?ret'glcid?TOic ctnotrt/5»cr feineSdjOi'.fc fui>rct/ti?te (IT. so. v.z. )gei 

^gc voitt> ; Xm t>tri3r'^'»f ^ t>^f ^'/ ^^^ t)u Dm 3orep{) ffrt)re|?/w(e tit 

'iscbaafi.'^ittiil auct in at^t ju nt Ijmcn / Dag Dec -^aiijjc ©cift ticn t«m Rab- 
bi KlieierDcrJpict^fracf^Hen.nnefnj.r&e; Site vprctS^cefiJ cfvcr i^ @Ott 
6 r^iSccroieHf. i J.V.I. }erem,? I.V.I o.unD Mich. 7. V.I 4. ju (cpn ijr. ©0 
frel^ct auc!;Er»iaf^3.v.K>.Dii^ri<3|i:a>firen Den ^eilijen ®«ift ectiitect 1)0* 
t>.:n / ft>:(c^e^ Pliit ??. v. 40. eon (i:ort^c|ai}t triiD. 
I# mirl* U6cc D:i(J fluft) iftauiJ ceroul^en etycncti':5uc{}ecn f {ar(tcf) ;u ertreifvn/ tag 

st^echjnjgf.- i)ct ^dl\(\e &A\i (.^wt fci; / raiwi er wire i>on ibncn rvi^yy Schechina Qtmumt/ 
i\)c(c5«g2©jrfD;c<53iSft(ictic'^i?rjo^imKg'urD(23otrf.lbf{enb<&cuu'iVrahiJim 
fJVu^ FAnhs rimmdnim, jn Dcr SiJo; r<D«/ in DvF crircH column ,rs>ie fluct) in Deal 
Q)ud; Tikkiine haflohar fol.,$.coU z.adnjo »cm ©tfe^ flibanDcIt micD/o!fo 
fifjktncbenftc&cr: rm^*N^ ar^r^-ir 'n*xT x-yrtp-r nn n-^-r^ ns phncD ^t {''^n So 
:T.T^y Dagifi/ 2(ujfaUcn6enjcrugen/ xpclc^eflcb &e({clbefi ( nemltcfeDc^ 
^fe§?.'!)mc£)tbeficinfn/(imD Darmnen n:ci;t roiMfec jluDicren/ u«D fVlbt* 
fleg |>u!iciw)un» ^cifcibcn treofcn/ (Da^s ifl/ieni (>)ef<^ ju €f;t.nAtre^# 
net ODer ru^ct bcc ^ligc iSd^ nicfjt / t»cld;cr 6ie Schechina ifl. UfiD xtnncr. 
l>.xbcn ben ^^fi^ic^cnCSci^ Rchechina gcncnnet / ticxDctl ^ccrdbc auff &cn 
ProplXten ruber. ^oiwrD and) in :etTi ^^uvb Ne^'ch (ihdom fol. 97. col. 2. ftl rcina:t)tcn gopitclDsjl »KrDr<n Maim.ir QvUi)Uti Dug DcrfUbe Sciiechina 
g h)CifT n TOcrDe. 

j>ir*scft«fti- 5)a{i iib<r rur(t ^n?1S?prf Schechina Q^tt loerffflnDcn n«r^e/ fot&te ivfti> 
^n>er reiri) in >:tti ^vSucb Avodithhj!ck6<f«fch,rn&;ncrftenQ^J)e;!/ree!d-fcChelek hajkhud 
©o.t "-'a-itai' f^ |j:.t/,,nf-j.,||jcn daptfelJoi.ii.cor.KgiU^rct/alljDoDteSSortcoffe luutenr 
'w Ti3n< -02::^ aa'.To yin r<a3 -an -noa iwx ni'D^ i^iprr inr! n'n'c? nf'«^ on- 
t'n' \vrt Kinr re-awi or Sy nv D'aTonaT^fTiiiji. Da3iff/<^8feyfcrnc/&a0 
ta&jcnigc/ irelct>c& SchecKS.Tj, orcrKjfod, taf iif'Jjjc vbcrl:rf)!cit gcncni- 
net xvivb/ etroae n'fv-^affcnseAtuffc r &em gfonrurbirrcn unb gcbcnetcy* 
trencSfottfeyzc. 2>anit!n &cn tt^ortcn nnjcrec ^<;bbin<n/gc(egnetcr 
iBcbddttni'^/ feynbvkl 2)riTttc/trercbe &<t benxifm / ba$ ?)er Hflbrnt 
fcdiwiiiDj {>cu gcbcnebtyctcn <5<>ir felb(f en be^eute. 

©0 "^Da^ hit 3ubm^en ^en ^.(i\i^mQ:0 marten jc 26 9 @i3 reirD ciiid? Der 4betfi9c ©eitf m D«n (jQj>:te:t> C'cs R^jbfai Ehefers, mi>(m,Fr ^.vj onj^ 
>3«' 

nyp3^ wi-wt ^fc'ptn* "-jy tt'tipn fm rniy ^3D3 b^o in-:?? r-^it? ittrfeftsrojittit 

n-2r> ^ND nsn ^;x i^ icx rwn nnx no ctx p -p io« -'ss mt\ mco' „^iYg«»«£«i 
inv n'itt'y^ no p «^ oSiy fj'r i:i3"r nci^ i^ n-m jrm'nvnnS ns ;a tt" i*? ^^!f nvi.'!' 
minD fiMD micvy napj k^ p'S^ j'tJKrr nS irsj nyr nris a^rhti '"' "ictf s^s r'^rt3 
! iDpn nxct3 naiN ^y nnsi 'r:^ Das" if^/ 2>cr Rahfii Pincbas fpridjt/ jtoanQJjJ 
j[«l:)r nad}tcm (jc( DJe^ftaefitcn/tvte im torhefgcbcnDen g.m«lDct'tom ,^0* 
1113 ^^i'tbucacreiac ; all umgebrad>t TOOvJ>en / l^c^t tev ^eiligc <Scr(t «8Jt 
tern <^3e(^tcl genibct/unb i^n btriauc in&cnCt%il Dura (DclJcn Dan. j-. 
T. I. Qttad^t iriiD ) gefu^vct / nn^ i^m (l-^c vicl buvvc (Sebeine gexptcs 
(cji/ ( reic Ezech. J 7. V. I. jc. iu kfm : ) ^<s ^at er ( ncmlfd) tier ^•.iHseti3cif} ) 
tt>ri gefr^gct : iDu tHenfc^cn- j^tiit)/xrrts jie^efJ 5u :" &«r<iiiff ^at cc i^m 
gccnttroftct/ici) f€t)e t>icv buvte (Dchcine. 2{l6 nun cr ( tit ^ctlige 
©€t(i ) ^ierubcr gefagt ^tte/ tc^ ^^^be bic (5exoalt ^tcfclbe leben&ig 3" 
mad;fn/ro^ttecr(rer(?scd)fel)ragenrolIen/obu ^(Srr ber^«U/ 
tu iyaft bie (Scrralt me^r 3" t l;un als &te jee ; er ^at «ber 3« tl;»« B^ ^P'^'^' 
d?cn;!©i^3f()0\?a©0tJt(tC8bet»ugt: (unb batbarbur^ifoweljutBer* 
Ocbencjf.g.ben/ ><il6TX>anncr cs nicfjtgcgMubct tjatte/beetregcnfeyni 
ftud) ifetne (Bcbcine nid)t in tmcm veimn i.aube bcgrabcn rrevbcn/ 

xrte gefagt trtr&r Unl> &u folt m cinciii mviimn Htmtii fceftra* 

SKJdl nan tec ^cifffic ©ci'fl nf^f aMn jeho\Tf ( roefcjcr g?a5nTe©i>(t 

n!Icin iufommct / vm cb.m In B^m Picrbtca (Japrftl p. 2 r 3. 214, un& 2 1 r- 

bcroie en ttjctoen ) fonbttn aucb Q5Ctt / unb te r ^grc ter sa?clt flencnncf/ 

unb ©on i^m gcfa^t tuirb/ boi ec nic'^r oUcin bie^^obtcnaufferroftfcn/ron* 

lern ouc^) fwiRtn crte^ rhun Fdtrne / fo fofgef rcf^njcnDig / mi « feine ,qc* 

JDilfe ©aitung &«t ^ropbi^l^unfl f^p/ »iJ'>: bte ndrrift^c Sutcn ibiwn (hmU 

ttn ; ttjorcon / QiiUbts ^€)tt/ in eitiem onb<rn ^ucb »k{ n>cttfdii|ffi(5cc 

son mit trirb gtbanDtIt/ unb weit mf!)r«r« 3?ett)uitl fcllen bi^gebracbt ttez* 

fcen. ^g fonren ober &U bof ^affte 3"^«" bieniu^ gtnugjV.ralfcf) etfebcn A 

itagfieiDoc^otftefdftercr ffpn/ Jtann fie^Oftb<n^<fligen ©etft ru*fcf<r 

SPet e / ben unrcinm ^t.^ mnmn 1 njcrubec {\t loor Dem 9vid)ter*^tu^I 

©£)i^"^ cmmaljl fctn^er« ^Jeiiciifcbcffr mf^tn getcn /orb Darum/ ttaoa 

itv nictmcfetfdjQfft'ne ^liffe tbun/ in Dcm bcHifctcn 3«Ti« i^Kj 

xcbumc <^tiatfe fiueP£(;<n Hiutl^n. 
370 ^jf. tfjd t^Ui embm m^i^mUmVil^atsiuu 

S)arinttcn mb an^t^mt/ m bit 3uben Mc l)cirige 

€^anqel#nunt)5lpc(tcl/ bo^i)a^Ut Jvclfc v>ei:ad)fcit 
unt) mfcl;mal;cnt 

[ 3c Ufcn fn ^cm ^i oplfittt* Sercmia im 32. Capifef/in bitn 3«. jz. unb 
' ?r-^er;?/@(ebef^fjMnmft&ie3eir/fpri(^tbr^mVDattJia 

S-S '";|^^" '^^if 1» ^^^^^^L ^^ f* ^^' ^•^'^ ^^^ ■^^»^' "«^n» ^ J^ag (c^ fu aii^ 
S« llfilu' <^3i)Ptf n fut)m/ wd^tn ^mh fu nid)t gc^alrcn ^aben/ unfe i«6 fie 

gf bm/ unb in tl^ren einn f4)rdbf n/ unb fi»: foUm mdn 2}olcf j; ttn/ 
jo wiii i<^ a)v (50tt fetjn ; 21 u^ n^efc^cn SBorrm f licncij ju f^htn ift/ ea^' 
^OtfD.ci^(Sccan|hmte?ion!gen33anDeg/n'el€^cn£rCurcbbtn^^?ofai/ai:ff 
t>m 'Serii (giniit / mit ben ^ini?e^n 3[|iacJ / nad){>rem Slii^jug flue €8i;).-f«i]/ 
fcuircb ])<« 'Q.\ei-ffint>i.Qung Dig @eff ^cs / gwnoifet hat/ etncn ncuen unf ?ie( i}crrll< 
^crn>;5iinDuiiffjurtci;tcR/unD ein anDcrcsJ ^e|e^ ;u .gcb.n t>;rpccd;(!n bal>e/ 
Hj«:Ii:[;€c ;v!i: ET'i^? 12. v, 3. unb Miches 4, v. z. n>i« aucb PfaJ. 1 lo. v. j. ju ffbcn/ 
spn Cpin 53-Ta3ioj2/ jifiO b^r @fapr 3efu|ajcm 6ar gifd>ef)«i niufjl n. 3)i. fc 
gji-cpb. cabling :]l luj'cO iin.ern ^>.n!^.;rcncfccpIa•!D3g}um^l)^|]um/^cntra/)4 
c«.i 9.^eg:am / n)ic in per €piflfi an Pic iXom^ r am S- (^nplfd ju fcfcn / ttfuM 
rc.ocDjn/m^Icter P«£f a:tc *?;?o|;n|cbc (^cfi^ 1 fo iiel Pic cei emo^iali;c[^e unp rtc§» 
ictritdje @aijuiu]fn bff!tift/..b>ierd;a!fet'/ unP Pa^ ®ef.| Dcd neucn iSunbc^/ 
ncml;4) D^^ ^:Si;!.ir^JJ Hi (^nacen gclibrcf / mi> l<i\)i{bi Durcb f^'ne f)iri(j« 
. «itianaci flcn itn? ^IppiKIr; in ©^nifr on ccrf ijfen Ivjjf n .' lmi\i Die g^Jenf j;cn/ 
burcf;t)f}Jl'n £.,%'"') "i?b?ltorunq/ Den StGcg jyc ^ccr'gfcit Iccwi/ utiD in 
beti ^>3ebvininii^n <i>)Cftc* unrmDief.n tptrDfti mc.otcn, 
5>uSi^ett iv ' C^ mujfen jtrar Die peiblcni'ete^uD.nfdH^en btUmtw^a^ bcr SDJcgioiJ 
l^^'^ftii"'"" "*■''■''' ^^^!*^fl«' «" fofi/i^abfr fjeintbrem ©ctet-^u^^mcfdicg fte Pic^((fe 

n«u;c>5«rq Tephilla nen en / Ko),8. col. ;. 4. unr?C Pjm ,J;i(CI J6zer lefchibbath fchel Gha- 

grtwwcrvt- oykkd, Qf;o cctcni VE 03t'3 rro' yfin .t3t tss^i p-iy •ii:s iirra SNt-y d^'.-tSk 

f 'iJi vi.T n-c^-n n-j 'w t2k« s^ix 6agttl/<€itcr(S(Drr sDotte fcinciitnegtam 

E^'mirfw ifljrf»/w«Icl;ei: mit bcm Cartel Oct <5ei:edj>t»3ieJt un& bea 

(0cric^ts Bttb >^w ^f efn?> mkt &crn %ccpttx fctne« m»n$>es fliiettlgen :e. an5 wir^ 
cm ffcues (S^efc^ j^ebcn :c.,'4>e= S^f 'then aatf in g<Di3cl;tcm®c: etQiuff) faK4o. 

c«^4. UtTfCf Ctm '^if.l Jfoer lepfiiirarcfrirf. I^iacfioclsfch ju | ifn t'jl/vlHae fi<C;'^trf 

brrtctr/Do^m Dcm 9;feft{>t9?;'er.^/jnn.'c!4;cni fte 6crfu>|fcn cr'f3(cf jKTtsrrcxj/ 

ratfili/ i&tf^cmctKnciSrbe erfd^affeH/cfii neuee^^ffcft acacbeft/HR& 
%m ncBcr ^nub gemac^et werDe/ ic. ^o rpirb astb m £>.m jalknt Scbi- 

«i6nr ub<rDeri'i\rephcrea EfaLm , fcf. 4^. ccl. i. numerdzd. IjttJWn a!o gt* 

'<^'^ "Li' '"'^' "'■"'^*" '^^^^ f^w tnm aw ba5ift/25er hcHtge acb^ne* 
t6vete®fe«mr^tHt>empar«{>ci^ ^^irjew nHC>ptc6tctcn/unJ> l\\x.(St' 
acfi^tcB u'cr&cn »or i^m ft^en / &iJ« g^jn^c ctcrfie *:^€er »\x<h xoit'^ 
dHflrfemen^uflcn fie^crt/ die e^nne un& 6fe planereit vrccfcen <j>i 
gtrwu i?ccl>t6»/ HH^ dpr monS> psmt ^cn Stenien/ «« fchicr Ifnifen 
Set^n f€yn/ ®vE>tt «ber «?«$> f«3cn7unJ) tJrts itcue ©e(c§ j^cf^men/* 
trcl^es ei; ^l^r4) 5eH mcgt'am gekn wir6. <£b«n bcrsKia tu irrrD qu(X> 

- «n ^:^jmi;iem OtKiuch (cDct O^ios) R*bbi AJikrt'a fol. if. 60K4. tocb t\m^ 
»-.ranb;rr/}?*.funi}en/ HrtS {aurct &otfe(b« a!fo : |Ty p arr nrnS rt'pn Thy 
ns prr iw i:'5'o Dn'Sn hy a-fjsiy nSyo Sw «4ds ^'a r^tH cocr &>j5T>n ^.iv vnfrc 
Tnyvrft'-frii^in -cyD bnS;£,in rra'prn i^iKbs>o c^oiin S31 niaSr m^io cy ntirr 
;n't?o T-Jy enV {nV ni^n Ddeifi/ ^«r ^tc^c un& ffe6cnc6evc«CB(l^l:6 
i»»r& tm par«0«i)4 fj^en ane> picSfgen/un6 elle <35cr?rf)fcn trcrbcri rotf 
tbm (JijcH/ftaft g^ht?eobcv^c^eei:^ocC;<tu^ferneH^uficnfte^en. ^Cii 

• ©fc rccf)fcR ©€<tt€o 3a?ir6 6t€ Gonn / unt* bte pkne^cn/ ber tHoniy 
<jbcr ant) &k Sterne «ti flmer Itn^en ecifcT? feytt ; :ai864Rn toxx^ Ut 

l?c{hgeim&gebene^yetc(Sia>tt&ier8tionese&aUrr«ct>cH bfg iieue ©C'' 
^e«/weJt$ire frtenfelbc?? bur^&«ns^f§tomgrJ»fn»IH/»re&m<:H. 

<£:,(y tuirD .;mt ttr&if! Rabbi ifaae Abarbe^els 2luf b-'fiurg u' cr &en 2\.^%xllii 
2-(fepit«[gJoefsfo(fl<iit!eg-;^i;(i-feii; it; r.Tc wijcv SiD tr,£j j-i'v 'iioris cjcst 
n-ii»n rx BsS p. Kirf '3 DsnSiK;' jfco ndSir rmcrn rrnn n '3 ddtiSk 'na ipri^f 

2Vb|one>crWch f^t ZNtntfeir ?ir*H freurt CHd>/on6 fe^b froltch in UwMx^ 
^ncnerem^ert/mebrrtlddlc ubricrer(5icffr/&ictt'fil3ne ?cft caW 
arrlcfung/ ^;^ ^reuSe wtrfe m ibm re-IIfemmcH fcvn ;t>f r;n cr icxxh eu* 
fcen iet>rcr ?»r^e«*fte?fctt ^tUni irefc^er tf^^er Bonin tTej^ra?/ 

; wc{cf>cj»r^tti»(€yii^ eefefaetflIfoa«9t)u(<n?33orltfll?^AbartcMis,?a§ tt72 g»e^l -I^gng&egent^e(ften3ti^mtl )uni$ Vil.g at)itd« _ 

obfc^oHW3uE>2" £>«^ &ifi^^o\l6 baben/ fie Dod; uicl;t i)m lecbten 2BcflL'«' 
ften/ unDn:ct)t roilfen roa^ fie tljiwi foU«n/ uiU) Oa^ |w (blc^e^ erft eon Dcm SLl^tf* 
fia lancn mul}<n. 

5«ntrer5Re' Ub^r &a^f};5«tini5^U($Eme1chanimeIech fo!, Ui^.col.i. inbcm^.^iipt* 

*at««' -:?««' ti'flimtt Dcm '^ird Schaar refcha di^er anpin, ubcC Dic liBctU EC^ix ca^^. i ^.v.j. 

fagf i)«3u*k^j()r mvaa mtt SreuDm SSaifer r<fe6pfctt am bitn^tmmn t($ 

rvra TV iSad' >iVi' arr^ TiJi ntcv p'ny anu nsyff ;'nrr on kvd hv ini"in t^'Sx 
urns j'aT t<in o nyi«^n "xyn ownpj pnn |nixi wirr^ mtsyn Ttn' sini Sxun 
jj'B'n y^c mosTi jmsai jcivnixn pna ir^y -wtt o'^nacn D'aocm jniiyn yiTin mooo 
: hwN-i*" nx Da^ ifl / 2>45 KX>affcr beS>cutct ntcf)t8 anbcc<5/ «Ia ^;?o ©cferj/ 

f Dtltmet I)i?r SUm^affcr : im6 tiel^tminen bes^^eyls be^cutcnntcbts 
«n^tr8/al8 Dae ©Cfc6 ^tr5 9?Jff ta. iDtcfcIbtgeO:Sruniicn)feynt>&te<Se-' 

^eimni(l[e/xrcIcl?et)eca{te(Dair)onDeut.7.v.ij.gcKfcntt3frD)rcrborge»i 

u^^ vcr|cl)lo(Tcn bat/ &.1^ fie nici^tfolkn gcojfetib>it>rct xDcrbeny bis sue 

5cit bes t€rlo(ec6 ( nimlid) Pes ^^h mO n?£lc{?cr &te Kron in il>ren alteit 

Stani) bri Jigert voitb. ^iefclbtgc <®e^ctmnif|e twrtJen ;3&tunucn ^es 

/^eyla gel?ct"j]cn / bicvocil cc iiris von (>en pl&^tu &er Jtn/?ecnt^/ &<c 

^lint)l?ett/ im& benen uiitetfli?eit)etiJ>€n iDc«f en 6ie ubcr utis fc^& /ec-- 

Jofen tctr^. 2>»rc^ bie (Sc^dmni\j€ t)e8<Se(c^cs/ un5 (clbtgc tla^- 

tufn/ tptrb er l)cljfen unb 3(tael ccretten. 3n Dec Cbalfdifc^tn llberfe* 

.igumjabertvcrDenbiemie Efa. 12. v. 3.angvjL\qene*4Bccfealfo»cri)o[m€frct)ct : 

: erp-w n'n:t2 srrc mn rt'rix p^spm Datf t^/ ilnJ) il^c t»ect)et cine ncue £e^r 

imt^rcu&cn/»onbeu2tu8ertDe^ltcn 6ei<Bercd?ten empfangen/ivc d?«^ 

»tfn Den beil'jjefi (Spatigeli'iicn unD 5tpo|k;n / Ote Do^ ni^ue (l;<;c(;> Deg ?0?iCia3C« 

i^bfef-'ui^i^ in C'-'r ?H3vlt ausgvbcciref l)«^£iV fS.qitcfc ocrfl^nDen tuecCen fen. 

S)a«4ebfii*t« ?5.cn?obf «b.c tit 'X'iefifa^ fcbonldngiien^ gefomnuui' unDfo(,,}li<^ fefn 

ii<ut«sr<i5ifi ^fel/tvartjon g<;n)«!ffa3et tt>ort'en/gc^enhot/tTefd)cgmitt5anDecgfei;n 

{oBKltf"*^*' fdvote Mjj^0^eue';j:ctfament/Da^ un^ feme Ij^iligeiSoangeitllun imoSIpi^ftcI 

fcbriftlicb hititcrla^en \)Kibctt I Ocn S"^'^" ^'"tl^ bciuiifi ill / Da^ fc.n(^crg 

init Dem^eftlj Dc^ 5j}^^Id iu »er.()lcid>'n fep / trie Daiin in Dem Q5uc(? Medr^fch 

Koheletb ( Ociec Koheles ) fol. j6t. col. j. au;'Drucf(i(| g.iiielDctttjirO: x-r\-^^ 

tn-rs Sa^ imin 'jsS x-n ^ix\ rruT c'^iya na'? oTxrw DujJiji/ J)a6®c(eQ/it)eIi 

d)C8 t>cr tncnfd) in btcfirc tOdt ( DCfJ 1(1/ in Dicfcr 3«if ) lecnct/ ift eine^^i-- 

tclVeitiu2lnrc^ungJ>c8 (5cfeQC8&e6 tHc^ia. @o reollen fie Doc^ folcfce^ 

!E^it3u&fna5etfacrreffud;c uho ^roilccidje yjjjci^/wDrinncn Der2Bc,ij jur ©cefigfcit autf eine 

ff'^",f'|,j^i' ;i>bei'clid;e^eire.cieicigettt)irD/gacnid;taniiebmen/ronDcrnM^^ 

at^ten ti. fpDttcn (^ / unD ift i^ijcii 0^6 j^^oct 900) ^tTtu^i ((HS '^&i>r{)ei(/ Dieneti (te »ec« 

lolpctit [ol)cen mvG<n/m u Cor. i. v.i8. eon Ben Unglaubigcn gemtJOet tt>trD/un& feeip 
ten fit te 

€rf!ltcj& W min Torath (Obec Toras) Jefcku o{)cr JJfchn, bag if?/{><»8 <5e??^'* «"^«' *' 
(CQ yj^fu/ unD WICD f0J4)ei m tm Sepherllckarim (oDet Ikkdrim IXsRabbi Jo-J? JtJ$^' 
fephs Albo, fol.92.co!. r.|mar-€ap(t«(/;inferD«m^itel Maamar hafcheJilbti 
gelern/ alIn)oa!fo0cfc^cieben)l<M: oix p d^qbto na px w rnina m 
nvo3 w iD*pn nivo2 os arro^n mott' to '£3 ^y Dn'toDs^ca o'aruna Dnviw ^di nan^ 
nvs'Esn rats ifT/ Qte^e m &em ©cfC6 3^fU feynb Be jne rtc^terltd)e <0fe« 
fcQC/ urn benen mtt einanbec (tcetten&cn mcnfcfeen etn Urt^etl Parana 
3u fprcd?en/ un& pfieaen bie (tariff en in t^ren <Bevid>ten/ nacb bcmic-- 
nigen/trast^ceWeijerienttxje&eransBefebl 5c6 2wa>fer6/ ot)er abet 
aue X?eirorJ>nung fees pablte gcorbnet ^abenV 3u urt^etlen. 211 |"o wirD etf 
ouc5 Im o(fcn Nizzachon pagf, 79. QttttmetMwo ubabie oben gc&aci)te 2BM* 

teEnz.v.j.:©annbon gion ttfrb ba^ ®efe$ auggefjm/ unb t)e« 

J^SrrnSBort VJ0n3cruraUm/ alfO gelefen wfrD : iw-r nxt '^j? 'a ir:'t:n D>Tmst 
;m.w) It rwiant^ minSai?^ mown Da^J0/2>ieBeQec(nem(icf;t)ie(£bri|!cn) 
fagen/ tiag ^tefc Prop^eceyung t>on bev X>oIcfer Xicfc^rung 5u &cm 
©efe^ 3^ru/ gefagt fey. SBarum obec utifcr wectbeflec ^eofant) 3^M 
ton Den gottlofen 3uD«n jefchu o&er Jifcfau fpottlid^ gtnennethxcDc/ fclct^efJ t|? 
obcnm&emjnjepten (£(}pife(pginaf4.&c.angc5cigettt)or&m» «neH«He« 

3tt?<Ptf ng nennen fl(e6 mis mm Toratli (obec Toras) Edom , bfl^ If! / 5a8 audi baF &>»i 

i^bomitipfye (5c(eQ. ^kfi6 pttDcf ficf) in Be^ Rabbi Aben Efra ?iug(«0ung"««i''*»®w- 

fibec&ie5a3orteEfais6j.v. i. 3Ber <ft/ &cr bat^on ^bom fommet? 

in D^m Q?eneDiger 5>cucf in folio, Dom 3abr 28r. naeb tecSubifcfccnSa^tjabl/ 
b.r.»om3a5ci5iy.nac^unfcrer3(i{)Cial^I/aDn)Ofl€fc()riebcn |lcb«t: «'n nwi 
7y njop: rmnn nwi ortjf mira lojojr iiajn o^cnx lenpji NrtsstDDJipi KD"n ma^o 
:inTn vtry mina nSnna u^axn cr'onjmr cmx n^f &a^ifl/5Dtcfc8 (SOBort Sbom) 
befeeutetbaslRomifcfK unt> Conft«nttnopoltfd;c l^etc^: fie (Die ebtt^s 
fK-n) <;bcc Tcerben iet>omitei: gcnennct/ biewcil fte t>a8 (JbCIttittfi^C 
©Cfe^ aiigcnommen ^ben. if 8 xr»tc& abec bicfes (Sfefe^ n<»4> bcm 
Ha^mcn 'ir^omgenennet/MetPeil tie ^^bomitct tic crf?en getrefen/ 

xrel4)canJ)a8(5efci36c8bett>u|ten tHannes (ncmiict) 3€|"u) gefilaubet 
paben. 

2)CiftCngn8trbeilf;mmr>atlihattalui(o&Cr Das batroliii) tag ffl/ JD«8'^femba« 9e- 

(Bfcf*;^ &c6<Sct>cncftcn genennet !^iife6 n?icD in bcni afren NizzachonX'*^"®** 
r«g. 79. gelffen/ aUnjo/ nacfDem ben ebriflcn au6 Matth. f. v. 1 7. eorgJbalten' 
mtb/ba^3e@U@nl(btgcfommen fep DajS ©efc^ aufi^julofcn/ fonbern ju 
etfuaen/alfoge;*riebeRji(^(t: na^-n ra oncw oarN 'a 'i^nnm^yonaiyonM 274 X>e$ I. Zt^eili Ui tntbrnm 3ubmt^um« VH^a^ittl tai ifl/ y^v ((£()ri(ieti) ubcctretet &a^©fr«$ te^ ®e()encftf n/ t>iext>eil 
i^r t»ert Sabbat^ ntc^t ^altct* 

««it9^>« urt <0efcg 6ec Unbefc^nittencn 0«l)elff«tu 2llfo nennef a Dec Rabbi Aben 

»»»w««»ea. Eira in fetnecSlujilesunflubcc Den jtipepten sjjer^ &eg 12. daijfferg ^aHicI^/ 

flUmo sr Du SQ3om/ Unb Ux ^6n(g ttj(rC) tfjun wa^ a Witt/ »on Dem 

^ai;fctConftantinoMagnoau^leget/ ixtiQ flifo fc(>ceibet: 1^ rrw ^DJt3D^ m 

»ixD rStt- p 13 o'roNo D1PJN qSij^ ^33 VH K^ Dn3nnm3 i-ONHirnya .-irw^yn^NTpn 
Vjt D3'vn*7 imoSo 'vj« ^a nnom o^'nyn mw o«jyi «nn -j^on nn p o'hyn dj ontt'jn 
nmin &a^i|]/ 2>icfer t|l/ 6ec Conftandnus, xcclcf>cr ein gtoficr Bonig gc^ 
«>cr<ii »|i ubec 25«be(/ Pcrficn/ iggypten/ 2tfric4/ J^omanta/ :&om/ 
lmv>^ctt ntc&ergang, 2)tcrecif{/i>ei-ConfJantinopcl/ na4> ^er (Slctd^ 
ii»^6€r@ta5t:j\om/gebaurt^at/ unb wiv£) es na<to fctncm na^mcn 
geijemiet. 5« <>ecoeit/ ale ec an 648 CScfcg 5et: (Sefellen / (Da« ifi/ D«C 
€l)tll!«n/ n)i« foId^Ci im $^QlmUDtfc(>en Traddt Sanh^drln fol. 65. coJ. 2. tton 
Dcm Rabbi Salomon cEFidccf xo\tX>iQcaUnhtt ^at/fcyn5 ntc^t mcbr als brey 
^un&ert mi&3rDan3tg/ unb $wac Uuter Unb<fc^nttt€fie actrcfen / tocU 
4>c ait t^n (tuinft* S^fum) geglaubct |^b€n. Jjtefcr Bonig aber ^ae 
fcageeff^DcrUnberc&nitreiicncrncuret un6 bekafftiget/ unb «Ue 
Untcrt|>anen |ctnes :^etc{)6 aejtpungcn/ Oag (le 3U feincm 0efeQ T 0De5 
fcintc3vdiflion)feyni>gcbrad^ttror6cn. 
p»?**»9 gunfftetis njirD i6 n^iasn min T6ra happesii/a, DfltJ i^/ bas u«re4)titja0t* 
iV«@<lt< ?*^^eD<!i-Unl^ciItge/oDcrntcbt8^tj?ertL;e<Srefc^atfr?<nn«t: un& tritb eg alfD 
s($t«(&i». rn oem ge&ac&tcn a\un Nizzachon pagina 44. g^bciifsn/ aHroo ubcc Die ?a5ocK 

Lev.'t. 26. V. 10. Unbburolt uon D«m ^inun e)fm/ unb wann ba^ 
mucfommet/ba$5(riiett>eg tf)un/ afie .qefcfrnebcn mn: ppis jwo 

truvn T£D nnw wiTi rro-rn trrre? nWsn amin f-y oven Da^ i|]/ ^tctaus 
brmgenbie^kegeceincJrrigcic^rcref/ unb legen biefe Worte von 
immnnhiilv^n oDttntc^tetPfrttjcn O^fire aue/ bag cs neu/ ime> 

«rM>taf ^^^ *i.^^" vorjujic^cn fey, 

■ »uiw| i « @etb!?etitfn«rDe^^TEBS«pbCTpasu/,o&erpdruI&agif}/ba8un^etItgc 
*** £""^5*® «>ert^e25uc^geb<(ff<n/uHDfl.f>ff |i>(cf?ed in Pern befugten alren 
Niziachon, pa£rina24o. aiirpc D«6 ^^attrianDc^ €bn)ri gtDocbf / unD d^fiigt 
R)JtD: tn-iiTi mnco nnt w ton 9)ob -bd tri" cm Daf^ifl/Unbalfcvrirbtnt 
UttAiUi un^ellfgm oD«r niitr^ wert()em^U(t^ wn^efugefagt/bag 
*r tittiUneJenajarttt) (ey, Jpuraugi|lau*fonn£nfIar juf-ixn/Da^ Dag;># tt>e((i;«^ ec 3u&tfd)en 2>erfma«telgcnennef/ in tem (tebenbcn ^apfrcftw^ etr 

ft^n ^^^«il^/ Bon D«n ^uDcn ausfagt/ Da ct fdjceibet : iDic Budget- dec ^ctU« 

, ficn@d^rifft&e8neuenCc^anient8wer5cnroftt^nen D'^jcDnscSepha- 

hm pefulini (ot)« Sephdrim pefiiJim) Dflg i|l/ Su(^er/fb nt4>t8 tDCtt^ (eyn&/ 

gcnennct. 

@tebenDen0 tt)tr& «5 myts tsd Sepher tiiith Ca&ec tius) bai if?/ ci« 25ud) ^^.^ - . 
beejwt^umoseb^in: UnD mtcD Diefe^ 9Ui4)fa/« in Dcm ecttebntcn af.- fteTiJnjwii? 
rcn Nizzackon Qekftni in tt)Cld?cm pagina zf. alfo ficljct : DniFW "isw Dina 
:D'p'Tyn ^'3ur3 k"?! 'ma D'«t3inn ^'3^2 n'D^n^ now n'n w»w Dogill/^nbetll 
"' S3U(^ i^rc^ 3rrrl^umg /ie^et gcfc^ricben/ e>ag3<€ru8 3U feinen Jum 

gern gcf^at ^abe : ^<i) bin wegf n l)cc ©unber ge6ommm/un& n(it 

Wfgcn D<r©<re4)tfn. Un& pagina^o. fd^reiber Der rcictjffcrfi^e AuAor; 
nhit ihntff xrah ir'3 Ssnaj o 3iro cniyD ieddt i>a<i}?/ Qo ift aud) in i^« 
tern '^vvtl^ume'ldud} gerd>ctcbcn/ ^a^ (oer gngel) Oabciel e>er JTJarii 
verfun^igct^abc/ ba^ fie <5C>tt gcba^ren foltc. S)<rgleict)<n if} au^ 
pagina 71. 72. uiit) 1 1^. in filbigem *^ud) ju |inDcn. 

3)ii« iffioct tgwflngeltum betcejfenD/ fo i|l c« cin ©rieefcifc^e^ 1S5©rt/imt s5fl<t<„jB«j 

lf!<iffetiuayy^'^iOyEvangelion(n)efchCJj»OnfU eu, D.t. gut unb ay7f?\.?.Cri an-CBonseJiuafl 

g«llo,D.r.t.^^?erf^^^ige^erfl)mme^)ct^eg^tcun^> fr«Iic^e23otfdf)afft/''^''*"**' 
tteil te Die erfrculic^e '^Sotfiiafft enti)aW Da^ Der woljre 9J?«^lag unO^pfmi W 
feDie^eitg«Fommenfct?/&ie@unDect<(ig jumacfcn: unD trtetrohf esV wie 
Rom... v.i6.i\iii\tw(m^ta^t®0tu^i\Vtii(Mf(UQma<i)it aUif 

• tie bar an glauben/fo ncnnen«tf DiemflocfteSuDcn ^ocb bogbalftcr mi* 
ft/juDetfenbocbftccOjeracbrung/mit jtvepcn ^EBorten ;v^j p« Avon gilla'jon, 
tflsiiV teitelFcit oDerSunJ)c bee ]&u<fe8. 3n Dcm ^cbrefcbcn Lexico, 

ODcc5S5dct«t*Q5uct?/n)elcl;eu Maarich maarachotli (oDcr maardchos) jjciljitt/ 

ttirD foid?*^ erf (dret/ Da§ ee fa Diel beDcutc alg/rrryjir r^vt w nij?^ i« ru?r 
:no nD -pn &a^lfr/(£tnc10ern>trning/ot>cfctncn2Jrrt^um/ o?>cr cine 
X5erfalf<bung/tpelcfoc inciner Bcfjrifft/ ober cincm^udj) gcfd?td?t. 

S!>cr Rabbi Nathan (orerNdlon)mClDef In fcmemAriich 0^cr Lexico, Da|j eg |'j> 

Jiet^ciffc aW T'; jonr p'Sw H' pJ* 3^33 Meiftf *£ine auffbas 23uc|) cbet 
>apier gcfc^ricbcne ^.Citclfeit obcr Sun&e. ^iertton fan uucf^ ^(3^ ju5)««5«*« 

• Sttntkrciaoi nti 3abr g5c!)n 168 1 . niit emcm Commentario , fltDrucftc ©^hcr* ^^SS 
^ud}/n)eIdje«JDi<3utenDie*i,^olnircf)eSidtlurimnem.en/ foU 42. col. 2. imu Avon ^^diiom. 

itfm@cbet/»el(|)e€!dnf4ngt/03irf5l3:vSchanenulefchonam,untCPD»:in^ifef/ 

Ahava lej harjfchith Vjjera,aufg«icb flflentiocrlxn/ oHtto in Dtm Q3«be; unb 
bit ^uSlcQimg Dacubct/ folc^e ^dtlerung aucf) ju jinbcn ill. X4t Rabbi Elias 
obicl^eibetinftintmTifcbbi untet bcm !n?ortc jr^jj GiHajon fctcrven allot «76 g)eg 1. X^etW beg entb ccf ten 3ubmgumjVii. ffapftel. 

jnpi N^ Kim |r^j px iw DatJ if!/ 2)tc C^rtflcn ncnncn t^r ncu€& (SefcQ 
<g»angeltum/t>a8 tfi/m &cr (B>t:tcd>tfd)cn ©pracl;e / eine giite Bott* 
f4)afft; Unferc^J^abbincnaber/gefegncter <5e5a4>tFit^ / ^abcrt ^efiel* 
ben tTd^men x>crfe^rt/ un5 ^araiw Avon giliijon gcm^d^t/ tpclcbes 
nic^t vcd)t ifJ. 
iM»A*4B pBa- Uber Da« mnncn fie e^ auc^ p^j fny Av6n gilla jon , Mi iH i etne Silnt>c 
j«. &C6Buc^8/oDei:etnBucbfeartnntiiriinMt*c5Dingcf?e^cn. 2J(fotvicJ> 

ce in Dem altcn Sdpher Nizzachon pag:. 1 86. gel?d|f«n/ ulltuo gefc^cl«beti fte^ct : 
t<2r«f i«r mrri onBoa amy jv^'a pvx inix pip Drny cnSs' ;v9";i piva 3w^ 
;d'3Sdd &(tf ift/2|nt^rcntCnem(id;&cr€(irift<n) Avon gillajon, n>clcl>c6 (?e 
^aa ^vangeltum nenncn/ fJe^ct/ too t>48 (Scfcbledjt :X\cgtfJer 3^^@U 
er je^Ict xoxxi>i gefcfocicben/&a^ ec von ]&dnigen ^ecge Joramen fey. UnD 
pagioa 15, ttirD in geDacl)t«tna(t<n Nizzachon ubcr Die SSSocte Genef. 18. v. 2, 
UnMtct)e&m)a)?annfr jliinbengeaen ifjm/aifogeiefenrp'Sjpiyatjnow 

iS^snn inx^i ntn j p'^>xim2 ^t Daf!i|t/3nt)em Avon gillajon, t4) trill («* 
gett/igvangelio/tctrbgefagt/erl^be 6rcy gefc^cn/ un6 ben eioen <tn' 

gebetCt» Slfo beijfet ei5 aud? Dec Rabbi Lipmann in fefhem Sepher Nizzachon 

nuaieroj47.paginai92. aUroOtffcbreibit: ^s•D !<f> »'ir«' P'Sm pij?3£D''a'n3 K^l 

tnnwc^DV nVsc mirvt ■pfin'? baiij}/ Qte|>etntd>tin cutem Avon gillajon ges 

fcf>ctcben/5ag3«ru8 ntcf)tgerommen fey/b48<B>erc^um3u^oflen/foni 

bcrn 3u ctfuUen f UnD olfi) n>icD <u auc{j »on Oem Rabbi Abraham Sachut in 

^incm Sepher juchaGn fol. 14^. gcuennct. 

ee5«6w3»- , . S^Kfe.qotriofe QSccacbtunfl xm ^ecclfcfeen unD tcoftceicbcn ^Bflngelil/wet* 

ttaffi*. ^^ "^ ''^*" 3"&«n gani getnein i|]/ l)flbrn fic aug i^rem grdfen ^ugcn* ur.D J'a« 

l^oCa (t«r»?Suc^/&<m,^a(muD/.ge(ecnef/aKtt>o in DcmTradat Schabbath (oDecSchab- 

iierntt 6* basjft>l.it6.col.i.nac(jDcin«KdDurss<fcti«5ef/Dat' man DieQSudxc Cec^e* 

•*"• ^ecDomiSranDenicbtcccetfenroa/alfogeUrcnmirD: p^j-a |i« ,tS np tkd ui 

i^^x pij» rrS np jw un DiJ^ttl/ 5Dcr Rabbi Meir , ^etffct es (nemlicb &0« 

eBangelium ODcr ^CUe ^efiamcnt) A ven gillajon ; Dec Rabbi Jochanan abcc 

Hcnnct es Avon gillajon. UnD fctreibct Der Rabbi SaJomon in feinec 21u8le* 
gungDacubecolfo: {rt>'init pn^ pip onw •'th \ih-x pjt p'ort nco^ -^-^ tno 'jI 

Sag If}/ 5cr Rabbi Meir ncnnct &Cr l^tt^tX 25llcbCC Aven gillajon , ti\VCOt\\ 

tie biefelbc Evangelia ^ifjen* 
«ieWt«>»jrf SBag Dlt^ beiltge ie^r^unger unl) a»)o|tcl ehrifli/unb (inDere ^etllg w onge* 
Sm'r';^ ^'^^ & »te|D«n Dttfelbe ou* fc^r Bewcbtet/ uoD Ourc^ Dre vpecfcefgeiogfn. S^ec 

K* aauniwt iajJOffel ^fiCOb TOtrD tm ^almuDift^cn Tradat Avdtfa sira fol zy.cof. 2. {13 

»^^..aer ^,i"' ^?^ '^^^ "tiB^ecflenennet/ wit obcn m fcem funtften CapitclApae. 262. 
teri^m&ixn oubt^reit^ angejeiget ifl. UnD affe maDcn in Dcm Traiftat Ch^glga fol.ijcol. 2. 
*««^ a»^ m 0<g Ribbi Siaomons2Uj^u^n3/flUji«(^^jin3«C(?i;ipi/:^«^t a«()<i(fin/aBi»o iit ^ettc alfi) (auten : oTsn naiS dtid p'KV itr* 'To^n sro Da^ j(t/25ieile^t# 
jungcOtgfu (iyn6J3;ct5CJ/&tetcctl fje&tcWortc ?)er\X' etfen iitcfct befem 

nCII. Sbvn alft) iCSCOcn fie aUCt) im Tradat bava bathra (oDeC Bdvo balro) fol.zf, 

col. i.getitulitet/QUn>0 9e&acJ;rec Rabbi Salomon uber &a^ SGBort 'J'd Mint, 
&a^ ifl/ Ketjcr/ alfo fc^rcibet : mraf' ^f?£5nn^ nNim pia w 'TD^nt>fl^iO/2)tC 
ic^r jungcc jf *>Sr« le^rcn/ bag man gegcn 2(uffgang 6ct Qcnncn bcten j,^ gj^j^,, 
f<>ll. 5)ec 21pofl<I *Petcu# tvirD fdt)imp^iid) nien ntas Peter Chamor, Da^ \fv ftttuimt^ 
<^tn<^r|tlin36e3f5f€(8(Dar»onExod. 34.2o.juI<ren) o&ec cm ^fcl ter^*',';';;;^'^^, 
bk tlluttec bctci>t/ Durci erne allufion oDcc SlnDcutung auff ten ^^Jctjuiensttwrt ewe«s 
^cttc oDcr QJefruS/ Qtmnmt/ baton in Dem altcn Nizzachon pagina z^f.*'^"****** 
olfogelefientwirD: n^'^n ma 'mst iioD'tt'iyi'a vno'Enemia^ncseiWDn^ains 
nnx D'n^K s"* nirny n"n» nntop po iu'b iS idk :D'i'T a wy^i wieh n'ntf 'JOT 
'fiNvr WD ^> m^« 'MW ms avh ncKn ^k iw' i^ -\m . nny ly ^^ nun i^ na^ 
:V)-nn ti:i 'jma tij Tina 'n-6ia mino-Da^i)t/iE»f?c^etbcy t^nen gcf^rtc* 
ben/ 5a0 ^iffue ju btm Peter Chamcr gejagt ^abc : peter cs ifi ctnec uit* 
tec uns/ trclctjec mtd> bie(e tXadft rertat^en u)trS/ unt> id^ vocxbc gc» 
fangen unb gertcf)tet ti>eri>cfi. bacauff ^bc &cr peter $u ii^m gefpro* 
cben : bicxoetl t>iv 3uf ijnffttge ^ingc bcwtifj (eynb/ jo bt|l &u <B<D tC : 
XCarum t^fibueemiv aber fett^ero ntd)t angcjctgct r ^Jccuber ^bc 
3iCfa8 3Ut[>nigefagt/rafiees feinem tncnfc|)cn/ bag tc^ ©(EC€ fey/ 
bannron berfelbtgen Sett an/ba id) baeiSefcQ mctnceOefifolec^tevcr* 
laflen ^bc/ bin id) gegcn mctnen 6cf>opffer un& jetn cB^cfc^ tri&crfpen* 
(Jig gewefcn. ^iec ift ^u f-ben/ wie Der UiDige ^;^euffc! DurdS) Die 2i"C<n Df« 
|ciIig€@cbnflfirt)etf«&t;cf/unDt)crrc(benunetf?drt<f)anb,9cejtf(ictie£u9enantic5# 
tct/D<imU<c3€runiMrboftma<ie/Dannni4)tC>a5fleriniiOc ^Uttton tm gan* 
ifeen '^euen %e|iamcnt ju finDcn j|}. (^ernet |l«^tt Dafelbllen [\ z4o. folcjenDc^: 
; 'vii p'onS «>p3ci poynts (usts nicn it3*£?i is'' nc«s? ncfi xin ^{C'^ p pycB? ■era airo 
fcagifi/<C8 (lectin dcm 36u»^ Simeons/ bes Kep^a Qo^ns/ bee t>« 
Peter ^etjtet/gcfdbcieben/ bag ^iSfiiejubem Peter Chamorge(«gt^bc/ 
bcr BatanfucSec niitallem ^Jleigbtcb jutobten jc SEBeitec wtD «llDa 
pagina i6^.ci\fogiUfen: «in 'a new oyn 'jtjS iip' rwjnr mm«n 'mo Tc«n wn 
no ^3 ry^ rTC;'D\yn lyoa nfy VT^it pi :o'arm mnw nvop w rrvy «^ni rnm^ee 
"viDn Tcei sy^TO Nnn '3 oncis kw vbtt din nan xfr in"^j;3 o w nvy sc^ 
:rr>jnp vby rrym wn {^1a^ wwe {'{nipt 'ku pc.'''3 no'c ttmpn or n« Dn'3MorT*,83) 
ba^rl^/ Uiibwannbu fagentrilt/bag'l'iTusiPcgcnbcrXrnnbertperrfc/ 
bie er ror beni Void gctban ^at/ <Ba>€«L fey ( |'o fani id) Dorflegen : ) 
i^at bann tl1o|cs md^t aiivi> rid tTunbccujer^e gct|>an ? fo t^ aacb 
ber i^li&s mit cincm ©turmtrinbe im 2lngepd^t aller gcii ^immel 
gcfa^pen/ vxi^Q J'^fuo nicljt gct^an ^t/bannbcy fewcm2ioff«^ 

mm 3 rtii «78 JDf« ^^''V)(iliU€ ^ntbecftcn 3u^e!^t5um« ViLCTapttef. ren^4ti^iifeuimen|c^gefe^en: auf|cri>emt>a^ fie (Die ^bnfltn; fprc? 

Cfecn/dfig&ieCharja Magda)ena(^i;r fomtlkt tvteDcl' Das fd;dnDlfCf}C #OCt 

ChdrjaDorMarid.Dtffcnfc^onoknjnDcinjtDepten (Eapird/ pjgina 141, 9??d:= 
Dung si<((i)if)m/ mldbH timn ^cth ()ettfit) unb tet Peter Chimor (^iec nen# 
fieri (ic OKmft($ 9u €^n|Tenj 5cn na^mcrt fees tjciltgen Petri fcbanbltc^/ 
«nt)^ei)]e» j^iietneniC(cl)e8 gefe^n/ unfe bavuWr 5eugrit|5 gcgeben 
^bcn. Stuff folc&e ^iS.ifc t»irO auc(? ctn bef e^rtcr ^tsDe/ toeid^cc *})ctcug ge# 

t)ti]Jtn/ in i>i6 Rabbi Lipmanns Sepher Nizzacbon , nuroero J48. pagina 19J. 

*rKadorch, 3><c^eUigc2lpo|Ier^aulu^tt)lr&int><ma(t«n Nizzachon pagina zif, on 

fc'fifi'^ifr "md <^«ft«^T'*^*Jo'*-'i.n5e{cb<? ^iltg bei)eut»;t/t>urd) ein«Q3i'cf efjrung DJeftfJSGDojt^ 
feKffi.bo«!«^"'l^«J«^c'j.D.i.«in/5ttrec t>Dcc9d>uit>=:&iibeg«l)ei|Kn/fl[Imo Dic?a?otk alfo 
ifl/ e««|»«* lautetl : jvrj prw on"?;!' ipip c'l^iio ncetr nta 01^3 yir ne?Dn yxv i3i^ iT'«t -nyi 
»«&«(l«i- ; B^un we ««unn^ nya? ^a mnra vsin nr« Dag ifu Qo Fan auc^ fete Qadyc/ feag 
^ae ^Ictfc^ ntc^te weig/fea^cr beroicfen rcerfeen/ xrcti paulus t^t Ka- 
defch , D. L 4DUrf r ob«i; ©ctanbbub/ in fe<m iSrangclio (agt / feag bic 
SS»<« ^«'i«= ^"^^ **''* Qtunfeen fecn ieib jitm filnfeigcn anreitjct. Siffo wecfccn (JU0 
etnotttKcdo- ^feabgelbt^tne JpeiiigenBoio'rrpkedorchiro.D.i, .i'3ei|igc/»€r4cirlic{)vcnj«i 
Swfrfi ^*^ "'*'''<' '^edeichim.oag gl/ ^^utcv ei>it Qc^anfe-Bubcngcljciflen/ rtie im ge* 
irc5Kcdef.him' Dad)ten <jUen Nizzachon pagina ug. jufejcn ifl/ aCtwo a(("o gefcfericfccn pcNr : 

*cj>«i««iv, ,y^ ,i,f,f^ p,^^^ jjC, ^..^ jj^ ^^^^ :D'n^!tn &a«! lit/ 5Da§ feic 2ie^ec fitgen/ 
{h tbfun lifv (Sebet unb Bittc ju fecn Kedefchlm , Dag iff/ ^urem / o&ec 

<ei4)an6*'^Ubf n/Un& I'egarim metbim (O&ei'Pegorim mefim) Da^ Ifl/abgC* 

fiorbcnen Stafcrt/ feamit fie bey<S<Dtt voir fte bitten t <D antroorte i^* 

»ien/e8ftct>ctja(prai. iif.v. 1 7.) 3ef4)debcn : ®(eJobtentt>(rbenbm 

J^^iK^iO^ n((bt toNn. UnO pagina ijo. gcfacf^fcn iSud tJ f.'ebet flli'o: 

ftt'pDD cnr p«ny vkv id3 ^j '» ri^P^^ °^^'* ^'"^ oncw iom» D'knv c^'ort 
! 'iJi Kin n3"pn t^'ypnb D'«njn Dirpao Drwtiy no h:> oxm on^ ^'•i'n : ctt'ip^ Dag ifi / 
5DieBkei5er/(pci£>ift/(yhrl|leii/) frapcn ims/ tinfe (predien/ trarum fiu 
d)et i^tr ni4>t fe<»8 2tngc(id?t eines C5r<>|len (Dec »>or eu* bittt/) gleid^ xr>ic 
tcirtbunr feann fie bitten bic kedefchim, cqjI ift/ Jjnmrcr o^cr «S^itanb' 
^Uben. 2tnttPorte ihnen/ tbc rr«rren/ cllcs / tcae i^t bittet Cinfe 

<i^ut/gereid>ctnurfea^in/&i;|5i^cfecnt)eiligenunfegebenefeeyctcn®Ctt 
crjornct/ :c. 
8«««*» «e< g«tncr tvirfe in c\tmtlbum 35ucb pag. ml u^cr^ic<ICDrfc Pfal. 146. v, j. 

SfPtue ^frlatTrt<u(bn((^aiiffbJe^rt)W(a(3e/ftcfinb«nifnr(*fn/b<ff5n« 

a?rn'S«ir«i "^" '* "^*^^ ^cllff n/flujf Dtcf«2D?tfe gcfctjrieben :DDvy pk uu-to oinpn wa 
•trttn. j'W jnjc pa nn»o imS nrsn p* '3 wijfti pWr wp wuan het i«f nstTSyms^ tnit p jnnr wa wtnn ^ ai .rryiirn if> D0£iift/2^erX'erfianC^^tcfcrXX?ot«e 
t](l/ rerlaflct eud> n ici^t auff &tc Icedefcbim, Dci£S ifl/ ^urer ober v5d^anD# 
SSuben/ roeicfoc (id? frt- ytPiiitg/ urn 6cr :j5^eltgton jt^fu wegen/ tft bc« 
Z:o5tge0eben^ben/&a0 fie vcr cu4) betcn trerben/ i>ann na^ &crti 
i:obc5tlfft!ein(Bfebetaii6emmenfd?en/e>erntd)t^fltfen i^4n. Vcv* 
lajfet eu4) suc^ ntcfot aiiffjr^fum/ wcld)ev cin menfc^ tfi. SKfo tt>cj* 

Den fte au4) •" ^^^ ^a/muDl}Ct?<n Tradat Sanhedrin fol. <J j, col. i. jn D«n To- 

fephothgeljejjfcn/ unD fief)et Dafelbflen alfo: \rhv oxnp^ \^ii;i j^i3 n?n ;cd 
*n^,nS{« ona r^siT "«' biJ^ili/ 3n liefer Sett (d)voev€n fie (bie S^cijlen) 
alle bey i^vm Kedefchim oD«r ^UUtn/ unb fatten fie vcv feme ©otter, 
UnD m &em jwcpten $:5eil i>c6 ISvam Machfors foJ. j i . col. i . unttt D<m ^U 
(el jozer Jepharafchath hach^defch, In dim Qiibit/ mefc^e^ anfmQt vnm m nw 
OthoDec OS fehhachddefch.fcrttt) J) je^uoen: D'^Tp ^tn 131 Da(5 ifl/ J5.<igi 
tic Kedefchim oDer ^Ufcr bamnen ( cerfie^e in t>em 5Q?onQf Nifan o&ee 
©?eri^) fallen t Dn^ SKort Kedefchim abec trirD in &ec 2li«ilegung Daribtc 
t>uj;d)Dn'->i^jinioi«nDa^i|r/ 2)ie Voider unt> i^ve <6o^en o6cf ZbQotttt 
erflaref. @o mecDcn aucbDie ^eidgen in Dem ^^uct)iein Schevet Jebiida fol, 
84,col, 1. Kedefchim gefjeiffen. @Ieicbtt?te nun Die beiligen 5)?anni^ec|'oneii 
Kedefch'imqcnennefm£i-Den/airobtifT<;n (it audb t)ic bciligsn SDBdbejJ^^^ecfo? 
nen mv'Tp Kedefchdth oDer Kedefchos, oag ifl/ i^utcn. ^Itfeben flijo ^iet< 
aue/ Dap ccc befebne Hicronymus de fanda fide m femetti jwet;ren ^u4; / tini 
funfften Sopite// Die laurei-e^;a3af>cbcitgcfcbdebtn babe/ tuannctm«lDct/ Dag 
Dtc SuDin Dt6 beiltgvn SlpofJd unD Oi^iaciprer gbnl^' h^vev/ Die ^ligeji 
?83eibeg*-5)erionen atec^urcii nenntn. 

5)abcr fit Qucb Icic^tiicb }u glauben/ Dnf fie Die 2tf)tmnpiiig SbtiffiV welcDe f i<?e^irilrt|« 
^cbrdifd? 6T3Sn Taimidim, Dad tft/ ie^rjiingecbtiffcti/ ju H)ut i)dd)(itn ^ei-- fS S 
fpof f ung D'T!3»'n Tafchmidim n<nnen/tte(d)<^ 6wi Dt in Sfatfimnjort Scham^d >n,d,m.ba#tft/ 
6erf otnmef/ uiiD vcrttlgen/ jperftorcn unD audvctten beDeutitAini: fo »iel ale xL^'iS* 
X*erttlgtebci)|"«:»ieDannDtereffb«<3u^<"/ <''^ txc Amonias Margarita jfi/2iprjflin«r» 
in femtni gani^en3uDifd)<n@lauben/uber Das^ebetUfemaJfchinim al fchi tikva 
pa?-. 242. unD Dec Jobann Adrian m femcm ^<nD;@ctreib^n pag, 29, unD Det 
5&i-t<ri(t> @d?mabe infeinemSuDlfcten.'^tcfmflntd/ im €rD ta 6. €flpi* 
S^ ^ll*j','*" ^^beil^/ tt)»e oucb Dec 3cieDei:l£b ©amuef iSre n^ m jVinem SuDv 
\q}tn <oeb-angcnba[v] im jnnpten (Tapifel/ foltb*^ iivMi^S '* flutifagen* 

£^Mt|id;ob«mcI^t DariiboriutoernounDtrn/Daf fit Den b^Hifl^n ^f*^itiyf*^jS,^ 
n)^<|«9ebobcr;e3[uben ge»f fen/onD Die^ebre Sigfu (I f>m^m^mmn hab*TifS^mf(^» 
\i>fpTitumviahmtngtbtn/t(i\m ibnen Iclcbe^ju fbnn {)<H>bi«r;R>trD ; i>«i}<ti>^^^^ 

inDemS»pherchasidim,niMT,ero 191, Hlf& 9if<i)t.(btn fi(ht ' p^ 1«W ^wJISf*"'* 

TDsr w( pa 1^ R«a4> r on»t» ;«vvij;.w Bmoa/wv av iV vw° t*'^^* '»"^3J' '"^>'^ s8o ©e^i.t^ef(^be«entt)e(ften3ubent^umgvn.^ap(tel. tjn »ofi'3 pi D-ffiK K-ipi Dm3K t)ag if}/ Xt>«nn etii 3»i>e fctiic ^cligton x>cr* 
dnbevt/unbQcl^ctl^inZbQottcvcy^utveibcn/ fo gtcbt man t$m ctacri 
(fd)imp|itc{)eu) dnm^men/ wic (Pial. 1 15. v. g.unD nr. v,i8.) gcfagt w>tr& : 

iDiif fol^t Cmmiict) oie ©o^en) ma4)m/ fet)n& gki(i> ,»(« |Te» 

tnanmugt)enrelben(2lbaefaUcnen)5mia^mengebefT/tt»tci^ncn(i!cm(id^ 
^cn^)0§en/ tDdct^en^^^jGiliuiim, ^af^i|}/mitgl)r€hiu melDen/ 5)recfgottec/ 
t/h"^ Elilim,t)ag i|l/ nld^t^ »t>ertf)e ©dttcc/ jc. gcncnnet mcrDcn.) ?um Orjrem^ 
j3el/t»«nner2tbra^amt>ctlTct/ Cn)c(c{;«s ctren ^o&en Q^arcr cin<c?0?enge 
^0lcf6be&cutet/)fofoUmrtnt^n Afrarr,(t)ag t)l/ etncn Staub/ tcnn ley 
afar l>el)Ter @taub) ncnitcij/oJ>c»ri^mcmcn ant>crn na^mcti aujf fold^e 
2trt gcbeit* ^\tva\xe Uvnm ttsicalfo Die Urfacfc/warum rec Petrus Peter cha- 
mor.Dec Paulus kadefch DOC kadofch.unD D«r bcf c^iteSne&rid)@amuel'^teR^ 

»pnbem Rabbi Salman Zevi in fcitiem SfUbifcbcn 5^ljCClacf Sammael, tVClcbCtf- 

tie^obcrflenCeuffcI^^'JabmcilVboc Samuel getJet>ncttv<cD«/ unb Die IjeiliQta 

K.8derchimunDK.edefch6th,i)orkedorchimanOK:edorch6th, DicSl^nfl^cS^l't' 

ffi abtt Tafchmidlm »ot Talmidim 5«f(fen. ^6 melDel flUCb fiCDflCfefCC ^mt)i* 
i:jd^@amuc(iBren^inf«nem@ct)Iangen6a;0/in Dem jmepten (lapM/ ba§ 
f4eeinen£anD<oD€t*£tfiDrfODcr(ian^el«p (gcbceiber on-|lutt isid S6pher, n>eU 
c&e^ eineti Scbrctbcr f)V)JiU•is>^:i Kofer, t)a« 1)1/ «iBcn XJcrl4ugnec ©Cttcs/ 
oCeceinenBcQernennen; unDfanicbt5m3eugni§scbcn/ ta^ tt bierinnen 
i>ie 92Bal?c^cit beric^tct babe / Dann icb fo(c&c< |«Ibjt«n m i^fcn fl<fctjti«bcn«fl 
?5ci<ff«n/&u mitiuUfenjuqcfleacttuoc&en/gefunDen babe. 
5»5«mie«bet . 5)ec5elll(je3obanneg&ec<Cauff€cmugaud;ber{?oUen/uRb mirb berfdbe 

« 't r'-"^" '" ^*'^ ^^^*" Nizzickon pagina 58. yil rafcha, oOcr rdicho, Dflg i|l/ cm (SottlOJ 
S«S. f^^ fl'"*""*^/**^**'^ 3*'^*^''^^*" r«ibet: rwrstt' «in ran na o'W trmn 
rmnn hy ?ot rw onDwi prn nx oTDym ysnrr mw ty jyjs p«^ f?{<-w n« D'j3n«f> ^ 
toiSs iTi'3 DT3ym ynrr mw w mv tv py \ih ao^arh n^'yin n^ rwo \rciV 
: ym pTi' T3 i^ataiv 6a^ i(l/ jDtc ^Reqcc firagcn/ ir»«« bc^cutct cs/ ^ag 
ITIofcs btc 3(r<;eUtcn ntc^t in bae tanb Canaan gebracfot^at/ hie ba^ 
^^^ 3>rw« gefomrr.cn t(l/ tceldjer (!« ut>et ben 'Jcvban gefo^rrt 
l^at-: unb (4gen/ 6ag fold)e« cine ^c6cutung auff t)«8 tBcfct? ^abe/ 
Celebes tHofcs geqcbcn ^at/ abcc ntcfet Oienltd) ofcec bcqiicm gcroc 
fen tfl/ fie in baa parapets 3u bcingcn/ bieba^'^tHfus/ xvtldfct'Jot 
fua gencnnct wivb/ \ie ubtv ben 'Jovban gefil^ret/ bae ift/ bis bie 
Cauffc burc^ &cn gOtt(ofcn 3ofwnne^ gcfdicj)cn ifi. ^^lerbep ifl ju be* 
obac{>ten/E>a^«r:mcfct ynn jinr Jochanan haraicha, bag t)t/ Dergottlo(cj(o- 
^nnc«/f©nC«i;n yttntm' Jachm rafcha e&et r6fchon)cfd[)e SBocte EC»ix 26. v. 
10. fkf>en/ uni) foeiel be&euteii/ a{jJ/ folte ber (5ottbfc(5n4i)c crkngcn r ju 
^e|feiiinf^«i:^ef(i>ira|)ffaHi}/njlt^€i:f«l;i;unfl (ein{(J ^ai)mm Qtamt wirD, 

€3- e^flieBe ibm ab« bee 3uDifc()e ©eftttc^f rc4)«i&« ^of^P^u^/ inCem i8.?Su(^ 
bee aften Su&ifc^cn ®efc^K^fc/in &<m fielxniJen Snpitel/em anDere^gtugnip / 
inDcmeceonibmaffofcbccihet : i&e rcav ahct dm gcmeine :j^cbe untcc 
t)en 2|u&en / ^ttobie /jccc fey ^ui^c^ txts geced>te Urt^cil <S(DttC8 um 
3ol)annt8x»illen/ xvclchm man t>cn Cauffcc ncnriet/ retttlgct tror* 

- ben. ^ann<b«rot)e6i)ecX'iccfdrfi^attei)iefenfc.ommen iYlanntotten 

• laffert/tDcUt>er bie ^u&cji jit aUcrleyCugen5en/uoc> (on&erltd; jurCBot-- 
teefurc^t smb (Sercc^tigfcit vccm«l;net/ fie ju bee CauflTc gefu^rct/ 

' un&gefagti^at/ t^re Cauffe tver&e banner fl^tDCtansenel^mfevn/ 
xvann jic nidft mv dlcin ftd^ vcn cincv/ obcc jwcyen Qunbcn ent^icU 
ten / fonbern erfHtc|> t>«a ^evt? buvd;) <0^eced7tig¥cit/ unb l;crnad? «uc^ 
t>en jlcibcetnigtcn. ■J)Kf«^ fcpnC Die 5iBo«« D«g ^Dfepbu SBSte bat ai|o Dec 
Sett(i}|« ^o^tDlcbt/ tvelctec &a^ alte NkzaAon sefil^Eiebai J>ijt,/ &<n frommen 

. Sobanm^cinengottlol^ttmnmnfomien. , r-j. .Ji. ^ ^ 

€^ n>er&€n auc^ Dt« Wim SlpoflcJ d^vts 'n Bene p.rlrim . ba« tft/ 5nir4)^ Sffisw 
brcc^r/ tt)t'(cb< Die ©efe^ unt) dli<^U butcbsebcocUn / unb DacreiDer geban» auce bene p^ 
beltbabenfeUen/ leicbtfecrtiiectveifegenennet/ un&DteSajocfcDan. ii.v.i4>-.&a«^Mt/ 
5iud^ wer&en ftcft b(e i^iu'c^bredet: &dt«^ 33eicf ^ ertjcbcn / »on t>en* unmm. 
felben au^sikQct : SJabecfc^tctbet Der Rabbi Aben EiVa ubec Ditfe SBocte aljb : 
o^-«3?rt 'r6x simr tmn 'oa rn n'?si 'jjcrm tnrr* toip'onn O'aoi Da^ i|l / Un6 
inbenrelbtgcu2:agcntr>cr&en®Urc^tjre<§erx?0H3rcacl aupet)en: c» 
feynbabet: btefelbesubenSettenbesicntgcntnenrc^en (nemltcb S^ju) 
getrefen / tpelcl^ec t>cv Unbcfc^nittenen <5<Dtt ifl. 3n De^ Abarbenel^ 
^uc^ Majene jefcfaua juirD foi. 73. col. 2. in tJem iH^w Majan.in bem fijnffiten 
Tamar, Dacubecaud^a^bgefcbcieben: on's D'es-a w iw is" Tc^n "^y n jvd 
jrr'^nDi aira wai d^is i^r^Ji ipr mtnaii pTnTDynS bodift/ <Sr (Dec ^ropbet 
S)afiief ) ^at ^iermtt fcin 2tbfc^enauffbieilet)rjunger3*^ra0e^bt/ 
K»eld)c t^ren i1"lim& gcgen &cn ^tmmcl aiiffget^an ^aben / ein falfc^es 
^eftc^t unbtOetflagimg^ubeflattgcn; fiefcynbaberallegefallcn/unb 
bncd^ bae QcE)t»ert)t unb ben Strfing uinfiet'omnKn. 

©i«tt)ei( auc^ ik Dccflocf re SuDen fdlfcblicbijorgeben / ta^ t)a<5 9?eue ?:e' ^/.f^^^'j; 
(lament ntcbt ©of tef5ia$i5rtfci;/fi>nDern tton unBcc|lQn&igen9??cnfd)en cc&icbtetment/uMSDft- 
unD aufgefe^et tvoE&en ferjn fon/fo woUen ivicaucfc nacbfeben/trag bierton in ib--^/eXS«^ 
cen'i^ucbecngefd^cicben llebet.^n bcm^^ucb Ciiiflukemund twicD pag.H-flDwo jtiiv ptt(ic&t«. 
t)ei;^iicb«cDc5^^.'5;cfiamcnrg9??elDun9gc;cbicbt/fllfo9e(eren:-ncn'Mon3'nD 
: n'TC'n iDnn nx ma h^ ctq ^;j,.s n-rwD 'ann onyia o'vssd mocn Da^ ifl / ^t<» 
felbe feynb nad^ bet ©rbnung / roit fie etngcrid^tet fcynb/von tummeti 
iLeuten/unbQd^mtcbcnbesXJctbcrbensgefd^riebcn/bcrenjcberfeTneit 
VCegrerbecbettwt. UnD pag. z^. rtirb tafelbften nact^fulflcnDe^flekftn: tnns-D 8'n^« mw iruv »"di o-ivun md» trus to- pth -.rs fttrw y'lm^'st'rrnjwCT 

*-)2'i 03? '3 cw f'-ivsnw pncno ocw fc'j'j^ rt:hni n? oy nr cbr-i^cn ojw arrr^T 
fnopoaina o-jj'^-r Da^ifJ/ I)tcX>0rrc&etfJ6<»^tn5cn€btct/ um^oroip 
^njirfbun/ &«g2>rt6i£»4ngeUommchtt>rt8<Sefh5 D'-Sfu fe'?/ i»ie fcie 
Cl^ri^teo «u6(agen : t>tdtrentgcr i>ag <8 ®a>ttc8 (Scftn fey/ twe fie 
vorgebett ; fentJcrn e>«0 cp ein vevt^vhence XOevd fty'/ xrcl(i>e6von 
J^ren Und Id^t^rrfgm S?tenf*cn t)erfcmmct / bkin tev ^eiUgen 
Qc^rifft ntc^t erfl;^rcngetrefcn/ iini)&en5tPccF&crVcrfirfelnni4)t 
ipcrftan&etT^alxn ; iDcctocgcu Ummenaud) i^eXVovte m viclcn Stu- 
a<nHid>tmiteimnb€vuhcx<in/ ^n^?ort^ena^vtc{fn(Drtcn/ mttCem 
was ^ie prop^eten gefa :t t>«ben/ ntd>t crfUret H11& cr^utert w(v>' 
oetu @t>wre<iad>rw§iDa3f7.unDH8-Da|eft,ienDcn5uCtnllntmi€btg«- 
SCflebcn/mofSfi? |u ben Shl*l^l«rT^uOJefi fdg<n fVIIvn/ Da &k?BBL^m«lfMQUf«n; 
a sn ^ms nrs mo:ptt,t fnwa t"y^ d,in trs'^ vth os Borat nc»n a« ny-6 li-in ax 
TN? D» on"x-i hy atfo' n»03ii 'Tr^ifo o» a"y q\«<'3S1 ncsoo orriDiS rt'xn cx'^ts 
"^^ '^l''" '^°^'°^°''''"^''^'^i D'tfniprf DnoxDTW i:'3riT isin n>j '^3U' jrya u"Vn twov 
»x'Si T^y tsj9 onV cm S*?3^ 9^3 nn"«-i by anis ortj oruiast n"«i7 /xn ''2m; 6ix'Dr>' 

.•^'«n Jrio B-ttra^ pn : 33^0 ama cnr no o^-,yf> aa^ ^j; n^ ^s4^ .-np:n camsaf^ 
cnyiS B'-n :^Th» nn n-isncr ^m ^xi i^i^TO D"K^3:rT D-iD}«.qn ck'Sov n"s-i cs-ao 
csnan nxujn naeroa irri « c^ysVi cs-ain- nai f»y an*? n-st^ rt'oio o'Cych aniicsv 
>*'^rT Tj-mv "Niii -m Mfis^ di:?k3 aruiD4cf> a^m^ -m B*3ni> B'cj-s'n cixa orw 
.-T*Nnb rw Dn3TJ h'-\ cnicD n^na i^cn- a^ys^ p^ -S^si mxiaa nsca ^s«vDJ u'» 
roc .T ^ji nxi:un n£D2 ix-c^r no rji^'n: D"«n) o'tdnd bshm a'yic an aniicsV 
•o fffn -ipu,' AcTts d';k»i Gy> «r«»J.ft> n"ron *N"rr ^aee ryrhn wn an-iTfiTy mnr 
:onffi<o miir ny-n r^^' bi aw'sjm m.m n^-^^ S*'> a'it'pD vn ba^ift/ tTanre 
^tr ((2:hrf)l«n) trtjfcn toolkt / ob trj* 2\c4>t o&cc Unttdjt ^heV fo imlp 
Kti^r JnfcfMfflbcn (Dertrrii/ tr)cl(5b€i>jeientge/ S>ict>rts^v4imeliumge*' 
fdiiricbcn ^c&c^n/ an& btn WntHn tev prof-^etCM/ aufftenenbtv jfrt€* 
*^ ffy/ ?«m Bexrctp ti?rer ^lusfage beybrrngcri/ qeii6tt betra^ten/ 
^»<^nadffcl)en/ ffbbieW^tub^vPv^p^ctyansfiS^ii j|)rnn £»f trctft 
KPtcten/ «C>cr nidft. VOanrt ihv mm buvdyvevmnffti^ts Viadhit^incn 
*^^"fi^2(ct?tHnggebfit/ fctt^nbcti^auBixm/ ba6voti}€Vfleifet urrb- 
md^tfol^ct/ fet)c» ttnb vrrftf^en/ 6df t»ie »?ortc bcv prep^ecey.- 
»ng-/ »cltf)e ^tc{e^n>.e/ bie i><:» i^vc,H^dmm .Offcfirteben l)abcn/ ^iinf 
J^evD€i$ ibtC8 (SKnibensijnifcbeH / iin gcringftcn nt4>t 6sflc{bi<]c leb? 
ten/ rooape berreifen irclloi/ anbalf^ i^itcn nid^te bclffen uoeti nu-- 
6«n ; ^flmi Oie pr^p^tcn/ fluf wlcfjen t><r ^Kkbc fey/ l)4bcn ia 5e»(elbtj[eH tl^ren VCovten/xocld^bieCi^viiUn 5uni25en>pig i^ree^Uu* 
benaanjic^n /^suff J)cc(elben unvcrnilnjftiijttt tneynunsj Fem3b(ebtu 
gef?abt/unJ> tfi il^ivtn baeicntQc/wae fclbigc atis ihtcni<ocr^f rt etbid}tct 
l^aben/ niema^IenmdenStnugcfoitimcH. 2(l|bbrtngcn&teQc^c«bev 
$e5<£i?aHgclttbt8i»eileneirtcti 25€tpei0/ unt> jictKn i)te propbctifdje 
2tu(|a3un^enmitgcofl<cX*ctdnbcrung an / wi5 »erf e^ren bic ICCovte 
i>C8lebeni)i);cn<®(Dttco/ n<xd)i^vcv iVltynunQ/ un5 intent (Blaubcn : 
bisxretlf n J^jjen jtc cttJMs ju C>cn XToctcn &er pcopbeten / 6;jmtt ee i^- 
nen3um]^etoci^5tcn£ : btsrreilen t^un fie ettvad ronijcnprop^ctt* 
(I^ti2tu8fagcnt»ea/ba8ibnen3unJt6eriJ?: bistDctlen abev fc^rcibcn 
ficeim &ad^e jum %exs>ci$ i^ces CSlaubcns/ un& gebcn vov/ b<x% ce etn 
Prop^ett(li?esXX?ott(ey/ &a boci) fllbtgec in &enpropt)cti(li;cnBu« 
c^ern f eiries xrcofa gefunbcn rt>irb. So ittcn fic audi bisvceUen in bm 
25ingeii/ voek^e inblof^m »^c$€^Iungen/ Da^s i|l/ in BadEjcn/ bie bn nid^t 
5am*^rr>og t^rcs (SUubene biencn/ beflel^tn/unb bringcn btefclbe an* 
bctftv^t/de fie in £)f nPcop^tijcb^n^uc^ecn aefcbricbeivfle^cn : uti^ 
3J5ittet&ie(C6 alk« an/ 5<J0 i^c 0c|c5 nidjj (Bottlid>/ fonbern von lofen / 
leit^tfertigen unb xjcrlcg^mcn lYienfd>cn Qanad)t fev/weld^ gar nid?t 
in bcm ©efctj unb ben p:ropt>cteH/icieItPcn tgcr in bcc XPiflciif^afft bes 
^xoedt. bcv VOovtc/ (eynb cvfa^vm gexvcfm- SbenDagieic^^n fu tjer auc& 
Dai<tbi!en pgina 333. uiiD js?. 

3nDettiat£e»Nizzachont»ici) patina Zv^.UB&ifT.fcarBORflUcI <lff& ,^f 
fc^ciebcn : rvTina n'rcso p3rs-«r 'sS is'jx yxr wi^a 71W "rsy a'j^on c-eiK 
•m^3 DTS* orb \'»^ d>"WD!«25 oDrrnna d^dkd cj^-^ r'Ssynjr' sSm nsfs s'a'n p j iiy« 
m^ipa n«t5 'T by m^ run'ii^ iJimin nxi ; i^ i^us? oTip ni^j uS hm ao^ ^y> 
SIC"? ny'T 8^2 >Kp^3i Tfioa cph :\:y:v ornmn nny 3ity9 crw je^ -n ^3 py^ o-f-vs 
PDo pnsfj wSd nmij it;i o'KOn o'U'iv im^ ^313 uraso : ma^ vc ^•j' hdivn pT ai« 
j'imD lynira onwxrt epjn mjtin Sai cjix;Si ^d: ;" rcns^Si nnvo ^lyi O'^ip nis^ Sijr- 
; DjmTO pn ba^ifl/ ^ic Se^etr fagemocgcnunfcrafoiangnwljccnbefi 
fxiliio&crCSIenba/ bA§fblc^eBbeex»cgcngefcf>icl)ct/ trictl vciv ukhtan 
b&s (Bei'cT^'J*^^UQli»bm. . Zntwovtet^nm aljo : Qcynb t>ocb bie 
jffiw'sclitcn/ jcpclc^e ni4)t an eucr (ScficQ glaubjtn/ unb cuererl^flt* 
gion nid>t Bei?fjU gebcn / in £civ teinem exiiio oDer <J£Icnb : ^aruiw 
fcynb TPic auc^ im (^knb gctniefen/e^e ba;ui ^tSfus gebo^wn wav 1 ©* 
wellcnxDicunfciriSefe^/ tpeld^awna buccl^ tnofenmitbonnernnn^ 
bitten/ v^xcAXtmj xrasba Icbet/ t(l gegebcn tpor ben / nid^t um cm 
»e6(5e|ei3C6 tpegcnxjerlaffpn/ xDe\d)i&c\xd^\^m\id) / unb im cerboc* 
gencntftgcgcben wvbcn/ bag eafdnmcnflt)/ da aUcin baa C^xx^c 
Itc^e rolcf getpugt j^ar. VOix fonucn auc^ p;gen / bag funbbnffte 

^n * metis gg4 ^t^l'Tm^mmMim 5ubg nroumg Vu ggpfteL 

tncnfd)enbaffelkeam i^vem &nn}vbid}tet l^Abtn/bamiTfte {xte^od^ 
bet (Bcbote bee ^immlifct>tn ^Retcfee / trie 4u* bae Jo^ t>et (Scbctc / 
v^nftd} xviirffavvm Sd^tpemen-^leffc^ju cffen/wn&jtn refech,t)ag ifl/ 

tre»bcn/5«nnftUca!tgr^ri(i)ferten&e8ictbc6/trelwtetBunferm<5vfe«3 
vcvboten feynb/ fcynb in curcm^efeQerlatjbff. 

.^ier mug ic^ auc|) Da^/cnige fs^en/ Da^ auff Di< oben tn bem mttcn ^aw 

Ui/pag. 1 90. Q\ig Denr wrpucfttcn fSO^Ietn Toiedotb oDet Toiedos jefchu «n# 

Cont:nu»t»n geio^enci'dfTi'rimgen folgcf / un&fflufenbic^ajocfettonpag. zi.brfjum^nDe 

i"! U?!v ^^'^^ '^Hhtnj flffo : ^^^nS D'TTrrrr r2T cnii:n pa na-io ijxn nkvn main nnx 'rri 

5»(i«km< *^^''^'^ "^ D'^'^'^i' 1? n^w nD^^h; HnTT rrivm mm nrf ^-nrr nx nyun nxn wnd '3 

Toh^dtfc DV3 ^int"3 nSn: fm'nn«m '^.•!^^■n19if«^ Wr nx lywi nvsan^ d'e^'j'' onyi-'n 

wy D-jy "iNvn M^litn npffmc- a-i3ifsf. -jj* mryV. nsr D'jnv vn N^v^,i3,'n u nryjtf 

SxTi^'- ijrto'v -\p-ff- mxni nincn f m wajiii tny^ho ity cit'2 nSniTi D'vns 'J3 O'yVT 

en»inx TtopSn'T 'i^^nn tiiVi' one' nox o la^' njiox nx puri or^rjxvncm onnn* 

me'j/3 ?^33 •'y-nin or6. jni rrn jnri- nnrr nx D'arm-vriT /::r\t;' 'ro 21 cj? 

n5e? njnn rtrmr irjyzr- iJstjfT- »i* "iis^-rnt 1^yT'■^^t r'K' ir:xT '-^sitt'^a 

o-aevj Sx^ D'm'y ix'iri -on'T nzn -vtts m^ nin trm^'NT vimjr ij?cr r^*^ tc'x- Ssri-a 

rpToV uS nt nvr 'HD tjt' mrr fj nicaT nrnN ^y ^snc py ^-.p^ ^j q^ ^g^j ,3 ,j.j,y 
rn -py 'Tj'pra py^i t3i»o anxrj isnwi toji TO3 umx D\mm vAy onin^rt t prnw 
CT^in mjra' D'S-raJ rnvr^ mryS^ no- nvy i:S jn- pir jye^ pr«f nxr rrcj/'i Ski^?* 
Sip'^-a3 rons'an'ni ^«'p py!3r"rar'v ca^psn p tnx jp- op'i naiS ornSas ttt s'-erun 
rrsT ^fS bjnf'jj myo' if?x n^yu-i nx f*r3« n3i D3*ry3 3ia ds 'cyi »njf pyott'cn^ ncN'i 
jiyn ly^y ^3pj next d9i3 «yT : ;ij?n m os'Sy i^spn air -[jf ^sit^ mp^ rrfrui pSn oni? 
ri«'3 jnp'i ^nv! cyn nx 3ir3'T ^Tmx -pro- w;*p p prca- -f^) -nry mai nyN3 fx 
w p^isntm Ty kv i^'i D*£'n nsc tiDSn :n3rT nx x'vii npon p xv'i inna 3n3n tra'T 
^Tn3 2n'' v^x •unmm'jy 'jx- u 'Sw X3' iW3 pst'S^ /a ^3 t2x'i ^jtu ^ip3 pyvi tjnviJn 
^D trttT>33 onx- mx rw nn^ irari mhv nnx;^ ms t:^ jn i9 rrsx'iB^n niny ^ytf 
r^y VT D8"i i9 ivVrn yrivr? '^'wrr-rx'TrtPx D:n:fjnry vnaiCTO'y ic'xmmNnnsN'V 
f^^^y Tis^T Tn rSy IT wri vjsV \s'3'i -nx- no '9 ix'3n Tiy d4> tcx'v xsij mm 

tcyn B« »9 iy3ttTT dt^x n3^^ "^y mjr .wn re"' ^s? Tm^c 'jx x£>p pyas' onS T2N'i vna 
tr ly-r xcp pycy on^ icxi-nrya i2ivn nrx b ncw'i 0^13 uyi osnx mvn nsirx ^33 
ign Tiyi "i*y rrxjir oyiyia^ os^nn nT;3?''x3'«^ yep amim ^jmr*' ^ nx?; mrr 'i^nn 
OTiyrr p nrrw ttpyfj it3 s*ny'_^tjf{t rsy x9.onwV '3 ynn xa^rit* if33^x"re"3'[*5n irxr D3f> 
tp'ptrnrr'fM rrrry 'tt Dmjtnw rryn' xirr "^ .onib^ nvn irx oipn.^so "rnx yna 
jstrrrmyi OiTxrp Dsnx- nT«^"n3'omS';>n'f)3.'V3iD rvrw ^mT i:y3ni mw.'S'n^ pn3?f» 
wy f" noTB-oj' 7^ ni-^A- n^rr'-if^N*' csi hin* drr^ nn-TiyirynxW63imvCT osTmo 
:iT{n nSTpip.trttv ibxTS- natportw aj-.iSnu.'-^ttcrn 'n^SyTTrruirosiflixDiE':?^- 

isarr rp-h n^jn ^tsiiro o-v D'pix uinn mpsCT jn oipD2i .innTBvnNwnnis mvsnjinm 
uyT -13 9io'j •'tt^ "iJinn inT^9 -yot' ovinnr^ cv ns wnn niiion jn D"ipr:!3T -p nns 
'^ i^n Bx t33%>3 3yjt •=:« Dn^ no«'i i^^vx "iwsrn cn is n-ui'J n-':i-i J^'» ^3 t^'2«"' d'i^ 
^»Vrt j.r\2 ^-on *^ m33^ os'-'yi ^TiVcoi nv t3n9 pT ^dnid mr ^isxS 'nbS 'by rri- ^t'8<^ 

3nS D't3VE r jri ^pi^'i piT^'' oiTi^s u-niax ^n^x m ii; yvisinoa-w-^i d^oi dh^ imp dv ry icv3 or 

.vnm^ nh'ff r\vy ^ifc'« o'mti ^3i -vm Tn933pi3i^i9n'n'p,w^Knirbii33^3an^r<i-nKD 

*ijn33 p3 v^y VjZ p ins p itt'y"i9ijc3invvn3p^i5nnD'iD'Jtt'tt'ttnnAcniin3pyott>3'*"i 

insi oms DV -ry p^n ^y tov ar'r ja* W" a«' sm Tts'D inw pipi 'DTOn'^Tjo pnyi" 

iDX'i "on ^K K3-"! lafj nnnra i^i o3n rvm rvhx ion tns r« cp t-JS'p pyo^y 't nio 

^(y i_,j, L,j,, t,x^ 3;^^, ^icx -^S -noN^ 'Sy mv w o cattx nyon ne"P pyci' '3 lyTo.T'rK 

O'03 Si3a' ^ra'S w,-! irw 'a ^3i ^lO' Sid^ mnv 'd ^3 i« n-iin3 dkio unV 

'y'3iyn ov ns wnn ^s•^tt' nw afjiyi nwo i^ .th' >s^ hao 8-<> csi a^nno 

nDsn --nxfi nam o'sita »^^ o'pin on^ rrc^i -pxi a"P«' ^i^j 13-:^ jniw dv3 p-i 

^i£>i ve3 isin -nyi iis'psn wn ms rra on^ idn^i inSiy w^u' nos nw u"? jn i'? 

:imr53 \raOT asi^a t=^«" '^^ T^""* "^'*' P ^^^^^^^ ntc'i^vTi naymriD ^nj '.n» p.^' 

S)ag iff/ igsbettabficbabcrnacbr^UtenlDtngcn/ t>A0&cv@U-ertuntce2Qie{>««jir«. 

&ena:^riflenun^3ii&e«/ (untcr «>eld)en em l|Htev(cI;cib jumadxiit^smgt^^ 

fam/ bcac^tc cr btnfdbcnumba&iLcben/ unt>m\)mbMmtnbbtpnmmmw 
?)48 brcy^isfte^a^r \c lanqec jc mel?r ubcv^anO : 5ieQtt|len vcrfanimi p«' ' 
Ictcn fic^ 6ucf> mit taofenben/ un& ?c^en taufenOon/ ant) »ct:|tii&ep 
ten tie ^fxatliunauffbas ^cf? ( na* S^rufakm ) Jiigc^eii / fo bag em 
rtroifcc :irt mmei- m '^(vacl xvav/ Qkidtwtc an bem jemgeu Zaac geroegii 
W/ flie tas 2Nfilb/ (Dfffen Exodi cap. j2. se6flct)t wIcD/) i|t gemac^t 
»«rt>en/unbtt>ugten (jc nid>t/n?a8 (ietl)unroltcn» 3l>»: rtec(lt)nrrcn)ia3i<biectri0^ 
»eltstoii aud) na^m immcrJ>«r ju/ une> giengen 5^0 ff gottlofc 2{b.g^K^^^^^^^^ 
trunmae/ Cwctflfbe Uie itrolff ^l^olfel/) ^tnaus/ unt> bcgaben H* in",^^^^. 
3t»olfrBonwret4)C / mit> roeijiageten mitten untec i>ci: tnenge Jcs 
'Xclcfs falfchc rOetflfegunccn/ rcrfu^rten aud) t)ic 3rraeUten/ 0<»J} 
ftcibncnnac^folgeten/ bannfic m^ren Acute von .«roircm2lnre|en/ 
un5 bcf rfiflrttqten &cn ©lauben anyj^fum ! bieioetl fie fagtcn / ?>«^ If c 
xon »em ©cbfncften trrtrcn gcfeitbct tcor&cn/ nnt> folgtc U;ncn cm 
grc#8r citron tcn»Tn&ern3rr«chmc^. SJIe nun bie yCt\\tnb\t 
bofc e^Jche fcbcn/ miff.el cs t^nen gar fe^r/ t><i^ citic fclc^c t^er^ 
fccit in "'frael bt^^nocn xc)Axbtl unt) fpr^cl; ciMcr 3« fcem <m&f rn / nrcb 
tins! b^nntrfr^abcngcfun&tcret/ trt^ »" onfcrn C<?gcn felc^ce Ubcl 
in nfwci (1^ 3Utr«at/ bcrgleicf^cn xoxx nnJ) oufcrc T4tct nid-t gt* 
bevctt>tcn. Cef^BieyetcfiCAlf* fc^r/ f« Ug fic (flficii wB^9?ctH<^^ ten/ un5r^re3tugcngen^tmmcittuff9iiben/ unb fpracj^cn: 2tc^ t>« 

>V-^rr/l^tmrmifcf?ct:<S(l>iL<L! gib uno etiien ^at^/ 1»»6 ^ut^nnfty/ 

pann voiv T»if]cn m<^t/ wasxvivtl^unfblhm Uiifece 2Utgc« tneniliin 

role 311 feJrbflBn b«8 imjc^ubtge 25lut twrb mittcH tmt€rjbemem"!CpIcC 

'IftAcl/ tr)€geit6c8 v)iicen-Q<>^tt8/ und ©jo^ns &ee UBcdnenvcr^op 

jert. VOtc lartg foU uns biefer $udnem ^^BflricJ fe^n/ba^^ bit ^nb b^c 

C^rtjlcn liber «n8<Bfett>«ilt^«bf/ iwb jie Hnfececptcltobten; bA^rvar 

irenitt t>c« ums ubngblcibenf bte^3gcfc^tct>ta?egcnbe«:@unbenb<t< 

ncsPoldPs/bcs^ii^s^fcacls/ tntrcld:)€nv'6«ei|idcfct:ifi. .Otbbw 

UHsabec/ umbetnc«t^<t^mcn6t»tUen/ cincii'^at^/T»a8 5utt)unif;?/ 

6«f? tote voiib€tl?ei|<tmmluRgbergottIojenCl^ti/{ettmogettabgej^n- 

betrt T»erben» iD« fte nun aiwgccebet fatten/ |luiib; eiti alter ttlvtnn »o*i 

sajo* ©imoti ^c" iSUeften auff / trclcber Simpn Kepha ^tc0 / unb (id?) b^r Bath oDec Bas 

,Sfi!M9ett)aKkol, bojJ :'i1/ bcr iLoc^tcr bejc Qtimeie (tt>e(<|>e^ern< ©attung Der ^opfjer ep* 

^'^*- uu5fc»nfi>U/iT>i<ob<nfnD«mf€d;tlen^aplrc{/{>aginaz65'.an9eiefg2te)Ot^^^ 

bcbtenete/ unb fprael) ^u t^nen ; meine ^ritber/ twb mein TOolcP/ xvann 

CO cdop gcfalUg tfJ / fo will tc^ tie (Sottlofec i?^>n ber (Semeine ^fraela 

«bfinbern/ imb foUtn btefelbe t'einen <L^ctl/ no4) iScbf^fft untcr 

'^ftael ^ben/ b<>d}mit^em')5et>inQ/ba§i\^v bicQunbc/(n)e((fcei^Dai 

i)W:(i)b((iihv)ai\ffcud)ncl^mtt. ^kvaujfanttooxtttenficallc/unbfxp 

ten/ trir tPolI«t bit ©linbe liber uns nc^tncn/ t^ue nor / x»k bu grfag t 

^iff» nadt)bte(emgien5 bcr Simon, bee Kepha Qo^jn/ tnbecCempcl/ 

unb fcl)tkb bCM grofTentria^mcn/CN^ if!/Den Se^mhiiwmptorarcfe)au{f/ 

rt^fein^leif^^ftuff'/ unblegtcbreSdjrijftbarctn/ unboiengape^cm 

^cmjpel/ t^C!t<-b5ci3ctM:i;fr ^erAus/ unb Icrncte btn tTa^Oien/l uubbe; 

ciitj«i(^3i„n, gaiJif».i?bar<:uffin'b:e^Hpt--StabtbcrC^ri)ten Cnod) D\om/) (cfetrje 

|cf»mniMt.' mit Irtutcif 3timmc/,uBb fprad)/ ein jcglict^r/ ber 4n 3iS(u,ni gUubcty 

foitime 3u mir/ bannic^ bin fct« 2(p<|rcl obcr (Eurfanbter. 2>a f iimcn ^ 

in 0r«jfertHcn0e/o?ie bet Qdiib/ber amUfer bealTTcera i(t/;?u ;^m/unb 

'fasten >u tbm/gib uns etn 5eii)ep/<5A0bu (ctn<S»cputbtcr (ey^t.|6(J fragj 

'tc er jtc Ws vor cin 5eict>«i bcgcbt-e^ i^c von mir : (je Aber entcJortc* 

ten/ bicielbige ?eic^en/x-peidbe y^fus bey reiucm.lebcnget^AU hat/ 

p^*^f^^^'t}^ucbnmi9c.»d}.<yKCv:iufffpva<^ctiuil)naijbvitt^ 

iSi- tjtgen^er t lutb jit' hrac^un i^ei cincn/unb cr legtc feinc/^nb auff i j)n/ 

ixnb liebe cr vt>ar gehetlct. Wetterfpr ad) er 5u i^nen/ Jbrtngct mir dnm 

Vivi>t'mtttZot!^i£;,stcn^tc : B!i5alc|iccincKyori^ugcbcAii)t ^Attcn/ lefjtecr feine 

ten aiiif^rirfj "^^^v, ^uflf tbn/ unb cr tpurbc tptcber [cbciibig/unb (tunb auf feiue^ufi? 

-nai^bein nun biefcibige (S^ttk^.n |oW;C8 gcje^cn |>attj;o /peknf >£fii geptiit>t/ txxnn cr l?4t uhc fdc^es Bey ffincn ilcb$€itcnact^ati.|^;^ittatfr9*«» 
a)cr Sireon Keph« abcr fptrt^l) ^araufTsu it^tjcn/ td>binx'(Jn3*^ru gc- ' 
fa^^t/ un5b<?tbevr€lbemitrbcfo^Icr>/3»eHd> jiige^cn; fo f^tcci'et 
mir/b.'tg ibP n«4) aUem/ipas tc^ ctKf? befc^lc/ t^.ttn Terollet : i>a anttror- 
teten fie irtsgefixmt/ 1M1& f^gten/ roir ipolleii aUce %\^\\M teas 5'u ujje b^ 
fc^Ci: tritr^. JDatllbcc fprA^) t»CV Simon Kepha 3u i^iicn/ tftjlct/ ^fl0- 

^6e/ ri)tc SCaias (cap. I . V. 1 4.) gctPfi^^get ^4t : @orf OTenmCntftt' 
UR^ \k^X\\^i gcff e ^flVt tmine Seek. So TOtjr«t «w*/t>Ai; cv Veincn; 
<SefuHcii<;n'3rriiel i^abe/ vpte Hofeas (cap. i. v. 9. ) gcpirop^cccy^Jt l>*t : 

iSflnn tDr fa)D nid^t niefn ^ctcf . llnb wkotc^I f r bk csew^It t»at / 

&rcfelbrt^c in dncm 2tiigaibltef v>onUr rCcU aaojur-^tt^n j ^ xo\\Hx \\t 
t«ycfe nirf)t vcrtHcterT/f<mi>e.'n ^ctre^n UflfcJVbiJmit ma»»on<Bitf4>kc^t 
5a- ©cfcMcAt 0) crtmicrc/ ba^ er fry ge^cnefetunb^aeltemtgrtTOOC* 
ten / unbanbictjrojlf Pctn»iibplag«n/ 5teec/euvl>vonbc¥^oueu3iP 
eriofen/ ansgejl^ben t>at/ gebcnd'e : be&tpegcn MjTct eir cud; i«RUHbe<?' 
tPijrnen / inK> beficblet cuc^ / ^af, xiyx teincm jubin i»K^vctu>a^^ bojccr 
tt?ut. Unb iraHn em 2fubc 511 etnem C^riflcn fiyt / ge^ mtt Jtuc etne 
ttletle/ ^ foil ec 5W0 meilen mit rtmt gej^en t t»«nn t^m auc|) em J uoe 
einejt ©tretd> Aitff ben lincf en »«tf en gicbt / fcv retcbe er tl^'ii auc^eri 
mttctiBAcfcnbar/ bamtt fie (&ie3u^cn)i^rcni.o^H mbieg^tWelt 
cmpfangcn/m ber sufunfftriqen tX^elt aber tn b«t <boHengeftva(fctiap€r- 
benmocjert. 'a''annt^rbicjc8t^ut/roxrccbctJl)r«>uvbiafcyii/minbm 

mfchtct rPobnuiig ju fiRen. ©tebe er gcbtetet euc^ «h4>/ ba^ i^*^$5^S«sffi*' 
<le|tber unacfauaten25robtttchtfcyren/ fonbern ben£«« femee Co-jt5„.jfQg, 
bee feyerlid) begc^en j<>!let.Unb an^aft besplrngfr-'^elts fMlet i^r beu w 
xwrt^tgfien Cag / ron bcr 5eit an 30 techncn / ^c^ er ift gcfteinigct wot= 
^cn/bt| brt^ er qcn^^^immtl ffef3t>ren tg/ feyren. 2tn ftatt b«8 iLauber^- 
Mtten-^efJce abcr ^Uet it)f ben Slag (etner®eburt fcyern; «n bent Act)- 
tcBaivygabee nac^ femcrOebmrt/foUf t ibrb«8 ^eft fetner^ejcl^netbun^ 
fatten, ibaantaorteten fie «He/ anb fpr«(^en/ allee/ •awe buaerebet 
^;!|^/troilen tx>jr tbttn/tcann bttnnr bey ans bleibefl. 5D«r nber faptc ei? 
50 rotten/ id) TtJtiluntcr end) blciben/tt)«nn ibr mtr boejeniccc tbut/tra* 
erCncir Itcp:^vffuij)mtr befo^en hat/ba|^ tdi f etnc «nbere Qpetfe rtU>^ro& 
bcr Ctubfal cffen/unb TOcJ^tx becOrlcnbs trtnrfen fell : f ^tWtt i^r mtr 
cmenChi'.rn mitten in berStabt b<jucn/ \x[ treld;)fm \6r bi« ?u met* 
ncm Cob vcrbkibcB t»\\\> j&a fasten fie/ wie bu gerebet ^jt/ |o »7ol* 2 88 2)e0 1. Xt)t{\i &e« mtbecf ten 3ubent^um$ Vii. Q:apim. aiekem ®(' l^" w'*^ ^ ^"" * ""^ ft^ bflueten i\^m cinen Z^nvn I un& gaben t^m 5en* 

;m»u«ep&ai felbctt jutr tCobnuHg em/ unb rdd>ten t^m tac^li^) fetnen beboctgen 

SomSw €^c«I<tnBrov) un& tl?*;frer/ un&wo^nctceJcrfcrbcCxtdnsieB/ big t>Q% 

mt-itw \m tv itath* ^r aber ^cttte (in tvcl^rcn&er g^it/DaecftCt^ oHba auffgebolfen/ ) 

fj"*;™^'|,*7'5ein(S0>ttunrei:etrU-;ter/ 2tbc<5^am8/ JfaaceunbjAcohe gebiencty 

atitoriicii/ mitimb fc^c vkl pocttfcf>e Sadden gemrtdtjt/ x»ekt)c er in «Ue(5rant?cti 

6e»i«&m»op 3jv-el6 gcfc^tcft/ bamit iiym tblc^cs in alien <B>er*lecf?tern o&cr 5cti 

tenjurCSiif^ac^tnig&ienenfoltc. 2tUepoettfcf)c@ad)en/au4>&tevort 

i^m gcmac^t n?Acen / bat cc fcincn ^abbinen jugefd^icfet. Unb bee 

Simon tro^nctefedje^a^rin&eJtifelbtgenCburn/ un& als et fietsben 

x»oltc/ bcfat)lec/ bagmanibntnben iL^utn bcgrabcn folte/tpeld^ca 

fteau^ t^atcn. nad^t^efcm tc»uv&e eimjn^opJ^ Binjanmeciiar, Datf 

ill/ fct)«nt)lict>C8 C5eb4u C oeiftcbc eine ;^irc5*.v ) ubei-benfdbengcbaoct/ 

tinb ftci}ct felbiget- Z\}utn nod> in ^om/ «n6 toirb peter ^nennet/xoeU 

d^ee 5ec n«btne Ms Steins i|l/ Auff \»clc|t>cm ec bis auff 5cn Cag 

jcirte6«Lobesgefe(|entt>ar/ (Dann Petra in Dec 2aUimf^tn/ unDKepbajti 

Dec (£l)a(Diiifcbcn unb ^^prifiten @>)rac()ceinen©feinfeci|ikt.) tH4cl;5em 

«ie tifl* ieuT^ber 6er Rabbi Simon Kepha ge»loci)fn XOAV I (tun&e tiw \X\ix\m auff/ 

^abnu.i"4 ^^^^'^^f^ ^ws l>icg/ nnt> !lug war/ berfelbc ^krx^ na^) feiucs v^er-- 

Hoi/iiaj)9{«mi3eno (BfiitvMmden bin / uji5 fam nad^ :j\om/ unb fprac|) $u i|>aen/ 

»efommciiyuiiB( j,<n 9vi>ni<rn : ) tfifljet / bag t>cr Simon Kephas t\x<i) betrogen ^at / ^m\xi 

5X *"^'''3ieni8b^itmicbefot)lcn/ un£> gefogt : (&c^ebin/un6fpric^3ui^nen/ 

C8 laf|e fid? niemant) in ben Sinn f ommcn / bag ic^bas <©efe^ vera^Ji 

ttl votx bcflfjnittcn f^yn roUl/ bee lafje fic^ befcbnei&en / trer abcr ni^^t 

bejcf>mitcn {bpn \rill/ ber lafje fid; nucbemflincfenben VDafjer/ (fd 

tt)irt> &aff '^auft'Sl^aff c^iec fpottitcf) 0cnennet/)tauffcn : toicb cr aber ni^-^t 

getauffct/ fo bat er bcsipegcn \zxnt (J>cfabr inbcrtOeltju befbcgen., 

t£r l?ataiicl) befc^len/ ba}3 tt)r nid;t ben jiebenben/ (bnbecri ben evf!cn 

SLag/ an tpelcf>em ber ^immcl unb ^it ȣrbe ificr(^aflfenxrorben / 

feycnt follct- Sobaterauchibncnvielbofe©efe^cgegebcn: unb pc 

fixadjcn yi fbm/ ii^rb uns cin toaljv^^ffks 5cid;en/ bag jf^fuc bid) ge^ 

fanbt l>jbe ; er aber fragte fie/ xom ror ein 5eid>cn begcbrct it)r r 3n# 

flCieMfcibt (>eni cr abcr noc|> nicbt auegerebct batte / fiel ein groffcr Stein von tii 

9«iteibcn ie9. ^^^^ (grcuel (Dag ilV ^^emp«l oDor Jvir(t»cn) ^er uuter/ unb 5erf4)nietterte 

tt)ni bic.^irn(cf>alc. aifo miSflen/ OijtCrr I allebcinc Jeinbcumfoni-- 

men: bic bid) abcr lieben/ foUen fcyntx)iebie Sonne/ tfannfteauffgc* 

^et \\\ ibrer VCKc^&)t. ^ 'A^t\it> !\»?ni> Dic^Borte/unDDcc^efc^lu^De^toiB 

^euffcl « ingegebtnen Q5uct?(cirg Tdedotfa jei'chu. 

2Dtr fBii- febca alfo oufJ Urn (0 im»ocf)crgct)enDcng«m<lDef trocDen/rofeaott^ gcj^ef^fWM 
lofer^efcCtcs.rtbcfteunDbc^ljatfteSuDen ba^ 0Jcue -^cOcimetit tuxa^titt beijusifSeJ 
tmD toecfpotten/ unD tvddjer seftalt ftc &ie ^eUige gtjanselitlen unD apofrel tcr* g| £"K 
Uiui:b&i|"d;cc SDBwfc Mrfdimdfjcn un& Berungfimpffen/mit^ln san| »enncf|in zertflmentM* 
jwcflc ben mb ou^fagen Cdrffcn/ Da^ Dicfdbc f unime un& ungc fcljicf fc 3?2cnrd;«n [,1"'"?^" "'* 
QiKiftn ft'pn/meldje bie ^cilig£®c(;t.(ff Dc^^llttn^cftfitncnts gat: nic|/r secfTcm^ i-tuten fw lu 
ixii/oiefelbe f>;n unD wicDec unrecfct unD wrf »^ct onflejogeu/uni) nictt auff DaeJ* ^^'^'^''w »»t< 
iei«3« 2icf;tun<3 gegeNn ^abcH/ivas t)or!)«t f cl)ct/ot)cr (jcrnact) fofg.f ; wU au^ "*' 
Da^ ^i gar nid;t mitcinanDec ubeteitiftimmeti : nebcH Diefcm naci) il>rem Qiifai* 
lenernjaeDarjugcfc^if/oDecDatJongct^n/unDtro^fgaciSerocircaulDcn^co* 
l>^ef<nbct)gcbracfct()aben/tt3flc&emdjfDQnnncngefunDcnn)«D«n. ©ieroeit 
Qb«c.(^ott Dec ^gcc Duccjj Den ':)}ropheteujoel,fm i.^ap.im z 8.Q)ci-^ t>tcfpri> 
d^cn i)at/ t>a9 it in tco («^tcn3«tt«n feinen ^tidgsn ©tifl uber ciH^g S^^'fc^ o"^* 
giejfen troHe/wann ec alfo fpricjit : Uilb nac^ ^(ef^m ( D.i. in Den ki^uu ^a« 
g<n/weAd.z.v.i7.5ufcbenif]/)tt)(ttf4) mci'nm ®c(j! auggkffenfibec 

wnl) cure (^ltef!m foffm Xrdumc t^abm/ unb euri? 3undimgc fol* 

l^ ©f jl(tU fcl)^n : Durd; Die kt^ti ^iUn obec Die ^mn Def ^iTjcfc-ta wecflan* 

tin roci'Dcn/ tvie Da' Rabbi David Kimcbi In fiimt JliUglcgurg Ubec E^aix z. V. 2, 

leijrct/allwe cr alfo fc^reibct : n'iTDn nur sm D^tjn nnm3 loxsv oipo ^3 Dfl^ if!/ 
2tllctitbdbc« TOO t>on t>cn letjten CagcntHelbung gcfd)ie^et/&axpers 
&cn Die iCagc Dcs tllc^ia vccfianDen* SEGomit Det Rabbi Aben Erta,fn femec 
Sluslcgung'oaiubcr/auvtubcrcmttimmef/mann er fpclcfit: nnreo icn mm 
! D^jr 'D' mnjt an?^ rrsisn -ri' om trs>n Da5t|l/©ic^ecr(Dec^rop5>-'t€rai«<5) 
p?rtcl?t : 3n bm U^ten^^clten/ Welches bk Setten Dcetrregia bcDcutcn/ 
tie Da Die le^tcn 5eiten Der XVcIt feynb, @cDau'}U'i\ropbec«i;ung aucj) fons 
teElic5(mDenI)eillg<ne»ang€(t|«nunD2lpo(^cln (redeye ooc anDccnmitfon* 
tcrfcacen ^aben babcngojitrct lepn miiffen/Damit fic Durd; Die l)et(fonie^reDigt 
fees I)etligaig»ar,gclii/Du2irme tm?a5cge DecSunDcn gan^ Mclmte/unD flfle* 
<g£Clcn/^ro|]e^ tntbl6§tc 9}?cnfd)en/juni red:t<n 2Beg Dec wa5c£n ©ccttgfett 
bWngtn niiJgtcn/) mil icictcrSIulgielfungDe^l^eiiigcn^tifieiJ/unDau^tfceiiung 
feincc J)£i:clic^cn &abin i|lecfuUet rcocDen / »ie Ador. *. v, 4. ju (e fin ift / alltro 
8erd;cieUnfteb<t: Unbft<Cn<mIi4>DM2lpofteI)WUrbcnattet)0abf^^cf* 
Ug«n©d|le^/unb|tcng«n an jup«bi3fii/m(tanbern3u"8fti/nfl(f) 
bcmb^rOfiftitjnm gab aU6gufp«cf)en, 3uDcniauct)inDccjir<i;tenS* 
piftel ^})etcj/ €np. z, ». 1 1. gelebret tvict/DaV DieKiiifiC/njeld-c Dag gcangclium 
SMifunPigetbafcen/folcfceicur^Denljeiligen^eitlgetftantabcn. ^itftltm 
tann fo(4)e l)od)crleuc^tcte5))?dnncc/tnit!einidem^cunDe D<i?a?ar^eit/t>oc fumy 
ttofl<i<|>!cf t/^:Sitfa(fd^ct D« fjeili^en <^<&pfft DiJf aucn ^^<|lflm^mp/w«i& ?»^^^ fonnenge^aIfentt)ecOcn/int)emrict)urc^Dcn»f)«i{'0en©€t|tgeregier«tmDtDeii/ 
Wf((|<r/nj;c Johan. r6.v, ij. 5ukfen/ina[{e?5Jai'f)elt li'tm. 

®a^' abcc tm 3uD«n Ih b«m 5?v'uen ^cframtnt/einlgf au^ ben ^rop^ftcn 

' flng<i05<nc iSetueffe/ ungercimt »orfommcn/ ifl ibttm UnterilanDc/ oDec ftiet* 

mcf)i: i5r«r^attndcftc)f<lf/uiit) nid^tcinlgem^efjlciVtcnMe Ijei(igei5»ar!geli|ten 

iinDSfpoflelbtgangen baben foltcn/ju5iii"cf?reiben ; Diimi&i<fvl)ci!:flc^»i\wii«c 

ntcf;t a\lmi)albm autf &tc efgentltc^K SSocte De« a(f en ^cflamen t^/i'ocOem t»a< 

f(flben Q}eEffunD unD gttecf gcfcljtn ^cbcr?. (go ijr auci) nictit ciL'citit ouff Dad 

Wrf)«C(icfj«nDe unD nflc|)foIi3<nDc in Den *JJropl:cren 2i((^tung jugibs n/fconn m 

».*!|jrbp5ttM ^nftlbtn bi$mikn gan^ unwct«l)ener ^cifc/wn dn.r ?!??areri jur anDtrn ge* 

fojKiteit bt«.- fc&citt<nn?icD/tt*iefOiCf)CgDec AbarbeneJ in fcinec 2(u^(egung ubcc £'ap. z.d. j. 

K"S ^"^^ iH-opl)cten ^^^a[)umi?/Fo).z69.co!. i MinmmUm tr fll;o )';; reibct : rro-p n^ 

Mil ciiitr OTa- p?n Qn-na Qwa^T vrr nm crjys '3 mrj nennj -jira Skw yyu- «' -px 7'^y 

. <*"W«"»ff«- ; iTOiai .\m.i D;ii< -mx &ag iff/ il«^ es biv nid}t fl^xvev/ ( unr fr«mbD)votri 

Fommen / tukOie lTJ«tert »on jfr<;el/ mitten in 5ie Prophcccyung von 

Vlinive fomme : bannwann 6teprov>^eten/cin(5eil<tvt fe^en/ fo'fcutii 

met i\^nen cfftcvnu\hknbuvd) (S'elegcnt)cit etncan^ere Qa^c »or. 55: ie 

w,U Dan -in 3ll^c btH]«(>i;«n/ Dab' man auff D;ip:;v'nig.v!o s>ori). c geher/oDi r ncct* 

fols<t/oa«5cit ^d)tm3 gtbi/ ttann tfei^qctniicttancitianLecl^angct/unD 

nicfct tjon cin<i: 5!??at«ri ge(>anbdt if irD ? 

mc^« iitbe. un& Slpojlel fcftcinrn in Jinigcn £)m« nic^t mite:nanber ubcctin ju liimmcn/ 

^(ftamtnttu nen JU miDa'iu r«i;n. 5l(g,5u:n ej:cmpe(/Gener. 2. v. 2. jhbctgcfctricbcn /Dq§ 

fSSram ©OttfeinJJBercf am n>binDen;?aget)oaentet5ab<:^crgsgefl (icctman Exod. 

itrmrgeg,^ zo. v. ii.Cag&er^ertmfcctg'^agcn vg;i:nme( unD (Sr^cngcmocht^ab;. UnJ) 

J« f<pn. Geiief. g, V. 6. ttjirD gefagt/ Da0 es (-5>=0rt gereuct babe/ Dfl§ cr D'e C!}?cn|'ct;cn Qtt 

tnad^t 5a«e : ^mt^m (Itljct /. Sam. i f. v. 29, dq^ \i)n nf^r^ geraie. lliit> 

Genef. 6. v. 1 9. tpji'D gcmclDcf/ DaJ ®Oix Dcm^toaf) b«fcl)Icn \)0,bti *r foffc c.r» 

paac »on aBcr(«9 ^ij:ci\n in r en 5la|icn t!)un : .f)trgcgen trirD D.;j<!b|l(n cap.7. 

V. 2. flc(cfcn/t)a^cr t)cn aHc rlcpQiarfungreinemsi^icI) luben/tton Dem unrcincn 

flbernuucinpaaciic^mcnfoIiC. UnD Gtnef. g.v. ij.ifiju jtnDcn/Da^inDcm m 

0«n^ag Dt^ ccir<n?[>;cnatg Das-^eioillir DcrvgunDfJuf auf Dcri^rDen eerttocf* 

' n« fei; : ^ergjgcn flcljct fn Dem Darauff fo/genDen wer^ehtnDen Q^ctfJ / &o(5 Me 

CrDe am fleben HrD j^van^igfTcn^ai^e Dc^ an^ern'>X'?l)^lDe^ fcp frocfen ttorDsn ; 

^itmi^^n ?^'it:5«M!gf vifen gar ciel npcb aujJ D:m air en ^^f flament f onten »or# 

flcbvator wetDen. ^/leic^trieober DicSuDcn e<Jnimmermcbcge!icI)en/Da^C9?0;! 

ff^/unD anD.r€/h?<fc^c &(eQ:ycf!er De^alten;?^e(]amenrggefcf;tl<b:n baben/funiK 

m un0 Hnt?f rftanD.-s* ^«uf« geivjieii/ un& ftd; gmm ^abtu/ wil folcije ©acbeti boc:nncn^«^en/fonO<rn|"<iscntt)«rD<n/ Pu^ i^u diabbmn foIc&ecinanUciU 
w'&cc fd[)cmcnt)e 5^tnge conciliicct / oD«c mit emanDec t)«cg(ld;cn ^ab€n : alfo 
miiiifm fie aud? nidjt fo unbcfonnenec unD ndiTifc&ci: fSJeife/ i)on Deni ^^eu^n 
i^efiatn^nf ucffeellcB/fonDern njijfcn / Do^iwn mfcm Theologispoer @ort<^ 
gelehrtcn/diid; Da^jenigc iIj im 'O^eutn Q:cr!amentfo(d;et',().f{aftiDOi;fomu»e£/ 

tt>orDen. 

€gr«i)n&a6cr&ec3ut)cn^e}1c5u{btguti5c«lfaufei- mutf)n)iDige^ecf<um6fp' ^ii** ' 
buugen /0U!ct)TOie tasjeniae/fo obcn p;^§:i^a 284. gus Dem altjn Nizzacfcon gc< SraK^a/ 
m«loetirocDen/€incfic»cnrlid:t^u9eni|i/Oagall«€rgc§li(:^f<Ucnbc^£«i6e^/Die''«n»w«ui* 
in H)vem&i[t^ uerlotcn f<i;nD/in unfemn^efcg erlcubct fti^n. €ben<im*"*"*^' 
folcl^e tciiffviiTci^e Unrtia{)r{}Cit ifi flud}/ tvae' im ulteii Nizzkhon pagina 247. 
ni!tDufcn2S6rte«ti<b^t: is'' ')x •hv di^owskh ^^tcwncx ^'^jpiya on^ awp 
; poy pw\n^ ni-nn rpv p t3J Wvxn trm p iSij Dc;^ iff/ ^s fte^jet in i^rent A- 
von^iUajon (&eni ^»angelto)gcfc^rtcbcn / ^^J3 3<^jnG3ii fcinen2lpofielB 
gcfagt^v;be/td)3t£ru8btnvont»ccCharja ( ^JJarta) ^clr ^raucn gebo^^r 
rcn ; bin aiK^ ^ofep^s Qo^n/ trer to glaubcn"wil(/ 6ec glaube cs. 
llnD pagina 248. itn'rD Oj^lbfun geUfcH : lovy^ Nip ir'if jrSu piya ,cn^ am? 
iw ti-j,4i3i 3i2?n xw D':;do pn«3' q-jpnn .OY/'"Ci'm o'tt'iien oa^ 'vv new "ttf«3 '3 Scj 
rDJN 9mm ^csn tai i|]/ ^n i^ccn Av6n gillajon fjc^et gcfcl^rieben / ji)ft0 
3i£fus (Ic^ felb/ltn cin Sxanicel gcnennet ^abe/inbem ec <-.lfo gefagt 
b4t: XOcbtt t\i6^ \>\)ati^cxn ^n^B<^^6ucccrn/t^^:^eudt)lct/oiet$F 
«>ie Vf\\\din bui-d?|cit)et/ imb rerf:^Inif et cin K^mecl / iv^ bin «bcr ?)<»• 
l^antcel. 5> . i-jjj . ic|jen grpbs iK«4;;ett iln iralpti^tit auctij>agina i}^m^ 2.^6, 
flBDa jufini5enftjn&. ' 

■tnefbCtn^OltCn/ Da^ DtC Jipoftel 'J).truS DCHScfieai hamrrphorafch jn D«m3:€n7sl««''nfl ^tiim* 

pel auffgcfctcitbeT / in feingUifcl} ^cftccf ct ; o!^ cr aber tricDec aueJ txm ^^mpelgX"!,"",'^ 
flfFemnun/ Dcnf;Ibenbcraugg:nomn:cn/unDfletern«f ^a^s/un;) Daniitnact)'''" Toiedoth 
3vom gereifctfcp/aud; Daff(b)l<n tiefeU anb /cnc(5getf)an/unt)fld)Oor€!n«n-ij^"t^'j|'/^ 
Slpofrel ^€|u ourJgegebcn babe«/bod; abcc b\i infcmen '^o& cin fcommerSuDe 
gcbhebm pfi;n foa/fo ift c^ou($dn€»om{j5lIifct>«n S5ra(t)encingcgcbcnc Un* 
xwh'^htitl Darni Dcrfclbe rcn t>ec 3ett on/ Da ei* 511m 5ipoffc( tft berufjcn a^or&«rjL 
ein C'ffi-tgcc ^^actfiHgcr Sbcifli gctre^en / urn &e|j<n mUIen <c aud)/ tt»i< Joh. 1 8, 
V.10.5U feben rfl/De^ .peb<npnetf«r(J !^ncctt (in Of)r: absct)Ciucn ()Ct : unt> ob « 
(dijon tenfelbwi bale Darauff xiu^ (Sd)»ad;b««f »«<^Iflugnet / bflt cr Dod) wegea 
folctjcc began^cnen <£uoD«n 5cr<j(i(t)e Oveue unb 5Su|[« fcfccn Iaj[«n / n:ie Matth. 
26.V.75 • unD Marc, 1 4.V.72. ju (efen ift. *S3ic foIt« cr &ann Quff Die porgege bene 
fajrijif/nat^ dvom ficfebegeben/uiiotafclbrt old ein SuDegcIrtxt feaben ?»?flnn 
'2 Oo i flwtfr m<t. gg a !^c^ I. t^edg h(i rntttcf tm 3vibm hu m^ Vi i-ggpftel. 

m<^ Qtm alfo mwiia$ u ein ftummn^iiUstblkbm few foH'roarum twcftec 
Donn mi>«m altcn Nizz^chon.jupeiner^oc&jien^sfcttnipifuns/fo off Peter 
chamor , &flg i|? / ct» iHtfiUnQ €mc6 HHfih/ an ^att Petrus gcnennet? Da t)Oc^ 
flur Der '^1af)mt time abQifaUmm 3u&en fo ipottlidw ^^iift Httit^u wittim 
foU/nk oben pag. 2S0. an^ Dem Sepher Chjsicfimangesfic^t tiuntm. 

S5ictT>eiI nun Die 3uDen obgeDac^tec mafiVn Dae goangeliuai/ anb-batf 

fiani^e tf^. ^Jcftament fo r«^c eeracfjtin/ fo ifl auff Du-^urcfen/ jvd<^e Doc& obgt* 

fagt«^sin&e int(li)ti^m fepnt)/oud) biennncn wtit nul^c a\s mffbkftlbi ju ()a{« 

ffftfiitfWttf ten/nKUDfc^urcfinDo6vgtiantst!um»orc!n5cif!sed/»on©i;>ttquaDetri/oim< 

fflwano»it. melgeg^&inetJ55u((>f)alten/&ai'»i?ninD«rfv(^enAlcoran,in&ctn&rltten£apteet/ 

Srt»&2*"* w^l^tg Sur*t diii imrana g«n«nnet »w&/ tm Stttfans affo g«r4)ci<&«n }i«^«l : 

Stbtt. 

sen unb troigcn (B(Dtt, 5DctfcItc ^at t»tc Qc^rtfft in tevXVa^t^dt 
nhtv biv ( torn ^tmtncl ) t^cvantev lonmten hfftn / basjcntgc xffa^t 
tnacl>€nt>/ bae vov t^m ift ; nnb ^at bas (S^efet? ( ^o{i6 ) xuic «usb 
l>a6 '^mngelinm 3m?or ben tncnf^m $nr 2lnfiT$cuiig ( un& Untccs 
fD«ifung ) ^ah gegeben, 60 t>«t er anc^ ben Akoran ^erunter ge^ 
Ceberr. UnD in Dem fuiifffcn (iapifjf/ njeld^cg Sawt ol majidati , ^at^ Iff/ 
©i^ eavif«l »wi &em ^# l^iffet/ n?icD @i>^5^ alfo rcDcni) clnflefuMi 

6/^ ^^ tM^ ^ b'i.x*a^ j^ ^^. cy*H^ f^j^^ Jfi '^■vvJWj 

Semac^t/bag^tSfua e>ecQc.bnm«rt4/in i^te Jug<i<tpffen ffcttreten iff/ 
^el^ec D«8|emqe t»«bc gcm«cl)t^at/b48 t>or i^m t»4r: unbbabefi 
J^m basigoangelium 0cgebcn/6«viimen eineZnfu^vm3(ot>itUmcvmis 
Jung ) imoXic^t ifl. aDeiwr wicO in t)«m U5t*3<l?actjf en Sapitefgefc^ncben : 

*i^f f5*JC> L^fXa. x^jii j£ j,x*J oL-Ji-^=-Jf JAf Lj j_J 
* r^J 6^ f^^^ J/^f ^5 J^% Dfl« iji/ Sage/ btj Vokt 

*er Qc|>nfg I ( baf ff! / ihv/ Nnen Die ^eiOfle (Ssfitifft aw? ben mor&cn : ) Ifeir 
W^^ incite feyn/ bi» bag i^v tm 0efeQ C^lp^lig } iinb b^e ^^wn* 
tpor&en / ^Uet. <go ift auc*> In D'ctn/<nig«n/ iv^e ^<b i)ag. n*, uno u y;. 

bafom ^ l;a(tctt fct)v 

l^eitcif rtt Pern »orftfl:s«5cnt>en Caprfef <it^ieigrt"h?6rfccrt/ hycf<5« fl*** 
0<Jff &i€ gortfofe^uDen Dn^'T^eue Qreilament bo^^nftf^ ?8?eife wi?* 
dci:ten uoD eerleumlDcn / unD bie^eiltgcCcangclifien un& 3{f oftel »i>8 
fuWmeunD unt)irf}dn&'g€i3D?cnfct«i fciolfcn/welcte um feiefc^unDKne^jubo 

^fl(mu&(ncnilic|)E>eni Q5cbplonifi|«n ^almuD/tano Dlr»&ierof<M9mltanif4)ttitft5u&>ng<* 
»on Den ^ubcn gar wcniy gv.brauc{}«t rtirD/ unD flcgcn Dem ^^ab^Ionifcfccn en n,U^5"f®S^j 
f(eincg^crcfifi) ju fi>«ikn/acic5cn fie »or ©Ottcg ?£Dort ndmfc^cc 3CBctret«« 
fl'iisgebcn Dutjfen / Da &0(^ »td' grcufict>e ©ott^fo'iTctungen / abatfdmadtu 
€0;4bi1^in/unDgrobel)anDgi-eifflitti«?u9<n/I^^«^ff^«unt)un5ei:rtOnffrigt2lnrf 
jlc^ung^n unD Jiuglegungen rtc j^ciflgen^t^rifft/unt) t)ie(iSac()en/n)<lcte®oti» 
f cjJ tlGotf fd^nurfhracfg jutuiDcr fauffcn/barlnncn gefltnticn wer&en ; mic^ etntii 
Si Del'3:Qflliut)lf4;e;;£e^recgDff(c|e unMcic^tfertlge^eutegetBefen fepnD/ttxlc^e^ 
etn cUc^fofe^unD drgcrlKfcgfebcn gcfu|)mf)ciben:&amit man Diegcojf«^hR&* 
f)«it unDQ}<cj]ocfung Difje^Bolcfs/tvelct'CiJ Diereint unfi ^ictltge ^efcr Deg ncuei* 
A^eframent^ fc febt ttecfit>mdh^t/un& hcrgegctr fcieun(innigeuRDfalfi$e^«l>r»^ 
lietf ^-afttiut)? »or ©Ottcg^nJortcrfuiRet; Duraug erfcficn mogf. 

3uc ©ad?e fWfcttft) ju fd'tiften/fo iffju lt>i(fcn/Bi}§Dle3tit»«n ffferrsrt/t;(J§ (Ttunb faj^tt toiJ 
^epcclti? ©cff? 5db<n/nem!icf) em vgcfcifrlict'e^/n-eld;!;^ in Bcnfimff '^u((;«^ttiUg*EJ|£^ 
Q}iDf»g bcflcbt t7 unD tfum ifijc ff fJ-.tifftlict' au|fgt f«§sr woc&cn / auc5 cv^tttgen nmucr.tti* 
ton tgncn dn^av m!^ Torafchebbichtafgcnci-netmirt); tJnbtu 7netn5)?unt)»®^^|Ji^^* 
ficbfS / ?i5c{C9vd i-er ^^afmub if!/ utiD ne' fyait^niftnTdrt Scfiebbea! peh M^^^^ 
fet : ton meidjjn b^ijCen (J3cjۤ?p in Dim -^ofmuDiftm Trjtft^c Schabbatk 
( otiif Schabbasr ) foi. gr.col.i.af'O^e'cflnnjftD :■ is'^v ThK na nvyb pm i)n 
•itj* ns" ^vrt'' rlTJiv zruir' rffn' D'rttt> i9 tSn obfj «>' nnin nes t^ -,b«'«0B>'»^ 
TK'Vifti ii iyj! areas' r:->ih •>i6^iiifc' tj'jj '^"j ^jtto 'j*}? nii ^j^iwi -p'OKC 'W aiiMV >^ gt94 ^Vl^^ tQcff^Pge ntbecffen 3u&mt^umj Viir.ggpitel, 

». 'H' 11"° 'o: PB ^yi rooo xp 'tt 'Sj? ix9 ,t^ ncx ^an ''Tn-ios N^^icnx Dagiji/ 
Unfere :3^«bbtnen Ic^rcn/ee l>«be fid) jugctrcigeB/ba^ctn^eybejum 
Schammai geforamen/un& t^ngcfrajtpabe^wtc »tel (Befe^^itbtil^rf 
«&« ^abc bctfelbc il;m geantwortet/ xrti: ^abcn jTOcy/ &a^ ©(^rftftlic^e 
WUD bit^ 3)junbifct5e. ^teirviu|f ^be bcv ^^ey^e^ic^ gegcn t^n vcrfaai 
tcnk(|en/t»vi6c>as<Scfct)v:iebeneange^et/|oglaubetd;?)ic ; tpasabec 
ibaotnilitMicl^ebetnfft/foglaubci^ Strmrf?t: mac^e mtd> juemcm 
3u>en6f<Senofl€n/6amtt 5u mkb t>as gefcfcricbcitcCScflt} Ic^cenmJ* 
gefi : <^r(5e*rSch|immji)abet: ^abc it)m ciiicn Vcvtcci^ cjcgcben/un5 
it>n mtt S^efc^eltung von fi4> S^^cn laflcn. 2t{6 cr vor &cn HiJieJ gcs 
fommen/^at tbn 6er(€lbe jum 3uJ>cn'CBcnofjren Aii^cnommcn I und 
f^ii im crfien Cage i)a6AIepfa,Beuh,GimeI,Djleth, (Dae Iff/Dae A. B.C. D.") 
gelc^tct/ ^en fojgen&cii tag abcr ^at tx es umgetpen&et : bafprdi^ 
( Dec ncu'aiigenommcnc ) ju t^m / 2)u ^a|t es nitr ja gefJern niii;t aI(o 
ge^agt : i£c ( DerHiilel )aber4iitu>orteteibm/verU)'|e(t bu 6td; m^t 
jftuff mid)/ in beii^pas ic^ C>ir ptge r fo verlfl)5 ^ic^ audt? Aujf mtd^ 

' in 2(»|e^ung bcs rWri<>Ud;cn (S^cjcijes. 

-»tt«aitfc^««' ^sbcfK^et Gkc Dctgauijc ^ulmuDm pc^pcn (^fiicfcn /nemf^ tsrrmro 

»«'i^N^«f^j^Mifehna«nDPCC»ncjGe«iari(c5'trGem6ro.^ ^*' Wifchna ifl DeriJ: trttc* 

clmlra." 5J:almuOs/D.«Gemura„b«ri):e Slu^.'cguRfl Daiubcr. 35icMifchnai|lirfljiiD«B 
®^T"m Th"^*^''^" Oeg ivdt)f.c({ Antonini Pii, unD alfo Dcci; ^unt>erf ut,D funif^i.g^oljr n.4 
^7en aVr^rV^tjnfti <^.burt/ iDoti Dcin Rafahi jehnji luumiri. oag i}i/ ^cm ^ui-ficn/ m\±vi 

Jenwyrixn. n»cgcng fut^tfcnfccmnicnunDUlIi^^in^Barirdi/ -CTpn i:'2i rabbenu halcka- 

jd6rch,Dijet|!/unp:i-l>ciligcrK'liWgetKnnetit>irt)./au^ aUerl)anD/ won affi'it 

fet / m tific OcDnung gcbrad;t / unD m fccl;s mojedanm (oDer Seddrim ) Datf 
ifl/ (Dc^nungen/ gt thcii. t n>OfCai/ unD ei;iiD i:i':^i,(;[)8" Sed irim n>ieDcr in fc(^ 
|tg mn^DD MiMiidiwh (oDcr Mafsichtos) D.j^ irt/abroni>criic{>eTradate/abfl<« 

jdtb(ot!:rMirchnajos)ggavnrirt n?irD<^i<:tt)liU's dntuieDcrboDUca'^^.feii fcuij 
foil : fcaiMi MifcKiia loramct ton xvs Schana 1^- / x'niX^ii ,x» tc6cr^ct>kii In'lji 
jVt ; oDectDii Dcr Rabbi Bechii in feinec SiutsUgun^ iibcc Die pir-ff Q5uc})cr ?^)jo# 
fiii/in tec PaT4fchjTili«,fol. us. co!.4..mv!&^f/ :ror£' nT.nS n'i'i' ntw 's^ 
j^nxw miriD re- i^Tipn ^ic'S nam Dmliit/ 2>ii:i»etl fie Tora Schcn'm, Da^ t|]/ 
«x^^^sani>crc(54f6'Hacl)bcnlf^«^tlid•iCIl/un^mcif?e^t^ci[st^(a^i 
bctra- 4>ebr4i/ci>«: Gprodic/ nii£i?4s fL^ciffrltcbeCGefcq / gcf[;ikbe» r 
unofepn Dcria-ea f «iie^£a|itninfl£n/i)Dj«r.an&efc iinfl«bul)ilid «25niij« jy finDe. 
gJiSaCuifcii MiQ:iitJvij,kb.fcj;tt.ib£tDcfRi»bbi bavfJ Gdns in r^in«m®cfd&(c{)tbu(^ 
Z*auiih David, b<!i> C»a3«(/i i^{?l 578- tct WviDun (flufmCcn ^fl&Fjfltjl / Jm er; 

pen t« f fl«n'^i)tA/ fol jo.col.z.offb : B'ToWi-i nmn pixHSTrFrTn n'^jh rmrr m 
e;x mn -ni} SyD^' mm nvso tj? ^ii n^spni nc^nn t n^wi D't3j?cna vn man^nt 
nyn Sy ui po o-a ppun pci xn'xn^ ,2na3 iiCK^ '.wi nn« 'jj "& ^yc tnaic' 'b W 
iDvySnns ^3 bn:}^' o'l-^ann 'tani du'ti nu'rtn h^ ppi e^oxi >Tiin tieh '"f* nvi'v^ 
nj'ffon <Drni nSmT no:3, ^tt'jsi ow-xm 0';pn 'D'c im nn ^ro p IV3 itcW ncrj 
:m>iiD .p'©-.[> .Q'ji'j .j-pnj .-vtd D-j?it err. amo m:-c'3 ciriji i":;" 13? iaS ift/ ^Ift 
ber Rabt4 iehucla,(>er^ur|i/&c|]cri obcn tnel5ung gcfctjebeii t|i/gcfc^ 
^crFbet/&rt0 ^crs-ExiJium cp«c i^lenb langctpa^vct/ die ilel^vjungev/ tcier 
«u4>&te^ert^cii fid)v>€VQmnQcttcn/i>ic'CCei^.beitu\ibi>k Kdbbdla(oDti^ 
mun^iic^e Tradition unDi'ibr ) vetgreiig/ b^e mun&lidje (Befe^ and; fc^v 
<ibnal)m / fbj^t ^ic|er RabWi ( wiccDo^i ec / trie im funfften CMpitel 6ca 

Cijlnj.U&ifctfK'TraeiatsGIttin fol. 60. col. z. JU kfetl / litcbt cddubcttfi } 

vKJenige iDriige/ rpeld;>e munblidy^cktnet vooxt>cn I (cl;rifft!id> rtufTs"- 
feijen vo»rgcnommcn/unt> ct)nangefeben t>cflJn/ pd) dJQ brtejcntge geljal* 

wwti bAt derflibtge «Uc Halachoth ( obcr QSftf uDe ) ri4)tct:lid)e ^o.t 
i3ungVn/nitJ>2(ii6(agenJ»ecVl?eircii/&te etn jcglichci* «or jld? fclb|tctt 
«uf.ge3eid>iict batte/ uiibt>ic 2xtc^ter ttietncm je&eij <Befclt)Ud;tC oDct 
5lltcr ) x)on ^cn jcttcn i>cc ^Sltcficn/ uni> &er propbetcn/ un^ &er tHait^ 
ncr &cr gro(]cnBvnagroge/xrte <x\\S:) berXT'etfcn &er Mirchna,bts 5u (cincv 
?ctt/ gele^ret babcnrgcfammlet uiiJ> 5i:fammen gcbrudjt/ unb bicfclbi* 

gen : Kedi^ia , tton ten QrfjJWn : Nafchim .ton Den XX>eibeirt : Kodarchlm,"i'||-i,';',agetM' 
tonben^tligtbomenj unD Tohor6thot>fcT6horos ,6on bin Q^.einigFeM^f^'?'."^"'"*'* 
ten. ^cld)cg |ftl}etou*/Cec6 miteiniscr '-^crifnfcrurig/ln bcm^urf Jucha- Ij^jf Eh«- 

finfol. i(5o.col. t.tveJUlC^ Dec Rai-bi Abraham Sachuthgin;a<$t bat. S^'iffcCioth f«nt) Mil 

^ucl; Det Mifchnajdth [jokt^ flif c StttCB alfobo(i>yfJacI;i)«m i$ »€if rtig^ t mflr/ SgSm"" 

am3encmtn.ll/tt>!? gebcdltcr R^bbi David Cans in feint m Q3uci>Z€mach David, lyertjcn/fokajb 

^cc erfchaffung r« SlOdt/mflOtf . 

^-'i^ t)ie Gemara ( otxrGemoro) Fffri(ff/ro entfja'ff biffclbetecSuti'gBod bi< G«T 
fcocn DodorcK nifiiitsricines ubct bcfagtt Miithnajotb, r elcj^e in Dcm gelot-tcn""*"**'' 
^'onreyftieou hn':8a!-p(omeni)cjriJberfet;nD_od>a!tvn mcrDen/ miD berft'bcn 
Decli.ore -f■tfc^<!^e/C'ieDlf!t•^c;eer.^crl.(^n r<rnC/tt>PCiirur»itlf^5iicl;fe 

^be(!U. .. . . ; . ., \xxt iU'cbei'uof t;/fqi}'cbf 2(uf'(c<;«rof n/uni Q}t'ifch:rn.:.cn be* 
?©otig(%fte£f'Oudf> Tjcienice ^djTerurg- «/ ^c!d cc^fr. tti t(ran|.i. - jiter^rcn/ 
tritttO/PKiOUH unD f anfft«t> Mantel uu^ beiijNLfllu.wb fing<' cs<R n;crt«n/cnf* <jma«tt (le do hnitindm- S^ li^ abec felbige crft im ^al^rCbnlti f ©o. |uc^olffoHimenl)«t 
^^mmr flcfcw^JtnjocDen/nac^DemDcrRaf AfcJii i jg.3al>ciutoorf!« fd;ditt(t<& auffju* 
****/'^ «i,„ ^^k'nanscfangcn^atte/mocDon In crroefjnf^miSu^z^mach David, im ccftctt 
mm n"'f«"-«^t)ei(/5ey ^^j Sabqahl 1 27. bee funfften tauUnm 3al^^abf na* B^r€t^d)cf* 
fling/ fpl. n, col. I . Qlfo gefefcn tx5itD : Ss ppi -ncn ^y 'nd*?nrT ^3 avoS S^nnn mn 
cj'a'^e'3 TD^nn ^o o'Sbw mrcoa '3 rw" ^3 loSi w^ "ly xsi mc'D B-sfipn onDtn 
:,nw oys n«?y pi nsr Dag ill/ ^r bevl Raf Arcbi)J^flt <:ngcf;-.ngen 6eit 
gangcn ZAlmuiy in cinct <Dr^n^ng s» fcf>rctben / «n^ ^^t «Ue alteSa- 
4)en/ von {Jes Rabbi Jetteu / bt s 3u femcr ?ett gcpimmlct/ <xiidb «! le 3<»^i^ 
g^Tfo Maf/ichtos oDer strewn Tracftat gelcbrct/ urK> i>€n gctn^cn €almu& iif 
5>i:ey 0tg3«^ten ^y^^nbe gcbracl)t ; tinb aljo bat er ee jum jWTcytcn may 
gct$an> Jptccaufffblgetingcmelt>temQ5ucb(-ep&a'Sahrj.i^(i87.D€c^nffr€« 
Xaufint«i3.a5ciG!j(nad?Der €i|d>aftung/rd. j3.coi.2.wVn lu^-a -ksj »«^JV 
CJf 3 ■no'jnn «)t nMi^n wrt airc6 ^nnn sim 'ironn sf?t6 Vcp n:tt'-x'n«' rmtre^' 
r'imo 'TRJt o'w /y ima^o vTs'^nr ly wd'^ p^ssn xfn t'3p hai ift/^o: Raf Afchi i|i 
im3at)c 738.t)erCoiva<acn oD<;cX>crtr«g6nCtt><ld(?e3fll)tjal)l con Perjcnigcn 
g«it anfdngt/m wclclicr Dec ^onig Alexander Dct v^roj]e/Oie @f aDt 3«cufalera 
|)at»erpk<n«)L\U«n/abccB&niJ^C'l>enpi1i|]<r®iniccnDaBi>nriu:d)();n?e.Qi 
ji}rc6i« UHD bitfcn i)i at>gchal(cn worDcn )t>a3 if! -im 186. ^a^v detr fimfftcit 
twfmi>m 3«t>'3<*^l geflotbcn/ rnt^ ^ttic 2tu6leg«ng ftctMUchnii, Dq^ 
i^/^en JL«!miit>/(ttcc|tc^eC!i«Gemara,»c(cN aud; bu5if«l(«n aUm toon Cen 
Stit:eti Dcr vtalrtiuCq^ncnnctwi-'D/ tomool (it «uc cin'^i^beil t) ff lb:n ifi ) tm 
^a^r ! 27. 5tt pbccii'Ctt fttigefattgon/ aber^bigen md)t jum <En&c britis 
gen ?ot^flCJt/bf8^<t^ reme£d>riijngci:^crt<Ubrnbcey un&-ficbennui3a^r 
,nvtd) jciucin CoNr voU^ctjcn babe^ii lInD t :.^c 3eiHriol)l 2''>o Dcr gcCod/te^ 
"f ftn|f«H f uUienDwO ^alitii^(ffa],u.cot i ,njiri) in-gcmclDtem QJucf twijcc Dae* 
%dna\(oQiid)ti btn: d'Hi cs^st S nw s'ni rrntoc^ 3'':'nn ftre^ onra '^ "na^n 
cn'^jy i>>iN ^h^p la^'p ^wie* ^33 tawrj; fN 3i mo nnx d'jc* j"y 'or 'ai '0'3 y"3^ 
MJit' iy wren w^wt ruwa uv^j .yi-ii^ j'k uoai t^-oin^ \-x vf^y^ Swnrv^j v^y iciorn 
^>a«^<m btt ' ^2^ ^'"■«' W' TisVnn noSin Da3 ift/iDct Tdaby(oritrcbeir<iliin;v> if? uh3<5^*^ 
©obi;iom«)t 8i2» ^« CohtT3.6iett/ Cat* iff/ im ^ctvi" 42*^0. nac^ 6cc ti:irlcl?affujtgv)et: 
»"r;Tn."" ""^ •'^^^ eiiibclltgcjc m?eretnflitwTitung aiigcaommeti / *u welcljcm 
nidjto Tt(ckc.c jiijtocn/wc>Bix>cUlKm«crt>jud:)tsxpeg^^tl)unt/l^ iSa 
fin&etfi4> olfb / J>a^ »0M.5>£r 5cjt/ in ipdct>ci- >)ic'MiG:^'oa 3U fJ^nbe 
gcbradit woi-ben / bis 3ur Scit ba: VcUtn&ung ^C6 iLilmu^e/ Occy a) 0n Um ZaimtA, «97 

bem ^a(muDi!d;en Tracwt Schabbach ( ©Dec Schibbas ) foL j i. col. i. gac fpi^* Wnftaalim 

©laube/ittfcha DdnerS^icen/cbofea bugt^rctc/jefchudth &er^r^^f^"""fl«""« 
rettungen/ cfeocfemitii ]& it ^ei§()dt/ vadaadi unb &fe SBijfenfc^aff t jc.*^"'"^ ***"* 

( S5ai{ 2»ort ^en'unaffc. ( Dai iftom ®la\lbt/bebetitet tic (Drbnung wn 
Serafm.o&ec »on ^eti Bucttnttt, C^aSWon) Jttecha,i)ag i(l/bf Iner ^dten/ 
(be&«utet)6ic<Dr0nung »onMo^d oDec t>cniefitagen. C^052Boft)ch6fen, 
&ag!fl/OU <Otarcff/(&c&«uf<0i>Ka>i:e>fiung voii NafchJm o&ei^cnXDets 
berti. (5D(J!^ ® ort)j€iihu6th,Dag iO/i)er Srrettungen/<6ci>(?utrt)6te(Drt>i 
!!""4^^£^'" " '^^^ 4>cne4>fi£>en. (SDa^^ort) CJiochmath,t)<jg ift/ 
m(^uy'C)(U/CU^tuUt)i>k <Ott>nunQ vonKodafchim oOcr t>cn /Teilig* 
t^umcri. Unb ( bau SBarf ) ihdtbM^ «/i/ WeSJffTmfc^afft/ ( fxfccutet ) 
i>te (Dcbnung won Tohoroth o&ec bcri KetnigJetten.^j] Dicfeg ntc(>f ein here- 
Iiq)cc 55«tt)«f|j ? <3o r(u8 ivarc D-ecsccftanCisitt unDfubiikjleC^ri^t nidhf gcwe^ 
r<n/Dag <t aug Den motun Efais ejnen folc^cn l>€imli^<n q^crj]ant) bdtte an 
oeiuasbcmgcafiJnmn. 2iirom-Oou^inDemjalkutcha(lafchfol.i73.col.r. 
ijumero 117 untecb€m^tf€lT6ra au^ ^^''^.v.g.?. lo. aH|f cben W« ab^f* 
fctjmacfte 2ltNrn>iefcn/Da0 geDac^tc r«cfc^ OrDnta^flenfcj;n. 

€6enauffcinero(c&«unftnnisc5}?ani<rbm^clf(mbiVf)ec^«ftu^fefclXa6<<^^ 
wnen fluc^ aus D^c t?ci{ig£n ©dirifft Dfd oftf n '^eftament^ / &<jfi nid^f aOcin cimtcr bc«.«fea 

f5i'i|ftIi4)ed/ronDccnaud;<nMaun&lic^cg@<rc^re9 ; baf^ectrirt) in bc^ Rabbi ??*S*g 

Menichem tJOIl Rekanat 2lug[«gung ubCCtie fun/f >:Sucf;eC 9}?0fi'^/ fol.77.col.i.fWli*« 
m Dec Parifcha Vajifchma J^thro, au^ Dmi ^mh Habbahir,0[>cC \>k SBoctC Pro- ^^lauflL, 

veA.tf.v.z,. ©annba^OrtJCt if!dncifcu(^tf/unb ba$@ff^§ cinlt^<^'^'^i 

i(l / jD48 XCovt ;£<U(f)te bebcutct tsae (gebct / tcts (Schot nbcv hcbeuf 
taiyxsmtttfblid)e(3efiTi; ^^eVTortilti^tabcrjctget&asft^rifftltche 
©efetj am UtiD fol. 119. col. a. In tit Parafcha ki tifCa nji'rD Dnfelbtttn I'lbtc 

&tcpomEf.isz8.v.9. S©m fofi crfcannleftrm t>f«^jfrmfcfcafft2 
mb wm mn su uerfff I)cn geben bag ©e l?6r te ? aifo gdefen = mv ^>: nx 

fott a* bann (djrcn bie^fft ^f(^afft?fcc^euten bas (c^vifftUdx^fen: 
bieXCcvtc abcr/ Unbtt?emfoafrba!3(5e{)to.^UDfrtlfhfnaebm? 

jeigeit .in bas muiidli Jc (Sefeg. 5lu(f Diefc ^ajetfe ftcljct in D«m f [eimn Jal- 

kutKubem unrer Pfmj^ttdToranumero l2.ubtttie^omGeneC.49.v. If. 

Unb er fo^e bUpJuf^/unb ba« Canb/ba§ ce (uft^g (ff/a/fo^cf^risben: 298 g)egi -X^d (gt)gg entbecffm3"^t'"^^"t»^V^ ^-g^P^tgL 

:"r-i3 Sya-iT rmn it nop '3 pxn rwi va^v mm i: 3ia o rrrmo tnn Dag ift/ ( ^le 
SlDorf e/) Un& er fat^e bUdinlye/ bebcuun ^aefct^rifftltc^e ©efc^ : (unt) 
bieSCorfc/) Un& baS^anb/ Da§C^ lujit'j trar/seigcn 546 mun&licfoe 

©efCFt an, UnD In bcm Jalkut Schimoni ubCC Die ^iOglieDeC Jereniia,tu(r& foU 

I ^5.coi.i. ufccr Die SBorte Efa. f .v.z4. ® ann fTe v?f racfetea fcae ©eft e b^^ 
^Srrn &er ^eerft^aaren / un& ft^malKn tai 28ort ties J^dU^m 

: ne ^p?? mm ir ivnj ^Nns" l^n•1p mcx Ca^ t|l/ (^i« ?lBort</) 5Dann |te f cr* 

flc^tcn ba^Oefce ^etJ J^(Srrn m^(tv]^aavtn/ hebcuun bae ge-- 

fc^ctcbcne ©efcij ; (unD &ie SEBocfe/) Un& fc6matj<n &a6 SBort ^f^ f^i" 
ii^m^^VHil^/bcbcutcn t»«6 mun&ltdpcCBiefci?. 

3" ^«C Q30lTet>e DC^ ^llctsiJ Menorath ( ofccr Menoras ) fiaminuor fit^it 

KflUrt ni£ttlfbeit?cmi8ro&taflc(n/ron&a'ntJenallcm/DaSaugb(m3'iun* 

^tf.Be|«? ^^^,^ ,^ ^^jj ^^ij ^^^^ ^^^j jj^ ^^^.^ j^^(^^ ^t^j^ ^, ^ jjy^jj ^^ t,^ ,^ ^j^^pjj j^ ^^^C, 

;r3Tn paim ttdd rm» p -pntsa? rrvnt TiDf> cSiyn n'm Da< iff / 3n 6cm ]6ud) Si- 
phre xvevben in bev Pdrafcha EkeFtrfchmeun (_nild)t Deut. 7, v,i 2. OnffltigCt ) 

t>icfc rCortc alfo ausgcleget: (S&ic$a3octcOX)af ern(c^ta(Ie(ni^Om 

SBro&tf Icbet/ bc&cutcn &:e:^ibci, (Ur^ twss^ctu/) fontjern uon aUcmf 

t'A^ au&bf m SWunte t>i?8 Jotvvm Qit)it/ be&cutcn fcic Halachoth oDer 
^c(c^eibc/urtt> 6ie Aggaddth » Doc (fl/ 6ie f ur^wciltgc <Sc5cl;luiigen/ 
(ijn5$3<'^?fn/D5cinDt'm^aimu&!Yef)fn.) 2><»Jiclb(tcn tt)iv?><;ucbgcf<»gt; 
ilDtIt J>u bcnjcnigcncrfcnncn/txjcldjcr gcpigt ^at/ftajj tie ti?c»t feyn 
foil ( ta6 i\i/ Q50tt/) (b lertie&ie Aggada ,0Det lufttge i£r5el>lungcii/ t>i;mi 
bacbuct^Ievnefttui^n exhnmn/ unb trtrf? (cincn V^Degen rtnl;«ngen. 
§^'cn^ctt^icD^af«ll)^I«n''flf«icf)cuffC(l5»i3ri}crgei^«n^c/ubecl)i«^oc(eDetJt,3z. 

V.I M4. (^rfufjrm if)n nbtv tk J^btjm^tvdvtm /mnl^ f^dfad^n 
it\Ub(m^itiHmmmtcv^ili>iV / unbnc§(^n^cmgau5ticn5^I' 
ffnfau^n/un^Dda^(Jt!cnf)arml^tflnen:*^utta•\?cn^en§li' 

tm ^cim fcfr S'^feren Ui SBffi^rn^. Unb t>u trancfeff lauuv 

Xv AUHn^fQlUt/ r.ad;foiQtnteg QiUftn: 'mxthy myar wsn nans nsw d« 
y?D3 r3T np';i -x-^a i; 'w noun S^xi .'ui n-nmt-KT ijip '"' ncxiipmmii'i'T* 

l^iiyTC'n nnzYi 3:y dti .jopo ^w cw ms^rr 1^ nan ni^a aSn oy -mavi'm p'"n rw 
J i"3 D-w Vr 12^ pu^TO' mijn Oa^ ifl / iCs fte^et apcb in &cm ^uc^ SJpfire, fu 2^on&^mXdfmu&; 299- 

^b^n ba' ^tbm/bet>€utenbM(S€ietiOmm Dtcfunff ':Su(f)«c?O?c0s/) 

w>tc(Proverb.8.v.az.)gcfagtrtJtt:t> : ®cr ^urr fjatmtA^gc^abt i'm $(n* 
frtng ^imr ^ege k. (©leUBotte) Unb fpr f fm if5n mi't bem $inf j?m* 

aus Cf {n5djenraugen/be&ciitctti>icMifcfena.(3^fe«rnom)Un&Od avi^ 

bm f)avUn Otefnen/ bebeuten e>cn Calmub/ ( Dii8' iff/ ^it Geinarn. iie 

SBorf c/) abutter tjon bm ^iil^en/un& 2Kif c^ \Jon 6m erf)aofcn/m(t 

bem 5cl^te b^C CrtltimCr/ bcOeuten Die argrumenta a minofiadmajus, vel a 

majori ad minus,& a pari,Dqji if|/JDie^«>et(c t''om gettngem jiim groflevn/ 
o?>cr vom groj^rn $Bm gccingernunb vomgI«td)en/wie <;iidi> J)tc:jscd^* 
te/unJ>6te2(ntn7drtcn. (^DieSKJorte) 9Hlt5«rm5el§teber^lcrm5eg 
^f Cgcn^/bc^eaten 5tc Halachoth^oDef Decifiones,un^Befcf>e i&e/trclcbe 
t>a6^uptwcr(f ^erBtbdfcynb. (:4)ie?a?orte/)UnD bUtranct<jllou^ 
tec Xrauben'SiUt/ befecutcn 6te Hagrgadoth , oCcr luiiiQtn i^v^t^lun* 
gcn/trclc^e bee tTicnfd^cn /jcr^ an (id? ste^cii /tt-ie C>ec JCCVin^ ®n^ 
flb«t)uHa>;/gaddthqac^iu&tra@«r<^^ofi83c^i)ren/fdct<^i|l and) in fcetw 

S^UC^IeinOtbiotfa Rabbi Akkiva, Jm Snt) re£5 55i:<t)ria6cn Samech ju |in<)fin. 

3n &Cm %a{muDi^:^nTradtatBe^ach6th(9^erBerdchos3n^^l•0 fol. {".cd, r. 
audb folgeriDcd gcfun&cn : nivom mmm pKn nim9 njs -j^ nr\«i yroi 'jeo 

; 'j'oa ns'D^ u« a^jc tc^o tnoj m omTinS cr^iwi csraj i^« Dag jjt/ ttJas be* 
t>cutctt>Asjemgc/fo CExod.i<f.v. ii.) gefcbrtcben(let)et: aDa§ idb bfC 

^ebe bfc f!cinerncXa^n/unb ba^@tfe^/unb tit ®(bct/ \v:UU c(^ 
%tf(!^vUb<n tiabt/ bU t>n ftc ld)tm foit 2 X>it tafdn b^biuten bu 3c* 

^en CSebot : t)a^ ©efc^ ^etget «itff &ie Btbel ; ® if ©cbCt bc&cutcn bit 
Mifcfina : <5)!e 5H30CUV) ^clt^f li^ gcfitrf f bCH/ i^aben etiie 23cbeutmig 
<tuff 5tcpcop^cteH/unJ>&tcH^iographa (oajJifl/ Dic ^£iligegi'f"ct>ncb<nc 
Q>u tttmnnUdt) \>iv^fai\\Hiv\>U sSDpr iic^trdrfcr/ c«i '^JccOifltfi^ unD tai ^i>5^ 
iieD (galomonU / ba6 ^ud} Ovutb / Die ^laglicDcr Jeremis , Cfl^iSucb SfcL-d / . 
® anielg/ gfrasj/ U^efjcmid / unc> Die betjDe ^uc^cr &ec S^rotiicfeti / iteid?c cillz 
KethuFim,o5erHagiograpbjg<n<nn€r»erDcn.) 5)ieSSBoc(2/©Ubufjd«{)<» 
lYlt fOlt/be^cutcn^tcGemara: ttn&lcijtetuns tiefes/^a^dlc&tefc^&us 
c^orbcm tno(e von bcm 25ecgc Sinai gegeben trocC>en (€^m&. 

S^ietwi! nunDec^alniuD Dfig nmiiDlictei5}erc§9encnn«£ mici)/ foniu0tcl^©orttBi 6«t 
aiic5 bier Oic Ucfacb an^iiQm/ reotum bcrfe'bc mcfct «bcn fo aiet)I / al^ Dag (Se. tJ'nmt) mt^t 

f<|SJ??oftU/ic&Citfriid),ge0<6€n trotDen feijn foU/unDwcDOorton mrcnR^b-jSjn^ji'Si* 

both CoDer Rabbos) in Det pet-en UnD ttiiClgig|ten Parafcha , in Schemoth ( 0Di'tJ>i« «"<*" 
Schem6s)ribha,foi,r3^6al.t,i^beri^e!a5omExc>d,^4.v,*7,e<f)rr(be^(ffeSw*'^*" f oq JHi I . t^eftg beg ffltbetf tm3ttNnt^um ^ Viii. gg pftif^ 
tt)ort/t>ann na<^ J)iefm SBortm t)ab ((^ mit blr / unb tntt 3)rael c(* 

ntn fdunb gematt^t/alfe flcfc^rieben : .TWK ^iTfij^ mm pi'^ 'J'd3 nbn rtW nye-a 
iS'fiK n^sn main ^a nx D'n^« na-n 'sv r^M^ ira^n narai «t|>o rton f'y nwS 
i9 new n"3n 'bd mo^v injco ♦nyv nmxa rwo^ n3>n nax y>V havg vQ^mv no 
KTf> run'^ wpao 'rx 1^ los wt^ nms Mra« d^ Sw w3t r^ah ion -Ssnif'^ moS 
K^K oi'3j?a DID rm DTO nnw ^wSi orn tsiW^ o'-rnj? Di"3yv 'Oh 'i^w 'a;o aroa 
moiK i}{3' Gx«? ns ^y on^ {rviJ 'i»f Jn^^nri -no^nm rovtsm aroaa on^ t"" '^*< *'ip°''i 
iDttrnj Tt 103 'rmn 'an -h awasf on H'ai^ io« .ono o'Snoio vn' cna naynttn o^iyn 
ana .ns f>p msnm Tio'?nm ruTrom anaa «npon nx on^ jnu '« on^ wiy u« noi 
: ma"yn p^ hs-w' i^a o'S'-no orw Tio^nm n:«cn « nSsn onain 'S Sy 'a .{iipo frt 7^ 
Da^lfi/3rttt>erjcntgen5eit/?>«t>cc ^tlige gcbenc;»cyetc<sa>ft (icl? ««jf 
^ctti Ber«e ©tnat geoffcnb«^cet t)vttte/t>«8 (fifefii? ben 'Ift^elitcn ju gc* 
beti/^t cc ^af][clbtge tern tllofc fiad; t>cr a>r5»nimg &cc^ibcI/5ccMifch. 
na.^eeCalmu&s ( Da^ift/ Dec Gemara, tcelcfjc/ wic ftongcDaci-t/ 1 icroellin aN 
iein Dec vJ^almuDgenena^t tt>jrD/)un5&cr Agrgada , ( Da£i i|l/ D«c f urltrelligen 
€ric5(un<5enunD 9}?d5cl*n ) gefagt/ glct4)T»ier Exod.20. v. i.)gc;c^nebcn 
fle^et: Unb ©Dtt rebet allC bUfe^OrtC: <iuc^ gar ftaefcntge, WAS 
ein tt^t)umev feincti mciff « fragct. ^at <Sf(Dtt}uc felbtgen Sett bem 
tnofcgefagt. nacb&cmcccsnuiiatts bcmtnunJ)cC&(t>ttc8gclcrnet/ 
nid)t fcf?r ifftUc^ 30 gcbcn / bkwtii ic^ ipo^l xoti^/ t>a$ bit 2tbgo ttifdje 
liber fie ^errfd^cn / unt) ce i^nen tregnebtnfn/fie aud>untetten %hi 

ffottifcfocn »era4)tct feyn t»er5cn. 25te 25tbel tPtU id) i^^ncn f^xi^U 
id) gcben/aber t>ieMiJchna,t>cn€«lmn& unb Ne Aggada fbllen fic »on 
intrmunMt4) bcfommew/ ^«mit tDann^ieXJolcfcr&er Welt Fomrncn/ 
tiit& pe t^nen unterr^anig m^clien / ftc ron t^neit tmterfcijiebcit feyn mo-- 
sen. iCr \^at junt prop^tcM gefagt/ trann i<t> t^m ( n<tti Jtd? Dem ^^cfrf 
^\tQt\) mettt metftee cScfct? mBc^rtfften vevfA^e/fo trer&en (ictptc 
etnJ^rembMtnggcac^tctroerben. vra6foUici>6aminm t^neitt^an i 
t^) t»iU t^nen Ste '&\b<\ fc{)nfftlicf?/ t>tc Mifchna , nen Calmut) / unt) t>te 
Apgada rtber munMtd) gcben. 5Die ?G5i^tte/ ©cferelbc Ufeff ^Crte/ 
bebeuten bit »tbd : unD Die SttJorfe: :?^ann na<^ biff tl vSorrcn/ 
be&CDten bit Mifchna, nnb btn <C<jlmub/t»elcf>c jirtfchcn 3fracl un6 
>e« 2(bgotttfcbcn tinen Unter(c|>ctC> nmcben. (5b«n Dergdi^jemflai (^ 
lnD«mJalkutSchim6ni abet Di< fiinff '35ucf)« 9}?ofi^/ nunier64of. Docb «bec 
mlt tt>emg«rn Morten }ufHiDen/unDfanau4)tnDem^!Sud)/trc(cbe0S^pher 

mi«r hakkaton ^<i|fef /foI.48,col,^4. in Dep Parafcha Vajakfael DflWOtl <ftl 

mc^rtr^ defttnocn ivtrD^n, P^nhmtalmnb, ___^ 301 fen»oH;n/Dag<in munDlKtcf^cfe^fe^/reciIE^odi /4.v.z7.flcrc|)n«6err r«5«t: bei"S' 

©C^rdbe Ctff(f280r(€; &artn af pi hacSdevarJm haeJIe cafaft! iffechi be- ^^'"4"^^^ S 
rith(;o&crbens,)t)fl^i|f/tt)JCe6Di*3UienflUc'l<5cn/ 5]itC^ bemi2JJlin& fci^*' murrblicjrt®*! 

. fer 2Borte {)ab ifi (inm s5un^ m« bir qemaM I »oraui fie erjwingen K.**"'** 
t»offvn/Dci§einmunDUcf..''^®Cie^l)!n-i)jifauccn fttcDen muffe / CteweU af fi 
na(t b(?m a;^^ne^/e^€l turc^ bm SKunD ^eifT<f. 3* antttxjrte oberi^^ 
nen/Da§ jtvac a' pi na A I5cmilj?un5f /otet Durcj) Cm iPiunC ^ciflt/tto wn 
<lncr (5acf;c/Di« ein«D«);2unD ttfl^ntlld) (JDec uneidenillcl) tjar/S[^c(Dun,q flcfc()ie^ 
N: alfo Oc|)« Genef: 4f. v.2,. Af pi Phar6h, Dq* if?/ 91a(j) Bcm2)?Un6/ 
(D(UJ ilj/«efeb0 9^^arac0 : unt) Nufrief.4.v.z7. Af pi Aharon , t»ag {(1/ $na<6 

Oem 3«UnD Vll^arOrtlJ J un& Dcmef. 17, v. 6. a/ pj fcfienaim iHtti , D0(5 if? / 

i)?a* bcm>r?unbgWfner3urtgen:35cf5(eicfcenOecfer»t<f In l)erect)tiffe 
fepn&.SOB© abec t)on einet^octe ^c^anDelt trIrD/Die f«fn«nCC>;unC ^ar/fo btttia ' 
; m Ai pi fo cie( a«i)7a(^/n)ie e^ Uv.i/.v.ig. flenommen ttitt/aHtro Ar pi ha- 

fehanim haHnotharith flcfefin tt)irD/ \tiid)te ?flad) tCW itbVl^itl ^AbVitl/ 
unD mt ^ai^ l>mWint\U tn tbVimia^Vt heiff«/Dann tu:Saf>c Uu 
nen wimt t)ab(n, 3n tr<lc&em "^JccftanD Du<5 ai pi auch Lev.iy.v.a. unb Num, 

2<f . V, ftf. unD Dent, 1 7. v. i o. unD Prov. 2i. t'. ^. trie atld) Affios 6, V. f , QibtClUi 

iS}tt rtirD. ^refteil nun tk SH?o««c f einen COjunfc ^aben/fo iftauc& tie 2lu<l«# 
sung Dec 3uD«n ntcfcfaH«in fa(f($/ f:ni?erfiaudb5(ingndrtii'c6. 

2tuft '^ie Urfocft aber mieDec^ufcmmcn/r.orumDcr^afmubtii^tduc^ 
fcpcl|ft(utr<tior5ibtnreor&<n/^h)irD in D<m S^pher jucHafinfol.K^o.col. r. 
5at)onfo(genO£dg«(e)>n.' p^ rrro pxo n^m '3 wnS rts ^ysw miAn rransi s^ 
pTB3 ne« vw Dyt3 -njn .rrs Sp |n^ni*i aw3F fnina iiypa rmran pTDt n"3pn ins 
t'xsT) rrew TDD \zh iraytf rmnn p'nyn^ nicixn p'nyr m"pn njoiy 'ajo -Tty^K -3i 
!ns ^y3 bag- ift/ 5D«6 munMicfoe (Scfcg tft ttswe^m mct)t gefc^rtetcii fJ^lfaSf^ 
t»<>vbcn/bitvotil beffclbm tn<:^^ Idn^cv ifi alt bit i^tbe : bestve^en -er ^eimu» 
^t b€v ^eiligc gebcne6eyete(gi(Dtt bteiStinnetunQbev(Behote futrQ- "£'±2' 
Itc^ ( unc mit mnig SKorf n ) b<rfcl;i:teberj/ bie ZuekotuttQ <tber terfclben wortin.. 
munbUd} gegcben. iSs t»ir& oud) tit ben Capiteln bc6 Rabbi Eiie- 
fers nod> einc an&cce Urf^d? gcmel^ct/nemiii^/btetrctl <S<Dtt gcfc* 
^cti ^at / J>;:g t>te rol^fec t>ci: VCcIt &<*& fdjrtfftltc^e (Sefet? ( in ihce 
<^piacft)tjbcc(«Qen wucftcrt / ^estregctt t)at ct &cm UTofc mmbUd}e 
5ctd>cn gegebeit, @o fdt^ct ibet oucf? Dcr Rabbi ifaac in fein«m?Su* Ammude 
haggoldfol. 99^J<ti»on olf'>: nri« rnpy m-m '3 arcs mirn tp'y '3 awnn S« 

O'vin ip'nyn nM^^nn ;>3 j'^j nvn^ prnj? ^.a-^t^ vw va;^ 'if'j n'n '3 n3"pn fe? iy^-k pi 
^ i answ ren »>6 p^S omw) »a^ /jl/ ©eben^e nt<^t / ;>ag t>(i8 fd^rifftlti 

^P 3 <§>< t^eil iflbae mmu-bc cSefe^ bas JunMrnent/unb i|l «>egen «)€6 niur^ 

fd>r teben fie^t : ^SanB Hflc^ &em SD?unbe M^fa ^ort« \iab m mit 

t>ag es gcfc^nebm werOen foltc. ^iereen fiitt dUC&.Dag Suc() Maor katon 

SemSSr5et)lctc tern Q3o(if m ^ort t)eg ^^rrn/ unb attc ^^ fte . unb 
^ tit bee JD^rr acfagt l)flt/ vtJoWcn w(c tl)un. ©a ft^rfcb SKoN attj 

md ti auDcr^/ al^ cin y.-n S>cii iKubbiii^n ciTanccnee/ unD m (outer ^Tl^m^ n^ 

^bc fdt nic^tg bai'su t^un/ ba^ i4> en<^ Gf&«tc/ unb foO^t am 

t:,ci&ifc8aafff,.- (prj ;, „ci-d,ii,i>ttt/uno D<m9.'M:bruUcl; bcacgr.cttvorun. 4DrtMi fli^_pt.c 
J»l »^*'- '" M^^}t[T':'l:iTS^^ imm ^mi neacbcn im aamn nai t>»^^ ' ¥i*f ct/ bat « Wi C^urlJsn / a\ri«ftccn unD imttn Q?ef«bl ^^.^cbcn im gan|m 
S5a!-MveJchc*^ iKb.i; |14j (;ruU«/su(vf)«n. m fluc^juc 3«itDeg gomgg 

cbcn^euur urn fKatb 8«fcasft wccDcn/Daui^jn uy i5od;anp^i^ti battcba.ten 
Mcn'MDa-ainphetStaia^/ tmcin Mmn flcbfen eopitil/ p.i?.7o. julci ^on tern tafmu^. 50 j f(ti(6imtmii)t Qti^m / i\nii sat vct{ci)nn rcorDcn/ fecit i)<r frcinnu ^omg, 

]B<fa(Ien? Bt>D t^tiErcfe ^yiini<i)it) rt>i«&«c au}f Den rcctfei^ %\};B ju bringcn / vq^ 
^uch t-cr ^^e.lfJjff* / tt>d^eg Dcf ^f>oh?)^i!<|t<i- 43iif kJ wi« *« ^^s- a». v. S.ju {f!» 
fen/ in Ixm ^«m?cl g«(HnD<»l)''fi«/ ef entli*^; ^cr Icfsn Uift n/ ^(xriisn i.Reg. 23* 
r. 2. J, (life gff«i5Fi€i>etTf?ch«t : Un5 t>fr ^br\iq 9wn^!)inawff mfee^|)er>» 
rm ^auf /im? afif 3K anner 4?en 3ubii/uR& flac(?mn?o{)Hei' ju ^e** 

tkitt uttt ^rcf . UfiD man :a§ i^cr (I)nn D^rcn a3e 23oi't?? fce« 
S5u4jg »omS5uBt5?/&ag tm JpfltijV Dt^ ^errcn gcfim^en ivai'. Ut^^ 
tcr^on^trat aft ^(ne @euie/iin& ma'ctrc «fnen SSnnb fur bcm 
^tvm/^n§fufo\ur\ wanbdn bent J^errn !mc()/Mnb J)aitffi fdn« 
©f bore/ c?cu9nijTeunb 9?e(^te/t»on gan^cni ^f i^f n/""^ ^^^n gan*» 
i^vT®ccren/bflf fie btfe}?tgteR b(f 3ortf ^fere^i8inibe^/&k ^tfinU'^ ' 
len j?unbm m tkfm S5u(^ : Unb afir^ ^oltf ^rat in ben SSunb^ 
4?wi9' fl'kU^iuftl)tn/ S'a^&iffcr ^!ni&&cr5f{laK!cj?g«mac[>t tv8rten/&nj?' 
(rtlein ba^;cnige/ fo im @cfe5#»29ij(^ 5efifccie6tn fiunD ; &eoba^f«t unB ge^af tcff 
fterben folte. ?SSann nun aBcIn baegef^ritbene ©tfti^ 5at in ac^t genommeip 
K>er5ctircHctT/fbff(jgc[c^5iIfi(y/ tvi5ifitflnn5a^»ont)enfK(ilMmni«t«ri«ttfe' 
ti5ct gepciefcnemiinDlidjf ©«fei^ Dfl^umQ5fen3e6(jcben/bag man fo gat nicljf 
bflWH getQc^t^of? @wi§nc(nvtinn efn^ jueof gettxfen n>Qse/fo wutbe bee 
fromme ^onig ^i^lTrtS bf ffe[5en auc^ C^clbaog geffyan f?a6cn : treif attt folcl;cs 
ni4?tgeid;e^en ift/fo ift unfdugbac/ Dq^ ;ur felbi^cti geir/unbiaiJor/ fein^geJtc* 
fen/ unb 6ie 3«bifd^e ^tc4?c ftd? allein an bag gefc^nebene @«f«^ ge^alten/unfr 
wnfeinem anDeni^it'irru^tbabe. 

(gon)irDflud)in b<tuil|jten^«ib>gangcjogenert ii. Capft-beg jttjci); 
ten^ucfe^ Dtr ^dnlge gelef^ti/ bo^ tec ^onigSofia^feine ^leibcr i<n-ifKn taV 
bifult ai?k^0Ttii(6®tf(fy^\i^ggtf)QUt i^afte/Jtcfii^e^Dc^rocgen gcfc^djert 
*(!/ meil cr bic begangine greuftcteunC fi$tvere@uT^^m tratr gencmnun/Sie cc' 
jaooc mcbt cec^t »et|tan&€n bafte. 3f^ nun ta^geW^rieSene @efe^ juc geft b«r 
gofflofen ^dnig< S[)?<3m;0« «nb Sltnon^ gani| »ergef[cn uni) gerloljten n^cfben^ 
ragman nocbgcbcntid/bep bee 9?egfernng Ded ^on^gs ^oftd nurein Exedr^ 
piar Deffelbtnim ^empel n^icber geftinDen ^4f/ n?ie mu^ ti Dann mtt t)cm ttianbr 
li(b«n @efei^/ ittann I'e einc^ge»^cn ^en fclfc/ l;-frgegangcn fet)n / wMte nion^ 
nut in binj®efc4ctf ni^ bet etbaf fen foDen? te mu^ ;a viel sber ols fo^gf fi*rieb£« 
ueioccgejfeB f«9n ttorDen. 30 «^ «{>« cergc jfen tvcrbcn/iter 5af e^ Dann n>iebetr 
8«3<bw) ? Hnb n?<U i$ PoniKMiP b4tt* miiJTen geoffeiibabc<t n:«rb(n/ fo fage mic miet eaf Decf t moc&en/ fo m Jc^te roo^l tt>t|fcn/ me jtc tann fclbigee t)a t)aben^ 

Sofiw aa« ^otte D<«@<!fe^e^/\)om(5e0«n unD5(u4?/tDie fie imiSu* D«g~ @«r<* 
e«gerc()cUbt;n flun&tn/ fjabc au^ruffen laiftr./ unD J)a§ f tin SCocf gcwefcnfep/ 
t)atf«]!}?oKgg£bof<n batte/njelcfce^ ec ntcf;tljflb« sorDer gan^en ©emetne 3fi:ael< 
flu^culfenlaffcn; n>otaujJt)crnunffttgltci> ju fc&liclfen i|]/ baf auc^ jut felbigen 
Seit f cin muni)(i4)C^ &tU^ gemefen fc??/Dten3gil i}kt gemelDet wict/ Da^ Dec ^o* 
fm alle^ajpm &«g©<fe^^/»ic fie Im @<f<Hu«t f^»;n£> befcfeneben geivefen/ba* 
bt au^cujfen laffen ; unD Dai:au|f foIg«t/Da^ f ein^Dorf/ &a(J2^ofeg befoblen jjat/ 
md)t fep oecf unDiget tfOtDcn; tromif ju ttccfte^en gcg^ben »ict)/&a§ Da^ fd^rifft* 
liie @ef<i^ gan^ yollf omnwn geroefen fet?/ Diemeil allc^/ ttaeJ ttctf un&iget root* 
ten/ bacinnen gtftiinDen t|l. aCoju f)dttt mm Oann elne^ munDlic^en Donn^* 

ffeeiteri wirb Deuter. j r.v.9,io.Ti.iz.3<Ufen/t)a^ ?!?lcfe« ba^ @cfe|/ 
na^ bem et e^ gefc^riebcn i)atttf ben *]3rieflern gegebcu unD befoMen ^abe/ Dag 
<g alle llebcn 3af)C/am 3<f! Det Saubcr^utten/ sjoc Oem gan^en Sfrael folte oec* 
f unDlvjct voerDen / Dcnwr lie Dalfdbe Iccnen unD ^alfen/ ijjtreii &ott furdjten/ unb 
aU<3iCorr<Diefc^®efe^etf tbtinradgfin; nsOMu^Dannfolgct/Da^ fn alleinaujJ 
foUtcmgefc^ciebenen ©efe^&aben untecclc^tetwecDen foUen ; unD Da^ e^ i>olI< 
f ommen genug getrefen ftp/ jle in b<c rouljrun ©ottegfucc&t ju untcrtucifen : unb 
wicD backet? fcmc^munDUcbe«©efc^edg<bad)^ Ub».c b<J^ wtcD Deuter, cap. 

jo.v. lo.gtiefen : 2)ann Dei: J^Scr wivt jli^roenbcn/ Da§ er ftc^ ubcr 
i>(i:frfm/t>(c5U^ut/tv(cfrfii& iibct tcinm^dmn gcfrcuct t)att 
^ainim ba§ bu bvcotimmc &einc^®otte64<f)or(t)til/5u t)a(U'n fane 
©cbot unt)iHc(&te/t(e gcft^ruben |lelS)en in &emS5u4) &ufv0®cfc^f ^. 

Uni)i.R«g.i7.v. j6.j7.|]<l)^t««r'|iriv6<;ti/Da§ ju D«n ^inD.cn ^(uul6 fcp ge; 

fvigtivjcDen: 2)enJDm'n/bermc^au6 (f cjijptentanb 9«fiit)ra 6iJt/ 
jiiitvjretTcr ^raffc/ uni) au^jjerccf ten Sinn/ tJcnfurdjtet/lJ^n betec 
mfiin^ oem opfcrt. Unb We ^(«<n/9i4f(^te/©ere6e unbOebote/ 
btcer eH(() ^ifcblleben t)at/bte (jaltet. ^at fid; mmSOtt ubec Dlejenige 
ttf^auti mld)c (tint ©ebot un& Dvecjjte / Die «i tetn t^i^ff ij ^oft^ gcfctruijeo 
Oel)en/gc^alten Jjoben/unD befoMcn/ Da§ nur bie gcfc^cicbeno (^cbott in oct^t fit' 
Bommen »t*erbeti id«ii /fo mu^ ja f cin munDJfrfx^ @efe^ »on il;m gegbcn woes 
benfeyn: DannreanneceinjJ g:g£betil>dtte/uii?in?arelnfo(cfcc^/tvdd[)ttl/ bcC 
3ut>en^el)cnacb/b6becjuoi$^min)ace/dd&flg fd;r;fft(ict)e ; fon?ucD<ecgen)i^# 
lrd)aud;fdbtgcs ^ub^ilten befoWenbaben. 3uben)i(lftud>Dtcfe^trob(ju mec* 
cfcn/Ca^ Da^ gificieteneC^cfc^ ^Jiofis DoDfommen/unD DeutlicJ) genug »oc 
&ad Sfcaellf if^e ^o(cf gewefen / ju n>e{*em nid^ts bot gefljan werbcn fcU 
len/tvi'eDeut,4,v,i.z,8. wio u.v,?2.iufe!>en; be^tveflen wjcbPCi^.v.s. 

««l 2?ctt hm TQfmub« 50^ fcibM gefe^cef * !jx^ ©ebere ^f ^ ^Srrn finb lauter/unb (tUnd^tn 
Dti SlUgen. ?EBaiic mm Ocm arfe i^/ ^ tfl/a tm wunWI^e^ @<J>| eornii* 

€^ fef at) &e<Jtt>egfn We/cnige 3u&m/ weIc|«trjtTp Karralm, ta^ ift/^atWM 
Ceo/ son N-^ Kara, tt)el<&eef Die Q<t>rifft bctffet/ .qenennet t»erDe / mii fit bQt 
Stf<t)tiebint 'Stfi^ aMn wc (SOUH S33ort ecf enscn/ »or njeit betl^r unD eer> 
nunfri9eciul?altenyaWDieanDeK®ortungt)er3:u&en/melc^ tr;3n Rabbamrr^ 
eOcrfXabbamteriDetfweffen ^eJlfcn/ mil fu mbcn Dem gefcfcriebeucn iSi-'Hi/ 
<in<^^n laimnt}/ un& DUg^aWumfc^en 2ti)m] wt&Otte^ SJortannehmcn; T^i< ,?afr)>it(, 
^annDie5l'i»a:aitcn/Deren«fifetncm^<uffcfc(anDgtebt/ab€c&ie[ inDeci^gccfett"»*^><« »« 
sefimDJti werDen/ mmtffm oHe D\ab{>imTc()e iSc^ungen uuD ^e^een/ ttju tHt.'f/"Sf?°f ' 
(i(t^/ unt) oerftK^en Ctefvlbe. ^^it rottitn abet ttt^m^m son Den iXabbanircn"if«^e «titf> 
ftocJTt^etse^lten/ fluff Da<5dufr<c)}<9e^ffit/unDbepi[)Reniu !"ei;n gar nic^f*^"* 
gcDuIOct. ©eftn ^arficf; im Htni<^mn ^aht 1696. cin gjfumpef fltl^icr in 
Srancffuctant SJZapn jugetca^cn/ifiDem eln ©ctenfadfc^er^arcaif/ rait twi* 
c^emic^ ftlbfim gtttbit i)abt/ in efenDtc ©cffalt in Me3fu»en,'@a)fe gc!ommen/ 

tt)dcf)em&ie3uDenem>a^aatf0}?itrleiBen5efteuref5aben/ina?Zepnun,g/0a^ej: 
<in9iab(>flnttf€p: fobalDfle abcrt>oiii^m»ernemmen fatten/ Da^treln^flCJ 
taiff«t>/5atetmitflC(Ji^r5Sefct)imp|fungfla^D«i:@a}renn)et)*en mu|i€n/ unb 
i^daeibn fcinw mc^c flngeflf^en. 

©i<DCabbincnl«^ertau(^/bag@Ottt>«;^^rraBem»e9enfce^mw^^^^ 

6em^ahtiat>ttetttTradatGutinfoi.<Jo.coi.z. afji) Qimtben: jjnf ^^t iex«Si!l^ 
r6«n orizm «-^ o to!u«^ ns Syar d'T3t '^'jra j<^« Sx^^f^ oy n'^3 m'pn ms x^o^TfStt 
i'-^nntr rm ma >-wt ma ea« i(l/5Dct Rabbi J6ch«an feat ncte / ^*et)er **"'"?""* 
^igegcbencbcrete^Ctt umfcmecanbern Urfctc^ wUcb/^Is tpcacn^^ '^" 
Jer raunMtAen Wortf ( Da^ ijr/ ree^cn b£g niunDlic^en @e(e6t^ ) &en 
»ttnt) mtt ^frod gcm44)t ^be/ n?ic (Exod. J4, v. 27.) gefa^ wivt>: 

t(b m^tbfr unDm(t3rr(ieUincni8unbgeraa(^t. %Qs\(i}igau^inlm 

«SUC() Cad hakkeniach fol. 77. col. j.uOi) llH Q5UC^ Atnmiide haggoJa foi.^^^ju lit 

fen 111. S)0(^ab.er fcHcrfTe^abcnjreingenniulTea/DaglleDatJi^efefeflrMenottv^ ,. . 
men ^ben/Bannin Dem CalmuDif^eiTradat Avdda s^ra foi.i. coi.z.S6cc&ivSi«1* 

^octeExod,!? V.17. Unb fU (DiVSfraeiifen) trattnuiue« an bm25<rfl/^"''*»f ®*<^ 

alfoset^ne^enftefjel; ^y n-ra nn mn -pta wt|vt nior r>^ xon -o ^nytTgR^**"**"**^ 
: Mmup san oy i«S exi 3?ctc mmn nx r^^pa onx m ai^ -icjo f-snr' Da^ liV 
i^e \^tj>(t Raf Dimi, bee Charoa Qo^o gefattt/ t>teffr SpruA ieb-«bv».»,« 
rft/ brtj? 5cr M«3e tfebcnebcyctc ®a>tt Ocn Berg wte etncH 5ub<c^»S» & ^o6_^iZ^mm embe(!ftcn3 ubcnt [?umgViH.(rapftcl. 

ubet'Jfta€l(\eb€det/ anbiui^nenttcfciQt^Abc: voann i^vt>As (ffcfe^ 
anm^met / fo ift eegtit; xuofernabernicj^t/ fo (oUtmv&vabbavum 
tevfcyn. 4)ieie^n)irDau4)itn'.^alr4uD fcJenTradatStfaabbathfol.gg.coJ.i. 

UnD !:i &cm J-.4kut Schimoni ubcr ^!e funf Q?iid;cr ^^iofl^ l numero 2 8 ^ fol-iio. 
coJ. I. awe diic^ u&cr Dm Efiiam numero r 1 6. foJ. 50. col. 4. gekfcn. UnD jn 

Exodiij). ul;e5'.gcfc<n ; t jot smi'D p '"t mw^s? motp^ wcy n' rre^s pcosji 
; f<nia 't^yrxs nny.-vn isn^pcoKj tt r'r mm mijo rrcpn st-mEi n* JtoSj; 'tmd tt4n 
&aiJ:i*/ \Xn^ ITJofcc fu^rctc ^c?8 T©lcf aus t>em £agci- 6cr tTTvije^Ht 

* a«o/ un& l)!f b ^cn^cIbe^ ^fnauff rn &tc Hujft/ unt> er ( Der Q5vrg ) giaiiote 

€«<c^er5n-a.ra ^^^^ '"''" Bpngtl ; fic aber ftim&cn unter &CI11 Berg. 
vimx silt f^ra £^ 1*^ ittt) . t i\b r Dcr Rabbi Bechui in fiinct 2Iuglcgung ubec tie 5- ^Suc&er 

^«^Wi$cij «)};o|7^/:nDfl i:'ar;i(cJu Vajifcfima lecf!ro,pQ!.87.cor.l.2,ubecti«?R30rfeExod. 

ft^iieu/^un? 'y. *'■ 8. *2(flf«/ t»a0 b^f 4>i^rrgcrcbftt)at/ ttoKfnttfc t{)un: t6g 

K^'a'c't m'-* ^^^'■'^'^'^ 3i^««f't(;'i nur5ti2{mJt'.Sii;ur;>3 De^ munDlic^fn/ nid;t abcc DfjJ fcbnfftii' 

•eiuwnwn ^ 4?-J' ^3<;'<iie£i/ ouff j|tra4^r; n»^fe ^al-v jn^mgen miiiftn / nllwp D.ff. ibci: SS}l«« 

JfeKfffitn. af,'a frtUfv'n : yt u-nuT ^un-tf nsi ^oir^n^ p irjn niri'rTTi minn ^ ctSj? i^3pi ito 

Mmisp vNTtn oer is^ oin otsiD rmnrr rw o'^^po ons c« xxh -rivn n«r;o in crr^j? nsa. 

311332' rrnnn (j3« o'niJt d^j^d no3i ofJi3n rrnrrtx n3 «nf rm ne ^53* rmnn Sy 

:ns ?j,'3y TTi^ns x^x rr£3 ir'iiin ^;^ r^S 3-1:31 rrncrs Sni^cro Dnjic iTin h>3fi 

t>v tf f]^ / ©ie bdben i^rc 23cf anntnig t et^an / im5 ^a8 3odb Dee <St^tt 

,,vi ; ^es «n?> 6er ^cbote au^(icf> geRcmmcn / nn& fcldjc© ,<]crn getl^ait* 

3D£:0*3;btcunfere^flbbtncB/ fiC;ffTnctcv®et>ad)tnifi/ meldcii/ cr (rem* 

lJct'l>jOtf)babc J>e»T^crcTwbt;rfwtrtecincn?uberflftfcfet/ un?> ju i^« 

iKti gcfaijt : VTann jfcc^bae CStfcQ annc^met / fb iff c« gut ; too abcc 

urc^t/ fcroIleucrC&iab5iTrunter(eyn/ fo tfrfcldicorofgen&csmunb* 

Itcfjen (i6^f<rt3C8 flcfcoeben/ ia>flcJ>e8 VParnangen »nO Qtt<sffcntnfici^ 

etit^ai t / ur.d vic( ^:,<Hie un?> ^ciune ( &a» ift / »i«l fd rcere @cbi)t« / ». I($e 

"iixt id &;m f4>rijf:l'.chcn ^^ifci^ brfnOltd^c ©♦bofc j!'cicf!fami!l^3<5unf unige* 

Ben/ Samif man D»Vf,:!bc rhi^t urcrrrff?/) nm fidb bccum t?at; dbcctraa 

ftAs fct)iiffrlicf)e Oefeo an:e^t/ fobabcn fid^ alfc tpi|]ci!tli-4> mit gcop 

fer;2^egicr^c/ mtt J^ctu&ey «nc>g«temmut^i>ar3ubcfcnnct/ un6^< 

bcf» trfncr 23ct>c<f unj C crcc fctnce ovoangs/ Dann ncj C-fi ^ajftf au^ 

«»^,r- *^5n>mgcrT/ ronnot^cnflc^bt. 

^'%mS ^^^i^<iOrtarb:lans<t/ in »rfrc&cmbct???ore^t?0(5P5erc§cmpransefl 
»efai.j>f.vi fcabcnfoB/ fo Ic^rcn&iw'^ccfefrRriijffrirtCjXflbbimq/ ^flgfo(^c^m^<m vptm# 
tci Dfloc* ,„^r (j.|-^,:{,(n/ (5 y ^ abecD«m «???or< f)inDcr(icf) (legangcn/ h\i er binouff gcf 

fommjniil/ i>an)oninOOni]rO{r(ll Jalkuc Rubeni, in D«C ParaahaMifchpa. 

tim , 

•' - ■ '-' ^^ %•• - ^_ ^ontcmlaittiti D. 507 

tim, fol. 107. C0I.2. J . au^ Dent Q5UCJ? Pjrke faecha loth, unO \^ Di mQ5u*Pesi kta 
ribbeths foi. gy.col. z. j. 4. n(j(t7foIgent?eg gcf(^ricb«n ftef^f : myo n^vv nyca 
f:yn nnB to -is nnst^ on r^y so-h c« yir nVio rrn k^ itu3 ymi py ^,•3 tr^to^ 
rra^ ^s{an rmra 2102 pa^ fWD ']Wc' trwj ypia -j^ rrm uina nra djdji r* 
O'Tciy onr n^an 'ss^o ei^f a'' ^y njiacrt ^x^cn nywrr ^N^cp n yjjj .[jy,T j,^3 
iS nax .tt*}* ^McSo Bipa^ si3f> may p •j'? ra iS noxi rrc^a 13 lyj yrn -lyty ^y 
?T3 -Ssjit^^ rmm^i mihn ^ap^ ra'pn ^t? invna «^« 'nxa 'ovya tv,-?" ^ix rtr» 
n yjia? ly ivp-n i^na nvo rrm oSiyn ja naxS 'n yys nro man if*'^ jnort i^rw 
Sai mstnrmaT '0 nann ttuj kiw ise^an ^iCjVn Sy r^y itdx .."isStsn Sn^jY-ct 
11 nyj rwTT) njnw jrai tttk -naTi o' ^fy1' a'x W O'pia jtb^n a"' vso ^«n'W ^12■n -wyv 
ijSn r^sc mjw "^na: ^ipi rrro yoipr p'o crpSy D'«?np Dipca tnoy p ^^ nta iS nott 
'nsna-jf era ^k'^ttt^ iojo na'pn W rem -h-bix^i to -pyn |q ^.b'^ c^pai niyoi )'j«y 
amcjo usjb semi'q) orrry oittn nx nsna^ ;ri\ppava nWia onx nano 'Sya const 
ay DDK can-a vwyi rctq; yai-jtanwar-vraoaiwrBTriDaa'SK-iminam o nw no 'S 
»^^o ^smsn:? mm xSaSsw ntra 'a^ mn^ minn ^ap^ run otk 'n'Synw wa |oe» 
'TO ystT\ va^ ^e!n na'pn 'js9 Tosym to ^a ^rWin yoBV po ypia mn oa^ p* 
inn 'm9 TaVfD r;s9 t^jti irr/:^ i9 a«n» iryay an imrra sav 'nyT fs-W xasf* "^\-v\ 
o. ^"'"l"'''' ^"^^ "'i' ^^"^ '^^ ■^P^"^ '"^'0 '»^ T^ni iDvy rw Sx'i'nn <tb31 p Tta 
psS"-UD S» mx 'jso 'r:yy aayfs 4i3' ':\vj/ air -j^ rwvh Sw/Tin n'^ toxi pB^"i» 
wpai myoi vji? ij9n pyn p S-rS "tBroi Sna: to ps9"to nvo nsnv po •ax?' Uyv 
'sh tain Tiaan >«3d lasrya na'pn rr hrrtr Sv jna'n ano iroyi na'p 'js^ c^om 
IV3 •r'Tipn rsi Sy 'n niayi a'na nyy imx ^yi \«)h"ix> '^v rtm 'js^o nyv ly nv» 
trSaita iai rnwi 'ax^o o-s-nr iW cr^rni r» ^ nn:n iv"jt ia y« psViaoo mro nay v 
ruiaon ti v^ ia yai iTayn na"pn to 'ui mmn .ryno Tiaan xaa nnno rwii tof)* 
Sv TiTJ Ti-u 13 yjBi nrnS iTayni na'pn ^hva to -y^TtJ nw: inxir p'ai 'iai Sx'n 
bana itir^wpai tras^on 9ao o'oivyi nmai atsf tuan xoa^ craaio cnw no'x ox^ 
3'na no onS -lox ■ .rnawn arh 27m rwoS nosn maa vi v^ na"pn vrt to on^ 
p»t 'M caneon d't«S nmayv hsKw onvo pxo ynxsin iw fn^* 'n 'ajx rmna 
O'any onxt? D3':'a r t"y tvov onn« cn^ ib n'n' ^s•9 a^na ..-mn^ canv onx\:> 
3\T3 -nyiav mpyh o'anv an»y oa-j'a cf p^2^ kvd now xwn hs'^ yna .minS 
rw T33 a'na -toS nara tra-cf onw 033 -ir n^ys ^s•oa icnpS narn ov nx -na 
csiSa nwi xS 3'na -aiaa^ a'aTi cnxr coaS «." oxi ax ^s'o^? ^ox nxi yax 
c^ttv Dau'a tnpj «r tnb tjx^n xf> a'na -min^ crany a-wc oa'ra v o«ct niauir 
1*6 3'na 'rmnS ira'-w onarar jrpro nuioo v^ oi^a aiun tN:f> a'na -rrvrh O'anx 
ftiw o\na xiacf Tonn«S a'na -rmih cany onjw oa'ra v ipw my xow myn 
'n noxi na'pn bv rxrh mm mwras^^jaiitnTomin^ o'snv onxr oa-ra v crrai 
'^ijr'""..^'^ '~°'p"JTo^ DT3W1 Sy -pm n:n tcfx pxn Saa fw tix no ujitk 
^•^nSn '3j6o nyn 'axSo no-x '3sf»o titti o^ax^o Sr fno'x ntrn -n^ xat'3i -spT 
» TOOT mmn it* n^S'S'^ ?D"pn jnp to -nnx nyra nnaen n^n^n ww to nm <ax^ 

Q<1 » amn »oS gegLI^eIggC8entDecPt(n3Hl)m tf?um ^Viii . gft pttd, 

TiDi n«wi trr th -vso -mtt ^si riTw wy> niW 'dsSoTst rmcwl 'xiy ron? rmrn 
nnp^ '2«r i^2V tmirf? rfSj tinbi {.Teniae bi nins'r rmns ^30 D'»yi' orw mow 
tfiDtt-n nn ' oyn ^y i£3i rrntapn n« jn'i a'ra -pif irt ih ido men ^«SD P|!n manar 

.toy} »3T Mino jnnv U3 onia^ -ny'^jo nnr^sif' nro mom insn ba^ ifl/ Bit 

8SSum)^»^5<»t/mtpelcl;er mdfcs iirbte^^^/ (Cod ift/ in b«n^tmmfl)'^t 

wu^ibittour- fAfyvcnfoUcH/tameincXOoldc/unbk(itc^<i}^vcti^mmtbet: ts^xou^ 

gp b<i<mt rtbec^mofca utirct:iLc|>i*mctfier/flufft»elci)emi>cr Jricfte fey/ ntc^t/ ob 

er iK»r<Hiff frt^rf n/ o^er aber \id> bavan ^Iten foltc, 2tl(bbal&^at v>te 

Wclde pc^ aiiff/unb tHofes tvat ^netn/un^giert^ irt bcm^ttmameiit/ 

gUicl^TS)i€ €in Vhtnfd^aufftBvbcn gct>et : &««« alfo fJe^et in t>em ^cs 

feg(R.xod.24.v. laogcfc^rieben: Unb SKcfc^ 8<nig mUten in Wt 

«k Btf €K8<i^0l(f e. 2il6 tbna^c 6et:C^iic^tet Kemvxi.bcviUnQd/xceldfCt ubec 

j^7^ gk^'jwoltf Mufcnb ♦:»:ngcl e>c6t>er5crbcns (gcfc^t i^/bie an &cnE^orcn t>cs' 

* JirmA«»ent8flc^cn/«ngctroffert^attc/rc&ete ec t^n mit ^arten tJOws^ 

UnantinbfpvAd^$ttii)m: XOAe1^aiiba&o\^nZmtameinben€>tt dcr 

Col ?8i»ff # fJttiQcl bts j^cuere ju ge^cn f ^terauff a wa>ortet< i^m tt?oJcs/ fc^ bm 

mutt txnfci- «cbr?etcttCBiC»»tc6gcfommen/^rt6 <Sef«5 jwempfangcii/ unb txt^ibe" 

^" '""«> 9* &cn jffcaelitcn^tmmterju bttngen. 5D<tert|>»aberntcl^tn)oltefoctges 

ww9««' ^nla(|en/(<t)l«0t|mtnofcs/b«gcce«ietX>uirt>cbrfam/i>aiiiacri^ »«« 

betWdtvcttHQtci unbQienqinbaeSivmamtnt/ bis ba^bet <€nget 

mtUx cngei Hadarniel ibtn bcgcgiKtc. X?on biefciwiSngel Hadarniel ipjr^gtjagt/ bag; 

Hadimiei i^tl g,. (ecJjjig ma^l5ct)cn tMtfenb (oDcr f€«^< l^unDcrt taufcnD} tntilen ^o^ 

52S*^ al« feiiinebengc^n fey/ unb ba^ mit einan italicben Wovt/ wsld^es 

au6fein€mtnunbe9ebtt/sto6ifitcmi€nbf€avigeJ5Ux^fa^ven^ X^d)s 

t>em rain bcrfelbe ben tn<)i«ngffe|)en^atte/tcbcte er t^n mit rou^tt: 

)a?orte««n;f iiflbfprcic^3»i^m; Xt?ft6t>«^ b»©o^n 2(mrant8 an benr 

a>M: b«robtren^«i{tgcn3»t^n f 2(btnofe»bi<Qtrmmgc^oret batttt 

tx^^tud ec »<»c i^/ unb bit ^ll^^nen fleflien t^m *«»txn :augen/ unb 

wolte von bcxXOoldt ^erabfolien. ?)er ^tge unb gebeBe5eyetc<BfOtt 

SiHn»«(Cm {U?ere«bairmt«ficl>fetncr/ unb fpra4> jubem Hadarniel, von bemJLaj^e 

SSnJrSe'**"^"''^ ^""^ er(c^<*ff<^B ^»b</fcyb i^c ja*ncfifa> gci»e|in.2>« id? trn2ln? 

>«. fanft ben tV{en(c^n ^«fe erfibaflTcn wolUn/ ^abt i^r vox mttbacgcstit 

gcilaget/unbjii mtc qefagt : ^ag tfl bcr jP?enf(^/ba§ bu fe(mr g^beit* 

(f eft 2 bestregenbab id? mtcf? uber cucf? ecj^tnct/un eucb mit bmt lUiru 
^eMj^ngcr^auffcmtt)ei(f wrinrannt: nnb nunjancferi^r m^b^mjcni* 
gf 0/ bw in mein$m<^u(f getreu i^/ wcic^eir ic^ ^iel^r ^be Umtn U^i 

few 230tt ttm tcAtmt. 1^9 fen/ tJae (SfefcQ 311 empftjngeii/ im& (elbigca iwinen aiis€xw€\^lten !&ini* 

3|r«dttmempfangen/fo ^ittct i^c teine XPc^nmngin 5em Jirth«:? 
ment. 2U6J)«: ttaddrniel (ol4)e«gel><>ret/ ^at ec ^d^ at(cB«lb »or &«»ff«tt ff»js«r 
^etUaen ttnt> flebencCeyeten<Br(Dttfertittgcmac|>t/ un5 ju i^i Scfa^t • »J.''|"lf;;/|,*t 
8u ^«cc bet XlCrdt/ ec tfl tj^r tJtt hefannt nnS bcisruft/ 6af rc^) ee ni^trg ^«g2^'* 
gewuff^iibc;/ &a0 et mtt 5einct ^rlaubw'^ ^ie^er gtfommcn fey r nu»t 
wtUt^lemBot^iSflrterfeyTT/ unt> vot t|>m ^ecgcfeicii/glet^Jtrtc ciir 
Jtclnrititiger vor feinem JTJct^er |>erg<^et. ^^terauff Ueffoet Haddmiei 
Praiis/ mi&buifcte (54)/ imt> gtcngxj^r &em tnofe ^/ ob &a^ cc yin» 
^euet 5>ce ■ (SngeW) San Jalfon geFomiiwn tr^r ; ba fpvad) ct 5a tTTofe/ gc* 
^ 5uruc?/t>antrrd^ fannttcfynjefl^n^eo^eueirff i>C8 Sandalfons nidyt auf^!^ 
^alten/ 6«^etrmtc|)nt4>t wrbreimev Vlad^cm tHojia &cn Sdndalfon®»t^i>r« t»i>r 
9c(e\^tn/evfdt}tadet<ilf0bcdbHnbiittevt€/f>b^$ ec i?o»ft>cr T^«lcC€n|^J,^3V 
faikrt «>citc/ unbbit Z^^dncn flcffcn wit jjeinert :^ugen : unb ba ct; ft^icntn. 
<BC>tt umb^Satrm^er^iflWt flebct6ii^tte/er^(>rrtc tt il^n/voti-tn bet ^ 

groflcit iLt»bc/ bic ec gegert jffracl tra^t/ mib (Jteg fdb^^n von Sent g^^^-J^gg^ 
C^r«tii)ec i^crrlic^eit ^er<;b/ unt> ftunJ) fd loitige uot bctti Vri(>{ce/ bfs fen s)ab<. 
ec vor &cin^euec 6e8 Sandalfons t>orubet:n>at ; nnb ton felbsger Stim&c 
pe|ct (Exod. J4. V. 6.)5erc^mben : UrrB btt Ber ^rr Wr fdttf m Sin*' 

«fU9t»oruber ^<ng/rfcf er.afe mnfrhfeav^tbem sandiifon»oif-> 

5cvtx)w:/fametaii'&enRiVjon,tjen;fhi^bc«^euctfs/6e(|crt 2.o^len bi«?|S5m# 
bien^battttnitlbtaimn/unb inwda)em |id> btcifclbe aH€ teafc^eii/K.fion fldnv 
tpcl\*er unf cr 5em C^ron &er ^^eriltijlfcit/ t?on 6emQct)treTf &ec(L^^^^^ 
5cl>crf<ymmct»:. c«^tt^rtrtber(S^(bttfJr4cf8»ort>eygefu^tct, ^<^^'^i(ttf«^v»9: 
*ttffbcQeQmtc t^m 5er Galizur, welc^er mit betn^un<^men Rafiel jjencn-ccm tmti 
net x»tr& ic. tttiO m^feo sittevte/ ah ex befTdbenAnft^tig xcm^e. 2t le ^f ^"*'*" 
^rrnurt(B»(l>ttflCBommen/un^ ijoifbey sefu^rct twtte-/ beaegtiete t^m' '^^ 
dnQtc^etfyauffenbevUngelbe^Qdtivedtneftveldbe bm Zi>von bev 
^errltdtjfett mngeben/ u^^ bie fja^rcffle u^^ macfetig^c imtcv Alien iSn- sgjie bit «njti{ 
geln feynbf tmb woken i^n mitbetn ^t(feti 2h:l)cm t^rcs tHun&cs »et-- P**®^'!*'!? 
brcnncn (rotil er Da^ ©efe?/ n«(c(?e< fie m Dtm^immcf t>ot ft* bcbtn bebal^ SiJK 
^n tt50ll«i/ abju^C'blen bifl^tW batgeQin fit fid; lelteti:) cs ^atte abec 
©Ott x?on Bt unb <3i ben (eiart^ fciner ^erriwfef eit iSbec tl?ti uusdcbrei* 
tct/ unb gwc^ 3u tt,m/ citb tt?ncn-(trs{! fit DoS @ife$ bab«n n?oUcn/) 2int^ 
ttdrt, £>a (agtc cr ?u tbnen/ cs fic^rt (in Dcm &ififi) Qcfchtiiben :'Siat^i{Hr_ 

3(J Wn Her ^^i bem®Ott/bf r i* b<(^ au8(f ai^pttnlanb gefutjret S«"{£ 
^ W ; ^bt i^r C^Ba«{) ?)4iin IB iSgTPtf nficbiCBrt/ unb fcyb fwy ^er-- *«• 4if8 Qe^M^en/ bA$ ifyc bee (Scfe^ce t>oim<5t^cn^(tbtf (Seffe^tgc* 
fd>rieben: :f)ufo(tfffnean^ere©Otrertjabtn/ ^btt^rbanneimge 
2(bgottcrcyuiircccud)/ ba^t^rbecCScfeijesbenot^tgctfeyt*:' egefjc^ 

^<tgefd;nebcti: ^u folt bm 97a()mmfec&|?v5rrnbdne5@Dtteg 

n(4)t»tTgeMi(fe ful)rcn/t>«bt t^cbann cinigcsCB^eujejb untet:eud^/5a^ 
il}v cmen tlryb ju fd^xrerert vonnothcn ^aStf iCs fte^ct gcfc^rtcbf n : 

(9e£>«nctct)e^^abbatf)»Xa9^/ bag^u(!J^^eUlge|t/ tfibanncmigt 

2i^rbcit nntcr eud^/ bag i^v auff bf n Sabbat^ rul?en muflet i iSe fle^t 
gefijrjebcit : @t)rebetnen l}Cita unb b^fne ?^Ut't<r / t)abt t^r bonn 
etntn Vatcr unb ctiie tlluttec / bag i^r fte ju c^rreii gebctlten feyb i i^s 
f?el>et fiefd^vfebcn : Z)a foli n<(^tt5Dtm/i^ bann einiges j&lutxjergtep 
j«n untcr euc^/ bag i^rbc8<Ste1c^c8 ronnot^en ^abt / ic. ^^e ^e^et gc? 
f4)rtcbcn : ^UfOltnii)tif)(bVtienfieynt> b<xnn "COeiberuntci-eucl)/ 
bagtt)rbe6(5efe5e8benot^igetreybr i^s flc^et gcf<bi-icbcn : ^Ufoit 
ntcbt fif f>(en/ gicbteebann eintge <5ut^er tn bcm, firmament / bag t^ 
be8<3ierei5e8»onnott)e«^abt? <e«flel)Ct9efci>rtcbcn: ©UfOftfCtttC 
fa(f4)e5eU3ni§ refcen/ift bann cm falf^csBcngntgumcc eudybag i^ 
bas cgcjt't; notl^toenbtg ^ab^n mfi^t r igejtc^ctgf fd^rtcbcn : ita^ DiC9 
ni<l^t gj^Iuf!cn/fcynb bann^uger/2U!dPcr unbWei«g4ttc» tinter cud^/ 
bagt^tbvi8(5£rci5"ot^trcnbt3^abcninuffctr ^teraugr|cyiiballebicn|fs 
bavc*£ngcl5uruigc«anf!cn/ (Bonibcergcfu^'tcnOJivinunn/ ) unb^aben 
ben TCOv^vtcii be& ^ilfqen gebencbqpeteB (Br^Dttcs ]^yfaU gegcben/ unb 

gcfaat ; ^(5tT unfer ^tTrf*cr / wi'c t)«d!(^ i\i bm mmm in aU 
Uni^aniiw/ b(V^u(vt)tb(^Mn(^a\(\Ut(ib<ttU^imm({: mib 

m^Sl^ <5(E)tt ^at tHofeii bas flantje (Scfc^ m vkxr^iq Za^en gelc^rct. 2tJs 
aajtnatieri er nun wicbcc Ixrunter fu^r/ nnb fo^/ rote ecfc^rcrflid; bte ^Sngel 
«« tr>arcn/u!ibbie*i:ngel bcr ,^urd;t/ bie^JEngelbeoSd^treifllcs/ bie iSn-' 

... gel bee Bcbena / unb bic tirngel bee Sttterns anfdwuete ' fam t^n alfo* 
ifrOTTm: balbciiif ^itrct)tan/uHbrcrgagc8TT>tebci: ineiHerQtunbe.(Sa>ttabcc 
rufftclm^cvabem )efifj:i,bcmi^9elbc6<B?cfct^c8/bcrgab»^m ( ncm(tc& 
BKitfte^ }in a- gijoft) bas (:5crci5 in v-.lletr. u»l ijcocbnct unb betDal}ret / unb alle ♦^ngei 
}«• .hSr toucben (cine J?rcunbe / unb ein itbet gab il?ni ettoae von 2ivnney:*S<^i 
«d Of r ban cben / vote Mid} bas (Scbcinmig bee na^mcn / trelc^c au8 jegltr^et Pa- 
Ig'iS^^Sr.P-hii ro>ec Slbrbi'.iunc} Dc« (^cfct^eO berau8 Ecmmcn / (ammt alien tt^ren 
fe:ic5iwuJc/<Sebcaud)en/ (reiemanfic^DcrfeibcnbeDicntn/unD fie gcbFaucbcnfoli : ) unb 

" f^a\i Me ©t1'4nv]cncn g£fanftcu3;erTtbr«/Mil)aiT®abmcnipfangcn. 
Qo ^at i^<n aud> bcr tiSngel bes iLobce etvcas mitget^eilet / bann 

ea ficljet (Numer. i6, r. 47, OteC nac^ einlgen Exempl»r<n / Numer, 17. V. 1 2,) alfo Qcfd^vicUn : Unt> cr niuc^f tti/unb vcrfulTiu're tafQ3cI(f . 

^2>enfclbcn^errlicfecn®cbraiKf?<;bcr/ r»*r}Jef)tteji ^ilcivch fcr 'JRah* 
tiK!}/reeIcI.!e/it^u' .(Kt^jc^r/ ou^Can ^cfii^ f DniiTh i; / ) ^.:-clci)f n i^m b^: <F;:f»<I 
&!ir4»&cn JefiPM, bcn^J^n^dbcaiSefct^s/ imt>C5:nrc^&cnMetp.tion , ten 
Snt'ttcii 5ec« ?tn eftc^ts/ 'hc^ebenj^abtn/ l\xtte ev bcw »i:iie(cr / vr.b t>cv 
f^lkfcv feijicm ©ol?n pincr)a8 / trelcf>er ein groffcr u^^ x^ortrcjfiis 
kt)cr pvieffer m;r/nntset^etlct. 54>i*fc£tfej;nP Dk ^^IBorte aue" tcr+gci jfcn 

Jall< ut Riibeni , mD ^ti)tl Cicfe gabcl aU(t) in Dcm^OimuD'fdiCB Traiflut Sch*b- 

bdtJi, roj.8?. col.2. unD foi. g9. ooK i.uaDm&emMa.ife^ticlMnDcmtnttcn 
Capital/ D:c[;ab«cmittt?cr,i^crn5a?orrcn. S^c^erreirDm: M^clnifchMHchle 
fol,73 col.i.gtlcfin: mtn m -n-, orv n^ 'o Da^if?/ 2Bcr ijt l)(nauft" ^m 

piinimV un& w(^'^fr btrab gffat)ren? ( ^eic^^' SKonc prov. 30. v. 4. 
ffcl}'n:) iDtcferi<it>€ctno(c8/ (eecMfcl*«<'9<f()0"0 Un&inDcni sipher 

Minha§:im ttJicr' fol 4. col. 2. ftH.i-en&t* gcltftn: IH O-HH JinOO'*;!! '3m AM»« 

jiinti »n «rt |A5A ?H*n pi} ^'m Anoo^jn pw w ij»3"» hcm pi .|aw nxn m -jum 
w 'jin {jtf tn o:nM'A phn }«iO' n un rn (nru pwic pm m ';m jAawt* 
•IMip znm iTii AWJw jb'W Pc^i)!/ 2)cn tlloitag unb ^onnerftag bctct^,^'^^JJ| 
ntanuK^v/ ah in anbevnZAScn / batm tllofce/ unfer Jtc^rniciftct /o-HWcHfai 
tfJam2>onncrfJag^inauffgcTt ^tmmclgefabrcn/ iinb ^at &ic<L<;ffcln|'j^Jf'',',''^" 
empfangen/ unb ifJ i^m t>ic Siini)e/ ba^ 'Jftacl ixxs ^db gcni64>tanstni za- 
^at/ tcv^ebenvDctben: am tHontag abcrtit ev wicbet l>cruntcrgc* •*"*'""• 
fommcn. ^a^ abet ^ofi$ ta^ gar^i ^tfeh in mt^xs ^as^n gi'lcrnct ^a* 
•be/ unb c« Daraiiff ivieDer sergefj^n/ unD fcarnoch mdb ctntiiiii)! sclcrnct Ijabcii 
foil / fofcfe^ ftc^ct ouc|>in Dew grctfcn jalkut Rubeni , fol. i«7. col. i .mDcr Pa- 

rufcha Rf ifcfipatim , flKtBO flCmelDtt tOirD/ bag Dec Rabbi Ifmael Qifagt (jflbc: 
O'X) D'yato minn rwo ip^ 'tji oriDfj rwa rryr nj?co can nr p-'roo '^ no 
■J^ n^3^ rrt\3V rrw nyrst ''dh nro io^ dv o-yrjeai n'airoi D'K'nJ pi \ftfh y W 
jn^noD \h r\Tcw ly wv rrrc'rT rmnn tv rrs'T n3"pn Toji ifr/ ^crMetitron, 
*cr^iirfJfee6 2(noe(i*t8/ ^atmtccrjeljlct/ twgjur^ctt/ ale tHofee 
^tnaitff in bic ^obe gcftifgcn/ jc, cc baa (ffcfcQ aufffiebcnijig tn<»- 
niercn 6er ficbcaQig "Bprai-ben / nnb alfb «u4) bie ptcpl;ctcn/ unb 
Hagiographa, (ojcrDutcc &1C ubciiic ?33ucbtt Dcr Ijetlf^cn ^< iifii Dtrti'tcn ?•€< 
ftcment* »<r»'antcntrcrOuv ) gclernct/ unbi'n viftisi.a Slagen alke bc-- 
iriffen/abetinetneretunbfmfbcr rergeffcn t><»be: unbbabr t&(l>tt 
ocnjefiifja , ben^<fiirf?en bee (Pcff r^ee/ 311 ibm (jcfd^tdJet/ bey beni rr « 
xrreber gelernct l^jbc; fc b<jg cs i^m ^umCBcfc^cn^ipttcgcbenxrcr' 
ben. 

^*»ir^ cucf' 6«p D^n nofetvei'en fKaibimn gcfrcc-f / tr*e 5)?rf. ^ i!T NniVj^^'^/jf;! 
»i9«i»i«i6i0 <:ci)<n / Die <t tcj; e;Cct in tern ^fimnui fietrcicr./ £vB?uM ^fi^c / «i8 jaKu/ 

tvann 5T2 »f«ir.X^cfi^ti^mtfcecftm3uftmt^um«Viii.^at)(tfL 

iMkIw^ ffiw ~^ — — — — — — ■ '■ ■— ■ " ■ — ■ ■ — — - '■ ' ' — — — - — ' 

jitimmHitmf tp4Jnit «g)lag &&« »)?(jc^ geroef^B fep? Dartoon itiDeg Rabbi Bechai Slu^legung 

aa9i)jwj5fjfl*tl>.<n l(ithtt : ynr rwn rrn p» rh^h c'3?a-wn or D'jdtw '"' oy av 'm «moa 
««t»tt«if«»- vmvi 110^31 pv Kvw yrr rrn 2r\xt» mm no'Tts n3'45n rriwp a^^ 'ncw-W 'nir* 
•nv jToj^ tn^rm noKW na'pn ^»^ yw n^'^m ovrw r^'^ wnv jnv n'n ns -^av 
CMnntwi try-no m^tom oosun r!«n rvrws rtm "nyi 'wi f vrr *{^ i5sm m n'roi 
fla'pn 'OB^ nwnroi y^ia nan ^.1^1 fwn rrnaw w ^tirw ^nr irn ra'pFt uftV 
co'inrn»o 7^ CTDvn -wayi 'ly n^'^ ^irw yn' fm Dai ifl/ "^h ^.^'® Medrafch 
<ae^etiber«ie SJJdtfeExodi J4.v.z8.) Unb ttXOAt oKba bep bfltl^CtrCfl 

<8C«g/unJ5 waiui cc nacl)t^et»e|cn toac f tba«H ^c* $eiUgc sebetKs 
bcyetc <Bf(Dtt t^ ferts /cfjrtjftnd^eCScfeQ gele^ret bat/ fo ^t er getr»^/ 
&a^c8<Lagtparr t»auneri^ri«ber m bent BiiiaMic^en 0e^5 xintcr* 
rid^tet ^at/(^ ^*t cr ge]HE)ufl/t>a0 ce tTJad^ipar : SSannCag un?) Hac^t 
|eyn6 gicidj bey <5»v&tt/ wic (Dan. 2. v. 21.) gefagt Tctpb: 14nJ> ^$ 
i^<<tt Wdbet bet) f^m. Qo fle^et auc^ (Pfal. i}9, V, 12.) gefc^cieben : 

it)U5mftern(§v)fr|uif!ertau(^nicbtbf0bir. jjaettcr t»trt> in txm 

MedmrchgckfcHj TQ?aHri cr gefctjew txU/ b«^ |5c^ bit Sterne/ iwb &ie 
pbnctcH »or <35(Dtt geneiget/ uiib t^ aagebecct ^aben / |b bat cr gc< 
tt>u(l/b40eeCagia7ar: sranneraber gefe^N ^at/ j>d^ die ^gel b^c 
^onncHftefevorcS^Dttgcuctget/unbt^H aagebctct ^.at/ ^ ^otitr ^ 
i»u^/b«0C8nacfet toor/ trie ( Nehemi* 9. V. 6.) gefagt irtrb:: UWO 
ba^ l^(mml(r(^ J^«r bctet ti\4an. StJUftdairbaiM^inbcmJaJkutScti- 
m6niubetDie'^|aInien/numero^7z.foJ.9^.col.2.unt)toer bU funff ^Sud^t 
(Syiofiiia^mero 406, fol. 1 1 1. cd. I. g«Ie|tn : in mlf^m Uttecn OrteabecJae* 
fa no(t barbel) (le^er. w eow y«' .m rrr|a ww^obpo cxfho'y jww rPBto 
p^« rem rrrw3 ?ww :»» ♦t^^ «eirw jm' n*n '^na po^ jnvc rwn rrrwnywai 
: ri^^ ' trrvff yrv rrn on^ Trt* rrnvM tn* Kinv jnr n*" '^'ff'^ ry\r6 je j«pnwsf 
tarfifl/X^aniiergefetxnbAt/'^ag tie leSngel <5*D£5: mit bem W^tU 
X>ii\i<i gelebet baben/ 1« '^ai er g<«?«fl/ ba^ es tag xrac : wajin ec ober 
gcfc^en^t/brt^flei^ii mit bem VCortc©ebenebet)ctgclobet ^abcn/ 
jo l>»t ^ gcix>tt||/ bag ea rtacfjt tror. Caffeine anberc VOeife ( ijl fels 
cbt'^ au* gcfcbcben : ) VPann cc gefe^cit ^t/ bag (le Cne mlicb Die €n^l) 
bastnaiinagejloflett^abcn/ urn (iibiges ben 3fcaeliten ^inunter $u 
fleben/fb^atec geiDu^/ba^'esCagtrar: t»ann4ber6ac iXianna ^ins 
unter gctommen ifl / (b Nt er gewuf?/ ba^ csn44)t trar. @ofct« 
aUtiifiw^ in p«n} M^tkafch TiUim tbi. 18. col. I. ubtr D^Q i^, ^fa(m iu fim 

SDa« J^en tmtXalmttft^ i^ti^ 9tHn njoroeni|l/fole/?r<tt)«i: Rabbi Eliefer in fJncnCapiteln/in C»cm em unD-^''""""9^«»' 
l^^tmtn (la)>iui/ iai; fcfc^cc qScci? in &cn dimmer gcfllegenf^p/ dUwo DtfTd.'*'" '"'"'• 
fc'n'ibonealfofauftn: na^a td n.T ^y '', -r,,, -i^j^^y „.,p£, .^,^, .^.^^^ ^^^ 

vom ^tmmcl t)era;ntcr gerommcn if?/ 1|£ qcxacfcn/.ahev auff.dcn Bertt 
Bmat ^Mb gef ommcn / trie {.E^od. 1 9. v. zo ) acp;gt TO^r^ : m^ nU« 

fecb)?eriCngc dec monats m^y ^ntte fict> (BXDtt ubcr 3rrflel auff Ocm 
^ergc St fMt gcc^cnbat>ret/ urT{> teurbe ^ec:53cmron ftimm ©rfbet* 
«U6 ger tHen/ unt na.t^em bevs^mmd fjct? geoffncc batte/tf? bie ©pitte 

cm. Mere unD Dicf. ^CclcfO W We*5cnl3crcf/©.l^tt^4'S?«ff^ 
nem C^roa/ un5 feme ^wlfc ftun^m miff t>ec Jmftmtif?/ We Cz.-Saml^i. 

tunctci war imter fdnen Pfff n. s;iinmtmmti> inmv^u^ PesiktafftroT* 
tnci ault Den ''0«r5<5in(i!bcrGbg<fenimcnfwi?/cKtt30uberDte>i'Bo«cT)eut 4''^6fff/><'e »« 

V. j6. ^om|5i[mmdtjatccfcC4>rcmc6cimtmi)orm laffcn/ ba§ ecSI^S 
Mimtcrwdrcte/un&aufffr^m2c.airogcr(tmfcc.i|lcWrpin;.^^^^^ 

U"i T.^w «in pi ^w'^ra hxrr^ cy i^-n ^:'d T.n ^y o'.rf.y,T o-cr.V.cc^ r^^pn 
: Ti'i D-or Do^ If]/ JDufce le^rctune/ &ag ber l)ciltgc (jcbcne6cyctc m<£>tt 
J)cti alIer^od)f?cn /^immcl ^eruntcr/auff t>en Bectt einai/ babe tom-- 
men laflcii/ un6 mit jfcacl vvm ^^imncl gere&ct h«be. ^IfoSrt) audb 

(Z.Sam. z2^^vio.)_gtfagt ; ^r^f (^f« bcu Jciimncl/ unD futjr krab. 

90ttm/j)ttaniittiabttwtmwn/btttim\M>t&[la\ibt/ txt mbttt abtt hopffcrteiHunOtt 
Zl&'^Z'!Ut^^^^^^^ """.^ flef)a(??nTDi,trfXj." e S^^^ 

f.; !y J.t f^,r "'^H^ ^P^ ^^^^'^ f Ommcn/ iH«»Mi| g^^oft^/ mt Num. 20. ' vi.. i^""'*- 

|u iqin/ Den ,scif«n mit femem@rQbcM*{aa<n hat/Da§5(rf325afr r f.«M«rtm^* 
SJitS?nf,?^«rr^il^1f.^"T^V*»»^^^ ^« i«cJ>e fey/ tiiK>^ntteaUe6etii€ttrt4>ttgen^ef4:i)et^> UnD f'ol. ici, ccJ. i. ttfrD Da# 

f<ifcrt<nu6cE&iesa5om jerera. 2j. V. 29. 3ji me(n :2Bort m^t xvi( Hn 

4)aftimei7 Cer ^eljen jerfdjmdlTet ? felgen&e^ gq'cfjrt ben : nm r'wya? 9'i 
fis3n y'l yhs n-\x nt rmn9 s^im^ n^in any tt^eea lao c'sytf mvivj ^;n on rmn 
:minn ^y o'cn-iti mpi^no laimw ma y^Drr Da^ ifl/ J>i€fe6 be&eutct/ 5a^ 
llun^«la?ort«5e&®cfe^fo<xUe^uncfcnfey!^^/n7efc^c alcicf?fam x?om 
^«minert)crfoinmcn: 6a^abcr6A6<B«f<rt?5?id2fu8iegungenbv^t/ bar; 
diMfJ6er^^clsUrfrtcl)/i)fl8tfl/5tc ®ti>l.;gmig an btrt ^^fclfcn tft (if)ul5 
fcrtr«jn/&a^0teUn«tnigi:eitenunb&k^U8{e5u»gen tiber ftas ©efctj (a 
^^r (cyn^tTtrmc^ret tJ?oct>en. S^aruuff foiget Oa|^lbjren tBtittr: n!2no 
minriMfTTB^ Sjn^'a npi^na rwy: y^an nwn nwyi y^oi ra ny'^Q nan nano. 'q 
:-ini33 m «Qca' nn idis nn Tno n; DagirfytJDegcn&e8i3<U>et-XX?aflfec6>at 
JHofce un|er ilct>rnietfter/ aHfTbem &etr^<fif «t>€ (icy/ ?>en .f clfen gcfct)ias 
geit/ mib Txtegen f^Icbct B^;t)Itjguris bee ^tifcn*' i^ tim Stnttigfcit in 
^tad/in t>tt 2luo(eguft3 6cs (Bcfeigee entfr«nt>en/ fo >»:g fiiefct: ein 
©tngcrlaubct' jencc ober »erb*ccct ; bicfec ctvprts voc unrcm/ jerjctt 
«bcr voccein^alt Uijomtcra J«lkutchad«fchft<5.;t untec ttxn ^it«LTo» 

rahjfol. 1 69. col. 4. numero jj. flu^ D<m ^gud) Tikkune Sdhar, fcicHOon aifi 
g'efc^rif ben : nvi^ip K^a poy ^Sa rmnn nx dtci'? rn p^sn n» nro rtsrr «^ iS« 
on minn 'ish ifih i'b'B J'E13 pT nr thy yfjon nx x^ 3T3t mms ^« npiSno jc^ar 
ij'rj3 I's'u pT npiDfi. n2^n psry^D vvis' v'Osd Dci^ i}}/ tJDanniTJofcs 6en Jcl^^ 
fennuttgc|tfolrtgc»battc/ foJ?«'ttcman &<je<Sfcfct3 cj^nctnil^/ ei>ne 
jStntrurffe/ unt> o^ncOtritugFcit Qc\tvntt/i>itxoti\ abcr (Nuw.zo.v.n.) 
gcfci?riebcn f?cbct: Un^ cr felug fcfn ^flff"/ ""& &<J8 rC>.5flec natr 
t copffcttitrfeife t)cr<jb gelaujfcn if?/ {>c8ipegcn ftyn£> &jc jcnigcri/ xpctclje 
^aartSTtfe^ (erncn/ t»te tin i^ainmer/ &«rcifien\jcJfen 3er|c^mei)]ct/ untf 
tft?einnrf>ttger ;»efcf)cf5/ rcn5tvne6ge^etnur Cropjfen--t^?eif^^<1rlnt 

9er. SDerglttcfcen :|1 aUC^ tm 3^Ud[> Megalle Hmykkoih (oDtr amykkos) Fol.zoi 

coK 2.^n bem tjicc unb fteb<n;igfl«n Ofan ju ftnbch. QSoti folcfc«n ^(nttigfeitm 

IViCDtn Dem CiltmaDiftb'^n Tradtat Sota fel. 47.C0I.2. URD fn Dtm Tradtat Sanfc^. 
drin ft)I;88.col.2, au(t) fllfogeUf^n : "in pTV b wcw vhv ^^'m 'ew2tt' 'td^h laiBfo 
J Tflnftrt 'rtt-a mm irvyji ^(0*^3 mpi^nn Ca< ifl/ t7<»df)bcm i>ie Ae^ilnger &e» 
Schammai tml> Hillels fjcf> vtvmcbtetf i»eld^emcl[>t/ xok^it not^xfcnbig 
^rtbertt^unfoHen/ge&iencr/ fohaben^tcStrtttigfcitcn in 3frael jugc? 
nottimeti/ tinb tftJtoeCBfefet^aletd^fam juctncm srocyfadjen (B^cfeg ge* 
iii«c^tT»ovi>en. SJbit intern '^almuDijdixnTraftatCholin.fol.y.col.i. tter^ 
Hen cxm ^t)0(t>twitl) bitfe Uncinigfeff<n j«fl«f<tri<bcn/ flfltvogefefen reitb -Arrvn 
wpi^nD w 33S 'mm bo^ijI/Tcnfter 5«t any d« (i^ fttc ^«bmiitbi«c ^cn Um Zcitmu\ ^i^ 

laufren/anD alfi> etn ^^et( notl>it>itiDrg ntrrec^f (jatcn mu^/ fo f eRwn sHe TKabf^^'^^^ 
t:ncn Oacf>y &a^j fie<i(r< &OtM SKort feon/ mfe fa D<m '^alnnit>ifc()en TtaaJS^^tU 
Eruvin, Fol. ij.coJ. 2. iu f:i)in in/ i)\im gefc^nVI-cn |le(jet: '-x X3x -31 i"DK'J«!tw fo f»i« 
■tnoiK iS^ai trnroj ro9n d^di* iSSn S^'n wdi >«ct? n'^ vf>m cw urW ^sia^rSJl"^ 
:S^n n'33 nsSm ^n 0"n o'rfjx nai >bNi ikv msxxi f?w r3 nnip irr,iC3 rb^Tnftw- 
^)a^ if?/ iCs fctgt 6er Rafcbi Abba,t>a^ det- Suim.»J c^efflftt ^abc.: ^cey labc 
feyriD&ic worn ^'jaultScfwmmai.unb JJenu'^au^ HrlieTsmttctin-jnber firtt* 
tig gen>efen/ u ji& 4I5 bufc fiefagt ^Acterj/ 6cc Bcfcfcci b aebet n«b «» V 
ur:5 )ene ftct) verfauten ItcflTm/ fecr Bc(a;ci£) ^el;et rwcfc unc / t|i cine 
©ttmmevom^immel ^cri;bgef»nimcn/«nb^at<^prod;«i/e6 iftfccvi 
oesCroagDerSchammai unD Hiiiel fei)cef) <B»a>ttcs Xt?oi-t/ bcv ^cf(i)tib 
ahev ^e^t nacbt>cm ^:^uft bee HiHrfs, ^itiiBon (ft in Ocn Rabtdth (oD€f 

Ribbos)inBammjdbar rabba. in Dei;t?i«ie^€nD<nParafcha,fd.2io.co!.4. flU« 

J*ni ;jalmubifc^en Tradac Chagi^a, fol. J. col. z. aud} nactfofgcn&etf ju fin* 

l»n ; rmra pppiyi mawx mci-N purr o-csn n-o^n i'-k meioK -"^yB 
MOW .-p'coD ^S'7m r^ois 1^^ p<no i^'rn r^on* i^^i fiTOo i^^m r«ooc i^V» 
^^^m r^Tc ibSn pw i^^m t'TOw iS^n pToo <^^ j'xdl-o i^m '^xm oik tcm* 
'SO p.0N ins DJ15 pru nn« 9x -mx nyno uni ^"n nnjw mm td^ w i«'n t'Tra* 
Tiw rre-y nnx t^s nSsn cnain ^a m ovi'jn itti 'jr «in -pna vryon b pTsc 
TKi pDwrt '-m n« onriBOT nai nxi D'NSuan nan n« yoiir 3^ "iS n;pi noyww 

rammlunqen feynb bic telytiHuQctbevXCcifen/rveldfe vcvfanmlet ^* 
^cn/unb,ihibit€nim(Sei€^: t>ttfe ^alteii ein 2>ing vor rein/ fenc voc 
ttHrem : ©iefe vetbtcten i jene etrlaubeti eo: 5:)tcfe ^«(r«n ce voir itns 
tecfjt/ jene »or ccc^t. ^8 mocfjte abec jcm^n?) fprccf^n/ xwtlbtefe ei« 
prngvoruntetn/ jene fiber ror rein ^altcti .• 5Diefe verbietcn / ^ene er^ 
Irtuben: IDtcferorunrcc^t/icncrtbervorrcd^tertemieii/ twe foil i* 
0finnb;j6<5efei3lccnenr 2?er Ccjrt triil fo viel (rt5cn/5tc(e ^c^renfevirt) • 
»on eiiicm^ctrtcn gegebcn/ etn ©(Dtt t)«t (le gcgeben/ctnier^alter oJ>ei: 
^errfd)er ^t fjc gcfagt : Sie Ccmmcn atis tern mnn^e 5c6 ^t^rrcii 
tAXtx XOtxdt t 6c6 gebcitcbcvetcn <S^xttei wie cExodi 20. v. i.)ae<a(rt 
trtrb: Unb OOtt « ^ft allt' Meje ^me. So r^^ btiw ebrcn 

li$"? K ^'*'*"*^'^''''^^^'^<'^y"''«"*-r«f>«flr« &««^ em.^i,m?/ t»elcf7€8t>te 
«7o:tc oer|«ntgen/t>te etn^jiiig vo; unrein \)<Xttxih\rib ^crtettttTcn/^>ie<• 
»oj rctn erfefien/btetDoi-fe &eJX)erbicte^^ctt/u^b ^teWortc ?)e2<€rl<»tt.' 
bc^5e^/^tc X^ortc tcrjcnrgen/bic ettras.ror uncei-fjt fprecben/ttn6 bt« 
t^ortebcricntaen/tteeevoctecf^t^alttB/^orctiraoge. ee fte^et^u* gi6= i^egi.xOffm ^e^ent^«f tc!r3u6cntt)unt^ ViiLiJapacL bet/ fp ift tod) beybc&(S^ttt0 XVcvt/ unbUn be^^bee juc oeit bef rafl^ 
tiget tret&en. ,n 

S^&"*" •3''^ '^"^ ""^^'^" ^'""^ ^^^ ^C^fcd aL'e itn ^afmuS 6<^"nt)(i($e (Btritti(\U\Un' 
etnuS ^'^^ ®^« auffDcm ^^ci-flc ©iriai tm)?fatigeii ^abe/ivic in Dem J^lkut chidafch 

OBffCfmBerejjUntir 5iimQ'ite( Luchdth-{ oCeC Luchos) numcro 74., foJ. 114. coJ -1.0110 DCttl 
^ttmgclfrnet jgucb Megalle amykkotfi (o&cr amykkos) foLzo. cof. i. in Dcm Oiec UnD (ti^bcn* 

iJfli]enOfan5cnKlDctJvicD/aH;rDDie.5Socte.«(,(>lauren: 'i'co m^jr "rap fwo' 

ijnsv ^^n Si^n 'jcdw npiW ppnoij;rw"o nW- je-u; S^'ni '«d«'' npi^no i^'W 

:;w3 &ag iff/ tlTo(crtwt&4ffC0efe>jvow<35er^«)@in4tempf<sngeii/audbj 
gttt btc Strtttigfeit5tDi(cf>e»^cmSchaminar uni> Hillel , tueldjes Succ^ 
oae Woctrrc-o \iorche(Da^ itr/^^JI'Ojef/nemlitb BuviJ) Die^^uctjiabeit M. Sch.. 
jun^H. bc5cutaEta)ti:iJ/&ann€8 5urd>Notaiikon{|){nnr ficb unD »oc fic^ g* k* 

fin')' tnai^et/ M:ichal6keth Schammai, HilJe), haccoi fchameii milJInai , fcflg iff/ 

iiie Btritttgfcit ^cs Sdjammai un& Hillds:. t>Uf€& allcA ^at man »«mi 
25ecaeQinatge^otcr. y 

!Fo4©»|V^fea- 9S2«.'f€C(e^Elcen|Tf/^Q{j^ag®e'■e^BocD"er€^^(|iafut^99croefen fei;/ un& &a'f: 
g;;Xfg*f i>cc2(i)am/unt)cimfletton Dc|f.IfccnT^tjct>fdR-.mimsen/ibc eg QufJFDcmQ3«rfle 
gtnxftnfecB/ ©inaiing«gei)cnroorben/ejJgin5iiftl)flien; SDa^ e<»w Dec €i:fd;(iffun,g bit 
g^«^', ?8Beirgemf|<nrct,vfoiite? le^wt bee R^bbi EJieferm feinen dcpittln/ in Dent 

•t'ao*'""' ft'^^'' '"' '^'^'^^ r^ '^"" "'^^ W.icn nsiafrn «npcn n'ovuMn ko3V jTy {ji o^n'V 
^^^^gcmuff^py o 'jv pjo turrj .olnyn ktu »W oTipb'S cip -nty v^ved Dip mi rrz'sn^ 
py3 p- D'nSx- '"' yu'i '«:©■ po ;iy }3 . oSiyrr nt3j wx^ ny ^icnso nnen Sicrao 
•*?isrt KTu- K^^iy wa.K«cr-jsD3 pjj 'w pjo tt3;?t kd3 . o^iyn ^^oi »hv ly. oipo- 
fMxrunyn- ♦c6iyrt{na:NW iy prsnc prs-o ono tim {02 'iv po enpon n'n' 
vov 'ith 'yff ;»JD rrm ^v iDtt ♦ cSiyn^ vvm nhzt tj; tn£3 rtix r^n W' onn onUQ ':<» ' 
tpptx rnwincQ rmn" 'sitoj nvn^ tjw nmss onV' n'a nr«i tcw fro y,rcn lo^ jw' 
«ttkiiSitiTM:a?iSi"' xni! xSv r^? cTpoba^ if?/ Btcbe«2>tn{te feynt) cj:fcl)<:ffen xror^cn/ 
femSVa? *^^*^'^^«^<^«»^r^^ft'^n^"f^«5 unJ>&tcfe(eyn&/6a8 (Scft^/bU ^ooUe/ 
ffB r«»i/ Dar baeVAtabeie/ bet ^f)tonbXit\^evtUii)Uit/betZ€mpd/ fete^uflc/ un6 

(Proverb, g. v. 2,r.) gcfagtxrirj) : ^-ei' ^@iT ()at mf(^ itit ^2tnfange rc(j» 
mr'ascgeg^ffsxbr/tJocfdhm^ercfnVt^CB bem an (^cnocb ntcbt* 

aar)imJ> bc^cutet »a&tr6rtlein Sovf e^e 5t€ rDeltiTJecfc^fiffcn tpor* 
l*cn,.VK7&i>ec tx>icd^^^llc betricfcrt v ?jicajeiI(Er.^oiv.jj;) gefogrwicbj: 23on bent taimnb^ 5 1 T 

^—^—^^- - _____ . ^ -' — ' — 

nnb jcjget &a8 t3?ortme«hmol, Dflfi f|l/ t»Cr^e|!f m fovid an/ fll«'cl)c bit 
VCeltifitvfd)affcn tror^en; tiCobcr t^tr6^<^« para^ct8 tcnJicfcnr weil 

(Gener.2 v.gogcf^gtTOfr^: UnD^Ofttirr^tJrr ^?t!fln^tedrten®ar* 
t^n t'n (?bcn/ mikkejem,ca^ifl/ t»cn(Sit>i^ft'it f)iT/rn)ie eg Dct Rabbi Eiie- 

ferl^t<ti)«r(lant'ettl^flt'enn)ilf/lin5&afj?n?'0itil>ikkei'em au^^ Habac, i.v. 12, 

flcnomm^'ntffcD/Da <gDoc{)l)!frf>e.(Nt; gcgcn t?enaHi?t^cn/iin&be5cutcf 
(Da<5 SSDort) tflikkcdem,€^c 6tc XTelt tfi crfcbajfeii wotben.- VTo^cr tptr^ 
&crC^con&c«-ocrrlid)fHtbex»i»|e»-iDictrci[CPf9j.v.2.)5cfagtTOtrC>: 

SBi?n t^cittan flc^ct tc(n ©tu!)l fejl : linb bcdrutctbas ^on Deman/ 

e^c5iett>dtifIccrct>a^enii'or&en.tV'c^ecxrtrbt)ciCempclbetr>Jcrcn;' 
t>tctpei((Jerem. i7.v. i z.^Qefac^trvitb t^iu Zl)Von bCV hinmUit/ 

dm Jp0l)f ir »or bemSlnfan^ t)cr uns bebcutmNctt^octe 23or Uem 

Stnfan^ Ijcr/ fo rjel ds/ c^c bie WcU i(t erfl-^affen tootbcn. rCo^ec 
tt>irbbie^ufl«b€t»ufeitf bt^tretJCPral.^o.v.z.j.gcfJigrtetirb; (J()e Ci(C 

S3Vf virgfbct)ttn(oajj i|l/irrc()cffen)waren ?c; taCchefhnoCch, bag i(f/(!vfe 
eg f)ier unrf c&t wrflan&cn tuiit) lliac^tcjl 5u^ t)a§ t)er9[^f nfcOSSllfTe I&U» 
felti'^ unb bcbeuretb«8 tTcrt ^be/ e^e bicVTclt ift ccfc^^ffcn xDorben.- 
XVo^cvxvttbbctVlAi^mc^c&me^idbcwicfmi t»eiI(P/al. ;?. v. 17.) 
ficfagtwicb-: Qctnna^mctf^vcVberQortnengffofjnctWOrttcn. Un6 

cifi^fiiibci:erQpcud>(Mich.r.v.2,) melbet: XXt\^ ^u33er()I^bem(Jp^ra* 
rabtitDu «f mgii fei;)n iintcr ben laufenbcrt 3uba ?: unD fe(ne§(u^* 
aan)jfrcj)nbiAcrbfm^^nfa>]^/tto«i^biflreir/c£iebiet\)cittficrrcfo4f. 

fcnTOOVberi,. gben DUff --< reirD auc() in Dcm ^ofmuDifctcn Traiht PeQchim 
foJ. J4, coi; I . un5 In Dem Tracbt Nediirfm foi; J9. co); 2", D^cfi mlfeinwcr' Q5f «' 
anDccung/ gj^cfen.- o -^ * 

ret Dir (tCJinjUD Ul Df m Traetat bchabbath (t^Det Schabbas, fn\. g?; coi. j . flfln: o ©«<9 ''or !>« ' 

flemjIDet irirD/ Du^^ tne^^ngel ^Oti ben ^€mv afg cr tas ©e'efi fccm g)?crc tn ^f^ *"**'""" 
bemvpimmelfjargcben wofl«n/aIfoang«Cvb£t ^abcn: p^nctt wiw.vii^nD 

nro?n '5 rijx no Divti-^V niY^. rp2t: nr«< uh^ymraiv cmp nmr ny^-^Jcv pog if / 
rSf^ wt'r^^l!!"^ ^"^'^ 0cB<i)rnc untcr Uns jut^un r 2(l6 abcr 
<5rc*nl?nen^cmitwcrterbnt-tc/ er J ji gefommeti bfl8 €fcfctt 3U cmpffln** 

unbim uiib (icbcu^ig 3 Iter/ c^c S,c UMr if} erfSjclen t»otbcijy bey ' 

9vr r ^d^ wde? g«wji/t i,efarje fol.96,col.4, flf'og^fc^ricbfn: p'i'inn DiwX ov Kn^iT? ^i-un nisn ncno 

^^ : na hyjv rrnn^ i^y rrn x^ nSis minrr ^3 1'an n^m Tm hyt; -h rvn Datf ifi I XOtt 

^CH t)es groflln £iii;t8/ wcldjee mit ?>em cc|?en tnenfc^en ifjerfcbaf* 

|eit tDor&en/ l;«t cc eir^n flaccn TDcrjronb gcljabt/ un& ^iJt 6^:6 gaiy 

gc^abt* UnD in fcem iSuef; Nfikwe koJefch, n)iro in bem ttittieJ^enDen 
•^apltel bJtJ «cfi«nC!)ct(c7foJ. 4t.col. i. DonDcm Rabbi Samiija alfo g<(«br«t: 

«3 miffi'JB' m^yDiTC f®3 I'M . cnw2a f -wn? jiv |si n^3 rmnn So cpo n'n isasn 

:"l^ rrn' nSi 'jjx {»'nr 'v-m rrnvtsn ^a d'^Sm vn nav p-rsin d-in bag fit/ ]6eJ 

]trfici)te tx)0^/un& fi^,tue/ t>a0&« ausaUett'2?kC5)en/ C>crcn ict? tUcIbiiw^ 

«r Wfrflffette 5ctt)«n ^Abc/ctficnvollfortTmcnenBetp<tj5tt>um ^abcfr/ J)a^ ^er erfic 

••ftxmSaji tncnfct? V(>r fctnec bcgangencn ©unbe/ &»jo gaiit^e cSefe^ bcobacf^tet 

|an^gcl>aucrt ^^^ ge^alteti ^abe/ urit> ijt es nfcfjt notl>i^ |7d? in iircl'Iacung t>t:cjelben 

lange auflTju^altcri. So i|?«uc^ f t iit Stpctjfel/ i)(tg iiic^t in ^em jcnigcn/ 

M3elcf)e« bemcrjtcti tncnfdjcn if? bcfoWcn toor&cn / tcelcbcs t>a if?/ 

3e6 Wn bee ^(5rc fccin ©Dttic. ©u )bit Mne onbere ©otter fur 
in(r i)abett/ one ©«bo{< ganfjQcnji^ bcqriffen gewffcn f<pn, 
"^ff S.m«** "^Son 31&ara obcc fbH Dec ©ct^/ »oni ®«r5 bee ^iiodj/ wm €nw& &«r@f m/ 
5iaVf6mmitn/ tint» vori) ®em fee Slbi'iibfitn t>a^ ©efdj g<Ieniet Ijr.bcn/ Dar»on tin 5Sud) Avo- 
« §<eommro jith (ofc<;t Av6dis) hakkodefchtn b<m J. ^I)ei( im io.Sap-fol.8o.col.4. foIgvn# 
fce^ fl< I(fen tticD : p'^y jru)'' iisnBm ru p d«? nx na'pn ^cu nu p ;jm' 'st itDx mca 'rwvo 
VO'n mm lai^ ifix ns' rrm dW -j^niv^y iropii-'abDicis^NipniDyvu'rs'mcmims^ 
la . o'lruxn ^3 iwn-i'ii orrusa n3"pn ppyrui or^v itt-noa m^n ^r:h\ Dmax joiy ny vi'iTOD 
*>y D^w^ jna nnx nciuiy i'' rmm or ^r W33TDninwe?mr'rna''pn'Jc^S^nmDm3« 
trnr C^sya . niinjn zD ^ nc9 ^iT.n rrn ns' ^''m pnv '2t ids . piv 'sSs 'mai 
•mnn vt pirinn di» «^se mm 1^ n'n ('jcoi .o^iyn o-itd cn"si mina ran poyno 
•*or 't (>"« .rn pcynn n'm cs'^ nxaw njrTun'T^njapnnjn ♦va,-wb n^apanrrjm 
nnv iiDvi-i* rvi^i'o ya?" cms ns 'jaS miv^ na pn jcnn ncS o^'Stt^remcann'nminn ojf 
aiiD na'n^ idw::i cSiy-» «3 ^aanc' ;u?2f3 pnv S ^cx x^« .;a^ o-np nana: miw 
^lyn ^3 ip^3' -n-nn rw irairip onf? las ax na'pn icw s^x ^mo m\-,n nnans-i Dijy 
«p'W "ly DiMx r-aiPM o'Dji-a d'j3t onS (nx x^ lissn x^ yann nyn rcx» O'nnxa nna 
gnwn owd i^^r p<aT '■•ji 'V^a omax yjacf nrx apy 'ys Dmax n'n n;i n^\3 yfcv^ 'o 
:ji9a nx -wixa-v lovy ^y ^i Datf iP/ 3* ^**''^ *" ^"^ Medrufdi gefunbcn/ bag 
^c Rabbi Jocbdnan.besNuri^So^ngcfagtl^ot: bcc^ctliac gcbcncbe^ete 
^ott ^4t ^eo Q<ni/t«nSo^Dt^oa$6/gcnommen/ unb i^ti 5 umpctcfter 
6c»^?o4>f?cnabgcfc>nbcrt/taf ft t^mbicncnfoltc;c:^at a«4> feinetHrti 
\t\iit bcv i^m wo^ncn taficnunO (cinennA^imnMelcbiredekjCinenpnc 

Abet j8c n him Zaltnu^, gj.9 > 

abet ^ in feimt Qc^le ^a6(Befc^ von iiym geUmtt/bU t>A%bcvZbxAff 
\^ctmQtUmmtn/mii>ba6 C5cfctfm*e>ei' Qd^ntttesQctm^dcvntt^atA 
«)arauflF(5<Dtt aUcin mit t>em ZbvAl)iim Jimaegangcn tfr/ fo {?a0 ade 
An&ece fcy^^ vevr^c\Jtn xs^ovbca. l^Amctd) ift 'dec 2^br4^fliti ^cvjjca^iru 
gefi/und^at(50tegfbetfn/ t>a# ec )'mie majc|?4{;.tsTinacr&4r in b€t» 
^sufebea Qeme tJ?ol;iien h^en wcltc/ welches et t!?ni aud? Bttgcf^sgcr 

^*^i?'^ S''"-r '^''; t?-3^C"5<^ ^''^^ • ■£>« bin ein ^r(f )ler (tt)(4li4)^ 

naO) Dcr 28f IK ?T'?(f M)Oi Def e. 5Der Rabbi Jochanan ^ftt gefagt/ift tan* 
nicfct ?>er3<Jpfoet6er ilteffe gctrefcn/ xvavum bat b«nn dec Qem bav 
p«cflert^miibctonwnciif jDieujcil «c allejeit inbcm(Bc(cn Qcfxubivct/ 
mii> fid) vcn bm XVcQen bev VCcit djgefori&ect ^. Wo ^«t ec 6antt 
bAB (SeCct^ ^cr gcbabt r 2?er crfle men|cb 2(dam l>at basCSfefet? gewuf?/ 
uti& fclbigee J)cm Setlv (euienieo^«/&nrd;cin€ Tradirion,ob"et: mmbi 
Kc^elebre ^tnterlrtffcn/&arn4ct>t)(i eedem Jiincc^ jugcfommen/ bis 
C8v)ctr©cmcmpf(i»jgcrvK?elcf)erbarinnena£f?ut)trct ^«r. 5Dec Rabbi 
Jflic^at 3utt)m gefagt/Trajm^ascScfet} in «)ce Qcme Scfeul getrefeJt 
tft/tJ?4rumM&a»HiOfiDttnot^ggel>ibt/ biejcnig^n fjeben (SeboteA 
vodd^bcnl^inbernVloAbe^ynbc^boUn Tror&en/3U befcl>Ieii/ bann 
bas iSefct^ tfi ia fdjoii suvot gefd;ctebert aexvefcn-: .^tecaulf ^4t dec 
Rabbi Ifaacgcaw:ia)octet/5«i>ct 5cit/6a6ie@un6flut^ in bicXVtlt ge^ 
Uinmeri/iw^(iein&ert»altcngeg<Tngen/ ^aben jie bae OcfeQ roegen. 
gronec»d?iimmeiMu^»et:gt(|en. @o t)ataud> (B^iDttgefagt/mnnic^ 
t^ncnbefel)lciitj7er5c/ekt0fiemein<S6re5 ^Jf en fallen/ fo wevbcti fic 
drts gmit^e joct) »on pcJ) trerffen/ roic an^crc get^an/ )a>cl4>c (Job.. 

^v.n )gcragti)«ben; scjf^abm ati hit 2BHTenf*afft Werner 

V^atJ fnne^Ujtt Ocswcgen tpill id) i^nen voenm VOovU (Dfl^ iftA 
feebore) gcbcii-/ 5ag ftc dtcfelbigc baltcn/ bis b<4 fecrjenige ^ommct/' 
todc^ei: es g«nQ ^«Jten roicb/ unb biefee ifi bevZbvubam gttrcfen/ 

»te(G«n.f.r6. v. y.) gefagt wirb: ®arumDa§^2l^ra^am immet!' 

©timtne ^f PCrfam ^eWCfm ift IC- tnad)bcm aatbbevfeibe bas (Befcm 
"""b te *" S*^«'^"«^^ ^t «»^ «6 w^n? (54? genommcn/ brt(fclbc gang; 

ff 3n^*1|"^"^Schairch^letb bafckabbilat»ic& fol. r. coJ. I. j^lmMHI flUC^' 

pTWj. ^ t^ wnv loi ohyrr omp rsraj nrx wc nnna m^f-Din nv.i^M nvyaaJ 
jXiDt-N mv .Tw"Hry noba rro'^ ny'io m-iiaa rvmenm^ bu p^ 'in pe« i^ ''fwv ?3^o Z)eg i. Sfiegg ^<^en t^e(f.ten?^^fnt^umg Viii.g'Qp(re!. 
.bccTrtffen*evn& rctltvrnmcn genjcjcn fcyn/ ^kicbxvie uufcre VOcifcn/ 
gc|t'gnctcr(Sebad;tin^/u[)cr'b.euSp.riK{>(Prov.8. V, 30.) :J?jj ipiji- (c^ 

&fr^pflc^if*O0l)n bei) ihm K. ge]e(>cct^aben. SDceipegcnforinetitott 

fatjcn/b^»0ermbcm<SrabiinferG ile^rcrs tncfts/ flujfTOdcIjefTi t>cv 

^dc^e fey/ tr'ie«ud>6c8@4!omon6./ in alien mocjiidjcii^iji^cngeroefcn 

.^y. @otf?<:u4)ntd>t5U5t£»etjfdn/ bctgrtUc X^atcr n^tilrltibcr Wetfc 

bcgc^ren/6<:j^:bre2\:n&cc(b xvel do f^c/ unt> n^cl) n-jebr/ nrtcf)allec 

ri'ioglid>fnc/rollfommcntrcrt)en; banncinVatcc un!> em ile^rmeu 

ftcr ciffect nidyt ubev (ctnen Qobn / un5 fctnen Jlebrjunger. VOann 

bem alfoifi/ (0 ^at t>ec Tst^am alie (cine VCctghcit feinen So^n Sct^ ge* 

Ic^rct/ &cr nac^ (eincm :5^il^e/uil^> (? ineicSlercfcnr^ gcbo^rcn wat : pn5 

uonbemfelben ififtean&cntToaV un{>*2(brA^am/ un^ i^re (5e(ct)lec^* 

tec (]eHommen jc. bis&^j? bas^efetj/ (auif rem ^^er^c (gmui) ifi gcgebcn 

n7or^en/ i>A\m basmnatilen l^at ec{)etr gebenebcyete (S<Dtt offentlidb un* 

fccmilc^rnietfiertTl0ft/auffxx)el4>em5cr ^ciefee fey/un&5emg<)nQen 

3}racl gegcben/unt>vont>cmfclbentfi cs fortc^cpfIi:nt3et tporbcn/ von 

,eincm (oejc^lccfet 311 v>cm an&crn/ bis auff J)cn )^t\xxi^tn <Ea j. 

»atum bJr 3« D*-^ Rabbi Menachem t)On Rekanat ^tjeJ|«Junc \lbtt tie fljnff ^SucfXC 

Sain mit 6"" 3}?0)lg/ micD Fol. ?^ coJ. i. (n DtC Parafcha Berefchithjlibvr DlcSEDortcGen.+.v.S, 

ImfS'" Unb ^a(n nbrte m<t fdncm s^rufccr 2lbd/ rmcbfoigenbe^ gcf<f)m : 

t6«nf«t" u"p ; D'i-^' niTTEa nn'n ^3n dj; fp riTDs o rhz\in -hyz -rsyp nax Dai ijT/ iifinigc won 
£'??flR" £>«" C^^b.lifien fageH/ t>ag ^ec 3xain mit 5>em 2tbel von bee Parafcba 
(e'jcr ?(brl^eifung tedt^efci^cg 9??oR<5/) barinnen von ben zizit obtt zJzis, 
;&a« ift/;Jr«nfenot^crSaumcngcbAnbelt«>icb (remlict) *xmi &fti SODorten 
Numcr. 15. v. j8.?9.4o.4i.)geccbctbabc. €« foUalfo fcerCgtrcit jmifdbca 
bim^aJHuh&SlM totc^n Dcr zizis cntflouDco f^m. 3" b«n SBuch obtr/ nxl* 

Cbe^ Ammudeh/. fchifa he.flF-f/ |icl)et foI,48.col. 2. unter Dtlll ^\tt[ AmrnxxdhaL" 
revijeincanDcreUrfacbcPcJiSt biiTen@rrcrM bcfcbricbtn/ mif Dicftn SS?orf«n: 
r^nah 1XD p Tnjo mpp^p I'pi j^k^tao np^ '?3m crrra £6iyn rw ppSno vn ^ 'n itdk h:sr\ j'p 
pjo p^ -fi |\xr jmiumcocst j;^! f^ofnso ^if^ 'p^n orw T*7yr.ir"n3nrTiWTt»^n 
:^3n rw :Tm ■,'p opi qa -pucn ^b Da«5 ift/ Unfcrc 3^abbinen/ gefegnetec 
C^bai^tm^/ ^abnt gefa^'baf ber 2^4in mtb2tbel biefe tSOelt irntcc 
f5d? gcr^cil«t ■paben/ttnb:i><j§ bec21bci .bie bewegJidpe/ bo; ^cm ahtt. 

bfc '23o»beir»Xainm&. "^ a^* &tc uttbevotQlid)C <3utcv- bttcmmen ^abc. J>ar»«d) fqpnO f ic ii7 Tr."**'* 
Sancf gerat^cn/ unbi^abcbevZbcl Qu fcem ^ain^ gefagt/ jfcbe &eihfe 
JMet&etau8/6te&uan&eitiil«beb4ft/.&annficgc^oren mtr 511/ urfb 
feynb etn iL|>eiI 6ec mobilien / o£cr betregltcfeen ®utei: : 2)cr 3Bvam abf »; 
^«b< 5u 5cm 2tbe( gepigt / fliege 5u in bet &afft / 6<tnn bu fy»fi gar fei^ 
ncnCt)ctlan{>er Ofcbcu: ^jietauff fyxbt i&er B«m ft4) anff7cm(iclt)t/ 
un&ben2(bdgct66trt. €5 ivtrD abfcinOomTarg-umjerurchalmii'ibccDie 

ajJocte Genef. 4. v. g. Utib ^a(n rebetemitfdncm^ru&cc Sibd/Roc^ 

eineanDcrcUcracteroIcfe^enttlanDcnenSancf^ geUfen/ unD aUoa g«nief&€t/ 
t>a^ Dec ^am aug gorn/ Dag ©Otf fein Opffc cnidrt q€a(^et ^at/ ju Dtm ?ibe( 
ge|agf5»ibc/t'^|c!jfciniung|]ejs®ccic[t/un&f<jm|Xi(J;Ur/tt)ieaud)fg^ 
Jcbcn; Der2ibdabec5abc&a^@»:,5ent5ei(bc|)QU|>tef/ moct>ucc()i(?v.l)<csv'|latt 
OintcceiniinDergefomracn/ Dfl^C'a'^a!nDcn~^ibeltofctgef4)(ag«nhcJt. " . 

^ abecQuffDcrtHbraljamroicDeriufonmien/fo ttirD in Dem jtlkutSchi- 
moni ubec &te ^\|a(men im @;gcnt|}<il ae{el)r«t/ Da^Bcrfe!befc:ncng??cjfier 
fleljabr babe/ Der il)n \>ai @«f<^ 92Ubm;^a(£e/ fcBD«n|cmc gfJicrcnbubcnDdi mam 
m Oiicinncrt unucricf;^/ alIn>o numero ^^7. fdl. 9?. column.z. uber Diefe"*" *"'•"* 

pom pfaim. 2tf. verf. 7. 3(^ (obc Dm ^$i)JjK97/ bf r ttUr^erar{)m'SrgSrt 

pat/ ciroscjcbciebenacl)": ra^ n^ ait Dmaw-^np Tn» 'jonj ^2 ^»io«^ un^*** 
rm nft'bj 'rr n3"pn 6 \r.:z; To^o-nav -o'm -'in now Mch -di .if* rm i^^ an 
snjm no:n niyau Dasifl/ i>cr.-Rahbi Samati^ijes Nachmanieoi)H/1eget 
bitfcn Spru4> von Zbta\)am me, .Sctn Vorcc ;^4t m nicbt gclc^* 
E^^Cv? Sf*^ ^^ vvjcf) Icmen ilc^rmd^ct: ae^abt : XTcr ^rtt il^nb<xnn 
ote Xveig^it gelebrctr tt)tr IerHcn/;&ap bet Rabbi Simeon 5c8jochai 
Qo^n gcfagt babc/^iefes Iet)rct uns / 5<t^ ibiii.(Sott ^treen Xlietm be? 
tcjtet ^abc/aclc^e VCei^^cit unb XOii\hni<i)a\ft aue t^ncn l^aben gc^CH 
la\\en* 5)i' fctf wirD aud) m Berefchith rabba m Dtr funff u.iD neun^igflen Pa- 
r»lchafol.87.col.i.mitDicf'Vn5Bocfin(jcIfbrt( : po^y hnt Drr^pjrrr'nv oii>e f)35 
p-noi 'mD2>o -,ictri Ki-cs^ jvoi rnin n^nj t6 rwy tj/i : vnus rm wd rmna 
nwiJ vm c^hv 0^3 'nt?3 rnvb tv wyi -new pyc^* p-» rmpn rue omax to^ 
^Sa ws> mVS t^x 'jy jcn pr p-Di : min doj^Ij;/ Stn .alien (I>rtru/;&a6«r 
3<»cob gcrefl*en tft/ bat cc m tern (SiefcQ fiut)jcct / vcie fciric V4ter <sucj» 
jet^n l)4bcm (»a iftabtc btfi^er bas (BfefcQ nod) nifbtgenc ben jiftrcr 
ren/ttn&ffe^t&ocf)vom2(br<Jb4m(GeD.2^. v.sjgefltricbcn; Unb ft 
pat mclnc ®f bote gebalten: roofer batbenn^er 2ibr«b«m5fl6cefcfett 
gdctnctr ©«r R.bfci Simeon fagt/ ba^6c|felbcn beybc H ter en tote jwc? 
Waffcc-faffcr gem4cf?t gctrrfen/unbbaeCB^cff rj babcnberaus reben laP- 
fcn» XOo^ wttb es abet bexx>iefen/ba^bcm alfo fey /trcil(Pf;i.i6 v.7.) 

gcfagtwirb: mintdlUvm imt(rtt?f i,en mid> bc^ Sn4di«. «« «roN» _ , 3«»wf nWmn^ibtaiam in D«m 5$:a{mufcfefn Tra&t Kiddufcfiim 

©"5 Iff • ^^•"'' '• «'A>fl»f<r«n : ^<^ Tj; rhz minn S^ n« ir3« orrns rtBT?«? ij-ra 

w»>«ffii- i^^'3"''" •'""li'o '/n35*o iiDwi 'Sipa emoj* ycr ^^•^f 2py 'w nin: ttat i\l/ 

*Vtvftnten t>a$ bev 2tbra^m bae gan^c (Befe^ Qcfyxlun l;abe/ e^c 

r.!-y.f^^t^" tt)ore>eti/ wtc ( Genef. i6. v. 5.) QcfaQt xvitt> : 2)arum 

Mp2itJrfl()amnie(nfr©tmim^gft)orram Qtrvtmi^/ mt^aiqt^ 

fS°i !y"^^ fo'. « 8. cd. z.tott ii)m stmclOit / ^af; «r nfd;t ollein J>a^ fd;r!|fflic|?€ / m-- 

K','t,i ^" ^"«t> tfl^ m&n&lictjc (5i.fe§ m od-fgcnommcn inD m>a\ten f)abe/oHtro Dtc 

>fl*«fiiji>|jc§r "iwom Offo laiiiii] : -[Otsv fS'ran 'an-j; iStn i-'ik om3N0"p 'fx nxcnwrnicx 

ins Sy^y mw nnw ananip rrnn rnw -nnin t)agi|l/ ifc ^t6erRaf, on5 

M?4rm6uTOt(t/ ^etRaFAfchi,(^e^aflt : Un(ciV«tcc2tbr(;t)<;nt^fltancl:> 

8(»r 0^8 CScbdt wn ten Vemufdjun^tn Occ Bp£i|cnflc^alten/ 5a;m 

^ . C" 9€t)ac|)f«m eptud) Genef. 2^. v. 5.) (jcfaflt rtJtrt ; iUidm ^fmitati 

Our J fotpc^f 2)48 fd^rifftlic^e/ rtls c^s munbltc^e (B^cfeij vaflaHten 

nurO. jSbcn [Dieted n?ll-OilUCti inBerdblmKrabba, fol. ^7. col. 4. »! te »ut 

ynD fcc(?fi(gftcn Farafcfw, j>oc|) aber tin toting tcroKDerf gdefen. s^ton Dent @c# 
fc? D«r ^^crmifii^ang Dt r eptJifen / morfeon in D<m 1 6. llqyucl Dee iBti^ct ifd 
wrnKf?rfer3uDeii}ct)ul ':)?acj.iict)rj]faibcnivffD/!rcl^etfluc5 In oeg'RubbiBechui 

mmsmQ ub« &!< funjf iSi5c(?eC g)}ofJ^/ fol.z i xoJ. ?. m per Parafcha Lech le- 

chi , na(i)fol9intieg 3ifdT\tbin: umi n-nsymmmn pjy c^pS rwi rVy i:>3: cn^arf 
M^Vvay rjriT p'£8» ij«3j« nmDx oy Si iyni3T w-nr Da6i|}/ Unftr Vatcr 
»bwl>5m/ ftuff t>em J>cr ^rfet>c fey/ fyat bas ^cfcn unb &CR2)ienji 
iS<VU€6/\A ciud) gar J)te XJcrm if^bungen bet ©pcifcn gc^altcn^ S5iett?f il 

flDerln^e^ Abarbeneh^^UCJ^Jcin Ko(cIiasiani,fo}.6, cal. i.gCiCfcnnjfrD rtlC* 

jpiTypn nobw D.i. Sic(nfmljc^unr«rc?a3eifcD/)fagcn/ ^<;j^^cc©al6? 
men t>ie X?crmtfct)tmgcn ^er Spciferr 6ngeor^r?et oDcr etngcfcisct bcbf : 
JO wM)ti ul) mi){ wiffen / trie ficl; Die fee iU|an;meK fchfcPe/ ta{j Dec 2i6i aftnitl 
eK|eJb:sc ina^^i s<nomra«iimr>0 l>o^ P«r©a(omon fic crfl crfuucen onD einqe* 
ff§*ibalie? - . 

S£.?STnr,,s^^''*';'"?'^^'^?«PSra«flnge5ef^ 

RcMtt war/ fi<e«*fen ^'luelegung ubcrDsc funff >Bu*er dJ^eft^/fo/.zj.col.^tfffccrParafc^a 

f«?S y'^'"'^/'!^'^'^i'''^«'"''«^''&''»«nS}i^'--f'i«nfgaifcrj?jwiernungbe^€^c 

•rgfbrtfS i^ fliigeovilfen morben / Da tr a.'fs |i>rid)t ; pnr nnu*,^ mi-y^ csrroN ■rrn^' na 

•win. cj'W 'i f> n,w mcn^ |^t mw •nc'yph win t^cj ditv ptb^ pn' m^t ^ojn cv ly 

C3T ly T3in n^sn n'^-nn cm*) js?^ rmyon niry^ nsi n?^ p ^y wia rw om^N Tin 

rj»3i a^^noro anv-» -s .-npu -^ 2in:r m>nn nneva MTi ncz-^v nsiniws Ssi.t 

»a^no '^M nyiDV p* 'a nwr njn mp « w awsu^ pa^ tj]/ Jjaf e>«2U>fa^«w 

We ^on bem Xolmttb. 3*5 6ie Stftfiellttng 6e»: tTJa^ljeit wegeit bee 3(artc« / bis ju bem C^ge / &* 
. er tfl entwe^nct tpor&eit/ <»uffgcrif)obcii^4t/ tnii^foAueQeleoetvoni 
ben/ baf «c t>emfelbcn vi>n bem JC«ge <tti/ 6<t cv ii^nentxoel^net/ ^w 
HetnixttQ bC5<Befciies ubecgebcn t)4t : iinb ifi (Icf) ^terubcv rud>t ju oetr;; 
wunbetn/ bAtin )ie^e/ ttl«6ctr2(bca^flmnmr6rey ^a^ralttoar/ ^ater jj^ ^nHm 
feinen Sctjopffer erf aunt/ 5c8ti?egcn l?Ateci>te tna^l^dtxtebevaiibcm &« ©Ort «ti 
Tr4ge5e|]c{bcn (ffcburt / nod; anbcm Cai;<r J>c(|elbcn '^fd^ncibun^aii'l'^^i^^^ 
- iieiUnxvollen/fonbetnbie Qad^e fb lang/ bieccifJcutOTC^nettxJOvtxn/flwr. 
«nf^<^cnlafl[cn/ &amitcr^d>uber|ctncn@o^/5ur4)b««^reu&e&c« 
©ef€QC8erfreucnt«ogtc/»ontPclc^cm (@<re$ft«J. i^.n?.) gefdjrtebett 

ficbet: ©it JSffcbl PCS J£)crrn ff t)nb « (fet/unD erfreucn bai^t^: 

UnbQleid?wk (Ed. 28. v.j..) g€fli)rteben if^ : ^^vn foK CV Oaiin If tjWtt 

WeQ^rfannmi^: unbtt)cmroU<rca<5©^(j6m5Ui'^r|te()<ngcben2 
btntn I Dk »on ter Mi^ cmnjf ftncr flnb. S) j& abcr Dtr atwbam m 

b<m Drittcn 3a^c feinc^ '2i(tcriJ{«n:nv£<J;opffer<cFanBt^flfce/ fol^eejle^et 

<JUd) in t)eni v^a(muOifcf)Cn Tradat N^darlm , foJ. J2. col, i . unD in Bcrefchufc 
rabba, m DiC funff unD r.eun^!.#«I Paralcha, fd. gy. col. 1 . Unt^ \\\ fo!c^€<J be^ 
Den njrcifcb«n 3ubcn t\n: goni^ewiff? ©ac^« / 1([^ ti im Driff<t> ^abc (b wc# 
ftan&iggenjerenfep. ^aedtrirOiwn&emiJenSiM, inDem^^ti(^lcinBenSjra 
fol.a.coI.z.unbfol.j.coI.i.z.geUfcn/ DaMr nicfct aU<in in (etn<i; 9??uttei: 
Jeib gcccDet babe/jenDer n «ueb/ fo ba(D er gcbol^ren war/ |<^r tjerjiflnDigitwe* 
f<n fep/un& wnwiien 4^ln.gen^)crn^inffti,g^id? gcrc&et^abf. 

€* i|t llct abcc bicrubcr nii)t\n oernjunCcni/ txjTin&erRjbbi Salomon 

jarcfeifc^eibefjnf^nnecSlu^IegunaiibirGenef. 2 f.v. 20. barbie 3ieb«cca/a(^Wt9e«6«<!« 
b«r ^ia<ic |iegcb«9cat[>er/mir i>Ct;9 3al>c o(r Qtittitn fcp/ affmo <r mcfbct : «3CfD j;" ""f >rci> 
rn'r nntD p-ea w nmr rov th {3 rrn pni-^ npan m^ur ivsru m)a.T -vtc 0Ti3«^n f[,^/jy^ 
»n vm 'iv nnav3 o'p nai pnr -nu^ra rwn V mi rn t'S rrw nnnVTy prw iSi^jjfcn ^faof Of mw 
rW rwra^ ^v^jn x:\rfff Ty x> rnon npsT m^u piea 131 D';v iS jjny^ >vt 'vn f"Ti«'®/,j^5J*'*' 
: Kivs\ viv Da^ i jl / 2U8 6er 2tbr«t>flm vom 25erg JTJocirt gef omitien/ be* 
f Atn ec {>tc fcolicf>e 25ctfff>aftt/ ba0 bit "Skthecca gcbo^ren roar / uiib 
war &er 3fa4c J>a?umablcii flcben un& I)rcy^tg 3a^r <tlt/ \mb ffatb 
WcQarajtiebenfelbttter 5ctt. Uttbronberjcitan/ &aber3f«ac ge« 
jotjrcnxpar/ big{>a^"Me 9ara(Kf{orbcn if?/ (tnbe6ficbcn«nt)5rct(i 
pfl J«^r g«»c(en / mib tpac b\e Q«r« ncun^ig 3a^c 6lt / ab bee 
3(flac qcbc^rcntcuttf/ utit> l;unt)ert un?> (lebcn nnb 3tran^ig ^a^t 
rtlt/ alefic (tarb/ t»ie (Gen. 2 j. v. i.) gc(agtx»trb5 ©ora War bUll^ 

bcrt unD fteben unb jwun^M3abr sdt.^it^ fteben us &re»gtO«^t/ 

bit bet ^pKtc alt tpac. 5u cben berftlbiae n ?fctt mic&c bic :R«bccc« 
gcbdl^rai / udJ) BAC^em er brey >^r auff biefdbe Qcwmet / bis jte 

0tf * 31HP rOc|>fig|ep / fcJt{)«g rtJirD in Dttn ^Ht|) Emek hammefech fol, .63. col. 4. cap. 9 f , 

«m« Deni \titit Schaar KirjitB arba , m:f Diefctr SDorten geUljra ; v« ^Vi m« 
.^^..., ^H..t,uvi>it • .«<.i.^ .Tvoatisara iui.37. COM- DCTttJfyntjei IDIU » UUV 

nnTrati^jSar.hedrinttHrDfol.j'f.col.z. gdefsn : nripno inx ovi ow •A'f>-:' na 
aptttrrr m abi'c ijiJif .\t ^ir5'^^-4icr ftuDicrea im(}5cr*;^ mie&et ju fDmnten/fo wit!) in 

f^rjltcnittr^'^'^-^:'^-'' '^^'^^•"°'''«^PDa^«l"^ nU"iero I lo.fol. 32. col. ?. 

>i«reii!m'«e' ^0!n•:;;y'lcl5[).«}c^lVi^<f : .T31 s)if ^r viTio n'j D'^n« 'jr o'^nx 3«n' on crx apjn 

Swi'Sln.:"?^ ^- ^^'^"'^^ »%'- Un^0cr-3aco6»ar em amifn\^t<9a-2}?ann/imD 

el«0 Ul- Oat^rutTen/ («jj« Genei^. rr, ». t7..5u fei)en : ) tt blieb in 5tt?eycn 
^ticten/ iii6cuBcbuit>eoQcin»/ unS-mbetehijulbeo/jcbera. ^:iet:< 
auftfolaei : va'-Sa rmnjpDijn-e^njj Tjn'nrro o^nn pia I'rispjr D.!.2)er3ai 
<»bjjieney6ien;Wcg;5es^ebeii»/i)iet»ctI ctiirften^^utten blieb/ unb jtu- 
l>tctc iin^ScfcQ/ (b kng.er Icbtc; UnD tn Dm Rabbi Bechai auglc^iutig iittr 
i>ie f-'^fic(?cr?)icfi7a)it£itin Der P^rarchaVajechi/oJljg.col.j.iib.rMeSiCcrt* 
6en;48.v.2 2. £[Hitmeintm''hd^\VitbtJt}Q&;i>imtt\ilbiQetthatai)m/c>i* 
- - '" JO'ScftbtitBirrr ty: nnw uypi- o^wj rnyr nuxn nTw rri«n.-T.nvjtT 'aira rrrr « 

bct)eutCTi 5ic tXToYte; SDWtf (nemNC4)lPtr&t/(of»telal3/ bur* ben l^er* 
btcnfl beff <Bfc|c!3K»/ ir«n»fte^ / bic TOattr ^abetrbaffelbtge «U8 t^tem 
"XJerll^nbgetmigt/ unb-es gc^oJten / c^c fB^tfigrgebenirorben. Unb 

«Jroti?erbeiibicxx>oTtc CGen. n. v.4. ) ;S(^^ab"ebeobcm5abanal* 

ttrter (n Jrembbttn^ 3Cnjol)net/ wm 3ijeob fb aucgclcget/ i>af, ev urn 
Jrr bcffelbcTi'iocrcrc^tftbfe fcc^s bunbcctMtTbbccy3e^cn<S>ebot<8<.- 
^iten^abr. 3n De;n fUinctT>i(iurRubeni n>icDnum, i^.ur.kr Dcm ^itd Sa- 
ehuth; auc^> nac|;foI(ie«;D«« ^ef c|en : jnrr tvt s^ ijrya jr^r o^n^ apr rot no 'jso' 

•.ta'Srwr arr- an trie apyr xarc nnsxi rofrt njrci jtipcs s'pa &aif ifl / TTar* 
!©«r<T|ae{« f^XunifibfrOaccb wurbJgTt»orbcn/ba^ cr obHe Qcbmert3en(unO ^cfiimt 
w&em^i>.(fr men if?) mtb cbnc j^?er hara, DjftiO/ bore2(rtu?ibrTanjr < clebet^at/ 
««":t,n'^ flieicbwic e^ ber gebentbeycreCBr^DCi!: irrjfunffnttcbenCSrevccbtcnce* 
fc»«unw5 benTTirb? jDicvpaler x?«'»fc«icr;3ugciib big in fein2tltei: in bcpec^utcti _j^2!—^.—-l 23<JnKmta(mub._ ^af 

(texoef€n/mb in tcv 25ibci/'un^in6et: Wifthn j, (o«« iff/ in Urn '^almt i )„i^ „mw- 
nni> in 6en Halachoth (t>L<i- HaidchosO b. i. 25c|c^etben/ tt>ic aiwr^ beir A£;-9ch«i\u te^n.. 

gctrcfenifl. (g0|]e{)etQU4)in Ccmjali<utchaddtch tol.?o.coJ, J.nuzi:er.i40»; 

anterDem ^itel Jizchsik, »om3act>b0«iC^ciei'eR; ico b -m ic™ na Vsina? 'on. 
:*-7JWni^'nn -CT' cmp nn«i 'w na-.« rrnn'9'fin' Dcg t|}/ 2)et Rabo. Samuel 
barNachman^atgefagt/ ec^abe&asganRc^ucl) &e»: pfalmcn flef^St/S.rReSrf) 
trie (Hl.I.22.v,4.) gemcI&cttPtrt> ; S(*eCt»U(n^f)«Ui9/ ^^ ^ ^*' "''•'^TJ-S 

mil imterbem(!ob3rrad^. , ,_.*?' ^ 

mt fommct flbec cicje^ oiled mit bcmjcnigen uftrtttn/ trad gtmcIDtec Rabbi. 

BechAiin fcjn<tcrn3.1)nrcn 2tUglegiU13 m Der P>rafcha Vajlfthtna J«throvfol.?t,TOJcr!tflOT» 

col.i.lc^rct? D(i;cib|ltnift<c8Qnt-cinerant)<:ccn9??»:pnunflgeiY«fcji/ njannec^vr,^,, ^er&cit 

t:i ttit n'y'Wn ^y apr n^Tn it mnvr\ hy omax th p' lax t n'j;*3wrn ^5 rtncviV*"'*''"*"" 
m33-ip3 3'ron itjx n? ''yi nnvo j"nn' ni^a t^^ npiirr '' erh jW. 9jnr' vvira .-wsf 
linS'Sa PE^nne «^^pn '3 rSn nx^o m'tp nx^D^snr rm'JT.rftftp'D'sri-j a"' '^ai ifl/ 
Hac^bem ber crfic mtn^dj tft crfcbttflFcn gcrocfcn/ fcynb t^m fccbs^e* 
botebefo^lentx>ort>cn/ t>amtr 6ic\"bdtftT ben- feclje tgn&en bcftc^cir 
mogte. 2tl6 bar Hoab get'ommcn ift / ijt tbm ?>ao ftcbenbc (Sebot / 
nemlic^bag er Pctn ©lic^von cinemleben>tgcn V^xtx cHen foltc/ gcbo* 
tetttt>ocl>en» i>cr 2tbr4^am ^atba6tfct>t^nc»nlic$^ic]6crc^n€i6ung/ 
&«r34c«b fiber bas ncun&tc/nejttiic^»on 5cc vcrrcncf ttnBpannabcr/' 
(Gen. J 2. v.ji. tubman fi«nicbrilTen|oU/) cmpfangcw. n<;c^JN:m obct' 
bie3fraelttcn gefommcnv (eynb t^nen bie jcbenCSetotc/ xrclc|>c bit 
f<c^8 ^unbert unb brey3e^crt<0ebot in pc^ eiittwltcn/gcgeben wocbcm; 
i>C8t»egcn fagtbic ©c^tijft (Nutm wj).?.) tjonben (Dpfteriiber'aTOolff 
Suvfim : ^ine CK^flfe (^f I)«l>®f Cf t1 ©OlSf UJcrt^/tOlt mcp Ketdmb,. 

b.r. 9laU(()njer(f7 alltDdb4«""tf'crt KctorethburcbGemarria (cc^fi^UH* 

bcrt unb brcyjc^cn macbct / Sanii bet Ibucbftabc Koph mit beni Daleth- 
burcbbas Aiphstbeth Atbafcli rctrt«rec^fclt xrirb. €b«n fold:**^ |iei)tt aud) in 
tcm ^ id; Cad hdkkemacH fol.21.coI. j.- <U?ann alfo Dec 5"f ot> nut 9. Q)<bote 
gebi-i'i Nt/trie f an tc Die 'Vd?? b»»"i><ff ui^& brepje ben/n)dcc« ecil aujt £*< m ^Scc^ 
fle ©maigiijeb- n tt»orDen fenn foB^n/gtbulten baben V ^0 |t<bet jaflud) in Detn 
^ iJ-flfmuDifajen Tradat A\ 6d^ sar«,fol.5>.col.i. of>ip'Tn'nn?D'fc''?xnrvin-b»:';-vwn: 
: rrttTn n*:' cc^x ur m>n cre^« <j«f irrn d*'?j< ":tt? Dos rft / iDie rom ■^^'Ot? ^'* ^ 
lialet>ren : bte X0th wirb fecha Miifcnb 3«br|?eben/ ?tx>cyt<tufcntf> 
xperben frynbtc 3!v^.;;cbcv tV*ijf?cn : jtetytaulcntbteCcc;^ bce<£'c<'e(?ea/ 

unb Strcy t«U|€n^^te<^«frc b»e K'etfis.UrO 'Cbriibit CrrK tbbiSalon.or i, rchii 

iir.iWn«52luel«SUnatDurubvi: : ovavjui^n-t'- ^sco- o"pnr6 o^ijn ^jr -msoi^ivs^ -1, 5 «6 ;©(« L x^fid b<^ eHtt<(ftm3u&ettt^um« V m. (Tapf tet. ;n'c*an mo' D's^^f 'jn : nij«a nv3' K^a mm trs^Jt uvi ba^ift/ @ec^8t<iufctiJ> 
'^a\:)v (inb libcr &te tX>e(t befiimmet / ba$ (k (Ic^n fdll / n«c{) ^cr 5<»^ 
^ev ZaQc t>c'c XV^d^m ;itibtm ftcbcnbctit,AQ abev tfl &et:©ftbbat^/un5 
XDivb 5ic VCelt in 6m (iebenbcn taufaibcn ru^n. Ubev bic jwcy ctfic 
taiifcnbi^btflimmet/ bag fjc folten IceroDccTruft/ unb ofync (Sefcg 
ffyn : mib jrocy taufcnb foltcnbie 5c«t bee ©efetjcs feyn/ ot)ite6te (Trtgc 
bes tne^ta : bicjtpcy letjte tau;enb 3<»^tr aber fSUen bU Cage &C6tn<|i 

04 feyn^ @0((tC8" roi'cD aud? in Dcm ^almuDifctiCn Tradat Sanhecirin fol. 97. 

col. r. getcfcn. ^aaa ai\o tit ,itB«9<c|ietaurtnD5i»br<Dec?XBclf o^nc&a< 

©efeHabenffspnfotten/ tt)U()iat«&<inn»on2lOam/ uaD anDecngefrU^r/ unO 

beobadjtet t»«rDtn f onntn ? 

»<t.«inbfrier- 56icitci(bt«t'«)omC>)e|e|5«J)ah&c(f tDiVb/ fo mM§ id} audjani^eiCM/mt 

nmmazub^^^ unwcnunftige Diabbrwn eorg^bcn / Oag Die ^inbet in ^D2utUt £eibc Da(fc(» 

fflj (jieWoT- bi^e aud; (crnen / Qb<c fi> bait) fte gebotjren jvsrtJen / eg wcDec ttergetfcn foUcn : 

Sr/'reOTn *"^ "''■'^ Darson in Dm jaikutSchimoniiibvtsaseLRe Q^ucb QJJoil^/ fol. i». 

f>f (t-'>cti«»i co!.4,nuniero 38.alfdgiiibn<ten : n^3 minn b W5Jt i'ToSo nsf 'yo3 i^imr ly 

jKrfctK- ^y niD&i ^^*^ «3 o^ijfn Tis^ nc^v |T3i 'w ^ja^ njT ^ra^' ^S tds'i uivi io«Mf 

!pn mun nno^ icuri' minn b ro«*m ve ba£Si|T/ So langbas ^-tnb tti 

femer iTJuttcr Jtcibe tfi/ le^wt man p^lbtgcs bdeganQcCScfcQ/ t»te 

X''rov.£rb.4.v.4.) gcfi;gttptr^ : UnO cv ic^tite m((^/ unb (pta^ ju 
m(r; laf bcm^er^ mcine 28omauffnfl)men, tDcmucs^jjer^cir- 

4Ht8tfi5tcJlufftber XlPdt ^omtpet/ (b fommet eta ^nc[d unS fd)U0t 
€i atiff^incn IXinnb/ unb r»wd?ct/ ba^ *« bas gan«5e i&cjcn vokbev renf# 
gi(fct/rptf(Gener.4. v.7.)(K(^twir-5: ^Orulji[DK*©UU£>«flir&ifr 

i^ur.!^i<r' SabdtftfltKJ DetngriMjcn ^aacnr:Sut^D<m'^a!muDficrJOJomen/ 
ill roclcticimn bem Tradat Niddd,.foJ. ?o. cd. z, getnciDft retrD/ tt>Hct)«r g<|]aU 
DasJ ^ini)m ?C?uttcc ^eibdievjtf/ unDfo(ACtbui\mff: nrv^ wst 4j/ iS pi^T na 

c-rx nn-i' n-inn h>!M ytin "jkt ^i-mk? ":fwXT ''r^f rii i^ra 'w ioid ijji z=h\yn pjicd t3'Ut?», 
« 'jv crosn ;rt»p im' nam *TTtt' vrm,' o'O' ■j'' r«" ansscxa BiSr. nxm •}« jan^ 
jTT^ Tn' 'hit iais ".n crjv d;t2 i"» o*n-r'Dn3t'VB'!D'nf»fi':io?;'mW'ootnp 'm'3"j:n' 
mS* Tra noiw rr»n vnwo nc)? qa^ 'Tit T^^' '^ ■^•''"' ■'^^'' '^'■^ ^^"'^ ^ ^f^^ ^-ychm 
#3* ;v3i »^rR» 'fjy rtt*?« TTps jfl33' ,«fl TDKpi wW jr3J KC'n '3>^noisvxD '^rw^Sy 

S? ntici iJf'O «3 o^iyn Ti.\5» *3» |V3i *?n» 'Ty mr« "nps yoa^ ,«n Tcwpi crin « 

jrjn y3n nsun nnfiV.'jr n^3 mw b inar-M vs 

p; S3 3n3n i"^ '3 nc^ b ysrn f a b y^^n -^S^ o 'i» , „ , 

%3i D-as »pj 'iB? rrrici or nt rir^ b ys^'n -ay 'nr w lyns' 'm9 'jv nn-on d' >,Ti TtViN JTiWEW nyiDWn icn nei -rTOTO^ y3r: s^i \^ej n'vh >-svi «^ ttk 33^ 
yn' 'im yw'^3 yj'ys rm nrw p^nv 7^ ona^x ^^',3 c^>yn "73 iStjo •y«'T 'n.i S»^ pnv 
H*^ DX1 3BV3,T«U3 vTio«t) TJiR. w »'r« rmnu 13 |nw TOyji D-nro rnwoi iwta nzp'rw iTOta rt^j 'jnn Das i}t/ UnJ) ai>ff fcincm/ortupt trennct tbti cm iliitt/^j, {(cifi, cw 
un& fcfortuet / mib fic^et »«n eiHcni «eij&c bcr VCdt big 511 &em an&cvii /^•*^^«:,^'^' 
ttJtc (Jotr.z7.v.3.>geragt TrtrJ> : ^a fdnc llc«*tC UtJCnminCir.^rffUPlbrwKn; 

f(t)fflI/^n^ t* beo fcincm ^tc^t in ber j^inflanig 3(eHi^.25u muil » 

ahitm^tbat&bttvcttcnnbcvn/ tann &ctmenfd;ft-blafct t)^^/ uno 
flc^teinen(Lrftumin©panten. <ge feyn^ <;u4) fetnc5:«gc/ lnn?e^- 
<|>eue8&emmeiI^dt)enb€flc^g€^et/ deinbenfclhiQenZaQcn/ (Daciirt 
feiRcr?a?«tteri'<fb fft/) wie (ich.z^. v.z.) gr f<;gt rottb : O tfl§ t4) ^tarc WW 

m ttn ixivi^m SS^onaitn I in Un Xa^m I ta midi ©Ott bi t)UKt^ 

fagc/bas finb ^tc tllonate ?>er<Bebi!rt. t11«H lcl>ict es (ncir.iul; tcU SVintO 
rtuc^&4s3<»nt;e<Sc{ci5/ti>te (Prov.4^T.4.)gc(agt*?«^: UnbaicbVW 

nikfe/unD fpra(^ ^u mix/ tei D^in |)ero m(in< ^Bertc auf Hel)men/ 

^lUmdne®ebeW/UnbUbr. Uiibec(Der4>iob) fpn^t (mBnuiw 

zf, Sapitci V. 4.) S)a ©0««6 <Bct)fimn(9 iibfr mdner J^iimnt 

mar. XCas ifl t>^8 / (oer 4}fofe) fpri^Jt ? wnit &u Iwiin fagen / ^<»^ ejr 
ctn prophet fey getrefen/ 5«0 er foldjce gejagt |)atr 3voninle ^cr/ 

2)a @Dtti& ©e^dmni^ ubf r meiner ^i\iun wm:. nad;t>em 4* 

fommetcin >£ngcI/ane>fcf?I<:gtcsaufff«ncntnun&/nn&tT?;;d)ct/t«f5e6 

?>*xs gaH^ (St feg cc^gt^fct/ irtc (Genef. 4. v. 7.) gefaj t xoixb : sgo r Utjet 

6k CDUr.bf fiir fccr Xtjiir. ^s gc^et abec fttc^t ^vaifc/bi0 1>4^ efi be* j^,.^ jj,-^^ . 

fc^oren wirb/twc (Efa.45. v.32.) gefrtgt«?tt& : S5ann tfr C e^ ro«cbe4!ft|oum m*«^ 

i)<i)f«n mil ) icUen ni aflc ^ni< be u^^n / un^ oflc 3w"3f t^ fi*ft>ercn» ?" g^ife, w w 
CX^te ?jeo' fe)2)ann£>ir fo(IcBft4) att< ^nte beH^en/br5eufcn ben C<»gS,''[J^^«» 
b€8€:c*c8/t»te(Pf.*z. v.joOgcfagttcJri): 2)orttltr(c«fc[fc ^(tfen\W?r 
(bm^'tperben bif ^nff beugen aUttU im^gtaub lkd<n.(Un& ti«StCor^ 
l<:) Unb flttc3wngen t(S)n?fren/bcbcntcn benCag;>er<Bicburt/t»te(Pr. 

i4v.4.)gcrc:9tTrir£>:X)f:unfi^ulbigeJ^^anbebat/unbri'ini'6J^o?en* 
f<t; berff(nt'e'^n(4)tauff(Fitftfcitbf9(fbt/unbf(i)ttJcr<inld)tmit 

$8<tl ug, XVcB i|t ee brtnn »or ctn Sct>Trar/tt<:mttm«n re bcfd-werct f 
(man fact )U ^.raffb<;;:)Qcy gc«c^t'cC'Ctfiromn'/)un5 md)t gottk>^/»nJ> 
wannaijct? r«*)on &tc ganQc tDclt^n 6tr (agte/ bu bif?gcrcd?t/r«l<3^ bid^ 
tK>£bbitndfei!/ «Utfahi:?jugc>ftIcgtr4rcjt: iinbtDijfc/ t><:^fccr^ciiige 
vnt gcbcnebcyfteOott rein ifiunb fctnc 2)ttiier rein fcyn auch bicSce* 
le/btc f 2 in t>td? gcgebc h ^«t rein fey.tCcnn &u bicfelbe iii7\c:nigf ctt b«# 
WA^x€fir\9 ip ^cfiw^v 5^* <'*'«'^ ni«lt/ ftc^e/ fo nc^mc ii^ f\t v«n bi« xc«ff» 

So ■-* \rtir cc<%^u»t ffifttcrerTi' ~^" ^^^ ^^''^' Aharon Schmuels ijj.ld; Nifchmath adam,it>ir6bf«t\)0n fol. l6. 

itcij/fa^bi'e' col.i.inDem6.g:ap.aucf)na(&fol5fnb€^gd€fen: paDiy^ySjWjTT^TOi^Tiv ^3i« 

Nt'fac'rcy'uroin nix^ rrrjKrr inx ja-sn^ yj'i inras Sy Ttrm nras ^yai Ws'a p ^n^n nSo rmnn 

.ntiw atrme-'^j, f,;2jf, jjyjj qtj, v^^.^ airon nox p hyi tino i^ntiv to njj-n noan i?yQ^w '^ytm 

fitt vttmci. ^^^^ jjycn'D'n^s njm 'ninNTpnt«mirBnnD'2iDcr33icjD33 nr^'pan ox tt'"T3? nx'itj 'fa 

•1W3 ^3^1 DH'sviD? en D"n o pins hy M-^attv inn en''* nyn t«rn rmna iV3>nv 

iian o9iy3 D"n tnrr.o'nyrt y^nth ns' naott^D uco rnasJtt? mvin ns'vo '3 p-ui»m ^s'B^o 

nt »T ^yi jrvinn ro«n vb Sy ^s^n noDt> msoo N£n3iy ssnc rw3 ^sSi cvwi d'ti 

:rrw nioaS n;n '3 irooo xsn: tag ifl/ XOic Unntn Audf voeiuv (prec^cn/ 

iiac|>J&ciiijeiiigcn/ .^48 unfcrel^bbtnen/ gejegnctcr<Bet>44)tj;tg/ gc« 

fagt ^itbcii / ^a% bcv ITiaifd} in feinei- ITmttev tcxh bae gfitiiBc ^Hefeij 

krnct / t»4nn cc ahet^cKaiie.in tie JLiifft bev XVdt Ummct/ fo Jommct 

till ^^iigel/ unb fchlagt i^n atifffcinen tHunb/ unb mac^et/ i>«^ cr bftfi 

ganQc^efetj^er^iflTct- ^acna4> abec/txjann ec wcf cf)fct/ unb ahcintt 

^ecct-trAs vcrlc^rcn ^at/ na4>5>em/ was fc wcrlo^cfit^rtt/ ge^ct/ 

.«iiik>fid>bemu^ct/ bas vcclol>rnc bey bcm S.id)t bet fLatevnbesVtict 

fi<xnb6 jtt fii^cn / 4*0 ftn&ct cr aier&^jim bk Wei^lycit unJ> VOifienfd^f^t/ 

Wlc^c,er»erlot)ren't>at' S^estpcgcrifacttbteSdbctfftCProverb.j.v.ij.) 

a8o|CbemSRen|ifecrt/]>cr 2Be(§()df ftnDaic. ont> brau4>€t fie bae 

XCovt fiitt>en/n4c^<m iW8{Prov.^.v.4*?05erc^rtcben f?e^ : ^anit bU 
,ftC (ntmlicft Die 5[Bctf bciO fuM wfe ©fiber/ unb fctf^tft fu I WU hit 
©iiee/ 'al^iinn wtrj! bu btc Jurcfct beg J^-rrn ^erfJcljen/ un^^;^(c 

28ijfmfi^afft (Bottt^ ftuCen. rtunt|?bcrannt/^ag^ieBctr<td)tunc( 
■6e6 (Bcfct^es bie VX?tfl|c«|cI?afft<6fottcs,tfJ/unt» btefcs if?/ mxs wtr p^gcn/ 
ubcc&ic1^ortc(Prov.4.v.22.)S>{inn|tCCncniii*&!c5BortcQ5ofteg)|'tnb 

bag ^f b«n bcften/bcr fxe finbet/imbeme 5lr(3nc\) aUeni fdsic ^Idftft/ 

bercn5trccf(unDQ}crRanD)&iercrtf?/t»afi!>ie^^tn5ungbes©cfct5e«/i»e(-- 
cbes cr x^erlc^rcn brtt/rtUerin bieJlufft fcecXTeltgefommen tfT/basie-' 
bcn/iinb in bcf 3ufimffncrcnXX>eltba8 cwtgc icbcir/ auc^cUrm fetnent 
^Icifd) erne atncitey (cv7tn5eni cr »on fctncm S4>l«g/mitxpel4)cmt>ec 
tgngci jt>n ^nff fcmcnmunJ) gc(li>Iagcn l>at/^arburd>er baeCScfc^ rer- 
gclfcn l?«t gc^cilet triirb/ un?> wibev xvivb/XDic cc getrefen if?. 4:»utton 
fan du* Djs '^u(b Avodath faakkodefch fol. 41. col. i. m ccm i J. Sopit uneec 

>t)em ■Jlt^^I CheUk haavoda , voic and) tae Q5licl) Ben daath CoDvt Jms; fol. lo. 

«>I. I. liber Benaii-t<!i^^fa(inau(fgefd;(agenn:«Den. 

©i<3uOcn kbven f;rn<c/ Da6Dng^c^rlffrlitte®<f<t-o^^l«ba^mun&^fd&e 
ntcfitMnn* Mr|tartO«ntt)cc6<n/fbnDcEn Ducct) Daf]clbe erffcrt ti?cr&<n mu|f«/unD 25cttbem Talmud. 329 Demfelben RacbiuEommen (t^. S5a§ £>a« f4)rtfftllct)< (>)cfer^ o^neDajSniunl)li-|f*g;^^J"J[| 
it)e/ n(4>tfo«nf jsecftanDenWvttxn/Cfliion tplco in D«m ?5u(| Cadhakke^nach»j,^t^(Kmil* 
fol.77.<ol»j.o<i'o9isrcbctefcin : mm npy o ne ^j?3W mm on I'w omo »T»'«'SJ"e3ttiS» 
ins hy^v min *t ^y o» o "Kcn.-^ n^iy ansaw mm ^'wer nc Syaw mm srr^^n,, 
Dae ifl/ ©ie fcdjs Sedaom oDcc (Drbnungen (beij '^a(muM ) feynb bas 
itiilnblti^c (Scfe^/bixtm taa ^unbamtnt otxc ^uptrend t^ca (Bcfet 
tjes i fj S>«6 miinMtt^c <S'cr«5 / i>icmH t>ae fd^vi^tlid^ S'efc^ nicfet fan 
erf [4rettccirt>eB/<Ji8 J>utc^ £>«8 mun^lid^e. UnD im '^ud^ Mjibeach haf- 
isahaf cefi Raibbi ScWorao bea Mordethjii , »5rO im futifften *£apifel fotgenDctf 
gelejcn.: 'V otf "3 irpae^ mm t^'nv rvmpn imm np'y "-jy tidj^ irsx 'a 
:na.'n's .n'hi? ns hvytf rmn Cfl^ !jl/*J56t|| i»nmogitv|)/ ba% voix auff 5>em 
^unbijmerit un/ecs ^etitgen Oe^^cs/ xrckt^s t>a6 gcfvi>c!cbcne (Sa 
ifci5 if? /«n&ccff ale &ui'4;> ^ae miiii?>hct)e®ef€f^ be(tet)ai f *n;ien/xi>eld>C8 
.oefliclbcK 2iuai?5UJjg ifl. ^ > c Rabbi joCeph GeJwtilia |"ct)rci6et aud) m fci« 
tiCHi '^iia^ Schaare ordfa, foi. i ucol,z DarB.nfHii): mm 'T ^ 3TO3V mm 
■^TJ'3 TTDom fi<"3v ■'DKn OTBjT ^JV3 mpaino mimn vta'i '-^ji n«mi ns Syatf 
.J ^b m^at 1*? i'vXTP 'C3 ncRTi qi^« Tnea |r,3i noM vSy Da^ ift / ^a« gcf^iebenc 
<Be(e^t»iirb ftutc^ ^a8 jwlnblid^e erf larct ?c» unb^sngenbicje^tsjcf 
.iSefcrjcanetaiirt^cc/totcstPfy jungle ^et)e-5i3?«lting ; imD t»<c Sicfclbe 
jocn ctnanber «b|ont>€rt/vcn t>€mjfeU>cn P3ir& (au(3 Prov, i6.v.28.)gcf«gt: 

■€(nD()rcnblarcrf(t;e(^a£>fn^^l;«r/.unt>i(l&crfdbeebeii/4j8x»anii 
^r feincn ®(Dtt ^ttc 

5)vi|,' ab.c Dic.^cjlmut) uont)en3fat:cn1>5^ecal«Weg5rbel5<I)aIrt««Mt' 
fe«/Berreife<^Ca!>jec/Oi<a>filinDim '.^almH&ijcbenTraSatBava mqz/a, fol.jj. 
,coI. I. alfo <Miifcv\>m jl«|>et: rowo3 rrn? ni'^ nro i»-ipc3 ppoiyn p3T iin 
.: TO n^j rri'D -f? |'« R-iK no;? rrby f *?uui mD Dfl< ifl / Unfcre "J^abbtnen U\^ 
Xtnfxocld^in 5er X>ifecl (tubier.cn/&ict^nn<ttDa8/t>a6etncCugcnJ>/ 
oJ>cr«uct»fcine£«tten&ift :&teint>er Mirchna|tu5icrcn/&tct^unct«ja» 
baa cincCugcnb tfT/ unb cmpfangen beetpcgcn txntn fLc}^n : bie Abet 
in bccGemariifiubiicren/btct^unrtTpasOaabtcgrofleCtigenbtJI* 5!)ie' 

f<^ ttCbrt auct) in D<m funjfif^CJlDcn (Sopttel Don Mafsjecheth Sopherim , fol. I J, 
eol. z. unt) in Mafsifcheth derech erez sota fol.io.col. 4. n)ie QU 1 in CXRl ^UCf) 
.Cadhakkemachfol.77.«o!.j. UtlD in gebact>tec Mafsecheth Sdpberim roicb 

inqcmelDt<mfmijf4ebenD«n€apit^fol.ij.co1.2. roi'itfi* flcltfen ; NipcnWcj 
C3^iy^ TWK *jn O'o e63 o^jyS ^ws '« .punjip3 dtd rrenf m ^"3 ruttrm era 
thu^ tvscit "« p jfw'yrs h:>hoTo -t"ffy van ^"itrTJtp t»*^3 oSiy^ nrs'x w ]« t<^j 
soSiy^ rro rrrpn t63i njira kSsi 8-ij?3«^3 Da^ 1(1/ iE)te23ibcl iflgleid) t>ctn 
IVafler'bic Mifohuflbcm W«tn/unbbtcfcd^6 ©rbBPngcnCovii i)t/Di< Ge- 350 Z>i6 i.Xf?e«g b^g gntberf un3 "^gntl)um g vni. dapU tl mara, tvefch« l)Ut fo (?<nennct rciri) j^cm Qcvouv^ten VOcin. 2?ie VCdt 
fan ntcfot feyn o^rrc VOafffV I b»« XX)clt fan ntcl;t feyn c^ne Xfcin / bie 
XOdx, Un nt4>t feyn ol>ne gewitrQten XiOetn/un& etn rcidjci- m^nti 
xvit& von flUen &reyen er^alten. 2i!fd fan ouc^ ?>ic VCclt nimrncr-- 
mc^rfeyno^ne 2>tb€l/ o^nc Mifchna, Hn& obnc'tie fccbo ©rbnnngcn 
( Dag iff / rvie 9vDad)t/ Die Gemura. ) j;)i<r.iuff fol^ct Dufelbiicn roeitcr : iijn 
i*<^3 oSij?S nvrte w onarDS amo rwipm ;'^eSt3 njrcm nSt:^ minn rDS'Di 

TiB^'n }>*^3 D^iy^ irE'K 'Ki wi'o «^3 D^'-y^ -^rsw 'si t-opo f>:S3 o^iyS iii'irjj 'k p 
: Dmo Da^ ifl ^crncr i^ ?>a6 ( qcfc!;Ci«bene)0cfe^ slf icl> 6em@«l§ unt> &te 
Mirchna 6cm pfeffcr/unb Mc Genura &em OcxpiirQ : 55tc tCclt fan nt^t 
fcyn o^nc Qal Q/6tc VDelt t&w nt*t (cyn obnePfeffcr/Oic tlOelt fan ntd^t 
fcyno^ne (SeHJiirij imt>ctiicctd)ertl*Mnntt>irb»on alien brcycncr^l* 
tcn:!3iirofant>JcXX)eltnic^tfcyno^ne Sibcl/ o^nc Mifchna unbo^ne 

Me Gemara. (go U>ic& ilUCl; \\\ ObqeDfiC^fem 5Su4 Cad hakk^mach fol.77. 
sol. J. j}€tn<l&ef ; oyi "Wkw icy 2->ynn^ iww TiD^n irn pjci n^rDi snpo rrav 'a 73 
:3-iynn ^« d'jiis' DiJgirt/tC>ect>ie;36ibelun& bie Mifchna in <r«n&tn bat/ 
fiber ntcbtmttbemCalrtmb(cag ift/ D« Geinara)umgc^et/ unter ben* 
felben foil man fic^ nicf)t mengen/ x»ie( Prov.z4.v.2j.)gc|agt wttb: 

avenge b(cl^ nic^t untcr bfc/ wdc^c i>cranbern. jfn tembu^) Schaar. 

Zedek «berro;cD fol.^.coi. 5. gtfagf: nrm -nD^m nwo ^s•b xTpo jnipr na 
If h*^ ^.-n^S» h pw 'D3 Dag i|] / iJ^mzx^ ber 6Jc 25tbd o^nc 6te Mifchna , unb t>vx 
««MUfcrmrCalmu6 (iJa« 111/ Die Gemara) liefet/ J>ec tft glcic^ einem/ ber fcinen 
if; •»^rm « i^tx, \^x* UnD in &cm 5^aIni«Dlf*«n Traftat Eriivin foJ. ti. col. 2, \-m mi^? 
J^OTW ^ix ^^ ^^^ Trjdit Gittin (Ichct / Jn DS£* W*bbi Salomons Jarchi 2lU£?I«gun(J fol. f 7, 
•fpflwfia ottfeoi, r. rmn nsia Tnr onsio ^313 irnn 'J3 DagijI/tTTetn ©o^njgib me^tr 
cSSk^ ac^tiingauflT&ic XCovt t>er Qd)reibcr ( \i(x€ tfl / ter 9ial hiuen / n f (d)c Dad 
atn inetKr/ fli^mant-icbeS^iKil Gu(f()<fchnika 5a':'fn/) als auff 6te KTorte 6e« (S^efcijea 

^^**,|j''"(«9?l>n^.) 5lufjfiOl(fceaB«lfCtt)irDinD<m^UCb Caphtoruph«rachfol. lii.col.i. 
btm fldcfen: n\\":3 n3T3 m-an tri2>.D naic* p y"in tc« JaT Dcig ifl/ iDer Rabbi 

^(■«i)S<n' &-5tRcfJtgt/&ie tToctc &cc ©d^reiHcr fcynt) angencl^met / als tie VTorte 
"e;Vrtifen<jio{>» ^c^ PropC)eten. ^n D<0) Midrafch roiTchle c.b«r ttttrD fol, 1 . col. J. dortlof.e 
*f,'cit ^jiu> $n3cff«3c!cbr<t: mwn S3 -013 nfipr p^iE' j^w wre* i^'rx Da^ tr7 2;iui>tl?r 
SS%S'::i 0'<nifrfl>f«?S3ci en) gcmeinee(5cfpc4*/tf? Xitw gan^cn CS^efcQ glelc^ 
^«si 3u^alten. 

€^ foir au* ni«mfln&/ Der fich jor @ful)imfnfl bei^alranbs beg* h.x.h'Ai 

fptc^cr jun'jcf gchcny unD tn Der Q5i bcl ftuD/crcn/ t&u in Dem Q^c(muDii'd?tn Tra- 
S?S" fi*f Ch^giga fol. 10. coJ. I. mit bieiVn siDortfii $« Mcflel^en ge^eben roirt?; !«t^ 

;di^ l^p* 511^ n*' "W^ iT?^ "PTO 0"? «oav p^ 3"> TB» oib^ r* *o^' i'** 25enb<mtdfmu0- ^^t ©Ilicf / nk Zachar.8. v. lo. gefc^ricbcn fiibit.) JOct R-f ^at gjefagt ; XVatm ?gy„'^'( 

r«n) sa 6er ^ibel gf^et/ fo ^4t et fciii (Sludt mei^v. 2tu» oiei«tn alfmi iftHit^ittn, 

5enui)famlid)iufeljcn/tvt€^3cf)&ie»«flocft<3u^<:« *fef*" ^«I*n«l>/ ««& i^«P 
OJafebmen^olungen acl^f<n/ utib reiegerina fTe Mi 525ifcc( haften. 

(ebrcti/gfauben juiu|1elicn/unO t>tm{elbtnm<i)iMltbm/Mntt so D<g Eubbj Bechii aS;b|i,tn«« 
mtf)t geDflc&tec 21u^Iegunfl ubec DU funjf iSuc^ec O^I.-^fttf in t!« perafcha v^liaji oikm iUuiJtm 
ettef,fo1. 2oi.col.4.a(fog«(eht;^(n5lcO:!no«RD''n'?xnaT B-osnn^i^T t)a^t|]/3?JC 
VOovtt bctVOcifcn (cynbWorte ^e icbcnt>iQm(Sottc«. (So fcf;cc<>etiiu4 

IHC Riibbi SaJomon JarchJ ufecc tW $Sorf< Deut. 17. v. 1 1 . 9^aC^ tim ® CfV 6/ 

t\inn.t>n folt tjonbcm wort/ba§ fie b(r an^e (gett n^e rben/web^r juc ^ 

ER«:i§tmni5<^Sur2{n(fenw)e(<^en/aufffoict?«iB^ire:«wrn'^i^->DiNi'"E« ' 

; h:<CiV ^